FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO

4 For aret 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr »» »» D-» »» D D »» 181

5 Til Kongen. I henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved å avgi beretning om Forsikringsraadets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og fortegnelse over de under forsikringsloven fallende selskaper som i drev forsikringsvirksomhet her i landet, supplert med de pr. 31. desember 1920 anmeldte selskaper. Kristiania den 12. september I ærbødighet Forsikringsraadet Bjorn.Thi'. Richardt. H. Monsen. Asbjørn Svin.

6 I. Tilsynet. Innholdsfortegnelse. 1. Forsikringsraadet 1* 2. Nevnden 1* 3. Forsikringsraadets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsraadets utgifter 2* 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår (ugyldighetsvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler) 5* 4. Overtagelse av utenlandske selskapers norske forsikringsbestand 6* 5. Instruks for tillitsmenn ved livsforsikringsselskaper 7* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 11* 2. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap 12* 3. Frigjørelse av depositum 13* III. Skadesforsikring 14* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 18* 2. Dispensasjoner 19* 3. Bankvirksomhet i forbindelse med formidling av livsforsikring for innskyterne * 4. Nedsettelse av aktiekapitalen i et ikke avviklende skadesforsikringsaktieselskap 22* 5. Tegning av nye forsikringer i et avviklende skadesforsikringsselskap.. 22* 6. Utlendingers adgang til å drive forsikringsvirksomhet her i landet... 23* 7. Utenlandske selskapers adgang til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet 23" 8. Beregning av avsetning til reservefond i skadesforsikringsaktieselskap 28* 9. Blindtarmforsikring 29* 10. Konjunkturforsikring med erstatning i brandtilfelle 29* 11. Depositum for filmforsikring 30* 12. Depositum for husdyrforsikring 30* 13. Forsikringslovens 97, annet ledd 30* 14. Forsikringslovens anvendelse på utenlandske selskaper 31* 15. Uberettiget opkrevning av gebyr i utenlandsk livsforsikringsselskap. 31* 16. Ikke godkjent livsforsikringstariff 31* 17. Regnskaper som ikke er medtatt i sammenstillingeri for 32* Side

7 V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 33* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon) Fortegnelse over de pr. 31/ anmeldte innenlandske forsikrings% selskaper 121 Fortegnelse over de pr. ' 1 / anmeldte utenlandske forsikrings% selskaper 131

8 Tabeller. Tableaux. Side Page Norske livsforsikringsselskaper. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto - 2. Balansekonto 4-3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 6-4. Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse 12 Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 18 Kollektivforsikringer på skibsbesetninger 18 Kollektive kapital- og renteforsikringer 20 Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tab!. 1. Compte de profits et pertes 2-2 Bilan 4-3. Spécifications du compte de profits et pertes 6 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres à. régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice Charge budgétaire causée par les décès de l'année Assurances collectives sur les vies des équipages navals Assurances et rentes collectives 20 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 9. Vinnings- og tapskonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt premie Gjensidige selskaper med hel utligning Balansekonto : 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt premie Gjensidige selskaper med hel utligning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: 1. Brandforsikring (B ) Transportforsikring (Ti-.) Ansvarsforsikring (A.) Blindeforsikring (Bl.) Blindtarmforsikring (Bit.) Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (Gl Husdyrforsikring (Hd.) Husleieforsikring (Hl.)., Maskinforsikring (Ma.) Motorvognforsikring (Mv.) 86 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 9 Compte de profits et pertes: 1 Sociétés anonymes Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles il répartition totale Bilan : 1. Sociétés anonymes Sociétés mutuelles å primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles à répartition totale Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport Assurance de la responsabilité civile Assurance contre la cécité Assurance contre lappen - dicite Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance sur le bétail Assurance des loyers Assurance des machines Assurance des voitures moteur 86

9 Side 12. Skiforsikring (S.) Storm- og haglskadeforsikring (St. & Hg.) Tyveriforsikring (Tv.) Ulykkesforsikring (U.) Vannledningsskadeforsikring (VI.) 88 Norske skadesforsikringsselskaper. (Livs-gjenforsikringsforretning.) Tab. 12. Vinnings- og tapskonto Balansekonto Spesifikasjoner : Premier, erstatninger, forvaltningsomkostninger, forsikringsfond Forsikringsstokken og dens bevegelse 96 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning ) Tab. 16, a. Premier, erstatninger og gjenkjøp 98-16, b. Forvaltningsomkostninger, skatter og avgifter, premieog erstatningsreserve, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 102 Page 12. Assurance contre le bris des skis Assurance contre l'orage et la grêle Assurance contre le vol Assurance contre les accidents Assurance des conduites d'eaux 88 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. (Opérations de réassurance sur la vie.) Tabl. 12. Compte de profits et pertes Bilan Spécifications : Primes, sinistres, frais d'administration, réserves mathématiques Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à. la fin de l'exercice 96 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Tab1.16, a. Primes, sinistres etassurances échues, rachats 98-16, b. Frais d'administration, impôts, réserves mathématiques, réserves pour sinistres à régler, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à la fin de l'exercice 102 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 18. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: 1. Brandforsikring (B ) Transportforsikring () Ansvarsforsikring (A.) Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (G1.) Motorvognforsikring (Mv.) Reisegodsforsikring (R.) Tyveriforsikring (Tv.) P. Ulykkesforsikring (U.) Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tabl. 18. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport Assurance de la responsabilité civile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance des voitures moteur Assurance des bagages Assurance contre le vol Assurance contre les accidents 118

10 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringsloven). 1. Forsikringsraadet ( 5). Som medlemmer er beskikket: A. B. Bjørn, høiesterettsassessor, formann og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). H. Monsen, bankchef, forretningskyndig medlem (beskikket 21. november ). Som varamenn er beskikket: D. H. Christiansen, høiesterettsassessor, for det juridiske medlem, (beskikket 4. april ). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai 1917). Reidar Due, børskommissær, for det forretningskyndige medlem (beskikket 21. novbr. ). 2. Nevnden ( 6). Som medlemmer er beskikket: P. I. Paulsen, høiesterettsassessor, formann (beskikket 20. desbr. 1918). Cath. Bang, generalkonsul (beskikket 20. desember 1918). G. Kamstrup Hegge, bankchef (beskikket 20. desember 1918). Som varamenn er beskikket: M. C. Backer, høiesterettsassessor, for formannen (beskikket 20. desember 1918). Robert Jacobsen, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer (beskikket 20. desember 1918). 3. Forsikringsraadets tjenestemenn : Aktuar: Karl Færden, aktuar (ansatt 8. januar 1917). Revisor: Asbjørn Svin (ansatt 22. mai 1916). Sekretær I: Per Vasmoen (ansatt 30. august 1920).» II: Sigurd Lone (ansatt 11. oktober 1920). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: I a.

11 Forsikringsselskaper 2* 1 11,..11, mama., Ved Andvake: ekspedisjonschef Birger Wyller. Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram: underdirektør Emil Schreiner. Frigg: borgermester O. Wetteland. Gjensidige: underdirektør Emil Schreiner. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea : borgermester Vilhelm Lie. Idun : byråchef L. Klveboe. Norske Folk: ekspedisjonschef Birger Wyller. Norske Forenede: byråchef Einar Storsteen. 1 Norske Liv: byråchef L. Klæboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsraadet godkjent: Ved Andvake: aktuar Ivar Myklebust.» Brage:» A. Palmstrøm.» Fram :» C. C. Christiansen.» Frigg:» Odd Aune.» Gjensidige:» Olaf Gran.» Glitne:» Trygve Hoel.» Hygea:» Thorvald Dahl.» Id un :» Ivar Hesselberg.» Norske Folk:» Olav Aabakken.» Norske Forenede:» Martin Andresen.» Norske Liv:» N. Solberg. 6. Forsikringsraadets utgifter. Utgifter i budgetårene: 1917/ '19 /20 Løn til det forsikringstekniske medlem. 8,500 8,500 8,500 Honorar til de to andre medlemmer 4,000 4,003 4,000 Godtgjørelse for formannshvervet 1,000 1,000 1,000 Lønninger til funksjonærene 14,383 18,488 18,600 Husleie, opvarmning og belysning 3,181 3,335 3,838 Trykningsomkostninger 1,796 2,837 6,474 Inventar, bøker og bladhold øvrige utgifter 26,028 10,639 16,424 Tilsammen 39,319 49,587 59,800 Beskikket for den tid, hvori ekspeclisjonschef Thorsen, som socialpolitisk utsending i utlandet, er fraværende fra departementet. 2 Inkl. dyrtidstillegg kr. 1, Inkl. dyrtidstillegg kr. 5, Inkl. dyrtidstillegg kr. 12,330.

12 3* Forsikringsselskaper mom., 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 28. januar 1921 er det bestemt at selskapenes avgift for 1920 skal settes til 0,3 pro mille av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret I utligningen for 1920 deltok 173 innenlandske og 85 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 57,159 og kr. 6,865, tilsammen kr. 64,024. Herved er dekket Forsikringsraadets utgifter i budgetlåret kr. 59,800 med fradrag av overskudd på utligningen for året, kr. 7,886, til rest kr. 51,914, hvorefter der blir et overskudd på kr. 12,110.

13 H. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tilladelse 6'1 å drive livsforsikringsvirksomhet. Den 1. juli 1921 hadde 11 norske selskaper tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Frigg, 5. Gjensidige, 6. Glilne, 7. Hygea, 8. Idun, 9. Norske Folk, 10. Norske Forenede, 11. Norske Liv. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Av forandringer siden forrige beretning (se dennes side 4* fig.) bemerkes: Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norske Forenede og Norske Liv har innført nytt grunnlag for renteforsikring (straks begynnende og opsatte livrenter). Premiene beregnes på de av Den norske aktuarforenings livrentekomite av 1918 utarbeidede selekte dødelighetstabeller, særskilt for menn og kvinner (NA kt 1918, M og NA kt 1918, K). Rentefoten er 4 pct. p. a. Forsikringsfondet beregnes på samme grunnlag, idet der dog for seleksjonsperioden anvendes visse tilnærmelsesmetoder. Forsikringsfondet såvel for straks begynnende som for opsatte livrenter beregnes med et tillegg av 21/2 O/ dekkning av omkostninger efterat livrenten er begynt å løpe. Sålenge rentekonjunkturen tillater det, beregnes livrentene med et tillegg, idet der i de første 10 år av forsikringstiden regnes med en rentefot av 5 1/2 pct. p. a. ved premier en gang for alle, og 5 pct. p. a. ved løpende premier. Er premiebetalingstiden mindre enn 10 år, regnes med en mellemliggende sats. Tilsvarende tillegg ydes ogsaa ved kapitalforsikring med oplevelsesrisiko (utstyrsforsikring), her anvendes fremdeles det eldre grunnlag. Norske Folk har ved kollektiv forsikring, kun omfattende alderdomspensjon (beregningsgrunnlag NFK O1/ 4 pct. p. a.), innført samme tillegg som de øvrige selskaper ved sine renteforsikringer. Andvake har i forbindelse med det nye grunnlag for livrenteforsikring innført en kombinasjon av kapitalforsikring med oplevelsesrisiko og opsatt livrente (sparetrygding med rett til val av livrenta). Ved opsettelsestidens utløp kan forsikrede velge mellem en kontantsum og livrente. Kontantsummen er lik premiereserven for forsikringen, inkl. 2 1/2 pct.-tillegget, med fradrag av differensen mellem premiereserven, regnet på tabell for nytilkomne forsikrede, og premiereserven, regnet på tabell for dem som har været forsikret i t år, når t er lik

14 Forsikringsselskaper `..solmo forsikringstiden. For dem som velger livrente, avsettes forsikringsfond som for nytilkomne forsikrede. Andvake har ved opsatt kapitalforsikring med dødsrisiko (barneforsikring) innført grunnlaget NFM 01/11 og 4 pct. p. a. (istedenfor det tidligere grunnlag SFM 91/00 og 3 1/2 pct. p. a.) Hygea har ved beregning av forsikringsfondet for forsikring med kursgevinst forhoiet rentefoten for de første 10 år fra 5 til 5 1/2 pct. p. a. (jfr. beretning 1918, side 4*). Hygea har ved kapitalforsikring med dødsrisiko innført en særlig form (»familieforsikring,<), hvorefter der foruten forsikringssummen utbetales 5 tillegg, hvert lik 1/5 av forsikringssummen; tilleggene utbetales i løpet av 5 år, første gang efter 15, siste gang efter 19 års forsikringstid, enten forsikrede da er ilive eller ikke. Gjenkjøpsverdien av en familieforsikring er lik premiereserven med et fradrag av 3 3/4 pct. av forsikringssummen (uten tilleggene). Grunnlaget er det vanlige: H 1 1 og 4 pct. p. a. Gjensidige, Hygea og Idun har ved kapitalforsikring med dødsrisiko innført en særlig form (»studieforsikring«) kjennetegnet ved at årspremien i de første 5 eller 10 hr ()studietiden«) er halvparten av årspremien i de resterende år. Grunnlaget er det vanlige: lim og 4 pct. p.a. Ved forsikring på mindre gode liv (avslagsrisikoer) er den tidligere ordning mellem Norske Folk og selskapene Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun og Norske Liv (jfr. Forsikringsraadets beretning 1916, s. 7* og 1918, s. 5*) endret, således at Norske Folk nu i hovedsaken beholder de overtatte forsikringer helt for egen regning, idet selve driften av denne forsikringsgren skjer under de avgivende selskapers garanti. 3. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med oplevelsesrisiko (utstyrsforsikring) og renteforsikring (straks begynnende og opsatt livrente). Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norske Forenede og Norske Liv har innført nye forsikringsvilkdr for kapitalforsikring med oplevelsesrisiko og renteforsikring. A. Ilgyldighetsvilkiir. De fleste selskaper har sløifet ugyldighetsvilkårene ved disse forsikringer. Et par har dog forbeholdt sig å kunne foreta ny premieberegning, hvis alderen er urigtig opgitt, og dette påvises innen 3 år efter polisens utstedelse. B. Gjenkjeps- og fripolisereglene er i det vesentlige ens i alle selskaper. Med hensyn til gjenkjøpsretten er der dog nogen forskjell: i enkelte selskaper kan der kreves gjenkjøp (ved poliser tegnet med tilbakebetaling), i andre finner gjenkjøp kun sted med styrets samtykke, eller efter forbehold tatt ved forsikringens tegning.

15 Forsikringsselskaper Gjenkjøps- og fripoliseverdien beregnes på grunnlag av avbruddsverdien, hvorved forstås a) ved kapitalforsikring med oplevelsesrisiko: polisens matematiske verdi med fradrag av 1 1/2 pct. av forsikringssummen. b) ved renteforsikring: polisens matematiske verdi med fradrag av 20 pct. av livrentens årlige beløp og 5 pct. av kontantverdien av de fremtidige nettopremier. Hvis en polises avbruddsverdi, beregnet efter disse regler, blir mindre enn 10 kroner, ansees polisen for ikke A ha avbruddsverdi. Fripoliseverdien (reduksjonsverdien) beregnes på grunnlag av avbruddsverdien, idet denne settes lik avbruddsverdien av den reduserte forsikring. Gjenkjøpsverdien (hvor gjenkjøp tilstedes) er lik avbruddsverdien, dog ikke over 90 pct. av det beløp som skal tilbakebetales ved forsikredes død (dødsfallsbeløpet). Ved opsatte livrenter med tilbakebetaling kun i opsettelsestiden utgjør gjenkjøpsverdien i de 5 siste år av denne tid hoist så stor del av 90 pct. av tilbakebetalingsbeløpet som den gjenstående del av opsettelsestiden utgjør av 5 år. Er avbruddsverdien storre enn gjenkjøpsverdien, blir det overskytende beløp anvendt til kjøp av en redusert forsikring uten tilbakebetaling, idet avbruddsverdien av denne settes lik forskjellen mellem den oprindelige forsikrings avbrudds- og gjenkjøpsverdi. Avbrudds- og fripoliseverdiene beregnes på grunnlag av den dødelighetstabell og den rentefot som er anvendt ved premieberegningen. De fleste selskaper har forbeholdt sig adgang til å utløse fripoliser under et visst beløp (40 kroner i årlig rente, 100 kroner i kapital) mot utbetaling av avbruddsverdien. For tilleggsydelser (på grunn av rentekonjunkturen) gjelder følgende bestemmelser : Hvis polisen reduseres på grunn av manglende premiebetaling, blir tillegget ikke nedsatt, hvis der er betalt premie for 10 år eller mere; er der betalt premie for mindre enn 10 år, nedsettes tillegget således at det kommer til å utgjøre så stor del av det oprindelig fastsatte tillegg som det erlagte premiebeløp utgjør av det premiebeløp som alt i alt skulde erlegges efter polisen i de første 10 år av forsikringstiden. 4. Overtagelse av utenlandske selskapers norske forsikringsbestand. /dun har overtatt den til det norske generalagentur hørende forsikringsbestand for selskapene Victoria (Stockholm), Skandia, Thule

16 7* Forsikringsselskaper og New-York Life. Se herom nærmere nedenfor under»b. Utenlandske selskaper«. 5. Instruks for tillitsmenn ved livsforsikringsselskaper. I henhold til I, 82, sjette ledd, i lov av 21. mai 1920 om forandringer i lov om forsikringsseskaper av 29. juli 1911 er der ved kongelig resolusjon av 20. mai 1921 fastsatt følgende instruks for tillitsmenn ved norske livsforsikringsselskaper: 1. Tillitsmannen har personlig å utføre de ham påhvilende hverv. Forfall meldes til Forsikringsraadet, som tilsiger stedfortreder. Tillitsmann ved ett selskap er forpliktet til å utføre stedfortredertjeneste ved annet selskap i samme by. 2. Tillitsmannen påser, at de verdipapirer, som tjener til dekning av forsikringsfondet, blir båndlagt innen de fastsatte frister, og at de båndlagte verdipapirer opbevares særskilt. Tillitsmannen kan frigjøre båndlagte verdipapirer, når der samtidig båndlegges minst likestore verdier til ombytning, eller når der på forhånd er båndlagt et tilsvarende beløp i overskudd. løvrig må frigjørelse kun finne sted med Forsikringsraadets samtykke. 3 Båndleggelse og frigjørelse skjer ved daterte påtegninger ph vedkommende verdipapirer. Påtegningene skal ha den i nærværende instruks fastsatte form, medmindre Forsikringsraadet samtykker i, at annen form kan anvendes. Påtegning på ihendehaverobligasjoner kan bortfalle, mot at der istedet gjøres påtegning på en fortegnelse over obligasjonene, og disse derefter settes ut av selskapets besiddelse på en av Forsikringsraadet godkjent måte. Påtegningene underskrives av selskapet og tillitsmannen. Tillitsmannen påser, at selskapets underskrift er gitt i vedtektsmessig fastsatt form og av rette vedkommende. Selv underskriver han med tilføielse av»tillitsmann«. 4. a. Båndleggelse av pantobligasjoner skjer ved følgende påtegning: Nærværende pantobligasjon tilhører (Selskapets firmanavn)

17 Forsikringsselskaper 8* 111.,,, 11 mamma/ forsikringsfond, og kan ikke transporteres, pantsettes, kvitteres eller avleses, forinnen den er frigjort av tillitsmannen (lov av 21. mai 1920,, 82, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911). Selskapets underskrift den N.N. Tillitsmann b. Båndleggelse av andre verdipapirer (kontrabøker undtatt) skjer ved følgende påtegning: Nærværende verdipapir tilhører (Selskapets firmanavn) forsikringsfond (lov av 21. mai 1920, 82, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911). Selskapets underskrift den N.N. Tillitsmann C.Frigjørelse av båndlagte pantobligasjoner og andre verdipapirer (kontrabøker undtatt) skjer ved følgende påtegning: Ovenstående påtegning av (datum) bortfaller (lov av 21. mai 1920, 82, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911). Selskapets underskrift den N.N. Tillitsmann 5 Båndleggelse av kontrabøker skjer ved følgende påtegninger: Det på nærværende kontrabok til enhver tid innestående beløp tilhører (Selskapets firmanavn) forsikringsfond (lov av 21. mai 1920, 82, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911). den Selskapets underskrift N.N. Tillitsmann Denne påtegning, som gjelder en gang for alle, settes foran i kontraboken eller på dens innvendige perm.

18 9* Forsikringsselskaper Ved hver innsetning og uttagelse gis følgende spesielle påtegninger: Båndlagt kr., tilsammen båndlagt kr. Frigjort kr. den Selskapets underskrift, til rest båndlagt kr. G. N.N. Tillitsmann Kontrabok må ikke godtas til båndleggelse, forinnen den av vedkommende bank er gitt følgende påtegning: På nærværende kontrabok utbetales intet, forinnen den av selskapet og tillitsmannen er gitt påtegning om, at vedkommende beløp er frigjort. den Bankens underskrift Denne påtegning settes foran i kontraboken eller ph dens innvendige perm. 7. Fortegnelse over ihendehaverobligasjoner, som skal båndlegges efter 3, annet ledd, opstilles og påtegnes på en av Forsikringsraadet godkjent måte. 8. Vil selskapet ha nogen del av forsikringsfondet dekket ved egen fast eiendom, skal tillitsmannen kreve fremlagt tinglest erklæring sålydende: Undertegnede (selskapets firmanavn), som i medhold av lov av 21. mai 1920, 82, første ledd, om forandringer i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911, jfr. 80, punkt G, har anbragt kr. (Tall og bokstaver) av forsikringsfondet i den selskapet ved skjøte av. hjemlede eiendom gate nr. erklærer herved overenstemmende med ovennevnte 82 i forsikringsloven, at forannevnte eiendom tilhører forsikringsfondet. Nærværende erklæring kan ikke avleses uten i henhold til derom av Forsikringsraadet meddelt påtegning. den Selskapets underskrift II

19 Forsikri ngsselska per Erklæringen forevises for tillitsmannen, som påser, at den er i orden, og at den opbevares særskilt og på betryggende måte. Det i eiendommen anbragte beløp blir derefter å anse som båndlagt. Til båndleggelse må kun godtas verdier av den i forsikringslovens 80, punkt 1-8, omhandlede art. Ved bedømmelsen av pantesikkerheten ved lån mot pant i fast eiendom legges til grunn enten avhjemlet takst av opnevnte menn eller skattetakst eller hypotekbanktakst. For lån mot stats- eller kommunegaranti kommer den i ovennevnte paragraf, punkt 5, fastsatte grense ikke til anvendelse. Tillitsmannen kan samtykke i panterettsfrafallelse og prioritetsvikelser, når dette kan anses ubetenkelig for den sikkerhet, pantet byr. Anvendelse av de i ovennevnte paragrafs punkt 8 omhandlede verdipapirer kan kun linne sted efter Forsikringsraadets nærmere bestemmelse. 10. Tillitsmannen skal opta fortegnelse over de båndlagte verdier og holde den Ii jour for tilgang og avgang. Et sammendrag skal alltid linne sted for regnskapsårets siste dag og avstemmes med selskapets bøker. Minst én gang årlig, til ubestemt tid, skal tillitsmannen undersøke, om samtlige båndlagte verdier er tilstede. For verdier, som er satt ut av selskapets besiddelse ( 3, annet ledd), bestemmer Forsikringsraadet, hvorvidt og i hvilken utstrekning sådan undersøkelse skal -finne sted. 11. Pantobligasjoner anføres i fortegnelsen som båndlagt for sitt pålydende beløp, dog ikke med høiere beløp enn den efter forsikringslovens 80, punkt 5, gjeldende lånegrense. Hvis obligasjonen er utstedt eller erhvervet til underkurs, skal der for differensen båndlegges et særskilt tillegg. Dette tillegg må kun frigjøres med Forsikringsraadets samtykke. 12. Stats- og kommuneobligasjoner og andre børsnoterte verdipapirer anføres i fortegnelsen som båndlagt for det beløp (kurs), hvormed de er anført i selskapets sist offentliggjorte balanse. Har Forsikringsraadet gjort anmerkning mot balansen, skal der

20 11* Forsikringsselskaper på Forsikringsraadets anfordring båndlegges et særskilt tillegg. Dette tillegg må kun frigjøres med Forsikringsraadets samtykke. De i året innkjøpte verdipapirer anføres til innkjøpspris, forsåvidt ikke Forsikringsraadet samtykker i, at de anføres til en hoiere kurs. s 19 Båndleggelse skjer ved utløpet av hvert regnskapskvartal for et etter forsikringslovens 82 beregnet beløp, som tillitsmannen begjærer opgitt hos selskapet. 14. Tillitsmannen avgir innberetning til Forsikringsraadet om båndleggelse og frigjørelse. Innberetningen avgis innen 4 uker efter utløpet av hvert regnskapskvartal ( 13). Innberetningen avgis på skjemaer, som fastsettes av Forsikringsraadet, og iøvrig efter Forsikringsraadets nærmere anvisning. Derhos har tillitsmannen uopholdelig å avgi innberetning til Forsikringsraadet om ethvert forhold vedkommende båndleggelsen, som han finner uriktig. Tvist mellem selskapet og tillitsmannen angående utførelsen av hans hverv avgjøres av Forsikringsraadet. 15. Angående tilfelle, som ikke er omhandlet i nærværende instruks, innhenter tillitsmannen forholdsordre fra Forsikringsraadet. 16. Tillitsmannen har likeoverfor utenforstående å bevare taushet om, hvad han har erfaret i sin egenskap av tillitsmann. Tillitsmannen har h gjøre sig bekjent med forsikringslovens bestemmelser, forsåvidt hans virksomhet angår. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaber som har tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. Den 1. juli 1921 hadde 6 utenlandske selskaper tilladelse til å drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig: 1. Hafnia, 2. Nordstfernan 3. Skalle, 4. Svea, 5. Svenska Lif, 6. Victoria zu Berlin. (New-York Life har ophørt med nytegningen fra 1. januar 1918 (se også nedenfor),»danmark«har anmeldt ophør

21 Forsikringsselskaper 12*. wwwwer' med nytegningen fra 1. januar 1921 (Forsikringsraadets kunngjørelse av 28. januar 1921). Om Victoria (Stockholm), Skandia og Thule, se nedenfor. Om Tryg se beretning 1918, side 12*). 2. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap. 1. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria har fra 1. januar 1921 overdradd den til det norske generalagentur hørende forsikringsbestand til Idun. De for forsikringstagerne vesentlige betingelser er: Idun overtar forsikringene med alle derav følgende rettigheter og forpliktelser. b) De for forsikringene gjeldende forsikringsvilkår blir uforandret gjeldende. c) Idun forplikter sig til på de overtagne forsikringer å yde bonus som ikke er mindre enn den som forsikringstagerne vilde ha fått om de var blitt slående i det gamle selskap. Overdragelseskontrakten er ikke efter den norske forsikringslov gjenstand for prøvelse av Forsikringsraadet. Efter selskapenes anmodning har man imidlertid gjennemgått den, og anbefalt den til vedtagelse av forsikringstagerne. Av forsikringstagerne gjenstår et fåtall, som enten ikke har gått med på overdragelsen eller som ikke har kunnet nåes gjennem brev. Likeoverfor disse forsikringstagere vil Idun fungere som Victorias representant. 2 og 3. Försäkringsaktiebolaget Skandia og Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule har fra 1. januar 1921 gjenforsikret den til selskapenes norske generalagenturer hørende forsikringsbestand i Idun, og søker forsikringstagernes samtykke til endelig overdragelse til Idun fra 1. januar De for forsikringstagerne vesentlige betingelser er de samme som ovenfor angitt for Victorias forsikringstagere. Overdragelseskontraktene er ikke efter den norske forsikringslov gjenstand for Forsikringsraadets prøvelse, men Forsikringsraadet har, efter selskapenes anmodning, gjennemgått dem og anbefalt dem til vedtagelse av forsikringstagerne. Resultatet av henvendelsen til forsikringstagerne foreligger ennu ikke (juli 1921). 4. New-York Life Insurance Company, som fra 1. januar 1918 har ophørt d tegne nye forsikringer her i landet, har fra 1. januar 1922 overdradd den til det norske generalagentur hørende forsikrings-

22 13* Forsikringsselskaper omm bestand til Man, under forbehold av tilstrekkelig tilslutning fra forsikringstagernes side. De for forsikringstagerne vesentlige betingelser er de samme soin ovenfor angitt for Victorias forsikrede. Overdragelseskontrakten er ikke efter den norske forsikringslov gjenstand for prøvelse av Forsikringsraadet, men Forsikringsraadet liar, efter selskapenes anmodning, gjennemgått den og anbefalt den til vedtagelse av forsikringstagerne. Resultatet av henvendelsen til forsikringstagerne foreligger ennu ikke (juli 1921). 3. Frigjørelse av depositum. Andels-Anstalten Tryg (gjensidigt Livsforsikringsselskab), Kjøbenhavn, har fått frigitt depositumet kr. 100,000 den 9. august 1920.

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

Livsforsikring i Den europeiske union En oppsummering av de viktigste bestemmelser i livsforsikringdirektivene

Livsforsikring i Den europeiske union En oppsummering av de viktigste bestemmelser i livsforsikringdirektivene NFT 3/1994 TEMA EU Livsforsikring i Den europeiske union En oppsummering av de viktigste bestemmelser i livsforsikringdirektivene av Dr. Klaus Miller, Bayerische Rück, München Dr. Klaus Miller, født 1960,

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Bilag 4. Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet

Bilag 4. Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet Bilag 4 Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet KLAUSULER OM VERDIFASTHET Av høyesterettsadvokat FREDRIK MOE, Norge INNLEDNING Emnets tittel trenger en presisering og en grensedragning. Klausuler er i denne

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

En hvitbok: utvalgte offentlige dokumenter om krigsbarnsaken

En hvitbok: utvalgte offentlige dokumenter om krigsbarnsaken Side 1 En hvitbok: utvalgte offentlige dokumenter om krigsbarnsaken Publisert i 1999 av Norges forskningsråd, tilrettelagt i pdf-format av Norges krigsbarnforbund (NKBF) Side 2 En hvitbok: utvalgte offentlige

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 15 Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer Innledning Forsilaingsvirksomhetsloven 12-17 (ikke satt i kraft) gir anvisning på at

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer