Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey Folketellingen 1. desember VII. Trossamfunn. Population census Dec ber 1, 1, VII. Religious denominations Skogstatistikk 195. Forestry statistics Folketellingen i Norge. desember VI. Yrkesstatistikk. Recensen du décembre VI. Statistique de professions Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical re! 157. Husholdningsregnskaper for høyere funksjonærer april 195-mars 1 Family budget studies for salaried employees in the higher income group Skattestatistikk Tax statistics Telegrafverket Télégraphes et téléphones de l'etat Syketrygden Assurance-maladie nationale Norges private aksjehanker og sparehanker 195. Commercial and sav Is banks in Norway. 16. Norges bergverksdrift 195. Norway's mining industry. 16. Lønnsstatistikk 195. Wage statistics Skolestatistikk Statistics on education Forsikringsselskaper 195. Sociétés d'assorances Veterinærvesenet Service vétérinaire. 67. Skogavvirking 1949/ /5. Roundwood cut Norges postverk. Statistique postale Skattestatistikk Tax statistics. 70. Skolestatistikk Instruction publique. 71. Folkemengden i herreder og byer 1 januar. Population in rural dish i s and towns. 7. Fengselsstyrets årbok Report of the prison administration. 7. Norges handel 195. Del I. Foreign trade of Norway. Part I. 74. Norges jernbaner Chemins de fer norvégiens. 75. Norges industri 195. Industrial production statistics. 76. Jordbruksstatistikk. Agricultural statistics. 77. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v.. Municipal debt and balance etc Kriminalstatistikk 1951 og 195. Criminal statistics Statistikk over landssvik Statistics on treason and collaboratio 180. Stortingsvalget. Storting elections Meieribruket i Noreg 195. Norway's dairy industry. 8. Dodelighetstabeller Life tables according to the mortality exi i iences. 18. Statistisk årbok Statistical yearbook of Norway Sinnssykehusenes virksomhet 195. Hospitals for mental disease Nasjonalregnskap 198 og National accounts Fagskolestatistikk og Ecoles professionnelles Norges elektrisitetsverker Electricity plants Norges handel 195. Del IL Foreign trade of Norway. Part II. 89. Lønnsstatistikk. Wage statistics.,,

3 NORG ES OFFISIELLE STATISTIKK XI 01 FORSIKRINGSSELSKAPER Sociétés d'assurances FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 1955

4 Tidligere utkommet Forsikringsselskaper 191 VI nr. 41, 191 VI nr. 48, 1914 VI nr. 89, 1915 VI nr. 106, 1916 VI nr. 18, 1917 VI nr. 156, 1918 VI nr. 181, 1919 VII nr., 190 VII nr. 54, 191 VII nr. 86, 19 VII nr. 18, 19 VII nr. 168, 194 VII nr. 19, 195 VIII nr. 1, 196 VIII nr. 5, 197 VIII nr. 86, 198 VIII nr. 119, 199 VII1 nr. 19, 190 VIII nr. 17, 191 VIII nr. 197, 19 IX nr. 1, 19 IX nr. 46, 194 IX nr. 7, 195 IX nr. 100, 196 IX nr. 16, 197 IX nr. 151, 198 IX nr. 18, 199 X nr., 1940 X nr. 8, 1941 X nr. 5, 194 X nr. 70, 194 X nr. 84, 1944 X nr. 107, 1945 X nr. 19, 1946 X nr. 146, 1947 X nr. 174, 1948 XI nr., 1949 XI nr. 5, 1950 XI nr. 91, 1951 XI nr. 18, 195 XI nr Morten Johansens Boktrykkeri - Oslo

5 Til Kongen. I henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper 9. juli 1911 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved a avgi beretning om Forsikringsrd dets virksomhet siden forrige beretning, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, ført el jour til 1. desember 1954, over anmeldte selskaper som faller inn under forsikringstilsynsloven. Oslo den. mai I ærbødighet Forsikrings rådet Anders Frihagen Erling Sæbø Finn Hiorthoy Thorstein Larsen

6

7 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet 1*. Nemnda. Forsikringsrådets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper * 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper * 6. Forsikringsrådets utgifter * 7. Forsikringsselskapenes avgifter * I I. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4*. Grunnlag og forsikringsformer 4*. Forsikringsvilkår 5* 4. Krigsforsikring 8* 5. Forsikring uten lægeundersøkelse 9* 6. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper 10* 7. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 10* B. Utenlandske selskaper. 1. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 1*. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap 1*. Frigjøring av deposita 1 III. Skadeforsikring. 14* Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 17*. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 117, annet ledd 18*. Tyske forsikringsselskapers generalagenturer i Norge 19* 4. Frigjøring av forsikringstransaksjoner - OEEC 19* 5. Internasjonalt forsikringsleksikon 19* 6. Forhøyelse av aksjekapitalen i livsforsikringsaksjeselskap 0* 7. Innstilling fra Livsforsikringskomitéen av * 8. Endringer i forsikringstilsynsloven av * 9. Pensjonsordninger for Den norske lægeforening og Den norske tannlægeforening 7* 10. Forsikringstilsynslovens 7* 11. Forsikringstilsynslovens 80, nr. 5, lånetakstapparatet 7* 1. Anvendelse av ihendehaverobligasjonslån til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 8* 1. Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring 8* 14. Båndlegging av verdipapirer for forsikringsfondet i livsforsikring 9*

8 Side 15. Overtagelse av verdipapirer som betaling for forsikringspremie. 16. Aldersgrensekomitéen av Jordbrukets kapitalbehov og forsikringsselskapene 18. Skattefradrag for flyrisikotillegg 19. Regnskapsspørsmål i forsikringsselskaper 0. Muligheter for valutaovertredelser hvor forsikringsselskaper er dominert av rederiinteresser 1. Gjensidige selskapers deltagelse i norsk motorvognforsikringspool for utenlandskjøring. Oppløsning av gjensidig forsikringsselskap. Avgjørelser etter, og fortolkning av, tilleggslov av 18. juni 198 til forsikringstilsynsloven 4. Lov av. juli om sjøtrygdelag 5. Avgjørelser etter, og fortolkning av, forsikringstilsynslovens 116, annet og tredje ledd 6. Skatteleggingen av gjensidige forsikringsselskaper 7. Forsikringsavtalelovens Priskontroll og annen premieregulering 9. Prislovens 8 0. Forslag om endret beskatning av sikkerhetsfond og avsetning til dette fond 11' 0" 1' * ' 4* 4* 4* 6* I;* 6' 7* 8* 8* 8* V. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i og tidligere Ar 9* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon) Index (fransk)... -il Tabeller 1-t9 Fortegnelse pr. 1/ over innenlandske forsikringsselskaper. 10 Fortegnelse pr. "h 1954 over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper. 18 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tableaux. 1 Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto 1 Tabl. 1. Compte de profits et pertes Balansekonto 16 Bilan Spesifikasjoner til vinnings-. Spécifications du compte de og tapskonto 0 profits et pertes 0-4. Forsikringsfond og erstatningsreserve 6 Page 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler Forsikringsstokken og dens 5. Assurances entrées et sorties bevegelse 0 pendant l'exercice; assurances en cours å la fin de l'exercice 0-6. Nettoutgifter for dødsfall i 6. Charge budgétaire causée par regnskapsåret 4 les décès de l'année Kollektive kapital- og rente- 7. Assurances et rentes collecforsikringer 44 tives 44 On trouvera un index complet en français en tête des tableaux, v. pages -11.

9 Norske skadeforsikringsselskaper. Side '1 ab. 8. Vinnings- og tapskonto : a. Aksjeselskaper 54 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 6 9. Balansekonto : a. Aksjeselskaper 70 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 8 C. Transportforsikring, krig (Tic) 86 D. Ansvarsforsikring (A.). 88 E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (Gi.) 9 G. Husdyrforsikring (Hd.).. 94 H. Husleieforsikring (Hl.).. 94 H ussoppforsikring (Hs.).. 94 J. Innbruddsforsikring (L). 96 K. Kredittforsikring (K.) L. Livsgjenforsikring (Lgj.). 100 M. Luftfartforsikring (Lu.).. 10 N. Maskinforsikring (Ma.) o. Motorvognforsikring (Mv.) 106 P. Storm- og haglskadeforsikring (Sthg ) 108 Q. Sykkelforsikring (S.) K. Assurance de crédit 98 L. Reassurance vie M. Assurance contre des risques aériens. 10 N. Assurance des machines O. Assurance des automobiles 106 P. Assurance contre l'orage et la grêle Q. Assurance contre le vol des bicyclettes 108 R. Assurance contre les acci- R. Ulykkesforsikring (U.) dents 110 S. Vannledningsskadeforsikring (V1.) T. Varelagerkrigsforsikring (Vlkr.) 114 U. øvrige (0) 114 Page Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes: a. Sociétés anonymes 54 b. Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) 6 9. Bilan : a. Sociétés anonymes 70 b. Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler : A. Assurance contre l'incendie 78 B. Assurance maritime et transport, risques généraux 8 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre I). Assurance de la responsabilité civile 88 E. Assurance de garantie.. 90 F. Assurance contre le bris des glaces 9 G. Assurance sur le bétail. 94 H. Assurance des loyers.. 94 I. Assurance contre la fongosité des immeubles 94 J. Assurance contre le vol. 96 S. Assurance des conduites d'eaux 11 T. Assurance des marchandises en stock contre les risques de guerre 114 U Branches diverses 114 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) TA. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus 116 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Tab!. 11. Primes, paiements par suite de sinistres etc., frais et impôts, réserves transitoires, bénéfices aux assurés 116

10 Side Tab. 1. Forsikringsstokken og dens bevegelse 118 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 1. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) 14 B. Transportforsikring, alm. (Tr.). 14 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 16 D. Ansvarsforsikring (A.).. 16 E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (G1.) 16 G. Innbruddsforsikring (I.) H. Luftfartforsikring (Lu.) I. Maskinforsikring (Ma.) J. Motorvognforsikring (Mv.) 18 K. Ulykkesforsikring (U.) L. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 18 Page Tabl. 1. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice 118 Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tabl. 1. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Assurance contre l'incendie 11 B. Assurance maritime et transport, risques généraux 11 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre.. 16 D. Assurance de la responsabilité civile 16 E. Assurance de garantie. 16 F. Assurance contre le bris des glaces 16 G. Assurance contre le vol 18 H. Assurance contre des risques aériens 18 I. Assurance des machines 18 J. Assurance des automobiles 1 K. Assurance contre les accidents 1 L. Assurance des conduites d'eaux 1

11 I* Forsikringsselskaper I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.) 1. Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Anders Frihagen, direktør, formann og forretningskyndig medlem (beskikket 19. juni 196, som formann 0. juni 195). Finn Hiórthøy, høyesterettsdommer, juridisk medlem (beskikket 1. juni 1947). Erling Sæbø, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 0. juni 195). Som varamenn er beskikket : ()lay Skogen, direktør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 17. desember 1954). Reidar Dick Henriksen, lagdommer, for det juridiske medlem (beskikket 1. juni 1947). Erik Nordal Leganger, sjefsaktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 8. januar 1954).. Nemnda ( 6). Med funksjonstid i 5 år fra 1. januar 1951 er len. desember 1950 beskikket: Som medlemmer: Terje Wold, høyesterettsdommer, formann. Gunnar Jahn, bankdirektør. Trygve Fjeld Halvorsen, høyesterettsadvokat. Som varamenn: Henrik Bahr, høyesterettsdommer, for formannen. Gustav Sjaastad, høyesterettsadvokat, for de to andre medlemmer.. Forsikringsrådets tjenestemenn. )verinspektør : Sjefsaktuar: Juridisk konsulent: Inspektør: Fullmektig II: Assistent I: Assistent II: Trygve Braastad (ans. 46). Erik Leganger (ans. 5). Bjarne Knudsen (ans. 50). Thorstein Larsen (ans. 46). Gudrun Sofie Tømmerbakke, aktuarkand. (ans. 5). Knut Pedersen (ans. 54). Birger Haugen (ans. 54). Gerd Christiansen (ans. 55 (46)). Vivi Skogholt (ans. 5 (49)). Jorunn Hoyden (ans. 54).

12 Forsikringsselskaper * Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 8). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage: ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. Fram: ekspedisjonssjef K. J. Øksnes. Gjensidige: byråsjef Finn Danielsen. Glitne: byråsjef Harald Theiste. Hygea: herredsskriver Christoffer Sveaass Idun: byråsjef Odd Gallting Eskeland. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: sorenskriver Einar Tønseth. Norsk Spare-Selskap: aktuar Per Rainholt. Norske Folk: ekspedisjonssjef Agnar Kringlebotten. * Norske Forenede: byråsjef Ottar Lund. Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. Samvirke: direktør Johannes Hoyden. Sparetrygden: byråsjef lijarne Skau. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Torolf Gulliksen. * Brage:» Henrik Palmstrom. * Fram :» Georg flarbitz. s. Gjensidige:» Salve Bjoraa. * Glitne:» Kolbjorn Opsum. * Hygea:» Rolf Pihl.. ldun:» Paul Qvale.» Norsk Kollektiv Pensjonskasse:» Christian Tonselh.» Norsk Spare-Selsk:ip:» Harald Johnsen.» Norske Folk:» Gunnar Trivr. p Norske Forenede:» Leif Christiansen» Norske Liv:» Nils Solberg.» Samvirke:» John Lotherington» Sparetrygden:» Odd Aune. Inntil videre er som varamann beskikket skatteinspektor Håkon Børresen. Inntil videre er sum varamann beskikket byskriver Leif Plahter, B,rgen.

13 * Forsikringsselskaper, Of 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: 1951/ 195/5 /54 1. Lønninger Kontorutgifter Heri medtatt utgifter ved behandling av saker vedr. lov om forsikringsavtaler, 85, anslagsvis kr. 500, hvoretter budsjettets utgifter vedr. tilsynet med forsikringsselskapene utgjør resp. kr , kr og kr Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Sosialdepartementet har den 14. desember 1954 bestemt at selskapenes avgift for 1954 settes til 0,0 promille for livsforsikringsselskapene og 0,0 promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret For de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 195/5. I utligningen for 1954 deltok 16 innenlandske selskaper og 57 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr. 6 94, tilsammen kr Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene ifølge regnskapet for budsjettåret /54, kr. 0 4,05. De manglende kr ,05 er tan av det uanvendte beløp fra tidligere utligninger kr. 68,96 hvoretter dette er redusert til kr. 8'815,91.

14 Forsikringsselskaper 4*,,,i amid II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 14 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake,. Brage,. Fram, 4. öjensidige, 5. Glitne, 6. Hygea, 7. ldun, 8. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, 9. Norsk Spare-Selskap, 10. Norske Folk, 11. Norske Forenede, 1. Norske Liv, 1. Samvirke, 14. Sparetrygden.. Grunnlag og forsikringsformer. Alle norske livsforsikringsselskaper som tegner invaliditetsforsikring på individuell basis, har vedtatt å sløyfe tilleggspremie for flyrisiko ved invaliderenter. Den spesielle yrkesklausul for flygere opprettholdes (jfr. beretningen 1950, s. 9"). Alle selskaper har dessuten vedtatt visse lempninger i bestemmelsene om tilleggspremie for den ekstra dødsrisiko ved flygning. Selskapene Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke har for kollektiv pensjonsforsikring vedtatt å sløyfe tilleggspremien for invaliditetsrisiko for besetning på fly autorisert for person- eller godstrafikk. De samme fire selskaper har dessuten foretatt ytterligere lempninger i reglene om høyeste opphørsalder og eventuelle tilleggspremier for invalidepensjon i kollektiv pensjonsforsikring (jfr. beretningen 1950, s. 5"). Gjensidige og, Norske Forenede har innført forsikringsformen vernepliktsforsikring. Forsikringsformen gir rett til enten ett eller to premiefrie år. Etter Gjensidiges form gis premiefrihet først etter at det er betalt premie for ett, resp. to år og forsikrede må benytte retten før sitt fylte 5. år. Er retten ikke benyttet før forsikrede fyller 5 år, blir premiefriheten automatisk gitt for det følgende, resp. de to følgende år. Etter Norske Forenedes form er reglene for premiefrihet ett år de samme som for Gjensidige. Skal det gis premiefrihet i to år, gjelder at premiefrihet for det første år kan kreves når som helst før fylte 5. år, når det er betalt premie for ett år, og premiefrihet for annet år kan kreves når som helst innen fylte 0. år, når det er betalt premie for to år. Hvis forsikrede ikke har benyttet seg av sin rett, gis det automatisk premiefrihet i de kalenderår den forsikrede fyller 5 og 0 år. Beregningsgrunnlaget er det som gjelder fra 7/ Hygea har endret tariffen for etterskuddsvis kvartårlig premie med premiefrihet i ett år, slik at den premiefri periode er forlenget til ett og et halvt år (jfr. beretningen 1949, s. 5").

15 5* Forsikringsselskaper Norske Folk har innført nytt grunnlag for gjenforsikring mot risikopremie. For gjenforsikring og retrocesjon av forsikringer tegnet i Norske Folks stiftende selskaper er risikopremien lik dødssannsynligheten i dødelighetstabellen F (jfr. beretningen 1951, s. 4*). Når det gjelder forsikringer tegnet i andre norske selskaper er risikopremiene de nevnte dødssannsynligheter med tillegg av 10 %. For retrocesjon til utenlandske selskaper gjelder de nevnte risikopremier bare for retrocesjonssummer inntil kr For retrocesjonssum utover dette beløp anvendes de hittil brukte risikopremier (jfr. beretningen 198, s. 1*).. Forsikringsvilkår. Siden utgivelsen av forrige beretning har Glitne vedtatt nye forsikringsvilkår for livrenteforsikring og spareforsikring (utstyrsforsikring), og har foretatt endring av vilkårene for premiefritagelse ved invaliditet og for invaliderenter i overensstemmelse med at invaliditetsforsikring for kvinner er utvidet til 70 år (jfr. beretningen 195, s. 4*). Idun har foretatt endring i vilkårenes bestemmelser angående luftfart. Norske Forenede har foretatt endringer i vilkårene for kapitalforsikring med dødsrisiko, premiefritagelse ved invaliditet og invaliderenter. Samvirke har vedtatt tillegg til vilkårene for kollektiv pensjonsforsikring angående kvinnelig forsikret som gifter seg. For øvrig vises til det som nedenfor er anført om karensvilkår, ugyldighetsvilkår og om gjenkjøps- og fripoliseregler. Se også artikkelen «Krigsforsikring», s. 8*. A. Karensvilkiire For individuelle invaliderenter i Norske Forenede er invalideerstatningens størrelse i forhold til arbeidsinntekten satt til 80 %. Bestemmelsene er for øvrig de samme som omtalt i beretningen 1950,s. 7* og 8*. B. Ugyldighetsvilkar. Om ugyldighet på grunn av uriktige opplysninger ved forsikringens tegning har Glitne i sine nye vilkår for livrente- og spareforsikring bestemmelse om at når det er gått mer enn år siden forsikringen ble utstedt eller gjenopptatt, kan anfektelse bare finne sted i tilfelle av svik eller grov uaktsomhet. Blir selskapet uten ansvar utbetales gjenkjøpsverdien. Hvis det er knyttet dødsrisiko til forsikringen, gjelder om begrensning av selskapets ansvar de samme bestemmelser som for kapitalforsikring med dødsrisiko (jfr. beretningen 1949, s. 7*). Om krigsforsikringsbestemmelser, se artikkelen «Krigsforsikring», s. 8*.

16 Forsikringsselskaper 6* Idun har endret vilkårsbestemmelsene om luftfart slik at også besetning på fly autorisert for person- og godstrafikk dekkes av forsikringen i de første år etter at polisen er utstedt. Norske Forenede har utvidet forsikringens gyldighet ved luftfart til passasjerer på luftfartøy, uten hensyn til førers eller fartøys autorisasjon for personbefordring. Glitne : C. Gjenkjops- og fripoliseregler. For livrenteforsikring og spareforsikring (utstyrsforsikring) gj elder: Er en premie ikke betalt i sin helhet før løpemåneden eller en innvilget henstandstid er ute, går forsikringen ut av kraft. Forsikringsbeløpet blir da satt ned til fripoliseverdien hvis forsikringen har avbruddsverdi. Er avbruddsverdien mindre enn 100 kroner, eller blir fripoliseverdien ved renteforsikring mindre enn 10 kroner i årlig rentebeløp, eller ved spareforsikring mindre enn 00 kroner, kan selskapet oppheve forsikringen mot utbetaling av avbruddsverdien uten renter. Krav på utbetaling av slik avbruddsverdi forelde:, etter år, regnet fra utløpet av det kalenderår da selskapet ved rekommandert brev sendte underretning til den som etter de opplysninger selskapet sitter inne med, skal ha beløpet. Avbruddsverdien av en forsikring som er fullt betalt, er lik forsikringen', matematiske verdi. Avbruddsverdien av en renteforsikring som ikke er fullt betalt, er lik forsikringens matematiske verdi med fradrag av 0 % av det årlige rentebeløp. Omfatter forsikringen forskjellige rentebeløp, regnes fradraget av det største av disse. Ved opphørende livrente er fradraget 10 % av det årlige beløp. Avbruddsverdien av en spareforsikring som ikke er fullt betalt, er lik forsikringens matematiske verdi med fradrag av 1 1/ % av forsikringssummen. Blir avbruddsverdien med fradrag av eventuelt skyldig premie, lån og renter mindre enn 10 kroner, anses forsikringen for ikke å ha noen avbruddsverdi. Gjenkjøpsverdien av en forsikring med rett til tilbakebetaling av premie t ved forsikredes død, er lik avbruddsverdien, men høyst 90 % av det beløp som skal utbetales ved clod. Er tilbakebetalingsperioden utløpet, har forsikringen ikke gjenkjøpsverdi. Forsikring som ikke omfatter rett til tilbakebetaling av premier ved forsikredes clod, har ikke gjenkjøpsverdi. Fripoliseverdien av en forsikring beregnes ved at avbruddsverdien benytte, som nettopremie en gang for alle for en ny forsikring som forfaller til utbetaling på samme tid og på samme vilkår som fastsatt for den opprinnelige forsikring. Omfatter forsikringen forskjellige rentebeløp, nedsettes disse i samme forhold. Barnepensjon går likevel helt ut. Fripoliseverdien avrundes til nærmeste antall hele kroner. Ved beregning av avbruddsverdi og fripoliseverdi benyttes den dødelighetstabell og den rentefot som er anvendt ved beregningen av premien. Er det regnet med forhøyet dødelighet for forsikringen, skal det likevel ikke tas hensyn til det.

17 7* Forsikringsselskaper,...m.. rarmasi aa,1 P# Når den som har eiendomsretten til forsikringen krever det, er selskapet forpliktet til å utbetale forsikringens gjenkjøpsverdi (jfr. likevel siste avsnitt). Er avbruddsverdien større enn gjenkjøpsverdien, blir det overskytende beløp brukt som nettopremie en gang for alle for en ny forsikring uten tilbakebetaling med samme utbetalingstid som fastsatt for den opprinnelige forsikring. For denne nye forsikring gjelder reglene i. ledd. Under og etter en krig som Norge er med i, og for øvrig når særlige forhold måtte gjøre det påkrevd, kan selskapet med samtykke av Kongen bestemme at reglene ovenfor skal forandres. Norske Forenede: For kapitalforsikring med dødsrisiko gjelder: Hvis en forsikring, som trer ut av kraft fordi premiebetalingen opphører, ikke straks blir gjenkjøpt, blir den omgjort til en premiefri polise (fripolise) med nedsatt forsikringssum, hvis gjenkjøpsverdien er minst kr Er gjenkjøpsverdien mindre enn kr. 100 vil forsikringen ikke bli omgjort til fripolise, men gjenkjøpsverdien blir utbetalt kontant uten renter. Krav på slik gjenkjøpsverdi blir foreldet etter år regnet fra utløpet av det kalenderår i hvilket selskapet ved rekommandert brev har sendt underretning til den som etter de opplysninger selskapet sitter inne med, skal ha beløpet. Blir reduksjonsverdien av en inntektsforsikring mindre enn kr. 0 pr. måned, forandres forsikringen til en tilsvarende alminnelig livsforsikring. Selskapet er på forlangende forpliktet til å utbetale forsikringens gjenkjøpsverdi. Gjenkjøpsverdien av en kapitalforsikring som ikke er fullt betalt, er lik forsikringens matematiske verdi med fradrag av 1 % av den største forsikringssum som kunne vært utbetalt ved død og 1/ % av den største forsikringssum soul kunne blitt utbetalt ved forsikringstidens utløp (oppnådd alder). Ved inntektsforsikring er fradraget det samme som ved en alminnelig livsforsikring med forsikringssum lik kontantverdien av inntektsforsikringen ved begynnelsen av inntektsperioden. Ved gaveforsikring er fradraget det samme som ved en alminnelig livsforsikring med like stor forsikringssum. Ved barneforsikring som ikke er fullt betalt utgjør fradraget 1 1/ % av forsikringssummen. Ved gjenkjøp av en sammensatt livsforsikring som betinger utbetaling av en større forsikringssum ved oppnådd alder enn ved clod utbetales aldri mer enn den minste forsikringssum hvis forsikringen er fullt betalt, og ellers aldri mer enn fripolisens minste beløp. Mulig overskytende gjenkjøpsverdi benyttes som engangspremie etter nettosats for en opplevelsesforsikring med utløpstid som for den opprinnelige forsikring. Denne opplevelsesforsikring kan ikke gjenkjøpes. Ved fullt betalte forsikringer, heri medregnet fripoliser, er gjenkjøpsverdien lik forsikringens matematiske verdi uten fradrag. Blir den beregnede gjenkjøpsverdi mindre enn kr. 10 anses forsikringen for ikke å ha gjenkjøpsverdi.

18 Forsikringsselskaper am, Fripoliseverdien beregnes på grunnlag av gjenkjøpsverdien idet denne an vendes som engangspremie etter nettosats for en ny forsikring av samme art og med samme forsikringstid som den opprinnelige. Gjenkjøpsverdi og fripoliseverdi avrundes til nærmeste antall hele krone' Ved beregning av gjenkjøpsverdi og fripoliseverdi benyttes den dødelighetstabell og den rentefot som er brukt ved premieberegningen. Det skal dog ikkv tas hensyn til eventuelt tillegg i premien for dårlig helse. Under og etter en krig Norge deltar i, og forovrig når særlige forhold gjø det påkrevet, kan foranstående regler forandres dersom selskapets styre beslutte det og beslutningen oppnår kgl. stadfestelse. Samvirke: Det vedtatte tillegg til vilkårene for kollektiv pensjonsforsikring bestemmer at det kan avtales mellom selskapet og forsikringstageren at kvinnelig forsikret som gifter seg kan få utbetalt av premiereserven inntil kr. 000 mot nedsettelse av forsikringsytelsene, selv om hun ikke slutter i sin stilling og trer ut av kollektivforsikringen. Bestemmelsen er den samme som referert i beretningen 1948, s. 14*. Bestemmelsen får bare gyldighet for forsikringer som er tegnet før skattelovsendringen av 1/1 195 og kan bare omfatte arbeidstagere som er tatt opp i kollektivforsikringen før 1/ Krigsforsikring. Glitnes nye vilkår for livrenteforsikring og spareforsikring (utstyrsforsikring) har krigsforsikringsbestemmelser av følgende innhold: Under krig som Norge er med i, gjelder forsikringen fortsatt hvis polisen er utstedt tidligere enn måneder før Norge kom med i krigen. Er forsikringen utstedt senere, er selskapet fri for ansvar ved dødsfall som direkte skyldes krigen, medmindre det på forhånd er truffet særskilt avtale. Er selskapet fri for ansvar, blir de premier som er betalt for forsikringen, betalt tilbake uten renter. Dør den som selskapet har dødsrisiko på, som følge av at han har deltatt i krig under et annet lands kommando, er selskapet fri for ansvar, medmindre det på forhånd er truffet særskilt avtale. Er selskapet fri for ansvar, blir avbruddsverdien av forsikringen utbetalt, men ikke mer enn dødsfallsbeløpet. Har vedkommende deltatt i krig under kommando av et land som er alliert med Norge, gjelder likevel bestemmelsene i foregående avsnitt. Om begrensning av selskapets forpliktelser under krig eller andre katastrofer som bringer selskapet i fare, gjelder de samme bestemmelser som er gjengitt i beretningen 1949, s. 14* og 15*.

19 9* Forsikringsselskaper 5. Forsikring uten laegeundersøkelse. Selskapene Andvake, Glitne, Hygea, Norsk Spare-Selskap, Norske Forenede og Sparetrygden har vedtatt at forsikring uten lægeundersøkelse kan tegnes for dødsrisiko inntil kr , og for invaliderisiko inntil kr. 600 i årlig invaliderentebeløp. Bestemmelsene om høyeste alder for tegning uten lægeundersøkelse er uforandret (jfr. beretningen 1950, s. *). Selskapene Brage, Fram, Gjensidige, Idun, Norske Liv og Samvirke har vedtatt følgende regler for tegning uten lægeundersøkelse: Ved kapitalforsikringer kreves lvegeundersøkelse hvis dødsrisikoen overstiger kr når forsikringssøkeren er til og med 40 år, kr når forsikringssøkeren er over 40 år og til og med 50 fir og kr når forsikringssøkeren er over 50 år og til og med 55 år. Ved livrenteforsikring (pensjonsforsikring) kreves lvegeundersøkelse hvis årlig enke- og barnepensjon overstiger kr. 000 når forsikringssøkeren er til og med 40 år og kr når forsikringssøkeren er over 40 år til og med 55 år. Ved invaliditetsforsikring kreves lxgeundersøkelse når invaliderisikoen overstiger kr i årlig beløp. Er alderen over 55 år kreves i alminnelighet lægeundersøkelse. Ved livrenteforsikringer (pensjonsforsikringer) som ved tegningen bare omfatter opplevelsesrisiko, kreves helseopplysninger og eventuelt lægeerklæring etter ovenstående regler hvis forsikrede skal ha rett til senere å få tilknyttet enkepensjonsrisiko uten ny helseerklæring (jfr. beretningen 1951, s. 4" ). Brage, Gjensidige og Samvirke tar ved beregning av risikosummens størrelse bare hensyn til de ikraftværende forsikringer som er tegnet uten lægeundersokelse på vedkommende forsikringssøker, etter at eventuell tidligere forsikring med lægeundersøkelse ble tegnet. De selskaper som tegner individuelle renteforsikringer har vedtatt standardavtaler som grunnlag for de avtaler selskapene inngår med forsikringstageren ved tegning av bedriftspensjonsforsikringer. Standardavtalene inneholder bestemmelse om at pensjonsforhøyelser (med derav følgende forhøyelse av risikosummer) som skyldes regulativmessig lønnsøkning kan foretas uten fornyet risikoprøvning. Når bedriften ikke har noe fast lønnsregulativ, gjelder folgende regler: Lønnstillegg som ikke overstiger kr eller høyst 10 % av den pensjonsgivende lønn ved siste risikoprøvning, kan i løpet av en -års periode medregnes i den pensjonsgivende lønn uten ny risikoprøvning. Slike tillegg må tilsammen ikke overstige kr eller høyst 50 % av den nevnte lønn. Det er videre en forutsetning at arbeidsgiveren avgir erklæring om at arbeidstageren er fullt arbeidsdyktig ved lønnsforhøyelsen. 6. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper. Ved den årlige regnskapsgjennomgåelse bestemmer Forsikringsrådet den gjennomsnittsrente som hvert selskap har oppnådd på sine fonds. Herunder tar en bare med den løpende renteinntekt av aktivene, inkl.

20 Forsikringsselskaper 10* inntekt av fast eiendom, men derimot ikke uttrekningsgevinst, salgsgevinst eller oppskrivning. Reassuranserenter (til og fra forsikringsselskaper) holdes også utenfor, og likeså selskapets utgiftsrenter av pantelån i dets egne faste eiendommer, av annen gjeld og lignende. Gjennomsnittsrenten bestemmes etter Hardy's formel (under eksepsjonelle forhold tas fornødent hensyn til forrentningstiden). For alle selskaper sammenlagt veiet gjennomsnitt har den i de siste 10 år utgjort: 1944,45 % 1945,8» 1946, , ,8 1949,80 % 1950, ,81 195,87,9» På henvendelse fra Forsikringsrådet har selskapene i skrivelse av 18/ 194 meddelt, at de ved angivelse av gjennomsnittsrenten i sine trykte regnskaper vil angi den etter beregning ved hjelp av den foran beskrevne fremgangsmåte (med benyttelse av Hardy's formel). 7. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond. Til bruk ved siden av de i forsikringstilsynslovens 80, pkt. 1-7, nevnte verdipapirer er av Forsikringsrådet i medhold av 80, pkt. 8, godkjent en del andre verdipapirer, for enkelte arters vedkommende uten begrensning for anvendelsen, for andre arter med begrenset anvendelse. For nærværende foreligger godkjennelse for følgende verdipapirer: a. Uten begrensning for anvendelsen Aktieselskapet Den Norske Industribanks aksjer, Ihendehaverobligasjoner utstedt av: Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk. De Norske Bykredittforeninger. Kjøbmennenes Kreditforening. Kristiania Hypothek- og Realkredit-Bank dens serie nr. VII, 1/ pst. rentebærende, og dens serier nr. VIII, IX, X og XI, 1/ pst. rentebærende. AIS Bergens Skillingsbank dens serie I 1948, 1/ pst. rentebærende. Oslo kommunale Boligselskap AIS dets 1/ pst.'s partialobligasjonslån av 194. Den norske Hypotekforening for den prioritets pantelaan derp, serie IV.

21 1 1* Forsikringsselskaper b. Ned begrensning for anvendelsen av det enkelte Ian, men uten summarisk begrensning 1. Det enkelte institutts obligasjoner kan brukes inntil et beløp av pst. av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt av Den norske Hypotekforening for den prioritets pantelaan, dens serie V, avdeling 1. Ihendehaverobligasjoner utstedt av Redernes Skibskreditforening, dens serier IV, V og VI. Ihendehaverobligasjoner utstedt av Norges Skibshypotekforening, dens nen, dje, 4de, 5te og 6te avdeling. Norsk Skibs Hypothekbanks ihendehaverobligasjoner. Norges Skibshypotek A/S's ihendehaverobligasjoner.. Det enkelte institutts obligasjoner kan brukes inntil et beløp av 5 pro mille av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt av Norges Landhypotekforening for. prioritets pantelån på jordbruk og skog, dog ikke i noe livsforsikringsselskap for større beløp enn kr C. Med begrensning for anvendelsen av det enkelte In og summarisk begrensning for alle Mn av dette slag' : Nedennevnte verdipapirer må ikke brukes for større beløp tilsammen enn 0 pst. av forsikringsfondet. Den særskilte begrensning for det enkelte lån er folgende: 1. Ihendehaverobligasjoner utstedt av Norges Hypotekforening for Næringslivet, av serie II og serie IV, avdeling 1, og, kan tilsammen brukes inntil 6 pst. av forsikringsfondet.. Den enkelte debitors obligasjoner kan brukes inntil et beløp av pst. av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt med hjemmel i lov av , 1. Ihendehaverobligasjoner av The Kellner-Partington Paper Pulp Co., Ltd.'s 1/ pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av A/S Holmenkolbanens /4 pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av Aksjeselskapet Bohnsdalen og Mathiesen-Eidsvold Værk's /4 pst.'s lån av 1947.

22 Forsikringsselskaper 1* Ihendehaverobligasjoner av Aktieselskabet Norsk Elektrisk & Brown Boveris 41/ pst.'s lån av 198. Ihendehaverobligasjoner av Aktieselskabet Hafslunds % pst.'s lån av 1948 og 1/ pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av Nydalens Compagnies pst.'s av Ihendehaverobligasjoner av Christiania Seildugsfabriks 1/i pst.'s lån av 1946 og 1/ pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av AiS Strømmen Værksteds /4 pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av Aktieselskabet Vamma. Fossekompagni's 1/ pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av A/S Follum Fabrikkers 1/ pst.'s lån av 1948 og 4 pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av AIS Glommens Træsliberis pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av Kjær & Torps /4 pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab's 4 pst.'s lån av 195. Ihendehaverobligasjoner av A/S Bjølvefossens /4 pst.'s lån av 199. Ihendehaverobligasjoner av A/S Dalen Portland-Cementfabriks 1/ pst.'s lån av. Ihendehaverobligasjoner av Tafjord Kraftselskaps 1/ pst.'s lån av Den enkelte debitors obligasjoner kan brukes inntil et beløp av 1 pst. av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner av Vesteraalens Dampskibsselskabs pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av Det Stavangerske Dampskibsselskabs pst.'s lån av Ihendehaverobligasjoner av Det Bergenske Dampskibsselskabs 4 pst.'s lån av.

23 1* Forsikringsselskaper 1,,, =1, B. Utenlandske selskaper. 1. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har ingen utenlandske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet.. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap. I henhold til tilsynslovens 94 har Försäkringsaktiebolaget Liv- Svea, Göteborg, den 10. juli 1954 søkt Forsikringsrådet om tillatelse til å overdra sin norske bestand av livs- og livrenteforsikringer til Livsforsikringsselskapet Gjensidige, Oslo. De to selskaper har inngått en avtale hvis vesentligste vilkår for forsikringstagerne er: 1. Overdragelsen regnes fra 1. november Gjensidige overtar samtlige rettigheter og forpliktelser for de overførte forsikringer i samsvar med de for disse forsikringer gjeldende forsikringsvilkår, eller skriftlig opprettede særvilkår, heri medregnet avtalen av 19 mellom selskapene Svea og Skåne. (Jfr. beretningen 19, s. 6*.). Den overførte bestand skal være likestillet med Gjensidiges egne forsikringer med hensyn til bonusrett. Forsikringsrådet fant overdragelsen forsvarlig overfor forsikringstagerne, og saken ble deretter forelagt disse til avstemning. Ved avstemningsfristens utløp var det fra de ca forsikringstagere innkommet bare 75 nei-stemmer, slik at overdragelsen kunne iverksettes i henhold til lovens bestemmelse. (Forsikringsrådets kunngjøring av. november 1954.). Frigjering av deposita. Försäkringsaktiebolaget Liv-Svea og Försäkringsaktiebolaget Svea-Nornan, begge Göteborg, har fått sine deposita på henholdsvis kr og kr for den til Gjensidige overdratte livsforsikringsportefølje, frigitt den 10. desember 1954.

24 Forsikringsselskaper 14* III. Skadeforsikring. A. Bemerkninger til regnskapssammenstillingene. 1. Norske selskaper. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 14 selskaper. Herav er 60 aksjeselskaper og 74 gjensidige selskaper. I sammenstillingen for 195 var det ialt 1 selskaper. Det er kommet til selskaper: Møre og Romsdal Fiskevegntrygdelag, Fosnavåg, Norges Pelsdyralslags gjensidige Pelsdyrtrygd (Pelsdyrtrygdelaget), Oslo og Hordaland Fiskereidskapstrygdelag, Bergen. Utgått er: Bergens Fragtassuranceforening gjensidig, Bergen. I regnskapssammenstillingen er medtatt regnskaper for 1 selskaper som har vært meddelt dispensasjon etter den tidligere 116,. ledd i forsikringstilsynsloven av Disse regnskaper.er, i likhet med tidligere år, ikke offentliggjort i Norsk lysingsblad. For øvrig henvises til kolonne II i regnskapssammenstillingens tabell nr. 8. Ett selskap er bare oppført med sitt navn, idet regnskapet ikke forelå ved redaksjonens avslutning.. Utenlandske selskaper. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 54 selskaper. Herav er 1 amerikansk, 7 britiske, 6 danske, 1 finsk, franske, 1 hollandsk, 4 sveitsiske, 11 svenske og 1 tysk. I sammenstillingen for 195 var det de samme 54 selskaper. For det tyske selskapet Victoria zu Berlin, Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Berlin, hvis rett til nytegning og fornyelse ble suspendert ved frigjøringen og som nå er under avvikling, er regnskapet ikke offentliggjort. Regnskapet er heller ikke offentliggjort for det avviklende selskap Aktiebolaget Sjoassurans Kompaniet. Tallene for avvikling av den gamle forretning er medtatt i årsberetningens tabeller. Sluttregnskap for tidligere avviklende selskap, The Merchants' Marine Insurance Company, Limited, er offentliggjort. For Försäkringsaktiebolaget Skåne Skåne-Malmö, er regnskapet ikke offentliggjort, da selskapet ikke har drevet noen virksomhet i.

25 i 5* Forsikringsselskaper \N asum simyminumoss..., B. Oversikt over forsikringsartene. De forsikringsarter som var representert i og deres fordeling på selskapene, ses av nedenstående tabell. Forsikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper ialt Norske selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aksjeselskaper Aksjeselskaper Gjensidige selskaper 1. Brannforsikring Transportforsikring, alm Transportforsikring, krig Ansvarsforsikring Garantiforsikring Glassforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring Hussoppforsikring lnnbruddsforsikring Kredittforsikring Livsgjenforsikring Luftfartforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Storm- og haglskadeforsikring 17. Sykkelforsikring 18. Ulykkesforsikring VannledningsNkadeforsikring Varelagerkrigsforsikring øvrige 5 5 Herunder «sjøforsikring» og «reisegodsforsikring». For øvrig henvises til de inntatte fortegnelser over norske og her representerte utenlandske selskaper i tabellavdelingen ph side 10 flg. og 18 flg. Fortegnelsen er fort fram til 1. desember 1954.

26 Forsikringsselskaper16* '...,,, 1 C. Endringer i selskapsforholdene. Siden forrige beretning og inntil 1. desember 1954 har nedenstående endringer funnet sted. 1. Norske selskaper. a) Nye selskaper. Fiskernes Gjensidige Ulykkesforsikringsforening, Trondheim (reg. 8. oktober 1954). b) Opphor. Følgende selskap som tidligere har anmeldt opphør, har anmeldt endelig oppløsning: Forsikringsselskabet Casko A/S, Oslo, (reg. 4. september 1954).. Utenlandske selskaper. a) Bytte av representant. Försäkringsaktiebolaget Hansa, Stockholm, er gått over fra Lei! Falkum-Hansen til Halfd. Hansen, Assuranseforretning, Oslo, (reg. 18. januar 1955). N.V. Assurantie-Maatschappij De Nederlanden van 1845, Haag, er gått over fra Jørgen Reh til Karl Haugen,,Oslo, (reg. 6. januar 1955). Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, Kobenhavn, er gått over fra firma J. Odegaard til Kaare Hesselberg, Oslo, (reg. 1. desember 1954). The Palatine Insurance Company, Limited, London, er gått over fra firma J. Ødegaard til Kaare Hesselberg, Oslo, (reg. 1. desember 1954). b) Opptagelse av nye forsikringsarter. Alliance Assurance Company Limited, London, byggeforsikring for entreprenører, kongelig resolusjon av 0. april 1954, (reg. 4. januar 1955). Försäkringsaktiebolaget Skandia, Stockholm, transportforsikring, kongelig resolusjon av 7. januar (Er ennå ikke registrert.)

27 17* Forsikringsselskaper --- Iv. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum (forsikringstilsynslovens 100, punkt 7 og 101, punkt 8). A. Deposisjonsbelopene er: for livs-, brann- og transportforsikring ( sjøforsikring) for ansvars-, autokreditt-, bygge-, garanti-, luftf art-, maskin-, motorbåt-, motorvogn- og ulykkesforsikring for vannledningsskadeforsikring for innbrudds- og sykkelforsikring for storm- og haglskadeforsikring for glassforsikring. B. Av 60 selskaper er deponert pr. 1. desember 1954 verdier til et pålydende av omkring 9,14 millioner kroner. Verdiene fordeler seg således : Verdienes betegnelse Årlig rente Spesifisert Pålydende Utført Statsobligasjoner >> -» (schw. frs.)... (dollar) 4 Hypotekbankobligasjoner (svenske kr.). Norges Kommunalbanks obligasjoner.. --" --» (dollar)4 Småbruk- og Bustadbankobligasjoner Innlånsbevis i norske banker Garantierklæringer etter forsikringstilsynslovens 105 Pst. 1/ / / / / / / / Tilsa in men For de obligasjoner som rammes av Administrasjonsrådets vedtak av 8. mai 1940 om rentenedsettelse (se nå lov av 5. desember 1947 og 17. juli ), er anført den nominelle rentesats før vedtaket. Beregnet etter en kurs av kr. 164,70 pr. 100 schw.frs. Beregnet etter en kurs av kr. 18,00 pr. 100 svenske kroner. 4 Beregnet etter en dollarkurs av kr. 7,15.

28 Forsikringsselskaper 18* 1 10, ii awim am= am/. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 117, annet ledd. Med hjemmel i forsikringstilsynslovens 117, annet ledd, er det bestemt at loven ikke kommer til anvendelse på: 1. Brannforsikring av norske hvalfangerselskapers landstasjoner i Syd-Afrika, Syd-Amerika og på forskjellige steder i det antarktiske farvann (regjeringens resolusjon av 8. desember 191).. Forsikring av krigsrisiko til sjøs (kongelig resolusjon av 18. juli 191).. Chomageforsikring (bedriftsstansforsikring) på grunn av streik, sabotasje og andre tilfelle utenfor maskinskade og brann (kongelig resolusjon av 0. september 191). 4. Forsikring mot tvillinger, inntil videre (kongelig resolusjon av 9. september 198). 5. Forsikring av platinarev, inntil videre (kongelig resolusjon av. november 198). 6. Forsikring av bombardementsrisiko og annen krigsrisiko på bygninger, eiendom og løsøre som dekkes i utlandet, inntil videre (kongelig resolusjon av 7. oktober 199). 7. Forsikring mot skade som følge av oppror eller borgerlige uroligheter (kongelig resolusjon av 5. juli 1947). 8. Forsikring mot skade som følge av hærverk (kongelig resolusjon av 5. juli 1947). 9. Forsikring mot skade som følge av jordskjelv (kongelig resolusjon av 5. juli 1947). 10. Brannavbruddsforsikringer som på grunn av sin størrelse ikke kan finne fullstendig avdekning i det norske forsikringsmarked, for så vidt angår lovens 97, annet ledd. Dispensasjonen gjelder inntil videre og bare for den del av forsikringen, som etter Forsikringsrådets avgjørelse ikke kan dekkes innenlands (kongelig resolusjon av 19. desember 1947). Inntil 1. desember 1954 er det i alt dispensert 1 ganger, for forsikringsbeløp som ligger over den grense som er fastsatt i dispensasjonen: Ved grensebeløp fra og med kr. mill. inntil kr. 15 mill.: 1 dispensasjoner» >>..._» 15 >>»» 0» : 7 -»-» >>» 0»»» 50» : 6 -»-» _>>.» 50» eller mer 5 -»- 11. Brannforsikring (tingsforsikring) som på grunn av sin storrelse, ikke kan finne fullstendig avdekning i det norske forsikringsmarked, for så vidt angår lovens 97, annet ledd. Dispensasjonen gjelder inntil videre og bare for den del av forsikringen, som etter Forsikringsrådets avgjørelse ikke kan dekkes innenlands (kon-

29 I Forsikringsselskaper gelig resolusjon av 0. januar 1948). Inntil 1. desember 1954 er det i alt dispensert 18 ganger, for forsikringsbeløp som ligger over den grense som er fastsatt i dispensasjonen: Ved grensebeløp fra og med kr. 6,5 mill. inntil kr. 15 mill.: 7 dispensasjoner >>.» 15» 0» : 6 ->> >> - >> -» 0» eller mer : 5 -»-. Forsikring av veddeløpshester som er innført i Norsk Jockeyklubs register på nærmere angitte vilkår, for så vidt angår forskriftene i lovens 97, annet ledd (kongelig resolusjon av 7. februar ).. Tyske forsikringsselskapers generalagenturer i Norge. I 'al-,autning til det som er meddelt i beretningen 195, s. 1*, art., kan tilføyes at «Victoria zu Berlin», etter at en representant for selskapet hadde konferert med selskapets generalagent og Forsikringsrådet, har meddelt, at det er enig i at porteføljen blir avviklet så snart som mulig. og har deretter bl. a. tatt saken nærmere opp med de tyske myndigheter for å finne en ordning hvoretter de nødvendige midler kan overt ores hit til landet for utbetaling. Det foreligger ennå ikke noe resultat tv disse bestrebelser. Nærmere underretning vil bli gitt i ne' ste beretning. 4. Frigjering av forsikringstransaksjoner OEEC. Etter at Forsikringsrådet gjennom henvendelser til vedkommende departe- 'Renter hadde søkt opplysninger om de vedtak Rådet for Organi-, asjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OEEC) måtte ha gjort orsåvidt angår spørsmålet om frigjøring av forsikringstransaksjoner se St. meld. nr. 65 (195)), ble Forsikringsrådet av Handelsdepartetentet anmodet om å gi uttalelse om forskjellige spørsmål. Forsikingsrådet har deretter avgitt uttalelser til Handelsdepartementet bl. a. In den norske lovgivning om tilsynet med forsikringsvirksomheten,, m endringer i liberaliseringskoden, om de gjeldende transfereringsiestemmelser, om diskriminering i transportforsikring m. v. Fra.ktober 1954 er det sørget for at Norske Forsikringsselskapers Forlund også blir holdt underrettet og får anledning til å uttale seg i forbindelse med OEEC's arbeide vedr. frigjøring av forsikringstrans- :Iksj onene. 5. Internasjonalt forsikringsleksikon. Etter vedtak på. euro- I eiske konferanse av forsikringsinspeksjonssjefer. (holdt i Amster- (i am 195) ble det overlatt til den sveitsiske forsikringsinspeksjon Lige plan og utkast for et internasjonalt forsikringsleksikon. Etter at

30 Forsikringsselskaper 0* SEIM* 1111, man senere er blitt enige om den form leksikonet skulle få, er utkastet sendt de respektive tilsynsmyndigheter til gjennomgåelse og supplering. Forsikringsrådet har for sitt vedkommende utført det nevnte arbeid, som bl. a. gikk ut på en oversettelse til norsk av de enkelte ord og uttrykk. Det er meningen at leksikonet skal bestå av en hoveddel med fransk som basis-språk og med oversettelse til engelsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk samt til de fire nordiske språk. Dessuten vil det bli utgitt tilleggsleksikon for hvert av de nevnte språk (utenom fransk) med oversettelse til fransk, engelsk og tysk og med referanse til hovedleksikonet. Det videre arbeid med leksikonet fortsetter. 6. Forhøyelse av aksjekapitalen i livsforsikringsaksjeselskap. Et livsforsikringsaksjeselskaps styre utba seg Forsikringsrådets forhåndsuttalelse om hvorvidt Rådet ville motsette seg at aksjekapital en ble vesentlig utvidet ved nye aksjer pålydende kr. 50. Meningen var bl. a. at selskapets forsikringstagere skulle få anledning til å tegne aksjer. Forsikringsrådet forela saken for Sosialdepartementet under henvisning til det foreliggende forslag til ny tilsynslov for livsforsikringsvirksomheten. Sosialdepartementet bemerket i sitt svar at livsforsikringskomitéen av 1947 i sin, innstilling foreslår at alle livsforsikringsaksjeselskaper skal omdannes til gjensidige selskaper. For det var tatt endelig standpunkt til dette spørsmål, fant departementet ikke å kunne gå med på den planlagte forhøyelse av aksjekapitalen. 7. Innstilling fra Livsforsikringskomitéen av Etter anmodning fra Sosialdepartementet har Forsikringsrådet avgitt uttalelse om nevnte innstilling med utkast til lov om livsforsikringsvirksomhet samt utkast til ikrafttredelseslov. Rådet innhentet også etter anmodning Uttalelser fra De norske Livsforsikringsselskapers Forening,*) Forsikringsfunksjoncerenes Forening. Den Norske Aktuarforening og Norges Assuranse-Inspektørlag. Generalagentenes forening fant ikke grunn til å avgi uttalelse. Forøvrig innløp det til Rådet i sakens anledning uttalelser fra styrene i Livsforsikringsaktieselskapet «Samvirke» og Livsforsikringsselskapet «Hygea». I sin uttalelse bemerket Forsikringsrådet innledningsvis at det hadde gjort seg kjent med innholdet av de innkomne bemerkninger, men at det ikke hadde sett det som sin oppgave å ta standpunkt på en slik måte at man formelt tiltrådte eller forkastet de enkelte anførsler eller for- ) Senere kalt Liv-foreningen.

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

FORSI KRINGSSELSKAPER

FORSI KRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 38 FORSI KRINGSSELSKAPER Sociétés d'assurances FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1959 Tidligere utkommet: Forsikringsselskaper 191 VI nr. 41, 1913 VI nr. 48, 1914 VI nr. 89, 1915 VI

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

Norges offisielle statisfikk, rekke XI

Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. 78 Kriminalstatistikk 95 og 952 Criminal statistics - 79 Statistikk over landssvik 940-945 Statistics on

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Norges offisie e statistikk, rekke XII

Norges offisie e statistikk, rekke XII Norges offisie e statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census o agriculture I Land area,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1957 FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 LIVRENTE Tilbakebetalingsrett informasjon om tilleggspremie i utbetalingstiden FAL 11-1. Forsikrede (f. 21) tegnet i 94 avtale om livrente med tilbakebetaling

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Hva naturskadeforsikringen kan omfatte og hvordan premien skal beregnes Gjelder fra 1. januar 2016 Avløser regler av 1. april 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Panthavergarantiordningen

Panthavergarantiordningen Panthavergarantiordningen Gyldig fra 24.10.2013 til 31.12.2015 Panthavergarantiordningen består av forsikringsselskapenes panthavergaranti og kommentar til forsikringsselskapenes panthavergaranti. Forsikringsselskapenes

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical yearbook of Norway

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det angitte innhold.

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det angitte innhold. Forsikringsselskapenes panthavergaranti Gyldig fra 01.07.12 til 24.10.2013 1. Formål Denne garanti trer i stedet for forsikringsattester for fast eiendom alene med lånetakst 10 mill. kroner eller lavere

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring. Hva naturskadeforsikringen kan omfatte. og hvordan premien skal beregnes. Gjelder fra 1.

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring. Hva naturskadeforsikringen kan omfatte. og hvordan premien skal beregnes. Gjelder fra 1. Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Hva naturskadeforsikringen kan omfatte og hvordan premien skal beregnes Gjelder fra 1. april 2012 Avløser regler av 1. juni 2007 1 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20.

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. juni 2010 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. 6 Skogsbrukstellingen i Norge. september 957 I Tabeller Census of forestry I Tables 7 Telegrafverket

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 FØRER- OG PASSASJERULYKKE - Beregning av renter - hensyn til

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Norges Offisielle St istikk, rekke

Norges Offisielle St istikk, rekke Norges Offisielle St istikk, rekke (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Trykt 9: Rekke X. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksomhet 90. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 6. De spedalske i Norge

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1932-1941 TIL OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1932-1941 TIL OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1932-1941 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1943 FORSIKR NGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer