s offisielle statistikk, rekke XII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s offisielle statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk Alcohol statistics 83 Syketrygden 959 Health insurance 84 Jordbruksstatistikk Agricultural statistics 85 Fiskeritelling. november 960 I Fiskere, deltaking m. v. Fishery census I Fishermen, participation etc. 86 Utenrikshandel II External trade il 87 Statistisk årbok 962 Statistical yearbook of Norway 88 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 959 IV Dei naturlege jordbruksområde Census of agriculture IV The agricultural regions 89 Norges fiskerier 960 Fishery statistics of Norway 90 Telegrafverket Tglegraphes et tglêphones de l'etat 9 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 960 Medical statistical report 92 Norges bergverksdrift Norway's mining industry 93 Lønnstatistikk Wage statistics 94 Utenrikshandel III External trade III 95 Skattestatistikk 960 Tax statistics Rekke XIITrykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over året 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and migration statistics 98 Syketrygden 960 Health insurance 99 Sinnssykehusenes virksomhet 960 Hospitals for mental disease 00 Samferdselsstatistikk II Transport and communication statistics II 0 Norges postverk 962 Statistigue postale. 02 Skogavvirking til Roundwood cut 03 Kredittmarkedstatistikk Credit market statistics 04 Meieribruket i Noreg Norway's dairy industry 05 Elektrisitetsstatistikk Electricity statistics 06 Utenrikshandel 962 I External trade I 07 Statistisk årbok 963 Statistical yearbook of Norway 08 Folketellingen 960 I Folkemengde og areal etter administrative inndelinger Tettbygde strøk i herredene. Bebodde øyer. Population census I Population and area by administrative divisions Densely populated areas in rural municipalities Inhabited islands 09 Forsikringsselskaper Socigtgs d'assurances

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 09 FORSIKRINGSSELSKAPER Sociètès d'assurances FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 963

4 Tidligere utkommet: Forsikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI 06, 96 VI 28, 97 VI 56, 98 VI 8, 99 VII 23, 920 VII 54, 92 VII 86, 922 VII 28, 923 VII 68, 924 VII 93, 925 VIII 2, 926 VIII 53, 927 VIII 86, 928 VIII 9, 929 VIII 39, 930 VIII 73, 93 VIII 97, 932 IX 2, 933 IX 46, 934 IX 73, 935 IX 00, 936 IX 26, 937 IX 5, 938 IX 82, 939 X 2, 940 X 28, 94 X 52, 942 X 70, 943 X 84, 944 X 07, 945 X 29, 946 X 46, 947 X 74, 948 XI 3, 949 XI 52, 950 XI 9, 95 XI 28, 952 XI 65, 953 XI 20, 954 XI 225, 955 XI 266, 956 XI 302, 957 XI 328, 958 XII 8, 959 XII 4, 960 XII 75. Morten Johansens Boktrykkeri, Oslo

5 Til Kongen. I henhold til 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 9 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved d avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet siden utgivelsen av forrige beretning. Beretningen er ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, ført et four til 3. desember 962, over anmeldte selskaper som faller inn under denne lov og lov om sjøtrygdelag av 3. juli 953. Oslo den 8. juni 963. I ærbødighet Forsikrings rådet Erling Sverdrup Erling Scrim Fredrik C. S. Sejersted Nils Arvesen Hans Cappelen Gudrun Tømmerbakke

6

7 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side. Forsikringsrådet * 2. Nemnda 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsrådets utgifter 3* 7. Forsikringsselskapenes avgifter II. Livsforsikring. A. Norske Selskaper.. Selskaper som bar tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår 4. Krigsforsikring 5. Garanterte tillegg 6. Bonusbestemmelser 7. Overføring av pensjonsrettigheter fra et selskap til et annet 8. Forsikring uten lægeundersøkelse 9. Gjenforsikring av pensjonskasser 0. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80 pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 4* 4* 6* 8* 8* 2* 3* 3* 4* 4* 5* B. Utenlandske selskaper.. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 7* Skadeforsikring. 8* IV. Forskjellige meddelelser.. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 22* 2. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 7, annet ledd 23* 3. Forsikringstilsynslovens 80, nr. 5, lånetakstapparatet 24* 4. Anvendelse av ihendehaverobligasjonslån til dekning av forsikringsfond 27* 5. Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring 28*

8 Side 6. Båndlegging av pantobligasjoner i hus på festet grunn 7. Endringer i forsikringstilsynsloven 8. Avgjørelser etter, og fortolkning av, tilleggslov av 8. juni 938 til forsikringstilsynsloven 9. Regnskapsspørsmål i forsikringsselskaper 0. Regnskapsskjemaet for skadeforsikringsaksjeselskaper. Lov av 3. juli 953 om sjøtrygdelag 2. Bilansvarsloven 3. Endring i skattelovene som følge av avtalen om tariffestet pensjon 4. Endringer i «Regler om private tjenestepensjonsordninger» fastsatt ved kgl. resolusjon av 9. desember Nordisk samarbeid om lovgivning vedrørende visse forsikringsrettslige spørsmål 6. OECD. - samarbeid på forsikringstilsynets område 7. Opprydning i lovverket 8. Uttalelser om lovutkast 28* 29* 32* 32* 33* 33* 35* 36* 36* 36* 37* 37* 38* V. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 960 og tidligere Ar 39* Tabeller (se etterfølgende spesifikasjon) Index (fransk).. 2 Tabeller 2-45 Fortegnelse pr, '72 over innenlandske forsikringsselskaper og sjelforsikringsforeninger 46 Fortegnelse pr. 3/2 over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper. 62 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tab.l. Vinnings- og tapskonto 2-2. Balansekonto 6-3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 48-7a. Individuelle renteforsikringer 50-7b. Kollektive kapital- og renteforsikringer 58 Tableaux. Societes norvegiennes. Assurance sur la vie. Page Tabl.l. Compte de profits et pertes 2-2 Bilan 6-3. Sp6cifications du compte de profits et pertes serves math&natiques, serves pour sinistres et sommes assur6es &hues a regler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours a la fin de l'exercice Charge budg6taire caus6e par les d6cls de l'ann6e a. Assurances de rentes individuelles 50-7b. Assurances et rentes collectives 58 On trouvera un index complet en français en t&te des tableaux, v. pages 2-.

9 Norske skadeforsikringsselskaper. Side Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: a. Aksjeselskaper 70 b. Gjensidige selskaper 78 c. Gjensidige sjoforsikringsforeninger. 82 SOCi6t68 norvegiennes. Assurance d'indernnites. Page Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a. Soci6t6s anonymes 70 b. Soci6t6s mutuelles (avec r6-- partition des d6ficits). 78 c. Soci6tes maritimes mutuelles (avec repartition des d6ficits) r6gies par les dispositiones de la loi 3 juillet Balansekonto : a. Aksjeselskaper 86 b. Gjensidige selskaper 90 c. Gjensidige sjoforsikringsforeninger Bilan : a. Soci6t6s anonymes 86 b. Soci6t6s mutuelles (avec r6- partition des d6ficits). 90 c. Soci6t6s maritimes mutuelles (avec repartition des deficits) r6gies par les dispositiones de la loi 3 juillet Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brannforsikring (B.) 94 B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 98 C. Transportforsikring, krig (Tk.). 04 D. Ansvarsforsikring (A.).. 06 E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (Gl.) 0 G. Husdyrforsikring (Hd.).. 2 H. Husleieforsikring (H.) 2 Hussoppforsikring (Hs.).. 2 J. Innbruddsforsikring (I.) 4 K. Kredittforsikring (K.)... 6 L. Livsgjenforsikring (Lgj.) 8 M. Luftfartforsikring (Lu.) 20 N. Maskinforsikring (Ma.) Motorvognforsikring (Mv.) 24 P. Storm- og haglskadeforsikring (Sthg ) 26 Q. Ulykkesforsikring (U.).. 28 R. Vannledningsskadeforsikring (V.) 30 S. Diverse (Div) Primes, sinistres, commissions, r6serves pour risques en cours, et pour sinistres a r6gler: A. Assurance contre l'incendie 94 B. Assurance maritime et transport, risques g6n6raux 98 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre D. Assurance de la responsabilit6 civile 06 E. Assurance de garantie 08 F. Assurance contre le bris des glaces 0 G. Assurance sur le Mail. 2 H. Assurance des byers. 2 I. Assurance contre la fongosit6 des immeubles 2 J. Assurance contre le vol 4 K. Assurance de cr6dit 6 L. Reassurance vie. 8 M. Assurance contre des risques a6riens 20 N. Assurance des machines Assurance des automobiles 24 P. Assurance contre lage et la greie. 26 Q. Assurance contre les accidents 28 R. Assurance des conduites d'eaux 30 S Branches diverses 32

10 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Side Societes etrangires. Assurance sur la vie. (Operations en Norvege.) Page Tab.. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus 34 Tabl.. Primes, paiements par suite de sinistres etc., frais et impots, r6serves transitoires, b6n6fices aux assur6s 34 Tab. 2. Forsikringsstokken og dens bevegelse 35 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 3. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brannforsikring (B.) 40 B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 40 C. Transportforsikring, krig (Tk ) 42 D. Ansvarsforsikring (A.). 42 E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (G.) 42 G. Innbruddsforsikring (I.) 44 H. Luftfattforsikring (Lu.). 44 I. Maskinforsikring (Ma.).. 44 J. Motorvognforsikring (Mv.) 44 K. Ulykkesforsikring (U.) L. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 44 Tabl. 2. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours a la fin de l'exercice 35 Societes etrangires. Assurance d'indemnites. (Operations en Norvege.) Tabl. 3. Revenus et d6penses au compte de la socia Primes, sinistres, commissions, rêserves pour risques en cours, et pour sinistres r6gler: A. Assurance contre l'incendie 40 B. Assurance maritime et transport, risques g6n6raux 40 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre.. 42 D. Assurance de la responsabilit6 civile 42 E. Assurance de garantie 42 F. Assurance contre le bris des glaces 42 G. Assurance contre le vol 44 H. Assurance contre des risques a6riens 44 I. Assurance des machines 44 J. Assurance des automobiles 44 K. Assurance contre les accidents 44 L. Assurance des conduites d'eaux 44

11 * Forsikringsselskaper I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.). Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Erling Sverdrup, dr. philos., professor, formann (beskikket 4. mai 962). Funksjonstid til 3. mai 966. Erling Sæbø, adm. direktør (beskikket 20. juni 952 som adm. direktør og forsikringsteknisk medlem). Fredrik C. S. Sejersted, høyesterettsadvokat, direktør (beskikket 4. mai 962). Funksjonstid til 3. mai 966. Nils Arvesen, direktør (beskikket 4. februar 960). Funksjonstid til 3. mai 964. Hans Cappelen, sosialrådmann (beskikket 20. mai 960). Funksjonstid til 3. mai 964. Som varamenn er beskikket: Olav Skogen, direktør (beskikket 4. mai 962 for professor Erling Sverdrup). Funksjonstid til 3. mai 966. Birger Haugen, kst. sjefaktuar (beskikket 6. oktober 959 for det forsikringstekniske medlem). Hans H. Røer, direktør (beskikket 4. mai 962 for direktør Fredrik Sejersted). Funksjonstid til 3. mai 966. Per Dragland, cand. oecon. (beskikket 20. mai 960 for direktør Nils Arvesen). Funksjonstid til 3. mai 964. Einar Bakke, byrettsdommer (beskikket 20. mai 960 for sosialrådmann Hans Cappelen). Funksjonstid til 3. mai Nemnda ( 6). Funksjonstiden for de medlemmer og varamenn som ble beskikket ved kongelig resolusjon av 22. desember 950 utløp 3. desember 955. Nye medlemmer er ikke beskikket. 3. Forsikringsrådets tjenestemenn. Sjefaktuar : Sjefinspektør Juridisk konsulent: Inspektør : Birger Haugen, aktuarkand. (kst. 59 (54)). Bjarne Knudsen, cand. jur. (ans. 57 (50)). Tore Bjørnsen, cand. jur. (ans. 57). Gudrun Sofie Tømmerbakke, aktuarkand. (ans. 52). Knut Pedersen (ans. 54). Odd Storebø, cand. jur. (ans. 58). Alv Jølle, aktuarkand. (ans. 60).

12 Forsikringsselskaper 2* Sekretær Fullmektig I: Fullmektig II: Assistent I: Assistent II: Kåre Fredrik Lund, cand. jur. (ans. 58). Reinert Aas, cand. oecon, (ans. 6). Gerd Haxthow, cand.jur. (midi. ans. 6). Gerd Christiansen (ans. 56 (46)). Kari Helland (ans. 59). Jorunn Hoyden (ans. 62 (54)). Unni Paulsen (ans. 62). Wenche Heyerdahl (ans. 62). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage: ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. Fram: ekspedisjonssjef K. J. Øksnes. Gjensidige: byråsjef Finn Danielsen. Glitne: byråsjef Harald Theiste. Hygea : sorenskriver Christoffer Sveaass. Idun : byrettsdommer Odd Galtung Eskeland. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: byskriver Leif Plahter. 2 Norsk Spare-Selskap: sjefsaktuar Per Ramholt. Norske Folk: departementsråd Agnar Kringlebotten. Norske Forenede: ekspedisjonssjef Ottar Lund. Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. Samvirke: direktør Johannes Hoyden. Sparetrygden: byråsjef Bjarne Skau. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Torolf Gulliksen. Brage: Arne Knudsen Fram : Harald Johnsen Gjensidige : Salve Bjoraa. Glitne: Arne Lorentzen Hygea: Rolf Pihl. Idun: John Lotherington. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: Christian Tønseth. I Inntil videre er som varamann beskikket skattefogd Håkon Børresen. 2 Inntil videre er som varamann beskikket skatteinspektør Aasmund Kvamme.

13 3* Forsikringsselskaper Ved Norsk Spare-Selskap : Norske Folk : Norske Forenede : Norske Liv : Samvirke : Sparetrygden: aktuar Otto Mjåtveit. I. Gunnar Trier. Leif Christiansen. Rolf Sand. Erik Leganger. Hans Momyr 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: 962 A. Vedrørende tilsynet med forsikringsselskaper:. Lønninger Kontorutgifter Tilsammen B. Vedrørende dispensasjonssaker etter forsikringsavtalelovens C. Vedrørende tilsynet med pensjonsfond og -kasser.. Lønninger Kontorutgifter Tilsammen Utgifter ialt Forsikringsselskapenes avgifter ( 9, jfr. 3 i lov av 3. juli 953 om sjøtrygdelag). Sosialdepartementet har bestemt at selskapenes avgift for 962 setter til 0,46 promille for livsforsikringsselskapene og 0,34 promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, aysluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret. For de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 960/6. I utligningen for 962 deltar 69 innenlandske selskaper og 57 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr. 80 tilsammen kr Med tillegg av kr ,22 av det tidligere uanvendte beløp, dekkes herved Forsikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene, ifølge regnskapet for budsjettåret 962 kr Det uanvendte beløp fra tidligere utligninger utgjør nå kr ,79.

14 Forsikringsselskaper 4* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper.. Selskaper som har tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 4 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig:. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Gjensidige, 5. Glitne, 6. Hygea, 7. Idun, 8. Norsk Kollektiv Pens jonskasse, 9. Norsk Spare-Selskap, 0. Norske Folk,. Norske Forenede, 2. Norske Liv, 3. Samvirke, 4. Sparetrygden. 2. Grunnlag og forsikringsformerạlle norske livsforsikringsselskaper har fra og med / 963 vedtatt å innføre nytt premiegrunnlag for gruppelivsforsikring. Dødelighetsintensiteten er bestemt ved 0 3 p, , x for x 30 og p, =p,,,, for x <30. Helårlig nettopremie for en gruppe forsikrede er som tidligere lik summen av dødelighetsintensitetene for gruppens personer. Omkostningstillegget består av et proporsjonalt ledd, samt av et fast stykktillegg pr. forsikret uavhengig av forsikringssummens størrelse. Premien for tilleggsforsikring for hustru beregnes som tidligere, jfr. beretningen 956 s. 5*, dog benyttes for tilleggsforsikringen premier eksklusiv det spesielle stykktillegg. Selskapene Andvake, Brage, Fram, Gjensidige, Idun, Norsk Kollektiv Pens jonskasse, Norske Folk, Norske Forenede, Norske Liv og Samvirke har vedtatt nye maksimalbelop for forsikringssum i gruppelivsforsikring, nemlig kr for personal- og bransjegrupper, kr for foreningsgrupper og kr for tilleggsforsikring for hustru. Norske Folk har vedtatt å innføre gruppelivsforsikring på bransjekollektiver og kredittgruppelivs forsikring i forbindelse med avbetalingskjop. For bransjekollektiver gjelder for gruppedannelsen og forsikringssummens størrelse de regler som er angitt i beretningen 956 s. 5* og 957 s. 4*. For kredittgruppelivsforsikring gjelder regler som anført i beretningen for 959 s. 5* samt de nedenfor angitte endringer. Alle norske selskaper, unntagen Norsk Kollektiv Pens jonskasse som ikke har anmeldt denne forsikringsform, har innført nye premier for kredittgruppelivsforsikring i forbindelse med avbetalingskjop og samtidig utvidet forsikringstiden til inntil 5 år. Engangspremiene pr. 000 kroner kontraktsbeløp er for forsikrede, som ved kjøpekontraktens inngåelse er under 45 år, mellom og mellom år, satt til henholdsvis kr. 2,50, kr. 4,- og kr. 8,- ganger antall år forsikringen skal være i kraft. Brage har dog vedtatt at premien for forsikringstid og 2 år skal være henholdsvis kr. 2,50 og 5, uavhengig av alderen.

15 5* Forsikringsselskaper,I,Nomems, Norske Forenede har inngått en avtale med Norges Byforbund og Norges Herredsforbund om gruppelivsforsikring for de tilsluttede kommuner og interkommunale foretagender. For denne gruppelivsforsikring er det godkjent visse avvikelser fra de vedtatte regler for gruppelivsforsikring for bransjekollektiver. Alle norske livsforsikringsselskaper har vedtatt at individuell invalidepensjon kan tegnes i tilknytning til en kollektiv pensjonsforsikring i samme selskap når denne omfatter alders- og/eller enkepensjon. Invalidepensjonen begrenses i forhold til hovedforsikringen etter nærmere vedtatte regler. Gjensidige og Idun har vedtatt at retten til premiefritagelse under invaliditet skal forlenges fra 65 til 70 år ved livsforsikringer tegnet før 9/2 955 med begrensning av invaliditetsforsikringens varighet til 65 år. Vedtaket gjelder ikke forsikringer hvor opphørsalderen for invaliditetsforsikringen er begrenset på grunn av helseforhold, men forsikringer som pr. / 963 hadde løpende premiefritagelse omfattes av vedtaket. Invaliditetstillegget betales uforandret i den tid invaliditetsforsikringens gyldighet blir forlenget. Fram har besluttet å opphøre med sin folkeforsikringsvirksomhet fra / 963, og bestanden av forsikringer med månedspremier vil bli overført til /, /2 eller /4 årlig premiebetaling. De forsikringstagere som ønsker det, vil imidlertid få fortsette med månedlig premiebetaling. Sparetrygden har vedtatt ved tegningen av spareurs forsikringer å innkreve et ekstra urtillegg på kr. 25. Samtlige norske selskaper har vedtatt nye regler for midlertidig premienedsettelse i kollektiv pensjonsforsikring for grunnlaget K 955 ( se beretningen 959 s. 5* 6*), gjeldende fra 20/ 962 og inntil videre. Premienedsettelsen er % av årlige premier (dvs. med premiebetalingstid i 2 år eller mer) og av engangspremier for oppsatte alderspensjoner som tidligst skal begynne å løpe i 964 eller senere. For invalide-, enke- og barnepensjoner gis samme premienedsettelse som for den alderspensjon de er knyttet til. Gjensidige og Norske Folk har vedtatt regler for att føringsbidrag til invalidepensjonister. Bidraget er begrenset til års full invalidepensjon og skal høyst utgjøre 20 % av maksimal invalidepensjon i Statens pensjonskasse. Selskapets samlede årlige attføringsbidrag er i Gjensidige begrenset til kr , i Norske Folk til 3 % av samlet utbetalt invalidepensjon i foregående kalenderår.

16 Forsikringsselskaper 6*,,,immomr nomme Om beregning av forsikringsfondet anføres: For aktuelle invalidepensjoner og premiefritagelse i kollektiv pensjonsforsikring benytter Norske Forenede for alle tegningsgrunnlag invaliderenten etter grunnlaget K % ved aysetningen til forsikringsfondet. 3. Forsikringsvilkår. Siden utgivelsen av forrige beretning har Norsk Kollektiv Pensjonskasse vedtatt vilkår for individuell livsforsikring, omfattende kapital-, utstyrs-, rente- og invaliderenieforsikring. Om disse vilkår henvises til det som nedenfor er anført om karensvilkår, ugyldighetsvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler. A. Karensvilkår. I Norsk Kollektiv Pensjonskasses vilkår gjelder en erstatningskarens ved uføreerstatning på 3 måneder. I denne tid må den forsikrede ha vært minst 25 % ervervsudyktig. Den uførepensjon som blir utbetalt av Norsk Kollektiv Pensjonskasse skal sammen med annen mulig løpende invalideerstatning ikke utgjøre mer enn 80 % av arbeidsinntekten multiplisert med graden av uførhet. Denne grensen faller bort hvis den forsikrede har hatt uvanlig lav arbeidsinntekt. Med arbeidsinntekt menes den gjennomsnittlige årlige inntekt som den forsikrede har hatt i de to siste år før han ble arbeidsufør. For husmor som ikke har arbeid utenfor hjemmet, settes arbeidsinntekten til kr B. Ugyldighetsvilkår. Om følgene av uriktige eller ufullstendige opplysninger gjelder i Norsk Kollektiv Pensjonskasses vilkår bestemmelsene i 5-0 i lov om forsikringsavtaler av 6. juni 930. Har forsikringsavtalen vært i kraft i minst 2 år, gjelder bestemmelsene bare hvis forsikringstageren eller den forsikrede har opptrådt svikaktig. Er forsikringen gjenopptatt, kommer reglene her bare til anvendelse på den del av forsikringen som ikke var fullt betalt på det tidspunkt premiebetalingen ble gjenopptatt. For luftfart og selvmord gjelder følgende bestemmelser: Luftfart: Hvis den forsikrede dør eller blir arbeidsufør i de 2 første årene etter at forsikringen ble tegnet eller gjenopptatt, og årsaken er at han har vært med i luftfart på annen måte enn som besetning på autorisert trafikkfly eller som passasjer, gjelder forsikringen bare når det på forhånd er truffet avtale om det. Hvis forsikringen blir ugyldig, betaler N.K.P. tilbake premiene uten renter, forutsatt at forsikringen omfatter døds- og/eller uførerisiko.

17 7* Forsikringsselskaper Selvmord: Hvis den forsikrede dør i de 2 første årene etter at forsikringen ble tegnet eller gjenopptatt, og årsaken er selvmord, gjelder forsikringen bare når det er grunn til å anta at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord. Hvis forsikringen blir ugyldig, betaler N.K.P. tilbake premiene uten renter, forutsatt at forsikringen omfatter dødsrisiko. Om krigsforsikring, se artikkelen «Krigsforsikring» s. 8*. C. Gjenkjøps- og fripoliseregler. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: For individuell livsforsikring (kapital-, utstyrs-, rente- og invaliderenteforsikring) gj elder følgende bestemmelser: Når en forsikring opphører, blir avbruddsverdien regnet ut. Avbruddsverdien brukes som netto engangspremie for en fripolise. I visse tilfelle kan N.K.P. gjenkjøpe fripolisen. Ved beregning av avbruddsverdien, fripolisen og gjenkjøpsverdien nytter N.K.P. den dodelighetstabellen og den rentefoten som er brukt ved premieberegningen, men N.K.P. ser bort fra en eventuell forhøyet dødsrisiko for forsikringen. Avbruddsverdien av en fullt betalt forsikring er den matematiske verdien av forsikringen. Avbruddsverdien av en forsikring med premiebetaling er den matematiske verdien av forsikringen, fratrukket 60 % av de nytegningsomkostningene som inngår i premieberegningen. Forsikring for premiefritaking, korttidsforsikring som er tegnet for høyst 0 år, og studieforsikring som opphører i den tiden det betales lav premie, har ingen matematisk verdi. Fripolisen får samme forsikringstid og samme betingelser som den opprinnelige forsikringen. Hvis fripolisens uførepensjon eller uførerente blir mindre enn kr. 240 i årlig beløp, opphører uføreforsikringen. Avbruddsverdien blir da brukt som netto engangspremie til forhøyelse av de andre forsikringsytelsene. Gjenkjøp. N.K.P. gjenkjøper en forsikring hvis forsikringstageren ber om det og forsikringen har gjenkjøpsverdi og kan gjenkjøpes. Gjenkjøpsverdien er den matematiske verdien av fripolisen, men begrenset til det minste beløpet som N.K.P. kunne bli forpliktet til å utbetale kontant hvis fripolisen ikke var blitt gjenkjøpt. Hvis gjenkjøpsverdien er mindre enn avbruddsverdien, blir det overskytende beløpet brukt som netto engangspremie for en fripolise som blir utbetalt hvis den forsikrede lever på den eller de utbetalingsdagene som var fastsatt for den opprinnelige forsikringen. Denne fripolisen kan ikke gjenkjøpes. N.K.P. har i alle tilfelle rett til å gjenkjøpe en kapitalforsikring når avbruddsverdien ikke er høyere enn kr, 00 og en renteforsikring når fripolisen ikke har høyere årlig ytelse enn kr, 20. Krav på gjenkjøpsverdi etter denne bestemmelsen foreldes 3 år etter utløpet av det kalenderåret da fordringshaveren ved rekommandert brev fikk vite om sitt kray. Gjenkjøpsverdien blir ubetalt kontant uten renter.

18 Forsikringsselskaper 8*,i mmomomm...,ousswim 4. Krigsforsikring. I Norsk Kollektiv Pensjonskasses vilkår er bestemmelsene om krigsforsikring, bortsett fra forskjelligheter i redaksjon og uttrykksmåte, de samme som gjengitt i beretningen 950 s. 2*-22*. Er selskapet uten ansvar, tilbakebetales premiene uten. renter. Dør vedkommende som følge av deltagelse i krig under kommando av et land som ikke er alliert med Norge, utbetales bare gjenkjøpsverdien. Hygea har vedtatt å endre reglene for aysetning til krigs- og katastrofefond, jfr. beretningen 956 s. 5*. Fondet skal heretter minst utgjøre 3 % av forsikringsfondet for kapitalforsikring med tillegg av % av forsikringsfondet for renteforsikring og høyst henholdsvis 0 % og 6 % av nevnte forsikringsfond. 5. Garanterte tillegg. I kollektiv pens jonsforsikring har samtlige selskaper vedtatt å garantere et tillegg på 0 % for resten av forsikringstiden til alders-, enke- og barnepensjon som er eller blir løpende i 962 og 963. Tillegget gjelder i Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske Forenede fra /7 962 ( j fr. s. 2* om bonusbestemmelser) og i de øvrige selskaper fra / En rekke selskaper har, som nedenfor anført, vedtatt endringer i regler om utbetaling av garanterte tillegg til direkte tegnede individuelle kapitalforsikringer som forfaller til betaling ved clod eller oppnådd alder i garantiperioden. Dessuten har Brage endret reglene for individuelle renteforsikringer. Andvake: Garantiperioden er forlenget til 3/ Tillegget ved utlopt forsikringstid (oppnådd alder) beregnes etter Cie tidligere angitte regler, jfr. beretningen 956 s. 7* 8*. Videre har selskapet vedtatt at fra og med / 963 skal tillegget ved clod i garantiperioden beregnes etter samme regler som ved utløpt forsikringstid og på grunnlag av differansen mellom dødsåret og forsikringens tegningsår. Tilleggene skal høyst være % i 963 og 2 '% i 964, ved clod skal tillegget minst utgjøre 0 '%. Det utbetales ikke tillegg ved død ved gaveforsikring. Ved gjenkjøp av forsikringer som forfaller til utbetaling i garantiperioden, blir det regnet et tillegg til gjenkjøpsverdien på (t 5) 0,5 % hvor t er differansen mellom gjenkjøpsår og tegningsår. Tillegget begrenses etter de samme regler som ved oppnådd alder. Brage: Garantiperioden er forlenget til 3/ Videre har selskapet vedtatt at fra / 963 skal tilleggenes størrelse variere med forsik-

19 9* Forsikringsselskaper ringsform etter følgende regler som gjelder både for tillegg ved dad og ved oppnådd alder:. For vanlig sammensatt livsforsikring på ett eller flere liv, gaveforsikring og nyere barneforsikringer (barneforsikringer med dødsfallstillegg på forsikringstagerens liv) : % av forsikringssummen for hvert hele hr mer enn 5 som forsikringen har vært i kraft, ved dødsfall dog minst 0 %. 2. For livsforsikring med dobbelt utbetaling ved nådd alder, spareforsikring (tillegget utbetales bare ved nådd alder) og eldre former for barneforsikring: 0.8 % av forsikringssummen for hvert hele år mer enn 5 som forsikringen har vært i kraft, ved dødsfall dog minst 0 %. 3. For forsørgerforsikring: henholdsvis. %,.2 %,.3 % eller.4 % av erstatningsbeløpet for hvert hele år mer enn 5 som forsikringen har vært i kraft hvis forsikringen er tegnet med henholdsvis dobbelt, tredobbelt, firedobbelt eller femdobbelt utbetaling ved død i de første 20 år, ved dødsfall dog minst 0 %. For gaveforsikring med dobbelt utbetaling ved clod samme tillegg som ved forsørgerforsikring med dobbelt utbetaling. 4. For korttidsforsikring og familierente: 0 % av forsikringssummen eller rentebeløpet og dessuten % av forsikringssummen/rentebeløpet for hvert hele forsikringsår mer enn 5 som forsikringen har vært i kraft ved dødsfallet. 5. For boliglånforsikring beregnes tillegget særskilt for de enkelte deler av forsikringen etter de foranstående regler. 6. For forsikringer betalt med engangspremie etter / 956 gjelder som tidligere (jfr. beretningen 959 s. 6*) at de forannevnte tilleggssatser forhøyes med 0 % for engangspremie betalt i 956 stigende til 50 % for engangspremie betalt i 960 eller senere. Eventuell premierabatt gitt, ved tegningen fratrekkes tilleggsytelsene. For forsikringer tegnet for 27/ 946 er av det beregnede tillegg 0 % av forsikringssummen garantert for hele den gjenværende forsikringstid, mens det overskytende bare er garantert i garantiperioden. Forsikringer tegnet før / 929 regnes som tegnet pr. denne dag. De tillegg til forsikringssummen som er garantert varig for resten av forsikringstiden har gjenkjøpsverdi som en fullt betalt tilleggsforsikring, de øvrige tillegg har ikke gjenkjøpsverdi. For løpende inntektsforsikringer og løpende tilleggsrenter til kapitalforsikring gis, med tilbakevirkende kraft fra / 960, /2 % tillegg til det årlige rentebeløp for hvert år renten skal lope, dog regnes lopetid før / 956 ikke med. Garantiperioden for tilleggsytelser til individuelle renteforsikringer er forlenget til 3/2 967, jfr. beretningen 960 s. 0*. Hygea: Garantiperioden er forlenget til 3/ Videre har selskapet vedtatt å utbetale de garanterte tillegg i 963 etter følgende regler: For forsikringer tegnet for / 939 utgjør tillegget 0 % av forsikringssummen ved forfall ved clod eller oppnådd alder i garantiperioden. For forsikringer tegnet etter / 939 utgjør tillegget 2/2 % av forsikringssummen med tillegg av % for hvert hele år av den avtalte forsikringstid. Dette 2

20 Forsikringsselskaper 0*... swavamommummmilmn W gjelder både ved død og oppnådd alder, men ved clod i 963 regnes det ikke med forsikringstid før 946. Minste tillegg ved død er 0 %, største 25 % og ved oppnådd alder er minste tillegg 0 % og største %. For studieforsikring tas det ikke hensyn til den del av forsikringstiden hvori det betales lav premie. For tilleggsforsikring som bare utbetales ved clod, regnes forsikringstiden bare til opphørstidspunktet for tilleggsforsikringen. Gaveforsikringer som forfaller til utbetaling får tillegg etter den sats som gjelder på det fastsatte utbetalingspunkt uavhengig av om forsikringstageren er i live eller ikke. For inntektsforsikringer og tilleggsrenter til kapitalforsikring regnes tillegget med den prosentsats som gjelder på det tidspunkt inntekten eller tilleggsrenten begynner å lope. Ved gjenkjøp av forsikringer som har forfallsalder i garantiperioden gis et tillegg svarende til det som gjelder ved utløpt forsikringstid på det tidspunkt gjenkjøpet finner sted. Norsk SpareSelskap: Garantiperioden er forlenget til å omfatte året 963, jfr. beretningen 956 s. 0* *. Etter vedtaket får alle forsikringssummer som forfaller til utbetaling ved utlopt forsikringstid i nevnte år et garantert tillegg som utgjør 0,5 % av forsikringssummen for hvert år av forsikringstiden med fradrag av 5 år. Det garanterte tillegg begrenses oppad til 0,5 %. Videre er det vedtatt å utvide bestemmelsen om 0 '% tillegg til forsikringer som forfaller ved clod til å gjelde alle forsikringer som forfaller ved død i tiden / / Unntatt fra denne bestemmelse er forsikringer med utløpt forsikringstid i nevnte tidsrom, idet disse forsikringer ved død får samme tillegg som ved utløpt forsikringstid. Tilleggsytelsene har ingen gj enkjøpsverdi. Norske Liv: Selskapet har innført nye regler for garanterte tillegg i perioden / 963 3/2 967, jfr. beretningen 956 s. 2* og 958 s. 6*. Reglene er: For forsikringer tegnet etter / 939 utgjør tillegget ved død eller utløpt forsikringstid 2 % for hvert forsikringsår, tillagt 2 /2 %. Det regnes ikke med forsikringsår etter det år forsikrede fyller 75 år. For forsikringer tegnet før / 939 utgjør tillegget /4 % for hvert forsikringsår før forsikringens årsdag i 939, og /2 % for hvert forsikringsår etter 939, minus 7 /2 %.

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring August 1993 Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av Pensjonsforsikring Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1957 FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår I for uførekapital av 01.01.2004 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side 2 2. Etablering, ikrafttredelse, endring

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov Lovvedtak 31 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON Informasjon ved tegningen - avtalens innhold - risiko for endring av tegningsforutsetning. Forsikrede (f. 1940) tegnet i jan. 1989

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer