FORSIKRINGSSELSKAPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER"

Transkript

1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1

2 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 1

3 GRØNDAHL c SON BOKTRYKKERI, OSLO

4 Til Kongen I henhold til ss' i lov om forsikringsselskaper av. juli 111 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved å avgi beretning om sikringsrddets virksomhet siden utgivelsen av forrige beretning. Beretningen er ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, ført ez jour til 1. desember 1, over anmeldte selskaper som faller inn under denne lov og lov om sjøtrygdelag av. juli 1. Oslo den. juni 1. I arbodighet sikringsrddet Erling Sverdrup Erling Sabo Fredrik C. S. Sejersted Matias Moldestad Johan Hjorth Gudrun Tømmerbakke A*

5

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. sikringsrådet 1*. Nemnda 1*. sikringsrådets tjenestemenn, 1*. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper *. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper *. sikringsrådets utgifter * 7. sikringsselskapenes avgifter * II. Livsforsikring. A. Norske Selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet *. Sammenslutning av livsforsikringsselskaper *. Grunnlag og forsikringsformer *. sikringsvilkår *. Krigsforsikring *. Garanterte tillegg * 7. Bonusbestemmelser 1*. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper 1*. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsrnslovens 0 pkt., til dekning av forsikringsfondet 1* B. Utenlandske selskaper. 1. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 1*. Livförsäkringsselskapet Nordstjernan under avvikling 1* III. Skadeforsikring 17* IV. skjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 1*. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 117, annet ledd *. sikringstilsynslovens 0, nr., lånetakstapparatet *. Anvendelse av ihendehaverobligasjonslån til dekning av forsikringsfondet *. Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring *

7 . Tilsynslovens 1 og 7 7. Endringer i forsikringstilsynsloven. Avgjørelser etter og fortolkning av tilleggslov av 10. juni 1 til forsikringstilsynsloven. brukernes innflytelse på skadeforsikring 10. Bilansvarsloven 11. Regnskapsspørsmål 1. sikringsselskapenes og generalagenturenes registrerte firmabetegnelser 1. Innstilling fra utvalget til vurdering av trygdenes regressrett 1. Skattefrie avsetninger til selvassuransekonto * 7* 1* 1* * * * * * V. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i og i de siste 10 år 7' Tabeller (se etterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) 11 Tabeller 1-17 tegnelse pr. 1/1 1 over innenlandske forsikringsselskaper og sjsforsikringsforeninger 1 tegnelse pr. 1/1 1 over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper Tabeller Tableauz Side Page Norske livsforsikringsselskaper. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto Balansekonto 1. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 0. sikringsfond og erstatningsreserve. sikringsstokken og dens bevegelse 0 -. Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret - 7a. Individuelle renteforsikringer - 7b. Kollektive kapital- og renteforsikringer Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tabl. 1. Compte de profits et pertes 1. Bilan 1. Spécifications du compte de profits et pertes 0. Réserves mathématiques, reserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à, la fin de l'exercice 0. Charge budgétaire causée par les, dacès de l'année 7a. Assurance de rentes individuelles 7b. Assurances ot rentes collectives 1, On trouvera un index complet en français en tête des tableaux, v. pages -11.

8 Side Page Norske skadeforsikringsselskaper. Tab.. Vinnings- og tapskonto: a. Aksjeselskaper 7 b. Gjensidige selskaper... C. Gjensidige sjøforsikringsforeninger. Balansekonto: a. Aksjeselskaper 0 b. Gjensidige selskaper... C. Gjensidige sjoforsikringsforeninger 10. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B).... B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 10 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 10 D. Motorvognforsikring (Mv.) 110 E. Ansvarsforsikring (A.). 11 F. Garantiforsikring (Ga.). 11 G. Glassforsikring (GI.) H. Husdyrforsikring (Hd.).. 11 I. Husleieforsikring (Hl.).. 11 J. Hussoppforsikring (Hs.). 11 K. Innbruddsforsikring (I.). 10 L. Kredittforsikring (K.)... 1 M. Luftfartforsikring (Lu.).. 1 N. Maskinforsikring (Ma.).. 1 O. Storm- og haglskadeforsikring (Sthg.) 1 P. Ulykkesforsikring (U.). 1 Q. Vannleclningsskadeforsikring (VI.) 1 R. øvrige skadeforsikringer 1 S. Livsgjenforsikring (Lgj.) 1 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl.. Compte de profits et pertes: a Sociétés anonymes 7 b. Sociétés mutuelles (avec répartition des déficits).. c. Sociétés maritimes mutuelles (avec repartition des déficits) régies par les clispositiones de la loi juillet 1 -. Bilan: a. Sociétés anonymes... 0 b. Sociétés mutuelles (avec répartition des déficits).. C. Sociétés maritimes mutuelles (avec repartition des déficits) régies par les dispositiones de la loi juillet Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à, régler: A. Assurance contre l'incendie B. Assurance maritime et transport, risques généraux 10 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre 10 D. Assurance des automobiles 110 E. Assurance de la responsabilité civile 11 F. Assurance de garantie. 11 G. Assurance contre le bris des glaces 11 H. Assurance sur le bétail. 11 I. Assurance des loyers. 11 J. Assurance contre la fongosité des immeubles 11 K. Assurance contre le vol.. 10 L. Assurance de crédit... 1 M. Assurance contre des risques aériens 1 N. Assurance des machines. 1 O. Assurance contre l'orage et la grêle 1 P. Assurance contre les accidents 1 Q. Assurance des conduites d'eaux 1 R. Branches diverses 1 S. Reassurance vie 1

9 Side Page Utenlandske skadeforsikringsselskaper.,(norsk forretning.) Tab. 11. Inntekter og utgifter for egen regning 1 1. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brannforsikring (B.)... 1 B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 1 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 1 D. Motorvognforsikring (Mv.) 1 E. Ansvarsforsikring (A.) 1 F. Garantiforsikring (Ga.) 1 G. Glassforsikring (Gl.) H. Inn.bruddsforsikring (I.). 1 I. Luftfartforsikring (Lu.).. 1 J. Maskinforsikring (Ma.).. 1 K. Ulykkesforsikring (U.).. 1 L. Vannledningsskadeforsikring (V1.) 1 Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tabl. 11. Revenus et dépenses au compte de la société 1 1. Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Assurance contre l'incendie 1 B. Assurance maritime et transport, risques généraux 1 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre 1 D. Assurance des automobiles 1 E. Assurance de la responsabilité civile 1 F. Assurance de garantie. 1 G. Assurance contre le bris des glaces 1 H. Assurance contre le vol. 1 I. Assurance contre des risques aériens 1 J. Assurance des machines 1 K. Assurance contre les accidents 1 L. Assurance des conduites d'eaux 1

10 1* sikringsselskaper I. Tilsynet (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.) 1. sikringsrådet ( ). Som medlemmer er beskikket: Erling Sverdrup, dr. philos., professor, formann (beskikket 1. mai 1). Funksjonstid til 1. mai 170. Erling Sæbø, adm. direktør (beskikket 0. juni 1 som adm. direktør og forsikringsteknisk medlem). Fredrik C. S. Sejersted, høyesterettsadvokat, direktør (beskikket 1. mai 1). Funksjonstid til 1. mai 170. Matias Moldestad, direktør (beskikket. juni 1). Funksjonstid til 1. mai 17. Johan Hjorth, sosialsjef (beskikket. juni 1). Funksjonstid til 1. mai 17. Som varamenn er beskikket: Jon Rikvold, avdelingssjef (beskikket 1. mai 1 for professor Erling Sverdrup). Funksjonstid til 1. mai 170. Birger Haugen, sjefaktuar (beskikket 1. oktober 1 for det forsikringstekniske medlem). Lars Aarvig, direktør (beskikket 1. november 1 for direktør Fredrik Sejersted). Funksjonstid til 1. mai 170. Anders Bjørlow, banksjef (beskikket. juni 1 for direktør Matias Moldestad). Funksjonstid til 1. mai 17. Simon Vold, avdelingsleder (beskikket. juni 1 for sosialsjef Johan Hjorth). Funksjonstid til 1. mai 17.. Nemnda ( ). Funksjonstiden for de medlemmer og varamenn som ble beskikket ved kongelig resolusjon av. desember 10 utløp 1. desember 1. Nye medlemmer er ikke beskikket.. sikringsrådets tjenestemenn. Sjefaktuar: Birger Haugen, cand. act. (ans. ()). Sjefinspektør: Bjarne Knudsen, cand. jur. (ans. 7 (0)). Kontorsjef : Odd Storebø, cand. jur. (ans. ()). Inspektor: Gudrun Sofie Tømmerbakke, cand. act. (ans. ). Knut Pedersen (ans. ). >> Alv Jølle, cand. act. (ans. 0). Kåre Fredrik Lund, cand. jur. (kst. ()). Alf Leirstein (ans. ).

11 sikringsselskaper *,i1.1.1,, N, Inspektør: Geirr Ellefsen, cand. act. (ans. ). Ørnulv Bjerke, cand. act. (ans. ). Førstesekretær: Sigrun Wang, cand. jur. (ans. ). Sekretær I: Kjell Henriksen, bedr. ok. kand. (ans. ). Fullmektig I: Gerd Christiansen (ans. ()). Jorunn Hoyden (ans. ()). Fullmektig II: Rigmor Tangen (ans. 7). Aase Løchen (ans. ). Eva Dalbro (ans. ). Assistent I: Wenche Sandborg (ans. ).. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( ). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage-Fram: ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. 1 enede Liv: lagdommer Emil Midelfart. Gjensidige Glitne: byråsjef Finn Danielsen. Hygea: skattefogd Håkon Børresen. Idun: byrettsdommer Odd Galtung Eskeland. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: skatteinspektor Aasmund Kvamme. Norsk Spare-Selskap: ekspedisjonssjef Per Ramholt. Norske Folk: departementsråd Ottar Lund. Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. Samvirke: direktør Johannes Hoyden.. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( ). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av sikringsrådet godkjent: Ved Andvake: Dag Haarseth Brage-Fram: Harald Johnsen enede Liv: Leif Christiansen Gjensidige Glitne: Per Gotaas og Arne Lorentzen >> Hygea: Rolf Pihl Idun: John Lotherington» Norsk Kollektiv Pensjonskasse: Christian Tønseth 1) Som hjelpetillitsmann og varamann er beskikket ekspedisjonssjef K. J. Øksnes. ) Som hjelpetillitsmann og varamann er beskikket underdirektør Harald Theiste. ) Som varamann er beskikket lagdommer Lars Sollesnes. ) Inntil videre er som hjelpetillitsmann og varamann beskikket byskriver Berit Puntervold. ) Som hjelpetillitsmann og varamann er beskikket ekspedisjonssjef H. Johnsen. ) Som varamann er beskikket lagdommer Otte Huitfeldt.

12 * sikringsselskaper ved Norsk Spare-Selskap : Otto Mjåtveit Norske Folk: Eigil Moen Norske Liv: Rolf Sand Samvirke : Egil Vedø. sikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: A. Vedrørende tilsynet med forsikringsselskaper: 1. Lønninger. Kontorutgifter B. Vedrørende dispensasjonssaker etter forsikringsavtalelovens C. Vedrørende tilsynet med pensjonsfond og -kasser. 1. Lønninger. Kontorutgifter Utgifter i alt sikringsselskapenes avgifter (, jfr. i lov av. juli 1 om sjøtrygdelag). Sosialdepartementet har bestemt at selskapenes avgift for 1 settes til 0,71 promille for livsforsikringsselskapene og 0,0 promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer avsluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret. de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 1/7. I utligningen for 1 deltar 1 innenlandske selskaper og utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 7 og kr. 1 0, tilsammen kr Med tillegg av kr. av det tidligere uanvendte beløp, dekkes herved sikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene, ifølge regnskapet for 1 kr Det uanvendte beløp utgjør nå kr. 700.

13 sikringsselskaper II. Livsforsikring A. Norske selskaper 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. tiden har 11 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig : 1. Andvake,. Brage-Fram,. enede Liv,. Gjensidige-Glitne,. Ilygea,. Idun, 7. Norsk Kollektiv Pensjonskasse,. Norsk Spare-Selskap,. Norske Folk, 10. Norske Liv, 11. Samvirke.. Sammenslutning av livsforsikringsselskaper. Norske enede Livsforsikringsaktieselskap og Livsforsikringsselskapet Sparetrygden AIS har i henhold til forsikringstilsynslovens, jfr. beretningen 11 s. * søkt Kongen om tillatelse til å slutte selskapene sammen til ett selskap under navn av enede Liv Livs- og Pensjonsforsikring AIS. Tillatelsen ble meddelt ved kgl. res. av. juli 1 og sammenslutningen trådte i kraft 1. november 1. enede Liv overtar all Norske enedes og Sparetrygdens virksomhet og det sammensluttede selskap vil tegne alle de forsikringsformer som de to selskaper hadde konsesjon på.. Grunnlag og forsikringsformer. Siden utgivelsen av forrige beretning har Brage-Fram innført forsikringsformen livsforsikring med hustrutillegg. forsikringen gjelder samme bestemmelser som gjengitt for Glitne i beretningen 1 s. *, bortsett fra at det kan benyttes andre utbetalingsaldre enn og 70 år. Videre har Brage-Fram innført forsikringsformen oppsatt opphorende arverente. Dette er en rente som bare utbetales hvis forsikrede dør i forsikringstiden. Ved død i oppsettelsestiden utbetales renten i et avtalt antall år fra oppsettelsestidens utløp. Ved senere død utbetales renten for den gjenstående del av den avtalte utbetalingstid. Ved årlig premiebetaling må premiebetalingstiden ved arverente høyst utgjøre 0 % av forsikringstiden. Beregningsgrunnlaget er det som gjelder for kapitalforsikringer fra 1/1 1. enede Liv, Idun, Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk har som en prøveordning i en treårsperiode vedtatt å innføre en ordning med felles gruppelivsforsikring for arbeidstagere som er forsikret i selskapets kollektive pensjonsforsikringer. de arbeidsgivere som slutter seg til gruppelivsforsikringen er forsikringen obligatorisk for alle pensjonsforsikrede arbeidstagere som er arbeidsdyktige. sikringssummen er den samme for alle forsikrede under år, nemlig et beløp lik ganger folketrygdens grunn-

14 * sikringsselskaper beløp. Etter fylte år reduseres forsikringssummen med et beløp lik 0 % av grunnbeløpet for hvert år inntil år, og er deretter uforandret lik grunnbeløpet til pensjonsalderen. Alle selskaper har vedtatt regler og premietariff for overtagelse av forsikring på ufore arbeidstagere ved overforing av pensjonskasser til livsforsikringsselskaper. En avtale om overtagelse av uføre arbeidstagere forutsetter at alle uføre blir tatt med. Pensjonene er begrenset oppad til de beløp vedkommende var sikret i pensjonskassen. arbeidstagere som antas å bli reaktivert innen måneder etter uforhetens inntreden, beregnes premien for alle pensjoners vedkommende etter den vanlige tariff for kollektiv pensjonsforsikring. andre uføre beregnes premien dels på basis av den vanlige tariff med prosentvise premietillegg fastsatt ut fra bedømt uførhet og overdødelighet og dels på basis av om reaktiveringen antas å finne sted innen et år eller senere.. sikringsvilkår. Siden utgivelsen av forrige beretning har Andvake vedtatt nye vilkår for individuell kapitalforsikring og premiefritagelse ved invaliditet. enede Liv har vedtatt vilkår for individuell kapitalforsikring med tilleggsvilkår for spareurforsikring, individuelle livrenter og invaliderenter, premiefritagelse ved invaliditet og gruppelivsforsikring. kollektiv pensjonsforsikring benyttes inntil videre de tidligere godkjente vilkår for Norske enede, jfr. beretningen 1 s. 1*. Samvirke har vedtatt et tillegg til forsikringsvilkårene for gruppelivsforsikring i forbindelse med forsikring på,arbeidstagerforeninger. Idun har endret sine tilleggsvilkår for rett til forhøyelse av forsikringssum til bare å omfatte forsikringer antatt på normale -vilkår, jfr. beretningen 1 s. * og 17*. øvrig henvises til det som nedenfor er anført om karensvilkår, ugyldighetsvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler. A. Karensvilkår. I Andvakes og enede Livs vilkår for premiefritagelse ved invaliditet er karenstiden måneder fra ervervuforhetens inntreden, og forsikringstageren må ha vært minst % ervervsudyktig i denne tid. Samme bestemmelser gjelder i enede Livs vilkår for individuelle invaliderenter, hvis ikke annet fremgår av polisen. B. Ugyldighetsvilkår. Om følgene av uriktige eller ufullstendige opplysninger gjelder i Andvakes nye vilkår for kapitalforsikring og i enede Livs vilkår for kapitalforsikring, individuell renteforsikring og gruppelivsforsikring, om selskapets ansvar, reglene i -10 i lov om forsikringsavtaler. Har forsikringen for den enkelte forsikrede vært i kraft i år, kan disse bestemmelser bare gjøres gjeldende i tilfelle av svik eller grov uaktsomhet.

15 sikringsselskaper * Tilsvarende gjelder ved forhøyelser av forsikringer. Om krigsforsikring, se artikkelen Krigsforsikring s. * begge selskaper gjelder om selskapenes ansvar tilsvarende bestemmelser som gjengitt for Norske Liv i beretningen for 1 s. * ved opphold i krigsområder, ved luftfart og ved selvmord i de to første år etter at forsikringen trådte i kraft eller ble gjenopptatt. Dog dekker Andvake også risikoen i de to forste år for seilflyvere, ambulanseflyvere, prøveflyvere for flyselskap og mannskap på propelldrevne militærfly og militære helikoptre. C. Gjenkjøps- og fripoliseregler. Andvake: Andvake pliktar å betala ut atterkjøpsverdet, når rette vedkomande krev det og gjev frå seg trygdebrevet. Atterkjøpsverdet på trygdinga er lik det matematiske verdet, tillagt styringskostnad som er betalt for lengre tid enn til oppgjersdagen. trygding som ikkje er fullt betalt, vert det gjort eit atterkjøpsfrådrag for kostnad som enno ikkje er betalt. Det matematiske verdet vert utrekna på same grunnlaget soin vart nytta då trygdepremien vart utrekna. Er trygdinga med helsetillegg, skal det ikkje takast omsyn til tillegget. Atterkjøpsfrådraget vert utrekna etter reglar som er offentleg stadfeste. Desse reglane vert sende til dei som bed om det. Er trygdesummen større ved nådd alder enn ved død, kan det ikkje krevjast meir av atterkjøpsverdet enn fritrygdebrevssummen som blir utbetalt ved død, eller summen av dei premiar som i tilfelle skal betalast tilbake ved død. Er verdet større, vert resten omrekna til ein fritrygdebrevssum som ikkje vert utbetalt før trygdetida er ute, dersom den trygda då lever. Atterkjøpsverdet vert avrunda til næraste heile krone. Er atterkjøpsverdet mindre enn kr. 10 eventuelt etter frådrag for trygdebrevslån og rente, vert det rekna som om trygdinga ikkje har noko atterkjøpsverde. Under og etter ein krig som Noreg er med i, eller under andre tilhøve, kan. Andvake med samtykke frå Kongen få andre reglar for utrekning av atterkjøpsverdet, eller mellombels setja retten til å krevja atterkjøp ut av kraft. Går ei trygding som har atterkjøpsverde ut av kraft av di premien ikkje er betalt i rett tid, gjeld trygdinga med nedsett trygdesum (fritrygdebrevssummen). Ei nedsett trygding er premiefri, men gjeld elles med dei vilkåra som er fastsette for den opphavlege trygdinga. Fritrygdebrevssummen vert sett så hog at atterkjøpsverdet på den nedsette trygdinga er like stort som atterkjøpsverdet på den opphavlege trygdinga då denne gjekk ut av kraft. Fritrygdebrevssummen vert avrunda til næraste heile krone. Er summen lågare enn kr. 00 vert trygdinga sett ut av kraft og atterkjøpsverdet vert utbetalt kontant utan rente til rette vedkomande. Krav på eit slikt atterkjøpsverde vert foraldra etter Ar, rekna frå utgangen av det kalenderåret då Andvake i rekommandert brev har sendt melding til den som etter det Andvake visste skal ha summen.

16 sikringsselskaper enede Liv : individuell kapitalforsikring gjelder: Selskapet er på forlangende forpliktet til à utbetale forsikringens gjenkjøpsverdi med fradrag av mulig gjeld i forbindelse med forsikringen. Gjenkjøpsverdien er lik forsikringens brutto matematiske verdi. Nærmere redegjørelse for hvorledes gjenkjøpsverdien beregnes sendes på forlangende. Ved gjenkjøp av en sammensatt livsforsikring som betinger utbetaling av en større forsikringssum ved oppnådd alder enn ved død, utbetales aldri mer enn den minste forsikringssum hvis forsikringen er fullt betalt, og ellers aldri mer enn fripolisens minste beløp. Mulig overskytende gjenkjøpsverdi benyttes til kjøp av en forsikring som bare skal utbetales hvis den forsikrede oppnår den alder som var fastsatt for den opprinnelige forsikring. sikringssummen ved den nye forsikring bestemmes således at den nye forsikrings gjenkjøpsverdi på beregningstidspunktet skal være lik det beløp som anvendes til kjøp av den nye forsikring. Denne opplevelsesforsikring kan ikke kreves gjenkjøpt. Ved spareforsikring (utstyrsforsikring) blir det utbetalt høyst 0 % av det beløp som ville forfalt ved død på tidspunktet for gjenkjøpet. Resten av gjenkjøpsverdien blir i tilfelle brukt som premie en gang for alle for en forsikring som blir utbetalt hvis forsikrede når den utbetalingsalder som var fastsatt for den opprinnelige forsikring. Den nye forsikring har ingen gjenkjøpsverdi. Spareforsikring (utstyrsforsikring) uten rett til tilbakebetaling av premie ved forsikredes død har ingen gjenkjøpsverdi. Fripoliseverdien settes lik den fullt betalte forsikringssum for en ny forsikring som har samme gjenkjøpsverdi på beregningstidspunktet som den opprinnelige forsikring. Fripolisen skal være av samme art og ha samme forsikringstid som den opprinnelige forsikring. Blir fripoliseverdien av en tilknyttet renteforsikring mindre enn kr. 0 pr. år, faller renteforsikringen bort, og dens brutto matematiske verdi blir brukt til forhøyelse av hovedforsikringens fripoliseverdi. Hvis gjenkjøpsverdien blir mindre enn kr. 10, anses forsikringen for ikke å ha gjenkjøpsverdi. Gjenkjøpsverdi og fripoliseverdi avrundes til nærmeste antall hele kroner. Ved beregning av gjenkjøpsverdi og fripoliseverdi benyttes den dødelighetstabell, den rentefot og de omkostningssatser som er brukt ved beregning av premien for den opprinnelige forsikring. Det skal dog ikke tas hensyn til eventuelt tillegg i premien for dårlig helse. Under og etter en krig som Norge deltar i, eller under andre særlige forhold, kan selskapet med Kongens samtykke endre reglene for beregning av fripoliseog gjenkjøpsverdi, eller midlertidig oppheve retten til å kreve gjenkjøp. renteforsikring gjelder: Hvis premiebetalingen opphører, vil forsikringen, dersom den har avbruddsverdi, bli omgjort til en premiefri polise (fripolise). Blir fripoliseverdien mindre enn kr. 0 i årlig rente, vil forsikringen ikke bli omgjort til fripolise, men avbruddsverdien blir utbetalt kontant uten renter.

17 sikringsselskaper * Krav på slik avbruddsverdi blir foreldet etter år regnet fra utløpet av det kalenderår i hvilket selskapet ved rekommandert brev har sendt underretning til den, som etter de opplysninger selskapet sitter inne med, skal ha beløpet. Avbruddsverdien av en forsikring er lik forsikringens brutto matematiske verdi. Blir avbruddsverdien mindre enn kr. 10, anses forsikringen for ikke A ha avbruddsverdi. Gjenkjøpsverdien er lik avbruddsverdien, dog ved livrente med tilbakebetaling høyst 0 % av det beløp som skal utbetales ved død og ved livrente med garanti høyst kontantverdien av garantien. Nærmere redegjørelse for hvorledes gjenkjøpsverdien beregnes sendes på forlangende. Er avbruddsverdien større enn gjenkjøpsverdien, brukes forskjellen mellom dem til kjøp av fripolise. Fripolisen bestemmes således at avbruddsverdien av den på beregningstidspunktet er lik det beløp som anvendes til kjøp av fripolisen. Var den opprinnelige forsikring med tilbakebetaling, skal den nye forsikring være uten tilbakebetaling, og var den opprinnelige forsikring en livrente med garanti, skal den nye forsikring were uten garanti. denne nye forsikring gjelder bestemmelsen i annet ledd ovenfor. Selskapet er på forlangende forpliktet til å utbetale forsikringens gjenkjøpsverdi med mindre der i polisens tekst er tatt særskilt forbehold, jfr. dog neste ledd. Livrente uten tilbakebetaling, enke- og barnepensjon og selvstendig overlevelsesrente kan aldri kreves gjenkjøpt. Det samme gjelder livrenter med tilbakebetaling, hvor tilbakebetalingsperioden er utløpet og livrenter med garanti hvor garantitiden er utløpet. Gjenkjøpsverdien avrundes til nærmeste antall hele kroner. Fripoliseverdien settes lik en fullt betalt forsikring med samme avbruddsverdi på beregningstidspunktet som den opprinnelige forsikring. Fripolisen skal være av samme art og utbetales fra samme tidspunkt som den opprinnelige forsikring. Omfatter forsikringen flere rentebeløp, settes alle beløp ned i samme forhold. Barnepensjon går dog helt ut ved nedsettelsen. Fripoliseverdien avrundes til nærmeste antall hele kroner. Ved beregning av avbruddsverdi og fripoliseverdi benyttes den dødelighetstabell, den rentefot og de omkostningssatser som er brukt ved beregning av premien for den opprinnelige forsikring. Er dødeligheten forhøyet særskilt for forsikringen, skal det dog ikke tas hensyn til dette. Under og etter en krig som Norge deltar i, eller under andre særlige forhold, kan selskapet med Kongens samtykke endre reglene i denne paragraf. invaliderenter gjelder: Går hovedforsikringen ut, opphører invaliderenteforsikringen. Er invaliderenten tilknyttet en overlevelsesrente, fortsetter likevel invaliderenteforsikringen selv om hovedforsikringen gär ut ved forsørgedes død. Blir hovedforsikringen redusert til fripolise, reduseres invaliderenten i samme forhold. Blir fripoliseverdien av invaliderenten mindre enn kr. 00 pr. år, opphører invaliderenteforsikringen og dens gjenkjøpsverdi benyttes til forhøyelse av hovedforsikringens fripoliseverdi. Er den forsikrede ervervsufør, fortsetter invaliderenten å løpe, selv om hovedforsikringen går ut. Gjenkjøpsverdien av en invaliderente som ikke løper er lik dens brutto matematiske verdi.

18 sikringsselskaper...,,1.1,...i 11. Krigsforsikring. I Andvakes foran nevnte vilkår for kapitalforsikring gjelder tilsvarende bestemmelser om selskapets ansvar og dekningsplikt under krig eller annen katastrofe som gjengitt for Norske Liv i beretningen for 1 s. 7*-*. I enede Livs nye vilkår er bestemmelsene de samme som tidligere anført for Norske enede, jfr. beretningen 10, s. 1*. Samvirke har vedtatt nye regler for øvre og nedre grense for krigs- og katastrofefond for kollektiv pensjonsforsikring. Fondet skal aldri utgjøre mindre enn 0/ det samlede forsikringsfond for kollektiv pensjonsforsikring. I tillegg til dette skal fondet inneholde: Det beløp som på grunn av overgang fra beregningsgrunnlag K 1. ( %) til K 1 ( %) ble frigjort av forsikringsfondet. Dette beløp skal overføres til bonusfondet over 0 resp. 1 år for henholdsvis oppsatte og løpende pensjoner. Videre den meravsetning man får ved å beregne premiereserven for forsikringsbestand K 1 ( 1/0) for oppsatte og eventuelle pensjoner etter 1/ % rente p.a. Eksklusive disse tilleggsavsetninger skal krigs- og katastrofefondet aldri overstige 10 0/, av forsikringsfondet for kollektiv pensjonsforsikring.. Garanterte tillegg. Andvake, Brage-Fram, enede Liv, Gjensidige- Glitne, Hygea, Idun, Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske Liv har vedtatt å forhøye det garanterte tillegg til gruppelivsforsikringer til 0 %. I Gjensidige-Glitne gjelder det garanterte tillegg ikke forsikringer tegnet i tidligere Glitne. Tilleggene ytes etter uforandrede regler, jfr. beretningen 1 s. * og 1 s. 10*. Garantiperioden er samtidig forlenget til 1/1 170 for Andvake, Idun, Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Liv. enede Liv har vedtatt at individuelle kapitalforsikringer tegnet etter 1/1 1 som forfaller ved død innen 1/1 17 skal få et garantert tillegg på % av forsikringssummen når det gjelder mannlige forsikrede og 1 % når det gjelder kvinnelige forsikrede. øvrig har de nedenfor nevnte selskaper vedtatt endringer i reglene for utbetaling av garanterte tillegg til individuelle kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling i garantiperioden. Dessuten har Brage-Fram vedtatt regler for garanterte tillegg til individuelle livrenter tegnet før 1/11 1. Hygea : Følgende tillegg gis til kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling i tiden 1/1 1-1/1 17: sikringer tegnet før 1/1 1:

19 sikringsselskaper 10 Tillegget utgjør / % for hvert år forsikringen har vært i kraft for 10 og 1 1/ % for hvert år fra og med 10. Det regnes dog ikke med forsikringstid før 1. forsikringer tegnet i tiden 1/1 1-/1 1 gis et ekstratillegg på % av forsikringssummen. sikringer tegnet med engangspremie i tiden 1/ 1-/1 1 gis et ytterligere tillegg av %. Disse tillegg inkluderer det % tillegg som ved styrebeslutning 1/ 1 ble gjort livsvarig for forsikringer tegnet før 1/1 1. forsikringer tegnet med rabatt i tiden 1/1 10-1/1 1 reduseres garantisatsen med / av rabattsatsen. Ved død økes tillegget med Y % for hvert år forsikringen etter planen skulle vært i kraft ut over dødsåret. Det regnes ikke med forsikringstid ut over 7. år. korttidsforsikring settes tillegget til 1 %. Det minste tillegg skal være 10 % og største tillegg er 0 %. sikringer tegnet etter 1/1 1: Tillegget utgjør 1/ % for hvert år det er betalt premie, og 0, % for hvert år polisen har vært fullt betalt, og ved dødsfall med tillegg av 1/ `)/0 for hvert gjenstående forsikringsår av den i polisen fastsatte forsikringstid. Det regnes ikke med forsikringstid ut over 7. år. Minste tillegg settes til A. korttidsforsikring er tillegget %. Studieforsikring behandles som korttidsforsikring i den tid det betales lav premie. Etter overgang til vanlig forsikring gis garantert tillegg beregnet med overgangsåret som begynnelsesår. barneforsikring regnes begynnelsesåret fra forsikredes fylte 1. Ar. Gaveforsikring får de tillegg som måtte gjelde på den. tid den forfaller til utbetaling. tilleggsforsikring ved død regnes tilleggsprosenten etter tilleggsforsikringens forsikringstid. Tilknyttet renteforsikring får samme prosentvise tillegg som tilknyttet dødsfallsforsikring. fripoliser beregnes tillegget som om fripolisen har hatt premiebetaling i den tid det er betalt premie for polisen. De garanterte tillegg har ikke selvstendig gjenkjøpsverdi. sikringer som gjenkjøpes i garantitiden får - dersom de har forfall i garantiperioden, eller dersom de har senere forfall, men har vært i kraft i minst 10 år - et prosentvis tillegg til gjenkjøpsverdien. Prosentsatsen beregnes etter reglene ovenfor idet gjenkjøpsåret regnes som forsikringens opphørsår. Bestemmelsen om minstetillegg gjelder ikke ved gjenkjøp. Idun : individuelle kapitalforsikringer, tegnet i tiden 1/1 1 til 1/1 170, som forfaller til utbetaling innen 1/1 10 gis folgende tillegg: Ved død: % av forsikringssummen til mannlige forsikrede og 1 % til kvinnelige forsikrede.

20 11* sikringsselskaper Ved oppnådd alder: % av forsikringssummen -i- 0, % av forsikringssummen for hvert års forsikringstid ut over 10 Ar. Det gis ikke garanterte tillegg ved gjenkjøp i garantiperioden. Norske Liv : Følgende tillegg gis til kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling i tiden 1/1 1-1/1 17: sikringer tegnet før 1/1 1: Tilleggene ved utløpet forsikringstid gis for vanlige kapitalforsikringer, unn.- tatt korttidsforsikring, etter en tabell utarbeidet på grunnlag av overskuddsberegninger for hvert inntredelsesår og utløpsår. Ved død i garantiperioden økes det oppførte prosentvise tillegg med 1/ for hvert år fra dødsåret frem til forsikringens forfallsdato ved utløpet forsikringstid. Er forsikringen tegnet etter 1/1 1, regnes forsikringstiden høyst til det kalenderår forsikrede ville ha fyllt 7 år. forsikringer tegnet med engangspremie etter 1/1 1 forhøyes prosentsatsen med 1/ for hvert forsikringsår etter 1 til og med det år forsikringssummen utbetales. Er engangspremien betalt etter 1/ 1, forhøyes prosentsatsen ytterligere med 1 for hvert forsikringsår i tiden Er engangspremien betalt i tiden 1/1 10-1/1 1 nedsettes tillegget med 10 %. korttidsforsikringer er tillegget 0 %, uavhengig av forsikringstidens lengde. Samme tillegg gis studieforsikringer i den tid det betales lav premie. Ved inntektsforsikring regnes utløpet forsikringstid til det år inntekten senest begynner å løpe. sikringer tegnet etter 1/1 1: Tillegget utgjør, for vanlige kapitalforsikringer unntatt korttidsforsikringer, I/ % av forsikringssummen for hvert forsikringsår. Er forsikringen tegnet mot engangspremie utgjør tillegget / % for hvert forsikringsår. forsikringer som forfaller ved død medregnes tiden fra dødsåret frem til forsikringens forfallsdato med % for hvert år, dog ikke ut over det år forsikrede ville ha fylt 7 Ar. Tillegget skal maksimum utgjøre 0 %. korttidsforsikringer er tillegget uavhengig av forsikringstiden, %. Det samme gjelder studieforsikring i den tid det betales lav premie. sikringer som gjenkjøpes i garantiperioden, vil hvis de har vært i kraft i minst 10 år, få et forholdsmessig tillegg beregnet etter reglene ovenfor, idet gjenkjøpsåret betraktes som forsikringens utløpsår. Brage-Fram: Selskapet har vedtatt å utbetale tillegg til individuelle livrenter tegnet før 1/11 1. Vedtaket gjelder livrentebeløp som forfaller til utbetaling i tiden 1/1 1 til 1/ Det garanterte tillegg fastsettes i prosent av livrentebeløpet og utgjør 7, % for livrenter som begynte å løpe i eller

21 sikringsselskaper 1* tidligere. Livrenter som begynner å løpe senere får et tillegg på 7, % 0,7 % for hvert hele år som er gått regnet fra polisens årsdag i til den dag renten begynner å lope. Det gis ytterligere 0,7 % for hvert hele år polisen har vært fullt betalt regnet fra poliseårsdag i til løpedagen. 7. Bonusbestemmelser vedrørende kollektiv pensjonsforsikring. Andvake, Brage-Fram, enede Liv, Gjensidige---Glitne, Hygea, Idum, Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk: Selskapene har vedtatt å utbetale bonus til løpende pensjoner for tidsrommet 1/7 1-0/ 1. løpende pensjoner dekket på premiegrunnlaget innført 1. januar 1 utbetales bonus med følgende prosentvise tillegg til pensjonen: Alders-, enke- og Uførepensjoner barnepensjoner Pensjoner som ble aktuelle i 1 10 % 7 A) 1 7% %»-- 1 % %» % løpende pensjoner dekket på premiegrunnlag gjeldende for 1/1 1 utbetaler Andvake, enede Liv, Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk bonus med folgende prosentvise tillegg til pensjonen: Pensjoner som ble aktuelle i 1 eller tidligere Pensjoner som ble aktuelle i 1 Alders-, enke- og barnepensjoner Uførepensjoner % % % 1 %»-- 17 % % --» 1 % %»--- 1 % 0%» % 17% --»-- 11 % 1% >> 1 % 10% >> % 10% s 1 % 7%»-- 1 1% %»-- 1 1% %» 1% _...»..._ 1 og i 1 inntil 0/ 1 1 % I ovennevnte satser er inkludert et varig garantert tillegg som nå er hevet til 1 c)/0, jfr. beretningen 1 s. 7*

22 1* sikringsselskaper,11, Pensjoner som i Brage-Fram ble aktuelle i 11, 1 og 1 får utbetalt et tillegg etter samme satser som gjengitt ovenfor. Ilygea utbetaler for pensjoner som ble aktuelle i nevnte år tillegg på henholdsvis 1, 1 og 10 % pluss et varig garantert tillegg på 10 %. I Gjensidige-Glitne og Idun er bonustillegget 10 % for slike pensjoner. De spesielle regler som gjelder når en pensjon avløser en annen er som tidligere, jfr. beretningen 1 s. 11*. Samvirke : Selskapet har vedtatt ny bonusplan for bonus til løpende pensjoner for tidsrommet 1/7 1-0/ 1. Satsene er som folgende: Til pensjoner som var løpende pr. 1/7 1 økes fjorårets bonussatser med for alders-, enke- og barnepensjoner og med for uførepensjoner, jfr. beretningen 1 s. 1*-1*. Pensjoner som begynner å løpe i bonusperioden får et tillegg på % for alderspensjoner og % for enke- og barnepensjoner. Uførepensjoner som begynte å løpe i 1 får et tillegg på %.. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper. Ved den årlige regnskapsgjennomgåelse beregner sikringsrådet den gjennomsnittsrente som hvert selskap har oppnådd på sine fonds. Herunder tar man bare med den løpende renteinntekt av aktivene, inkl. inntekt av fast eiendom, men derimot ikke uttrekningsgevinst, salgsgevinst eller oppskrivning. Gjenforsikringsrenter (til og fra forsikringsselskaper) holdes også utenfor. Selskapets utgiftsrenter av pantelån i dets egne faste eiendommer og av annen gjeld kommer til fradrag i renteinntekten. Gjennomsnittsrenten beregnes etter Hardy's formel (under eksepsjonelle forhold tas fornødent hensyn til forrentningstiden). alle selskaper sammenlagt veiet gjennomsnitt har den i de siste 10 år utgjort: 1,7 (Yo 1,7 % 1,7 % 1,1 % 10,17 % 1, % 11,7 % 1, '/0 1,7 %,10 % På henvendelse fra sikringsrådet har selskapene- i skrivelse av 1/ 1 meddelt, at de ved angivelse av gjennomsnittsrenten i sine trykte regnskaper vil angi den etter beregning ved hjelp av den foran beskrevne fremgangsmåte (med benyttelse av Hardy's formel). B

23 sikringsselskaper 1*,. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 0 pkt., til dekning av forsikringsfondet. Til bruk ved siden av de i forsikringstilsynslovens 0, pkt. 1-7 og -10 nevnte verdipapirer er av sikringsrådet i medhold av 0, pkt., godkjent en del andre verdipapirer, for enkelte arters vedkommende uten begrensning for anvendelsen, for andre arter med begrenset anvendelse. nærværende foreligger godkjennelse for følgende verdipapirer: a) Uten begrensning for anvendelsen: Aktieselskapet Den Norske Industribanks aksjer. Ihendehaverobligasjoner utstedt av: Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk. De Norske Bykredittforeninger. Kjøbmennenes Kreditforening. Norges Hypotekforening for Næringslivet. Norges Landhypotekforening for. prioritets pantelån på jordbruk og skog, dens serier 1, og. Den Norske Hypotekforening for den prioritets pantelaan dens serie IV, V og VI. A/S Næringskreditt, % serie I, II, III, IV, V og % serie og 1. A/S retningsbankenes Finansierings- og Eksportkredittinstitutt, % lån 1 serie I og II, % % lån 1 serie I, II og III, % lån 1 serie I og II, % % lån 1 serie I, II, III, IV og V, % % lån 1 serie I og II, 1/ % lån 1 serie I og II, % % lån serie I, II og III, 1/ % lån serie I og II, % % lån 1, 1/ % lån 1 og % '/c, lån 1 serie I. b) Med begrensning for anvendelsen av det enkelte Mt:, men uten summarisk begrensning: 1. Det enkelte institutts obligasjoner kan brukes inntil et beløp av A) av forsikringsfondet, når det gjelder ihendehaverobligasjoner utstedt av: Den norske Hypotekforening for den prioritets pantelaan, dens serie VII, avdeling 1, og. Redernes Skibskreditforening, dens serier X, XI, XII, XIII, XIV XV, XVI, XVII og XVIII. Norges Skibshypotekforening, dens., 10., 11. og 1. avdeling. Norsk Skibs Hypotekbank. Norges Skipshypotek A/S. Sparebankenes Obligasjonskasse, % % lån av, serie I og 1/ % lån av 1.

24 1* sikringsselskaper. Det enkelte institutts obligasjoner kan brukes inntil et beløp av 1 % av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt av Norges Landhypotekforening for. prioritets pantelån på jordbruk og skog, serie. c) Med begrensning for anvendelsen av det enkelte lån og summarisk begrensning for alle lån av dette slag: Nedennevnte verdipapirer må ikke brukes for større beløp tilsammen enn 0 % av forsikringsfondet. Den særskilte begrensning for det enkelte lån er følgende: 1. Den enkelte debitors obligasjoner kan brukes inntil et beløp av % av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt med hjemmel i lov av / 17, 1. Ihendehaverobligasjoner utstedt av: A/S Glommen Træsliberi, 1/ % lån av 1. The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Ltd., 1/ % lån av 1. Christiania Seildugsfabrik, Y (/0 lån av 1. Nydalens Compagnie, % lån av 17. Aktieselskabet Hafslund, 1/ % lån av 11. A/S Follum Fabrikker, / `)/0 lån av 1, / % lån av 1, % % lån av 1 og / % lån av 1. A/S Holmenkolbanen, / % lån av 1. Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskap, % lån av 1. Aktieselskapet Norsk Elektrisk & Brown Boveri, % % lån av 1. A/S And. H. Kizer & Co. Ltd., 1/ % lån av 1. Norsk Sprængstofindustri Aktieselskab, % % lån av 1 og / % lån av 1. Christiania Spigerværk, 1/ % lån av 1, / % lån av 1, % % lån av 1 og / % lån av 1. M. Peterson & Søn A/S, A, lån av 1, / % lån av 1 og /% lån av 1. A/S Norske Shell, % Å) lån av 1. A/S Greaker Cellulosefabrikk, / % lån av 10. Eierne av Vrangfoss, % lån av 10. A/S Arendals Fossekompani, 1/ % lån av 11. A/S Eidefoss, % lån av 11. Midt-Telemarks Kraftlag, % % lån av 1. A/S Tofte Cellulosefabrik, % % lån av 1. Hunsfos Fabrikker, % % lån av 1. A/S Christiania Portland Cementfabrik, / Ve, lån av 1, / % lån av 1 og % % lån av 1.

25 sikringsselskaper 1* III MM.IIMIM MM,i N, A/S Nordisk Aluminiumindustri, % lån av 1. A/S Ranheim Papirfabrik, / % lån av 1 og / % lån av 1. A/S De enede Ullvarefabrikker D.F.U., / % lån av 1. A/S Kykkelsrud, Y % lån av 1 og % % lån av 1. A/S Ila og Lilleby Smelteverker, / % lån av 1. A/S Dalen Portland-Cementfabrik, / % lån av 1, serie I og II. A/S Bjølvefossen % % lån av 1. Moss Aktiemøller, / % lån av 1. L/L Sunnhordlands Kraftlag, % % lån av 1 og 1/ % lån av 1. Løvenskiold-Vækerø, / /(, lån av 1. A/S Fredrikstad Mek. Verksted, / % lån av 1. A/S Kværner Brug, % % lån av 1, serie I og II. Orkla Exolon A/S & Co., % % lån av 1. Kristiansand Mek. Verksted A/S, / /.0 lån av 1. Nordenfjeldske Treforedling A/S, % lån av 1, / % lån av og % % lån av 1. Aall-Ulefos Brug A/S, / % lån av 1. Saugbrugsforeningen, / % lån av 1 og % % lån a Sør-Norge Aluminium A/S, / % lån av 1 og / % lån av. Vesteraalens DampskibsselskaP, % % lån av 1. Titan Co. A/S, / % lån av. Mustads Fabrikker, / % lån av og II. Elektrokemisk A/S, / % lån av og / % lån av 1 I og II. A/S Strømmens Værksted, % lån av 1. A/S Radionette Norsk Radiofabrikk og A/S Jan Wessels Radiofabrikk Radionette, / % lån av 1. Aktieselskapet Sydvaranger, / Yo lån av 1.. Den enkelte debitors obligasjoner kan brukes inntil et beløp av 1 % av forsikringsfondet, når det gjelder ihendehaverobligasjoner utstedt av: Det Stavangerske Dampskibsselskap, % lån av 1. A/S Akers mek. Verksted, '/0 lån av 1, serie II, 1/ % lån av 1 og % % lån av 1. B. Utenlandske selskaper. 1. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. tiden har ingen utenlandske selskaper tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet.. Livsförsäkringsselskapet Nordstjernan under avvikling. Oppgaver over selskapets virksomhet er ikke tatt med i tabellene. Selskapet hadde iår en premieinntekt for den norske bestand på kr., erstatningene utgjorde kr. 0 og forsikringsstokken pr. 1/1 var kr.. Bestanden er i sin helhet reassurert i Idun.

26 17* sikringsselskaper,www. III. Skadeforsikring A. Bemerkninger til regnskapssammenstillingene. 1. Norske selskaper. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 1 selskaper. Herav er 7 aksjeselskaper og gjensidige selskaper som alle er underlagt bestemmelsene i lov om forsikringsselskaper av /7 111 samt 7 gjensidige, lokale sjefforsikringsforeninger, som kommer inn under bestemmelsène i lov om sjøtrygdelag av /7 1. I sammenstillingen for 1 var det i alt 1 selskaper. Bergens Brandforsikringsselskab, Bergen, og Norsk sikringsselskap «leolus» A/S, Bergen, er opphørt. Det samme gjelder den lokale sjøforsikringsforening : Lenvik Båtassuranseforening, Gibostad.. Utenlandske selskaper. I regnskapssammenstillingen for er medtatt selskaper, herav 1 amerikansk, 7 britiske, danske, 1 finsk, franske, hollandske, 1 irsk, sveitsiske, 10 svenske og 1 tysk. I sammenstillingen for 1 var det selskaper. Det er kommet til ett nytt selskap: Försäkringsaktiebolaget Atlantica, Goteborg.

27 sikringsselskaper 1 * B. Oversikt over forsikringsartene. De forsikringsarter som var representert i og deres fordeling på selskapene, ses av nedenstående tabell. sikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper i alt Norske selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aksjeselskaper Aksjeselskaper Gjensidige selskaper 1. Brannforsikring'. Transportforsikring, alm... Transportforsikring, krig. Motorvognforsikring. Ansvarsforsikring. Garantiforsikring 7. Glassforsikring. Husdyrforsikring. Husleieforsikring 10. Hussoppforsikring 11. Innbruddsforsikring 1. Kredittforsikring 1. Luftfartforsikring 1. Maskinforsikring 1. Storm- og haglskadeforsikr. 1. Ulykkesforsikring 17. Vannledningsskadeforsikring 1. Diverse 1. Livsgjenforsikring Herunder kombinerte forsikringer. Herunder sjøforsikring og reisegodsforsikring. Herunder sykkelforsikring. øvrig henvises til de inntatte fortegnelser over norske og her representerte utenlandske selskaper i tabellavdelingen på side 1 flg. og 1 flg. tegnelsene er ajourført pr. 1. desember 1.

28 1* sikringsselskaper C. Endringer i selskapsforholdene. Inntil 1. desember 1 har nedenstående endringer funnet sted: 1. Norske selskaper. a) Utvidelse av virksomheten. Det Gjensidige sikringsselskap Eksplosionsskade, Oslo, ulykkesskader som rammer de ansatte i medlemsbedriftene, forårsaket ved eksplosjon og derav oppstående brann i bedriftene (reg. 1/1 1). Norges Jernbanefunksjonærers Gjensidige Brannkasse, Oslo, motorvognforsikring vedrørende motorvogner til privat bruk (reg. 1/ 1). Norges Pelsdyralslags gjensidige Pelsdyrtrygd (Pelsdyrtrygdelaget), Oslo, forsikring mot tap av pelsdyr på grunn av sykdom, ulykke eller tyveri. Dessuten kan laget overta gjenforsikring av pelsdyr i den utstrekning styret finner forsvarlig, dog slik at det samlede beløp av gjenforsikringer ikke må overstige 0 % av lagets samlede forsikringssum (reg. /1 1). b) Sammenslutning av selskaper. Akershus Lier Brannkasse, gjensidig, Oslo, skal sammensluttes med Samtrygd norsk gjensidig forsikringsforening, Oslo, fra 1/1 1 (reg. /7 1). Oslo Assuranceselskap A/S, Oslo, er besluttet oppløst og samtlige eiendeler overdras til sikrings-aktieselskapet Norske tuna, Oslo, (reg. / 1). c) Diverse. Norske Kjøbmeend sikringsaktieselskap Assurancekassen, Oslo, og Norske Merkantile sikringsaktieselskap, Oslo, er begge slettet av registeret (reg. /7 1). Se beretningen 1 s. *.. Utenlandske selskaper. a) Nye selskaper. Alpina Versicherungs-Aktiengesellschaft, Zürich, direkte og indirekte transportforsikring (reg. /1 1). b) Bytte av representant. Guardian Assurance Company, Limited, London. Generalegenturet innehas nå av Insair A/S, Oslo, (reg. 1/10 1).

29 sikringsselskaper 0* c) Navneforandring. Sjöf örsäkringsaktiebolaget Hansa, tidligere Sjöf örsä,kringsaktiebolaget Hansa Mälaren (reg. / 1). L'Union Des Assurances De Paris «L'Union I.A.R.D», tidligere L'Union Compagnie d'assurances contre l'incendie, les Accidents et Risques Divers (reg. 1/ 1). L'Union des Assurances de Paris «L'Urbaine I.A.R.D» tidligere L'Urbaine Compagnie Anonyme d'assurances contre l'incendie (reg. / 1). d) Diverse. The Palatine Insurance Company, Limited, London, slettet av registeret (reg. 1/ 1). Se beretningen 1 s. *. Pearl Assurance Company, Limited, London, utvidelse av virksomheten (reg. 7/ 1). Se beretningen 1 s. *. Städernas Allmänna Försäkringsbolag Hansa örnsesidigt, Stockholm, slettet av registeret (reg. / 1). Se beretningen 1 s. *.. Sjøforsikringsforeninger (sjøtrygdelag). a) Diverse. Avviklingen er endelig gjennomfort : Båttrygdelaget Samtrygd, ymsesidig, Haugsbygda.

30 1* sikringsselskaper Iv. skjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum (forsikringstilsynslovens 100, punkt 7 og 101, punkt ). A. Deposisjonsbelopene er: for livs-, brann- og transportforsikring (sjøforsikring) for ansvars-, autokreditt-, bygge-, garanti-, luftfart-, maskin-, motorbit, motorvogn og ulykkesforsikring. 000 for vannledningsskadeforsikring. 000 for innbruddsforsikring for storm- og haglskadeforsikring. 000 for glassforsikring. B. Av 7 selskaper er pr. 1. desember 1 deponert verdier til et pålydende av omkring 10, millioner kroner. Verdiene fordeler seg således: Verdienes betegnelse Årlig rente Spesifisert Pålydende Utfort Statsobligasjoner S. frcl) s- -» s S. frel) dollar') dollar') s S kr ') Hypotekbankobligasjoner Norges Kommunalbanks obligasjoner» dollar') Smibruk- og Bustadbankobligasjoner A/S Norsk Jernverk, statsgarantert partialobl.litn» Bergensbanens forkortelse, statsgarantert partialobligasjonslin Norsk Koksverk A/S, statsgarantert partialobligasjonslån % / / / 00 y Y / G 0 000'

31 sikringsselskaper * Verdienes betegnelse Lineinstituttet for skibsbyggeriene, statsgarantert partialobligasjonslån Store Norske Spitsbergen Kulkompani, statsgarantert partialobligasjonslån Innlånsbevis i norske banker Garantierklæringer fra norske banker Garantierklæringer etter forsikringstilsynslovens 10 Årlig rente 0/0 Spesifisert Pålydende Utfort ) Beregnet etter folgende kurser: Sire. 1,0, S.kr. 1, og dollar 7,1.. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 117, annet ledd. Med hjemmel i forsikringstilsynslovens 117, annet ledd, er det bestemt at loven ikke kommer til anvendelse på: 1. Brannforsikring av norske hvalfangerselskapers landstasjoner i Syd- Afrika, Syd-Amerika og på forskjellige steder i det antarktiske farvann (regjeringens resolusjon av. desember 11).. sikring av krigsrisiko til *as (kongelig resolusjon av 1. juli 11).. Chomageforsikring (bedriftsstansforsikring) på grunn av streik, sabotasje og andre tilfelle utenfor maskinskade og brann (kongelig resolusjon av 0. september 11).. sikring mot tvillinger, inntil videre (kongelig resolusjon av. september 1).. sikringer av platinarev, inntil videre (kongelig resolusjon av. november 1).. sikring av bombardementsrisiko og annen krigsrisiko på bygninger, eiendom og løsøre som dekkes i utlandet, inntil videre (kongelig resolusjon av 7. oktober 1). 7. sikring mot skade som følge av opprør eller borgerlige uroligheter (kongelig resolusjon av. juli 17).. sikring mot skade som følge av hærverk (kongelig resolusjon av. juli 17).. sikring mot skade som folge av jordskjelv (kongelig resolusjon av juli 17). 10. Brannavbruddsforsikringer som på grunn av sin størrelse ikke kan finne fullstendig avdekning i det norske forsikringsmarked, for så vidt angår lovens 7, annet ledd. Dispensasjonen gjelder inntil videre og bare for den del av forsikringen, som etter sikringsrådets avgjørelse ikke kan dekkes innenlands (kongelig resolusjon av 1. desember 17).

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring August 1993 Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av Pensjonsforsikring Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1957 FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Dette heftet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON Informasjon ved tegningen - avtalens innhold - risiko for endring av tegningsforutsetning. Forsikrede (f. 1940) tegnet i jan. 1989

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer