Innhold. Forord Del 1 LÅN OG SPARING... 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord... 5. Del 1 LÅN OG SPARING... 25"

Transkript

1 Innhold Forord... 5 Del 1 LÅN OG SPARING Kapittel 1 Grunnleggende sammenhenger i finans Måling av avkastning Nominell avkastning Realavkastning Realisert og forventet avkastning Tidsvektet avkastning Pengevektet avkastning Avkastning før og etter skatt Bokført avkastning Renteregning Sluttverdi Nåverdi Annuitet Kapittel 2 Finansmarkedene Funksjon Markedseffisiens Svak form for effisiens Semisterk form for effisiens Sterk form for effisiens Det noterte markedet Oslo Børs... 47

2 8 innhold Emisjonsaktivitet Handel i enkeltaksjer Det unoterte markedet OTC-markedet «Gråmarkedet» Private equity-fond Regler for børshandel Tilsynsmyndigheter Salg av lånte aksjer («shortsalg») Innsidehandel Undersøkelsesplikt Meldeplikt Faktisk og forventet avkastning Historisk avkastning risikopremien Forventet avkastning Risiko Portefølje og risiko Kvantifiserbar risiko Mental risiko Kapittel 3 Sparing i bank Innledning Renteberegning Type bankkonti Lønnskonto Høyrentekonto/sparekonto Særvilkårskonto Investeringskonto Fastrenteinnskudd BSU Boligsparing for ungdom Konto i fordelsprogrammer Valg av konto Kostnader ved banksparing Type renter Renter i privatmarkedet Interbankrenter/pengemarkedet Sentralbankrenter

3 innhold Risiko ved banksparing Risiko for innskuddet Risiko for renteendringer Varslingsplikt Skatt på banksparing Kapittel 4 Sparing i obligasjoner Innledning Obligasjoner på Oslo Børs Prising og risiko Prisen på en obligasjon Durasjon Modifisert durasjon Risiko i obligasjoner Type obligasjoner Statsobligasjoner (i- og u-land) Industriobligasjoner («investment grade») Høyrenteobligasjoner Konvertible obligasjoner Floating rates notes («floater») Obligasjoner med fortrinnsrett Fondsobligasjoner Ansvarlige lån Kapittel 5 Sparing i aksjer Aksjer Hva er en aksje? Prioritet Aksjesplitt Aksjespleis Tegningsrettigheter Karakteristiske egenskaper ved en aksje Forventet avkastning i en aksje Aksjers risiko Egenkapitalbevis (grunnfondsbevis)

4 10 innhold Kapittel 6 Sparing i eiendom Innledning Verdi av eiendom Investering i næringseiendom Direkteeid Kjøp og salg av eiendom Børsnoterte eiendomsaksjer Kapittel 7 Generelt om sparing i fond Generelt om verdipapirfond Kursfastsettelse Likviditet innløsning av andeler Tegning og innløsning Investeringsmandat Informasjon Inndeling av type fond UCITS (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) Nasjonale fond Spesialfond Utenlandske fond Fond i fond Kapittel 8 Sparing i aksjefond Klassifikasjon Absolutt og relativ avkastning Aktivt og passivt forvaltede fond Stiler og strategier ETF ETN

5 innhold 11 Kapittel 9 Sparing i rentefond Pengemarkedsfond Risiko Valutarisiko Hvorfor investere i pengemarkedsfond? Obligasjonsfond Klassifikasjon av obligasjonsfond Opplysningsplikt Kapittel 10 Sparing i kombinasjonsfond Definisjon Klassifikasjon Skatt Kapittel 11 Skatt i verdipapirfond Aksje- og kombinasjonsfond Andelseiere som er aksjeselskaper Rentefond (penge- og obligasjonsfond) Gevinst/tap Formuesskatt Skatt på aksjer Aksjonærmodellen Beregning av skjermingsgrunnlag Beregning av skjermingsrente Beregning av skjermingsfradraget Gevinstberegning i aksjonærmodellen Kapittel 12 Honorarstrukturer og kostnader i fond Differensierte forvaltningshonorarer Suksesshonorar Symmetrisk suksesshonorar Asymmetrisk suksesshonorar

6 12 innhold Returprovisjon til verdipapirfond og fondsforvaltere Returprovisjon til distributører Kapittel 13 Fonds- og forvalterevaluering Historisk avkastning Kvantitativ vurdering Alfa Sharpe-forholdet «Information ratio» og tracking error Hvordan finne «de beste fondene» Fremgangsmåte for Morningstars stjernegradering Fordeler Ulemper DP-indeksen Kapital-indeksen Kapittel 14 Sparing i strukturerte produkter Innledning Generelt om sammensatte produkter Kapitalbeskyttede produkter BMA/indeksobligasjoner Innledning Oppbyggingen av en indeksobligasjon Risiko i sammensatte produkter Bankenes funding Avkastning Beregning av avkastning Verdiutvikling for en indeksobligasjon Kostnader Beskatning av aksjeindeksobligasjoner Andre strukturerte produkter Sertifikat/deltakelse «Lock-in»- eller «step up»-produkter Warrant Contract for difference Rentebevis

7 innhold 13 Kapittel 15 Sparing i uregulerte investeringsformer Lover og forskrifter Syndikater Nærmere om deltakerlignede selskaper Forskjell fra aksjeselskaper Fordeler og ulemper ved deltakerlignede selskaper Kostnader Skatt Tap og gevinst Formueskatt «Eiendomsfond» Spesialfond Hedgefond Varianter av hedgefond Kapittel 16 Sammensetning av en portefølje Porteføljekonstruksjon Effisiente porteføljer Den optimale porteføljen Forventet avkastning fra en portefølje Konstruksjon av en optimal portefølje Internasjonal diversifisering Kapittel 17 Investeringsstrategier Strategisk aktivaallokering Vurdering av strategier ut fra ulike markedsforhold Gradvis inn- og utfasing Innfasing Utfasing

8 14 innhold Kapittel 18 Derivater markedet for risiko Generell beskrivelse av bakgrunn og funksjon Derivathandel på Oslo Børs Terminer Opsjoner Verdi av kjøpsopsjon ved forfall Del 2 FAMILIEØKONOMI Kapittel 19 Lån og 19.1 Rentekostnad Effektiv rente Lånets løpetid Størrelse på lån Avdragsprofil Serie- eller annuitetslån? Antall innbetalinger Fast eller flytende rente? Fastrente som forsikring Fastrente som spekulasjon Spesielle forhold Skattemessig behandling Valutalån Rentepariteten Lånebelastning hvor mye kan eller bør jeg låne? Lånesøknad og finansieringsplan Forsvarlig praksis for lån til bolig Finanstilsynets retningslinjer Betjeningsevne, betjeningsvilje og sikkerhet Kapittel 20 Planlegging av personlig økonomi Innledning Oppstilling av budsjett

9 innhold SIFO-normen Gjeldsordningsloven veiledende livsoppholdssatser osv Fastsettelse av livsoppholdsbeløp generelle retningslinjer og anbefalinger fra departementet Livsfaseøkonomi Innledning livsfaser Utvikling av inntekt og utgifter Kapittel 21 Ekteskap og ugift samliv Innledning Inngåelse av ekteskap rettsvirkninger Underholdsplikt Opplysningsplikt Rådighet over eiendeler Ansvar for gjeld Avtaler om formuesordningen Oppløsning av ekteskap rettsvirkninger Innledning Ektefellebidrag og barnebidrag Det økonomiske delingsoppgjøret Retten til de enkelte eiendeler Økonomiske virkninger av ugift samliv Innledning Rettsstillingen under samlivet Hvem eier hva? Rettsstillingen ved opphør Kapittel 22 Kjøp av bolig og fritidshus og 22.1 Innledning Eiendomsskatt Meglerutgifter Dokumentavgift Skattemessig inngangsverdi Eieformer for bolig Innledning

10 16 innhold Borettslagsleilighet Eierleilighet Bolig og fritidseiendom på festet grunn Kjøp kontra leie av bolig Innledning Trygg investering? Bolig som pensjonssparing Kapittel 23 Valg av eierform for næringsdrivende Innledning Risiko Kostnader Egenkapitalkrav Overskuddsdisponering og eierlån Inntektsbeskatning Gevinstbeskatning ved salg av en virksomhet Formuesskatt Arv Trygdeytelser Andre forhold Oppsummering Kapittel 24 Arv, arveavgift og skatt Arv Innledning Gaver til ett av barna avkorting i arv? Rett til forlodds uttak for barn i visse tilfeller Slektsarv når det ikke er testament Pliktdelsarv Ektefellens arverett Uskiftet bo en rett for ektefelle og noen typer samboere Testament Sameiekonflikter ved arv og gave Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner Avkall og avslag på arv Forbigått arving og foreldelse av arv

11 innhold 17 Skifteoppgjøret Ikke inntektsskatt på arv eller gave Ligning i dødsåret Inntektsberegningen i dødsåret Skatteplikt ved avhendelse av arvede gjenstander Arveavgift Innledning hvem er arveavgiftspliktig? Arveavgiftsgrunnlag Arveavgiftssatser Utdeling fra uskiftebo Melding om arv og gave, betalingsfrist og foreldelse Noen aktuelle arveavgiftsmessige tilpasninger Dokumentavgift Beregning av vederlag ved opphold på alders- og sykehjem osv Avslutning Kapittel 25 Bankers rådgivningsansvar og Finansklagenemndas klagebehandling Innledning Finansklagenemndas kompetanse Finansklagenemndas betydning Finansklagenemndas praksis om rådgivningsansvar Utgangspunkt bindende avtale og investors egen risiko Hva er finansiell rådgivning? Profesjonsansvar i en litt mildere form? God rådgivningsskikk Berettigede kundeforventninger Kort om Røeggen-dommen Skadelidtes medvirkning Bevisbyrdespørsmål Relevante momenter i Finansklagenemndas praksis Avslutning konkrete vurderinger, faste kriterier eller begge deler? Kapittel 26 Når gjelden blir for stor gjeldsordningsloven for privatpersoner Innledning Gjeldsordningsloven Vilkår for å få gjeldsforhandling og gjeldsordning

12 18 innhold 26.4 Søknad og forberedelse Åpning av gjeldsforhandling Frivillig gjeldsordning Hva skyldneren kan beholde av sin inntekt Tvungen gjeldsordning Endring og opphevelse av gjeldsordning Del 3 INNTEKTSBORTFALL Kapittel 27 Ytelser ved inntektsbortfall Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte 27.1 Innledning Tre hovedpilarer Folketrygden Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold Individuell sparing og forsikring Kapittel 28 Alderspensjon Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte 28.1 Folketrygden Innledning Hovedpunktene i pensjonsreformen Folketrygdens alderspensjon opprinnelige opptjeningsregler Ny alderspensjon, nye opptjeningsregler Felles regler uavhengig av hvilken opptjeningsmodell man tilhører Regulering av alderspensjon Tjenestepensjon Innledning Privat sektor Offentlig sektor Alderspensjon fra private ordninger Innledning Individuell pensjonsordning (IPS)

13 innhold 19 Kapittel 29 AFP avtalefestet pensjon Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte 29.1 Innledning AFP i privat sektor Ny AFP-ordning Gammel AFP-ordning AFP i offentlig sektor statlig og kommunal sektor Generelt Offentlig AFP i perioden 62 til 65 år Offentlig AFP i perioden 65 til 67 år Kapittel 30 Uføreytelser Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte 30.1 Innledning Uføreytelser fra folketrygden Innledning Arbeidsavklaringspenger (AAP) Uførepensjon Ny uføretrygd Fastsetting og endring av uføregrad Uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger Innledning Privat sektor Offentlig sektor Uføreytelser fra private ordninger Uførepensjon Uførerente Uføreforsikring Kapittel 31 Etterlattepensjon og livsforsikring Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte 31.1 Etterlattepensjon Innledning Folketrygden Ektefelle/samboerpensjon gjennom arbeidsforhold Ektefellepensjon fra privat pensjonsordning

14 20 innhold 31.2 Barnepensjon Folketrygden Barnepensjon gjennom arbeidsforhold Barnepensjon fra privat pensjonsordning Livsforsikring gjennom arbeidsforhold Innledning Privat livsforsikring Kapittel 32 Inntektssikring ved arbeidsløshet Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte 32.1 Folketrygden Dagpenger Særskilt sikkerhetsnett for medlemmer i Statens pensjonskasse Ventelønn Vartpenger Skattefritt sluttvederlag Innledning Vilkår Beregning av sluttvederlaget Andre sluttordninger i form av økonomisk kompensasjon fra arbeidsgiver Sluttpakke/etterlønn Studiestøtte Vilkår Beregning av studiestøtten Førtidspensjon/gavepensjon Privat sektor Offentlig sektor Del 4 SKATT Kapittel 33 Skatt på lønn og kapitalinntekt Innledning Grunnleggende hensyn Rettsgrunnlag Forskuddstrukket skatt

15 innhold 21 Renter av restskatt og skatt til gode Skattesatser Ligning av ektefeller og ugifte samboere Ligning av barn Lønn Trygdeavgift, toppskatt og skatt på alminnelig inntekt Noen praktiske eksempler Marginalskatt på lønnsinntekt Beskatning av aksjeinntekter Kontinuitetsprinsipp for aksjer og aksjefond Kort om fritaksmetoden Kort om beskatning av andre selskapsformer Næring eller ikke-næring? Kapittel 34 Skatt på utleie av egen bolig og fritidseiendom Skatt på leieinntektene eller skattefritt? Noen eksempler når er leieinntektene skattefrie? Barns bruk av foreldres bolig Salg av bolig og fritidseiendom skatt på eventuell gevinst? Innledning Bolig Realisasjon etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd Brukshindring Fritidseiendom Skatte- og arveavgiftsmessige forhold ved overføring av fast eiendom 737 Diskontinuitet Fare for gjennomskjæring? Kapittel 35 Selvangivelsen noen sentrale punkter Innledning Familieforhold, forsørgeransvar og formuesøkning Inntekt Personinntekt Avkastning av formue Utbytte og realisasjonsgevinst Obligasjonsavkastning

16 22 innhold Mobiltelefon og bredbånd Fordel av firmabil Noen sentrale fradrag Innledning Minstefradrag Gjeldsrenter Utgifter i boligselskap Foreldrefradrag Reisefradrag hjem arbeid Pendlerfradrag Fagforeningskontingent Gaver til visse frivillige organisasjoner Premie til pensjonsordning Særfradraget på grunn av store sykdomsutgifter Frynsegoder skattepliktig eller skattefritt? Innledning Datautstyr utlånt fra arbeidsgiver Betalt forsikringspremie Trening betalt av arbeidsgiveren Bedriftshytte Bedriftskantine Enkeltstående tilstelninger Jubileums- og oppmerksomhetsgaver Premie for forslag til forbedringer på arbeidsplassen Personalrabatter Utdanning finansiert av arbeidsgiveren Rimelig lån i arbeidsforhold Subsidiert barnehageplass Gratis avis osv Bindende forhåndsuttalelser Bindende i tre år Tilleggsskatt og straff Klage over ligningen Kapittel 36 Formuesskatt Innledende bemerkninger Hvem er skattepliktig, og hvilke skattesatser gjelder? Bankinnskudd

17 innhold Kontanter Innbo og løsøre Fritidsbåt Bil, campingvogn og andre motorkjøretøy Bolig Fritidseiendom Børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner, verdipapirfondsandeler osv Ikke-børsnoterte aksjer og ikke-registrerte obligasjoner osv Næringseiendom Ikke utleid Utleid Hovedregel om verdsetting Utleie deler av inntektsåret, bortfall av utleieinntekt osv Utleie av deler av næringseiendom Eierskifte Livsforsikringspoliser, livrenter osv Kapittel 37 Inntektsskatt for pensjonister Innledning Alderspensjonsskatt Hva utløser skattefradrag? Forholdsmessig skattefradrag Avkorting av skattefradraget Høy marginalskatt på pensjonsinntekt Lavere avtrappingsgrenser ved avgrenset pensjonsuttak Skatteberegning eksempel Skatteberegning eksempel Skatteberegning eksempel Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt Innledning Beløpsgrenser Over 100 % skatt på renteinntektene? Pensjonistlån? Fordeling av formue, kapitalinntekter og inntektsfradrag mellom Kildeskatt på pensjon Register