. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ". 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt"

Transkript

1

2 -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics and migr lykkestrygden for sjømenn 199 Ulykkestrygden for f ccident insurance for seamen Accident insurance for fisherme Syketrygden 1961 National health insane tenrikshandel II External trade H 116 Fiskeristatistikk 1961 Fishery statistics 117 Folketelling 1960 II Folkemengden etter kjønn, -a Population census II Population by sex, age and marital status 8 Jordbruksstatistikk Agricultural statistics 119 Alkoholstatistikk Alcohol statistics 120 Telegrafverket Taggraphes et tèmphones de l'etat 121 Industristatistikk 1961 Industrial statistics 122 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1961 Medical statisnciti rep. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 199 V Oversyn Census of agricultur4 General survey 124 Skogstatistikk Forestry statistic _ 12 Skattestatistikk 1961 Tax statistics 126 Utenrikshandel III External tra Trykt Aret 1963 Econ rinse t 199 Service vgtgrinaire etelling 1960 III Folkemengden etter næring, stilling og sosial sta Pulation census III Population by industry, occupation and Meieribruket i Noreg Norway's dairy industry 131 Elektrisitetsstatistikk Electricity statistics 132 Psykiatriske sykehus 1961 Hospitals for mental disease 133 Folketelling 1960 IV Utdanning Population census IV Education 134 Samferdselsstatistikk Transport and communic - 13 Helsestatistikk Health statistics 136 Utenrikshandel 1963 I External trade I 137 Kredittmarkedstatistikk Credit market stati 138 Kommunevalgene 1963 Municipal elections 139 Forsikringsselskaper Sociads d'assuran -

3 N 0 RG ES OFFISI ELLE STATIST! KK XII 139 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRADET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 1964

4 Tidligere utkommet Forsikringsselskaper 1912 VI 41, 1913 VI 48, 1914 VI 89, 191 VI 106, 1916 VI 128, 1917 VI 16, 1918 VI 181, 1919 VII 23, 1920 VII 4, 1921 VII 86, 1922 VII 128, 1923 VII 168, 1924 VII 193, 192 VIII 21, 1926 VIII 3, 1927 VIII 86, 1928 VIII 119, 1929 VIII 139, 1930 VIII 173, 1931 VIII 197, 1932 IX 21, 1933 IX 46, 1934 IX 73, 193 IX 100, 1936 IX 126, 1937 IX 11, 1938 IX 182, 1939 X 2, 1940 X 28, 1941 X 2, 1942 X 70, 1943 X 84, 1944 X 107, 194 X 129, 1946 X 146, 1947 X 174, 1948 XI 3, 1949 XI 2, 190 XI 91, 191 XI 128, 192 XI 16, 193 XI 201, 194 XI 22, 19 XI 266, 196 XI 302, 197 XI 328, 198 XII 8, 199 XII 41, 1960 XII 7, 1961 XII 109. MORTEN JOHANSENS BOKTRYKKERI - OSLO

5 Til Kongen. I henhold til 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved å avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet siden utgivelsen av forrige beretning. Beretningen er ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, førl å jour til 31. desember 1963, over anmeldte selskaper som faller inn under denne lov og lov om sjøtrygdelag av 3. juli 193. Oslo den 22. mai I ærbødighet Forsikringsrådet Nils Arvesen Erling Sæbø Fredrik C. S. Sejersted Hans Cappelen Olav Skogen Gudrun Tømmerbakke

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet 1* 2. Nemnda 1* 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 2*. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsrådets utgifter 3* 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske Selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4* 2. Sammenslutning av livsforsikringsselskaper 4* 3. Grunnlag og forsikringsformer 4* 4. Forsikringsvilkår 8*. Krigsforsikring 12* 6. Garanterte tillegg 12* 7. Bonusbestemmelser 17* 8. Forsikring uten lægeundersokelse 18* 9. Gjenforsikring av pensjonskasser 19* 10. Forvaltning av pensjonsordning 19* 11. Reassuranseordning for kollektiv pensjonsforsikring og gjenforsikring av katastroferisiko 20* 12. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper 20* 13. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80 pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 21* B. Utenlandske selskaper. 1. 'Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 23* III. Skadeforsikring. 24* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 29* 2. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 117, annet ledd 30* 3. Forsikringstilsynslovens 80, nr., lånetakstapparatet 31* 4. Anvendelse av ihendehaverobligasjonslån til dekning av forsikringsfond 32*

7 . Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring 33» 6. Om grunnlagsrenten i de norske livsforsikringsselskaper 34» 7. «Offentlige takster eller takster som anses likeverdige med slike» - tilsynslovens 80, pkt. 39" 8. Frigjøring av båndlagte ihendehaverobligasjoner 40* 9. Delegasjon av avgjørelsesmyndighet etter tilsynsloven 41» 10. Forsikringstilsynslovens 1 43» 11. Forsikringstilsynslovens 2 46» 12. Tilsynslovens 97, 2. ledd 46» 13. Tilsynslovens » 14. Livsforsikringsselskapers deltakelse i garantikonsortium ved utleggelse av partialobligasjonslån 49» 1. Aldersgrensebestemmelser for medlemmer av styret m. m. i forsikringsselskaper 49» 16. Lov av 3. juli 193 om sjøtrygdelag 1» 17. Folkepensjon 2» 18. Innstilling fra den penge- og kredittpolitis,ke komite 2» 19. Beskatningen av utenlandske forsikringsselskaper 4» 20. Forsikringsavtalelovens 8» 21. Ny lov om firma og firmaregistrering» 22. Innstilling fra Regnskapskomiteen av 199 8» Side V. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i og tidligere år 9* Tabeller (se etterfølgende spesifikasjon) Index (fransk) 2-11 Tabeller Fortegnelse pr. '/is over innenlandske forsikringsselskaper og sjoforsikringsforeninger 10 Fortegnelse pr over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper. 166 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tab.l. Vinnings- og tapskonto Balansekonto Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 2 7a. Individuelle renteforsikringer 4-7b. Kollektive kapital- og renteforsikringer 62 Tableaux 1. Societes norvegiennes. Assurance sur la vie. Tabl.l. Compte de profits et pertes - 2 Bilan 3. Sp6cifications du compte de profits et pertes serves mathematiques, serves pour sinistres et sommes assur6es êchues a regler. -. Assurances entrees et sorties pendant l'exercice ; assurances Page en cours a la fin de l'exercice Charge budg6taire caus6e par les d6c6s de l'ann6e a. Assurances de rentes individuelles b. Assurances et rentes collectives On trouvera un index complet en français en t8te des tableaux, v. pages 2-11.

8 Norske skadeforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: a. Aksjeselskaper b. Gjensidige selskaper c. Gjensidige sjoforsikringsforeninger. Side Societes norvegiennes. Assurance d'indemnites. Page Tabl. 8. Compte de profits et pertes : 74 a. Societe's anonymes b. Societes mutuelles (avec repartition des deficits) c. Societes maritimes mutuelles (avec repartition des deficits) regies par les dispositiones de la løj 3 juillet Balansekonto : a. Aksjeselskaper 90 b. Gjensidige selskaper 94 c. Gjensidige sjøforsikringsforeninger Bilan : a Societes anonymes 90 b. Societ6s mutuelles (avec repartition des deficits) c. Societes maritimes mutuelles (avec repartition des deficits) regies par les dispositiones de la loi 3 juillet Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brannforsikring (B.) 98 B. Transportforsikring, alm. (Tr ) 102 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 108 D. Ansvarsforsikring (A.) E. Garantiforsikring (Ga.). 112 F. Glassforsikring (Gi.) 114 G. Husdyrforsikring (Hd.) 116 H. Husleieforsikring (H1.) I. Hussoppforsikring (Hs.) J. Innbruddsforsikring (I.) 118 K. Kredittforsikring (K.) L. Livsgjenforsikring (Lgj.) 122 M. Luftfartforsikring (Lu.) 124 N. Maskinforsikring (Ma.) Motorvognforsikring (Mv.) 128 P. Storm- og haglskadeforsikring (Sthg.). 130 Q. Ulykkesforsikring (U.) R. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 134 S. Diverse (Div) Primes, sinistres, commissions, reserves pour risques en cours, et pour sinistres a regier: A. Assurance contre l'incendie 98 B. Assurance maritime et transport, risques generaux 102 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre D. Assurance de la responsabilit6 civile 110 E. Assurance de garantie F. Assurance contre le bris des glaces 114 G. Assurance sur le betail. 116 H. Assurance des loyers I. Assurance contre la fongosite des immeubles 116 J. Assurance contre le vol 118 K. Assurance de credit 120 L. Reassurance vie 122 M. Assurance contre des risques a6riens 124 N. Assurance des machines Assurance des automobiles 128 P. Assurance contre l'orage et la greie 130 Q. Assurance contre les accidents 132 R. Assurance des conduites d'eaux 134 S. Branches diverses 136

9 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Side Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus 138 Societes etrangires. Assurance our la vie. (Operations en Norvege.) Page Tabl. 11. Primes, paiements par suite de sinistres etc., frais et impôts, r6serves transitoires, b6n6fices aux assur6s 138 Tab. 12. Forsikringsstokken og dens bevegelse 139 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 13. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) 144 B. Transportforsikring, alm (Tr.) 144 C. Transportforsikring, krig (Tk ) 146 D. Ansvarsforsikring (A. ) 146 E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (Gl.) 146 G. Innbruddsforsikring (I ) 148 H. Luftfartforsikring (Lu.). 148 I. Maskinforsikring (Ma.) J. Motorvognforsikring (Mv.) 148 K. Ulykkesforsikring (U.) L. Vannledningsskadeforsikring (V1.) 148 Tab1.12. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours a la fin de l'exercice 139 Societes etrangeres. Assurance d'indemnites. (Operations en Norvege.) Tabl. 13. Revenus et d6penses au compte de la soci6t Primes, sinistres, commissions, reserves pour risques en cours, et pour sinistres r6gler A. Assurance contre l'incendie 144 B. Assurance maritime et transport, risques g6n6raux144 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre 146 D. Assurance de la responsabilit6 civile 146 E. Assurance de garantie 146 F. Assurance contre le bris des glaces 146 G. Assurance contre le vol 148 H. Assurance contre des risques a6riens 148 I. Assurance des machines 148 J. Assurance des automobiles 148 K. Assurance contre les accidents 148 L. Assurance des conduites d'eaux 148

10 BERETNING

11 1 *Forsikringsselskaper ' ,, I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.) 1. Forsikringsrådet ( ). Som medlemmer er beskikket: Erling Sverdrup, dr. philos., professor, formann (beskikket 4. mai ). Funksjonstid til 31. mai Erling Sæbø, adm. direktør (beskikket 20. juni 192 som adm. direktør og forsikringsteknisk medlem). Fredrik C. S. Sejersted, høyesterettsadvokat, direktør (beskikket 4. mai ). Funksjonstid til 31. mai Nils Arvesen, direktør (beskikket 3. april 1964). Funksjonstid til 31. mai Hans Cappelen, sosialrådmann (beskikket 3. april 1964). Funksjonstid til 31. mai Som varamenn er beskikket: Olav Skogen, direktør (beskikket 4. mai for professor Erling Sverdrup). Funksjonstid til 31. mai Birger Haugen, kst. sjefaktuar (beskikket 16. oktober 199 for det forsikringstekniske medlem). Hans H. Røer, direktør (beskikket 4. mai for direktør Fredrik Sejersted). Funksjonstid til 31. mai Kjell Holler, cand. oecon. (beskikket 3. april 1964 for direktør Nils Arvesen). Funksjonstid til 31. mai Einar Bakke, byrettsdommer (beskikket 3. april 1964 for sosialrådmann Hans Cappelen). Funksjonstid til 31. mai Nemnda ( 6). Funksjonstiden for de medlemmer og varamenn som ble beskikket ved kongelig resolusjon av 22. desember 190 utløp 31. desember 19. Nye medlemmer er ikke beskikket. 3. Forsikringsrådets tjenestemenn. Sjefaktuar: Sjefinspektør: Juridisk konsulent: Inspektør : Birger Haugen, aktuarkand. (kst. 9 (4)). Bjarne Knudsen, cand. jur. (ans. 7 (0)). Tore Bjørnsen, cand. jur. (ans. 7). Gudrun Sofie Tømmerbakke, aktuarkand. (ans. 2). Knut Pedersen (ans. 4). Odd Storebø, cand. jur. (ans. 8). Alv Jølle, aktuarkand. (ans. 60). Tjenestefri fra 1/ til 1/ på grunn av utenlandsopphold. Varamannen er innkalt. Adm. direktør fungerer som formann.

12 Forsikringsselskaper 2* Inspektør Kåre Fredrik Lund, cand. jur. (konst. 64 (8). Sekretær Reinert Aas, cand. oecon, (ans. 61). Fullmektig I: Gerd Christiansen (ans. 6 (46)). Fullmektig II: Kari Helland (ans. 9). Jorunn Hoyden (ans. 62 (4)). Assistent I: Unni Paulsen (ans. 62). Assistent II: Wenche Heyerdahl (ans. 62). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage: ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. Fram: ekspedisjonssjef K. J. Øksnes. Gjensidige: byråsjef Finn Danielsen. Glitne: byråsjef Harald Theiste. Hygea: sorenskriver Christoffer Sveaass. 1 Idun byrettsdommer Odd Galtung Eskeland. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: skatteinspekt. Aasmund Kvamme. 2 Norsk Spare-Selskap: sjefsaktuar Per Ramholt. Norske Folk: departementsråd Agnar Kringlebotten. Norske Forenede: ekspedisjonssjef Ottar Lund. Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. Samvirke: direktør Johannes Hoyden. Sparetrygden: byråsjef Bjarne Skau.. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Torolf Gulliksen. Brage: Arne Knudsen * Fram : Harald Johnsen Gjensidige: Salve Bjoraa. Glitne: Arne Lorentzen Hygea: Rolf Pihl. Idun: John Lotherington. * Norsk Kollektiv Pensjonskasse: Christian Tonseth. 1 Inntil videre er som varamann beskikket skattefogd Håkon Børresen. Inntil videre er som varamann beskikket kontrollsjef Olav Blikom Bjørnstad.

13 3* Forsikringsselskaper \,...111, \Ted Norsk Spare-Selskap : aktuar Otto Mjåtveit.» Norske Folk :» Gunnar Trier.» Norske Forenede :» Leif Christiansen.» Norske Liv :» Rolf Sand.» Samvirke :» Stein Færden.» Sparetrygden:» Hans Momyr 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: A. Vedrørende tilsynet med forsikringsselskaper: 1. Lønninger Kontorutgifter B. Vedrørende dispensasjonssalter etter forsikringsavtalelo C. Vedrørende tilsynet med pensjonsfond og -kasser. en v s Lønninger Kontorutgifter Utgifter ialt Forsikringsselskapenes avgifter ( 9, jfr. 3 i lov av 3. juli 193 om sjøtrygdelag). Sosialdepartementet har bestemt at selskapenes avgift for 1963 settes til 0,43 promille for livsforsikringsselskapene og 0,31 promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, aysluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret. For de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 1961/62. I utligningen for 1963 deltar 170 innenlandske selskaper og 6 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr , tilsammen kr Med tillegg av kr. 137 av det tidligere uanvendte beløp, dekkes herved Forsikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene, ifølge regnskapet for budsjettåret 1963 kr Det uanvendte beløp fra tidligere utligninger utgjør nå kr

14 Forsikringsselskaper 4* `ftmosimwmmeamom...a.m uwirmr, II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 14 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Gjensidige,. Glitne, 6. Hygea, 7. Idun, 8. Norsk Kollektiv Pens jonskasse, 9. Norsk Spare-Selskap, 10. Norske Folk, 11. Norske Forenede, 12. Norske Liv, 13. Samvirke, 14. Sparetrygden. 2. Sammenslutning av livsforsikringsselskaper. Livsforsikringsselskapet Brage og Det Norske Livsforsikringsselskap Fram A/S har i henhold til forsikringstilsynslovens 94, jfr. beretningen 1961 s. 29* søkt Kongen om tillatelse til å slutte selskapene sammen til ett selskap under navn av Brage-Fram Livs- og Pensjonsforsikring A/S. Tillatelsen ble meddelt ved kgl. res. av 6. mars 1964, og sammenslutningen trer i kraft 1. juli Brage-Fram overtar all Brages og Frams virksomhet og det sammensluttede selskap vil tegne alle de forsikringsformer som de to selskapene hadde konsesjon på. 3. Grunnlag og forsikringsformer. Alle selskaper har fra 1/ innført nye premiegrunnlag for alminnelig kapitalforsikring, individuell rente- og pensjonsforsikring og kollektiv pensjonsforsikring samt for invaliderenter. Videre har Norsk Spare-Selskap og Sparetrygden for forsikring med spareur og Norske Folk for forsikring med månedspremie (folkeforsikring), fra samme dato innført nye premiegrunnlag for slike forsikringer. Grunnlagsrenten er for alle forsikringsgrener 4 '%. For kapitalforsikring med dødsrisiko på individuell basis er dødelighetsintensitetene bestemt ved ligningen: 1133 P,x = 0.9 ± x (Tabellbetegnelse N 1963.) Tilleggspremien for premiefritagelse ved invaliditet er som tidligere for alminnelig kapitalforsikring og forsikring med spareur 3 '% og for folkeforsikring 2. '% av den totale bruttopremie (inkl. tilleggspremie) jfr. beretningen 194 s. 4*. For individuelle kapitalforsikringer tegnet med hel-, halv- og kvartårlig premiebetaling på de nye grunnlag, har alle selskaper vedtatt ved død å tilbakebetale den del av den betalte forskuddspremie som svarer til den gjenstående del av premieterminen.

15 * Forsikringsselskaper For opplevelsesrisiko ved individuell rente- og pens jons forsikring og for opplevelsesforsikring (utstyrsforsikring) uten premietilbakebetaling er dødelighetsintensitetene bestemt ved ligningen: = x for menn (tabellbetegnelsen er RM 1963). Dødeligheten for en kvinne settes lik dødeligheten for en tre år yngre mann (tabellbetegnelse RK 1963). For opplevelsesforsikring (utstyrsforsikring) med tilbakebetaling regnes årlig premie og engangspremie for alle aldre og oppsettelsestider ved diskontering etter 4,1 % rente, hvorav 0,1 % inngår for dødeligheten. For forsørgere ved enkepensjon, overlevelsesrente og for den garanterte utbetaling ved livrente med garanti er dødelighetsintensitetene som foran angitt for kapitalforsikring med dødsrisiko. I tilfelle forsørgeren er en kvinne, brukes samme dødelighet som for en 3 år yngre mann. Ved barnepensjon brukes alltid dødeligheten for menn uansett forsørgerens kjønn. For kollektiv pensjonsforsikring betegnes det nye grunnlag i sin helhet med K Som dødelighetstabell for menn benyttes for aldre under 6 år den nye dødelighetstabell for livsforsikrede, N 1963, og for alder 6 år og høyere benyttes dødelighetstabellen for livrenteforsikrede, RM Disse tabeller brukes også for kvinner ved beregning av engangspremie for kapitalstøtte. For øvrig benyttes for kvinner den nye dødelighetstabellen RK 1963 (se foran). - Av spesialelementene for beregning av premien for enkepensjon er den gjennomsnittlige aldersforskjell mellom mann og hustru, f(x), endret i overensstemmelse med selskapenes siste erfaringer, og er nå bestemt ved ligningen: f(x) = 0.07x Sannsynligheten for å være gift g(x) er uforandret for alle aldre under 6 år, mens den for aldre over 6 år er endret i overensstemmelse med den nye dødelighetstabell for kvinner (RK 1963) og den nye verdi av f(x). (Tabellbetegnelse KGM 1963). Premien for opphørende enkepensjon gis som tidligere et tillegg på 10 % Ved frittstående livsvarig enkepensjon gis premien et tillegg på 20 %. For barnepensjon har selskapene med støtte i sine erfaringer innført nye tabeller over gjennomsnittlig antall pensjonsberettigede barn ved forsørgerens (farens) død, samt over gjennomsnittsalderen for disse barn. (Tabellbetegnelse KBPM 1963.) Premien for barnepensjon ved forsikringer for kvinner beregnes på samme måte som tidligere ut fra den tilsvarende premie for menn, jfr. beretningen 194, s. 9*.

16 For sikringsselskaper 6* wasaw ammuevisammamiamee For invaliderenter knyttet til kapitalforsikring og individuell pensjonsforsikring, samt for premiefritagelse ved invaliditet knyttet til individuell pens jons forsikring er det nye premiegrunnlag basert på sannsynligheten for å være erstatningsberettiget (invalidepensjonist) istedenfor de tidligere invalidepensjonerings- og avgangsintensiteter, jfr. beretningen 19, s. 7-8*. Sannsynligheten for å være erstatningsberettiget t år etter forsikringens tegning er bestemt ved ligningen : 109 +t = ( (+t) for menn, og 10 2ix+t = 0. ± (x+t) for kvinner. Dette er verdiene i sluttabellen, 10 år etter forsikringens tegning. I de første 10 år av forsikringstiden, seleksjonsperioden, er sannsynligheten definert som: J(x) = jx+t (0.08t + 0.2) (Tabellbetegnelse NIRM 1963 for menn og for kvinner IRK 1963.) Det nye grunnlag er utarbeidet for individuell invaliderenteforsikring med 3 måneders karens. Ved andre karenstider (6, 12 og 24 måneder) settes premien til en fast prosentandel av premien for en invaliderente med 3 måneders karenstid. Andelen er 9 % ved 6 måneders karens, 8 % ved 12 måneders karens og 70 % ved 24 måneders karenstid. For premiefritagelse ved invaliditet brukes bruttopremien for en invaliderente med 3 måneders karens som prosenttillegg til hovedforsikringens bruttopremie. For invaliderenter og premiefritagelse ved invaliditet tilknyttet kollektiv pensjonsforsikring er grunnlaget på samme måte som ved individuelle invaliderenter basert på sannsynligheten for å være pensi onsberettiget (invalidepensjonist) t år etter forsikringens tegning. Denne sannsynlighet er for menn bestemt ved ligningen (sluttabell etter 10 år) 101x+t= (x+t) For de første 10 år av forsikringstiden bestemmes sannsynligheten som for individuell forsikring. (Tabellbetegnelse KIRM 1963.) For kvinner gjelder samme tabell som ved individuell forsikring. Premien for barnetillegg til invalidepensjonen settes som tidligere for menn til 10 % av premien for invalidepensjonen, og for kvinner til 2. % av premien, jfr. beretningen 194, s. 6*. Ved premiefritagelse under invaliditet brukes invalidepensjonspremien uten barnetillegg (brutto) som prosenttillegg til bruttopremien.

17 7* Forsikringsselskaper aim aver stwommat room =mil I forbindelse med overgangen til nye beregningsgrunnlag har Norske Folk vedtatt å regne om hele sin bestand av alminnelige kapitalforsikringer (storlivsforsikring) og bestanden av individuelle renteforsikringer til de nye grunnlag fra tegningstidspunktet. Disse bestander er i sin helhet tegnet etter selskapets konsesjon av 10/ Hovedprinsippet ved omregningen er at premien holdes uforandret, mens forsikringssummen, resp. rentebeløpet forhøyes i forhold til det nye premiegrunnlag etter alderen ved forsikringens tegning. Ved innføringen av det nye premiegrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring vil hele bestanden av kollektivforsikringer ( j fr. beretningen 1960, s. 4*) i Glitne, ldun og Norske Liv, og forsikringer som i sin helhet er tegnet etter 1/1 i Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske Forenede, og etter 1/ i Samvirke, bli omregnet fra istandbringelsen til det nye grunnlag for det omfang den enkelte kollektivforsikring hadde pr. 1/ I Idun vil omregningen også omfatte løpende alders-, enke- og barnepensjoner. Forskjellen mellom gammel premie (etter fradrag av midlertidig premienedsettelse) og ny premie blir godskrevet forsikringstagerens premiefond. Videre vil i Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske Forenede kollektivforsikringer tegnet for 1/1 og i Samvirke for 1/ , bli omregnet til det nye grunnlag etter fripolisemetoden, dvs, på grunnlag av den fullt betalte forsikring ( fripolise) som er dekket for den enkelte forsikrede ved de innbetalte. premien Premie på det nye grunnlag blir beregnet for differansen mellom sikret pensjon og fripolisen. I Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk er omregningstidspunktet satt til 1/1 1964, og forskjellen mellom gammel og ny premie for tiden fra 1. januar 1964 frem til førstkommende forfallsdag godskrives kollektivforsikringens premiefond. I Norske Forenede og Samvirke skjer omregningen på hovedforfallsdagen i Uansett når kollektivforsikringen er tegnet vil i de nevnte selskaper engangspremier beregnet med forfallsdager i og 1963 likevel bli omregnet til nytt grunnlag og premiedifferansen godskrevet forsikringstagerens premiefond. Hygea og Sparetrygden har for gruppelivstorsikring vedtatt de maksimalbeløp som er omtalt i beretningen 1961, s. 4*. - Alle selskaper har inngått en konsortieavtale i forbindelse med tegning av en gruppelivsforsikring pd medlemmer av Norges Husmorforbund. Norske Folk skal på vegne av selskapene innkassere premien direkte fra det enkelte medlem. For denne forsikring er det godkjent visse avvikelser fra de vedtatte regler. 2

18 Forsikringsselskaper 8*,I=NIMMIIIII MNII1111, = M 11.../ Hygea har vedtatt at retten til premiefritagelse ved invaliditet skal forlenges fra 6 til 70 år, dog ikke utover den forutsatte premiebetalingstid, for forsikringer tegnet før 1/1 19. Forsikringer med løpende premiefritagelse omfattes også av vedtaket. Sparetrygden har vedtatt å innføre forsikringsformen familierente tilknyttet sammensatt livsforsikring. Beregningsgrunnlaget er det som gjelder for kapitalforsikringer fra 1/ Om beregningen av forsikringsfondet anføres: Norsk Kollektiv Pens jonskasse, Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke har vedtatt at for kollektive pens jons forsikringer som er omregnet til nytt premiegrunnlag etter fripolisemetoden, skal premiereserven for den del av de oppsatte eventuelle pensjoner som var fullt betalt på omregningstidspunktet, aysettes på samme grunnlag som tidligere. For alders-, enke- og barnepensjoner som var løpende pr. 31/ , skal premiereserven beregnes på de samme grunnlag, men i løpet av en periode på 1 år skal den gradvis senkes til den ved utløpet av perioden er lik reserven beregnet på grunnlaget K %. 4. Forsikringsvilkår. Siden utgivelsen av forrige beretning har Fram vedtatt nye vilkår for individuell forsikring omfattende kapital-, rente- og invaliditetsforsikring. A ndvake, Brage, Gjensidige, Glitne, Hyge. a, Idun, Norsk Spare-Selskap, Norske Folk, Norske Forenede, Samvirke og Sparetrygden har vedtatt endringer i sine vilkår for individuell forsikring når det gjelder gjenkjøps- og fripoliseregler forbindelse med overgangen til nytt premiegrunnlag. Norske Liv har vedtatt nye vilkår for invaliderenter. Idun, Norske Forenede og Sparetrygden har endret sine vilkår for invaliderenter når det gjelder bestemmelsene om begrensning av erstatning i forhold til inntekt, samt bestemmelser om tilpassing til personskadetrygd. Norske Folk har endret vilkårene for individuelle invaliderenter i forbindelse med at disse også skal gjelde for invaliderente som overtas i tilknytning til kollektiv pensjonsforsikring. Sparetrygden har vedtatt nye vilkår for gruppelivsforsikring. For øvrig henvises det til det som nedenfor er anført om karensvilkår, ugyldighetsvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler. A. Karensvilkår. I Iduns, Norske Forenedes, Norske Livs og Sparetrygdens vilkår for invaliderenter er det anført at det er en erstatningskarens på 3 måneder hvis ikke annet er bestemt i polisen. I Frams vilkår henvises til bestemmelse i polisens tekst.

19 Forsikringsselskaper B. Ugyldighetsvilkår. Om følgene av uriktige eller ufullstendige opplysninger gjelder i Frams vilkår om selskapets ansvar bestemmelsene i -10 i lov om forsikringsavtaler av 6. juni Er det gått mer enn to år siden polisen ble utstedt, gjelder bestemmelsene bare i tilfelle av svik, forsett eller grov uaktsomhet, eller hvis dødsfallet eller ervervsuførheten er inntruffet i de første to år etter at polisen ble utstedt eller gjenopptatt. Er forsikringen gjenopptatt gjelder samme opplysningsplikt, men reglene foran far bare anvendelse på den del av forsikringen som ikke var fullt ervervet før gjenopptagelsen. Om krigsforsikring, se artikkelen: Krigsforsikring, s. 12*. For luftfart og selvmord gjelder: 1. Selskapet er uten ansvar hvis den forsikrede i løpet av de 2 første årene etter polisens utstedelse : 1. deltar i luftfart og dør som følge av det. For reise som passasjer med luftfartøy eller som besetning på luftfartøy i godkjent person- eller godstrafikk, gjelder ikke denne innskrenkning i forsikringens gyldighet. 2. reiser eller oppholder seg utenfor Norge i strøk hvor det er fare for krigshandling og dør som følge av slik handling. Det kan treffes avtale om at forsikringen også i de ovennevnte tilfelle skal være i kraft. 3. begår selvmord eller dør som følge av forsøk på det. Er forsikringen gjenopptatt i løpet av de 2 siste årene, gjelder toårsfristen fra gjenopptagelsens datum for den del av forsikringen som ikke var fullt ervervet da selvmordet eller forsøk på selvmord fant sted. Forsikringen er dog fullt gyldig hvis det bevises at forsikrede har handlet i en utilregnelig tilstand som ikke var selvforskyldt. Idttn har utvidet ugyldighetsbestemmelsene når forsikringen har vært i kraft i to år til også å omfatte grov uaktsomhet. Videre er bestemmelsen om selskapets ansvar ved luftfart i de to første forsikringsår endret slik at det nå også omfatter seilflyging. Glitne og Samvirke har endret sine bestemmelser om ugyldighet ved luftfart slik at selskapet nå også bærer ansvaret om den forsikrede i løpet av de to første forsikringsår dor som folge av at han var besetning på fly autorisert for person- og godstrafikk. C. Gjenkjøps- og fripoliseregler. I forbindelse med overgang til nytt premiegrunnlag, har de foran på side 8* nevnte 11 selskaper vedtatt å gå over til å beregne gjenkjøps- og fripoliseverdier på grunnlag av forsikringens brutto matematiske verdi og vilkårene er endret tilsvarende. Videre har Fram, Glitne, Hugea, 'dun og Norske Folk end-

20 Forsikringsselskaper 10* SEMI ,111 MIN=1 = M, ret grensen for overgang til fripolise fra gjenkjøpsverdi kr. 100 til kr. 300 for kapitalforsikring, og for renteforsikring har Fram, Glitne og Samvirke nå hevet grensen for fripolise til kr. 240 i årlig rentebeløp, mens Idun bar hevet det til kr Fram, Glitne og Idun har hevet grensen for gjenkjøpsverdi som ikke utbetales fra kr. 10 til kr. 20. For øvrig er gjenkjøps- og fripolisereglene i det vesentlige uendret fra tidligere. Fram: For individuelle kapitalforsikringer med dødsrisiko gjelder: På forlangende plikter selskapet å utbetale gjenkjøpsverdien med fradrag av mulig gjeld som hefter på forsikringen. Studieforsikring har ikke gjenkjøpsverdi i den tiden det betales lav premie. Korttidsforsikring med årlig premie i forsikringstiden, tegnet for 10 år eller mindre, har ikke gjenkjopsverdi. Såfremt gjenkjøpsverdien blir mindre enn kr ansees forsikringen for ikke å ha gjenkjøpsverdi. Gjenkjøpsverdien avrundes til nærmeste hele krone. Fripolisen er en fullt betalt, nedsatt forsikring av samme slag og med samme forfallstid som den opprinnelige forsikring. Blir en forsikring med rente nedsatt til fripoliseverdien, og rentebeløpet blir mindre enn kr pr. år, faller renten bort, og fripolisen uten rente forhøyes tilsvarende. Gjenkjøps- og fripoliseverdien beregnes etter regler som er godkjent av tilsynsmyndighetene. Reglene meddeles på forlangende. Under og etter en krig som Norge deltar i, eller under andre særlige forhold, kan selskapet med Kongens samtykke endre reglene for beregning av gjenkjøpsog fripoliseverdi eller midlertidig oppheve retten til å kreve gjenkjøp. For individuelle renteforsikringer og kapitalforsikringer med opplevelsesrisiko gjelder: Livrenteforsikring, tegnet uten rett til premietilbakebetaling ved død og uten garantert utbetalingstid, overlevelsesrente og renteforsikring som omfatter enkepensjon - eller barnepensjonsforsikring, kan ikke kreves gjenkjøpt. Det samme gjelder forsikringer, tegnet med premietilbakebetaling ved død når tilbakebetalingsperioden er utløpet, og livrente med garantert utbetalingstid når denne er utløpet. For øvrig er selskapet på forlangende forpliktet til å utbetale gjenkjøpsverdien. Gjenkjøpsverdien av en forsikring som etter sin art kan gjenkjøpes, er lik avbruddsverdien, dog høyst det beløp som skal utbetales ved forsikredes død, eller ved livrente med garantert utbetalingstid, høyst kontantverdien av renten i den resterende garanterte utbetalingstid. Mulig overskytende avbruddsverdi brukes til fripolise for en tilsvarende forsikring uten rett til utbetaling ved død. Blir avbruddsverdien mindre enn kr. 20.-, ansees forsikringen for ikke å ha avbruddsverdi. Avbruddsverdien avrundes til nærmeste hele krone.

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON Informasjon ved tegningen - avtalens innhold - risiko for endring av tegningsforutsetning. Forsikrede (f. 1940) tegnet i jan. 1989

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20.

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. juni 2010 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring. Dette heftet inneholder reglene for ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Her

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov Lovvedtak 31 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Dette heftet

Detaljer

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring August 1993 Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av Pensjonsforsikring Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens

Detaljer

Forsikringsbevis Handel og Kontor Indre Østlands uføreforsikring

Forsikringsbevis Handel og Kontor Indre Østlands uføreforsikring Uføreforsikring for Handel og Kontor Indre Østland Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP2225335 Utskriftsdato: Medlemnr. Forsikringsbevis Handel og Kontor

Detaljer

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring Uføreforsikring for NNN Avtalenr. gruppelivsforsikring: Utskriftsdato: GRP2215126 Medlemnr. Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 LIVRENTE Tilbakebetalingsrett informasjon om tilleggspremie i utbetalingstiden FAL 11-1. Forsikrede (f. 21) tegnet i 94 avtale om livrente med tilbakebetaling

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår I for uførekapital av 01.01.2004 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side 2 2. Etablering, ikrafttredelse, endring

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer