Årsplan for Gaupen Barnehage AS barnehageåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Gaupen Barnehage AS barnehageåret 2014-2015"

Transkript

1 1

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 2. INNLEDNING SIDE 3 3. PERSONALET BARNEHAGEÅRET SIDE 4 4. ÅRSPLAN SIDE BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE SIDE DUÅ SIDE SPRÅK SIDE FYSISK FOSTRING SIDE 5 5. HOVEDMÅL I BARNEHAGEN SIDE 6 6. SLIK VIL VI HA DET I BARNEHAGEN SIDE 6 7. FORVENTNINGER TIL FORELDRENE SIDE 7 8. RAMMEPLAN SIDE 8 9. INNDELING AV BARNEHAGEÅRET SIDE AUGUST SIDE SEPTEMBER SIDE OKTOBER SIDE DESEMBER SIDE JANUAR SIDE FEBRUAR SIDE MARS SIDE APRIL SIDE MAI SIDE JUNI OG JULI SIDE SMÅBARN SIDE STORAVDELING SIDE STOREGAUPA SIDE TRADISJONER SIDE TINGDAG SIDE FERIE SIDE PLANLEGGINGSDAG SIDE POSITIVT FORMULERTE REGLER SIDE AVSLUTNING SIDE NOVEMBER SIDE

3 2. INNLEDNING Innledning o Barnehagens årsplan skal gi en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom året og aktiviteter som er planlagt. Årsplanen er grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Planen skal hjelpe oss å sikre struktur, sammenheng og progresjon i arbeidet med barna. Årsplanen gir informasjon om barnehagen til foreldre og andre interesserte. o Barnehagen tar forbehold om mulige endringer av årsplanen underveis, i samsvar med løpende vurdering av hvordan den fungerer. o Vårt største ønske er at vi kan ha et godt samarbeid slik at alle barn, foreldre og ansatte skal trives og være fornøyde i Gaupen Barnehage AS. VI ØNSKER DERE ET RIKTIG GODT BARNEHAGEÅR! 3

4 3. PERSONALET BARNEHAGEÅRET Siv Østmo Ekstraassistent og vikar Astri Thorshaug Daglig leder 80 % stilling Britt Elin Sameien 80 % ped. leder Wenche Holter 60 % assistent og vikar Elin Tørudstad 100 % ped. leder Inger P Borchgrevink 90 % assistent Personalet i Gaupen Barnehage AS Cecilie Porsvik 80 % førskolelærer Monika Martinsen 100 % assistent Anne Berit Grytting 40 % assistent Elise Aasen 50 % assistent Gry Tolvstad 100 % assistent 4

5 4. ÅRSPLAN Barnehagens satsingsområde er: DUÅ, fysisk fostring og språk DUÅ Kommende barnehageår skal vi delta i et prosjekt som heter De utrolige årene. DUÅ er et skole/barnehageprosjekt i samarbeid med PP-Tjenesten i Ringsaker. Vi skal ha ekstra fokus på relasjonsbygging. Personalet skal øves i å anvende ros riktig og hvordan vi kan benytte belønningssystemer både planlagt og spontant for å hjelpe barna i læring. PPT er med som våre prosessveiledere og skal hjelpe oss gjennom hele prosjektet, slik at vi blir komfortable med programmet og føler oss trygge i gjennomføringen. Her er noen av det vi skal jobbe mye med i løpet av neste barnehageår: Relasjonsbygging; den pro aktive voksne Oppmerksomhet, ros og oppmuntring Belønningssystemer Å håndtere problematferd Sosiale ferdigheter, problemløsning og empati trening Språk Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø. Språklig kompetanse er viktig for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Å støtte barnas språktilegnelser er en sentral del av barnehagedagen. 5 Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med andre. Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og følelser Fysisk fostring, her kommer vi til å jobbe med: Bevegelse, fysisk aktivitet, motorisk utvikling Turer Natur, skog og mark Bevegelses sanger, sangleker Lek og bevegelse inne og ute Måltider, sunn mat. Hygiene Være med å lage mat, dekke på og smøre selv. Mini-røris (dans og bevegelse til musikk).

6 HOVEDMÅL I BARNEHAGEN: Å være tilstede for hvert enkelt barn, og sikre at alle barna har allsidige utviklingsmuligheter gjennom trygghet, omsorg, oppdragelse, lek, læring og varierte aktiviteter gjennom barnehageåret, i et sosialt fellesskap. Vi ønsker å ha fokus på positivt samvær med barn. Vi ønsker å fremme lek og positivt samvær mellom barn -barn og barn -voksne. Som gjennomgående tema har vi valgt å benytte bøkene om Karsten og Petra som er en bokserie skrevet av Tor Åge Bringsværd. SLIK VIL VI HA DET I BARNEHAGEN: Vi vil ha en barnehage som er preget av glede og humor. Vi vil ha en barnehage som gir grobunn for lek, vennskap, omsorg og empati. Vi vil ha en barnehage hvor alle føler seg ivaretatt og sett, i et sosialt fellesskap. Vi vil gi barna gode mestringsopplevelser. Vi vil legge til rette for gode relasjoner mellom barna. Vi vil vektlegge et godt personalsamarbeid gjennom tillit, respekt og kommunikasjon. Vi vil la den enkelte få bygge på sine sterke sider og evner. Vi vil legge til rette for en passe mengde utfordringer i forhold til den enkeltes mestringsevne. Dette gjelder for små og store! 6

7 FORVENTNINGER TIL FORELDRENE Et hei når vi møtes! At planer og oppslag blir lest! At barnet har riktige klær etter vær og årstid! At personalet informeres om begivenheter eller opplevelser som har betydning for barnet! Forventninger til foreldrene Sier ifra hvis barnet ikke kommer i barnehagen! At barnehagens åpningstid blir holdt! At foreldrene tar hensyn til barnet. Når det er sykt eller i dårlig form er det best å være hjemme At foreldrene tar kontakt med personalet eller daglig leder om det er noe dere ikke er fornøyd med. Sier ifra når barnet blir hentet av andre! 7

8 RAMMEPLANEN August 2006 fikk vi ny Rammeplan for barnehager. Rammeplanen bygger på det grunnlaget som er nedfelt i lov om barnehager og slår fast hvilke mål, innhold og arbeidsmetoder barnehagen skal arbeide etter. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehagelover og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. I 2011 fikk vi en ny utgave av Rammeplan for barnehagene, de viktigste føringene her er at det helhetlige læringssynet videreføres. Danning er et begrep som kommer inn i den nye rammeplanen i større grad enn tidligere. Danning defineres i Rammeplanen som en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og femme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Vi ser her hvor viktig det er at de voksne forstår og samhandler med barna på en god måte. Rammeplanen skal tilpasses varierte driftsformer og lokale forhold som rammebetingelser. Rammeplanen sier noe om at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og danning, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse skal sees i sammen heng. I tillegg er de sju fagområdene i Rammeplanen viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Hvert av de sju fagområdene dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg, prosjekt og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst: samtaler, samspill, sanger, drama og fortellinger. Kropp, bevegelse og helse: fysisk lek ute og inne, turer, gode vaner, måltid. Kunst, kultur og kreativitet: turer, holdninger, forsøk og eksperimentering. Etikk, religion og filosofi: høytider, holdninger, samtaler, empati. Nærmiljø og samfunn: bruk av nærmiljøet, samarbeid og demokrati. Antall, rom og form: samtaler, begreper, spill, likheter, ulikheter. Natur, miljø og teknikk: undring, oppleve og utforske naturen. INNDELING AV BARNEHAGEÅRET Vi har delt barnehageåret inn i 12 bolker. Vi har et nytt tema for hver måned, men kommer til å ha med oss hovedmålet for året gjennom alle månene. Hvert tema skal vi jobbe med ved å synge, lese, dramatisere og bruke ulike formingsmaterialer. 8

9 TEMAOVERSIKT AUGUST 2014 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Bli kjent med barnehagens rutiner Å bli kjent Venner Vi bruker god tid på å bli kjent Bli trygg på hverdagen og dens oppdeling. Skape trygge og gode rutiner Utvikle positive holdninger til seg selv og andre. God morgen alle sammen Petra begynner i barnehagen Kua mi jeg takker deg Petra vil at alle skal ha en venn LÆRINGSAKTIVITETER: Navnesanger Året rundt, august God morgen AKTIVITETER: MÅNEDENS ORD: Venn / bestevenn Friend Sosialt samspill Lek Hverdagsaktiviteter Tegne seg selv (skrive navn og henge opp) Vennskapsring, turer i skogen, tog leken 9

10 August 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR HURRA JOHANNES FYLLER HURRA BIRK FYLLER BLI KJENT! FEIRE SELMA Ø 4 ÅR! BLI KJENT! 4 ÅR I DAG! 2 ÅR I DAG! BLI KJENT! TING DAG!

11 TEMAOVERSIKT SEPTEMBER 2014 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Venner - Samarbeide / hjelpe hverandre Meg selv Høst høstfarger Vi ser på likheter/ulikheter (f. eks øyefarge, hårfarge osv). Bli kjent med årstiden høst og det den fører med seg. Kjenne gleden av å samarbeide og hjelpe hverandre Petra begynner i barnehagen I kroppen min bor jeg Karsten og Petra er bestevenner Du har to øyne Karsen + Petra, Karsten liker å danse Hendene på hodet Året rundt, september LÆRINGSAKTIVITETER: Jeg har et lite eple Bruke speil AKTIVITETER: Munnmotorikk Gå på oppdagelsestur / bærtur MÅNEDENS ORD: Lage ramme med bilde av meg selv. Lage felles høstbilde Danse Lage potet / epletrykk Music Røris, danse/leke etter musikk 11

12 September 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FOTOGRAFEN KOMMER! HURRA SELMA F FYLLER 3 ÅR I DAG! TINGDAG! 16. FORELDREMØTE I BARNEHAGEN! PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! 26. FERIRE SUNNIVA 3 ÅR!

13 TEMAOVERSIKT AUGUST 2014 TEMAOVERSIKT AUGUST 2014 TEMA: Språk Vi hører på hverandre STOR AVDELING: MÅNEDENS ORD: Kortstokk Ice cream FOKUSOMRÅDE: Fargene Bli kjent med fargene SMÅBARN: Gi barna støtte i sin språkutvikling og utvikle evner til å se verdien av språket Barna skal bli stimulert i sin språkutvikling og lære å bruke det i ulike sammenhenger. Lære å lytte til andre (barn og voksne) Karsten og Petra spiser glass Petra + Petra, Petra får en hund Året rundt, oktober Karsten og Petra er bestevenner Pitt-pott-nøtt Se min kjole LÆRINGSAKTIVITETER: Male Rive/klippe og lime Dyrerim og dyregåter Dinkeli, dunkeli, døja Trollspråk AKTIVITETER: Forskjellige lytteleker og øvelser 13

14 Oktober 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Høstferie? PYSJ OG KOSEDYRDAG! TINGDAG! HURRA ISAK FYLLER 4 ÅR I DAG! FEIRE TRYM SVERRE 2 ÅR! 14

15 TEMAOVERSIKT NOVEMBER 2014 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Brannvernopplæring i barnehagen Brannvernopplæring i barnehagen Gi barna kunnskap om brannvern. Det er selvsagt de voksne som har det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten i barnehagen og i hjemmet. Men barn kan hjelpe til med brannvernarbeidet. Barn kan hjelpe til med å teste røykvarsleren, minne de voksne om å slå av komfyren, passe på at de voksne er forsiktige med levende lys og så videre. Bli kjent med: o Røykvarslere. MÅNEDENS ORD: o Nødnummeret til brannvesenet. Nødnummer Karsten og Petra kjører brannbil Fire, fireman Eldar og Vanja, brannvernopplæring i barnehagen Lære ungene hva vi skal gjøre når røykvarsleren uler. Det er selvsagt de voksne som har det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten i barnehagen og i hjemmet. Men barn kan hjelpe til med brannvernarbeidet. Barn kan hjelpe til med å teste røykvarsleren, minne de voksne om å slå av komfyren, passe på at de voksne er forsiktige med levende lys også videre. Bli kjent med: o Røykvarslere. o Nødnummeret til brannvesenet. Bæ- bu, bæ- bu sangene Brannbilen kom susende. Når det brenner Se på film om Franklin som har brannøvelse LÆRINGSAKTIVITETER: Året rundt, november, når det brenner, bæ-bu, bæ-bu sangene AKTIVITETER: Samtaler rundt brannvern. Rollespill med Eldar og Vanja. Samtaler rundt brannvern. Brannøvelse Røykvarsleren 15

16 November 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! TINGDAG! VI FEIRER PEDER 4 ÅR

17 TEMAOVERSIKT DESEMBER 2014 STOR AVDELING: TEMA: Bli kjent med de juletradisjonene vi har og prøve å lage en god julestemning. Julemåneden desember, setter vi av til diverse juleaktiviteter. Vi skal i denne måneden kose oss sammen med barna. Desember måned har vi satt av uten noe helt konkret opplegg, da dette for de fleste er en stressende tid. Vi vil gjerne prøve å være et rolig sted for barna med minst mulig stress og mye kos SMÅBARN: FOKUSOMRÅDE: Bli kjent med de juletradisjonene vi har og prøve å lage en god julestemning. Julemåneden desember, setter vi av til diverse juleaktiviteter. Vi skal i denne måneden kose oss sammen med barna. Desember måned har vi satt av uten noe helt konkret opplegg, da dette for de fleste er en stressende tid. Vi vil gjerne prøve å være et rolig sted for barna med minst mulig stress og mye kos Karsten og Petras julebok Julekveldsvisa Julekveldsvisa Musevisa Musevisa Div. julesanger og julebøker Div. julesanger og julebøker AKTIVITETER: Vi skal ha adventsstund hver dag, i den forbindelse ønsker vi at barna er i barnehagen fra kl denne måneden. Synge julesanger Bake julekaker MÅNEDENS ORD: Lage julepynt Advent Lage noen hemmeligheter Ha nissefest Christmas Lucia feiring Glede oss til jula kommer. LÆRINGSAKTIVITETER: Vi skal ha adventsstund hver dag, i den forbindelse ønsker vi at barna er i barnehagen fra kl denne måneden. Synge julesanger Bake julekaker Lage julepynt Lage noen hemmeligheter Ha nissefest Lucia feiring Glede oss til jula kommer. 17

18 Desember 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BAKE PEPPERKAKER! BAKE LUSSEKATTER! 11. PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! 12. LUCIA FEIRING!(Foresatte inviteres fra kl ) NISSEFEST! JULEFERIE! 18. FEIRE ALEXANDER 3 ÅR TINGDAG! 25. JULEFERIE! 19. JULELUNCH! 26. JULEFERIE! 18

19 TEMAOVERSIKT JANUAR 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Å dele Vinter og snø Gjøre små krumspring i hverdagen vinter Vi utforsker og leker i snøen Lære å dele og ta hensyn til hverandre. Petra får besøk Lære om årstiden vinter LÆRINGSAKTIVITETER: Ha det moro, tull og tøys Hva skjer med snøen når vi tar den med inn? Lage snømann, snøborg osv. Karsten og Petra på teater. Karsten drar på Syden ferie Året rundt, januar Snøsanger MÅNEDENS ORD: Teater, Syden Airport AKTIVITETER: Vinter - vinter aktiviteter Lage vinterbilde, dramatiser med barna og bruke utkledning. 19

20 Januar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 (29. desember) (30. desember) (31. desember) JULEFERIE JULEFERIE JULEFERIE NYTTÅRSDAG! GODT NYTTÅR TIL SMÅ OG STORE! FEIRE JONAS 6 ÅR! HURRA VIVI ELINE FYLLER 5 ÅR I DAG! TINGDAG! PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! 23. FEIRE SONDRE 3 ÅR! FEIRE SELMA S 5 ÅR

21 TEMAOVERSIKT FEBRUAR 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Fysisk aktivitet Musikk Bedre kroppsbeherskelse Gi barna gleden av å bevege seg etter og skape musikk. Karsten og Petra på skiskole Petra vil at alle skal ha en venn Karsten og Petra går på skøyter Danse i en ring Året rundt, februar. 5 her i rommet Det satt to katter på et bord Jeg er en liten spillemann Et eventyr Buggi - buggi Lille Petter Edderkopp med føttene LÆRINGSAKTIVITETER: AKTIVITETER: Hinderløype Lek/aktiviteter i snøen Karneval MÅNEDENS ORD: Skiskole Skating Lage rytmeinstrumenter Danse til musikk Mini-røris Lage svarte katter og fastelavnsris 21

22 Februar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HURRA, ABDUL FYLLER ÅR I DAG! HURRA LINNEA FYLLER KARNEVAL! 3 ÅR I DAG! TINGDAG! HURRA, AMALIE FYLLER Vinterferie? 5 ÅR I DAG!

23 TEMAOVERSIKT MARS 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Påske Dyra på bondegården Vi tar vare på hverandre og hjelper til Bli kjent med dyrene Lære å sette pris på andre og seg selv Petra får en hund Karsten + Petra på biblioteket Året rundt, mars Det var en gang en liten mus AKTIVITETER: Lage påskepynt MÅNEDENS ORD: Bibliotek Book Karsten og Petra på bondegård Med krøllet hale (gris) Når klokka slår åtte (hane) Gåtevise (hest, ku, hund osv). En liten kylling LÆRINGSAKTIVITETER: Lage påskepynt Lage gris (trolldeig, el.) Besøk på gård? 23

24 Mars 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag LAGE PÅSKEPYNT FEIRE EDVARD 2 ÅR PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! FEIRE NIKOLAJ 3 ÅR HURRA HANS IVAR FYLLER 2 ÅR I DAG HURRA TRYM FYLLER 4 ÅR I DAG HURRA RASMUS FYLLER 6 ÅR I DAG! 17. TINGDAG! PÅSKEFROKOST! HURRA, THEA H FYLLER 6 ÅR I DAG!

25 TEMAOVERSIKT APRIL 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Vår og småfuglene våre Rim og regler Bli kjent med årstiden våren og småfuglene. Vi leker med språket via rim og regler Følge med på forandringene som skjer i naturen Karsten og Petra på biblioteket Karsten og Petra får sykkel Punktum, punktum, komma strek Året rundt, april Store klokker sier tikk takk. Alle fugler Elle melle Jeg gikk en tur på stien Lille trille Regn, regn, regn Hoppe sa gåsa AKTIVITETER: LÆRINGSAKTIVITETER: Være mye ute og bruke sansene, se, kjenne, føle, lukte og lytte Leke med språket i hverdagsaktiviteter Så forskjellige frø. MÅNEDENS ORD: Hjelm Bike 25

26 April 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BARNEHAGEN ER STENGT! 2. SKJÆRTORSDAG. 3. LANGFREDAG PSÅKEDAG. FEIRE ARON 4 ÅR TINGDAG! HURRA, MARKUS FYLLER 6 ÅR I DAG! 16. PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! 17. FEIRE HELGA 6 ÅR!

27 TEMAOVERSIKT MAI 2015 STOR AVDELING: TEMAOVERSIKT MAI 2015 SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: 17. mai Vann Husdyr Vi utforsker vann Vite hvorfor vi feirer 17. mai Bli kjent med bondegårdsdyrene Karsten og Petra vil lære å svømme. En er en og to er to Karsten og Petra hilser på kongen 17. mai sang Her kommer barnehagen Karsten + Petra på bondegård LÆRINGSAKTIVITETER: Året rundt, mai Vannlek Her kommer Lise Sanger om husdyr AKTIVITETER: Hva flyter/synker Farge vann Lage felles bilde av husdyr MÅNEDENS ORD: Lage 17. mai flagg/sløyfer Grunnlov Mai fest Rabbit, dog 27

28 Mai 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag OFFENTLIG HØYTIDSDAG! TINGDAG! 8. HURRA TOMINE FYLLER 4 ÅR I DAG MAIFEST! 14. KRISTI HIMMELFARTSDAG! 15. HURRA VETLE FYLLER 2 ÅR I DAG! HURRA EMILIE FYLLER 4 ÅR I DAG! PINSEDAG BESTEFORELDRE/VOKSENVENNFEST, FRA KL ! FRIST FOR INNLEVERING AV FERIELISTER! 28

29 TEMAOVERSIKT JUNI OG JULI 2015 STOR AVDELING: SMÅBARN: TEMA: FOKUSOMRÅDE: Vi tar vare på hverandre Sommer Sommer Vi utforsker naturen Bli kjent med årstiden sommer Bli flinke til å rose hverandre og si pene/hyggelige ting til hverandre Sommer kommer Jeg gikk en tur på stien Petra vil bli dyrlege Soltrall Karsten + Petra vil lære å svømme LÆRINGSAKTIVITETER: Året rundt, juni og juli Lage innsektsfeller hva finner vi? AKTIVITETER: Være mye ute i det fine sommerværet Si hyggelige ting til hverandre og gi mye ros Lage blomster bilde Ut på tur MÅNEDENS ORD: Dyrlege Svimming, boat 29

30 Juni 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag TINGDAG! FEIRE ADRIAN 2 ÅR! 30

31 Juli 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 27 GUNNAR K FYLLER 2 ÅR AXEL FYLLER 3 ÅR JOHANNE FYLLER 3 ÅR HENRY FYLLER 5 ÅR FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! FERIE! 31

32 10. SMÅBARN Samlingsstund på småbarn skal være en kosestund med sang, bevegelses sanger, rim og regler. I tillegg kommer vi til å benytte snakkepakken med konkreter. Vi kommer også til å benytte deler av steg for steg materiell som heter START livskunnskap for de minste. Vi vil også bruke små kort med smile - fjes, sinte - fjes, osv. i samlingstund. Vi voksne skal sette navn på følelser i naturlige sammenhenger. For eksempel. Nå ser jeg at du ble glad osv. Vi vektlegger: samvær med andre barn og voksne. Vi skal hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse og læring. Omsorg: En stor del av barnehagehverdagen er preget av omsorg fra de voksnes side. Målet er at omsorgsarbeidet i barnehagen kjennetegnes av nærhet, varme og innlevelse. Vi voksne må være åpne og mottagelige ovenfor barnet og se dets behov og ønsker. Forutsigbarhet omsorg Trygghet Barnet Mat/hvile Gode rutiner Frilek: Vi vektlegger barnas egen lek. Den er barnas viktigste virksomhet, i den bearbeider de sine opplevelser, følelser og erfaringer fra det daglige liv. I leken må barna ta initiativ og avgjørelser, noe som styrker deres selvstendighet. Gjennom lek skaffer de seg ny kunnskaper og lærer å fungere sammen med andre. Blant de minste barna handler det mest om å gripe øyeblikkets muligheter. lek Samspill/ relasjoner Anerkjennende voksne Gjennom de tre første leveårene skjer en veldig utvikling på alle områder. Barna opplever stadig å mestre nye utviklingsområder. På småbarnsavdelingen mener vi at barna skal få tid og ro på seg til å mestre nye ting. Det er viktig for oss at vi kan gi barna et godt miljø med vekt på lek og 32 DAGSRYTME: Det er viktig for barn i førskolealder at dagsprogrammet har en rytme og en fast struktur. Visse momenter skal være faste og komme igjen på samme tid hver dag. I hele førskolealderen har barna problemer med å forholde seg til tidsbegrepet. Det gir derfor trygghet at de kan følge dagsrytmen og på forhånd vite hva som er neste punkt. For de yngste er det kvalitet at de får leve i den døgnrytmen som er den naturlige for dem. Dagsrytmen skal gi barnet mulighet til å sove/hvile enten før eller etter lunsj. De yngste barna har behov for struktur, vaner, gjentakelser, ritualer og grenser for at ikke verden skal bli for uoversiktlig.

33 DAGSRYTME FOR SMÅBARN Klokka Bilde Handling Barnehagen åpner Barnehagen åpner, barna blir møtt i garderoben frokost De barna som ikke har spist hjemme, spiser frokost i barnehagen, frem til kl frilek Vi leker med leker på avd. eller finner frem akt. som barna ønsker rydding Barna hjelper til med og rydd opp det vi har lekt med, sortering! samling Vi samler oss, synger og leser bøker/dikt/vers Vi går ut Alle barna kles på og vi går ut for å leke Bleieskift/dobesøk formiddagsmat Hvilstund/soving frilek Bleieskift/dobesøk frukt Alle bleier blir sjekket/byttet de som går på do går på do. Vi spiser brød måltid (en dag per uke spiser vi varm mat) De barna som skal sove legges, de som ikke skal sove får en litt rolig stund. Vi leker med leker på avd. eller finner frem akt. Som barna ønsker. Alle bleier blir sjekket/byttet de som går på do går på do. Vi deler opp og spiser frukt som barna har med seg Frilek inne/ute Vi leker ute eller inne, litt etter årstid og om vi har vært ute på formiddagen eller ei. Barnehagen stenger Barna skal være ute av barnehagen innen kl

34 11. STOR AVDELING På stor avdeling kommer vi til å dele barnegruppa i mindre grupper, både inne og ute. Dette for å kunne få en roligere hverdag og bedre mulighet til å kunne se det enkelte barnet bedre. Vi er ute hver dag: Vi går på tur og er ute og leker uansett vær, noe som krever at barna har bra med klær og skift etter været. Vi har sett og erfart at naturen er den viktigste læringsarena som barna har. Lek i naturen gir barna naturopplevelser, kreativitet, kroppsbeherskelse og sanseinntrykk. Undersøkelser viser at barn som har mulighet til lek i variert utemiljø får bedre koordinasjon, bedre balanse og bedre orienteringsevne. Barna blir også mer kreative og flinkere til å samarbeide. Vi som er så heldige å ha naturen rundt oss på alle kanter, må jo bare bruke den. Naturen gir utfordringer til alle barn på alle utviklingsnivå, og barn lærer best når de får utfordringer. Barn i bevegelse er glade barn. Naturen gir opplevelser, som igjen gir barna mye å snakke om og en rikere språkutvikling. Naturen lærer også barn om å ta ansvar, og gir de rom til å undre seg. Motto: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Dagsrytme: For barn i førskolealder er det viktig at dagen har en rytme og en fast struktur. Visse momenter skal være faste og komme igjen på samme tid hver dag. I hele førskolealderen har barna problemer med å forholde seg til tidsbegrepet. Det gir derfor trygghet at de kan følge dagsrytmen og på forhånd vite hva som er neste punkt. KL Tegn på kvalitet for de store barna er at de har tillit til de voksne og sammen med dem holder orden på dagen og uka, og at de vet hvilke normer, vaner og regler som gjelder for barnehagen. Dagsrytmen er en grovskisse som vi følger, denne er veiledende og vil variere litt etter gruppas sammensetning og årstid. HANDLING Barnehagen åpner Frokost (for barn som ikke har spist hjemme frem til kl 09.00) Frilek Rydding Samling før aktivitet/grupper Håndvask/bleieskift/dobesøk Formiddagsmat Hvilestund/soving Vi går ut Frukt Frilek inne/ute Barnehagen stenger. (døra låses kl 16.30) 34

35 12. Storegaupa Store gaupa er en klubb for de som skal begynne på skolen neste barnehageår. I Storegaupa jobber vi med aktiviteter som bare er for de store. Vi leser bøker, synger, skriver, tegner osv. Vi jobber med aktuelle temaer etter årstiden. Barn er som kjent tidlig opptatt av tall og telling og de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første trinn. Storegaupa består av 5 barn dette barnehageåret, vi skal ha klubb en til to dager hver uke. Elin Tørudstad er ansvarlig for aktivitetene. Målet er: Å bli kjent med bokstavene og bokstavlyden. Å bli kjent med tallene 1 til 20. Trene på finmotorikk (pinsettgrepet) Lære om det å være en del av trafikken. Oppleve glede over og utforske og leke med tall og former. Lære å konsentrere seg. Bøker/tekster Karsten og Petras Abc Ida og Martins trafikkskole Telleboka Knyt i vei, Albert Åberg Mattelek heftet Min første ABC Min første

36 13. TRADISJONER Barnehagen har vært i drift en tid, og vi har innarbeidet en del arrangement/merkedager som vi skal markere/feire hvert år. Fotografen kommer tirsdag 09.09, fint hvis de barna som ikke har barnehagedag denne dagen har mulighet til å komme sammen med en voksen. Foreldremøte, tirsdag Kl Foreldremøtet blir arrangert av personalet og etterfølges av møte for foreldrene. Pysj og kosedyrdag, 10. oktober. Denne dagen arrangeres av barnehagen, for de barna som har barnehagedag denne dagen. Julegrantenning, arrangeres av barnehagen. Lucia feiring, 12. desember. Barna som har barnehagedag denne dagen og personalet kler seg med hvite klær og går i Lucia tog rundt i barnehagen. Foreldrene til de barna som har barnehagedag denne dagen inviteres til kaffe og lussekatter. Nissefest, 17. desember. Arrangeres av barnehagen, for de barna som har barnehagedag denne dagen. Julelunsj, 19. desember. Arrangeres av barnehagen, for de barna som har barnehagedag denne dagen. Karneval, 12. februar. Arrangeres av barnehagen for de barna som har barnehagedag denne dagen. Maifest, 13. mai. Arrangeres av barnehagen for de barna som har barnehagedag denne dagen. Besteforeldre/ voksenvennfest, 26. mai. Arrangeres av barnehagen for de barna som har barnehagedag denne dagen. Barna får lov til å invitere med seg en voksenvenn. Sommertur, arrangeres av barnehagen i løpet av mai/juni, her får alle anledning til å være med. De som ikke har barnehagedag denne dagen må ha med seg en voksen. Sommeravslutning, arrangeres av barnehagen. 14. TINGDAG Denne dagen kan barna ta med seg en leke som de kan leke med i barnehagen. (ikke leker med lyd eller våpen) 15. FERIE Første barnehagedag i det nye barnehageåret er fredag 1. august Barnehagen er stengt fra og med Barnehagen er stengt (Påskeferie) Barnehagen er stengt de 3 siste hele arbeidsukene i juli. (uke 29, 30 og 31) fra og med Påskefrokost, 26. mars. Arrangeres av barnehagen for de barna som har barnehagedag denne dagen og deres foreldre. 36

37 16. PLANLEGGINGSDAGER. Pga. DUÅ skolering av hele personalgruppa dette barnehageåret kommer det vi til å ha 6 planleggingsdager dette barnehageåret og kun 4 i Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag POSITIVT FORMULERTE REGLER Vise omsorg: jeg går rolig inne Jeg bruker inne stemme Jeg sier ikke stygge ord til eller om andre Jeg er snill mot de som er sammen med meg 18. AVSLUTNING Ta ansvar: Jeg passer på meg selv og mine ting Jeg klatrer ikke på gjerdet eller på taket på lastebilen Jeg går ikke ut av porten før jeg har med meg en voksen. Jeg rydder en leke når jeg blir hentet Vise respekt: Jeg lar andres ting være i fred Jeg går på do alene og lar andre være i fred på do Vi prøver å benytte oss av nærmiljøet og det vi kan nå ved å ta beina fatt. Ansvaret ved bilkjøring kjennes tungt, og vil derfor sjeldent bli gjort. Vi gleder oss til å ta fatt på dette barnehageåret. Sammen med dere foreldre og deres barn, vi vil gjøre det vi kan for at det skal bli et godt barnehageår. VI ØNSKER Å GI BARNA EN TRYGG HVERDAG MED LEK OG LÆRING! 37

38 38

Årsplan Gaupen Barnehage AS 2015-2016

Årsplan Gaupen Barnehage AS 2015-2016 1 1. INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 2. INNLEDNING SIDE 3 3. PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2015-2016 SIDE 4 4. ÅRSPLAN 2014-2015 SIDE 5 4.1 BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE SIDE 5 4.1.1 DUÅ SIDE 5 4.1.2 SPRÅK SIDE 5 4.1.3

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Furuveien familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Mary Ann Magnusson som er assistent i 100% stilling,

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR FURUA. (Skinnvotten) VÅREN 2015. (Gullhår og de tre bjørner)

HALVÅRSPLAN FOR FURUA. (Skinnvotten) VÅREN 2015. (Gullhår og de tre bjørner) HALVÅRSPLAN FOR FURUA (Skinnvotten) VÅREN 2015 (Gullhår og de tre bjørner) Furua; En kilde til trivsel og vekst Nå er vi inne i vårhalvåret på Furua. Barna vokser og søker nye utfordringer, både innenfor

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Evaluering av våren 2015

Evaluering av våren 2015 Evaluering av våren 2015 INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner Vi opplever at barna har hatt mange gode lekestunder, men det har vært noen utfordringer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 Ansatte på Knøttene Katarzyna Bednarska - Balde pedagogisk leder Mihaela Ardelean - assistent Anne Jørgensen assistent Foreldrerepresentant: Rolf Erlend Køyen Wold Vararepresentant:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI HØST 2016

HALVÅRSPLAN TUSSI HØST 2016 HALVÅRSPLAN TUSSI HØST 2016 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Vi fortsetter satsingen med VIS som står for: Vennskap, innkludering

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage ÅRSPLAN-Del A St. Joseph Familiebarnehage :Veståsen 18A 1362 Hosle. Tlf : 67142569 Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage St. Joseph familiebarnehage åpnet 17. august 1998. Den er en privat katolsk

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAI OG JUNI

PERIODEPLAN FOR MAI OG JUNI PERIODEPLAN FOR MAI JUNI TILBAKEBLIKK FRA MARS APRIL: Sammen med barna har vi allerede lært oss noen vårsanger. Vi synger om rumpetroll, Nøtteliten, Helene harefrøken, Soltrall, Alle fugler og jeg gikk

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Aluveien 91 2319 Hamar Mob.: 91 63 95 86 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no hamar gårdsbarnehage Vi blir kjent Velkommen til

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE.

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. Vår 2009 VÅRHALVÅRSPLAN PÅ JESPER ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. På Jesper har vi 18 plasser. Dette halvåret har vi: 8 jenter 10 gutter. 6 stk som er født

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 8 MØTEDAG vi er ute, og er sammen 1. 2. 3. 4. VI SPISER SUPPE 9 7. MØTEDAG Vi er ute, og er sammen 8. 9. 10. 11. NIKODEM

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer