Årsplan for Gaupen Barnehage AS barnehageåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Gaupen Barnehage AS barnehageåret 2014-2015"

Transkript

1 1

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 2. INNLEDNING SIDE 3 3. PERSONALET BARNEHAGEÅRET SIDE 4 4. ÅRSPLAN SIDE BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE SIDE DUÅ SIDE SPRÅK SIDE FYSISK FOSTRING SIDE 5 5. HOVEDMÅL I BARNEHAGEN SIDE 6 6. SLIK VIL VI HA DET I BARNEHAGEN SIDE 6 7. FORVENTNINGER TIL FORELDRENE SIDE 7 8. RAMMEPLAN SIDE 8 9. INNDELING AV BARNEHAGEÅRET SIDE AUGUST SIDE SEPTEMBER SIDE OKTOBER SIDE DESEMBER SIDE JANUAR SIDE FEBRUAR SIDE MARS SIDE APRIL SIDE MAI SIDE JUNI OG JULI SIDE SMÅBARN SIDE STORAVDELING SIDE STOREGAUPA SIDE TRADISJONER SIDE TINGDAG SIDE FERIE SIDE PLANLEGGINGSDAG SIDE POSITIVT FORMULERTE REGLER SIDE AVSLUTNING SIDE NOVEMBER SIDE

3 2. INNLEDNING Innledning o Barnehagens årsplan skal gi en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom året og aktiviteter som er planlagt. Årsplanen er grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Planen skal hjelpe oss å sikre struktur, sammenheng og progresjon i arbeidet med barna. Årsplanen gir informasjon om barnehagen til foreldre og andre interesserte. o Barnehagen tar forbehold om mulige endringer av årsplanen underveis, i samsvar med løpende vurdering av hvordan den fungerer. o Vårt største ønske er at vi kan ha et godt samarbeid slik at alle barn, foreldre og ansatte skal trives og være fornøyde i Gaupen Barnehage AS. VI ØNSKER DERE ET RIKTIG GODT BARNEHAGEÅR! 3

4 3. PERSONALET BARNEHAGEÅRET Siv Østmo Ekstraassistent og vikar Astri Thorshaug Daglig leder 80 % stilling Britt Elin Sameien 80 % ped. leder Wenche Holter 60 % assistent og vikar Elin Tørudstad 100 % ped. leder Inger P Borchgrevink 90 % assistent Personalet i Gaupen Barnehage AS Cecilie Porsvik 80 % førskolelærer Monika Martinsen 100 % assistent Anne Berit Grytting 40 % assistent Elise Aasen 50 % assistent Gry Tolvstad 100 % assistent 4

5 4. ÅRSPLAN Barnehagens satsingsområde er: DUÅ, fysisk fostring og språk DUÅ Kommende barnehageår skal vi delta i et prosjekt som heter De utrolige årene. DUÅ er et skole/barnehageprosjekt i samarbeid med PP-Tjenesten i Ringsaker. Vi skal ha ekstra fokus på relasjonsbygging. Personalet skal øves i å anvende ros riktig og hvordan vi kan benytte belønningssystemer både planlagt og spontant for å hjelpe barna i læring. PPT er med som våre prosessveiledere og skal hjelpe oss gjennom hele prosjektet, slik at vi blir komfortable med programmet og føler oss trygge i gjennomføringen. Her er noen av det vi skal jobbe mye med i løpet av neste barnehageår: Relasjonsbygging; den pro aktive voksne Oppmerksomhet, ros og oppmuntring Belønningssystemer Å håndtere problematferd Sosiale ferdigheter, problemløsning og empati trening Språk Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø. Språklig kompetanse er viktig for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Å støtte barnas språktilegnelser er en sentral del av barnehagedagen. 5 Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med andre. Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og følelser Fysisk fostring, her kommer vi til å jobbe med: Bevegelse, fysisk aktivitet, motorisk utvikling Turer Natur, skog og mark Bevegelses sanger, sangleker Lek og bevegelse inne og ute Måltider, sunn mat. Hygiene Være med å lage mat, dekke på og smøre selv. Mini-røris (dans og bevegelse til musikk).

6 HOVEDMÅL I BARNEHAGEN: Å være tilstede for hvert enkelt barn, og sikre at alle barna har allsidige utviklingsmuligheter gjennom trygghet, omsorg, oppdragelse, lek, læring og varierte aktiviteter gjennom barnehageåret, i et sosialt fellesskap. Vi ønsker å ha fokus på positivt samvær med barn. Vi ønsker å fremme lek og positivt samvær mellom barn -barn og barn -voksne. Som gjennomgående tema har vi valgt å benytte bøkene om Karsten og Petra som er en bokserie skrevet av Tor Åge Bringsværd. SLIK VIL VI HA DET I BARNEHAGEN: Vi vil ha en barnehage som er preget av glede og humor. Vi vil ha en barnehage som gir grobunn for lek, vennskap, omsorg og empati. Vi vil ha en barnehage hvor alle føler seg ivaretatt og sett, i et sosialt fellesskap. Vi vil gi barna gode mestringsopplevelser. Vi vil legge til rette for gode relasjoner mellom barna. Vi vil vektlegge et godt personalsamarbeid gjennom tillit, respekt og kommunikasjon. Vi vil la den enkelte få bygge på sine sterke sider og evner. Vi vil legge til rette for en passe mengde utfordringer i forhold til den enkeltes mestringsevne. Dette gjelder for små og store! 6

7 FORVENTNINGER TIL FORELDRENE Et hei når vi møtes! At planer og oppslag blir lest! At barnet har riktige klær etter vær og årstid! At personalet informeres om begivenheter eller opplevelser som har betydning for barnet! Forventninger til foreldrene Sier ifra hvis barnet ikke kommer i barnehagen! At barnehagens åpningstid blir holdt! At foreldrene tar hensyn til barnet. Når det er sykt eller i dårlig form er det best å være hjemme At foreldrene tar kontakt med personalet eller daglig leder om det er noe dere ikke er fornøyd med. Sier ifra når barnet blir hentet av andre! 7

8 RAMMEPLANEN August 2006 fikk vi ny Rammeplan for barnehager. Rammeplanen bygger på det grunnlaget som er nedfelt i lov om barnehager og slår fast hvilke mål, innhold og arbeidsmetoder barnehagen skal arbeide etter. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehagelover og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. I 2011 fikk vi en ny utgave av Rammeplan for barnehagene, de viktigste føringene her er at det helhetlige læringssynet videreføres. Danning er et begrep som kommer inn i den nye rammeplanen i større grad enn tidligere. Danning defineres i Rammeplanen som en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og femme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Vi ser her hvor viktig det er at de voksne forstår og samhandler med barna på en god måte. Rammeplanen skal tilpasses varierte driftsformer og lokale forhold som rammebetingelser. Rammeplanen sier noe om at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og danning, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse skal sees i sammen heng. I tillegg er de sju fagområdene i Rammeplanen viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Hvert av de sju fagområdene dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg, prosjekt og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst: samtaler, samspill, sanger, drama og fortellinger. Kropp, bevegelse og helse: fysisk lek ute og inne, turer, gode vaner, måltid. Kunst, kultur og kreativitet: turer, holdninger, forsøk og eksperimentering. Etikk, religion og filosofi: høytider, holdninger, samtaler, empati. Nærmiljø og samfunn: bruk av nærmiljøet, samarbeid og demokrati. Antall, rom og form: samtaler, begreper, spill, likheter, ulikheter. Natur, miljø og teknikk: undring, oppleve og utforske naturen. INNDELING AV BARNEHAGEÅRET Vi har delt barnehageåret inn i 12 bolker. Vi har et nytt tema for hver måned, men kommer til å ha med oss hovedmålet for året gjennom alle månene. Hvert tema skal vi jobbe med ved å synge, lese, dramatisere og bruke ulike formingsmaterialer. 8

9 TEMAOVERSIKT AUGUST 2014 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Bli kjent med barnehagens rutiner Å bli kjent Venner Vi bruker god tid på å bli kjent Bli trygg på hverdagen og dens oppdeling. Skape trygge og gode rutiner Utvikle positive holdninger til seg selv og andre. God morgen alle sammen Petra begynner i barnehagen Kua mi jeg takker deg Petra vil at alle skal ha en venn LÆRINGSAKTIVITETER: Navnesanger Året rundt, august God morgen AKTIVITETER: MÅNEDENS ORD: Venn / bestevenn Friend Sosialt samspill Lek Hverdagsaktiviteter Tegne seg selv (skrive navn og henge opp) Vennskapsring, turer i skogen, tog leken 9

10 August 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR HURRA JOHANNES FYLLER HURRA BIRK FYLLER BLI KJENT! FEIRE SELMA Ø 4 ÅR! BLI KJENT! 4 ÅR I DAG! 2 ÅR I DAG! BLI KJENT! TING DAG!

11 TEMAOVERSIKT SEPTEMBER 2014 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Venner - Samarbeide / hjelpe hverandre Meg selv Høst høstfarger Vi ser på likheter/ulikheter (f. eks øyefarge, hårfarge osv). Bli kjent med årstiden høst og det den fører med seg. Kjenne gleden av å samarbeide og hjelpe hverandre Petra begynner i barnehagen I kroppen min bor jeg Karsten og Petra er bestevenner Du har to øyne Karsen + Petra, Karsten liker å danse Hendene på hodet Året rundt, september LÆRINGSAKTIVITETER: Jeg har et lite eple Bruke speil AKTIVITETER: Munnmotorikk Gå på oppdagelsestur / bærtur MÅNEDENS ORD: Lage ramme med bilde av meg selv. Lage felles høstbilde Danse Lage potet / epletrykk Music Røris, danse/leke etter musikk 11

12 September 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FOTOGRAFEN KOMMER! HURRA SELMA F FYLLER 3 ÅR I DAG! TINGDAG! 16. FORELDREMØTE I BARNEHAGEN! PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! 26. FERIRE SUNNIVA 3 ÅR!

13 TEMAOVERSIKT AUGUST 2014 TEMAOVERSIKT AUGUST 2014 TEMA: Språk Vi hører på hverandre STOR AVDELING: MÅNEDENS ORD: Kortstokk Ice cream FOKUSOMRÅDE: Fargene Bli kjent med fargene SMÅBARN: Gi barna støtte i sin språkutvikling og utvikle evner til å se verdien av språket Barna skal bli stimulert i sin språkutvikling og lære å bruke det i ulike sammenhenger. Lære å lytte til andre (barn og voksne) Karsten og Petra spiser glass Petra + Petra, Petra får en hund Året rundt, oktober Karsten og Petra er bestevenner Pitt-pott-nøtt Se min kjole LÆRINGSAKTIVITETER: Male Rive/klippe og lime Dyrerim og dyregåter Dinkeli, dunkeli, døja Trollspråk AKTIVITETER: Forskjellige lytteleker og øvelser 13

14 Oktober 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Høstferie? PYSJ OG KOSEDYRDAG! TINGDAG! HURRA ISAK FYLLER 4 ÅR I DAG! FEIRE TRYM SVERRE 2 ÅR! 14

15 TEMAOVERSIKT NOVEMBER 2014 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Brannvernopplæring i barnehagen Brannvernopplæring i barnehagen Gi barna kunnskap om brannvern. Det er selvsagt de voksne som har det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten i barnehagen og i hjemmet. Men barn kan hjelpe til med brannvernarbeidet. Barn kan hjelpe til med å teste røykvarsleren, minne de voksne om å slå av komfyren, passe på at de voksne er forsiktige med levende lys og så videre. Bli kjent med: o Røykvarslere. MÅNEDENS ORD: o Nødnummeret til brannvesenet. Nødnummer Karsten og Petra kjører brannbil Fire, fireman Eldar og Vanja, brannvernopplæring i barnehagen Lære ungene hva vi skal gjøre når røykvarsleren uler. Det er selvsagt de voksne som har det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten i barnehagen og i hjemmet. Men barn kan hjelpe til med brannvernarbeidet. Barn kan hjelpe til med å teste røykvarsleren, minne de voksne om å slå av komfyren, passe på at de voksne er forsiktige med levende lys også videre. Bli kjent med: o Røykvarslere. o Nødnummeret til brannvesenet. Bæ- bu, bæ- bu sangene Brannbilen kom susende. Når det brenner Se på film om Franklin som har brannøvelse LÆRINGSAKTIVITETER: Året rundt, november, når det brenner, bæ-bu, bæ-bu sangene AKTIVITETER: Samtaler rundt brannvern. Rollespill med Eldar og Vanja. Samtaler rundt brannvern. Brannøvelse Røykvarsleren 15

16 November 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! TINGDAG! VI FEIRER PEDER 4 ÅR

17 TEMAOVERSIKT DESEMBER 2014 STOR AVDELING: TEMA: Bli kjent med de juletradisjonene vi har og prøve å lage en god julestemning. Julemåneden desember, setter vi av til diverse juleaktiviteter. Vi skal i denne måneden kose oss sammen med barna. Desember måned har vi satt av uten noe helt konkret opplegg, da dette for de fleste er en stressende tid. Vi vil gjerne prøve å være et rolig sted for barna med minst mulig stress og mye kos SMÅBARN: FOKUSOMRÅDE: Bli kjent med de juletradisjonene vi har og prøve å lage en god julestemning. Julemåneden desember, setter vi av til diverse juleaktiviteter. Vi skal i denne måneden kose oss sammen med barna. Desember måned har vi satt av uten noe helt konkret opplegg, da dette for de fleste er en stressende tid. Vi vil gjerne prøve å være et rolig sted for barna med minst mulig stress og mye kos Karsten og Petras julebok Julekveldsvisa Julekveldsvisa Musevisa Musevisa Div. julesanger og julebøker Div. julesanger og julebøker AKTIVITETER: Vi skal ha adventsstund hver dag, i den forbindelse ønsker vi at barna er i barnehagen fra kl denne måneden. Synge julesanger Bake julekaker MÅNEDENS ORD: Lage julepynt Advent Lage noen hemmeligheter Ha nissefest Christmas Lucia feiring Glede oss til jula kommer. LÆRINGSAKTIVITETER: Vi skal ha adventsstund hver dag, i den forbindelse ønsker vi at barna er i barnehagen fra kl denne måneden. Synge julesanger Bake julekaker Lage julepynt Lage noen hemmeligheter Ha nissefest Lucia feiring Glede oss til jula kommer. 17

18 Desember 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BAKE PEPPERKAKER! BAKE LUSSEKATTER! 11. PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! 12. LUCIA FEIRING!(Foresatte inviteres fra kl ) NISSEFEST! JULEFERIE! 18. FEIRE ALEXANDER 3 ÅR TINGDAG! 25. JULEFERIE! 19. JULELUNCH! 26. JULEFERIE! 18

19 TEMAOVERSIKT JANUAR 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Å dele Vinter og snø Gjøre små krumspring i hverdagen vinter Vi utforsker og leker i snøen Lære å dele og ta hensyn til hverandre. Petra får besøk Lære om årstiden vinter LÆRINGSAKTIVITETER: Ha det moro, tull og tøys Hva skjer med snøen når vi tar den med inn? Lage snømann, snøborg osv. Karsten og Petra på teater. Karsten drar på Syden ferie Året rundt, januar Snøsanger MÅNEDENS ORD: Teater, Syden Airport AKTIVITETER: Vinter - vinter aktiviteter Lage vinterbilde, dramatiser med barna og bruke utkledning. 19

20 Januar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 (29. desember) (30. desember) (31. desember) JULEFERIE JULEFERIE JULEFERIE NYTTÅRSDAG! GODT NYTTÅR TIL SMÅ OG STORE! FEIRE JONAS 6 ÅR! HURRA VIVI ELINE FYLLER 5 ÅR I DAG! TINGDAG! PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! 23. FEIRE SONDRE 3 ÅR! FEIRE SELMA S 5 ÅR

21 TEMAOVERSIKT FEBRUAR 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Fysisk aktivitet Musikk Bedre kroppsbeherskelse Gi barna gleden av å bevege seg etter og skape musikk. Karsten og Petra på skiskole Petra vil at alle skal ha en venn Karsten og Petra går på skøyter Danse i en ring Året rundt, februar. 5 her i rommet Det satt to katter på et bord Jeg er en liten spillemann Et eventyr Buggi - buggi Lille Petter Edderkopp med føttene LÆRINGSAKTIVITETER: AKTIVITETER: Hinderløype Lek/aktiviteter i snøen Karneval MÅNEDENS ORD: Skiskole Skating Lage rytmeinstrumenter Danse til musikk Mini-røris Lage svarte katter og fastelavnsris 21

22 Februar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HURRA, ABDUL FYLLER ÅR I DAG! HURRA LINNEA FYLLER KARNEVAL! 3 ÅR I DAG! TINGDAG! HURRA, AMALIE FYLLER Vinterferie? 5 ÅR I DAG!

23 TEMAOVERSIKT MARS 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Påske Dyra på bondegården Vi tar vare på hverandre og hjelper til Bli kjent med dyrene Lære å sette pris på andre og seg selv Petra får en hund Karsten + Petra på biblioteket Året rundt, mars Det var en gang en liten mus AKTIVITETER: Lage påskepynt MÅNEDENS ORD: Bibliotek Book Karsten og Petra på bondegård Med krøllet hale (gris) Når klokka slår åtte (hane) Gåtevise (hest, ku, hund osv). En liten kylling LÆRINGSAKTIVITETER: Lage påskepynt Lage gris (trolldeig, el.) Besøk på gård? 23

24 Mars 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag LAGE PÅSKEPYNT FEIRE EDVARD 2 ÅR PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! FEIRE NIKOLAJ 3 ÅR HURRA HANS IVAR FYLLER 2 ÅR I DAG HURRA TRYM FYLLER 4 ÅR I DAG HURRA RASMUS FYLLER 6 ÅR I DAG! 17. TINGDAG! PÅSKEFROKOST! HURRA, THEA H FYLLER 6 ÅR I DAG!

25 TEMAOVERSIKT APRIL 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Vår og småfuglene våre Rim og regler Bli kjent med årstiden våren og småfuglene. Vi leker med språket via rim og regler Følge med på forandringene som skjer i naturen Karsten og Petra på biblioteket Karsten og Petra får sykkel Punktum, punktum, komma strek Året rundt, april Store klokker sier tikk takk. Alle fugler Elle melle Jeg gikk en tur på stien Lille trille Regn, regn, regn Hoppe sa gåsa AKTIVITETER: LÆRINGSAKTIVITETER: Være mye ute og bruke sansene, se, kjenne, føle, lukte og lytte Leke med språket i hverdagsaktiviteter Så forskjellige frø. MÅNEDENS ORD: Hjelm Bike 25

26 April 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BARNEHAGEN ER STENGT! 2. SKJÆRTORSDAG. 3. LANGFREDAG PSÅKEDAG. FEIRE ARON 4 ÅR TINGDAG! HURRA, MARKUS FYLLER 6 ÅR I DAG! 16. PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! 17. FEIRE HELGA 6 ÅR!

27 TEMAOVERSIKT MAI 2015 STOR AVDELING: TEMAOVERSIKT MAI 2015 SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: 17. mai Vann Husdyr Vi utforsker vann Vite hvorfor vi feirer 17. mai Bli kjent med bondegårdsdyrene Karsten og Petra vil lære å svømme. En er en og to er to Karsten og Petra hilser på kongen 17. mai sang Her kommer barnehagen Karsten + Petra på bondegård LÆRINGSAKTIVITETER: Året rundt, mai Vannlek Her kommer Lise Sanger om husdyr AKTIVITETER: Hva flyter/synker Farge vann Lage felles bilde av husdyr MÅNEDENS ORD: Lage 17. mai flagg/sløyfer Grunnlov Mai fest Rabbit, dog 27

28 Mai 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag OFFENTLIG HØYTIDSDAG! TINGDAG! 8. HURRA TOMINE FYLLER 4 ÅR I DAG MAIFEST! 14. KRISTI HIMMELFARTSDAG! 15. HURRA VETLE FYLLER 2 ÅR I DAG! HURRA EMILIE FYLLER 4 ÅR I DAG! PINSEDAG BESTEFORELDRE/VOKSENVENNFEST, FRA KL ! FRIST FOR INNLEVERING AV FERIELISTER! 28

29 TEMAOVERSIKT JUNI OG JULI 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Vi tar vare på hverandre Sommer Sommer Vi utforsker naturen Bli kjent med årstiden sommer Bli flinke til å rose hverandre og si pene/hyggelige ting til hverandre Sommer kommer Jeg gikk en tur på stien Petra vil bli dyrlege Soltrall Karsten + Petra vil lære å svømme LÆRINGSAKTIVITETER: Året rundt, juni og juli Lage innsektsfeller hva finner vi? AKTIVITETER: Være mye ute i det fine sommerværet Si hyggelige ting til hverandre og gi mye ros Lage blomster bilde Ut på tur MÅNEDENS ORD: Dyrlege Svimming, boat 29

30 Juni 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag TINGDAG! FEIRE ADRIAN 2 ÅR! 30

31 Juli 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 27 GUNNAR K FYLLER 2 ÅR AXEL FYLLER 3 ÅR JOHANNE FYLLER 3 ÅR HENRY FYLLER 5 ÅR FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! 31

32 10. SMÅBARN Samlingsstund på småbarn skal være en kosestund med sang, bevegelses sanger, rim og regler. I tillegg kommer vi til å benytte snakkepakken med konkreter. Vi kommer også til å benytte deler av steg for steg materiell som heter START livskunnskap for de minste. Vi vil også bruke små kort med smile - fjes, sinte - fjes, osv. i samlingstund. Vi voksne skal sette navn på følelser i naturlige sammenhenger. For eksempel. Nå ser jeg at du ble glad osv. Vi vektlegger: samvær med andre barn og voksne. Vi skal hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse og læring. Omsorg: En stor del av barnehagehverdagen er preget av omsorg fra de voksnes side. Målet er at omsorgsarbeidet i barnehagen kjennetegnes av nærhet, varme og innlevelse. Vi voksne må være åpne og mottagelige ovenfor barnet og se dets behov og ønsker. Forutsigbarhet omsorg Trygghet Barnet Mat/hvile Gode rutiner Frilek: Vi vektlegger barnas egen lek. Den er barnas viktigste virksomhet, i den bearbeider de sine opplevelser, følelser og erfaringer fra det daglige liv. I leken må barna ta initiativ og avgjørelser, noe som styrker deres selvstendighet. Gjennom lek skaffer de seg ny kunnskaper og lærer å fungere sammen med andre. Blant de minste barna handler det mest om å gripe øyeblikkets muligheter. lek Samspill/ relasjoner Anerkjennende voksne Gjennom de tre første leveårene skjer en veldig utvikling på alle områder. Barna opplever stadig å mestre nye utviklingsområder. På småbarnsavdelingen mener vi at barna skal få tid og ro på seg til å mestre nye ting. Det er viktig for oss at vi kan gi barna et godt miljø med vekt på lek og 32 DAGSRYTME: Det er viktig for barn i førskolealder at dagsprogrammet har en rytme og en fast struktur. Visse momenter skal være faste og komme igjen på samme tid hver dag. I hele førskolealderen har barna problemer med å forholde seg til tidsbegrepet. Det gir derfor trygghet at de kan følge dagsrytmen og på forhånd vite hva som er neste punkt. For de yngste er det kvalitet at de får leve i den døgnrytmen som er den naturlige for dem. Dagsrytmen skal gi barnet mulighet til å sove/hvile enten før eller etter lunsj. De yngste barna har behov for struktur, vaner, gjentakelser, ritualer og grenser for at ikke verden skal bli for uoversiktlig.

33 DAGSRYTME FOR SMÅBARN Klokka Bilde Handling Barnehagen åpner Barnehagen åpner, barna blir møtt i garderoben frokost De barna som ikke har spist hjemme, spiser frokost i barnehagen, frem til kl frilek Vi leker med leker på avd. eller finner frem akt. som barna ønsker rydding Barna hjelper til med og rydd opp det vi har lekt med, sortering! samling Vi samler oss, synger og leser bøker/dikt/vers Vi går ut Alle barna kles på og vi går ut for å leke Bleieskift/dobesøk formiddagsmat Hvilstund/soving frilek Bleieskift/dobesøk frukt Alle bleier blir sjekket/byttet de som går på do går på do. Vi spiser brød måltid (en dag per uke spiser vi varm mat) De barna som skal sove legges, de som ikke skal sove får en litt rolig stund. Vi leker med leker på avd. eller finner frem akt. Som barna ønsker. Alle bleier blir sjekket/byttet de som går på do går på do. Vi deler opp og spiser frukt som barna har med seg Frilek inne/ute Vi leker ute eller inne, litt etter årstid og om vi har vært ute på formiddagen eller ei. Barnehagen stenger Barna skal være ute av barnehagen innen kl

34 11. STOR AVDELING På stor avdeling kommer vi til å dele barnegruppa i mindre grupper, både inne og ute. Dette for å kunne få en roligere hverdag og bedre mulighet til å kunne se det enkelte barnet bedre. Vi er ute hver dag: Vi går på tur og er ute og leker uansett vær, noe som krever at barna har bra med klær og skift etter været. Vi har sett og erfart at naturen er den viktigste læringsarena som barna har. Lek i naturen gir barna naturopplevelser, kreativitet, kroppsbeherskelse og sanseinntrykk. Undersøkelser viser at barn som har mulighet til lek i variert utemiljø får bedre koordinasjon, bedre balanse og bedre orienteringsevne. Barna blir også mer kreative og flinkere til å samarbeide. Vi som er så heldige å ha naturen rundt oss på alle kanter, må jo bare bruke den. Naturen gir utfordringer til alle barn på alle utviklingsnivå, og barn lærer best når de får utfordringer. Barn i bevegelse er glade barn. Naturen gir opplevelser, som igjen gir barna mye å snakke om og en rikere språkutvikling. Naturen lærer også barn om å ta ansvar, og gir de rom til å undre seg. Motto: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Dagsrytme: For barn i førskolealder er det viktig at dagen har en rytme og en fast struktur. Visse momenter skal være faste og komme igjen på samme tid hver dag. I hele førskolealderen har barna problemer med å forholde seg til tidsbegrepet. Det gir derfor trygghet at de kan følge dagsrytmen og på forhånd vite hva som er neste punkt. KL Tegn på kvalitet for de store barna er at de har tillit til de voksne og sammen med dem holder orden på dagen og uka, og at de vet hvilke normer, vaner og regler som gjelder for barnehagen. Dagsrytmen er en grovskisse som vi følger, denne er veiledende og vil variere litt etter gruppas sammensetning og årstid. HANDLING Barnehagen åpner Frokost (for barn som ikke har spist hjemme frem til kl 09.00) Frilek Rydding Samling før aktivitet/grupper Håndvask/bleieskift/dobesøk Formiddagsmat Hvilestund/soving Vi går ut Frukt Frilek inne/ute Barnehagen stenger. (døra låses kl 16.30) 34

35 12. Storegaupa Store gaupa er en klubb for de som skal begynne på skolen neste barnehageår. I Storegaupa jobber vi med aktiviteter som bare er for de store. Vi leser bøker, synger, skriver, tegner osv. Vi jobber med aktuelle temaer etter årstiden. Barn er som kjent tidlig opptatt av tall og telling og de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første trinn. Storegaupa består av 5 barn dette barnehageåret, vi skal ha klubb en til to dager hver uke. Elin Tørudstad er ansvarlig for aktivitetene. Målet er: Å bli kjent med bokstavene og bokstavlyden. Å bli kjent med tallene 1 til 20. Trene på finmotorikk (pinsettgrepet) Lære om det å være en del av trafikken. Oppleve glede over og utforske og leke med tall og former. Lære å konsentrere seg. Bøker/tekster Karsten og Petras Abc Ida og Martins trafikkskole Telleboka Knyt i vei, Albert Åberg Mattelek heftet Min første ABC Min første

36 13. TRADISJONER Barnehagen har vært i drift en tid, og vi har innarbeidet en del arrangement/merkedager som vi skal markere/feire hvert år. Fotografen kommer tirsdag 09.09, fint hvis de barna som ikke har barnehagedag denne dagen har mulighet til å komme sammen med en voksen. Foreldremøte, tirsdag Kl Foreldremøtet blir arrangert av personalet og etterfølges av møte for foreldrene. Pysj og kosedyrdag, 10. oktober. Denne dagen arrangeres av barnehagen, for de barna som har barnehagedag denne dagen. Julegrantenning, arrangeres av barnehagen. Lucia feiring, 12. desember. Barna som har barnehagedag denne dagen og personalet kler seg med hvite klær og går i Lucia tog rundt i barnehagen. Foreldrene til de barna som har barnehagedag denne dagen inviteres til kaffe og lussekatter. Nissefest, 17. desember. Arrangeres av barnehagen, for de barna som har barnehagedag denne dagen. Julelunsj, 19. desember. Arrangeres av barnehagen, for de barna som har barnehagedag denne dagen. Karneval, 12. februar. Arrangeres av barnehagen for de barna som har barnehagedag denne dagen. Maifest, 13. mai. Arrangeres av barnehagen for de barna som har barnehagedag denne dagen. Besteforeldre/ voksenvennfest, 26. mai. Arrangeres av barnehagen for de barna som har barnehagedag denne dagen. Barna får lov til å invitere med seg en voksenvenn. Sommertur, arrangeres av barnehagen i løpet av mai/juni, her får alle anledning til å være med. De som ikke har barnehagedag denne dagen må ha med seg en voksen. Sommeravslutning, arrangeres av barnehagen. 14. TINGDAG Denne dagen kan barna ta med seg en leke som de kan leke med i barnehagen. (ikke leker med lyd eller våpen) 15. FERIE Første barnehagedag i det nye barnehageåret er fredag 1. august Barnehagen er stengt fra og med Barnehagen er stengt (Påskeferie) Barnehagen er stengt de 3 siste hele arbeidsukene i juli. (uke 29, 30 og 31) fra og med Påskefrokost, 26. mars. Arrangeres av barnehagen for de barna som har barnehagedag denne dagen og deres foreldre. 36

37 16. PLANLEGGINGSDAGER. Pga. DUÅ skolering av hele personalgruppa dette barnehageåret kommer det vi til å ha 6 planleggingsdager dette barnehageåret og kun 4 i Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag POSITIVT FORMULERTE REGLER Vise omsorg: jeg går rolig inne Jeg bruker inne stemme Jeg sier ikke stygge ord til eller om andre Jeg er snill mot de som er sammen med meg 18. AVSLUTNING Ta ansvar: Jeg passer på meg selv og mine ting Jeg klatrer ikke på gjerdet eller på taket på lastebilen Jeg går ikke ut av porten før jeg har med meg en voksen. Jeg rydder en leke når jeg blir hentet Vise respekt: Jeg lar andres ting være i fred Jeg går på do alene og lar andre være i fred på do Vi prøver å benytte oss av nærmiljøet og det vi kan nå ved å ta beina fatt. Ansvaret ved bilkjøring kjennes tungt, og vil derfor sjeldent bli gjort. Vi gleder oss til å ta fatt på dette barnehageåret. Sammen med dere foreldre og deres barn, vi vil gjøre det vi kan for at det skal bli et godt barnehageår. VI ØNSKER Å GI BARNA EN TRYGG HVERDAG MED LEK OG LÆRING! 37

38 38

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage Årsplan 2013-2014 Åsbygda barnehage VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende år. Planen er behandlet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅSEN BARNEHAGE HUSMUSAN

ÅSEN BARNEHAGE HUSMUSAN ÅSEN BARNEHAGE HUSMUSAN Åsen barnehage ligger i underetasjen av det som var Åsen helsetun. Åsen barnehage er en del av Åsen oppvekstsenter sammen med Åsen barne og ungdomsskole. Vi er samlokalisert med

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer