Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Kreaturholdet 30 september (Bétail, le 30 septembre 1916.) 93. Arbeidslønninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 95. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.) Norges handel (Commerce.) Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de ['Administration générale des prisons 1913.) Forsømte og forbryderske barn i Norge. (Enfants moralement abandonnés et enfants criminels en Norvege) Norges kommunale finanser 1913/14. (Finances des communes) 101. De offentlige jernbaner 1S15/16. (Chemins de fer publics) Norges telegrafvæsen 1915/16. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 103. Norges skibsfart (Navigation.) 104. Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail.) Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. Iste del. (Effets de la cherté des vivres sur les conditions d'existence. lère partie.) 106. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 107. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 108. De spedalske i Norge, (Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années ) Sindssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) Kommunevalgene (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Norges postvæsen (Statistique postale.) Kriminalstatistik 1913 og (Justice criminelle.) Skiftevæsenet samt overformynderiene (Successions, faillites et biens pupillaires.) Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Private aktiebauker (Banques privées par actions.) Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1914.) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs,) Norges skibsfart (Navigation.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d' Assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO

4 For årene se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI nr. 41, 48, 89, 106 og 128.

5 Til Kongen. I henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved aa avgi beretning om Forsikringsraadets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse over de under forsikringsloven fallende selskaper som i drev forsikringsvirksomhet her i Iandet, supplert med de inntil 31. desember 1918 anmeldte selskaper. Kristiania den 13. oktober I cerbodighet Forsikringsraadet Bjorn. Thy. Richardt. H. Monsen. K. Færden.

6 I. Tilsynet. Innholdsfortegnelse. 1. Forsikringsraadet 1* 2. Nevnden 1* 3. Forsikringsraadets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsraadets utgifter 2* 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Meddelte tilladelser m. m 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 4* 3. Forsikringsvilkaar (ugyldighetsvilkaar og gjenkjøps- og fripoliseregler) 6* 4. Krigsforsikring 7* 5. Kollektivforsikring paa skibsbesetninger 7* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som driv'er livsforsikringsvirksomhet i Norge * 2. Krigsforsikring 7* Side III. IV. Skadesforsikring Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 13* 2. Dispensasjoner 14* 3. Livsforsikring med kapitalutbetaling ved død i barneaarene 14* 4. Formentlig overtredelse av forsikringslovens 2 og 113, siste ledd. 15* 5. Norsk skadesforsikringsselskaps adgang til (fra utenlandsk selskap) aa overta gjenforsikring i livsforsikring 15* 6. Forslag til endring i lovbestemmelsene om forsikringsfondets beregning under hensyn til anskaffelsesomkostningene, og om forsikringsfondets baandleggelse (i norske livsforsikringsselskaper) * 7. Undersøkelse i norsk skadesforsikringsselskap 16* 8. Anvendelse av norske kreditforeningers ihendehaverobligasjoner til dekkelse av forsikringsfond og sikkerhetsfond i norske livsforsikringsselskaper 17* 9. Sakkyndig bistand ved placering av forsikringsrisikoer i utenlandske selskaper, som ikke er representert i Norge 17* V. Sammenstilling av opgaver vedrørende forsikringsvirksomheten i 18* Tabeller (se omstaaende spesifikasjon) 1-99 Fortegnelse over de inntil 81/ anmeldte innenlandske forsikrings,. selskaper 101 Fortegnelse over de inntil al/i anmeldte utenlandske forsikrings % selskaper 111

7 Tabeller. Tableaux. Side Page Norske livsforsikringsselskaper. Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto 2-2. Balansekonto 4-3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 6-4. Forsikringsfond og erstatningsreserve Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsaaret Kollektivforsikringer pa a skibsbesetninger Forsikringsstokken og dens bevegelse 14 Tab!. 1. Compte de profits et pertes Bilan 4-3. Spécifications du compte de profits et pertes 6 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres à régler Charge budgétaire causée par les décès de l'année Assurances collectives sur les vies des équipages navals Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice 14 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt premie Gjensidige selskaper med hel utligning Balansekonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt premie Gjensidige selskaper med hel utligning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: 1. Brandforsikring (B ) Transportforsikring ( Ansvarsforsikring (A.) Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (Gl Husdyrforsikring (Hd.) Husleieforsikring (Hl.) Maskinforsikring (Ma.) Motorvognforsikring (Mv.) 66 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : 1. Sociétés anonymes Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles à répartition totale Bilan: 1. Sociétés anonymes Sociétés mutuelles a primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles a répartition totale Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à. régler: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport Assurance de la responsabilité civile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance sur le bétail Assurance des loyers Assurance des machines Assurance des voitures A moteur 66

8 Side 10. Skiforsikring (S.) Tyveriforsikring (Tv.) Ulykkesforsikring (U.) Vannledniugsskadeforsikring (V1.) Andre brancher 68 Page 10. Assurance contre le bris des skis Assurance contre le vol Assurance contre les accidents Assurance des conduites d'eaux Autres espèces d'assurance 68 Norske skadesforsikringsselskaper. (Livs-gjenforsikringsforretning.) Tab. 11. Vinnings- og tapskonto Balansekonto Spesifikasjoner : Premier, erstatninger, forvaltningsomkostninger, forsikringsfond Forsikringsstokken og dens bevegelse 76 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 15, a. Premier, erstatninger og gjenkjøp 78-15, b. Forvaltningsomkostninger, skatter og avgifter, premieog erstatningsreserve, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 82 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. (Opérations de réassurance sur la vie.) Tabl. 11. Compte de profits et pertes Bilan Spécifications : Primes, sinistres, frais d'administration, réserves mathématiques Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à. la fin de l'exercice 76 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Tab1.15, a. Primes, sinistres et assurances échues, rachats , b. Frais d'administration, impôts, réserves mathématiques, réserves pour sinistres à régler, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours et la fin de l'exercice 82 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 17. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : 1. Brandforsikring (B.) Transportforsikring () Ansvarsforsikring (A.) Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (GI.) Motorvognforsikring (Mv.) Reisegodsforsikring (R.) Tyveriforsikring (Tv.) P. Ulykkesforsikring (U.) Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Table 17. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport Assurance de la responsabilité civile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance des voitures à. moteur Assurance des bagages Assurance contre le vol Assurance contre les accidents 98

9 Rettelse til foregaaende beretning, Forsikringsselskaper Paa side 66, i tabell 14, under premier for direkte overtagne forsikringer, er der for selskapene Skandia, Skåne og Svea feilaktig angitt premieinntekt av den hele forretning istedenfor av brandforsikringen alene. De riktige tal skal were henholdsvis 337,664, 170,749 og 639,774, og kolonnens sum skal were 3,910,927 istedenfor 4,646,777. Nytrykk til sidens nederste del blev utsendt i januar Det kan paa forlangende faaes tilsendt. Rettelsen medfører ogsaa forandring i nevnte beretnings side 33*, hvor tallene i nederste linje forandres fra 4,647 og 12,738 til henholdsvis 3,911 og 12,002, og i side 36*, hvor summetallene for 1916 forandres fra 24,064 og 169,685 til resp. 23,328 og 168,949.

10 I. Tilsynet. (Henvisningene til S gjelder forsikringsloven.) 1. Forsikringsraadet (I 5). Som medlemmer er beskikket : A. B. Bjørn, høiesterettsassessor, formann og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Som varamenn er beskikket : D. H. Christiansen, høiesterettsassessor, for det juridiske medlem (beskikket 4. april 1919). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai ). H. Monsen, bankdirektør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 31. desember 1913). Av varamennene har bankdirektør H. Monsen tjenstgjort siden april Nevnden ( 6). Som medlemmer er beskikket : P. I. Paulsen, hoiesterettsassessor, formann (beskikket 20. desember 1918). Cath. Bang, generalkonsul (beskikket 20. desember 1918). G. Kamstrup Hegge, bankchef (beskikket 20. desember 1918). Som varamenn er beskikket M. C. Backer, høiesterettsassessor, for formannen (beskikket 20. desember 1918). Robert Jacobsen, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer (beskikket 20. désember 1918). 3. Forsikringsraadets tjenestemenn: Aktuar : Karl Færden, aktuar (ansat 8. januar ). Revisor : Asbjørn Sviu (ansat 22. mai 1916). Sekretær : Sigurd Frost (ansat 15. april 1918). Assistent : Ruth Brodtkorb (ansat 15. oktober 1915). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket : Generalkonsul O. J. Storm (forretningskyndig medlem) er efter begjæring entlediget fra 1. august Ja

11 Forsikringsselskaper 2* Ved Andvake: ekspedisjonschef Birger Wyller. >> Brage : ekspedisjonschef Aksel Hillestad. >> Fram : cand. jur. kontorchef Emil Schreiner. Gjensidige : >> Glitne : byraachef Fr. Vogt. >> Hygea : kemner Vilhelm Lie. >> Idun : cand. jur. sekretær L. Klwboe. >> Norske Folk : ekspedisjonschef Birger Wyller. >> Norske Forenede : ekspedisjonschef Th. G. Thorsen. >> Norske Liv : cand. jur. sekretær L. Klwboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper (S 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsraadet godkjent : Ved Andvake : aktuar Ivar Myklebust. Brage : A. Palmstrom. Fram : G. Holtsmark. Frigg : Odd Aune. Gjensidige : Olaf Gran. Glitne : Trygve Hoel. Hygea: Thorvald Dahl.' Idun : Ivar Hesselberg. Norske Folk : Olav Aabakken. Norske Forenede: Martin Andresen. Norske Liv : N. Solberg. 6. Forsikringsraadets utgifter. Utgifter i budgettaarene: 1915/ /17 /18 Løn til det forsikringstekniske medlem Honorar til de to andre medlemmer Godtgjørelse for formannshvervet Lønninger til funksjonærene Husleie, opvarmning og belysning Trykningsomkostninger Inventar, bøker og bladhold øvrige utgifter O28 Tilsammen Konstituert for den tid, hvori aktuar Andor Hoel er paa Stortinget. 2 Inklusive dyrtidstillegg kr »

12 3* Forsikringsselskaper 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 17. januar 1919 er det bestemt at selskapenes avgift for 1918 skal settes til 0,2 pro mille av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsaavidt ikke den i forsikringslovens S 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsaar faller sammen med kalenderaaret, anvendes premieinntekten i regnskapsaaret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsaaret I utligningen for 1918 deltok 128 innenlandske og 94 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr , tilsammen kr Herved er dekket Forsikringsraadets utgifter i budgettaaret kr med fradrag av overskudd paa utligningen for aaret, kr , til rest kr , hvorefter der blir et overskudd paa kr

13 II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Meddelte tilladelser m. m. Siden avgivelsen av forrige beretfling er tilladelse til aa drive livsforsikringsvirksomhet meddelt : Livsforsikrings-aktieselskapet Frigg (ved kongelig resolusjon av 27 juni 1919'). 2. Grunnlag og forsikringsformer. Der henvises til beretningen 1916, s. 5* fig. Av forandringer siden 30. juni 1918 bemerkes : I. Kap/ta/forsikring. Ved almindelig straks begynnende kapitalforsikring meddødsrisiko (for voksne) benytter Idun ved premiebetaling en gang for alle (»konjunkturforsikring«) grunnlaget : H Yl og 6 pct. i de første 10 aar, 4 pct. i de følgende. Ved almindelig opsatt kapitalforsikring med dødsrisiko (barneforsikring) har Norske Forenede antatt nytt grunnlag : N F M 01/ti og 4 pct. Renteforsikring. Ved overlevelsesrente, anvendt som premiefritagelsesforsikring (i forbindelse med barneforsikring) har Norske Forenede innført grunnlaget: LFJ og II og 4,04 pct. Invaliditetsforsikring. Ved premiefritagelse ved barneforsikring anvender Norske Forenede K I i forbindelse med H M (istedetfor i forbindelse med hovedforsikringens grunnlag). Ved premiefritagelsesforsikring paa en forsørgers liv (i forbindelse med barneforsikring) innrømmer selskapene Brage, Fram, Gjensidige, Hygea, Idun, Norske Forenede og Norske Liv premiefritagelse ogsaa ved forsørgerens invaliditet i forsikringstiden, dog ikke utover forsikringstagerens fylte 60de aar. Der beregnes intet særlig premietillegg herfor. Invaliderente ved kollektivforsikring : Norske Folk anvender for dødelighet NFM lit» invalidisering Fkt I (2 AO, I og 4 pct.» invalideavgang Fkt I D, I Opgave over selskapets grunnlag og forsikringsvilkaar blir git i næste beretning.

14 5* Forsikringsselskaper,M1101= ,,,MINIMI MW.11, Norske Forenede anvender (særskilt tabell for menn og for kvinner) for dødelighet N F M miii og N F K 1/i invalidisering R I, og 4 pct. invalideavgang HIDM og H I D K, IV, Kollektivforsikring (gruppeforsikring). Norske Folk har optatt individuell kapitalforsikring med dødsrisiko av diverse foreningers medlemmer, under kollektivforsikrings form og tariff. Norske Forenede har siden avgivelsen av forrige beretning (se beretningen 1916, s. 7*, 9* og 13*) innført kollektiv pensjonsforsikring, for menn og for kvinner ; den kan omfatte egenpensjon, indvalidepensjon, enkepensjon og barnepensjon under samme polise. Grunnlagene er (i forbindelse med 4 pct. rente) : Egenpensjon : N F M lit t eller N F K '/i i. Invalidepensjon : Se ovenfor. Enkepensjon : Dødssannsynlighet for enker og hustruer N F K /i i. Menns sannsynlighet for aa være gift, og sannsynlig alder for hustruen yx, naar mannen er x aar gammel, bestemmes efter opgaver for»aktive deutsche Privatangestellte von 1903«(se Amtmann & Pfaffenberger :»Zur Mathematik der Pensionsversicherung«, 1907, s. 192 fig.). Barnepensjon : Beregnes efter de samme prinsipper og delvis efter det samme grunnlag som»pensjonslovkomitéen av 1906«har anvendt. Av de anvendte forkortede tabellbetegnelser merkes følgende nye : Fkt I (2 evoo) : De av Folkeforsikrihgskomitéen opstillede invalidiseringssannsynligheter, tillagt 0,002 ved alle aldre. R I : Riedels invaliditetstabell (tyske jernbaners kontorpersonale ). Fkt I D : Den av Folkeforsikringskomitéen opstillede tabell over avgang (dødelighet) blandt invalider. HIDM: Norske Forenedes hypotetiske tabell over avgang (dødelighet) blandt mannlige invalider : ni-iii nq x t, ii x { ( t gli 27 tqi1) ' 1 hvor nqx : NF molhi, tqx : Tysk befolkning, menn, 1871/8o,

15 Forsikringsselskaper 6* \, , HIDK: tq ixi : Zimmermann's dødelighetstabell for invalider (Czuber's»Wahrscheinlichkeitsrechnung«II, 1910, s. 462). For 20 < x < 26 er nqxii = t q ixi, ; for x < 20 er verdien flqi vilkaarlig fastsatt ; for x > 78 er nq ixiliq x. Overgangene i tabellen er utfort grafisk. En omtrent tilsvarende tabell for kvinner. 3. Forsikringsvilkaar. Av forandringer siden forrige beretning merkes : Norske Forenede har innført nye vilkaar for kapitalforsikring med. dødsrisiko. Ugyldighetsvilkaarene er praktisk talt helt overensstemmende med de fleste andre norske selskapers (se beretningen 1915, s. 9*-10*) ; dog er polisen uangripelig allerede efter 2 aar (mot 3 hos de andre), og begrensningene for sjømannsyrket er bortfalt. Gjenkjøps- og fripolisereglene er : Gjenkjøpsverdien av en police for almindelig enkel eller sammensat livsforsikring eller almindelig gaveforsikring er lik policens matematiske værdi med fradrag av 2 1 /2 0/0 av forsikringssummen. Ved barneforsikring er gjenkjøpsværdien lik pollcens matematiske værdi med fradrag av 1 1 /2 0/0 av forsikringssummen. Ved fuldt betalte policer, herunder medregnet fripolicer, er dog gjenkjopsværdien altid lik den matematiske værdi. Den forløpne forsikringstid regnes fra den første præmies forfaldsdag og avrundes til nærmeste antal hele og fjerdedels aar. Fripoliceværdien beregnes paa grundlag av gjenkjopsværdien, idet denne betragtes som nettopræmie en gang for alle for en ny forsikring av samme art og med samme forsikringstid som den oprindelige. Ved en sammensat livsforsikring som betinger utbetaling av et større eller mindre beløp i levende live end ved død er gjenkjøpsværdien lik policens matematiske værdi med fradrag av 2 1 /2 0/0 av det mindste forsikringsbeløp. Ved en fuldt betalt police sker dog intet fradrag. Ved gjenkjøp av en sammensat forsikring som betinger utbetaling av et storre beløp i levende live end ved død, utbetales dog hvis policen er fuldt betalt, aldrig mere end det mindste forsikringsbeløp og i andre tilfælder aldrig mere end fripoliceværdiens mindste beløp. Er gjenkjøpsværdien større end hvad der saaledes utbetales kontant, godtgjøres overskuddet i form av en fuldt betalt oplevelsesforsikring som forfalder til utbetaling ved samme tid som fastsat for utbetalingen av den oprindelige forsikringssum i tilfælde av oplevelse. Det nævnte overskud betragtes herunder som nettopræmie en gang for alle. Ved gjenkjøp av en sammensat forsikring som betinger utbetaling av et mindre beløp i levende live end ved død utbetales aldrig mere end det mindste forsikringsbeløp. For karensforsikringer er gjenkjøps- og fripoliceværdier de samme som for tilsvarende forsikringer uten karenstid. Ved forsikringer med ekstrapræmie for unormal risiko eller med tillægspræmie for tilknyttet invaliditetsrisiko, beregnes gjenkjøpsværdien som for den samme forsikring uten noget saadant tillæg. Korttidsforsikringer har ingen gjenkjøpsvaardi.

16 7* Forsikringsselskaper, amommennoll m11,,a.m MINININIMM 11, Blir den beregnede gjenkjøpsverdi i noget tilfælde mindre end kr , ansees policen for ikke at ha gjenkjøpsva3rdi. Fripoliceværdien avrundes altid til nærmeste antal hele kroner. Ved beregning av gjenkjøpsværdi og fripolicebeløp benyttes den dødelighetstabel og den rentefot som er brukt ved premieberegningen. Under og efter en norsk krig og forovrig naar det maatte ha vist sig at de forutsætninger som ligger til grund for disse beregningsregler ikke længer holder stik, kan de forandres efter opnaadd kongelig stadfæstelse paa repræsentantskapets beslutning derom. Likeledes har selskapet innført nye vilkaar for kollektiv (pensjons-) forsikring. Med hensyn til bedragersk forhold eller iøvrig uriktige opgayer er ugyldighetsvilkaarene de samme som for almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko (se ovenfor) ; forøvrig blir forsikringen ugyldig : a) hvis den forsikrede deltar i krig eller bosetter sig i troperne; b) hvis han under de 2 første forsikringsaar dør ved selvmord eller duell eller som følge av deltagelse i opdagelsesreiser, luftreiser, farlige bergstigninger, ekskursjoner i ueiviliserte egne eller lignende. Ved dødsfall under de i a) og b) nevnte tilfelle utbetales dog vedkommendes andel i forsikringsfondet inntil beløpet for den kontante dødsfallserstatning, naar saadan inngaar i forsikringen. Gjenkjøps- og fripolisereglene for enkeltforsikringene under en kollektiv-polise er : Fripolicens størrelse bestemmes ved at sætte kapitalværdien av selskapets forpligtelser i henhold til fripolicen lik med det beløp hvormed kapitalværdien av selskapets forpligtelser i henhold til den oprindelige forsikring for vedkommende person maatte overstige kapitalværdien av de fremtidige nettopræmier forøket med 15 0/o. Gjenkjopsværdien er lik kapitalværdien av fripolicen. Ved forsikring av mindre gode liv (avslagsrisikoer, se beretningen 1916, s. 7*) har Fram benyttet sine forsikringsvilkaar uforandret, mens Glitne og Norske Liv har forandret det almindelige gjenkjøpsfradrag til 5 pet. av forsikringssummen, og Hygea har fordoblet gjenkjøpsfradraget fra 2 1/2 og 1 1 /2 pet. til respektive 5 og 3 pet. av forsikringssummen. 4. Krigsforsikring. Man henviser til beretningen 1916, s. 15*. 5. Kollektivforsikring paa skibsbesetninger. Man henviser til beretningen 1916, s. 15*. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som driver livsforsikringsvirksomhet i Norge. Virksomheten drives av de samme selskaper som er nevnt i beretningene 1915, s. 21*, og 1916, s. 16*. Nye er ikke anmeldt. 2. Krigsforsikring. Herom henvises til beretningen 1916, s. 23*, idet tilføies at de svenske selskapers konsortialavtale i sin tid blev forlenget til 7. august 1919.

17 III. Skadesforsikring. Skadesforsikring er i drevet av 119 norske selskaper og 86 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 59 aktieselskaper og 60 gjensidige selskaper ; av de utenlandske selskaper var 85 aktieselskaper og 1 gjensidig selskap. Av de utenlandske selskaper var 27 tyske, 16 britiske, 16 svenske, 10 danske, 5 schweiziske, 2 østerrig-ungarske, 2 franske, 2 hollandske, 5 russiske og 1 finsk. I regnskapssammenstillingen for 1916 var medtatt 99 norske og 91 utenlandske selskaper. I er der tilkommet 20 1 norske og 1 utenlandsk selskap ; utgaatt er 1 norsk og 6 utenlandske selskaper. Tilkommet er av norske selskaper : Bergen Securitas, Haugesunds Re., Kysten, Minerva, Nedenes Ass., Neptun, Nor, Nordkap, Norske Assuranceunion, Norske Triton, Oslo, Patria, Reinsurance, Svithun, Trio, Warrisk Underwriters, Wesmans Fors., Saltens gj. Ass., Scandinavian Arnerican, 1 Søndmøre Ass. for Fiskefartoier og Kvinnherreds gj. husdyrforsikring. Utgaatt er : Kyrre. Av utenlandske selskaper er tilkommet det danske selskap Absalon. Utgaatt er et østerrig-ungarsk selskap : Assicurazioni Generali, to tyske : Deutsche Rück- und Mit og Deutsche Transport, to britiske : London & Lancashire og Northern, og et dansk : Octroierede Brand. De i representerte forsikringsarter og deres fordeling paa selskapene sees av omstaaende tabell. Her og i det følgende er»sjøforsikring«henregnet under»transportforsikring«. I Scandinavian American Assurance Corporation Aktieselskap, Kristiania, som utelukkende driver amerikansk forretning, har ikke kunnet medtages da regnskap først innkom efter trykningen av vedkommeede avsnitt i beretningen.

18 9* Forsikringsselskaper Forsikringsartenes fordeling paa selskapene Antal selskaper ialt Norske selskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktie- Gjensidige selskaper selskaper 1. Brandforsikring Transportforsikring Ansvarsforsikring Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring Skiforsikring Tyveriforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Verdiforsikring Forøvrig henvises til de side 101 flg. og 111 flg. inntagne fortegnelser over norske og her i landet representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er ført frem til 31. desember Forandringene siden forrige beretning fremgaar av følgende : Norske selskaper. Forandringer i tidsrummet 27. juni 1918 til 30. juni 1919: A. Nye selskaper (den tilføjede datum er registreringsdagen). 1. Forsikrings-Aktieselskapet»Bergen-Hansa«, Bergen ; 27. juni Forsikrings-Aktieselskapet Prompt, Kristiania ; 1. juli Reassuranceselskapet Vestnorge A/S, Haugesund ; 2. juli Forsikringsaktieselskabet»Vesterlen«, Stavanger ; 8. juli Aktieselskapet Nordlandske Reassuranceselskap, Narvik ; 13. juli Reassuranceselskapet av 1918 A/S, Bergen ; 30. juli Smaalenenes Forsikringsaktieselskap, Fredrikstad ; 31. juli Forsikrings-aktieselskapet»/Equator., Drammen ; 21. august A/S Reassuranceselskabet Jadar, Stavanger ; 27. august Reassuranceselskabet Alert A/S, Bergen ; 9. september 1918.

19 Forsikringsselskaper 10* 11. Sandefjord Sjoforsikringsselskap A/S, Sandefjord ; 14. september Forsikrings Aktieselskabet»Central., Kristiania ; 26. september Kristiansunds Reassuranceselskap A/S, Kristiansund ; 30. september Rogaland Reassurance A/S, Stavanger ; 4. oktober Aktieselskapet Nordisk Reassurance, Kristiania ; 17. oktober Aktieselskapet Marine Forsikringsselskap, Kristiania ; 14. november Aktieselskapet Norwegian Joint Insurance Co. P. K. W. S. Ltd., Kristiania ; 23. november Forsikringsaktieselskapet»Norske Vigor., Kristiania ; 25. november Aktieselskapet Nordisk Union Assurance Kompani, (Northern Union Assurance Company Ltd.), Kristiania ; 5. desember Østlandske Reassuranceselskap Aktieselskap, Kristiania ; 4. februar A/S Bergens Reassuranceselskap, Bergen; 5. mars Norske Merkantile, Forsikringsaktieselskap, Kristiania ; 15. mars Aktieselskapet Norske Jakor, Kristiania ; 30. april Skog og Jord, norsk forsikringsaktieselskap, Kristiania; 27. mai Norwegian Marine & Transport Insurance Co.'s foreign Branch A/S, Sandefjord; 24. juni B. Forandring av firmanavn. Den gjensidige Jern- og Staalseilskibs-assuranceforening»Eidsiva«har endret firmanavnet til Den gjensidige Assuranceforening»Eidsiva. ; registrert 5. februar C. Ophor. 1. Bergen Reassuranceselskap A/S, registrert 21. mars 1918, er registrert ophørt 26. august s. a. 2.»Thomles Gjenforsikringsselskap, Aktieselskap«, registrert 26. april 1918, er registrert ophørt 23. januar Aktieselskapet Krigsrisiko har 21. januar 1919 anmeldt, at selskapet har besluttet aa likvidere. Registrert 26. mars Aktieselskapet Krigsassurance har 21. januar 1919 anmeldt, at selskapet har besluttet aa likvidere. Registrert 26. mars 1919.

20 11* Forsikringsselskaper 1 Utenlandske seiskaper. Forandringer i tidsrummet 1. juli 1918 til 30. juni 1919: A. Nye selskaper. 1. Aktieselskabet Reassurance-Foreningen, Kjøbenhavn ; forsikringsart: transportforsikring ; representant : Peter Thr. Duborgh ; registrert 31. desember Reassurance-Compagniet Salamandra, Aktieselskap, Kjøbenhavn; forsikringsart : transportforsikring ; representant : Arvid Bergvall Aktieselskap ; registrert 7. februar B. Optagelse av nye forsikringsarter. 1. Forsikringsaktieselskabet National, Kjøbenhavn, har optatt transportforsikring ; registrert 21. mai The London Guarantee and Accident Company Limited, London, har optatt motorvognforsikring ; registrert 16. mai C. Bytte av representant. 1. The Palatine Insurance Company Limited, London, er fra 1. januar 1919 overgaatt fra Thomas M. Jordan til Lorentzen, Natvig & Co. ; registrert 16. mai Försäkringsaktiebolaget Svenska Veritas, Stockholm, er fra 20. april 1919 overgaatt fra Ullman & Bronn til Oscar Aalborg ; registrert 18. juni Brandförsäkrings-Aktiebolaget Fenix, Stockholm, er fra 1. juni 1919 overgaatt fra Ambrosius Hansen til Emil Almquist ; registrert 18. juni D. Ophor. 1. Forsikrings-selskabet Rossija, A/S, Petrograd, har ophørt med virksomheten i Norge fra 1. januar 1919 ; registrert 21. mai Sjø- og Transportforsikringsselskabet»Wolga«A/S, Petrograd, har ophørt med virksomheten i Norge fra 1. april 1919 ; registrert 7. mai Forsikringsaktieselskapet Jakor (tidligere Sjø- og Transportforsikrings-Aktieselskabet Jakor), Moskva, har ophørt med virksomheten i Norge ; registrert 30. april Forsikringsselskabet Salamandra A/S, Petrograd, har ophørt med virksomheten i Norge ; registrert 7. februar The Sea Insurance Company Limited, Liverpool, har ophørt med virksomheten i Norge ; registrert 14. oktober 1918.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 Index décenna ire des rapports annuels 192211931 du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938 FORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 97: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 0 september 96. (Bétail, le 0 septembre

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 95: r. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden

Detaljer

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. -28 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889-3 december 90. Trykt 9: 29. Private

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer