Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring."

Transkript

1

2

3 Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII 86. FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO

5 For året 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr D » D » » D rekke VII,» D - 54.

6 Til Kongen. I henhold til Ç 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved å avgi beretning om Forsikringsraadets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort ajour til 31. desember 1922, over anmeldte selskaper som faller inn under forsikringsloven. Kristiania den 27. august I ærbødighet Forsikringsraadet A. Bjorn. Thy. Richardt. H. Monsen. K. Færden.

7

8 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsraadet 1* 2. Nevnden 1* 3. Forsikringsraadets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsraadets utgifter 2* 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 4* 3. Forsikringsvilkår 4* 4. Krigsforsikring 5. Overtagelse av utenlandske selskapers norske forsikringsbestand 5* 6. Undersøkelse efter forsikringslovens Livsforsikringsvirksomhet utenom beretningens regnskapssammenstillinger 6* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 6* 2. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap 6* 3. Bytte av representant 6* 4. Krigsforsikring 5. Frigjørelse av depositum 7* III. Skadesforsikring 8* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 14* 2. Dispensasjoner 15* 3. Nedsettelse av aktiekapitalen i et innenlandsk livsforsikringsselskap.. 15* 4. Utenlandske selskapers adgang til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet 17* 5. Maksimum for egen regning ved livrenteforsikring 17* 6. Begrensning av stiftelsen av nye skadesforsikringsselskaper 18* 7. Båndleggelse for forsikringsfondet i norske livsforsikringsselskaper.. 18* 8. Skattefrihet for en pensjonsinnretnings «sikkerhetsfond» 18* 9. Utenlandske skadesforsikringsselskaper på hvis aktier der er innbetalt mindre enn 25 pct. av deres pålydende 19* 10. Norske kreditforeningers ihendehaverobligasjoner 20* 11.» Vinmonopoletse aktier 20*

9 Side 12. Offentlig takst over industrielle anlegg 20* 13. Norske skadesforsikringsselskapers premiereserve for utenlandsk forretning 20* 14. Undlatt reserveavsetning i avviklende selskap 20* 15. Skattefrihet for sparebevisene i Norsk Spare Selskap 21* 16. Krigsforsikringsplan i norske livsforsikringsselskaper. 21* 17. Anvendelse og frigjorelse av utenlandske forsikringsselskapers depositum 22* 18. Skadesforsikringsselskapenes reservefond 27* 19. Gebyr for transportpåtegning og fripolisepåtegning på livsforsikringspoliser 27* V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 28* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) I --XII Tabeller Fortegnelse pr. 31/ over innenlandske forsikringsselskaper 109 Fortegnelse pr. 31/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 119

10 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tableaux. 1) Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Page Tab. 1. Vinnings- og tapskonto 2. Balansekonto 3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto.6 4. Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret Kollektivforsikringer på skibsbesetninger Kollektive kapital- og renteforsikringer 20 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 9. Vinnings- og tapskonto: a. Aktieselskaper 24 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 36 C. Gjensidige selskaper med hel utligning Balansekonto : a. Aktieselskaper 46 h. Gjensidige selskaper med bestemt premie 52 C. Gjensidige selskaper med hel utligning 56 Tabl. 1. Compte,de profits et pertes Bilan 4-3. Spécifications du compte de profits et pertes 6 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours h la fin de l'exercice Charge budgétaire causée par les décès de l'année Assurances collectives sur les vies des équipages navals Assurances et rentes collectives 20 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 9. Compte de profits et pertes: a Sociétés anonymes 24 b. Sociétés mutuelles h primes fixes (avec répartition des déficits) 36 C. Sociétés mutuelles à répartition totale Bilan : a Sociétés anonymes 46 b. Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) 52 c. Sociétés mutuelles h répartition totale Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brandforsikring (B ) 58 B. Transportforsikring (Ti'.) 64 C. Ansvarsforsikring (A.). 74 1) D. Blindeforsikring (Bl.) 74 E. Blindtarmforsikring (Bit.) 74 F. Garantiforsikring (Ga.) 76 G. Glasforsikring (GL) 76 H. Husdyrforsikring (Hd.).. 78 J. Husleieforsikring (Hl.). 78 J. Maskinforsikring (Ma.) K. Motorvognforsikring (Mv.) Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à. régler: A. Assurance contre l'incendie 58 B. Assurance de transport 64 C. Assurance de la responsabilité civile 74 D. Assurance contre la cécité 74 E. Assurance contre lappen - dicite 74 F. Assurance de garantie 76 G. Assurance contre le bris des glaces 76 H. Assurance sur le bétail. 78 I. Assurance des loyers J. Assurance des machines. 78 K. Assurance des voitures moteur 78 On 'trouvera un index complet en français à la tête des tableaux, v. pages I XII.

11 Side L. Storm- og haglskadeforsikring (St. & Hg.) M. Tyveriforsikring (Tv.) N. Ulykkesforsikring (U.) O. Vannledningsskadeforsikring (V1.) 82 P. Diverse. 82 Page L. Assurance contre l'orage et la grêle 80 M. Assurance contre le vol 80 N. Assurance contre les accidents 82 O. Assurance des conduites d'eaux 82 P Branches divers 82 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 12, a. Premier, erstatninger og gjenkjøp 86 12, b. Forvaltningsomkostninger, skatter og avgifter, premieog erstatningsreserve, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 90 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Tab1.12, a. Primes, sinistres et sommes assurées échues, rachats , b. Frais d'administration, impôts, réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice 90 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 14. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve A. Brandforsikring (B ) 100 B. Transportforsikring () 102 C. Ansvarsforsikring (A.) D. Garantiforsikring (Ga.) E. Glasforsikring (Gi.) 104 F. Motorvognforsikring (Mv.) 106 G. Reisegodsforsikring (B.) H. Tyveriforsikring (Tv.) I. Ulykkesforsikring (U.) Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tab!. 14. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Assurance contre l'incendie 100 B. Assurance de transport. 102 C. Assurance de la responsabilité civile 104 D. Assurance de garantie. 104 E. Assurance contre le bris des glaces 104 F. Assurance des voitures moteur 106 G. Assurance des bagages. 106 H. Assurance contre le vol 106 I. Assurance contre les accidents 106

12 1. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringsloven). 1. Forsikringsraadet ( 5). Som medlemmer er beskikket: A. B. Bjørn, høiesterettsassessor, formann og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). H. Monsen, bankchef, forretningskyndig medlem (beskikket 21. november 1919). Som varamenn er beskikket: D. H. Christiansen, høiesterettsassessor, for det juridiske medlem (beskikket 4. april 1919). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai 1917). Reidar Due, børskommissær, for det forretningskyndige medlem (beskikket 21. novbr. 1919). 2. Nevnden ( 6). Som medlemmer er beskikket: P. I. Paulsen, høiesterettsassessor, formann (beskikket 20. desbr. 1918). Cath. Bang, generalkonsul (beskikket 20. desember 1918). G. Kamstrup Hegge, bankchef (beskikket 20. desember 1918). Som varamenn er beskikket: M. C. Backer, høiesterettsassessor, for formannen (beskikket 20. desember 1918). Robert Jacobsen, hoiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer (beskikket 20. desember 1918). 3. Forsikringsraadets tjenestemenn: Aktuar: Karl Færden, aktuar (ansatt 8. januar 1917). Revisor: Yngvar Andresen (ansatt 6. august 1923). Sekretær I: Per Vasmoen (ansatt 30. august 1920). II: Sigurd Lone (ansatt 11. oktober 1920). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: 2

13 Forsikringsselskaper 2* "eirms Ved Andvake: direktør Birger Wyller. Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram underdirektør Emil Schreiner. Frigg: sorenskriver O. Wetteland. Gjensidige: underdirektør Emil Schreiner. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea: finansborgermester Vilhelm Lie. Idun: byråchef L. Klæboe. Norske Folk: direktør Birger Wyller. Norske Forenede: byråchef Einar Storsteen. 1- Norske Liv: byråchef L. Klæboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsraadet godkjent: Ved Andvake: aktuar Odd Aune. Brage: M. Wiig. Fram: C. C. Christiansen. Frigg: Bjarne Fleischer. Gjensidige: Olaf Gran. Glitne: Trygve Hoel. Hygea: Thorvald Dahl. Idun: Ivar Hesselberg. Norske Folk: Olav Aabakken. Norske Forenede: >> Martin Andresen. Norske Liv: N. Solberg. 6. Forsikringsraadets utgifter. Utgifter i budgettårene: 1919/ /21 /22 Er. Løn til det forsikringstekniske medlem 8,500.13,000 13,000 Honorar til de to andre medlemmer 4,000 4,800 4,800 Godtgjørelse for formannshvervet 1,000 1,200 1,200 Lønninger til funksjonærene 18,600 22,646 25,800 Husleie, opvarmning og belysning... 3,838 4,779 3,343 Trykningsomkostninger 6,474 7, Inventar, bøker og bladhold ,463 øvrige utgifter 2 16, , ,452 Tilsammen 59,800 72,82'2 71,447 Beskikket for den tid, hvori ekspedisjonschef Thorsen, som socialpolitisk utsending i utlandet, er fraværende fra departementet. 2 Inkl. dyrtidstillegg kr. 12, Inkl. dyrtidstillegg kr. 9, Inkl. dyrtidstillegg kr. 5,358.

14 3* Forsikringsselskaper 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 5. januar 1923 er det bestemt at selskapenes avgift for 1922 skal settes til 0,45 pro mille av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet ber i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret I utligningen for 1922 deltok 148 innenlandske og 66 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 65,621 og kr. 8,309, tilsammen kr. 73,930. Herved er dekket Forsikringsraadets utgifter i budgettåret kr. 71,447 med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen, kr. 12,494, til rest kr. 58,953, hvorefter der blir et uanvendt beløp på kr. 14,977. Herfra går et eftergitt avgiftsbeløp på kr. 51, hvorved det uanvendte beløp reduseres til kr. 14,926.

15 II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 11 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Frigg, 5. Gjensidige, 6. Glitne, 7. Hygea, 8. Idun, 9. Norske Folk, 10. Norske Forenede, 11. Norske Liv. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Av forandringer siden forrige beretning (se dens s. 4* flg.) merkes: Norske Forenede har innført folkeforsikring, d.v.s. kapitalforsikring med dødsrisiko uten lægeundersøkelse og mot månedspremie. Grunnlaget er ved forsikringer med straks begynnende risiko (for voksne): Hm og 4 pct. p.a., ved opsatte forsikringer (for barn): NFM "hi og 4 pct. p.a. For invaliditetsforsikring (som premiefritagelsesforsikring) anvendes ingen særskilt aktivitetstabell, men et tillegg til bruttobelastningen av 2 1/2 pct. av nettopremien. Ved premiefritagelsesforsikring på forsørgerens liv (i forbindelse med barneforsikring) anvendes samme grunnlag for forsørgeren som for barnet. Idun beregner forsikringsfondet for den fra selskapet Hafnia overtalte portefølje efter de av Hafnia benyttede regler og grunnlag. For Mutual Life's portefølje avsettes forsikringsfond efter Hm og 3 1/2 pct., og for New-York Life's portefølje efter AM (American Mortality Table) og 3 pct. 3. Forsikringsvilkår. Norske Forenede har, som foran nevnt, innfort folkeforsikring (forsikring mot månedspremie); dens vilkår angis nedenfor. Forøvrig er ikke inntruffet nogen forandring siden forrige beretning. A. Ugyldighetsvilkårene for Norske Forenedes folkeforsikring er i det vesentlige følgende: Hvis forsikrede eller forsikringstageren ved sine opgaver i anledning av forsikringens tegning eller i anledning av krav om premiefritagelse ved arbeidsudygtighet gjør sig skyldig i bedragersk forhold, eller hvis han undlater i rett tid å gi meddelelse om gjenvunnen arbeidsevne, blir forsikringen helt ugyldig. Hvis han uten forutgående overenskomst med selskapet deltar i krig, utbetales forsikringens andel i forsikringsfondet. Forøvrig kan forsikringen

16 5* Forsikringsselskaper. 10 B mi ummul,assim i IMPONV kun anfektes i de 2 forste år efter polisens utstedelse, efter folgende regler: a) Hvis han i denne tid mister livet efter dom eller som folge av deltagelse i duell, oprør, opløp eller forbrydelse, eller han begår selvmord eller mister livet som følge av forsøk herpå, uten at handlingen kan bevises å were begått i utilregnelig tilstand, utbetales kun forsikringens andel i forsikringsfondet. b) Hvis det innen de to år påvises at forsikredes (forsikringstagerens) opgaver er urigtige eller ufullstendige, men avgitt i god tro, kan selskapet opheve forsikringen eller stille nye vilkår for dens beståen. Ved clod i denne tid gjelder dog forsikringen, hvis dødsårsaken er uten forbindelse med de forandrede forutsetninger, og bedrageri ikke foreligger. Blir forsikringen ophevet eller de nye vilkår avslått av den forsikrede, utbetales forsikringens andel i forsikringsfondet. B. Gjenkjops- og fripolisereglene for Norske Forenedes folkeforsikring er: Naar præmiebetalingen for en police ophorer efter at der er betalt præmie for mindst 3 tre aar, vil policen bli omgjort til en præmiefri police med nedsat forsikringssum, forsikringens fripoliceværdi, forutsat at denne er mindst 50 femti kroner. Fripoliceværdien beregnes Jaa den maate at policens matematiske værdi med fradrag av 4 fire procent av forsikringssummen, betragtes som nettopræmie en gang for alle for en ny forsikring av samme art og med samme forsikringstid som den oprindelige. Fripoliceværdien avrundes altid til nærmeste antal hele kroner. Enhver police som er fuldt betalt eller hvorpaa er betalt præmie i mindst 5 fem aar, kan forlanges gjenkjøpt av selskapet. Gjenkjopsværdien er lik policens matematiske værdi med fradrag av 4 fire procent av forsikringssummen. Ved fuldt betalte policer, herunder medregnet fripolicer, er dog gjenkjøpsværdien altid lik den matematiske værdi. Under og efter en norsk krig og forøvrig naar det maatte ha vist sig at de forutsætninger som Jigger til grund for disse beregningsregler ikke længer bolder stik, kan de forandres efter opnaadd kongelig stadfæstelse paa styrets beslutning herom. 4. Krigsforsikring. For den krigsrisiko som er knyttet til de fra Hafnia, New-York Life og Mutual Life overtagne forsikringer, oparbeider Idun en reserve ved årlige avsetninger av mindst kr. 50,000, inntil fondet, som desuten årlig tillegges renter efter 4 pct., har nådd en størrelse av 6 pct. av forsikringenes samlede udekkede risiko. (Smlgn. Forsikringsraadets beretninger 1913, s. 9* og 1916, s. 23.). 5. Overtagelse av utenlandske selskapers norske forsikringsbestand. Norske Forenede har overtatt den vesentligste del av den

17 Forsikringsselskaper 6* wwww..0 til det norske generalagentur hørende forsikringsbestand for Standard _Life Assurance Company (Edinburgh). 6. Undersøkelse efter forsikringslovens 86. De av Forsikringsraadet i henhold til forsikringslovens 86 foretatte undersøkelser har til dato ikke gitt anledning til særlig omtale.. 7. Livsforsikringsvirksomhet utenom beretningens regnskapssammenstillinger. Foruten den i de efterfølgende tabeller nr. 1-8 og nr omhandlede livsforsikringsvirksomhet, har gjenforsikring i livsforsikring, nærmest som en slags risikoforsikring, været drevet av de norske skadesforsikringsselskaper Norske Alliance, Norske Assuranceunion, Norske Globus og Norske Lloyd. I tidligere beretninger blev tallene fra denne virksomhet sammenstillet i særlige tabeller (se nr i beretningen 1920); men eftera't enkelte av selskapene har innstillet virksomheten, så at nevnte sammenstilling ikke lenger blir komplett, har man sløifet de omhandlede tabeller. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har 4 utenlandske selskaper tillatelse til h drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig: 1. Nordstjernan, 2. Skci ne, 3. Svea, 4. Svenska Lif. 2. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap. New-York Life Insurance Company's norske forsikringer er med undtagelse av forsikringene for endel forsikringstagere, som ikke har samtykket overtatt av Idun i henhold til en mellem selskapene inngått avtale (kfr. Forsikringsraadets beretning 1919, s. 12*-13*). AvNiklingen av den ikke overførte del av forsikringsbestanden foregår ved Idun. (Forsikringsraadets kunngjørelse av 16. septbr. 1922): 3. Bytte av representant. Svenska Lifförsäkringsbolaget, Stockholm, er den 13. oktbr overgått fra Karl Lous til Frithjof Cleve, Kristiania. (Forsikringsraadets kunngjørelse av 19. oktbr. 1922). 4. Krigsforsikring. Den til forsikringene i Hafnia, New-York. Life og Mutual Life knyttede krigsrisiko er for den norske forsikringsbestands vedkommende overtatt av Idun, ved porteføljernes over-

18 7* Forsikringsselskaper vsissmo fining til dette selskap. Idun avsetter herfor en særskilt krigsreserve, se side 5*. 5. Frigjørelse av depositum. (I tilfelle mot sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105.) 1. New-York Life Insurance Company, New York, har fått frigitt depositumet, kr. 100,000, den 13. september Försäkringsaktiebolaget Skandia, Stockholm, har fått frigitt depositumet for livsforsikring, kr. 100,000, den 9. april 1923.

19 III. Skadesforsikring. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 148 norske selskaper og 77 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 90 aktieselskaper og 58 gjensidige selskaper, av de utenlandske selskaper var 76 aktieselskaper og 1 gjensidig selskap. Av de utenlandske selskaper var 21 tyske, 15 britiske, 17 svenske, 13 danske, 5 schweiziske, 2 franske, 2 hollandske, 1 ungarsk og 1 finsk. I regnskapssammenstillingen for 1920 var medtatt 157 norske og 77 utenlandske selskaper. I er der tilkommet 2 norske og 1 utenlandsk selskap, utgått er 11 norske og 1 utenlandsk selskap. Tilkommet er av norske selskaper: Bagagel) og Norges Jernbanefunktionærers Gj. Brand. Utgått er: Minerva, Nation, Norske Lloyd, Reass. av 1918, Sirenia, Skiforsikringen og Sol. Desuten er følgende 4 selskaper ikke kommet med i regnskapssammenstillingen, idet regnskapene ikke var innkommet ved statistikkens opsetning: Helios, Norske Assuranceunion, Norske Globus og Prebensens Endel av de i regnskapssammenstillingen medtagne regnskaper er ennu ikke offentliggjort i Norsk Kunngjorelsestidende. Av utenlandske selskaper er tilkommet: Vegaz), Stockholm, og utgått: Erste Allgemeine. De i representerte forsikringsarter og deres fordeling på selskapene sees av omstående tabell. Her og i det følgende er»sjøforsikring«henregnet under»transportforsikring«. 1) Senere anmeldt ophør, reg. 17/ ) Selskapet blev 2/ tatt under konkursbehandling i Stockholm, og adgangen til å drive forsikringsvirksomhet her i landet er bortfalt.

20 9* Forsikringsselskaper orliarpe Forsikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper ialt Norske selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktieselskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper 1. Brandforsikring V,2. Transportforsikring Ansvarsforsikring Blindeforsikring Blindtarmforsihring Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring Storm- og haglskadeforsikring Tyveriforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Diverse 4 4 Forøvrig henvises til de side 109 flg. og 119 flg. inntagne fortegnelser over norske og her i landet representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er fort frem til 31. desember Forandringene siden forrige beretning fremgår av folgende: Norske selskaper. Forandringer inntil 31. mai A. Nye selskaper. Aktieselskapet»Det Norske Brandforsikringsselskap Fram«, Kristiania, reg. 30. oktober 1922.»Samtrygd«, norsk gjensidig forsikringsforening, Kristiania, reg. 30. november Forsikringsselskapet Vestmar, Gjensidig, Sandefjord, reg. 3. februar Sandnes gjensidige assuranceforening for fiskefartoier, Haugsbygden, reg. 6. februar Forsikringsaktieselskapet Elektra, Kristiania, reg. 23. mars Norges Jernbanefunktionærers Gjensidige Brandkasse, Kristiania, reg. 3. november

21 Forsikringsselskaper 10* B. Forandring av firmanavn. Norske Kjøbmwnd, Forsikringsaktieselskap, har endret navnet til Norske Kjøbmænd, Forsikringsaktieselskap Assurancekassen, reg. 14. juli C. Ophor. Norske Globus Forsikringsaktieselskap, Kristiania, reg. 6. mars Prebensens Reassuranceselskab., Risør, reg. 7. september Aktieselskapet Marine Forsikringsselskap, Kristiania, reg. 25. september Forsikrings-Aktieselskapet Bagage, Kristiania, reg. 17. november Aktieselskapet»Norske Lloyd,«Kristiania, er tatt under konkursbehandling 17. november Forsikringsaktieselskapet Norske Neptun, Kristiania, reg. 23. desember Agders gjensidige Assuranceforenings Dampskibsavdeling er besluttet inndradd fra 1. januar 1923 og sammensluttet med Christianssands Dampskibsassuranceforening, gjensidig, reg. 30. desember Christianssands gjensidige Skibsassuranceforening er fra 1. januar 1923 besluttet sammensluttet med Agders gjensidige Assuranceforenings Seilskibsavdeling, reg. 5. januar Drammens gjensidige Skibsassuranceforening, Drammen, har anmeldt ophør med dampskibsavdelingen fra 1. januar 1923, reg. 15. februar Sandefjord Sjøforsikringsselskap, Sandefjord, reg. 12. mars Forsikrings-Aktieselskapet»Corona«, Sandefjord, reg. 12. mars 1923 Norwegian Marine & Transport Insurance Co's foreign Branch, Sandefjord, reg. 13. mars Den gjensidige Assuranceforening»Odin«, Porsgrund, er fra 1. januar 1923 besluttet sammensluttet med Den gjensidige Dampskibsassuranceforening»Skjold«, Porsgrund, reg. 12. mars Kristiansands Reassuranceselskap, Kristiansand S, reg. 28. mars Sjøforsikringsselskapet»Najaden«, Fredriksstad, har anmeldt endelig ophør, reg. 5. 'april Vestlandske Forsikrings-Aktieselskab, Stavanger, reg. 26. april Følgende selskap, som tidligere har anmeldt ophør, har anmeldt endelig opløsning : Thomles Gjenforsikringsselskap Aktieselskap, reg. 9. september 1922.

22 1 1* Forsikringsselskaper emus.' Utenlandske selskaper. Forandringer inntil 31. mai A. Nye selskaper. Prudential Assurance Company Limited, London; forsikringsart: transportforsikring, representant : Thellefsen & Elmberg, Kristiania, reg. 28. juli Royal Exchange Assurance Corporation, Aktieselskap, London; forsikringsart: transportforsikring; representant: Thellefsen & Elmberg, Kristiania, reg. 28. juli The Cornhill Insurance Company Limited, London; forsikringsart: transportforsikring; representant: Thellefsen & Elmberg, Kristiania, reg. 31. august The British General Insurance Company Limited, London ; forsikringsart : transportforsikring; representant:* Winge & Co., Kristiania, reg. 30. november The Merchants Marine Insurance Company Limited, London ; forsikringsart: transportforsikring; representant: Trygve Gundersen, Porsgrund, reg. 18. desember The World Marine and General Insurance Company Ltd., London ; forsikringsart: transportforsikring; representant: Arvid Bergvall., Kristiania, reg. 10. januar The London Assurance Aktieselskap, London; forsikringsart: transportforsikring; representant: Aage Hjersing, Kristiania, reg. 1. februar National Fire Insurance Co. Ltd. of Hartford, Hartford, Connecticut, forsikringsart : brand- og transportforsikring; representant: Wikborg Sons Ltd., Kristiania, reg. 1. mai The British & Foreign Marine Insurance Co. Ltd., Liverpool; forsikringsart: transportforsikring; representant: Wikborg Sons Ltd., Kristiania, reg. 1. mai Car & General Assuranceselskap Aktieselskap, London; forsikringsart: motorvognforsikring; representant: Adler Edin, Kristiania, reg. 16. mai B. Optagelse av nye forsikringsarter. The London Guarantee and Accident Company, Limited, har optatt brand-, ansvars- og maskinforsikring, reg. 31. juli The Liverpool & London & Globe Insurance Company Limited har

23 Forsikringsselskaper 1 2* '.111. optatt glas- og tyveriforsikring, reg. 25. november 1922, og motorvognforsikring, reg. 22. mai Royal Exchange Assurance Corporation, Aktieselskap, har optait brand- og maskinforsikring, reg. 16. desember C. Bytte av representant. Royal Exchange Assurance Corporation, Aktieselskap, London, er overgått fra Thellefsen & Elmberg til Aktieselskapet Royal Exchange Assurance, generalagentur for Norge, reg. 16. desember Kølnische Glas-Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Køln, er fra 1. januar 1922 overgått fra Harald Isachsen jr. til Harald Isachsen Aktieselskap, reg. 8. mars Genforsikrings-Aktieselskabet»Skandinavia«, Kjøbenhavn, er overgått fra Jacob R. Olsen til Jacob R. Olsen, reg. 15. mars D. Ophor. Deutscher Lloyd, Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Berlin, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 6. juli Frankfurter Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Frankfurt am Main, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 24. juli Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Vega, Stockholm, er 2. juni 1922 tatt under konkursbehandling i Stockholm, hvorefter Forsikringsraadet den 7. august 1922 har bekjentgjort at adgangen til tegne forsikringer i Norge dermed er bortfalt. Försäkringsaktiebolaget Svenska Lloyd, Stockholm, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 14. november Under 17. april 1923 er selskapets depot i Norges Bank tatt under konkursbehandling, jfr. s. 26*. Continentale Versicherungs-Gesellschaft, Mannheim, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 26. februar E. Frigjøre/se av depositum. (I tilfelle mot sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105.) Frankfurter Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Frankfurt am Main, for glasforsikring kr den 22. juli 1922, og for transportforsikring kr den 19. oktober Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft für See-, Fluss- und Landtransport in Dresden, Dresden, for transportforsikring kr. 25,000 den 22. juli 1922 og restdepotet kr den 13. mars Internationaler Lloyd, Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Berlin, for

24 1 3* Forsikringsselska per transportforsikring kr den 11. august 1922 og yderligere kr den 5. september Deutscher Lloyd, Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Berlin, for transportforsikring kr den 5. september Oberrheinische Versicherungs-Gesellschaft, Mannheim, for transportforsikring kr den 13. september Hansa, Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Hamburg, for transportforsikring ca. kr den 19. oktober Wilhelma in Magdeburg Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Magdeburg, for transportforsikring yderligere kr den 20. november 1922.»Agrippina«See-, Fluss- und Landtransport-Versicherungs-Gesellschaft, Koln, for transportforsikring kr den 3. januar The Ocean Marine Insurance Company Limited, London, for transportforsikring kr. 29,300 den 8. januar Svenska Glasförsäkrings-Aktiebolaget, Goteborg, for transportforsikring kr den 6. februar Brand- och Olycksfallförsäkringsaktiebolaget Skandinavien, Stockholm, for brandforsikring kr , for ulykkesforsikring kr og for tyveriforsikring kr den 12. februar Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Vega, Stockholm. Av depotet har Forsikri ingsraadet til og med 9. mai 1923 uttatt og anvendt kr. 2, til dekning av anmeldte krav, jfr. s. 26*. Continentale Versicherungs-Gesellschaft, Mannheim, for transportforsikring kr den 21. april Försäkrings-Aktiebolaget Svenska Lloyd, Stockholm, for transportforsikring. Hele depotet er den 28. mai 1923 på skifterettens begjæring stillet til disposisjon for bestyreren i depotets konkursbo, jfr. og*

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 Index décenna ire des rapports annuels 192211931 du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938 FORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF. av 5. mars 2002

Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF. av 5. mars 2002 Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF 2004/EØS/29/20 av 5. mars 2002 om endring av rådsdirektiv 79/267/EØF med hensyn til solvensmarginkrav

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 18. april 2012 Kl.: 1200.

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE Fred Arthur Andersen medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening den 15. oktober 2014 UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer