FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO

4 For aret 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr »» »» D-» »» D D »» 181

5 Til Kongen. I henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved å avgi beretning om Forsikringsraadets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og fortegnelse over de under forsikringsloven fallende selskaper som i drev forsikringsvirksomhet her i landet, supplert med de pr. 31. desember 1920 anmeldte selskaper. Kristiania den 12. september I ærbødighet Forsikringsraadet Bjorn.Thi'. Richardt. H. Monsen. Asbjørn Svin.

6 I. Tilsynet. Innholdsfortegnelse. 1. Forsikringsraadet 1* 2. Nevnden 1* 3. Forsikringsraadets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsraadets utgifter 2* 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår (ugyldighetsvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler) 5* 4. Overtagelse av utenlandske selskapers norske forsikringsbestand 6* 5. Instruks for tillitsmenn ved livsforsikringsselskaper 7* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 11* 2. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap 12* 3. Frigjørelse av depositum 13* III. Skadesforsikring 14* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 18* 2. Dispensasjoner 19* 3. Bankvirksomhet i forbindelse med formidling av livsforsikring for innskyterne * 4. Nedsettelse av aktiekapitalen i et ikke avviklende skadesforsikringsaktieselskap 22* 5. Tegning av nye forsikringer i et avviklende skadesforsikringsselskap.. 22* 6. Utlendingers adgang til å drive forsikringsvirksomhet her i landet... 23* 7. Utenlandske selskapers adgang til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet 23" 8. Beregning av avsetning til reservefond i skadesforsikringsaktieselskap 28* 9. Blindtarmforsikring 29* 10. Konjunkturforsikring med erstatning i brandtilfelle 29* 11. Depositum for filmforsikring 30* 12. Depositum for husdyrforsikring 30* 13. Forsikringslovens 97, annet ledd 30* 14. Forsikringslovens anvendelse på utenlandske selskaper 31* 15. Uberettiget opkrevning av gebyr i utenlandsk livsforsikringsselskap. 31* 16. Ikke godkjent livsforsikringstariff 31* 17. Regnskaper som ikke er medtatt i sammenstillingeri for 32* Side

7 V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 33* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon) Fortegnelse over de pr. 31/ anmeldte innenlandske forsikrings% selskaper 121 Fortegnelse over de pr. ' 1 / anmeldte utenlandske forsikrings% selskaper 131

8 Tabeller. Tableaux. Side Page Norske livsforsikringsselskaper. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto - 2. Balansekonto 4-3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 6-4. Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse 12 Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 18 Kollektivforsikringer på skibsbesetninger 18 Kollektive kapital- og renteforsikringer 20 Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tab!. 1. Compte de profits et pertes 2-2 Bilan 4-3. Spécifications du compte de profits et pertes 6 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres à. régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice Charge budgétaire causée par les décès de l'année Assurances collectives sur les vies des équipages navals Assurances et rentes collectives 20 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 9. Vinnings- og tapskonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt premie Gjensidige selskaper med hel utligning Balansekonto : 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt premie Gjensidige selskaper med hel utligning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: 1. Brandforsikring (B ) Transportforsikring (Ti-.) Ansvarsforsikring (A.) Blindeforsikring (Bl.) Blindtarmforsikring (Bit.) Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (Gl Husdyrforsikring (Hd.) Husleieforsikring (Hl.)., Maskinforsikring (Ma.) Motorvognforsikring (Mv.) 86 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 9 Compte de profits et pertes: 1 Sociétés anonymes Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles il répartition totale Bilan : 1. Sociétés anonymes Sociétés mutuelles å primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles à répartition totale Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport Assurance de la responsabilité civile Assurance contre la cécité Assurance contre lappen - dicite Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance sur le bétail Assurance des loyers Assurance des machines Assurance des voitures moteur 86

9 Side 12. Skiforsikring (S.) Storm- og haglskadeforsikring (St. & Hg.) Tyveriforsikring (Tv.) Ulykkesforsikring (U.) Vannledningsskadeforsikring (VI.) 88 Norske skadesforsikringsselskaper. (Livs-gjenforsikringsforretning.) Tab. 12. Vinnings- og tapskonto Balansekonto Spesifikasjoner : Premier, erstatninger, forvaltningsomkostninger, forsikringsfond Forsikringsstokken og dens bevegelse 96 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning ) Tab. 16, a. Premier, erstatninger og gjenkjøp 98-16, b. Forvaltningsomkostninger, skatter og avgifter, premieog erstatningsreserve, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 102 Page 12. Assurance contre le bris des skis Assurance contre l'orage et la grêle Assurance contre le vol Assurance contre les accidents Assurance des conduites d'eaux 88 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. (Opérations de réassurance sur la vie.) Tabl. 12. Compte de profits et pertes Bilan Spécifications : Primes, sinistres, frais d'administration, réserves mathématiques Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à. la fin de l'exercice 96 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Tab1.16, a. Primes, sinistres etassurances échues, rachats 98-16, b. Frais d'administration, impôts, réserves mathématiques, réserves pour sinistres à régler, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à la fin de l'exercice 102 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 18. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: 1. Brandforsikring (B ) Transportforsikring () Ansvarsforsikring (A.) Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (G1.) Motorvognforsikring (Mv.) Reisegodsforsikring (R.) Tyveriforsikring (Tv.) P. Ulykkesforsikring (U.) Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tabl. 18. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport Assurance de la responsabilité civile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance des voitures moteur Assurance des bagages Assurance contre le vol Assurance contre les accidents 118

10 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringsloven). 1. Forsikringsraadet ( 5). Som medlemmer er beskikket: A. B. Bjørn, høiesterettsassessor, formann og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). H. Monsen, bankchef, forretningskyndig medlem (beskikket 21. november ). Som varamenn er beskikket: D. H. Christiansen, høiesterettsassessor, for det juridiske medlem, (beskikket 4. april ). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai 1917). Reidar Due, børskommissær, for det forretningskyndige medlem (beskikket 21. novbr. ). 2. Nevnden ( 6). Som medlemmer er beskikket: P. I. Paulsen, høiesterettsassessor, formann (beskikket 20. desbr. 1918). Cath. Bang, generalkonsul (beskikket 20. desember 1918). G. Kamstrup Hegge, bankchef (beskikket 20. desember 1918). Som varamenn er beskikket: M. C. Backer, høiesterettsassessor, for formannen (beskikket 20. desember 1918). Robert Jacobsen, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer (beskikket 20. desember 1918). 3. Forsikringsraadets tjenestemenn : Aktuar: Karl Færden, aktuar (ansatt 8. januar 1917). Revisor: Asbjørn Svin (ansatt 22. mai 1916). Sekretær I: Per Vasmoen (ansatt 30. august 1920).» II: Sigurd Lone (ansatt 11. oktober 1920). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: I a.

11 Forsikringsselskaper 2* 1 11,..11, mama., Ved Andvake: ekspedisjonschef Birger Wyller. Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram: underdirektør Emil Schreiner. Frigg: borgermester O. Wetteland. Gjensidige: underdirektør Emil Schreiner. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea : borgermester Vilhelm Lie. Idun : byråchef L. Klveboe. Norske Folk: ekspedisjonschef Birger Wyller. Norske Forenede: byråchef Einar Storsteen. 1 Norske Liv: byråchef L. Klæboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsraadet godkjent: Ved Andvake: aktuar Ivar Myklebust.» Brage:» A. Palmstrøm.» Fram :» C. C. Christiansen.» Frigg:» Odd Aune.» Gjensidige:» Olaf Gran.» Glitne:» Trygve Hoel.» Hygea:» Thorvald Dahl.» Id un :» Ivar Hesselberg.» Norske Folk:» Olav Aabakken.» Norske Forenede:» Martin Andresen.» Norske Liv:» N. Solberg. 6. Forsikringsraadets utgifter. Utgifter i budgetårene: 1917/ '19 /20 Løn til det forsikringstekniske medlem. 8,500 8,500 8,500 Honorar til de to andre medlemmer 4,000 4,003 4,000 Godtgjørelse for formannshvervet 1,000 1,000 1,000 Lønninger til funksjonærene 14,383 18,488 18,600 Husleie, opvarmning og belysning 3,181 3,335 3,838 Trykningsomkostninger 1,796 2,837 6,474 Inventar, bøker og bladhold øvrige utgifter 26,028 10,639 16,424 Tilsammen 39,319 49,587 59,800 Beskikket for den tid, hvori ekspeclisjonschef Thorsen, som socialpolitisk utsending i utlandet, er fraværende fra departementet. 2 Inkl. dyrtidstillegg kr. 1, Inkl. dyrtidstillegg kr. 5, Inkl. dyrtidstillegg kr. 12,330.

12 3* Forsikringsselskaper mom., 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 28. januar 1921 er det bestemt at selskapenes avgift for 1920 skal settes til 0,3 pro mille av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret I utligningen for 1920 deltok 173 innenlandske og 85 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 57,159 og kr. 6,865, tilsammen kr. 64,024. Herved er dekket Forsikringsraadets utgifter i budgetlåret kr. 59,800 med fradrag av overskudd på utligningen for året, kr. 7,886, til rest kr. 51,914, hvorefter der blir et overskudd på kr. 12,110.

13 H. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tilladelse 6'1 å drive livsforsikringsvirksomhet. Den 1. juli 1921 hadde 11 norske selskaper tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Frigg, 5. Gjensidige, 6. Glilne, 7. Hygea, 8. Idun, 9. Norske Folk, 10. Norske Forenede, 11. Norske Liv. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Av forandringer siden forrige beretning (se dennes side 4* fig.) bemerkes: Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norske Forenede og Norske Liv har innført nytt grunnlag for renteforsikring (straks begynnende og opsatte livrenter). Premiene beregnes på de av Den norske aktuarforenings livrentekomite av 1918 utarbeidede selekte dødelighetstabeller, særskilt for menn og kvinner (NA kt 1918, M og NA kt 1918, K). Rentefoten er 4 pct. p. a. Forsikringsfondet beregnes på samme grunnlag, idet der dog for seleksjonsperioden anvendes visse tilnærmelsesmetoder. Forsikringsfondet såvel for straks begynnende som for opsatte livrenter beregnes med et tillegg av 21/2 O/ dekkning av omkostninger efterat livrenten er begynt å løpe. Sålenge rentekonjunkturen tillater det, beregnes livrentene med et tillegg, idet der i de første 10 år av forsikringstiden regnes med en rentefot av 5 1/2 pct. p. a. ved premier en gang for alle, og 5 pct. p. a. ved løpende premier. Er premiebetalingstiden mindre enn 10 år, regnes med en mellemliggende sats. Tilsvarende tillegg ydes ogsaa ved kapitalforsikring med oplevelsesrisiko (utstyrsforsikring), her anvendes fremdeles det eldre grunnlag. Norske Folk har ved kollektiv forsikring, kun omfattende alderdomspensjon (beregningsgrunnlag NFK O1/ 4 pct. p. a.), innført samme tillegg som de øvrige selskaper ved sine renteforsikringer. Andvake har i forbindelse med det nye grunnlag for livrenteforsikring innført en kombinasjon av kapitalforsikring med oplevelsesrisiko og opsatt livrente (sparetrygding med rett til val av livrenta). Ved opsettelsestidens utløp kan forsikrede velge mellem en kontantsum og livrente. Kontantsummen er lik premiereserven for forsikringen, inkl. 2 1/2 pct.-tillegget, med fradrag av differensen mellem premiereserven, regnet på tabell for nytilkomne forsikrede, og premiereserven, regnet på tabell for dem som har været forsikret i t år, når t er lik

14 Forsikringsselskaper `..solmo forsikringstiden. For dem som velger livrente, avsettes forsikringsfond som for nytilkomne forsikrede. Andvake har ved opsatt kapitalforsikring med dødsrisiko (barneforsikring) innført grunnlaget NFM 01/11 og 4 pct. p. a. (istedenfor det tidligere grunnlag SFM 91/00 og 3 1/2 pct. p. a.) Hygea har ved beregning av forsikringsfondet for forsikring med kursgevinst forhoiet rentefoten for de første 10 år fra 5 til 5 1/2 pct. p. a. (jfr. beretning 1918, side 4*). Hygea har ved kapitalforsikring med dødsrisiko innført en særlig form (»familieforsikring,<), hvorefter der foruten forsikringssummen utbetales 5 tillegg, hvert lik 1/5 av forsikringssummen; tilleggene utbetales i løpet av 5 år, første gang efter 15, siste gang efter 19 års forsikringstid, enten forsikrede da er ilive eller ikke. Gjenkjøpsverdien av en familieforsikring er lik premiereserven med et fradrag av 3 3/4 pct. av forsikringssummen (uten tilleggene). Grunnlaget er det vanlige: H 1 1 og 4 pct. p. a. Gjensidige, Hygea og Idun har ved kapitalforsikring med dødsrisiko innført en særlig form (»studieforsikring«) kjennetegnet ved at årspremien i de første 5 eller 10 hr ()studietiden«) er halvparten av årspremien i de resterende år. Grunnlaget er det vanlige: lim og 4 pct. p.a. Ved forsikring på mindre gode liv (avslagsrisikoer) er den tidligere ordning mellem Norske Folk og selskapene Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun og Norske Liv (jfr. Forsikringsraadets beretning 1916, s. 7* og 1918, s. 5*) endret, således at Norske Folk nu i hovedsaken beholder de overtatte forsikringer helt for egen regning, idet selve driften av denne forsikringsgren skjer under de avgivende selskapers garanti. 3. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med oplevelsesrisiko (utstyrsforsikring) og renteforsikring (straks begynnende og opsatt livrente). Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norske Forenede og Norske Liv har innført nye forsikringsvilkdr for kapitalforsikring med oplevelsesrisiko og renteforsikring. A. Ilgyldighetsvilkiir. De fleste selskaper har sløifet ugyldighetsvilkårene ved disse forsikringer. Et par har dog forbeholdt sig å kunne foreta ny premieberegning, hvis alderen er urigtig opgitt, og dette påvises innen 3 år efter polisens utstedelse. B. Gjenkjeps- og fripolisereglene er i det vesentlige ens i alle selskaper. Med hensyn til gjenkjøpsretten er der dog nogen forskjell: i enkelte selskaper kan der kreves gjenkjøp (ved poliser tegnet med tilbakebetaling), i andre finner gjenkjøp kun sted med styrets samtykke, eller efter forbehold tatt ved forsikringens tegning.

15 Forsikringsselskaper Gjenkjøps- og fripoliseverdien beregnes på grunnlag av avbruddsverdien, hvorved forstås a) ved kapitalforsikring med oplevelsesrisiko: polisens matematiske verdi med fradrag av 1 1/2 pct. av forsikringssummen. b) ved renteforsikring: polisens matematiske verdi med fradrag av 20 pct. av livrentens årlige beløp og 5 pct. av kontantverdien av de fremtidige nettopremier. Hvis en polises avbruddsverdi, beregnet efter disse regler, blir mindre enn 10 kroner, ansees polisen for ikke A ha avbruddsverdi. Fripoliseverdien (reduksjonsverdien) beregnes på grunnlag av avbruddsverdien, idet denne settes lik avbruddsverdien av den reduserte forsikring. Gjenkjøpsverdien (hvor gjenkjøp tilstedes) er lik avbruddsverdien, dog ikke over 90 pct. av det beløp som skal tilbakebetales ved forsikredes død (dødsfallsbeløpet). Ved opsatte livrenter med tilbakebetaling kun i opsettelsestiden utgjør gjenkjøpsverdien i de 5 siste år av denne tid hoist så stor del av 90 pct. av tilbakebetalingsbeløpet som den gjenstående del av opsettelsestiden utgjør av 5 år. Er avbruddsverdien storre enn gjenkjøpsverdien, blir det overskytende beløp anvendt til kjøp av en redusert forsikring uten tilbakebetaling, idet avbruddsverdien av denne settes lik forskjellen mellem den oprindelige forsikrings avbrudds- og gjenkjøpsverdi. Avbrudds- og fripoliseverdiene beregnes på grunnlag av den dødelighetstabell og den rentefot som er anvendt ved premieberegningen. De fleste selskaper har forbeholdt sig adgang til å utløse fripoliser under et visst beløp (40 kroner i årlig rente, 100 kroner i kapital) mot utbetaling av avbruddsverdien. For tilleggsydelser (på grunn av rentekonjunkturen) gjelder følgende bestemmelser : Hvis polisen reduseres på grunn av manglende premiebetaling, blir tillegget ikke nedsatt, hvis der er betalt premie for 10 år eller mere; er der betalt premie for mindre enn 10 år, nedsettes tillegget således at det kommer til å utgjøre så stor del av det oprindelig fastsatte tillegg som det erlagte premiebeløp utgjør av det premiebeløp som alt i alt skulde erlegges efter polisen i de første 10 år av forsikringstiden. 4. Overtagelse av utenlandske selskapers norske forsikringsbestand. /dun har overtatt den til det norske generalagentur hørende forsikringsbestand for selskapene Victoria (Stockholm), Skandia, Thule

16 7* Forsikringsselskaper og New-York Life. Se herom nærmere nedenfor under»b. Utenlandske selskaper«. 5. Instruks for tillitsmenn ved livsforsikringsselskaper. I henhold til I, 82, sjette ledd, i lov av 21. mai 1920 om forandringer i lov om forsikringsseskaper av 29. juli 1911 er der ved kongelig resolusjon av 20. mai 1921 fastsatt følgende instruks for tillitsmenn ved norske livsforsikringsselskaper: 1. Tillitsmannen har personlig å utføre de ham påhvilende hverv. Forfall meldes til Forsikringsraadet, som tilsiger stedfortreder. Tillitsmann ved ett selskap er forpliktet til å utføre stedfortredertjeneste ved annet selskap i samme by. 2. Tillitsmannen påser, at de verdipapirer, som tjener til dekning av forsikringsfondet, blir båndlagt innen de fastsatte frister, og at de båndlagte verdipapirer opbevares særskilt. Tillitsmannen kan frigjøre båndlagte verdipapirer, når der samtidig båndlegges minst likestore verdier til ombytning, eller når der på forhånd er båndlagt et tilsvarende beløp i overskudd. løvrig må frigjørelse kun finne sted med Forsikringsraadets samtykke. 3 Båndleggelse og frigjørelse skjer ved daterte påtegninger ph vedkommende verdipapirer. Påtegningene skal ha den i nærværende instruks fastsatte form, medmindre Forsikringsraadet samtykker i, at annen form kan anvendes. Påtegning på ihendehaverobligasjoner kan bortfalle, mot at der istedet gjøres påtegning på en fortegnelse over obligasjonene, og disse derefter settes ut av selskapets besiddelse på en av Forsikringsraadet godkjent måte. Påtegningene underskrives av selskapet og tillitsmannen. Tillitsmannen påser, at selskapets underskrift er gitt i vedtektsmessig fastsatt form og av rette vedkommende. Selv underskriver han med tilføielse av»tillitsmann«. 4. a. Båndleggelse av pantobligasjoner skjer ved følgende påtegning: Nærværende pantobligasjon tilhører (Selskapets firmanavn)

17 Forsikringsselskaper 8* 111.,,, 11 mamma/ forsikringsfond, og kan ikke transporteres, pantsettes, kvitteres eller avleses, forinnen den er frigjort av tillitsmannen (lov av 21. mai 1920,, 82, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911). Selskapets underskrift den N.N. Tillitsmann b. Båndleggelse av andre verdipapirer (kontrabøker undtatt) skjer ved følgende påtegning: Nærværende verdipapir tilhører (Selskapets firmanavn) forsikringsfond (lov av 21. mai 1920, 82, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911). Selskapets underskrift den N.N. Tillitsmann C.Frigjørelse av båndlagte pantobligasjoner og andre verdipapirer (kontrabøker undtatt) skjer ved følgende påtegning: Ovenstående påtegning av (datum) bortfaller (lov av 21. mai 1920, 82, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911). Selskapets underskrift den N.N. Tillitsmann 5 Båndleggelse av kontrabøker skjer ved følgende påtegninger: Det på nærværende kontrabok til enhver tid innestående beløp tilhører (Selskapets firmanavn) forsikringsfond (lov av 21. mai 1920, 82, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911). den Selskapets underskrift N.N. Tillitsmann Denne påtegning, som gjelder en gang for alle, settes foran i kontraboken eller på dens innvendige perm.

18 9* Forsikringsselskaper Ved hver innsetning og uttagelse gis følgende spesielle påtegninger: Båndlagt kr., tilsammen båndlagt kr. Frigjort kr. den Selskapets underskrift, til rest båndlagt kr. G. N.N. Tillitsmann Kontrabok må ikke godtas til båndleggelse, forinnen den av vedkommende bank er gitt følgende påtegning: På nærværende kontrabok utbetales intet, forinnen den av selskapet og tillitsmannen er gitt påtegning om, at vedkommende beløp er frigjort. den Bankens underskrift Denne påtegning settes foran i kontraboken eller ph dens innvendige perm. 7. Fortegnelse over ihendehaverobligasjoner, som skal båndlegges efter 3, annet ledd, opstilles og påtegnes på en av Forsikringsraadet godkjent måte. 8. Vil selskapet ha nogen del av forsikringsfondet dekket ved egen fast eiendom, skal tillitsmannen kreve fremlagt tinglest erklæring sålydende: Undertegnede (selskapets firmanavn), som i medhold av lov av 21. mai 1920, 82, første ledd, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911, jfr. 80, punkt G, har anbragt kr. (Tall og bokstaver) av forsikringsfondet i den selskapet ved skjøte av. hjemlede eiendom gate nr. erklærer herved overenstemmende med ovennevnte 82 i forsikringsloven, at forannevnte eiendom tilhører forsikringsfondet. Nærværende erklæring kan ikke avleses uten i henhold til derom av Forsikringsraadet meddelt påtegning. den Selskapets underskrift II

19 Forsikri ngsselska per Erklæringen forevises for tillitsmannen, som påser, at den er i orden, og at den opbevares særskilt og på betryggende måte. Det i eiendommen anbragte beløp blir derefter å anse som båndlagt. Til båndleggelse må kun godtas verdier av den i forsikringslovens 80, punkt 1-8, omhandlede art. Ved bedømmelsen av pantesikkerheten ved lån mot pant i fast eiendom legges til grunn enten avhjemlet takst av opnevnte menn eller skattetakst eller hypotekbanktakst. For lån mot stats- eller kommunegaranti kommer den i ovennevnte paragraf, punkt 5, fastsatte grense ikke til anvendelse. Tillitsmannen kan samtykke i panterettsfrafallelse og prioritetsvikelser, når dette kan anses ubetenkelig for den sikkerhet, pantet byr. Anvendelse av de i ovennevnte paragrafs punkt 8 omhandlede verdipapirer kan kun linne sted efter Forsikringsraadets nærmere bestemmelse. 10. Tillitsmannen skal opta fortegnelse over de båndlagte verdier og holde den Ii jour for tilgang og avgang. Et sammendrag skal alltid linne sted for regnskapsårets siste dag og avstemmes med selskapets bøker. Minst én gang årlig, til ubestemt tid, skal tillitsmannen undersøke, om samtlige båndlagte verdier er tilstede. For verdier, som er satt ut av selskapets besiddelse ( 3, annet ledd), bestemmer Forsikringsraadet, hvorvidt og i hvilken utstrekning sådan undersøkelse skal -finne sted. 11. Pantobligasjoner anføres i fortegnelsen som båndlagt for sitt pålydende beløp, dog ikke med høiere beløp enn den efter forsikringslovens 80, punkt 5, gjeldende lånegrense. Hvis obligasjonen er utstedt eller erhvervet til underkurs, skal der for differensen båndlegges et særskilt tillegg. Dette tillegg må kun frigjøres med Forsikringsraadets samtykke. 12. Stats- og kommuneobligasjoner og andre børsnoterte verdipapirer anføres i fortegnelsen som båndlagt for det beløp (kurs), hvormed de er anført i selskapets sist offentliggjorte balanse. Har Forsikringsraadet gjort anmerkning mot balansen, skal der

20 11* Forsikringsselskaper på Forsikringsraadets anfordring båndlegges et særskilt tillegg. Dette tillegg må kun frigjøres med Forsikringsraadets samtykke. De i året innkjøpte verdipapirer anføres til innkjøpspris, forsåvidt ikke Forsikringsraadet samtykker i, at de anføres til en hoiere kurs. s 19 Båndleggelse skjer ved utløpet av hvert regnskapskvartal for et etter forsikringslovens 82 beregnet beløp, som tillitsmannen begjærer opgitt hos selskapet. 14. Tillitsmannen avgir innberetning til Forsikringsraadet om båndleggelse og frigjørelse. Innberetningen avgis innen 4 uker efter utløpet av hvert regnskapskvartal ( 13). Innberetningen avgis på skjemaer, som fastsettes av Forsikringsraadet, og iøvrig efter Forsikringsraadets nærmere anvisning. Derhos har tillitsmannen uopholdelig å avgi innberetning til Forsikringsraadet om ethvert forhold vedkommende båndleggelsen, som han finner uriktig. Tvist mellem selskapet og tillitsmannen angående utførelsen av hans hverv avgjøres av Forsikringsraadet. 15. Angående tilfelle, som ikke er omhandlet i nærværende instruks, innhenter tillitsmannen forholdsordre fra Forsikringsraadet. 16. Tillitsmannen har likeoverfor utenforstående å bevare taushet om, hvad han har erfaret i sin egenskap av tillitsmann. Tillitsmannen har h gjøre sig bekjent med forsikringslovens bestemmelser, forsåvidt hans virksomhet angår. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaber som har tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. Den 1. juli 1921 hadde 6 utenlandske selskaper tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig: 1. Hafnia, 2. Nordstfernan 3. Skalle, 4. Svea, 5. Svenska Lif, 6. Victoria zu Berlin. (New-York Life har ophørt med nytegningen fra 1. januar 1918 (se også nedenfor),»danmark«har anmeldt ophør

21 Forsikringsselskaper 12*. wwwwer' med nytegningen fra 1. januar 1921 (Forsikringsraadets kunngjørelse av 28. januar 1921). Om Victoria (Stockholm), Skandia og Thule, se nedenfor. Om Tryg se beretning 1918, side 12*). 2. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap. 1. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria har fra 1. januar 1921 overdradd den til det norske generalagentur hørende forsikringsbestand til Idun. De for forsikringstagerne vesentlige betingelser er: Idun overtar forsikringene med alle derav følgende rettigheter og forpliktelser. b) De for forsikringene gjeldende forsikringsvilkår blir uforandret gjeldende. c) Idun forplikter sig til på de overtagne forsikringer å yde bonus som ikke er mindre enn den som forsikringstagerne vilde ha fått om de var blitt slående i det gamle selskap. Overdragelseskontrakten er ikke efter den norske forsikringslov gjenstand for prøvelse av Forsikringsraadet. Efter selskapenes anmodning har man imidlertid gjennemgått den, og anbefalt den til vedtagelse av forsikringstagerne. Av forsikringstagerne gjenstår et fåtall, som enten ikke har gått med på overdragelsen eller som ikke har kunnet nåes gjennem brev. Likeoverfor disse forsikringstagere vil Idun fungere som Victorias representant. 2 og 3. Försäkringsaktiebolaget Skandia og Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule har fra 1. januar 1921 gjenforsikret den til selskapenes norske generalagenturer hørende forsikringsbestand i Idun, og søker forsikringstagernes samtykke til endelig overdragelse til Idun fra 1. januar De for forsikringstagerne vesentlige betingelser er de samme som ovenfor angitt for Victorias forsikringstagere. Overdragelseskontraktene er ikke efter den norske forsikringslov gjenstand for Forsikringsraadets prøvelse, men Forsikringsraadet har, efter selskapenes anmodning, gjennemgått dem og anbefalt dem til vedtagelse av forsikringstagerne. Resultatet av henvendelsen til forsikringstagerne foreligger ennu ikke (juli 1921). 4. New-York Life Insurance Company, som fra 1. januar 1918 har ophørt d tegne nye forsikringer her i landet, har fra 1. januar 1922 overdradd den til det norske generalagentur hørende forsikrings-

22 13* Forsikringsselskaper omm bestand til Man, under forbehold av tilstrekkelig tilslutning fra forsikringstagernes side. De for forsikringstagerne vesentlige betingelser er de samme soin ovenfor angitt for Victorias forsikrede. Overdragelseskontrakten er ikke efter den norske forsikringslov gjenstand for prøvelse av Forsikringsraadet, men Forsikringsraadet liar, efter selskapenes anmodning, gjennemgått den og anbefalt den til vedtagelse av forsikringstagerne. Resultatet av henvendelsen til forsikringstagerne foreligger ennu ikke (juli 1921). 3. Frigjørelse av depositum. Andels-Anstalten Tryg (gjensidigt Livsforsikringsselskab), Kjøbenhavn, har fått frigitt depositumet kr. 100,000 den 9. august 1920.

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 193. FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1926. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 30.03.09. Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09. Sist

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII.. Trykt 1929: Nr. 83. Meieribruket i Norge i 1927. (L'industrie laitière de la Norvège en 1927)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune.

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune. VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 935: Nr. 50. Meieribruket i Norge i 933. (L'industrie laitière de la Norvège en 933.) 5. Syketrygden

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898. Sparebanken har

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 Index décenna ire des rapports annuels 192211931 du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938 FORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer