Rapportering finans

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering finans 31.08.2014"

Transkript

1 Rapportering finans Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt 27. januar Det er krav til både innhald og intervall i rapporteringa. Rapporteringa omfattar : Plassering og forvaltning av likvide midlar Forvaltning av langsiktige finansplasseringar Låneforvaltning Plassering og forvaltning av likvide midlar: Fjell kommune kan plassera sine likvide midlar i 4 hovudkategoriar: Bankinnskot, innlån i norske finansieringsselskap, sertifikat/pengemarknadsfond og obligasjonar/obligasjonsfond. Fjell kommune har 2. tertial 2014 hatt sine likvide midlar plassert på bankkonto hos sin hovudbank forbindelse Danske bank. Avtalen gjev Fjell kommune 3 mnd nibor + 1,25% på innskott. Kommunen har hatt ein gjennomsnittleg saldo på sin likviditet pr. 2. tertial 2014 på ca. 24 mill. Likviditeten til kommunen har vore og er særs stram. Kommunen har fokus på fleire tiltak som kan vera med på å betre likviditeten. Finansforskrifta og Fjell kommune sitt finansreglement legg opp til at kommunen skal ha god likviditet, slik at den er i stand til punktleg å kunne innfri sine betalingspliktingar. Fjell kommune har avtale med sin hovudbank om kreditt med inntil 100 mill. Likviditet des 31.jan 29.feb 31.mar 30.apr 31.mai 30.jun 31.jul 31.aug 30.sep 31.okt 30.nov 31.des

2 200 Likviditet Likviditet 2014 Likviditet 2013 Likviditet Millionar des 31.jan 29.feb 31.mar 30.apr 31.mai 30.jun 31.jul 31.aug 30.sep 31.okt 30.nov 31.des Forvaltning av langsiktige finansplasseringar: Fjell kommune har pr. 2. tertial 2014 hatt plasseringar i anleggsobligasjonar, omløpsobligasjonar og obligasjonsfond. Fjell kommune har hatt ein avkastning pr. 2. tertial 2014 på kapitalfondet i overkant av 7,1 mill. noko som utgjer 3,31%. Kapitalfond Avkastning pr. 2 tertial Kapitalfond Fjell kommune har som målsetjing at ein skal oppnå tilfredstillande avkastning utan at kommunen tek vesentleg finansiell risiko. Forvaltning av kapitalfondet har pr. 2. tertial 2014 vært gjennomført i tråd med dette. Den europeiske sentralbanken (ESB) overkjørte tvilarane i sentralbankstyret og starta med kjøp av Asset Backed Securities (ABS) inklusiv bustadlån. Omfanget er ikkje stort men vil kunne over tid bli betydeleg på ESBs balanse. Samstundes kutta sentralbanken styringsrenta med 10 bp til 0,05 %. ESB framskynda dermed ABS kjøpa i frykt for fallande inflasjonsforventningar og økonomisk stagnasjon.10 års statsrenter fortsette å falle i USA med 10 bp til 2,46 %, mens tilsvarande tyske og norske renter falt med 23 bp og 3 bp i same følgd til (rekordlave) 0,93 % og 2,3 %. Fjell kommune har sine midlar plasser i renter og kan vera utsett for lågare avkastning ved ein mulig renteoppgang. Marknaden har ikkje noko tru på ein renteoppgang med det første. Prognosen for styringsrenta frå siste Pengepolitisk rapport er at styringsrenta ikkje vil endra seg før slutten årsskifte 2015/16. Fjell kommune har ikkje budsjettert med avkastning for kapitalfondet i

3 Samansetning av aktiva : Allokering Omløpsobligasjonar 22,48% Omløpsobligasjonfond 51,33% Anleggsobligasjonar 25,14% Bank 1,05% Obligasjonar Obligasjonar Bank Obligasjonar Totalt Omløp Anlegg Balanse Fond Pr 2. tertial 2014 har Fjell kommune hatt ein avkastning på 3,31% på kapitalfondet fordelt med 3,11% (kr ) for Carnegie og 3,50% (kr ) for DnB. Detaljer avkastning kapitalfond DnB Avkastning ref. indeks Meiravk. Avkastning omløp Obl. 3,50 % 2,42 % 1,08 % Carnegie Avkastning omløp Obl. 3,50 % 2,42 % 1,08 % Avkastning anl. Obl. 2,77 % 0,95 % 1,82 % 3

4 DnB Hittil i 2014 har obligasjonar gjeven litt betre avkastning enn korte renter. Dette skyldast inngang i swap- og kredittspreadar. Nedgang i oljeinvesteringar forventas å gje negative ringverknadar i norsk økonomi. Med renteforskjell til euroområdet på ca. 1.5% gjer dette eit potensiale for rentekutt. Ved uendra eller lågare kortrentenivå vil obligasjonar fortsatt kunne levere bra. Carnegie 3 års swaprenta har i laupe av 2.tertial falt med ca. 20 basispunkter til 1,932. I same periode har kredittspreadar for 3 års bankpapir (DnB, Nordea o.l.) falt frå 36 til 26 punkter noko som har bidrege til den fine avkastninga i omlaupsporteføljen. Lågare rente og lågare kredittspreadar gjer det vanskelegare å finne anleggspapir med høg nok rente. Mindreavkastninga mot benchmark skyldast ein god utvikling i aksjemarknadane kor Fjell kommune ikkje har vært investert. Meiravkastninga i renteporteføljane skyldast høgare laupande rente på investeringane i omlaupsporteføljen, fall i renter og kredittspreadar, samt eit betydeleg bidrag frå anleggsporteføljen. Låneforvaltning: Fjell Kommune hadde ein lånegjeld pr på kr Tabell Gjeld og utlån. Lånegjeld Låneopptak Budsjettert startlån Avdrag startlån 2014? Budsjettert avdrag Lånegjeld År Gjeld % auke 24,2 % 15,8 % 15,7 % 26,3 % 7,5 % 0,8 % 4,7 % Tal i heile tusen Årets låneopptak blei teke opp i starten av Dei siste låneopptaka visar at statsbankane og vanlege banklån ikkje visar same interesse for å låne pengar til kommunane som tidlegare. Dei beste prisane oppnår Fjell kommune i marknaden ved å leggje ut eigne sertifikat/obligasjonar. Låneopptaket i 2014 blei tatt som eit sertifikatlån på 3 mnd. Dette blei erstatta av eit 6 mnd sertifikatlån i april månad. Startlån 2014 er tatt opp med kr. 8.2 mill. Figuren under viser styringsrenta frå Noregs bank i prosent dei siste årene og anslag framover frå siste Pengepolitisk rapport 18 september 2014 og fram til neste som kjem 11 desember Som ein ser av figuren så er prognosane framover at det vil gå noko tid før ein kjem til eit høgare nivå. På møtet vedtok hovudstyret at styringsrenta bør liggja i intervallet 1-2% i perioden fram til neste rapport. 4

5 Samansetning av passiva : Gjennom dei siste åra har det vært eit lågt rentemarknad i dei fleste land i vera, så også i Noreg. Siste rente nedsetjing frå sentralbanken kom i mars 2012 kor styringsrenta blei sete ned med 0,25 % poeng til 1,50 % som en følgje av dei økonomiske utfordringane hos våre næraste handelspartnare. Det er ikkje venta noko renteendring den næraste tida. Fjell kommune har valt å binda delar av sin låneportefølje. Fjell Kommune hadde ein snitt rente pr på ca. 3,69% som er uendra sidan siste rapport. Durasjon Durasjon er eit mål for ei gjennomsnittleg løpetid for eit lån. Durasjon i porteføljen har falt frå 4,88 til 4,58 år pr Vekta løpetid for låneporteføljen har stege frå 9,79 til 10,02 år. Motpartrisiko pr Lånegjevar Saldo Gjeld i % Sertifikatlån ,88 % Kommunalbanken ,13 % Husbanken ,98 % Kommunekreditt ,20 % Obligasjonslån ,81 % ,00 % 5

6 Motpartsrisiko Sertifikatlån Kommunalbanken Husbanken 10,88% 23,81% Kommunekreditt Obligasjonslån 0,20% 7,98% 57,13% Fjell kommune ser det som føremålsteneleg å fordela låna på fleire långjevarar. Fjell kommune tok opp låneopptaket for 2014 i januar mnd med eit sertifikatlån på 3 mnd. Stresstest Fjell Kommune pr Stresstesten under tek utgangspunkt i dei plasseringar og gjeld som Fjell Kommune har pr og kva det kan gje av eit potensielt tap i løpet av ein 12 månaders periode. Det er teke omsyn til kor mykje av kommunen sin renterisiko som på kort sikt kan førast over til andre gjennom eventuelle rentekompensasjons -/ renterefusjons - ordningar. Stresstesten er ein test i høve til det rekneskapsmessig resultatet. Sett opp mot kommunale rekneskapsprinsipp (kor finansielle omlaupsmidlar skal vurderast til marknadsverdi, mens gjeldssida skal vurderast til pålydande), betyr dette at aktiva med rentedurasjon får eit verdifall ved stigning i marknadsrenta, mens gjeld med fast rente ikkje får nokon tilsvarande (regnskapsmessig) verdiauke. Stresstestscenarioet viser eit mogleg tap på NOK 11,2 mill. på kommunen sin samla finansforvaltning pr Dette er ein nedgang på 0,4 mill. sist rapport og er klart innanfor dei rammar som Fjell kommune har anledning til å operere i. Nedgangen skyldast noko betre likviditet sidan sist. Stresstesten viste ved innføring av finansreglement eit mogleg tap på 64,8 mill. Det er ikkje teke vesentlig finansiell risiko, slik at kommunen kan handtere eit slikt tap utan at det går utover den ordinære tenesteproduksjonen. 6

7 Stresstest - Fjell kommune Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet % MNOK parameter tap Gjeld med p.t./flytende rente 36 % % Gjeld med fast rente 64 % Finanspassiva (gjeld) 100 % Gjeld med overveltingsmuligh % Kortsiktig likviditet % Innskudd i bank og korte pengem. 1,0 % % Anleggsobligasjoner 25,1 % % N. omløpsobligasjoner 22,5 % % 2, N. omløpsobligasjoner 51,3 % % 1, Fast eiendom 0,0 % % Norske aksjer 0,0 % % - Utenl. aksjer 0,0 % % - Netto valutaposisjon 0,0 % % - Langsiktig aktiva 100 % Samlet finansaktiva Mulig tap/gevinst vil utgjøre : ,9 7

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer