Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: avdeling Epleblomst avdeling Solsikken kontor mandag og onsdag Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...5 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...6 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...7 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...8 KALENDER...14 OM ÅRSPLANMALEN...15 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Åsenhagen barnehage består av en småbarnsavdeling med 15 barn i alderen 1-3 år og en storebarnsavdeling for barn i alderen 2-6 år. Vi holder til i en gul murvilla og et nyrestaurert flott hvitt trehus. Barnehagen ligger sentralt til i nærheten av mange offentlige parker og gode muligheter for kollektivtransport. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Vi har styringsgruppe for kompetanseheving på barnehageområdet. Vi har ledersamlinger, høstseminar, fagdager, ASSIST (opplæringsprogram for ansatte) og veiledning/refleksjon satt i system for alle ansatte. Vi har tverrfaglig nettverk, opplæringsprogram for ledere, en lokal handlingsveileder (Fra bekymring til handling), en fattigdomsplan og samarbeidsavtaler for å hjelpe utsatte barn og familier i bydel Sagene, så tidlig som mulig. Vi evaluerer vårt arbeid for å sikre kunnskap om hvilke satsninger som gir gode resultater. Vi gjennomfører opplæring og innføring i norskferdigheter for ansatte og barn gjennom "Plan for språkstimulering og språkmiljø". Årsplan

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Barna skal utvikle gode norskspråklige ferdigheter i et rikt og variert språkmiljø Vi skal legge til rette for gode leke og utviklingsmuligheter, tilpasset hvert enkelt barn Barna skal utvikle gode sosiale ferdigheter Språk Vi jobber med barns språkutvikling ved å lese bøker, ha gode samlingsstunder hver dag hvor vi synger, danser, leser dikt, rim og regler. I barnehagen har vi et språkrom hvor vi blant annet har tid og ro til å lese god litteratur, spille spill og musikkinstrumenter. Vi drar på turer til skogen, muséer, biblioteket, og ellers til parker i nærmiljøet og gir barna felles opplevelser. Lek Hos oss skal barna få gode lekeerfaringer, de skal ha et variert tilbud av frilek og organisert lek. Gjennom leken får barna bearbeidet opplevelser og inntrykk, de prøver ut normer og regler i sosialt samspill med andre, med veiledning fra de voksne. Sosiale ferdigheter Hos oss skal barna oppleve å bli anerkjent og lære å ha respekt for seg selv og for andre. Barna lærer prososiale ferdigheter som for eksempel å lære seg å dele, vente på tur, hjelpe hverandre, vise omsorg og empati. De skal lære selvkontroll, selvhevdelse og hvordan skape godt samspill med andre; både voksne og andre barn. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Vi samarbeider med foreldrene og er lydhøre overfor deres ønsker og behov. Vi har varierte aktiviteter i løpet av dagen som fremmer ulike typer læring. Vi anerkjenner barna ved å vise respekt og forståelse for deres følelser og kroppslige uttrykk og ved at de får medvirke i egen hverdag. Årsplan

5 BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Vi legger merke til barnas nonverbale og verbale ytringer for å se situasjoner ut i fra deres perspektiv. Barna får medvirke i egen hverdag ved å velge ulike aktiviteter innenfor gitte rammer. Personalet følger med på hva barna synes er interessant og støtter deres nysgjerrighet og vitebegjær ved å for eksempel justere planene deretter. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Vi har ett foreldremøte på høsten med valg av foreldrerepresentanter, og ett på våren. I løpet av året har vi møter med samarbeidsutvalget. Vi legger til rette for god dialog med foreldrene ved å være imøtekommende i hverdagen. Vi har førstegangssamtaler med nye foreldre og foreldresamtaler minst en gang årlig. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Årsplan

6 Vi er ute hver dag, enten på barnehagens eget område eller i den store offentlige parken rett ved siden av barnehagen. I løpet av året drar vi på flere turer til parker i nærmiljøet. Vi gir barna utfordringer tilpasset deres eget nivå. Rommene er tilrettelagt for varierte aktiviteter og lek. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Vi tror at ved å anerkjenne hvert enkelt barn og vise barnet respekt, lærer barnet også å respektere seg selv og andre. Vi legger til rette for det enkelte barns behov ved for eksempel ved å ha tilrettelagte gruppeaktiviteter. Det kan være språkgrupper, turgrupper eller formingsgrupper SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Trivsel og glede i lek og læring får vi ved å skape god atmosfære i hverdagen. Blant annet i frilek, men også i planlagte aktiviteter. Vi har et stabilt og tilstedeværende personale som ser hva det enkelte barn trenger av hjelp og støtte i ulike situasjoner. Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre og vi tilrettelegger for gode samspillsituasjoner ved for eksempel å dele barna i mindre grupper, ha samlingsstund som gir felles opplevelser og følelse av tilhørighet. Mye av den sosiale læringen skjer i lek mellom barna, eller barna og den voksne, i hverdagsaktiviteter eller i mer tilrettelagte aktiviteter. Vi har samlingsstund hver dag hvor alle barn og voksne deltar noe som gjør at barna får felles opplevelser som igjen kan gi grunnlag for tilhørighetsfølelse og gi inspirasjon til lek. Vi velger bevisst sanger, bøker og fortellinger som fremmer ønskelige holdninger og verdier hos barna. Årsplan

7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Trivsel og glede i lek og læring får vi ved å skape god atmosfære i hverdagen. Blant annet i frilek, men også i planlagte aktiviteter. Vi har et stabilt og tilstedeværende personale som ser hva det enkelte barn trenger av hjelp og støtte i ulike situasjoner. Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre og vi tilrettelegger for gode samspillsituasjoner ved for eksempel å dele barna i mindre grupper, ha samlingsstund som gir felles opplevelser og følelse av tilhørighet. Mye av den sosiale læringen skjer i lek mellom barna, eller barna og den voksne, i hverdagsaktiviteter eller i mer tilrettelagte aktiviteter. Vi har samlingsstund hver dag hvor alle barn og voksne deltar noe som gjør at barna får felles opplevelser som igjen kan gi grunnlag for tilhørighetsfølelse og gi inspirasjon til lek. Vi velger bevisst sanger, bøker og fortellinger som fremmer ønskelige holdninger og verdier hos barna. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. I tillegg til årsplanen tar vi utgangspunkt i progresjonsplanene når vi lager månedsplaner og ukeplaner. Etter hver måned har vi personalmøte hvor vi evaluerer planene, og planlegger neste måned.på foreldremøte på høsten får alle foreldre komme med forslag og innspill til hva de ønsker at barna skal få oppleve i barnehagen. Vi er også mottakelige for forslag og innspill ellers også. Gjennom Samarbeidsutvalget (SU) får foreldrene muligheten til å påvirke barnehagen og planlegging av den daglige driften. Vi skriver dagsrapport der det står kort hva vi har gjort i løpet av dagen Årsplan

8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Vi leser/ser i bøker med barna, tilpasset deres nivå og interesse. Vi har samlingsstund hver dag, med rim og regler, sanger, vers og rytmer. Vi er bevisste på å snakke med barna. Vi oppfordrer og oppmuntrer dem til å bruke språket aktivt i alle situasjoner. Vi har alfabetet hengt opp på veggen slik at barna blir kjent med og nysgjerrige på bokstavene, og også bokstavklosser. Vi er bevisste i forhold til hvordan vi snakker med barna og har fokus på å lytte og være lydhøre for barnas allsidige uttrykk. Vi legger vekt på å lese god litteratur for barna og tar gjerne turer til biblioteket for å låne bøker. Vi leser for barna enkeltvis og i grupper. Vi bruker rim, regler og sanger for å utvikle barnas språk. - Rollelek fremmer barns språk. Vi legger til rette for rollelek ved å ha en lekekrok, godt utkledningstøy og gi barna varierte opplevelser som inspirerer til lek. Barna inspireres til lek og utforskning av tall og bokstaver. Barna får øve seg på å gjennfortelle historier. Rollelek fremmer barns språk. Vi legger til rette for rollelek ved å ha en lekekrok, godt utkledningstøy og gi barna varierte opplevelser som inspirerer til lek. Vi legger vekt på å lese god litteratur for barna og tar gjerne turer til biblioteket for å låne bøker. Vi leser for barna enkeltvis og i grupper. Årsplan

9 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KROPP BEVEGELSE HELSE Vi har som mål å være ute minst en gang hver dag. Vi oppfordrer og motiverer barna til å øve på å kle av/på seg selv. Vi gir barna fysiske utfordringer, både grovmotoriske og finmotoriske. Når vi går på tur, går barna selv i stedet for å sitte i vogn. Vi har en sukkerfri hverdag, og har stort fokus på å spise frukt og grønnsaker. Vi tilbyr god og sunn varmmat 3 dager i uken. Vi legger til rette for kroppslig aktivitet både ute og inne noe som gir barna allsidig bevegelseserfaringer. Vi deler barna inn i grupper og har dans med dansepedagog jevnlig. I tillegg til barnehagens uteområdet, er vi ute i Eplehagen (den offentlige parken ved siden av barnehagen), som gir god mulighet for varierte, kroppslige utfoldelser. Vi har fokus på god håndhygiene for å forebygge smitte ved sykdom. Vi legger til rette for kroppslig aktivitet både ute og inne noe som gir barna allsidig bevegelseserfaring. Vi deler barna inn i grupper og har dans med dansepedagog jevnlig. Barna lærer om kroppen og hvordan den fungerer. De skal få kunnskap om hva som er sunt og godt for kroppen og oppøvd seg god kroppsbeherskelse. Feks ved å balansere, hinke, hoppe, klatre osv. Vi har fokus på god håndhygiene for å forebygge smitte ved sykdom. Vi har fokus på god håndhygiene for å forebygge smitte ved sykdom. Vi beveger oss mye til musikk og sanger. KUNST KULTUR KREATIVITET Barna blir introdusert for, og kjent med, ulike instrumenter. Vi bruker forskjellige Vi ønsker å tilby barna et variert utvalg av uttrykksformer for å skape rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk og for å Vi ønsker å tilby barna et variert utvalg av uttrykksformer for å skape rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk og for å Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere formingsmateriale som barna får utfolde seg med. Vi har ulike tradisjoner i forbindelse med jul og påske. Vi er åpne for å feire andre høytider på initiativ og med engasjement fra foreldrene. stimulere kreativitet virksomhet. Barna får delta jevnlig på dans, skapende aktiviteter som maling, tegning og forming av plastelina. Barna blir lest mye for og de vil gjennom litteratur kunne få inspirasjon til lek og annen kreativ virksomhet. stimulere kreativitet virksomhet. Barna får delta jevnlig på dans, skapende aktiviteter som maling, tegning og forming av plastelina. Barna blir lest mye for og de vil gjennom litteratur kunne få inspirasjon til lek og annen kreativ virksomhet. NATUR MILJØ TEKNIKK Vi er mye ute, og undrer oss og utforsker naturen sammen med barna gjennom hele året og de ulike årstidene. Vi benytter oss av "Eplehagen" som er den store flotte offentlige parken som ligger ved siden av barnehagen. Vi har som mål å dra på skogstur med barna i løpet av året, først og fremst to- og treåringene og gjerne på våren. Vi blir kjent med dyr gjennom bilder, bøker og sanger. Vi har som mål å gi barna varierte opplevelser som leder til kunnskap og respekt for naturen. Vår kjøkkenhage gir for eksempel erfaring med vekster og dyr og deres gjensidige betydning for matproduksjon. Vi fremmer holdninger om vårt ansvar for å ta vare på naturen ved blant annet å resirkulere og kildesortere. Vi er ute hver dag hele året og bruker været som en ressurs. Vi har fokus på opplevelser knyttet til de ulike årstidene. Vi har som mål å gi barna varierte opplevelser som leder til kunnskap og respekt for naturen. Vår kjøkkenhage gir for eksempel erfaring med vekster og dyr og deres gjensidige betydning for matproduksjon. Vi fremmer holdninger om vårt ansvar for å ta vare på naturen ved blant annet å resirkulere og kildesortere. Vi er ute hver dag hele året og bruker været som en ressurs. Vi har fokus på opplevelser knyttet til de ulike årstidene. Vi er en miljøfyrtårnsertifisert barnehage og lar barna ta del i Barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert så vi har Barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert så vi har Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere resirkulering og har fokus på gjenbruk. fokus på miljø. fokus på miljø. ETIKK Vi lærer barna grunnleggende verdier som å dele, trøste hverandre, bry seg om hverandre og vise omsorg. Vi har mye fokus på å respektere hverandres likheter og ulikheter. Vi undrer oss og deler barnas nysgjerrighet i hverdagens små og store hendelser. Vi gir barna begynnende kunnskap om naturens kretsløp ved å samtale om fenomener i den fysiske verden. Vi undrer og reflekterer sammen med barna. Vi har som mål å lære barna toleranse for hverandre og til å finne konstruktive løsninger, samt å skape forståelse og interesse for ulike kulturer og forskjellige måter å leve på. Vi gir barna begynnende kunnskap om naturens kretsløp ved å samtale om fenomener i den fysiske verden. Vi undrer og reflekterer sammen med barna. Vi har som mål å lære barna toleranse for hverandre og til å finne konstruktive løsninger, samt å skape forståelse og interesse for ulike kulturer og forskjellige måter å leve på. RELIGION FILOSOFI Vi ønsker å lære barna å respektere seg selv og sine medmennesker og tror vi kan fremme dette ved selv å være gode rollemodeller. Vi jobber med at barna skal klare å sette ord på egne følelser og tanker. Vi ønsker å lære barna å respektere seg selv og sine medmennesker og tror vi kan fremme dette ved selv å være gode rollemodeller. Vi jobber med at barna skal klare å sette ord på egne følelser og tanker. Vi markerer ulike høytider ved initiativ til dette og i samarbeid med foreldrene. Vi markerer ulike høytider ved initiativ til dette og i samarbeid med foreldrene. Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere NÆRMILJØ SAMFUNN Vi er mye ute hele året. Vi går på turer i nærmiljøet; biblioteket, parker i bydelen osv. Vi drar på lengre turer der vi benytter oss av kollektivtilbudet. Vi tar barna med oss i butikken, miljøstasjonen osv Vi drar på turer i nærmiljøet til for eksempel Torshovparken og Torshovdalen Vi benytter oss av biblioteket og gir barna erfaringer med kollektivtrafikk og trafikkregler. Vi snakker om de ulike institusjonene i samfunnet som for eksempel brannvesen, skole og sykehus. Vi drar på turer i nærmiljøet til for eksempel Torshovparken og Torshovdalen Vi benytter oss av biblioteket og gir barna erfaringer og kunnskap om kollektivtrafikk og trafikkregler. Vi snakker om de ulike institusjonene i samfunnet som for eksempel brannvesen, skole og sykehus. ANTALL FORM ROM Vi teller og leker oss med tall og begreper hver dag (Eks; teller trappetrinn, teller ned til vi skal synge en sang, teller steiner og pinner ute. Vi leker oss med ulike former (Eks; puttekasse, de store putene på lekerommet). Vi benevner former vi møter i hverdagen (Eks; asjetten er rund, boken er firkantet). Vi har tallrekken hengt opp på veggen så barna kan bli kjent og Gjennom lek vil vi gi barna erfaringer med antall, rom og form ved for eksempel å leke med plastelina og ved å snakke om og bevisstgjøre barna på ulike former. For eksempel at en bok kan være firkantet eller rektangelformet, mens ballen er rund osv. Vi gir barna erfaringer med tall gjennom lek og samtaler. For eksempel å snakke om hvor mange biler har vi gått forbi på turen eller telle pinner og steiner. Vi sørger for å ha materiell Gjennom lek vil vi gi barna erfaringer med antall, rom og form ved for eksempel å leke med plastelina og ved å snakke om og bevisstgjøre barna på ulike former. For eksempel at en bok kan være firkantet eller rektangelformet, mens ballen er rund osv. Vi gir barna erfaringer med tall gjennom lek og samtaler. For eksempel å snakke om hvor mange biler har vi gått forbi på turen eller telle pinner og steiner. Vi sørger for å ha materiell Årsplan

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere nysgjerrige på dem. Vi jobber mye med begrepsforståelse (liten - stor, over - under, høy - lav ) tilgjengelig som gir barna erfaring med forming, telling, og sammenligning. tilgjengelig som gir barna erfaring med forming, telling, og sammenligning. Årsplan

14 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Karneval. Barna kler seg ut. Fest for barna i barnehagen Påskefrokost med foreldre. Klokken Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Vi feier 17.mai i barnehagen. Festen er for barn og foreldre Sommerfest med foreldre Festen er arrangert av foreldrene Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Sunniva B. Myhr Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

15 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 astun@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496190 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer