FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931"

Transkript

1 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER Index décenna ire des rapports annuels du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938

2 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER Index décennaire des rapports annuels du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO, 1938

3 Innholdsfortegnelse Livsforsikring Emner av generell interesse Meddelelser om det enkelte selskap Norske selskaper Utenlandske selskaper 14 Skadeforsikring Emner av generell interesse Meddelelser om det enkelte selskap Norske selskaper Utenlandske selskaper Lovregister Oversikt over årsberetningenes navnefortegnelser og tabellsammen,= stillinger Side Forklaring til henvisningene: I registrets henvisninger til årsberetningene (eksempelvis 1926 : 15) gjelder det forste tall årgangen (1926) og det annet tall sidenummeret (15) Henvisning til flere årsberetninger under ett skjer således: 1922/1931 : 2 Samtlige henvisninger gjelder beretningenes forste del, som er paginert særskilt, med asterisk Morten Johansens Boktrykkeri Oslo

4 Livsforsikring Emner av generell interesse A Adgang for utenlandske selskaper til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge, 1924 : 33/40 Aktiekapital, nedsettelse av (norsk selskap) 1922 : 6 Aktiekapitalen, overførsel fra, 1928 : 21 Aktuarer, 1922/1931 : 2 Aldersfeil ved livsforsikringspolise, 1925 : 19/21 Anfektelse av livsforsikringspolise på grunn av aldersfeil, /21 Anke, 1924 : 33/40, 1926 : 19/24 Anmeldelser til firmaregistret, 1929 : 20/21 Anmerkning til offentliggjort årsregnskap, 1927 : 13 Annen prioritets pantobligasjoner, 1927 : 21 Annonsering av utenlandske selskaper, 1924 : 44/45, 1926 : 15 Anvendelse av 2 eller senere prioritets pantobligasjoner, 1927 : 21 Anvendelse av byggelån, 1931 : 20 Anvendelse av gjeldsbrev, 1929 : 19/20 Anvendelse av ihendehaverobligasjoner, 1925 : 13 Anvendelse av Norsk Skibs Hypothekbanksobligasjoner, 1926:15 Anvendelse av pantobligasjoner, 1930 : 26/27 Anvendelse av Vamma Fossekompagnis dollarobligasjoner av 1927, 1930 : 24 Apriorisk bonusordning, 1924 : 29/33, 1926 : 18/24 Av- og tilskrivning på verdipapirer og betydningen av disse poster ved beskatningen, 1927 : 24/27 B Banklån til innkjøp av verdipapirer, 1924 : 44 Beskatning av bonus vedrørende overtatt portefølje, 1927:21/23 Beskatning av forsikringer tegnet i utenlandsk selskap, 1929:19 Beskatning av livrenteforsikringer, 1930 : 28 Beskatning av premiereserven for garanterte forsikringsydelser, 1928 : 20/21, 1931 : 22

5 Forsikringsselskaper 4 Livsforsikring (fortsatt) : Beskatning vedrørende av- og tilskrivning på verdipapirer, 1927 : 24/27 Beskatning, skjønnsmessig fastsettelse av gjenkjøpsverdier og forsikringer uten gjenkjøpsverdi, 1931 : 22/27 Beskyttelse av polise mot rettsforfølgning (dansk) 1924 : 46/47 Bokmål i livsforsikringspoliser, 1925 : 17/18 Bonusbeskatning på overtatte porteføljer, 1927 : 21/23 Bonussystem, nytt (apriorisk), 1924 : 29/33, 1926 : 18/19, 19/24 Byggelån anvendt til dekning av forsikringsfondet 1931 : 20 Båndleggelsespåtegning på pantobligasjoner, 1929 : 17/18 C Centralisering av den offentlige statistikk, 1922 : 18 D Danske kroner, poliser tegnet i, 1925 : 15 Danske livspolisers beskyttelse mot rettsforfølgning, /47 Dekning av reassuransekrav og anvendelse av utenlandske selskapers depositum hertil, 1923 : 35/36, 1924 : 28/29, , 1926 : 13/14, 1927 : 20 Dekningsmidler for forsikringsfondet (se Anvendelse av, side 3) Depositum vedrørende utenlandske selskaper Dekning av reassuransekrav, 1923 : 35/36, 1924 : 28/29, 1925 : 19, 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Norges Banks stilling til de nedlagte depoter, 1924 : 43 Supplering av depositum, 1927 : 19, 1931 : 17 Totaloversikt over deponerte verdier (beretningens kapitel IV) Dødelighets- og invaliditetstabeller, 1923 : 4/6 E Endret system for utdeling av bonus, 1924 : 29/33, 1926 : 18/24 Endring av forsikringstilsynslovens 94, 1922 : 18 Endring av forsikringstilsynslovens 104, 1926 : 13/14, /21 Endring av regnskapsskjemaet, 1924 : 47 F Firmaanmeldelse om ophør, 1926 : 15 Firmategning for utenlandsk generalagentur, 1926 : 15 Firmaregistret, utenlandske selskapers anmeldelse til, /21 Fordelingsplan vedrørende eldre markforsikringer, 1931 : 21

6 5 Forsikringsselskaper Livsforsikring (fortsatt): Forenkling av tilsynet med forsikringsselskapene, 1926 : 1718 Forsikringsfondets dekning (se Anvendelse av, side 3) Forsikringsformer uten gjenkjøpsverdi, 1931 : 26/2 7 Forsikringsvilkår (resymé av generelle betingelser) Gjenkjøps- og fripoliseregler, 1923 : 20/22, 1931 : 7/8 Ugyldighetsvilkår, 1931 : 5/7 Forvaltningsforsikring, 1929 : 20 Fradrag i selvangivelsens inntekt for livsforsikringspremier, 1925 : 15/17 Fradrag i selvangivelsen for forsikringer i utenlandsk selskap, 1929 : 19 Fripoliseregler, 1923 : 20/22, 1931 : 7/8 Generalagentens firmategning, 1926 : 15 Germania Lebensversicherung A/G, 1925 : 21/22 Gjeldsbrev anvendt som dekning av forsikringsfondet, /20 Gjeldskommisjonens innstilling, 1928 : 18/20 Gjenforsikring overtatt av norske skadeforsikringsselskaper, 1924 : 44 Gjenforsikringskrav (se Depositum) Gjenkjøp av utstyrsforsikring, 1930 : 25/26 Gjenkjøps- og fripoliseregler (oversikt), 1923 : 20/22, 1931 : 7/8 Gjenkjøpsverdi, forsikringer som efter sin art ikke kan gjenkjøpes, 1931 : 22/27 Gjenkjøpsverdier, skjønnsmessig fastsettelse for beskatning, 1931 : 22/27 Godkjente verdier i henhold til forsikringstilsynslovens 80, 1925 : 13, 1926 : 15, 1927 : 21, 23/24, 1929 : 19/20, 1930 : 24, 26/2 7 Ihendehaverobligasjoner anvendt til dekning av forsikringsfondet, 1925 : 13 Innskjerpelse om aktpågivenhet med hensyn til bandleggelse,, påtegning på pantobligasjoner 1929 : 17/18 Innskrenket omsettelighet ved panter ved forsikringsfondets pantobligasjoner, 1930 : 26/27 Inntektsforing av renter av nødlidende lån, 1929 : 16/1 7 Invaliditets- og dødelighetstabeller, 1923 : 4/6

7 Forsikringsselskaper 6 Livsforsikring (fortsatt;: K Kollektiv pensjonsforsikring og poliselån, 1925 : 18/19 Kontrollen med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18, 1927 : 28/35, 1928 : 22/24 Krav på Germania Lebensversicherung A/G, 1925 : 21/22 Kronekurs pa poliser tegnet i svenske eller danske selskaper, 1925 : 15 L Landsmålstekst i livsforsikringspoliser, 1925 : 17/18 Livrenteforsikringers beskatning, 1930 : 28 Livsforsikringspremiers fradrag ved selvangivelsen, 1925 : 15/17 Lovendringer og lovforslag: Lov om forsikringsselskaper av 29/ : 94, 1922 : , 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Lån til innkjøp av verdipapirer, 1924 : 44 M Markforsikringer, fordelingsplan, 1931 : 21 N Nedsettelse av aktiekapital i norsk selskap, 1922 : 6 Nektet uttalelse om det enkelte selskaps soliditet, 1923 : 33 Nevnden, 1924 : 33/40, 1926 : 19/24 Norges Banks stilling til de utenlandske selskapers deposita, 1924 : 43 Norsk Skibs Hypothekbanksobligasjoner anvendt til dekning av forsikringsfondet, 1926 : 15 Norske forsikringstageres krav på Germania Lebensversicherung A/G, 1925 : 21/22 Nynorsk i livsforsikringspoliser, 1925 : 17/18 Nødlidende lån og postering av renter herav, 1929 : 16/17 0 Omfanget av tilsynet med forsikringsselskapene, 1927 : 28/35 Ophørsanmeldelse ved overdragelse av aktiva og passiva til annet selskap, 1926 : 15 Overdragelse av norsk forsikringsbestand fra utenlandsk livsforsikringsselskap, 1922 : 18 Overførsel fra aktiekapitalen, 1928 : 21 Oversikt over: Gjenkjøps- og fripoliseregler, 1923 : 20/22, 1931 : 7/8 Grunnlag og forsikringsformer, 1923 : 3/13, 1930 : 3/5 Overtalte porteføljer og beskatning av bonus, 1927 : 21/23

8 7 Forsikringsselskaper Livsforsikring (fortsatt): P Pantelånsrabatt ført som renter i regnskapet, 1922 : 18 Pantobligasjoner av 2 og senere prioritet, 1927 : 21 Pantobligasjoner på særrisikoer eller på panter med innskrenket omsettelighet, 1930 : 26/27 Pantobligasjoners anvendelse til dekning av forsikringsfondet, 1930 : 26/27 Pantobligasjoners båndleggelsespåtegning, 1929 : 17/18 Pensjonsforsikring, poliselån ved kollektiv, 1925 : 18/19 Poliselån ved kollektiv pensjonsforsikring, 1925 : 18/19 Poliser tegnet i svenske eller danske kroner, 1925 : 15 Polisetekst oversatt til landsmål, 1925 : 17/18 Porteføljeoverdragelse og bonusbeskatning, 1927 : 21/23 Porteføljeoverdragelsens rekkevidde efter forsikringstilsynslovens 94, 1922 : 18, 1923 : 36/37 Postering av pantelånsrabatt, 1922 : 18 Premiereservens beskatning, 1928 : 20/21, 1931 : 22 R Rabatt på pantelån og postering herav, 1922 : 18 Reassuranse -vedrørende livsforsikring overtatt av norske skadeforsikringsselskaper, 1924 : 44 Reassuransekravs dekning av depositum (se Depositum) Registrering vedrørende utenlandske selskaper, 1929 : 20/ 9 1 Regnskap offentliggjort med anmerkning, 1927 : 13 Regnskapsskjemaets endring, 1924 : 47 Rekkevidden av porteføljeoverdragelser, 1923 : 36/37 Renter av nødlidende lån, 1929 : 16/17 Renter og pantelånsrabatt, 1922 : 18 Revisors stilling med hensyn til bestemmelsen i aktielovens, 65, 1930 : 26 Riksmålstekst i livsforsikringspoliser, 1925 : 17/18 s Selvangivelsen, fradrag for livsforsikringspremier og gjenkjøpsverdi, 1925 : 15/17, 1929 : 19 Signatur vedrørende utenlandsk selskaps generalagentur, 1926 : 15 Sjøfartstillegget i livsforsikring, 1926 : 15 Skattelovens bestemmelser om fradrag i selvangivelsen av livsforsikringspremier og gjenkjøpsverdier, 1925 : 15/ /97

9 Forsikringsselskaper 8 Livsforsikring (fortsatt): Skjønnsmessig fastsettelse av gjenkjøpsverdier, /27 Statistikk, centralisering av den offentlige, 1922 : 18 Svenske kroner, poliser tegnet i, 1925 : 15 Synkende verdier og forsikringsfondets dekning, 1930 : 26/2 7 System for utdeling av bonus, 1924 : 29/33, 1926 : 18/19 Særrisikoers anvendelse som dekning for forsikringsfondet, 1930 : 26/27 T Tegning av firmanavnet vedrørende utenlandsk selskaps ralagentur, 1926 : 15 Tilleggsydelser efter det nye (aprioriske) bonussystem, /33, 1926 : 18/24 Tillitsmenn, 1922/1931 1/2 Tilsynet med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18, 1927 : 28/35, 1928 : 22/24 «Tilsynskomitéens» stilling til forsikringstilsynsloven og Forsikringsrådet, 1923 : 34 Trustlovens anvendelse på forsikringsselskapene, 1924 : 40/ : 13/15, 1928 : 21/22 U Ugyldighetsvilkår, 1931 : 5/7 Underskudd dekket ved overførsel fra aktiekapitalen, 1928 : 21 Undersøkelser efter forsikringstilsynslovens : 86, 1922 : 6, 1923 : 25, 1924 : 17, 1925 : 8, 1926 : 6, 1927 : 13, 1928 : 10, 1929 : 5, 1930 : 17, 1931 : 11 Utenlandske selskapers portefoljeoverdragelse, 1922 : 18, /37 Utenlandske selskapers adgang til å drive forsikringsvirksomhet i Norge, 1924 : 33/40 Utenlandske selskapers anmeldelse til firmaregisteret, /21 Utenlandske selskapers annonsering, 1924 : 44/45, 1926 : 15 Uttalelser angående det enkelte selskaps soliditet, 1923 : 33 Uttalelser angående utenlandsk livsforsikringsselskap, 1922 : 14 Utstyrsforsikring, gjenkjøp av, 1930 : 25/26 V Vamma Fossekompagnis dollarobligasjoner av 1927, 1930 : 24 Veiledning for publikum angående utenlandsk livsforsikrin selskap, 1922 : 14

10 9 Forsikringsselskaper Livsforsikring (fortsatt): Verdipapirenes vurdering i årsregnskapet, 1927 : 27 Verdipapirers av- og tilskrivning og beskatningen, 1927 : 24/27 Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80, 1925 : 13, 1926 : 15, 1927 : 21, 23/24, 1929 : 19/20, 1930 : 24, 26/27 Verdipapirer innkjøpt for lånemidler (banklån), 1924 : 44 Victoria zu Berlin, uttalelse angående, 1922 : 14/15 Victoria zu Berlins eldre markforsikringer, 1931 : 21 Vurdering av beholdning av verdipapirer, 1927 : 27

11 1 Forsikringsselskaper 10,,,,, Livs Norske selskaper Meddelelser Meddelelsen gjelder: Andvake (nye) Brage Fram Frigg Aktuar 1922/31 : /31 : / /25 : 2 Anke Bonusbestemmelser 1924 : : : 5 r 1925: : : :9/ : : : : : 11 Forsikringsfondets beregning 1923 : 12 Forsikringsvilkår Generell omtale 1923 : : : : : : Gjenkjøps- og fripoliseregler : 1923:18/19, : : 6 20/ : : : : 7/ : : 5/ : 7/ : : 1931 : 7/8 Karensvilkår 1923 : : : 6 Ugyldighetsvilkår 1923:15, : 5/ : : : : : : : : 6/ : 6/ : 5/ / : 15 Grunnlag og forsikringsformer: Kapitalforsikring, vanlig forsikring, folkeforsikring og oplevelsesforsikring 1923 : 6, : 6/7 Kapitalforsikring med kursgevinst (konjunkturforsikring) Kapitalforsikring, mindre gode liv Kapitalforsikring, studieforsikring 1922 : : : : : 6, : : 4/ : : 6/ : : : 4/ : : : 6, : 41922: : : : : : : : : 5, , : 5, : 7/ : 7/ : : 3

12 11 Forsikringsselskaper forsikring om det enkelte selskap Gjensidige Glitne Hygea 'dun Norske Folk Norske Forenede Norske Liv Samvirke 1922/31 : /31 : /31 : : /31: /31 : /31 : , 31 : 2 I 1926:19/ :19/ : 8/ :10/ : :12/14 i 1924 : :14/ :16/ : 11! 1926 : : : 5/ : : : 8/ : : : : 9,13 193O:14/ :11/ :12/ : : : : : :16/ :15/ : :10/ : : : : : : : : : : : : : : 5/ : : : : : : : 5/ : 5/ : : : : : : : : 8/ : : 14, 1923 : : : : :14, : 10, 1_ 4, : 7 19, : : : 6, : 4/ : 3/ : 7/ : 7/ : : 7/8 1931:7/8,9 1930:10/ :10, : : 7/ : : 7/ : : 7/ : : : : : :14, :14, : : : : : : : : : : : : : : : :15, : : : : 6/ : 6/ : 6/ :8/ :8/ : : 5/ : : 5/ : 5/ : 5/ : : 5/ : : 5/ : 5/ : 6, : 6, : 6, : 6, 7, 1923 : : 6, : 6, : : : : 4/ : 6, : : 4/ : : : : 4/ : : : : 4/ : :5/6, : 6/ : 3/ : 5/ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5, : 5, : 5, : 5, : 4, 6 I 1922 : 5, : 7/ : 7/ : 7/ : 7/ : : 7/ : 5

13 Forsikringsselskaper 1 2 Register 1922;31 UV's% Norske selskaper Meddelelser Meddelelsen gjelder : Andvake (nye) Brage Fram Frigg II Renteforsikring '1922 : : 6, : 4 i1930 : : : : 6, : 6, : : : : :4 : : 6, : 4 III Invaliditetsforsikring ' 1923 : 7, : 7, 1925 : : 6, 9 IV Kollektivforsikring 1923 : 7 11, /7 Gjenforsikring mot risikopremie 1926 : : 4 Konsesjon Krigsforsikring 1923 : : : : : : 10 Nedsettelse av aksjekapitalen Nevnden Overførsel av forsikringsstokken 1926 :3/4 Overtatte porteføljer Påtenkt porteføljeoverdragelse Tillitsmann 1922/31: /31: ,131: /25: 2 A rsregnskaper inntatt i Forsikringsrådets beretning: Forste gang' Siste gang' 1926 Angivelsene i disse 2 linjer henviser til Betegnelsen forste linje betyr at Betegnelsen 'NI annen linje at der

14 forsikring, om det enkelte selskap (fortsatt): 13 Forsikringsselskaper Norske Gjensidige Glitne Hygea ldun Norske Norske Folk Forenede Liv Samvirke i : 4 : 4 : : 4: : : : 6, : 4, 4' : : : 6, : 6, : : : : : 4, : 4, : 6, : 6, : : : 4, : 4 j 1923:6, :6, :6, :6, : :6, : :6, : 4, , 11Ì12,14 11/12, : 4/ : : : : 6'7 ' 1928 : : : 6/ : : : : : : 7/ : : : : : 4/ : : : : : : : : : 8/ : : : : 8' : 1931 : : : : : 4/ : 8/ : : : : : : :19/ :19/24 j 1925 : : 3/ : : a- 1922/31:2 1922/31:2 1922/31:2 1922/31: 2 ' 1922/31: /31: /31: /31: første eller siste regnskap i ti-5rsperioden første regnskap ligger forut for 1922 ogsrt er blitt avgitt regnskap i 1932 eller senere

15 Forsikringsselskaper 1 4 Livsforsikring Utenlandske selskaper Meddelelser om det enkelte selskap Meddelelsen Welder Nordstjernan Skåne Svea Svenska Lif Victoria zu Berlin,,!, 1 1!! Anke /40 Bonusbestemmelser 1924:19/20! :20/ :21/ : 9/ : : 12 Depositum, frigivelse V_ 1923 : 26 Forsikringsvilkår : Gjenkjøps og fripoliseregler 1924 :18/ :18/ : 8/ : 18 Karensvilkår Ugyldighetsvilkår Generalagent Grunnlag og forsikringsformer Nevnden Ophør med nytegning Overførsel av porteføljen Overtagelse av portefølje Påtenkt porteføljeoverdragelse Årsregnskaper inntatt i Forsikringsrådets beretning : Første gang' 1922 : : : 6/ : 7/ : :25/ : : 5/ : : : 1926 : : : : : : :17/ :33/40 Siste gang' Angivelsene i disse 2 linjer henviser til forste eller siste regnskap i ti-årsperioden Betegnelsen på forste linje betyr at forste regnskap ligger forut for 1922 Betegnelsen på annen linje betyr at der også er blitt avgitt regnskap i 1932 eller senere

16 Skadeforsikring Emner av generell interesse A Adskilte avdelinger (for hus- og løsøre-forsikring) i gjensidige brandforsikringsforeninger, 1930 : 28/29, 1931 : 19 Aktiekapitalen, overførsel fra, 1928 : 21 Aktielovens 65, 1930 : 26 Aktieutbytte utdelt fra reservefondet, 1922 : 17 Anmeldelse til firmaregistret, 1929 : 20/21 Annonsering av utenlandske selskaper, 1924 : 44/45, 1926 : 15 Ansvarsforsikringens regnskapsposteringer, 1929 : 18/19 Assuranseagentur betegnet som assuranseforretning, 1923:37/38 Assuranseforretning, betegnelsen som, 1923 : 37/38 Av- og tilskrivning på verdipapirer og beskatning av disse poster, 1927 : 24/27 Avviklende selskaps overdragelse av gjenstående avvikling til annet selskap, 1928 : 17 B Bedriftsstansforsikring (se dispensasjoner, kapitel IV) Beregning av premiereserve, 1922 : 17, 1928 : 16/17 Beregning av premiereserve vedrørende utenlandsk forretning, 1926 : 16/17, 1928 : 16/17 Beskatning av mindre gjensidige foreninger, 1931 : 18/19 Beskatning vedrørende av- og tilskrivning på verdipapirer, 1927 : 24/27 Brandforsikring av norske hvalfangerstasjoner i utlandet, (se dispensasjoner, kapitel IV) Brandforsikring, offentlige institusjoners interesse som pantekreditor, 1930 : 25 Brandforsikringsselskaper, adskilte gjensidige avdelinger for hus- og løsøreforsikring, 1930 : 28/29, 1931 : 19 C Centralisering av den offentlige statistikk, 1922 : 18 Chomageforsikring, (se dispensasjoner, kapitel IV)

17 Forsikringsselskaper 16 Skadeforsikring (fortsatt) D Depositum i USA vedrørende amerikansk brandforretning 1931 : 21, Depositum vedrørende utenlandske selskaper: Dekning av reassuransekrav, 1923 : 35/36, 1924 : 28/20, , 1926 : 13/14, /21 Deponerte verdier, (se kapitel IV) Deposisjonsbelop, (se kapitel IV) Depositum efter den nye lov om motorvogner, 1925 : 17, 1926 : 16 Frigjørelse av depositum (se efterfølgende tabellariske oversikt, side 29 34) Konkursbehandling av depositum, 1927 : 21, 1929 : 21 Norges Banks stilling til de nedlagte depoter, 1924 : 43 Supplering av depositum, , Totaloversikt over deponerte verdier (se kapitel IV) Dispensasjoner (se kapitel IV) Brandforsikring av norske hvalfangerstasjoner i utlandet 1922 : 14 og følgende årganger Chomageforsikring, 1922 : 14 og folgende årganger Efter forsikringstilsynslovens 116, 3 ledd, 1922 : 14 og folgende årganger Kredittforsikring, 1925 : 13 og folgende årganger Krigsrisiko til sjøs, 1922 : 14 og folgende årganger Levende rev, 1925 : 13, 1926 : 13 London Lloyds sjøforsikring, 1928 : 16 og følgende årganger Regnvær og flomskade, 1927:20, 1929:16 og følgende årganger E Efterskudd i gjensidige selskaper, utligning av, 1922 : 17 Endring tiv forsikringstilsynslovens 104, 1926 : 13/14, /21 F Firmaregistret, anmeldelse til, 1929 : 20/21 Firmategning av utenlandsk generalagentur, 1926 : Flomskadeforsikring (se dispensasjoner, kapitel IV) Forenkling av tilsynet med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18 Formidling ved anbringelse av forsikringer i utenlandsk selskap, 1931 :21/22 Forsikringsavtaler og deres forståelse, 1926 : 14 Forsikringsbestand i gjensidig forening,

18 17 Forsikringsselskaper Skadeforsikring (fortsatt): Forsikringsbestand og maksimering i gjensidige forsikringsforeninger, 1928 : 18 Forsikringskontrollen, forholdet mellem trustkontrollen og, 1924 : 40/41, 1925 : 13/15, 1928 : 21/22 Forsikringstilsynslovens anvendelse på utenlandsk selskap, 1929 : 19 G Generalagentens firmategning, 1926 : 15 Generalforsamling, årlig, i likviderende selskap, 1924 : 46 Gjeldskommisjonens innstilling, 1928 : 18/20 Gjenforsikring i skadeforsikringsselskaper av livsforsikringsrisiko, 1924 : 44 Gjenforsikringskrav og deres dekning av utenlandsk selskaps depositum, /36, 1924 : 28/29, 1925 : 19, 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Gjennemgåelse av årsregnskapene, 1924 : 42/43 Gjenoplivelse av gjensidig selskap, 1924 : 43 Gjensidig forenings forsikringsbestand, 1928 : 18, 1931 : 20 Gjensidig selskaps beskatning, 1931 : 18/19 Gjensidig brandforsikringsselskaps overgang til å drive hus- og løsøreforsikring i adskilte avdelinger 1930 : 28/29, 1931 : 19 Gjensidige selskapers utligning, forskudd eller hel efterutligfling, 1927 : 24 H Hvalfangerstasjoner i utlandet, brandforsikring av (se dispensasjoner, kapitel IV) Hus- og losore-brandforsikring i adskilte avdelinger i de gjensidige selskaper, 1930 : 28/29, 1931 : 19 K Konkursbehandling av utenlandsk selskaps depositum, 1927 : 21, 1929 : 21 Kontroll, forholdet mellem trustkontrollen og forsikringskontrollen 1924 : 40/41, 1925 : 13/15, 1928 : 21/22 Kontrollen med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18, 1927 : 28/35, 1928 :22/24 Kredittforsikring, ( se dispensasjoner, kapitel IV) Krigsrisiko til sjøs, (se dispensasjoner, kapitel IV) L Legal American Reserve og beregningen av premiereserve, 1926 : 16/17

19 Forsikringsselskaper 18,,~,' Skadeforsikring (fortsatt): Likviderende selskapers offentliggjørelse av status, 1928 : 17 Likviderende selskapers plikt til å avholde årlig generalforsamling, 1924 : 46 Likviderende selskapers plikt til å avlegge årsregnskap, /17 Livsforsikring overtatt av skadeforsikringsselskaper i gjenforsikring, 1924 : 44 London Lloyds, (se despensasjoner, kapitel 1V) Lovendringer og lovforslag: Lov om forsikringsselskaper av 29/7 1911: 104, 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Løsøre- og husforsikring i adskilte avdelinger i gjensidige selskaper, 1930 : 28/29, 1931 : 19 M Maksimum for egen regning i gjensidig forening, 1928 : 18 Minstebestand i gjensidig forening, 1928 : 18, 1931 : 20 Motorvognloven og de utenlandske selskapers depositum 1925 : 17, 1926 : 16 Motorvognforsikringens regnskapsposteringer, 1929 : 18/19 Meglervirksomhet og forsikringstilsynslovens 97, 1931 : 21/22 N Nedskrivning av reservefondet for å frembringe overskudd, 1930 : 29 Nektet uttalelse om det enkelte selskaps soliditet, 1923 : 33 Norges Banks stilling til de utenlandske selskapers deposita, 1924 : 43 Ny selvstendig avdeling i gjensidig selskap, 1928 : 17/18 0 Offentlige institusjoners interesse som pantekreditor i pantsatte eiendommers brandforsikring, 1930 : 25 Offentliggjørelse av status i likviderende selskap, 1928 : 17 Omfanget av tilsynet med forsikringsselskapene, 1927 : 28/35 Ophør av avviklende selskap ved overdragelse til annet selskap, 1928 : 17 Oprettelse av ny selvstendig avdeling i gjensidig forsikringsselskap, 1928 : 17/18 Overdragelse av avviklingen i ophørt selskap, 1928 : 17 Overførsel fra aktiekapitalen for å dekke regnskapsmessig underskudd, 1928 : 21 Overgang fra hel utligning til forskuddspremier, 1927 : 24 Overskudd ved nedskrivning av reservefondet, 1930 : 29

20 19 Forsikringsselskaper,,, Skadeforsikring (fortsatt): P Pantsatte eiendommers brandforsikring, 1930 : 25 Postering av rederirabatt, 1930 : 25 Premiereserveberegning, 1922 : 17, 1928 : 16/17 Premiereserveberegning vedrørende utenlandsk kontraktsforretning, 1926 : 16/17, 1928 : 16/17 R Reassuransekrav og deres dekning av utenlandske selskapers depositum, 1923 : 35/36, 1924 : 28/29, 1925 : 19, 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Reassuransevirksomhet i livsforsikring, 1924 : 44 Rederirabattens postering i årsregnskapet, 1930 : 25 Registrering av assuranseagentur, 1923 : 37/38 Registrering av utenlandske selskaper, 1929 : 20/21 Regnskapenes gjennemgåelse av Forsikringsrådet, 1924 : 42/43 Regnskapsavleggelse av likviderende selskap efter forsikringstilsyns'lovens 64, 1922 : 15/17 Regnskapspostering vedrørende ansvars- og motorvognforsikring, 1929 : 18/19 Regnværsforsikring, (se dispensasjoner, kapitel IV) Reservefondet anvendt til utdeling av aktieutbytte, 1922 : 17 Reservefondets nedskrivning for å frembringe overskudd, 1930 : 29 Reveforsikring (se dispensasjoner, kapitel IV) Revisors stilling i henhold til aktielovens 65, 1930 : 26 S Selvstendig avdeling i gjensidig forsikringsselskap, 1928 : 17/18 Signatur vedrørende utenlandsk selskaps generalagentur, 1926 : 15 Soliditet, nektet uttalelse om det enkelte selskap, 1923 : 33 Statistikk, den offentlige, og dens centralisering, 1922 : 18 Stiftelse av gjensidig forsikringsforening før forsikringstilsynslovens ikrafttreden, Svenska Lloyds depositums konkursbo, , 1929 : 21 T Tegning av firmaet ved utenlandsk selskaps generalagentur, 1926 : 15 Tilsynet med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18, 1927 : 28/35, 1928 : 22/24

21 Forsikringsselskaper 20 Skadeforsikring (fortsatt): Trustlovens anvendelse på forsikringsselskapene, 1924 : 40/41, 1925 : 13/15, 1928 : 21/22 Tvistigheter angående forsikringsavtaler, 1926 : 14 U Underskudd dekket ved overførsel fra aktiekapitalen, 1928 : 21 Utdeling av aktieutbytte fra reservefondet, 1922 : 17 Utbytteutdeling ved nedskrivning av reservefondet, 1930 : 29 Utenlandske selskapers annonsering, 1924 : 44/45, 1926 : 15 Utenlandske selskapers og forsikringstilsynslovens anvendelse på disse, 1929 : 19 Utligning av efterskudd i gjensidig selskap, 1922 : 17 Utligningsmåten i de gjensidige selskaper, 1927 : 24 Uttalelse om det enkelte selskaps soliditet, 1923 : 33 V Verdipapirer, av- og tilskrivning og beskatningen av disse poster, 1927 : 24/27 Verdipapirenes vurdering i Arsregnskapet, 1927 : 27 'Verdipapirer tilhørende depot i USA og deres vurdering, 1931 :21 Vurdering av beholdning av verdipapirer, 1927 : 27, 1931 : 21

22 2 1 Forsikringsselskaper Skadeforsikring Norske selskaper Meddelelser om det enkelte selskap Meddelelsen gjelder: Registrering 23 av: Stiftelse Ophør Opløsning Navneforandring Sammenslutning Årsregnskapet inntatt i beretningen Første Siste gang 24 gangu Andre meddelelser Aalesunds gj Damp Aalesunds og Moldes gj Skibs Agders Ass 1923 : Agders gj Ass_ 1923 : : Akershus gj Brand Alert : : : : : : 13 Alpha Auth B Nilsen Co's Reassurancegruppe 1930 : : : 21 Arendals Fors Atlantis : 13 Bergen-Hansa 1931 : I Bergen Securitas Bergens Ass gj Bergens Brand Bergens Damp _1- Bergens Bergens Husleie O : 13 A/S Bergens Re 1925 : : : : 10 Bergens Sjø Bergens Sjø og Norske Triton 1926 : : : : : : : 13 Bjørgvin 1931 : 14 Bygdebrand : Bud og Hustad 1931 : Bøndernes Fors 1922 : Casko 1930 : : Central Christiania Fragt Christiania Sø Fotnotene er samlet på side 28

23 Forsikringsselskaper 22 Skadeforsikring Norske selskaper Meddelelser om det enkelte selskap Meddelelsen gjelder: Registrering 23 av: Stiftelse Ophør Opløsning Navneforandring Sammenslutning Årsregnskapet inntatt i beretningen Første Siste gang" gang24 Andre meddelelser Christianssands gjens Dampskibsassurance Christianssands glens Fragtassurance Christianssands gjens Skibsassurance 1922 Corona 1931 : Dampskibsassuranceforeningen i Arendal 1931 : Det norske Brandass 1922 : Det norske Garantiselsk Det norske gj Skogbrandforsikringsselsk - Dovre Drammens Ass Drammen gj Skibs 1923 : : : : Drosjeforsikringen 1930 : Eidsiva (gjensidig) 1926 : : Eidsiva (A/S) 1924 : : : Eidsvold Eksplosionsskade 1924: Elektra 1923 Espevær gj Ass Europeiske Vare- og Reisegodsforsikring 1922 Fjeld 1922 : : : 14 Fragtassuranceforeningen i Drammen Fram, Oslo 1923 : : :14 Forste norske Ass : Gann 1925 : : 11 Gard Glemmens gj Brand : 10 Gransherreds gj Brand : 16 Grimstad gj Fragt 1923 : : Fotnotene er samlet på side 28

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side GENERELT OM TILSYNET Etablering av Kredittilsynet Virksomheten i 1986 Styrets arbeid Organisatoriske forhold Regnskapet for l986 Dekning av etatens utgifter (utligningen) GENERELLE

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960

Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960 Bidrag til sesjonen Trygghet risiko og forsikring Norske historiedager Sogndal 2-5 mai 2013 Bidraget er et lettere omarbeidet kapittelutkast til kommende bok om Storebrands historie Vennligst ingen sitering

Detaljer

Beretning om de norske jernbaners drift

Beretning om de norske jernbaners drift Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen 1925-1926. Spesifikasjoner til Statsbanenes regnskap samt lønningsregler. Norsk Hoved-Jernbanes regnskap. Innhold. Regnskap for Statsbanenes

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side KREDITTILSYNETS M&.L OG OPPGAVER

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side KREDITTILSYNETS M&.L OG OPPGAVER fra Kredit tilsynet for året 1987 INNHOLDSFORTEGNELSE KREDITTILSYNETS M&.L OG OPPGAVER Side GENERELT OM TILSYNET 7 Virksomheten i 1987 7 Styrets arbeid 7 Organisatoriske forhold 8 Regnskapet for 1987 8

Detaljer

Norsk forsikring utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden

Norsk forsikring utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden NFT 1/2005 Norsk forsikring utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden av Thore S. Jordet Norsk forsikring er i etterkrigstiden gjennomgått strukturelle endringer som helt har forandret næringens

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool NFT 2/1994 Naturskadeforsikring Norsk Naturskadepool av advokat Erling Rikheim, tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Forsik ring med lokal forankring. Foto: Svein-Magne Tunli. Årsrapport 2011

Forsik ring med lokal forankring. Foto: Svein-Magne Tunli. Årsrapport 2011 Forsik ring med lokal forankring Foto: Svein-Magne Tunli Årsrapport 2011 1 Innhold Nøkkeltall................................................. side 3 Tillitsvalgte i Møretrygd.................................

Detaljer