Innhold. Forord. Del I: LÅN OG SPARING Kapittel 1 Grunnleggende sammenhenger i finans. Kapittel 2 Finansmarkedene. Måling av avkastning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord. Del I: LÅN OG SPARING Kapittel 1 Grunnleggende sammenhenger i finans. Kapittel 2 Finansmarkedene. Måling av avkastning."

Transkript

1 Innhold Forord Del I: LÅN OG SPARING Kapittel 1 Grunnleggende sammenhenger i finans Måling av avkastning Nominell avkastning Reell avkastning Effektiv avkastning Tidsvektet avkastning Pengevektet avkastning Avkastning før og etter skatt Avkastning før og etter kostnader Bokført avkastning Renteregning Sluttverdi Nåverdi Annuitet Kapittel 2 Finansmarkedene Funksjon Markedseffisiens Svak form for effisiens Semisterk form for effisiens Sterk form for effisiens Det noterte markedet Oslo Børs Emisjonsaktivitet Handel i enkeltaksjer Det unoterte markedet OTC-markedet «Gråmarkedet» Private equity-fond

2 6 PERSONLIG ØKONOMI 2010/2011 Regler for børshandel Tilsynsmyndigheter Salg av lånte aksjer («short salg») Innsidehandel Undersøkelsesplikt Meldeplikt Faktisk og forventet avkastning Historisk avkastning risikopremien Forventet avkastning Historisk avkastning Risiko Kvantifiserbar risiko Mental risiko Kapittel 3 Sparing i bank Renteberegning Type bankkonti Særvilkårskonto BSU Boligsparing for ungdom Innberetning Fordelsprogrammer Fastrenteinnskudd Valg av konto Kostnader ved banksparing Type renter Risiko ved banksparing Innskuddet Utenlandske banker i Norge Renteendring Bankenes kapital Skatt på banksparing

3 INNHOLD 7 Kapittel 4 Sparing i obligasjoner Obligasjoner på Oslo Børs Prisen på en obligasjon Durasjon Rentekurven Risiko i obligasjoner Type obligasjoner Statsobligasjoner (i- og u-land) Industriobligasjoner («Investment Grade») Høyrenteobligasjoner Konvertible obligasjoner Floating rates notes («floater») Fondsobligasjoner Ansvarlige lån Rentefond Pengemarkedsfond Obligasjonsfond Kapittel 5 Aksjer Sparing i aksjer Hva er en aksje? Prioritet Aksjesplitt Aksjespleis Tegningsrettigheter Karakteristiske egenskaper ved en aksje Forventet avkastning i en aksje Aksjers risiko Egenkapitalbevis (Grunnfondsbevis) Aksjefond Investeringsmandat og -begrensninger Skatt på aksjefond Kombinasjonsfond Hvordan finne de beste forvalterne? Information ratio og tracking error

4 8 PERSONLIG ØKONOMI 2010/2011 Kapittel 6 Eiendom Verdi av eiendom Investering i næringseiendom Direkteeid Kjøp og salg av eiendom Eiendomsfond Børsnoterte eiendomsaksjer Risikomomenter i eiendomsinvesteringer Kapittel 7 Alternative aktivaklasser Syndikering Private equity Oppbygging av fondet Kostnader ved investering i private equity-fond Avkastning Type private equity-fond Strukturerte produkter Deltagelse sertifikat Kapitalgaranti Andre «garanti-produkter» Hedgefond Valuta Råvarer Kunst Fond-av-fond Kapittel 8 Derivater markedet for risiko Generell beskrivelse av bakgrunn og funksjon Derivathandel på Oslo Børs Terminer Opsjoner Verdi av kjøpsopsjon ved forfall

5 INNHOLD 9 Kapittel 9 Sammensetning av en portefølje Porteføljekonstruksjon Risikofri rente Den optimale porteføljen Forventet avkastning fra en portefølje Kapittel 10 Investeringsstrategier Strategisk aktivaallokering Gradvis inn- og utfasing Kapittel 11 Lån Rentekostnad Effektiv rente Lånets løpetid Størrelse på lån Avdragsprofil Serie- eller annuitetslån? Antall innbetalinger Fast eller flytende rente? Fastrente som forsikring Fastrente som spekulasjon Spesielle forhold Skattemessig behandling Valutalån Rentepariteten Lånebelastning hvor mye kan eller bør jeg låne? Lånesøknad og finansieringsplan Forsvarlig praksis for lån til bolig Finanstilsynets retningslinjer Betjeningsevne, betjeningsvilje og sikkerhet Del II: FAMILIEØKONOMI Kapittel 12 Planlegging av den personlige økonomi Oppstilling av budsjett SIFO-normen Individspesifikke utgifter pr. måned

6 10 PERSONLIG ØKONOMI 2010/2011 Husholdsspesifikke utgifter pr. måned Totalt forbruk Individspesifikke utgifter pr. måned Husholdsspesifikke utgifter pr. måned Totalt forbruk Individspesifikke utgifter pr. måned Husholdsspesifikke utgifter pr. måned Totalt forbruk Gjeldsordningsloven veiledende livsoppholdssatser mv. Fastsettelse av livsoppholdsbeløp generelle retningslinjer og anbefalinger fra departementet Livsfaseøkonomi livsfaser Utvikling av inntekt og utgifter Kapittel 13 Ekteskap og ugift samliv Inngåelse av ekteskap rettsvirkninger Underholdsplikt Opplysningsplikt Rådighet over eiendeler Ansvar for gjeld Avtaler om formuesordningen Oppløsning av ekteskap rettsvirkninger Ektefellebidrag og barnebidrag Det økonomiske delingsoppgjøret Retten til de enkelte eiendeler Økonomiske virkninger av ugift samliv Rettsstillingen under samlivet Hvem eier hva? Rettsstillingen ved opphør

7 INNHOLD 11 Kapittel 14 Kjøp av bolig og fritidshus Eiendomsskatt og kostnader Kostnader Dokumentavgift Andre kostnader Overdragelse av eiendom Til ektefelle eller samboer Arv Gave Skattemessig inngangsverdi Eieformer for bolig Borettslagsleilighet Eierleilighet Bolig og fritidseiendom på festet grunn Kjøp kontra leie av bolig Trygg investering? Bolig som pensjonssparing Kapittel 15 Valg av eierform for næringsdrivende Risiko Kostnader Egenkapitalkrav Overskuddsdisponering og eierlån Inntektsbeskatning Gevinstbeskatning ved salg av en virksomhet Formuesskatt Arv Trygdeytelser Andre forhold Oppsummering

8 12 PERSONLIG ØKONOMI 2010/2011 Kapittel 16 Arv Arv, arveavgift og skatt Gaver til ett av barna avkorting i arv? Rett til forlodds uttak for barn i visse tilfeller Slektsarv når det ikke er testament Pliktdelsarv Ektefellens arverett Gjenlevendes rett til å sitte i uskiftet bo Testament Sameiekonflikter ved arv og gave Eksempel på sameieavtale Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner Avkall og avslag på arv Forbigått arving og foreldelse av arv Skifteoppgjøret Ligning i dødsåret og slutning av dødsboet Inntektsberegningen i dødsåret Skatteplikt ved avhendelse av arvede gjenstander Arveavgift hvem er arveavgiftspliktig? Arveavgiftsgrunnlag Arveavgiftssatser mv. Utdeling fra uskiftebo Melding om arv og gave Noen aktuelle arveavgiftsmessige tilpasninger Dokumentavgift Avslutning Kapittel 17 Bankers rådgivningsansvar og Finansklagenemndas klagebehandling Finansklagenemndas kompetanse Bankklagenemndas betydning Bankklagenemndas praksis om rådgivningsansvar Utgangspunkt bindende avtale Hva er finansiell rådgivning? Profesjonsansvar i en litt mildere form?

9 INNHOLD 13 Skadelidtes medvirkning Bevisbyrdespørsmål Relevante momenter i Bankklagenemndas praksis Avslutning konkrete vurderinger, faste kriterier eller begge deler? Kapittel 18 Når gjelden blir for stor gjeldsordningsloven for privatpersoner Gjeldsordningsloven Vilkår for å få gjeldsforhandling og gjeldsordning Søknad og forberedelse Åpning av gjeldsforhandling Frivillig gjeldsordning Hva skyldneren kan beholde av sin inntekt Tvungen gjeldsordning Endring og opphevelse av gjeldsordning Del III: INNTEKTSBORTFALL Kapittel 19 Ytelser ved inntektsbortfall Tre hovedpilarer Folketrygden Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold Individuell sparing og forsikring Kapittel 20 Alderspensjon Folketrygden Pensjonsreform fra 2011 noen hovedpunkter Folketrygdens alderspensjon dagens opptjeningsregler Levealderjustering og fleksibelt uttak av alderspensjon beregnet etter dagens opptjeningssystem Alderspensjon og inntekt Ny alderspensjon, nye opptjeningsregler Levealderjustering og fleksibelt uttak av inntektspensjonen beregnet etter nytt opptjeningssystem

10 14 PERSONLIG ØKONOMI 2010/2011 Felles regler uavhengig av hvilken opptjeningsmodell man tilhører Regulering av pensjonsbeholdning og pensjoner fra og med januar 2011 Overgangsregler Garanti for opptjente rettigheter pr Tjenestepensjon Privat sparing Kapittel 21 AFP avtalefestet pensjon AFP i privat sektor ved uttak før 2011 Hvem omfattes av AFP etter de gamle reglene? De viktigste individuelle vilkår Beregning og sammensetning av ytelsen Begrensning på at AFP maksimalt kan utgjøre 70 % av tidligere inntekt Inntekt etter uttak av AFP etter gamle regler Konsekvenser for alderspensjonen Spesielt om «gavepensjon» og lignende Ny AFP-ordning i privat sektor, uttak etter De viktigste individuelle vilkår i ny AFP-ordning Beregning og sammensetning av ytelsen Levealderjustering av AFP-påslaget Beregning av kompensasjonstillegg Særlige overgangsregler for årskullene Inntekt etter uttak av AFP Spesielt om de som tidligere har vært ansatt i offentlig sektor og har rett til tjenestepensjon derfra Regulering Finansiering Et viktig, men vanskelig valg AFP uttak før eller etter ? Offentlig sektor statlig og kommunal sektor AFP i perioden 62 til 65 år AFP i perioden 65 til 67 år AFP i offentlig sektor eller fleksibel alderspensjon fra folketrygden?

11 INNHOLD 15 Kapittel 22 Annen førtidspensjon, gavepensjon samt pensjon for lønn over 12 G Vilkår og retningslinjer Egne retningslinjer for statlig eierskap: Holdning til lederlønn Beregning og sammensetning av førtidspensjon/gavepensjon Nye førtidspensjonsmodeller som følge av fleksibel alderspensjon og ny AFP? Beregning og sammensetning av 12 G-pensjonen Finansiering; forsikret løsning eller driftspensjon? Forsikret løsning Driftspensjon Avløsning av driftspensjon Kompensasjon i form av økt lønn Uførepensjonsdekning utenfor skatteloven Forsikret løsning Driftspensjon Kompensasjon i form av økt lønn Spesielt om ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon for lønn over 12 G Kapittel 23 Uføreytelser Uføreytelse fra folketrygden Tidsbegrenset ytelse fra folketrygden Arbeidsavklaringspenger Langtidsytelse fra folketrygden ved arbeidsuførhet Uførepensjon fra folketrygden Ny uførestønad Uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger Privat sektor Offentlig sektor Tilpasninger til fremtidig ny uførestønad Uføreytelser fra private ordninger

12 16 PERSONLIG ØKONOMI 2010/2011 Kapittel 24 Etterlattepensjon Gjenlevendepensjon fra folketrygden Ektefelle/samboerpensjon/livsforsikring gjennom arbeidsforhold Privat sektor Offentlig sektor Livsforsikring Etterlattepensjon/livsforsikring fra privat ordning Barnepensjon Folketrygden Tjenestepensjon Barnepensjon/forsikring fra privat ordning Kapittel 25 Inntektssikring ved arbeidsløshet Folketrygden Dagpenger Særskilt sikkerhetsnett for medlemmer i Statens pensjonskasse Ventelønn Vartpenger Skattefritt sluttvederlag Vilkår Beregning av sluttvederlaget Andre sluttordninger i form av økonomisk kompensasjon fra arbeidsgiver Sluttpakke/etterlønn Studiestøtte Førtidspensjon/gavepensjon Del IV: SKATT Kapittel 26 Skatt på lønn og kapitalinntekt Inntekter på statsbudsjettet for 2010 Grunnleggende hensyn Rettsgrunnlag Forskuddstrukket skatt Renter av restskatt og skatt til gode Skattesatser

13 INNHOLD 17 Ligning av ektefeller og ugifte samboere Ligning av barn Lønn Trygdeavgift, toppskatt og skatt på alminnelig inntekt Noen praktiske eksempler Marginalskatt på lønnsinntekt Beskatning av aksjeinntekter Kontinuitetsprinsipp for aksjer og aksjefond Kort om fritaksmetoden Kort om beskatning av andre selskapsformer Næring eller ikke-næring? Kapittel 27 Skatt på utleie av egen bolig og fritidseiendom Skatt på leieinntektene eller skattefritt? Noen typetilfeller når er leieinntektene skattefrie? Barns bruk av foreldres bolig Salg av bolig og fritidseiendom skatt på eventuell gevinst? Bolig Realisasjon etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd Brukshindring Fritidseiendom Skatte- og arveavgiftsmessige forhold ved overføring av fast eiendom Diskontinuitet Fare for gjennomskjæring? Kapittel 28 Selvangivelsen noen sentrale punkter Familieforhold, forsørgeransvar og formuesøkning Inntekt Personinntekt Avkastning av formue Utbytte og realisasjonsgevinst Obligasjonsavkastning Mobiltelefon og bredbånd Fordel av firmabil

14 18 PERSONLIG ØKONOMI 2010/2011 Noen sentrale fradrag Minstefradrag Gjeldsrenter Utgifter i boligselskap Foreldrefradrag Reisefradrag hjem arbeid Pendlerfradrag Fagforeningskontingent Gaver til visse frivillige organisasjoner Premie til pensjonsordning Særfradraget på grunn av store sykdomsutgifter Frynsegoder skattepliktig eller skattefritt? Datautstyr utlånt fra arbeidsgiver Betalt forsikringspremie Trening betalt av arbeidsgiver Bedriftshytte Bedriftskantine Enkeltstående tilstelninger Jubileums- og oppmerksomhetsgaver Premie for forslag til forbedringer på arbeidsplassen Personalrabatter Utdanning finansiert av arbeidsgiver Rimelig lån i arbeidsforhold Subsidiert barnehageplass Gratis avis mv. Bindende forhåndsuttalelser Bindende i tre år Tilleggsskatt og straff Klage på ligningen Kapittel 29 Formuesskatt Innledende bemerkninger Hvem er skattepliktig og hvilke skattesatser gjelder? Bankinnskudd Kontanter Innbo og løsøre

15 INNHOLD 19 Fritidsbåt Bil, campingvogn og andre motorkjøretøy Bolig Fritidseiendom Børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner, verdipapirfondsandeler mv. Ikke-børsnoterte aksjer og ikke-registrerte obligasjoner mv. Næringseiendom Næringseiendom som ikke er utleid Utleid næringseiendom Hovedregel om verdsetting Spesielt om ikke-børsnoterte selskap for inntektsåret 2010 Utleie deler av inntektsåret, bortfall av utleieinntekt mv. Utleie av deler av næringseiendom Eierskifte Livsforsikringspoliser, livrenter mv Kapittel 30 Inntektsskatt for pensjonister Ordinære skatteregler for pensjonister Lav sats for trygdeavgift Særfradrag Minstefradrag Eksempel på skatteberegning Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt Hvem gjelder reglene for? Beløpsgrenser og marginalskatt eksempler Skattlegging av pensjonsinntekt forslag til nye regler fra 2011 Særfradraget oppheves Øvre grense for minstefradraget økes Økt trygdeavgift Skattefradrag eksempler Kildeskatt på pensjon Stikkord 777

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Lån med Terra Boligkreditt SIDE 2 Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 3 Tønsbergturen en suksess SIDE 4 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer