ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015"

Transkript

1 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret Bystyret RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING PR Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Bystyret tar rapporten om kommunens finansforvaltning pr til orientering Vedlegg: 1 Finansrapport pr Utrykte vedlegg: Ingen Vurdering:

2 Kommuneloven 50 og 52 samt forskrift om kommuners finansforvaltning stiller krav til kommunene både om finansforvaltningen og rapportering til kommunestyret. Kommunens finansreglement, sist vedtatt , stiller krav til rapportering i kapitlene 2.5, 3.5 og 4.4 Rådmannen skal rapportere til bystyre om status for kommunens porteføljer i forbindelse med tertialrapportering pr. 30. april og pr. 31. august. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport til bystyret som viser utviklingen gjennom året, og status ved utgangen av året. Rapporten som følger denne saken er utarbeidet etter forskrift og kommunens eget reglement. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at bystyret tar rapporten til orientering. Mandal, Knut Sæther, rådmann Wenke Nome, økonomisjef

3 MANDAL KOMMUNE Rapport over kommunensfinansforvaltning pr

4 Innhold: 1. Lovverk og reglement 2. Genereltom kommunenslikviditetssituasjon 3. Forvaltningav kortsiktig likviditet 4. Forvaltningav kommunenslånegjeld 5. Forvaltningav kommunenslangsiktigefinansielleaktiva 6. Vurderingom vesentligfinansiellrisiko 7. Formidlings- og startlånfra Husbanken 8. Avvik 9. Konklusjon 1. Lovverk og reglement Kommuneloven 50 og 52 samtforskrift om kommunersfinansforvaltningstiller krav til kommunenesfinansforvaltningog rapporteringav dettetil kommunestyret.bystyrethari sist vedtattefinansreglementav 09. oktober2014,angittformål og rammerfor følgende forvaltningstyper; Ledig likvi ditet og andremidler beregnetfor driftsformål. Langsiktigefinansielleaktiva. Kommunenslånegjeldog andrefinansieringsavtaler. I detfølgenderapporteresdetpådenenkelteforvaltningstypeiht. reglementetspunkt2.5,3.5 og 4.4.Rapportenharmindrefokuspåresultatmålt mot budsjett.detteer mer omtalti kommunenstertialviseøkonomirapportering,derdetogsåblir vurdertbehovfor budsjettendring. 2. Generelt om kommunens likviditet ssituasjon Alle beløp i 1000 Balanseregnskap pr Aktiva Passiva Bankinnskudd Disposisjonsfond Aksjer,aksjefond Bundne driftsfond Obligasjon Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Mindreforbruk Udekket inv.regnskap Ubrukte lån Netto kortsiktige gjeld/fordringer*) Underdekning Sum *) Spesifikasjon Fordringer pr ,00 Kortsiktig gjeld pr ,00 Netto kortsiktig gjeld ,00 Av deubruktelånemidleneer ca.kr. 6,8 mill. startlån. 2

5 Mandalkommuneshaddevedutgangenav åretenunderdekningmellomlikvide beholdninger aktivaog passivapåkr. 64,3mill. Detteskyldesi hovedsakakkumulertepremieavvikpå kr. 61,8mill pr Premieavvikharenpositiv resultateffekten,utentilsvarende kontantstrøm.dettebetyrat detvil værenødvendigå opprettholdeog helstøke fondsbeholdningenefor å kunnedekkeløpendeforpliktelser, utenbruk av kommunens trekkrettighet(kassakreditt). Størrelsenpåubruktelånemidlervil ikke kunnevidereføresinnenforet merinnskjerpet regelverk. Sisteveilederfra Kommunalog Regionaldepartementet tilsier at deti prinsippet ikke skalforekommeubruktelånemidlervedutgangenav året. Det er etablert et systemfor å overvåkelikviditetssituasjonenfremover. 3. Forvaltning av kortsiktig likviditet Forvaltningav kommunensledigelikviditet er omtalti finansreglementet kapittel 2. Kommunengjør selv denneforvaltningengjennområdmannen. Kommunenhar hovedbankavtalemednordea. Avtalenblir gjennomgåttog vurderti møtemedbanken minimum to gangeri året.avtalenutløper Avtaleninnebærerenløpendeavkastningpå3 mnd.nibor medtillegg av 0,55 pst.utover detteharvi avtale medsparebankenpluss,påplasseringtil 3 mnd.nibor medtillegg av 0,75%. (alle tall i 1.000) (alle tall i hele 1000) Rente Gj.sn. Gj sn. Innskuddd- Tillatt Verdi pr. Verdi pr. inntekt rentesats 3 mnd Avtale Aktivaklasse ramme hittil i år NIBOR i år Nibor + Bankinnskudd 100 % ,96 1,41 0,55 Bankinnskudd 100 % ,16 1,41 0, Bankinnskuddsomgjelderskattetrekkog bundnemidler,er ikke tatt medi denneoversikten. 3

6 4. Forvaltning av kommunenslåneporteføljer KOMMUNENS ORDINÆRE LÅNEGJELD Alle tall i Motpart Vilkår Forfall Husbanken P.t. rente 2,29% Husbanken P.t. rente 1,29% Husbanken P.t. rente 2,29% KBN mnd Nibor+14bp 1,37% DanskeBank mnd Nibor IMM 1,11% DNB mnd Nibor-0,12bp 2,42% KBN sertifikatlån 2,12% KBN mnd Nibor +0,1%bp 1,33% KBN Fastrentetil ,83% KLP mnd Nibor +20bp 1,43% DNB mnd Nibor +0,065% 1,30% DNB mnd Nibor +0,105% 1,34% Totalt: Av kommunensordinæreinnlånutgjørom lag kr. 121 mill. vann- og avløpssektoren. Disse vil i storgradværeselvfinansierendegjennominnbetalingfra låntakereog gebyrinntekter.i tillegg inneholderporteføljenandreselvfinansierendelån, someksempelvisdekkesav leieinntekterog rentekompensasjon fra Husbanken. Endringer i kommunensordinære lånegjeld sidenforrige rapport: Sidenfremleggelseav rapport ble detgjennomførtlånekonkurransei forbindelsemedimm mars2015, sombestoav; Refinansieringav lån i DNB (forfall NOK 210mill NO )og DanskeBank(forfall NOK 250mill NO ),og nytt låneopptaktil finansieringav budsjetterteinvesteringer 2015(Bystyresak155/14og 3/15). RENTEBYTTEAVTALER - ORDINÆRE LÅNEGJELD I tillegg til lån medfastrenteharmandalkommunevalgt å rentesikresin gjeldsporteføljeved bruk av rentebytteavtaler. 4

7 Alle tall i Hovedstol Hovedstol Hovedstol Motpart Vilkår Forfall DanskeBank DanskeBank DanskeBank Fastrente 3,97% DanskeBank mndNibor 1,23% Nordea Fastrente 3,52% Nordea mndNibor 1,23% Nordea Fastrente 3,64% Nordea mndNibor 1,23% Nordea Fastrente 3,50% Nordea mndNibor 1,23% Nordea Fastrente 2,44% Nordea mndNibor 1,23% Totalt Endringer i porteføljen av rentebytteavtaler tilknyttet kommunensordinære lånegjeld sidenforrige rapport: RentebytteavtalestorNOK 100mill utløp NØKKELTALL - ORDINÆRE LÅNEGJELD Nøkkeltall- låneportefølje Nøkkeltall Vektetløpetidfor låneportefølje(år) 1,90år 1,14år 1,74år Vektetgj.snittrentebindingstid(år) 2,33år 2,42år 2,27 år Gjennomsnittsrente 3,10% 3,05% 2,61 % FORFALL/REFINANSIERINGSRISIKO - ORDINÆRE LÅNEGJELD Rådmannenharfullmakt til å vurderehvilke rentebindingersomtil enhvertid er gunstigstut fra kommunensøkonomiskesituasjon.låneporteføljenskalprimærtstyresmot å oppnåsålav lånekostnadsommulig, kombinertmedbehovetfor forutsigbarhet Figurenoverviserat ca.310 millio nerav lånegjeldenforfaller i september2015. Videreer forfallenei porteføljenlagt oppslik at mellom100millioner og 250millioner vil forfalle i 5

8 forbindelsemedrulleringerimm marsog IMM september.detteansessomenmoderat refinansieringsrisiko. ANDEL RENTESIKRE T LÅNEGJELD Alle tall i År Totalgjeld Volumsikret Andel sikretgjeld er i dagfortsattnoehøy.mandalkommunevil fremoveri tid tilstrebeat en lavereandelav porteføljener rentesikret,noesombetyrat detikke vil væreaktueltmed ytterligeresikringerkommendeår. ESTIMERT RENTERISIKO FINANSFORVALTNINGEN Alle tall i Langsiktiggjeld Estimertselvfinansierendegjeld Sikretrente Estimertaktivabeholdning Gjeldmed renterisiko Beregningenoverviserhvor myeav gjeldenmandalkommuneselvbærerrenterisikoenfor vedeneventuellrenteoppgang.«langsiktiggjeld»er kommunenstotalegjeld,«estimert selvfinansierendegjeld»er denestimerteandelenav Mandalkommuneslangsiktigegjeld som dekkesav brukerbetalinger(innenforvannog avløpaleneca. kr. 121mill) og rentekompensasjonsordninger i Husbanken(forsiktig anslagpå20 % av total gjeld som selvfinansierendegjeld). Dersom flytenderenteøkerpågjeld tilknyttet vannog avløpsinvesteringer kandenøkterentekostnadendekkesinn i form av enøkningi brukerbetalingene.husbankensrentekompensasjondekkersomregeldenflytenderentesatsen påkommunalelån. «Sikretrente»er andelenlån medrentebinding(fastrenteeller rentebytteavtaler),«estimertaktivabeholdning»inngåri beregningav renterisikoi finansporteføljenettersomenøkningi finanskostnadenesomfølgeav høyererentesamtidig vil nøytraliseresnoegrunnetøkning i finansinntekter(renteinntekterpålikviditet). Mandal kommune har i dag en begrensetrenterisiko. 6

9 5. Forvaltning av kommunenslangsiktige finansielle aktiva Alle tall i Gjenst. Markedsverdi Bokført verdi Salgs- Avkastning Verdipapir løpetid Ansk.kost gevinst hittili år ObligasjonsforetaketIII 5 mnd OrklaASA A-aksjer Storebrand ASA Ordinære Sum langsiktig kapital *) Obligasjonsforetaket III ble anskaffeti 2005og harsisteår ikke gitt avkastningsom følgeav misligholdog tapperioden Det er sannsynligat hovedstolenvil bli 100pstinnfridd vedforfall. (denneble omklassifisertfra anleggsmiddel til omløpsmiddeli 2014) Mandalkommuneharpr ca.kr. 3 mill. i plasseringersomkandefineressom langsiktigefinansielleaktiva.somfølgeav ekstraordinærtavdragpåkr. 100mill desember 2012samtsalgav aksjefondi Skagenmars2013, gjenstårdetkun kr 11,6mill. av den langsiktigekapitalen(agderenergifondet). Midleneinngåri denkortsiktige kapitalentil forvaltning. 6. Vurdering avfinansiell risiko I medholdav kommunelovens finansforskriftskaldetgjøresenkontinuerlig vurderingav om kommunentar vesentligfinansiellrisiko i sin finansforvaltning. Forvaltningav ledig likviditet for driftsformål: Ut fra plasseringenesomer gjort og bankenssoliditet serenikke at detherer tatt vesentlig finansiellrisiko. Beggebankeneharuendretratingsidenfremleggelseav forrige rapport Forvaltningav kommunenslånegjeld: Låneporteføljenharp.t. enrelativt høyandelfastrente, og kommunenvil fremoveri tid reduserefastrenteandelenoe. Av deordinærelånenemåytterligere310mill refinansieresi 2015,og detteer enrisiko som måfølgesoppnøye. Lånerentener fremdeleshistorisklav, og harfalt ytterligeresidenforrige rapport, noesom betyrat vi betalerforholdsvismyefor vårerentebytteavtaler. Forvaltningav kommunenslangsiktigefinansielleaktiva Mandalkommunehari dagsærdelesmåvolum i langsiktigefinansielleaktiva.og detvil kun hamindrekonsekvenserfor kommunendersomdetskulle fremkommetap. 7

10 Stresstest Ved å setteoppenstresstest,kanenfå envurderingpåhvor myetapsomkanoppstådersom flere indikatorerslårinn samtidigi løpetav entidsperiode.en slik stresstester medpåå vise om entar finansiellrisiko. Alle tall i Stresstest2 % renteoppgang Balanse Endrings Beregnet MNOK parameter tap/gevinst Gjeld medflytenderente % Gjeld medsikretrente Selvfinansierendelån % Bankinnskuddflytenderente % Omløpsobligasjoner % 62 Mulig tap/gevinstvil utgjøre : I stresstestenovenfor harenbrukt 2 % renteoppgang, alt innenforsammetidsperiode(ett år). Sikkerhetenoppnåddgjennomrentebytteavtaler,viserat enkun vil få begrensedemerutgifter om rentengåropp2 %. 7.Formidlings- og startlån fra Husbanken FORMIDLINGSLÅN /STARTLÅN Forfall/ innløsing Kup. Rente Beholdning Kup. Rente Beholdning Husbanken08/35 Flytenderente , Husbanken08/38- Flytenderente , Husbanken11/36-fast 2,301til , , Startlån Husbanken2009) fast 1,891%til , , Startlån Husbanken2010 fast 1,891%til , , Startlån Husbanken2010 fast 1,891%til , , Startlån Husbanken2012 fast 2,28%til , , Startlån Husbanken2013 flytende til , , Startlån Husbanken2014, flytende rente til , , Startlån Husbanken2015, flytende rente til , SumStartlån RENTEDERIVATER (FAST)mot Startlån RenteswapNordea , , RenteswapNordea , , Sum RENTEDERIVATER (FLYTENDE) mot Startlån Renteswap Nordea mnd NIBOR -0,725% , , Renteswap Nordea mnd NIBOR - 0,5% , , Sum Av totalestartlånpåkr. 184,1 mill. er kr. 181,5, mill. knyttet oppmot utlånog ubrukte lånemidler. Her harvi endifferansepåca. kr. 2,6 sommådekkesoppav øvrige kapitalinntekter. Det harblitt betaltinn ekstraordinæreavdragpåstartlån,i tillegg er dettatt oppnytt startlån,stortnok

11 8. AVVIK Statusrapport for finansforvaltningeni Mandalkommuneviseringenavvik fra rammenei finansreglementet.finansreglementet er av uavhengigkompetansevurderti trådmedforskrift om kommunersog fylkeskommunesfinansforvaltning. 9. KONKLUSJON Forvaltningenav kommunensfinansporteføljeer tilfredsstillende. Mandal, Anita Grønås 9

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer