FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 SAMANDRAG Dette er første rapporten om finansforvaltninga etter at det kom nye forskrifter og fylkestinget vedtok nytt finansreglement. I rapporten vert det først og fremst gjeve eit oversyn over fylkeskommunen si gjeld. Ein finn også oversyn over bankinnskot og plasseringar. FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget tek rapporten til orientering. Paul M. Nilsen Johnny Stiansen

2 FYLKESRÅDMANNEN, : Fylkesrådmannen har tidlegare rapportert om finansforvaltninga ein gong for året. Rapporten har vorte lagt fram i same møtet som fylkestinget har godkjent årsrekneskapen for føregåande år. Frå 1. juli 2010 kom det ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. I forskrifta vert det stilt krav om rapportering til kommunestyre / fylkesting minst 2 gonger i året, i tillegg til rapportering etter årets utgang. Fylkestinget vedtok i sak 35/10 nytt reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Reglementet inneheld tilsvarande krav til rapportering som forskrifta. Fylkeskommunen er inne i ein periode med svært høge investeringar, og dermed kraftig vekst i lånegjelda. I sist vedtekne økonomiplan vart det skissert følgjande utvikling i langsiktig gjeld: Tal i mill kr Pr. 1. januar Budsjett Økonomiplanen Langsiktig gjeld 3.547, , , , ,6 I denne rapporten vil fylkesrådmannen først og fremst gje eit oversyn over fylkeskommunen si lånegjeld. Budsjettavvik for renteutgifter og inntekter blir kommenterte i tertialrapporten (eiga sak). Tabellen nedanfor gjev oversyn over fylkeskommunen sine lån, fordelt mellom fast og flytande rente: Långjevar Lånesaldo Rentesats Rentetilknytn. Neste rentereg. Obligasjonslån 5 % 2004/ ,00% Fast Kommunalbanken ,21% Fast Kommunalbanken 2008/ ,18% Fast Kommunalbanken 1997/ ,24% Fast Sum lån med fast rente ,56% Rentebytteavtale 2009/ ,04% Fast Rentebytteavtale, 2009/ ,04% Fast Rentebytteavtale 2009/ ,88% Fast Rentebytteavtale 2010/ ,81% Fast Sum rentebytteavtalar ,39% Sum med fast rente ,85% Kommunalbanken 2007/ ,66% Nibor 3 mnd Kommunalbanken 2007/ ,69% Nibor 3 mnd Kommunalbanken 2005/ ,70% P.T. rente KLP Kreditt ,85% P.T. rente DnB NOR ,49% Konsernkonto Nibor 1 mnd. Kommunalbanken ,69% Nibor 3 mnd Sertifikatlån ,82% Nibor 6 mnd Kommunalbanken 2009/ ,64% Nibor 3 mnd Sertifikatlån ,59% Nibor 3 mnd Kommunalbanken 2010/ ,62% Nibor 3 mnd Kommunalbanken 2010/ ,65% Nibor 3 mnd

3 Kommunalbanken 1993/ ,70% P.T. rente Kommunalbanken 1996/ ,70% P.T. rente Sum lån med flytande rente ,65% Rentebytteavtale 2009/ ,69% Nibor 3 mnd Rentebytteavtale 2009/ ,92% Nibor 6 mnd Rentebytteavtale 2009/ ,64% Nibor 3 mnd Rentebytteavtale 2010/ ,62% Nibor 3 mnd Sum rentebytteavtalar ,72% Sum med flytande rente ,61% Totale lån ,21% Av tabellen går det fram at fylkeskommunen ved utgangen av august hadde 4 265,9 mill. kr i lån. 48% av gjelda har fast rente. 4 lån på til saman 809,6 mill. kr er tekne opp med fast rente. I tillegg har ein inngått 4 rentebytteavtalar, som sikrar renta for lån på mill. kr. (Rentebytteavtale vil seie at ein inngår avtale med ein bank om å byte betalingsstraumar. Fylkeskommunen har t.d. teke opp eit lån på 350 mill. kr med flytande rente (Nibor 3 mnd.). Ein ønskjer så å binde renta på ein større del av låneporteføljen. Ein kan då inngå avtale med ein bank om å betale ei fast rente i t.d. 5 år. Banken betaler fylkeskommunen flytande rente Nibor 3 mnd. Fylkeskommunen betaler etter dette Nibor 3 mnd. på det underliggjande lånet, og mottar Nibor 3 mnd i rentebytteavtalen. Netto betaler fylkeskommunen den faste renta som er avtalt i rentebytteavtalen. I tabellen kjem rentebytteavtalane fram med negativt forteikn under flytande rente og med positivt forteikn under fast rente. Lånebeløpa vert dermed flytta frå flytande til fast rente.) Gjennomsnittsrenta for heile låneporteføljen er 3,21%. Når det gjeld flytande rente, er renta for dei fleste låna knytt til 3 månaders Nibor (Norwegian InterBank Offered Rate). Renta vert då fastsett for 3 månader om gangen. P.T rente inneber at banken kan endre renta, vanlegvis med 14 dagars varsel. Eit lån i DnB NOR (545,2 mill. kr) har renteberekning knytta til konsernkontoavtalen. Dvs. at så lenge fylkeskommunen har like mykje i innskot, vert det ikkje rekna rente på lånet. I tillegg til låna i tabellen framfor, har fylkeskommunen teke opp eigne lån til 2 prosjekt, der fylkeskommunen er bompengeselskap: Årsnes ferjekai ,70% P.T. rente Rullestadjuvet ,70% P.T. rente Utviklinga i 3 mnd. Nibor-rente er vist i diagrammet nedanfor. Renta var stigande i 1. halvår, men har deretter falle noko tilbake. 3

4 3 mnd. Nibor 2,90 % 2,80 % 2,70 % 2,60 % 2,50 % 2,40 % 2,30 % 2,20 % 2,10 % 2,00 % des jan feb mar apr mai jun jul aug Renterisiko Eit vesentleg spørsmål er korleis fylkeskommunen sine netto renteutgifter vil endre seg ved endringar i rentenivået. I fylkeskommunen sitt finansreglement er det sagt at halvparten av lånegjelda som hovudregel bør ha fast rente. Andelen fast rente kan likevel variera mellom 40% og 60%. For å unngå store uventa svingningar i rentekostnaden, har ein valt å binde renta på ein del av låneporteføljen. Dette gjer ein sjølv om fast rente normalt ligg høgare enn den flytande renta. Ein renteauke på 1% vil for 2011 gi ein auke i netto renteutgifter på knapt 10 mill. kr. (Dette gjeld låna ein har pr I tillegg vil ein få renteauke på nye lån som skal takast opp i 2011.) Med over 4 mrd. kr i gjeld, ville ein renteauke på 1% ha gjeve eit utslag på over 40 mill. kr dersom alle lån hadde flytande rente mill. kr av låna har rente som ligg fast gjennom heile Vidare vil ein renteauke medføre høgare renteinntekter på innskot og plasseringar. Bankinnskota varierer frå dag til dag, men i denne analysen legg ein til grunn eit gjennomsnittsbeløp på 500 mill. kr. Rentekompensasjonsordningane for skolebygg og veginvesteringar vil også gje høgare inntekter. Ein reknar med rentekompensasjon etter Husbanken sine rentesatsar for ca. 500 mill. kr av lån til skolebygg og 176 mill. kr for veglån. På denne måten kan ein seie at lån for ca. 1,2 mrd. kr er sikra for renteendringar ved at ein vil få tilsvarande endringar på inntektssida. Etter dette står det att lån på ca. 1 mrd. kr som vil gje utslag på netto rentekostnad ved endra rentenivå. Bankinnskot og plasseringar Ein kan gje følgjande oversyn over innskot og plasseringar: Holberg Likviditet Holberg Likviditet Skagen høyrente institusjon Storebrand Likviditet Sum pengemarknadsfond Sparebanken Vest - plasseringskonto Bankinnskot "øyremerkte" midlar Skattetrekksmidlar Bankkonti bompengeprosjekt

5 Andre bankinnskot Sum bankinnskot Kassabeholdningar Sum innskot og plasseringar Pr. 31. august hadde fylkeskommunen i overkant av 1 mrd. kr i innskot og plasseringar. 317,7 mill. kr er plassert i 4 pengemarknadsfond. Gjennomsnittsavkastninga på desse plasseringane har for perioden januar - august vore 2,8% (omrekna til årleg rente). Ein viktig grunn til at fylkeskommunen har relativt mykje midlar inneståande på bankkonti er det som er kalla øyremerkte midlar i tabellen over. Dette gjeld spelemidlar, kulturhusmidlar, den kulturelle skulesekken og ulike tilskot til regional utvikling. Renta på desse kontoane vert godskrive dei respektive føremåla. Utlån I løpet av 2009 og 2010 har fylkeskommunen lånt ut relativt store beløp til eigne aksjeselskap. Utlåna har fylkeskommunen finansiert med innlån. Eg tek til slutt med eit oversyn over saldoen på desse utlåna: HFK Bussanlegg AS Bystasjonen AS Bybanen AS SUM

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 Finansreglement Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 INNHOLD 1 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGAR FOR FINANSFORVALTNINGA... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Målsettingar... 3 1.3 Rammer for reglementet...

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 2 TABELLOVERSIKT... 2 1. INNLEING... 3 1.2 Overordna styring... 3 2. ANSVARLEG KAPITAL... 4 2.1 Ansvarleg kapital... 4 2.2 Kapitaldekning...

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 1 TABELLOVERSIKT... 1 1. INNLEIING... 2 1.2 Overordna styring... 2 2. ANSVARLEG KAPITAL... 3 2.1 Ansvarleg kapital... 3 2.2

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer