OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND I 2005 utarbeidde Hordaland fylkeskommune rapporten Organisering og administrasjon av bompengeselskapa Administrasjonsselskap eit steg på vegen mot fylkeskommunalt eller regionalt bompengeselskap. Rapporten vart handsama i fylkestinget 13. desember Fylkestinget vedtok då å etablere eit felles administrasjonsselskap for bompengeselskap i Hordaland. Fylkesrådmannen legg med dette fram sak om godkjenning av stiftingsdokument, lokalisering av selskapet, midlar til aksjekapital, fullmakt til å løyva finansiell stønad i samband med etablering/ oppstart av selskapet og oppnemning av styrerepresentantar.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner utkast til stiftingsdokument med vedteker og aksjekapital for administrasjonsselskapet for bompengeselskapa. 2. Fylkestinget godkjenner at selskapet si forretningsadresse skal vera i Bergensområdet. 3. Hordaland fylkeskommune løyver kr til kjøp av 10 aksjar à kr i administrasjonsselskapet for bompengeselskapa. Budsjettet for 2009 vert endra slik: Tilleggsløyvingskonto Interne finansieringstrans Kjøp av aksjar Interne finansieringstrans Fylkestinget gjev fylkesrådmannen fullmakt til å løyva finansiell stønad i samband med etablering og oppstart av selskapet. 5. Til styret for administrasjonsselskapet for bompengeselskapa nemner fylkestinget opp: Medlemer: Leiar: Varamedlemer: Paul M Nilsen Vedlegg: Magnus Vestrheim 1. Utkast til stiftingsdokument. 2. Høyringsbrev frå HFK datert Høyringsuttale frå Jondalstunnelen AS datert Brev frå Eidfjord Utvikling AS datert Høyringsuttale frå Hardangerrådet datert Høyringsuttale frå Bømlo Vegselskap AS datert Høyringsuttale frå Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS datert

3 8. Høyringsuttale frå Bergen- Os bompengeselskap AS datert Høyringsuttale frå Osterøy Bruselskap AS datert Høyringsuttale frå Voss- og omland bompengeselskap AS datert Høyringsuttale frå Fastlandssamband Halsnøy AS datert Brev frå Samarbeidsrådet for Sunnhordland datert Høyringsuttale frå Austevoll Bruselskap AS datert

4 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn I 2005 utarbeidde Hordaland fylkeskommune rapporten Organisering og administrasjon av bompengeselskapa Administrasjonsselskap eit steg på vegen mot fylkeskommunalt eller regionalt bompengeselskap. Rapporten vart handsama i fylkestinget 13. desember 2005, etter at han hadde vore på høyring til mellom anna bompengeselskapa i fylket. Fylkestinget vedtok då å etablere eit felles administrasjonsselskap for bompengeselskap i Hordaland. Vedtaket vart gjort av førre fylkesting for fire år sidan. Fordi det har gått så lang tid sidan vedtaket vart gjort, legg fylkesrådmannen opp til at denne saka også vert fremma for fylkestinget. Om prosessen med å etablera administrasjonsselskapet Fylkestinget gjorde følgjande vedtak : 1. Fylkestinget vedtek å etablere eit administrasjonsselskap for bompengeselskap i Hordaland, herunder sende søknad til Vegdirektoratet om løyve til å samordne administrasjonen av bompengeselskapa. Administrasjonsselskapet skal organiserast som eit heileigd fylkeskommunalt aksjeselskap. 2. Fylkestinget gjev fylkesutvalet fullmakt til å løyve midlar til aksjekapital, ta stilling til lokalisering av selskapet, og godkjenne nødvendige stiftingsdokument. Søknad om samordna administrasjon av bompengeselskap og fylkestinget sitt vedtak, vart sendt til Statens vegvesen Region Vest Ein har i lengre tid venta på svar frå Vegdirektoratet på søknaden. Fylkesordføraren bad i brev Statens/vegvesen/Vegdirektoratet om å handsame søknaden med von om eit snarleg svar. Fylkesordføraren sendte nytt brev og ba om møte med vegdirektøren for å drøfte korleis vi kan komme oss vidare i spørsmålet om å etablere eit felles administrasjonsselskap for bompengeselskapa i Hordaland Møte med Vegdirektoratet vart halde , og Vegdirektoratet har no gjeve klarsignal til å oppretta eit sams admininstrasjonsselskap for bompengeselskapa i Hordaland. Fylkesrådmannen har i høyringsbrev datert 27. august bede om innspel frå dei 12 bompengeselskapa i fylket i samband med skipinga av administrasjonsselskapet. Om føremål, oppgåver, etablering og oppstart Føremålet med selskapet er å sikra ein mest mogleg kostnadseffektiv administrasjon knytt til forvaltning av bompengeinntekter og å ivareta og utvikla kompetanse knytt til sentrale oppgåver i bompengeprosjekt som til dømes å utforma og forvalta låneavtalar. Administrasjonsselskapet skal utføra oppgåver som vert definerte som fellesoppgåver for bompengeselskapa. Styra i bompengeselskapa er ansvarleg for eige prosjekt og tek avgjerd i større saker og syter for at bompengeavtalen vert etterlevd. Administrasjonsselskapet tek seg derimot av dagleg drift av selskapa. Følgjande oppgåver vil kunna vera aktuelle: Dagleg leiarfunksjon Styreadministrasjon Sentralbord Rapportering Økonomiforvaltning, låneforvaltning Rekneskap og budsjettering Personaladministrasjon Administrativ forvaltning, kjøp og avtaleforvaltning Lista er ikkje uttømande og vil kunne tilpassast bompengeselskapa sine behov. 4

5 Ein legg opp til at dei selskapa der HFK er majoritetseigar automatisk vil bli kundar av administrasjonsselskapet. I tillegg vil dei andre bompengeselskapa og få tilbod om å nytta administrasjonsselskapet sine tenester. Aksjekapital Minimum aksjekapital etter aksjeloven er kr Ein legg opp til at aksjekapitalen for administrasjonsselskapet vert kr. kr fordelt på 10 aksjar - kvar aksje pålydande kr Hordaland fylkeskommune skal, i samsvar med vedtaket frå , eiga 100% av aksjane. Midlar til etablering og oppstart Når selskapet kan kome i operativ drift vil avhenga av avtalebindingar dei enkelte bompengeselskapa har i dag. Det vert lagt opp til at administrasjonsselskapet gradvis tek på seg oppgåver for bompengeselskapa så snart dette er praktisk mogleg. I ein etablering og oppstartsfase kan det av likviditetsgrunnar verta behov for å løyva midlar. Stiftingsdokument For å stifta eit aksjeselskap skal den eller dei som skal teikna aksjar i selskapet (stiftarane), oppretta eit stiftingsdokument med vedtekter. Utkast til stiftingsdokument følgjer som vedlegg 1 til saka. Høyringsuttalar I Hordaland er det i dag 14 aktive bompengeselskap1. HFK er bompengeselskap for to bompengeprosjekt og har fleirtal i styret i 9 bompengeselskap. HFK er mindretalseigar i Osterøy Bruselskap AS. HFK er ikkje medeigar i Bergen Bompengeselskap AS og Folgefonntunnelen AS. Høyringsbrev vart sendt til dei 12 eksterne bompengeselskapa i fylket: Selskap der HFK er fleirtalseigar: Hardangerbrua AS Sunnhordland Bru- og tunnelselskap AS Austevoll Bruselskap AS Jondalstunnelen AS Fastlandssamband Halsnøy AS Voss og omland bompengeselskap AS Kvam Bompengeselskap AS Bergen Os Bompengeselskap AS Bømlo vegselskap AS Selskap der HFK har mindretal Osterøy Bruselskap AS Selskap der HFK ikkje er eigar: Bergen Bompengeselskap AS Folgefonntunnelen AS Det har kome inn høyringsuttalar frå alle bompengeselskapa med unnatak av Hardangerbrua AS, Bergen Bompengeselskap AS, Folgefonntunnelen AS og Kvam Bompengeselskap AS. I tillegg har Eidfjord Utvikling AS, Hardangerrådet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland sendt brev om lokaliseringa av selskapet. Om kundetilhøvet Bømlo Vegselskap AS, Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS, Voss - og omland bompengeselskap AS, Jondalstunnelen AS og Fastlandssamband Halsnøy AS er positive til etableringa av eit administrasjonsselskap. Austevoll Bruselskap AS uttalar at det er ein føresetnad for etableringa/deltakinga at det ikkje vil bli dyrare for bruselskapet å nytta administrasjonsselskapet enn kr per år, som er prisen Austevoll kommune skal ha pr. år for sekretærarbeid og føring av rekneskapen. 5

6 Bergen- Os bompengeselskap AS legg vekt på at det må vera opp til det enkelte selskap å avgjera tidspunkt eller fase i prosjektet for eventuelt å kjøpa slike administrative tenester og at det må vera reell konkurranse om drifta av administrasjonsselskapet. Osterøy Bruselskap AS meiner ein i dag har gode tenester til ein rimeleg kostnad. Bompengeperioden går mot slutten og styret ynskjer i utgangspunktet ikkje å endra ordningar og samarbeid som har fungert godt i heile perioden. Dersom bruselskapet på nytt må ut å innhenta tilbod på ei eller fleire tenester, skriv bruselskapet at det felles administrasjonsselskapet vil vera ein aktuell leverandør. Om lokaliseringa av selskapet Bømlo Vegselskap AS, Sunnhordland Bru- og tunnelselskap AS, Fastlandssambandet Halsnøy AS og Samarbeidsrådet for Sunnhordland ønskjer å lokalisera administrasjonsselskapet til Bømlo. Hardangerrådet og Eidfjord utvikling ønskjer å lokalisera administrasjonselskapet til Eidfjord. Fylkesrådmannen sine merknadar Fylkesrådmannen rår til at fylkestinget godkjenner utkast til stiftingsdokument med vedteker og aksjekapital for administrasjonsselskapet for bompengeselskapa. Fylkesrådmannen vil, basert på fylkestinget sitt vedtak i saka, ta hand om den endelege utforminga av stiftingsdokumentet. Fylkesrådmannen ser at det kan argumenterast for ulike lokaliseringsstadar. Fylkesrådmannen meiner likevel at det er viktig at administrasjonsselskapet vert lokalisert i nærleiken av fylkesadministrasjonen Dessutan er fleire av dei store eksisterande og planlagde bompengeprosjekta plasserte i Bergensområdet. Fylkesrådmannen rår difor til at administrasjonsselskapet vert lokalisert til Bergensområdet. Fylkesrådmannen legg til grunn minimum aksjekapital og rår til at fylkestinget løyver kr til kjøp av 10 aksjar à kr Aksjekjøpet vert løyvd frå fylkesutvalet sin tilleggsløyvingskonto. Det kan vera behov for å tilføre likviditet i samband med etableringa av selskapet og i oppstartsfasen. Fylkesrådmannen rår til at fylkestinget gjev fullmakt til fylkesrådmannen til å kunna løyva finansiell stønad i samband med etablering og oppstart av selskapet. Fylkesrådmannen rår til at fylkestinget oppnemner fem medlemmer inkludert leiar og varamedlemmer til styret for administrasjonsselsakpet for bompengeselskapa. 6

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA.

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200812174-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskot til planlegging av store vegprosjekt

Fylkeskommunalt tilskot til planlegging av store vegprosjekt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.08.2012 49937/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.09.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 02.10.2012 Fylkestinget

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 10. desember 2009 Samferdselsutvalet Frå: Arkivsak: /OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 822 Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar viser til vedlagt rapport

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer