Reglement for finansforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for finansforvaltning"

Transkript

1 Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar skal skje, samt å gje underliggjande organ fullmakt til å utøve delegert mynde. Føremålet med kommunen sin finansforvaltning er å medverke til å sikre stabil finansiering av kommunen si samla verksemd. 2. HEIMEL OG GYLDIGHEIT 2.1 Heimel Lov av 25. september 1992 nr 107 kommunelova; 46 om budsjett, 48 om årsrekneskap og årsmelding, 50 om låneopptak 52 og kommunen si finansforvaltning. Forskrift om kommuners/fylkeskommuners finansforvaltning gitt av KRD 9. juni Gyldigheit Reglementet trer i kraft frå Reglementet skal vurderast og føreleggjast kommunestyret minst ein gong pr kommunestyreperiode. Dersom det skjer vesentlege endringar i rammevilkåra for finansforvaltninga, skal rådmannen legge fram sak om ev endringar i reglementet. 3. INNLÅN 3.1 Lånevedtak Kommunestyret fattar vedtak om opptak av alle nye lån. Vedtaka skal fastsetje storleiken på låneopptaka. Dersom kommunelova krev det, skal vedtaka vere godkjende av fylkesmannen 3.2 Låneopptak Opptak av lån skal så langt som mogleg gjennomførast til dei beste vilkåra marknaden kan gje. For å oppnå dette, skal det hentast inn minimum 2 konkurrerande tilbod frå aktuelle långjevarar. Dette prinsippet kan fråvikast i særskilde tilfelle, t.d. ved lån i Husbanken. Tidspunktet for det einskilde låneopptak skal vurderast i høve likviditetsbehov, vedteke investeringsbudsjett og forventningar om framtidig renteutvikling. Låneforvaltninga skal leggjast opp i forhold til fylgjande føresetnader:

2 a. Låneporteføljen skal vera samansett av færrast mogeleg lån, men likevel slik at risikoen ved refinansiering ved ordinære låneforfall er avgrensa. b. Eit lån skal ikkje utgjera meir enn 25 % av kommunen sin samla gjeldsportefølje. c. Under elles like tilhøve bør kommunen fordele låneopptaka på fleire långjevarar. d. Det skal ikkje gjennomførast låneopptak i anna valuta enn NOK. Kommunen skal til einkvar tid vurdere å ha ei viss fordeling på flytande og bundne renter. Avdragstida på kommunen sin gjeldsportefølje skal ikkje overstige veid levetid for kommunen sine anleggsmidlar ved siste årsskifte. 3.3 Fullmakter - innlån Innanfor reglementet sine rammer og retningsliner får rådmannen slike fullmakter: a. Gjennomføre ordinære låneopptak når det ligg føre vedtak i kommunestyret og ev statlege godkjenningar er på plass. Som lekk i dette velje långjevar og lånevilkår. b. Gjennomføre refinansiering av eksisterande lån innanfor dei reglar som følgjer av forskrifter om avdragstid og lånevilkår. Som lekk i dette velje långjevar og lånevilkår. c. Godkjenne nye rentevilkår på forfalne lån. d. Etablere finansielle leasingavtaler når det ligg føre vedtak i kommunestyret og ev statlege godkjenningar er på plass. Som lekk i dette velje avtalepart og -vilkår. Ved etablering av ev leasingavtaler skal ein følgje same reglar som vere ordinære innlån. 4. PLASSERINGAR Reglementet tek føre seg alle kommunen sine midlar. Innanfor overordna rammer for forsvarleg sikkerheit, risikospreiing og likviditet, skal det arbeidast for å oppnå best mogeleg avkastning på forvalta midlar. Finansforvaltninga skal følgje gjeldande lover, regelverk og god forretningsskikk. 4.1 Midlar tenkt nytta til driftsføremål Kommunen sine midlar til driftsføremål (m.a. ledig likviditet) kan plasserast i bankinnskot og pengemarknadsfond. Alle plasseringar skal gjerast i norske kroner (NOK). Kommunen sin driftslikviditet skal plasserast i kommunen sin hovudbank, ev supplert med innskot i andre større spare-/forretningsbankar med forvaltningskapital over NOK 1 mrd kr. 4.2 Langsiktige finansielle aktiva Inntil 1 mill kr av kommunen sine finansielle omlaupsmidlar skal forvaltast som langsiktig aktiva. Dersom kommunen sine fond som følgje av disponeringa i økonomiplanperioden fell under 1 mill kr, skal dette reglementet opp til ny handsaming. Kommunen sin plassering av langsiktige finansielle aktiva har som mål å oppnå vanleg bankavkastning + 1-2%. Plasseringsformer og -rammer:

3 Aktivaklasse Mål (%) Maks (%) Min (%) Referanseindeks Pengemarknad/ bank DnBs statssertifikatindeks (DnB Statssertifikat) med løpetid på 90 dagar Obligasjonar: * Noreg * Utland DnB Stat Benchmark Alle JP Morgan Global Bond Index i NOK Aksjefonds: * Noreg * Utland Oslo Børs Totalindeks MSCI World i NOK 4.3 Fullmakter - plasseringar Innanfor reglementet sine rammer og retningsliner får rådmannen fullmakt til å gjennomføre den løpande forvaltninga av kommunen sine kortsiktige og langsiktige likvide midlar. Som lekk i dette kan rådmannen: a. Gjere bankplasseringar ihht pkt 4.2 over. b. Inngå avtale om kjøp og sal av verdipapir ihht pkt 4.2 over. c. Inngå avtale om ekstern hjelp ihht oppfølginga av pkt 4.2 over. 5. RAPPORTERING OG AVVIK Det skal rapporterast til kommunestyret ihht finansreglementet pr 1.tertial, 2.tertial og pr (årsrekneskapen). Ved denne rapporteringa skal rådmannen gje status når det gjeld innlån og plasseringar og i den samanheng vise om det synest realistisk å nå måla i budsjettet og finansreglementet. Rapporteringa skal elles skje i samsvar med dei krav som er sett i punkt 2.1 i forskrift frå KRD av 9. juni 2009, der det står: Aktiva: Samansetjinga av aktiva Marknadsverdi, samla og fordelt på dei ulike typar aktiva Vesentlege marknadsendringar Endringar i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og krava i finansreglementet Marknadsrente og eigne rentevilkår. Passiva: Samansetjing av passiva Løpetid for passiva Verdi, samla og fordelt på dei ulike typar passiva Vesentlege marknadsendringar Endringar i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og krava i finansreglementet Marknadsrente og eigne rentevilkår

4 Rådmannen skal, dersom det av uføresette grunnar skulle oppstå avvik frå reglementet, straks setja i verk tiltak som rettar opp avviket, utan at dette medfører vesentleg risiko eller unødvendige tap. Avvik frå reglementet og handteringa av desse skal inngå i rapporteringa til kommunestyret. 6. ANNA Rådmannen skal syte for gode rutinar knytt til oppbevaring av dokumentasjon knytt til kommunen sin finansforvaltning. Rådmannen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpande behovet for banktenester. Rådmannen kan inngå avtale om styrking av kommunen sin kompetanse for å drive ein best mogleg finansforvaltning. Rådmannen kan ikkje kjøpa/nytta finansielle instrument eller produkt som ikkje er nemnt i reglementet.

5 Vedlegg: Kommunal og arbeidsdepartementet har definert følgjande typar av finansiell risiko: Kredittrisiko Marknadsrisiko Likviditetsrisiko Valutarisiko Systematisk risiko i aksjemarknaden (generell marknadsrisiko) Usystematisk risiko i aksjemarknaden(selskapsrisiko) Nærare omtale: Type risiko Kredittrisiko Marknadsrisiko Renterisiko Likviditetsrisiko Valutarisiko Systematisk risiko i aksjemarknaden Usystematisk risiko i aksjemarknaden Administrasjonsrisiko Knytt til at låntakar (eller motparten i ein derivatkontrakt) ikkje betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene) Knytt til tap som følgje kurssvingingar i de marknaden kommunen er eksponert Knytt til at verdien av renteberande verdipapir endrast dersom renta endrast Knytt til at midlar ikkje kan omformast til kontantar i løpet av ein rimeleg tidsperiode Knytt til tap som følgje av kurssvingingar i valutamarknaden Knytt til tap som følgje av at dei aktuelle aksjemarknader kommunen er eksponert mot vil stige eller falle på kort og/ eller lang sikt Knytt til at et enkelt investeringsobjekt vil stige eller falle i verdi i forhold til marknaden på kort og/ eller lang sikt Knytt til rutinar internt/ hos motpart Kortsiktig forvaltning Definert Ikkje påverkar Låg til moderat Gjeldsforvaltning Lokalbank og andre større banker Ikkje påverkar Langsiktig forvaltning Definert Ikkje påverkar Delvis definert Definert Låg - Definert Ingen Ingen Definert - - Definert - - Minimal

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning MELAND KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedteke i kommunestyret 06.05.2015, sak 38/2015 Innhold 1 Finansreglementet sitt virkeområde og formål... 2 2 Heimel og tidsrom... 2 2.1 Heimel... 2 2.2 Tidsrom...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Kvam herad

Reglement for finansforvaltning Kvam herad Reglement for finansforvaltning Kvam herad Vedteke av heradsstyret den 09.11.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikta med reglementet... 3 1.2 Kven reglementet

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13. Datert 20.10.

Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13. Datert 20.10. KLEPP KOMMUNE Finansreglement for Klepp kommune, datert 20.10.2013 Finansreglement for Klepp kommune Datert 20.10.2013 Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13 Vedlegg til finansreglementet:

Detaljer

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 Finansreglement Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 INNHOLD 1 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGAR FOR FINANSFORVALTNINGA... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Målsettingar... 3 1.3 Rammer for reglementet...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer