AGENDA. Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGENDA. Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får"

Transkript

1

2 AGENDA Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får

3 KVIFOR «NYTT» PENSJONSSYSTEM? Oljeformuen er mindre enn vi trur ca. 1 mill. pr.pers. Vi pensjonerer oss tidlegare Vi brukar fleire år til utdanning Vi blir fleire og fleire uføre Vi blir stadig fleire pensjonistar Vi får for få barn (1,9 pr. kvinne) Vi lever lenger og lenger

4 KVIFOR NYTT PENSJONSSYSTEM, OG KVIFOR VI TRENG Å SPARE? Den norske draumen Jeg vil utvikle meg selv som ung, studere og reise til jeg fyller 30. Jeg vil pensjonere meg når jeg fyller 55 år og leve et rikt liv som pensjonist. til jeg dør lykkelig som 90-åring. - Norsk Ukeblad

5 PENSJONSSYSTEMET SINE TRE ELEMENT

6 DET GAMLE PENSJONSSYSTEMET FØR 1/1-2011

7 MYNDIGHEITENE SITT MÅL MED PENSJONSREFORMA Bærekraftig pensjonssystem Spare utgifter Utjamne pensjonen Fleksibilitet Motivere til å stå lenger i arbeid

8 KVEN BLIR OMFATTA AV PENSJONSENDRINGANE? Alle - Personar fødde før 1943 i minst grad. Framtidig regulering - Personar fødde mellom 1943 og 1953 i noko større grad. Framtidig regulering + levealderjustering - Personar fødde mellom 1953 og 1963 får pensjonen berekna etter gammalt og nytt prinsipp, og konsekvensane blir større jo seinare i perioden ein er fødd. Framtidig regulering + levealderjustering + delvis ny opptening - Personar fødde etter 1963 får ny pensjon. Framtidig regulering + levealderjustering + ny opptening

9 NY PENSJONSOPPTENING - ETTER FØDSELSÅR * Men fra 2011: - Fleksibel pensjonsalder (frå 62 år) - Levealderjustering - Ingen avkorting mot arbeidsinntekt - Mulighet for gradert uttak (mellom %) - Ny regulering ved utbetaling

10 TIDLEG UTTAK REDUSERER PENSJONEN Fleksibel avgangstidspunkt etter fylte 62 år. - Pensjonsstørrelsen avheng av uttakstidspunktet - Tidleg avgang reduserer pensjonsstørrelsen. (eks 25-30% v/ 62 år, minst) - Tidlegast avgang når pensjonen blir minst 2 x Garantipensjon.

11 UTBETALING FRÅ 62 ELLER 67 ÅR? Ved forventa levealder er summen av mottatt brutto pensjon uavhengig av uttakstidspunkt.

12 KRAFTIGARE VEKST I LEVEALDER ENN VENTA Levealderen aukar jamt med ca 0,23 år per år. Det betyr: 2,3 år per 10-år Det er ingenting som tyder på at auka vil avta. SSB 2010

13 MORGONDAGENS PENSJONISTAR MÅ JOBBE LENGER ENN I DAG Visst levealderen i Norge aukar, så blir delingstalet høgare og utbetalinga lågare. Dersom vi ønskjer å unngå lågare utbetaling ved auka levealder må vi jobbe lengre enn i dag (for å auke pensjonskapitalen vår) Eksempel: 1 års auke i levealder tilsvarer ca kroner i reduksjon pr. år for ein pensjon på

14 LEVEALDERJUSTERING Levealderen har auka sidan folketrygda vart etablert, og er venta å vere høgre for yngre årskull enn eldre. Når levealderen aukar må pensjonen utbetalast over fleire år. Årleg pensjon vert då redusert tilsvarande Beregnast ved hjelp av Forholdstall og Delingstall Eksempel: Person fødd 1947 med pensjonsrett ,- Fødd 1953 med same opptening /1,054*= ,- Fødd 1963 med same opptening /1,103*= ,- *Prognose frå NAV. Vert fastsett når ein fyller 61 år

15 MAKSIMAL PENSJONSGJEVANDE INNTEKT Inntekt over 7,1 G vil ikkje lenger gje pensjonsrettar i Folketrygda - Det medfører at Inntektsgrena er redusert frå ca til ca I og med at inntekt opp til 12G kun gav 1/3 uttelling, er reduksjonen mindre enn det kan sjå ut til ved første augekast, men likevel.

16 BESTEÅRSREGEL/ ALLEÅRSREGEL Tidlegare er pensjonen fastsett med bakgrunn i dei 20 beste inntektsåra. I framtida vil alle år ha lik betydning. Dårlege inntektsår vil redusere pensjonen. (Relativ inntekt) Betydninga av dette vil variere avhengig av kva lønshistorikk ein har. - Personar med lønnsvariasjonar kan tape mykje i høve til tidlegare reglar. - Personar med stabil relativ inntekt vert mindre påverka.

17 REGULERING Framover vil pensjonane frå folketrygda bli regulert med 0,75% lågare vekst enn lønsutviklingen for øvrig i samfunnet. - Tidlegare har intensjonen vore tilsvarende vekst for pensjon som for løns/velstandsutviklinga elles i samfunnet

18 PENSJONSBEHALDNING OG DELINGSTAL Denne oppteninga påverkar berre personer fødde i 1954 og seinare 18,1% av all løn opp til 7,1G gir pensjonsbeholdning (teknisk hjelpestørrelse) Eksempel: x 18,1% = x 18,1% = x 18,1% = x 18,1% = Over (7,1G): x 18,1% = osv Sum = Pensjonsbeholdning Delingstal påverkar alle som er fødde i 1944 og seinare Pensjonsbehaldning delt på delingstalet. Eksempel: / 15,7 = = årleg pensjon

19 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) Folketrygda set av 18,1% av inntekta for å gje ein beskjeden pensjon OTP er 2 % av løn mellom 1 og 12 G, minimumsordning Kor mykje kan OTP gje i tillegg då? Nye reglar frå 2014 gir større rom for større innbetalingar. Inntil 7% av løn opp til 12 G, i tillegg inntil 18,1% av løn mellom 7,1-12G, men då må du ha ein snill arbeidsgjevar.

20 DELINGSTAL GIR LEVEALDERJUSTERING AV PENSJON Delingstalet er tilnærma forventa levetid, men ikkje heilt. Forventa levetid er 1-2 år lenger Eksempelet forutset inntekt på i 40 år ved fylte 67 år 19,8 18,9 18,1 17,3 16,5 15,7 14,9 Årleg pensjon: (70%) (100%) Forskjellen skuldast arvegevinst, dvs. at nokre døyr frå sin pensjon 14,1 13,3 12,5 11,7 10,9 10,2 9,4 Årleg pensjon: (127%) (200%)

21 KOR MYKJE KAN EG FORVENTE Å FÅ I PENSJON MED FULL OPPTENING OG PENSJONSUTTAK VED 67 ÅR? Inntektsnivå Offentleg Pensjon Ytelsespensjon Innskotspensjon Innskotspensjon 66% av løn 70% av løn og AFP Best reglar Obligatorisk -OTP kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Eksempel: Alder 40 år fødd Arbeidsinntekt frå 25 år. Pensjonsalder 67 år Innskotsp. Best er 5 og 8% av inntekt fråtrekt 1 G og OTP er 2% av inntekt fratrekt1 G Avkastningsfaktor innskotspensjon og OTP er 1,5% realavkastning Eventuelle Fripolisar kjem i tillegg

22 30-35 ÅR I DAG, KVA ER UTBETALINGA FRÅ FOLKETRYGDA? Inntekt Pensjon frå 62 år Pensjon frå 67 år

23 KVA BETYR DETTE FOR TILSETTE I OFFENTLEG SEKTOR FØDDE ETTER 1958? i Eksempel: Er du fødd i 1970 blir pensjonen 56%

24 SPARER VI EIGENTLIG NOK FOR FRAMTIDA? Person fødd 1980, starta i arbeid 30 år, 35 års oppt., dvs 65 år. Tenestepensjon 2% og ynskjer 70% av løn i pensjon fram til 80 år, dvs 15 år Årsinntekt Ønska pensjon Frå folketrygd Frå tenestep Sum Rest pr. år Sparebehov

25 KOR MYKJE MÅ DU SPARE PER MÅNAD FOR Å FÅ DEN PENSJONEN DU YNSKJER, I DETTE EKS.? Alder Behov for sparekapital Forventa avkastning 7,5% (eks. infl) Går sikkert greitt om du startar når du er 30 år, kanskje 40 òg, men kva dersom du ventar til du er eller 60 år?

26 DET ER LYSPUNKT, -FLEIRE FAKTISK! Arbeid og pensjon kan kombinerast uten avkorting i pensjonen (Dette nyttar mange seg av. NAV trudde det vart , men det vart i 2011). Blir det innstramingar her?? Opptening utover 40 år gir også pensjonsrettar Seinare uttak enn 67 år gir meir i pensjon Eventuell AFP kjem som eit livsvarig tillegg til Folketrygda Eigen planlegging blir viktig framover

27 DET SKAL VERE LØNSAMT Å JOBBE All inntekt * skal telle med i alle år Du bestemmer sjølv når du vil gå av Du kan jobbe ved sida av utan å tape pensjon Større friheit Større fleksibilitet Tidleg pensjon gir lågare pensjon Større ansvar Privat tenestepensjon og individuell pensjon (IPS) vert endra på same måte, med valfritt uttakstidspunkt. Minstekrav til utbetalingstid (min. til 77 år)

28 KOR MYKJE DU TRENG Å SPARE VIL VERE AVHENGIG AV Tidspunkt for pensjonering Kor stor samla utbetaling du treng «Å nå et mål som du ikke har, er like vanskelig som å komme fra et sted du ikke har vært.» Inger Ellen Nicolaisen

29 NOKRE HAR STØRRE BEHOV FOR PLANLEGGING ENN ANDRE Seint ut i arbeidslivet Høg inntekt Ønskjer tidleg pensjonering Får ikkje AFP Får liten tjenestepensjon (OTP)

30 DIN PENSJON PÅ NAV.NO (OVERSIKT FOLKETRYGDSOPPTJENING, PENSJONSKALKULATOR)

31 NB: Tjenestepensjon og fripoliser vises kun med utbetaling fra 67 år. Beregning som også viser valgfri utbetaling fra 62 år forventes fra mai

32 NORSKPENSJON.NO FULL OVERSIKT OVER TJENESTEPENSJON, FRIPOLISER OG PRIVATE PENSJONSAVTALER

33 PENSJONSKALKULATOR SSF.NO

34 Våre råd til planlegging Kva er viktig for deg å oppnå? Start sparinga tidleg! Ta rett risiko Kven skal arve pengane som blir til overs? Ta ein prat med din rådgjevar i banken!

35 KVIFOR SPARE? Kva vil du bruke pengane til?

36 SETT SAMAN DIN PORTEFØLJE Forventa avkastning Gratis lunsj Obligasjonsfond Aksjer Bransjefond Regionale aksjefond Globale aksjefond Pengemarknadsfond Banksparing Risiko

37 Det er svært krevjande å vere disiplinert. Vegen frå langsiktig investor til spekulant kan vere kort

38 MARKNADANE PÅ KORT SIKT

39

40 RISIKOEN I AKSJEMARKNADEN VERT REDUSERT MED TIDSHORISONTEN OSLO BØRS (FRÅ 1966) 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Beste periode 133 % 62 % 56 % 45 % 36 % 32 % 29 % 28 % 26 % 23 % Dårligste periode -55 % -31 % -21 % -21 % -16 % -7 % -6 % -2 % -2 % 3 %

41 I NORGE SPARER VI I HUS OG HYTTE BØR VI SATSE ALLE PENGENE HER?

42 AKSJAR AUKAR KJØPEKRAFTA MEST

43 Kilde Holberg fondene

44 AksjeNorge-dagen 2010

45

46 Når kjem neste krise, ingen veit,det kan ta mnd., år, eller til og med 10 år? Uavhengig av svingningar, 1000 kr i 1983 er kr i dag. Billig eller dyrt marked? Ingen av delene Børsen går ofte mykje lenger enn du trur, både oppover og nedover NB! Stadig nye toppar er det normale

47

48

49 AVKASTNINGSTAL SISTE12 MND. OG SISTE 10 ÅR. KRISE FOR KUNDANE? (TAL PR ) Fond Avkastning siste 12 mnd. Siste 10 år p.a. DNB Norge 14,9% 10,9% DNB Norden 28,1% 8,5% Skagen Vekst 25,4% 10,6% Skagen Kon-Tiki 10,3% 13,8% Skagen Global 23,5% 10,5% Snitt 20,4% 10,9%

50 OG AKTIV FONDA, TEORIEN STEMMER, (RISIKO/AVKASTNING) Fond Avkastning siste år Siste 3 år p.a. DNB Aktiv 10 5,2% 4,6% DNB Aktiv 30 10,2% 5,5 % DNB Aktiv 50 14,8% 6,1% DNB Aktiv 80 20,8% 7,4% DNB Aktiv ,6% 8,6%

51 KORT SAGT: Sett deg mål for sparinga din vær langsiktig Ikkje prøv å time marknaden. Ingen (svært få) klarer det over tid. Vær mentalt forberedt på at det kjem nedgangstider vær langsiktig Spre risiko finn din sparemiks Sett deg klare reglar for når du skal omplassere, eventuelt ta opp din fondmiks til ny vurdering og følg dei Gradvis inngang og utgang Utnytt ledig likviditet til inngang i urolige tider (det er når det ser som mørkast ut at formuer kan skapast) - Gjer som Buffet: Kjøp aksjar på sal!

52 VÅR INVESTERINGSFILOSOFI Vår enkle tilnærming til ein vanskeleg verden Bruk enkle produkt, Aksjar/rente (bankinnskot) Minimer kostnadane, (det einaste vi veit noko om). Juster risikoen med å endre fordelinga Ikkje høyr på all støyen i samfunnet (og høyr ikkje for mykje på div. rådgjevarar). Kjøp/ opprett spareavtalar via våre fondssider i nettbanken.

53 KVA ER DINE DRAUMAR?

54 DET KAN OG BLI SLIK? Dersom de ikkje høyrer på meg Bingo? Eurosport? Busstur til Sverige? Mate fuglane?

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5

din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din 1 / 2011 Spørsmål du lurer på / side 9 Den nye valgfriheten / side 2 Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 5 Norges nyttigste pensjonskalkulator?

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

1. Innledning og sammendrag

1. Innledning og sammendrag 1. Innledning og sammendrag 1.1 Om høringsnotatet Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 klargjort hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer