Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Kreaturholdet 30 september (Bétail, le 30 septembre 1916.) 93. Arbeidslønninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 95. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.) Norges handel (Commerce.) Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de ['Administration générale des prisons 1913.) Forsømte og forbryderske barn i Norge. (Enfants moralement abandonnés et enfants criminels en Norvege) Norges kommunale finanser 1913/14. (Finances des communes) 101. De offentlige jernbaner 1S15/16. (Chemins de fer publics) Norges telegrafvæsen 1915/16. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 103. Norges skibsfart (Navigation.) 104. Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail.) Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. Iste del. (Effets de la cherté des vivres sur les conditions d'existence. lère partie.) 106. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 107. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 108. De spedalske i Norge, (Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années ) Sindssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) Kommunevalgene (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Norges postvæsen (Statistique postale.) Kriminalstatistik 1913 og (Justice criminelle.) Skiftevæsenet samt overformynderiene (Successions, faillites et biens pupillaires.) Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Private aktiebauker (Banques privées par actions.) Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1914.) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs,) Norges skibsfart (Navigation.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d' Assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO

4 For årene se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI nr. 41, 48, 89, 106 og 128.

5 Til Kongen. I henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved aa avgi beretning om Forsikringsraadets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse over de under forsikringsloven fallende selskaper som i drev forsikringsvirksomhet her i Iandet, supplert med de inntil 31. desember 1918 anmeldte selskaper. Kristiania den 13. oktober I cerbodighet Forsikringsraadet Bjorn. Thy. Richardt. H. Monsen. K. Færden.

6 I. Tilsynet. Innholdsfortegnelse. 1. Forsikringsraadet 1* 2. Nevnden 1* 3. Forsikringsraadets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsraadets utgifter 2* 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Meddelte tilladelser m. m 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 4* 3. Forsikringsvilkaar (ugyldighetsvilkaar og gjenkjøps- og fripoliseregler) 6* 4. Krigsforsikring 7* 5. Kollektivforsikring paa skibsbesetninger 7* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som driv'er livsforsikringsvirksomhet i Norge * 2. Krigsforsikring 7* Side III. IV. Skadesforsikring Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 13* 2. Dispensasjoner 14* 3. Livsforsikring med kapitalutbetaling ved død i barneaarene 14* 4. Formentlig overtredelse av forsikringslovens 2 og 113, siste ledd. 15* 5. Norsk skadesforsikringsselskaps adgang til (fra utenlandsk selskap) aa overta gjenforsikring i livsforsikring 15* 6. Forslag til endring i lovbestemmelsene om forsikringsfondets beregning under hensyn til anskaffelsesomkostningene, og om forsikringsfondets baandleggelse (i norske livsforsikringsselskaper) * 7. Undersøkelse i norsk skadesforsikringsselskap 16* 8. Anvendelse av norske kreditforeningers ihendehaverobligasjoner til dekkelse av forsikringsfond og sikkerhetsfond i norske livsforsikringsselskaper 17* 9. Sakkyndig bistand ved placering av forsikringsrisikoer i utenlandske selskaper, som ikke er representert i Norge 17* V. Sammenstilling av opgaver vedrørende forsikringsvirksomheten i 18* Tabeller (se omstaaende spesifikasjon) 1-99 Fortegnelse over de inntil 81/ anmeldte innenlandske forsikrings,. selskaper 101 Fortegnelse over de inntil al/i anmeldte utenlandske forsikrings % selskaper 111

7 Tabeller. Tableaux. Side Page Norske livsforsikringsselskaper. Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto 2-2. Balansekonto 4-3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 6-4. Forsikringsfond og erstatningsreserve Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsaaret Kollektivforsikringer pa a skibsbesetninger Forsikringsstokken og dens bevegelse 14 Tab!. 1. Compte de profits et pertes Bilan 4-3. Spécifications du compte de profits et pertes 6 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres à régler Charge budgétaire causée par les décès de l'année Assurances collectives sur les vies des équipages navals Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice 14 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt premie Gjensidige selskaper med hel utligning Balansekonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt premie Gjensidige selskaper med hel utligning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: 1. Brandforsikring (B ) Transportforsikring ( Ansvarsforsikring (A.) Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (Gl Husdyrforsikring (Hd.) Husleieforsikring (Hl.) Maskinforsikring (Ma.) Motorvognforsikring (Mv.) 66 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : 1. Sociétés anonymes Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles à répartition totale Bilan: 1. Sociétés anonymes Sociétés mutuelles a primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles a répartition totale Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à. régler: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport Assurance de la responsabilité civile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance sur le bétail Assurance des loyers Assurance des machines Assurance des voitures A moteur 66

8 Side 10. Skiforsikring (S.) Tyveriforsikring (Tv.) Ulykkesforsikring (U.) Vannledniugsskadeforsikring (V1.) Andre brancher 68 Page 10. Assurance contre le bris des skis Assurance contre le vol Assurance contre les accidents Assurance des conduites d'eaux Autres espèces d'assurance 68 Norske skadesforsikringsselskaper. (Livs-gjenforsikringsforretning.) Tab. 11. Vinnings- og tapskonto Balansekonto Spesifikasjoner : Premier, erstatninger, forvaltningsomkostninger, forsikringsfond Forsikringsstokken og dens bevegelse 76 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 15, a. Premier, erstatninger og gjenkjøp 78-15, b. Forvaltningsomkostninger, skatter og avgifter, premieog erstatningsreserve, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 82 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. (Opérations de réassurance sur la vie.) Tabl. 11. Compte de profits et pertes Bilan Spécifications : Primes, sinistres, frais d'administration, réserves mathématiques Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à. la fin de l'exercice 76 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Tab1.15, a. Primes, sinistres et assurances échues, rachats , b. Frais d'administration, impôts, réserves mathématiques, réserves pour sinistres à régler, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours et la fin de l'exercice 82 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 17. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : 1. Brandforsikring (B.) Transportforsikring () Ansvarsforsikring (A.) Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (GI.) Motorvognforsikring (Mv.) Reisegodsforsikring (R.) Tyveriforsikring (Tv.) P. Ulykkesforsikring (U.) Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Table 17. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport Assurance de la responsabilité civile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance des voitures à. moteur Assurance des bagages Assurance contre le vol Assurance contre les accidents 98

9 Rettelse til foregaaende beretning, Forsikringsselskaper Paa side 66, i tabell 14, under premier for direkte overtagne forsikringer, er der for selskapene Skandia, Skåne og Svea feilaktig angitt premieinntekt av den hele forretning istedenfor av brandforsikringen alene. De riktige tal skal were henholdsvis 337,664, 170,749 og 639,774, og kolonnens sum skal were 3,910,927 istedenfor 4,646,777. Nytrykk til sidens nederste del blev utsendt i januar Det kan paa forlangende faaes tilsendt. Rettelsen medfører ogsaa forandring i nevnte beretnings side 33*, hvor tallene i nederste linje forandres fra 4,647 og 12,738 til henholdsvis 3,911 og 12,002, og i side 36*, hvor summetallene for 1916 forandres fra 24,064 og 169,685 til resp. 23,328 og 168,949.

10 I. Tilsynet. (Henvisningene til S gjelder forsikringsloven.) 1. Forsikringsraadet (I 5). Som medlemmer er beskikket : A. B. Bjørn, høiesterettsassessor, formann og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Som varamenn er beskikket : D. H. Christiansen, høiesterettsassessor, for det juridiske medlem (beskikket 4. april 1919). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai ). H. Monsen, bankdirektør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 31. desember 1913). Av varamennene har bankdirektør H. Monsen tjenstgjort siden april Nevnden ( 6). Som medlemmer er beskikket : P. I. Paulsen, hoiesterettsassessor, formann (beskikket 20. desember 1918). Cath. Bang, generalkonsul (beskikket 20. desember 1918). G. Kamstrup Hegge, bankchef (beskikket 20. desember 1918). Som varamenn er beskikket M. C. Backer, høiesterettsassessor, for formannen (beskikket 20. desember 1918). Robert Jacobsen, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer (beskikket 20. désember 1918). 3. Forsikringsraadets tjenestemenn: Aktuar : Karl Færden, aktuar (ansat 8. januar ). Revisor : Asbjørn Sviu (ansat 22. mai 1916). Sekretær : Sigurd Frost (ansat 15. april 1918). Assistent : Ruth Brodtkorb (ansat 15. oktober 1915). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket : Generalkonsul O. J. Storm (forretningskyndig medlem) er efter begjæring entlediget fra 1. august Ja

11 Forsikringsselskaper 2* Ved Andvake: ekspedisjonschef Birger Wyller. >> Brage : ekspedisjonschef Aksel Hillestad. >> Fram : cand. jur. kontorchef Emil Schreiner. Gjensidige : >> Glitne : byraachef Fr. Vogt. >> Hygea : kemner Vilhelm Lie. >> Idun : cand. jur. sekretær L. Klwboe. >> Norske Folk : ekspedisjonschef Birger Wyller. >> Norske Forenede : ekspedisjonschef Th. G. Thorsen. >> Norske Liv : cand. jur. sekretær L. Klwboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper (S 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsraadet godkjent : Ved Andvake : aktuar Ivar Myklebust. Brage : A. Palmstrom. Fram : G. Holtsmark. Frigg : Odd Aune. Gjensidige : Olaf Gran. Glitne : Trygve Hoel. Hygea: Thorvald Dahl.' Idun : Ivar Hesselberg. Norske Folk : Olav Aabakken. Norske Forenede: Martin Andresen. Norske Liv : N. Solberg. 6. Forsikringsraadets utgifter. Utgifter i budgettaarene: 1915/ /17 /18 Løn til det forsikringstekniske medlem Honorar til de to andre medlemmer Godtgjørelse for formannshvervet Lønninger til funksjonærene Husleie, opvarmning og belysning Trykningsomkostninger Inventar, bøker og bladhold øvrige utgifter O28 Tilsammen Konstituert for den tid, hvori aktuar Andor Hoel er paa Stortinget. 2 Inklusive dyrtidstillegg kr »

12 3* Forsikringsselskaper 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 17. januar 1919 er det bestemt at selskapenes avgift for 1918 skal settes til 0,2 pro mille av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsaavidt ikke den i forsikringslovens S 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsaar faller sammen med kalenderaaret, anvendes premieinntekten i regnskapsaaret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsaaret I utligningen for 1918 deltok 128 innenlandske og 94 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr , tilsammen kr Herved er dekket Forsikringsraadets utgifter i budgettaaret kr med fradrag av overskudd paa utligningen for aaret, kr , til rest kr , hvorefter der blir et overskudd paa kr

13 II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Meddelte tilladelser m. m. Siden avgivelsen av forrige beretfling er tilladelse til aa drive livsforsikringsvirksomhet meddelt : Livsforsikrings-aktieselskapet Frigg (ved kongelig resolusjon av 27 juni 1919'). 2. Grunnlag og forsikringsformer. Der henvises til beretningen 1916, s. 5* fig. Av forandringer siden 30. juni 1918 bemerkes : I. Kap/ta/forsikring. Ved almindelig straks begynnende kapitalforsikring meddødsrisiko (for voksne) benytter Idun ved premiebetaling en gang for alle (»konjunkturforsikring«) grunnlaget : H Yl og 6 pct. i de første 10 aar, 4 pct. i de følgende. Ved almindelig opsatt kapitalforsikring med dødsrisiko (barneforsikring) har Norske Forenede antatt nytt grunnlag : N F M 01/ti og 4 pct. Renteforsikring. Ved overlevelsesrente, anvendt som premiefritagelsesforsikring (i forbindelse med barneforsikring) har Norske Forenede innført grunnlaget: LFJ og II og 4,04 pct. Invaliditetsforsikring. Ved premiefritagelse ved barneforsikring anvender Norske Forenede K I i forbindelse med H M (istedetfor i forbindelse med hovedforsikringens grunnlag). Ved premiefritagelsesforsikring paa en forsørgers liv (i forbindelse med barneforsikring) innrømmer selskapene Brage, Fram, Gjensidige, Hygea, Idun, Norske Forenede og Norske Liv premiefritagelse ogsaa ved forsørgerens invaliditet i forsikringstiden, dog ikke utover forsikringstagerens fylte 60de aar. Der beregnes intet særlig premietillegg herfor. Invaliderente ved kollektivforsikring : Norske Folk anvender for dødelighet NFM lit» invalidisering Fkt I (2 AO, I og 4 pct.» invalideavgang Fkt I D, I Opgave over selskapets grunnlag og forsikringsvilkaar blir git i næste beretning.

14 5* Forsikringsselskaper,M1101= ,,,MINIMI MW.11, Norske Forenede anvender (særskilt tabell for menn og for kvinner) for dødelighet N F M miii og N F K 1/i invalidisering R I, og 4 pct. invalideavgang HIDM og H I D K, IV, Kollektivforsikring (gruppeforsikring). Norske Folk har optatt individuell kapitalforsikring med dødsrisiko av diverse foreningers medlemmer, under kollektivforsikrings form og tariff. Norske Forenede har siden avgivelsen av forrige beretning (se beretningen 1916, s. 7*, 9* og 13*) innført kollektiv pensjonsforsikring, for menn og for kvinner ; den kan omfatte egenpensjon, indvalidepensjon, enkepensjon og barnepensjon under samme polise. Grunnlagene er (i forbindelse med 4 pct. rente) : Egenpensjon : N F M lit t eller N F K '/i i. Invalidepensjon : Se ovenfor. Enkepensjon : Dødssannsynlighet for enker og hustruer N F K /i i. Menns sannsynlighet for aa være gift, og sannsynlig alder for hustruen yx, naar mannen er x aar gammel, bestemmes efter opgaver for»aktive deutsche Privatangestellte von 1903«(se Amtmann & Pfaffenberger :»Zur Mathematik der Pensionsversicherung«, 1907, s. 192 fig.). Barnepensjon : Beregnes efter de samme prinsipper og delvis efter det samme grunnlag som»pensjonslovkomitéen av 1906«har anvendt. Av de anvendte forkortede tabellbetegnelser merkes følgende nye : Fkt I (2 evoo) : De av Folkeforsikrihgskomitéen opstillede invalidiseringssannsynligheter, tillagt 0,002 ved alle aldre. R I : Riedels invaliditetstabell (tyske jernbaners kontorpersonale ). Fkt I D : Den av Folkeforsikringskomitéen opstillede tabell over avgang (dødelighet) blandt invalider. HIDM: Norske Forenedes hypotetiske tabell over avgang (dødelighet) blandt mannlige invalider : ni-iii nq x t, ii x { ( t gli 27 tqi1) ' 1 hvor nqx : NF molhi, tqx : Tysk befolkning, menn, 1871/8o,

15 Forsikringsselskaper 6* \, , HIDK: tq ixi : Zimmermann's dødelighetstabell for invalider (Czuber's»Wahrscheinlichkeitsrechnung«II, 1910, s. 462). For 20 < x < 26 er nqxii = t q ixi, ; for x < 20 er verdien flqi vilkaarlig fastsatt ; for x > 78 er nq ixiliq x. Overgangene i tabellen er utfort grafisk. En omtrent tilsvarende tabell for kvinner. 3. Forsikringsvilkaar. Av forandringer siden forrige beretning merkes : Norske Forenede har innført nye vilkaar for kapitalforsikring med. dødsrisiko. Ugyldighetsvilkaarene er praktisk talt helt overensstemmende med de fleste andre norske selskapers (se beretningen 1915, s. 9*-10*) ; dog er polisen uangripelig allerede efter 2 aar (mot 3 hos de andre), og begrensningene for sjømannsyrket er bortfalt. Gjenkjøps- og fripolisereglene er : Gjenkjøpsverdien av en police for almindelig enkel eller sammensat livsforsikring eller almindelig gaveforsikring er lik policens matematiske værdi med fradrag av 2 1 /2 0/0 av forsikringssummen. Ved barneforsikring er gjenkjøpsværdien lik pollcens matematiske værdi med fradrag av 1 1 /2 0/0 av forsikringssummen. Ved fuldt betalte policer, herunder medregnet fripolicer, er dog gjenkjopsværdien altid lik den matematiske værdi. Den forløpne forsikringstid regnes fra den første præmies forfaldsdag og avrundes til nærmeste antal hele og fjerdedels aar. Fripoliceværdien beregnes paa grundlag av gjenkjopsværdien, idet denne betragtes som nettopræmie en gang for alle for en ny forsikring av samme art og med samme forsikringstid som den oprindelige. Ved en sammensat livsforsikring som betinger utbetaling av et større eller mindre beløp i levende live end ved død er gjenkjøpsværdien lik policens matematiske værdi med fradrag av 2 1 /2 0/0 av det mindste forsikringsbeløp. Ved en fuldt betalt police sker dog intet fradrag. Ved gjenkjøp av en sammensat forsikring som betinger utbetaling av et storre beløp i levende live end ved død, utbetales dog hvis policen er fuldt betalt, aldrig mere end det mindste forsikringsbeløp og i andre tilfælder aldrig mere end fripoliceværdiens mindste beløp. Er gjenkjøpsværdien større end hvad der saaledes utbetales kontant, godtgjøres overskuddet i form av en fuldt betalt oplevelsesforsikring som forfalder til utbetaling ved samme tid som fastsat for utbetalingen av den oprindelige forsikringssum i tilfælde av oplevelse. Det nævnte overskud betragtes herunder som nettopræmie en gang for alle. Ved gjenkjøp av en sammensat forsikring som betinger utbetaling av et mindre beløp i levende live end ved død utbetales aldrig mere end det mindste forsikringsbeløp. For karensforsikringer er gjenkjøps- og fripoliceværdier de samme som for tilsvarende forsikringer uten karenstid. Ved forsikringer med ekstrapræmie for unormal risiko eller med tillægspræmie for tilknyttet invaliditetsrisiko, beregnes gjenkjøpsværdien som for den samme forsikring uten noget saadant tillæg. Korttidsforsikringer har ingen gjenkjøpsvaardi.

16 7* Forsikringsselskaper, amommennoll m11,,a.m MINININIMM 11, Blir den beregnede gjenkjøpsverdi i noget tilfælde mindre end kr , ansees policen for ikke at ha gjenkjøpsva3rdi. Fripoliceværdien avrundes altid til nærmeste antal hele kroner. Ved beregning av gjenkjøpsværdi og fripolicebeløp benyttes den dødelighetstabel og den rentefot som er brukt ved premieberegningen. Under og efter en norsk krig og forovrig naar det maatte ha vist sig at de forutsætninger som ligger til grund for disse beregningsregler ikke længer holder stik, kan de forandres efter opnaadd kongelig stadfæstelse paa repræsentantskapets beslutning derom. Likeledes har selskapet innført nye vilkaar for kollektiv (pensjons-) forsikring. Med hensyn til bedragersk forhold eller iøvrig uriktige opgayer er ugyldighetsvilkaarene de samme som for almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko (se ovenfor) ; forøvrig blir forsikringen ugyldig : a) hvis den forsikrede deltar i krig eller bosetter sig i troperne; b) hvis han under de 2 første forsikringsaar dør ved selvmord eller duell eller som følge av deltagelse i opdagelsesreiser, luftreiser, farlige bergstigninger, ekskursjoner i ueiviliserte egne eller lignende. Ved dødsfall under de i a) og b) nevnte tilfelle utbetales dog vedkommendes andel i forsikringsfondet inntil beløpet for den kontante dødsfallserstatning, naar saadan inngaar i forsikringen. Gjenkjøps- og fripolisereglene for enkeltforsikringene under en kollektiv-polise er : Fripolicens størrelse bestemmes ved at sætte kapitalværdien av selskapets forpligtelser i henhold til fripolicen lik med det beløp hvormed kapitalværdien av selskapets forpligtelser i henhold til den oprindelige forsikring for vedkommende person maatte overstige kapitalværdien av de fremtidige nettopræmier forøket med 15 0/o. Gjenkjopsværdien er lik kapitalværdien av fripolicen. Ved forsikring av mindre gode liv (avslagsrisikoer, se beretningen 1916, s. 7*) har Fram benyttet sine forsikringsvilkaar uforandret, mens Glitne og Norske Liv har forandret det almindelige gjenkjøpsfradrag til 5 pet. av forsikringssummen, og Hygea har fordoblet gjenkjøpsfradraget fra 2 1/2 og 1 1 /2 pet. til respektive 5 og 3 pet. av forsikringssummen. 4. Krigsforsikring. Man henviser til beretningen 1916, s. 15*. 5. Kollektivforsikring paa skibsbesetninger. Man henviser til beretningen 1916, s. 15*. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som driver livsforsikringsvirksomhet i Norge. Virksomheten drives av de samme selskaper som er nevnt i beretningene 1915, s. 21*, og 1916, s. 16*. Nye er ikke anmeldt. 2. Krigsforsikring. Herom henvises til beretningen 1916, s. 23*, idet tilføies at de svenske selskapers konsortialavtale i sin tid blev forlenget til 7. august 1919.

17 III. Skadesforsikring. Skadesforsikring er i drevet av 119 norske selskaper og 86 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 59 aktieselskaper og 60 gjensidige selskaper ; av de utenlandske selskaper var 85 aktieselskaper og 1 gjensidig selskap. Av de utenlandske selskaper var 27 tyske, 16 britiske, 16 svenske, 10 danske, 5 schweiziske, 2 østerrig-ungarske, 2 franske, 2 hollandske, 5 russiske og 1 finsk. I regnskapssammenstillingen for 1916 var medtatt 99 norske og 91 utenlandske selskaper. I er der tilkommet 20 1 norske og 1 utenlandsk selskap ; utgaatt er 1 norsk og 6 utenlandske selskaper. Tilkommet er av norske selskaper : Bergen Securitas, Haugesunds Re., Kysten, Minerva, Nedenes Ass., Neptun, Nor, Nordkap, Norske Assuranceunion, Norske Triton, Oslo, Patria, Reinsurance, Svithun, Trio, Warrisk Underwriters, Wesmans Fors., Saltens gj. Ass., Scandinavian Arnerican, 1 Søndmøre Ass. for Fiskefartoier og Kvinnherreds gj. husdyrforsikring. Utgaatt er : Kyrre. Av utenlandske selskaper er tilkommet det danske selskap Absalon. Utgaatt er et østerrig-ungarsk selskap : Assicurazioni Generali, to tyske : Deutsche Rück- und Mit og Deutsche Transport, to britiske : London & Lancashire og Northern, og et dansk : Octroierede Brand. De i representerte forsikringsarter og deres fordeling paa selskapene sees av omstaaende tabell. Her og i det følgende er»sjøforsikring«henregnet under»transportforsikring«. I Scandinavian American Assurance Corporation Aktieselskap, Kristiania, som utelukkende driver amerikansk forretning, har ikke kunnet medtages da regnskap først innkom efter trykningen av vedkommeede avsnitt i beretningen.

18 9* Forsikringsselskaper Forsikringsartenes fordeling paa selskapene Antal selskaper ialt Norske selskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktie- Gjensidige selskaper selskaper 1. Brandforsikring Transportforsikring Ansvarsforsikring Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring Skiforsikring Tyveriforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Verdiforsikring Forøvrig henvises til de side 101 flg. og 111 flg. inntagne fortegnelser over norske og her i landet representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er ført frem til 31. desember Forandringene siden forrige beretning fremgaar av følgende : Norske selskaper. Forandringer i tidsrummet 27. juni 1918 til 30. juni 1919: A. Nye selskaper (den tilføjede datum er registreringsdagen). 1. Forsikrings-Aktieselskapet»Bergen-Hansa«, Bergen ; 27. juni Forsikrings-Aktieselskapet Prompt, Kristiania ; 1. juli Reassuranceselskapet Vestnorge A/S, Haugesund ; 2. juli Forsikringsaktieselskabet»Vesterlen«, Stavanger ; 8. juli Aktieselskapet Nordlandske Reassuranceselskap, Narvik ; 13. juli Reassuranceselskapet av 1918 A/S, Bergen ; 30. juli Smaalenenes Forsikringsaktieselskap, Fredrikstad ; 31. juli Forsikrings-aktieselskapet»/Equator., Drammen ; 21. august A/S Reassuranceselskabet Jadar, Stavanger ; 27. august Reassuranceselskabet Alert A/S, Bergen ; 9. september 1918.

19 Forsikringsselskaper 10* 11. Sandefjord Sjoforsikringsselskap A/S, Sandefjord ; 14. september Forsikrings Aktieselskabet»Central., Kristiania ; 26. september Kristiansunds Reassuranceselskap A/S, Kristiansund ; 30. september Rogaland Reassurance A/S, Stavanger ; 4. oktober Aktieselskapet Nordisk Reassurance, Kristiania ; 17. oktober Aktieselskapet Marine Forsikringsselskap, Kristiania ; 14. november Aktieselskapet Norwegian Joint Insurance Co. P. K. W. S. Ltd., Kristiania ; 23. november Forsikringsaktieselskapet»Norske Vigor., Kristiania ; 25. november Aktieselskapet Nordisk Union Assurance Kompani, (Northern Union Assurance Company Ltd.), Kristiania ; 5. desember Østlandske Reassuranceselskap Aktieselskap, Kristiania ; 4. februar A/S Bergens Reassuranceselskap, Bergen; 5. mars Norske Merkantile, Forsikringsaktieselskap, Kristiania ; 15. mars Aktieselskapet Norske Jakor, Kristiania ; 30. april Skog og Jord, norsk forsikringsaktieselskap, Kristiania; 27. mai Norwegian Marine & Transport Insurance Co.'s foreign Branch A/S, Sandefjord; 24. juni B. Forandring av firmanavn. Den gjensidige Jern- og Staalseilskibs-assuranceforening»Eidsiva«har endret firmanavnet til Den gjensidige Assuranceforening»Eidsiva. ; registrert 5. februar C. Ophor. 1. Bergen Reassuranceselskap A/S, registrert 21. mars 1918, er registrert ophørt 26. august s. a. 2.»Thomles Gjenforsikringsselskap, Aktieselskap«, registrert 26. april 1918, er registrert ophørt 23. januar Aktieselskapet Krigsrisiko har 21. januar 1919 anmeldt, at selskapet har besluttet aa likvidere. Registrert 26. mars Aktieselskapet Krigsassurance har 21. januar 1919 anmeldt, at selskapet har besluttet aa likvidere. Registrert 26. mars 1919.

20 11* Forsikringsselskaper 1 Utenlandske seiskaper. Forandringer i tidsrummet 1. juli 1918 til 30. juni 1919: A. Nye selskaper. 1. Aktieselskabet Reassurance-Foreningen, Kjøbenhavn ; forsikringsart: transportforsikring ; representant : Peter Thr. Duborgh ; registrert 31. desember Reassurance-Compagniet Salamandra, Aktieselskap, Kjøbenhavn; forsikringsart : transportforsikring ; representant : Arvid Bergvall Aktieselskap ; registrert 7. februar B. Optagelse av nye forsikringsarter. 1. Forsikringsaktieselskabet National, Kjøbenhavn, har optatt transportforsikring ; registrert 21. mai The London Guarantee and Accident Company Limited, London, har optatt motorvognforsikring ; registrert 16. mai C. Bytte av representant. 1. The Palatine Insurance Company Limited, London, er fra 1. januar 1919 overgaatt fra Thomas M. Jordan til Lorentzen, Natvig & Co. ; registrert 16. mai Försäkringsaktiebolaget Svenska Veritas, Stockholm, er fra 20. april 1919 overgaatt fra Ullman & Bronn til Oscar Aalborg ; registrert 18. juni Brandförsäkrings-Aktiebolaget Fenix, Stockholm, er fra 1. juni 1919 overgaatt fra Ambrosius Hansen til Emil Almquist ; registrert 18. juni D. Ophor. 1. Forsikrings-selskabet Rossija, A/S, Petrograd, har ophørt med virksomheten i Norge fra 1. januar 1919 ; registrert 21. mai Sjø- og Transportforsikringsselskabet»Wolga«A/S, Petrograd, har ophørt med virksomheten i Norge fra 1. april 1919 ; registrert 7. mai Forsikringsaktieselskapet Jakor (tidligere Sjø- og Transportforsikrings-Aktieselskabet Jakor), Moskva, har ophørt med virksomheten i Norge ; registrert 30. april Forsikringsselskabet Salamandra A/S, Petrograd, har ophørt med virksomheten i Norge ; registrert 7. februar The Sea Insurance Company Limited, Liverpool, har ophørt med virksomheten i Norge ; registrert 14. oktober 1918.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 Index décenna ire des rapports annuels 192211931 du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938 FORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1917:. Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Mitzi!,

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon 01.03.2013, Pensjonsforum Sissel Rødevand, partner og aktuar Actecan 1 Temaer for gjennomgangen Bruk av dødelighet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1957 FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av 1 Bransjestyre liv og pensjon i FNH/ FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 18.06.2004 Ikrafttredelse og 18.06.2004

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Rt-1934-883

Rt-1934-883 <noscript>ncit: 7:03</noscript> Page 1 of 8 Rt-1934-883 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1934-09-27 PUBLISERT: Rt-1934-883 STIKKORD: Byskattelov 40 og Byskattelov 38. SAMMENDRAG: I. Ved formuesligning av skib kan ikke tas hensyn til

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON Informasjon ved tegningen - avtalens innhold - risiko for endring av tegningsforutsetning. Forsikrede (f. 1940) tegnet i jan. 1989

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer