s offisielle statistikk, rekke XII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s offisielle statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk Alcohol statistics 83 Syketrygden 959 Health insurance 84 Jordbruksstatistikk Agricultural statistics 85 Fiskeritelling. november 960 I Fiskere, deltaking m. v. Fishery census I Fishermen, participation etc. 86 Utenrikshandel II External trade il 87 Statistisk årbok 962 Statistical yearbook of Norway 88 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 959 IV Dei naturlege jordbruksområde Census of agriculture IV The agricultural regions 89 Norges fiskerier 960 Fishery statistics of Norway 90 Telegrafverket Tglegraphes et tglêphones de l'etat 9 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 960 Medical statistical report 92 Norges bergverksdrift Norway's mining industry 93 Lønnstatistikk Wage statistics 94 Utenrikshandel III External trade III 95 Skattestatistikk 960 Tax statistics Rekke XIITrykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over året 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and migration statistics 98 Syketrygden 960 Health insurance 99 Sinnssykehusenes virksomhet 960 Hospitals for mental disease 00 Samferdselsstatistikk II Transport and communication statistics II 0 Norges postverk 962 Statistigue postale. 02 Skogavvirking til Roundwood cut 03 Kredittmarkedstatistikk Credit market statistics 04 Meieribruket i Noreg Norway's dairy industry 05 Elektrisitetsstatistikk Electricity statistics 06 Utenrikshandel 962 I External trade I 07 Statistisk årbok 963 Statistical yearbook of Norway 08 Folketellingen 960 I Folkemengde og areal etter administrative inndelinger Tettbygde strøk i herredene. Bebodde øyer. Population census I Population and area by administrative divisions Densely populated areas in rural municipalities Inhabited islands 09 Forsikringsselskaper Socigtgs d'assurances

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 09 FORSIKRINGSSELSKAPER Sociètès d'assurances FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 963

4 Tidligere utkommet: Forsikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI 06, 96 VI 28, 97 VI 56, 98 VI 8, 99 VII 23, 920 VII 54, 92 VII 86, 922 VII 28, 923 VII 68, 924 VII 93, 925 VIII 2, 926 VIII 53, 927 VIII 86, 928 VIII 9, 929 VIII 39, 930 VIII 73, 93 VIII 97, 932 IX 2, 933 IX 46, 934 IX 73, 935 IX 00, 936 IX 26, 937 IX 5, 938 IX 82, 939 X 2, 940 X 28, 94 X 52, 942 X 70, 943 X 84, 944 X 07, 945 X 29, 946 X 46, 947 X 74, 948 XI 3, 949 XI 52, 950 XI 9, 95 XI 28, 952 XI 65, 953 XI 20, 954 XI 225, 955 XI 266, 956 XI 302, 957 XI 328, 958 XII 8, 959 XII 4, 960 XII 75. Morten Johansens Boktrykkeri, Oslo

5 Til Kongen. I henhold til 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 9 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved d avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet siden utgivelsen av forrige beretning. Beretningen er ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, ført et four til 3. desember 962, over anmeldte selskaper som faller inn under denne lov og lov om sjøtrygdelag av 3. juli 953. Oslo den 8. juni 963. I ærbødighet Forsikrings rådet Erling Sverdrup Erling Scrim Fredrik C. S. Sejersted Nils Arvesen Hans Cappelen Gudrun Tømmerbakke

6

7 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side. Forsikringsrådet * 2. Nemnda 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsrådets utgifter 3* 7. Forsikringsselskapenes avgifter II. Livsforsikring. A. Norske Selskaper.. Selskaper som bar tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår 4. Krigsforsikring 5. Garanterte tillegg 6. Bonusbestemmelser 7. Overføring av pensjonsrettigheter fra et selskap til et annet 8. Forsikring uten lægeundersøkelse 9. Gjenforsikring av pensjonskasser 0. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80 pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 4* 4* 6* 8* 8* 2* 3* 3* 4* 4* 5* B. Utenlandske selskaper.. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 7* Skadeforsikring. 8* IV. Forskjellige meddelelser.. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 22* 2. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 7, annet ledd 23* 3. Forsikringstilsynslovens 80, nr. 5, lånetakstapparatet 24* 4. Anvendelse av ihendehaverobligasjonslån til dekning av forsikringsfond 27* 5. Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring 28*

8 Side 6. Båndlegging av pantobligasjoner i hus på festet grunn 7. Endringer i forsikringstilsynsloven 8. Avgjørelser etter, og fortolkning av, tilleggslov av 8. juni 938 til forsikringstilsynsloven 9. Regnskapsspørsmål i forsikringsselskaper 0. Regnskapsskjemaet for skadeforsikringsaksjeselskaper. Lov av 3. juli 953 om sjøtrygdelag 2. Bilansvarsloven 3. Endring i skattelovene som følge av avtalen om tariffestet pensjon 4. Endringer i «Regler om private tjenestepensjonsordninger» fastsatt ved kgl. resolusjon av 9. desember Nordisk samarbeid om lovgivning vedrørende visse forsikringsrettslige spørsmål 6. OECD. - samarbeid på forsikringstilsynets område 7. Opprydning i lovverket 8. Uttalelser om lovutkast 28* 29* 32* 32* 33* 33* 35* 36* 36* 36* 37* 37* 38* V. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 960 og tidligere Ar 39* Tabeller (se etterfølgende spesifikasjon) Index (fransk).. 2 Tabeller 2-45 Fortegnelse pr, '72 over innenlandske forsikringsselskaper og sjelforsikringsforeninger 46 Fortegnelse pr. 3/2 over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper. 62 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tab.l. Vinnings- og tapskonto 2-2. Balansekonto 6-3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 48-7a. Individuelle renteforsikringer 50-7b. Kollektive kapital- og renteforsikringer 58 Tableaux. Societes norvegiennes. Assurance sur la vie. Page Tabl.l. Compte de profits et pertes 2-2 Bilan 6-3. Sp6cifications du compte de profits et pertes serves math&natiques, serves pour sinistres et sommes assur6es &hues a regler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours a la fin de l'exercice Charge budg6taire caus6e par les d6cls de l'ann6e a. Assurances de rentes individuelles 50-7b. Assurances et rentes collectives 58 On trouvera un index complet en français en t&te des tableaux, v. pages 2-.

9 Norske skadeforsikringsselskaper. Side Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: a. Aksjeselskaper 70 b. Gjensidige selskaper 78 c. Gjensidige sjoforsikringsforeninger. 82 SOCi6t68 norvegiennes. Assurance d'indernnites. Page Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a. Soci6t6s anonymes 70 b. Soci6t6s mutuelles (avec r6-- partition des d6ficits). 78 c. Soci6tes maritimes mutuelles (avec repartition des d6ficits) r6gies par les dispositiones de la loi 3 juillet Balansekonto : a. Aksjeselskaper 86 b. Gjensidige selskaper 90 c. Gjensidige sjoforsikringsforeninger Bilan : a. Soci6t6s anonymes 86 b. Soci6t6s mutuelles (avec r6- partition des d6ficits). 90 c. Soci6t6s maritimes mutuelles (avec repartition des deficits) r6gies par les dispositiones de la loi 3 juillet Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brannforsikring (B.) 94 B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 98 C. Transportforsikring, krig (Tk.). 04 D. Ansvarsforsikring (A.).. 06 E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (Gl.) 0 G. Husdyrforsikring (Hd.).. 2 H. Husleieforsikring (H.) 2 Hussoppforsikring (Hs.).. 2 J. Innbruddsforsikring (I.) 4 K. Kredittforsikring (K.)... 6 L. Livsgjenforsikring (Lgj.) 8 M. Luftfartforsikring (Lu.) 20 N. Maskinforsikring (Ma.) Motorvognforsikring (Mv.) 24 P. Storm- og haglskadeforsikring (Sthg ) 26 Q. Ulykkesforsikring (U.).. 28 R. Vannledningsskadeforsikring (V.) 30 S. Diverse (Div) Primes, sinistres, commissions, r6serves pour risques en cours, et pour sinistres a r6gler: A. Assurance contre l'incendie 94 B. Assurance maritime et transport, risques g6n6raux 98 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre D. Assurance de la responsabilit6 civile 06 E. Assurance de garantie 08 F. Assurance contre le bris des glaces 0 G. Assurance sur le Mail. 2 H. Assurance des byers. 2 I. Assurance contre la fongosit6 des immeubles 2 J. Assurance contre le vol 4 K. Assurance de cr6dit 6 L. Reassurance vie. 8 M. Assurance contre des risques a6riens 20 N. Assurance des machines Assurance des automobiles 24 P. Assurance contre lage et la greie. 26 Q. Assurance contre les accidents 28 R. Assurance des conduites d'eaux 30 S Branches diverses 32

10 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Side Societes etrangires. Assurance sur la vie. (Operations en Norvege.) Page Tab.. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus 34 Tabl.. Primes, paiements par suite de sinistres etc., frais et impots, r6serves transitoires, b6n6fices aux assur6s 34 Tab. 2. Forsikringsstokken og dens bevegelse 35 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 3. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brannforsikring (B.) 40 B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 40 C. Transportforsikring, krig (Tk ) 42 D. Ansvarsforsikring (A.). 42 E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (G.) 42 G. Innbruddsforsikring (I.) 44 H. Luftfattforsikring (Lu.). 44 I. Maskinforsikring (Ma.).. 44 J. Motorvognforsikring (Mv.) 44 K. Ulykkesforsikring (U.) L. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 44 Tabl. 2. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours a la fin de l'exercice 35 Societes etrangires. Assurance d'indemnites. (Operations en Norvege.) Tabl. 3. Revenus et d6penses au compte de la socia Primes, sinistres, commissions, rêserves pour risques en cours, et pour sinistres r6gler: A. Assurance contre l'incendie 40 B. Assurance maritime et transport, risques g6n6raux 40 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre.. 42 D. Assurance de la responsabilit6 civile 42 E. Assurance de garantie 42 F. Assurance contre le bris des glaces 42 G. Assurance contre le vol 44 H. Assurance contre des risques a6riens 44 I. Assurance des machines 44 J. Assurance des automobiles 44 K. Assurance contre les accidents 44 L. Assurance des conduites d'eaux 44

11 * Forsikringsselskaper I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.). Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Erling Sverdrup, dr. philos., professor, formann (beskikket 4. mai 962). Funksjonstid til 3. mai 966. Erling Sæbø, adm. direktør (beskikket 20. juni 952 som adm. direktør og forsikringsteknisk medlem). Fredrik C. S. Sejersted, høyesterettsadvokat, direktør (beskikket 4. mai 962). Funksjonstid til 3. mai 966. Nils Arvesen, direktør (beskikket 4. februar 960). Funksjonstid til 3. mai 964. Hans Cappelen, sosialrådmann (beskikket 20. mai 960). Funksjonstid til 3. mai 964. Som varamenn er beskikket: Olav Skogen, direktør (beskikket 4. mai 962 for professor Erling Sverdrup). Funksjonstid til 3. mai 966. Birger Haugen, kst. sjefaktuar (beskikket 6. oktober 959 for det forsikringstekniske medlem). Hans H. Røer, direktør (beskikket 4. mai 962 for direktør Fredrik Sejersted). Funksjonstid til 3. mai 966. Per Dragland, cand. oecon. (beskikket 20. mai 960 for direktør Nils Arvesen). Funksjonstid til 3. mai 964. Einar Bakke, byrettsdommer (beskikket 20. mai 960 for sosialrådmann Hans Cappelen). Funksjonstid til 3. mai Nemnda ( 6). Funksjonstiden for de medlemmer og varamenn som ble beskikket ved kongelig resolusjon av 22. desember 950 utløp 3. desember 955. Nye medlemmer er ikke beskikket. 3. Forsikringsrådets tjenestemenn. Sjefaktuar : Sjefinspektør Juridisk konsulent: Inspektør : Birger Haugen, aktuarkand. (kst. 59 (54)). Bjarne Knudsen, cand. jur. (ans. 57 (50)). Tore Bjørnsen, cand. jur. (ans. 57). Gudrun Sofie Tømmerbakke, aktuarkand. (ans. 52). Knut Pedersen (ans. 54). Odd Storebø, cand. jur. (ans. 58). Alv Jølle, aktuarkand. (ans. 60).

12 Forsikringsselskaper 2* Sekretær Fullmektig I: Fullmektig II: Assistent I: Assistent II: Kåre Fredrik Lund, cand. jur. (ans. 58). Reinert Aas, cand. oecon, (ans. 6). Gerd Haxthow, cand.jur. (midi. ans. 6). Gerd Christiansen (ans. 56 (46)). Kari Helland (ans. 59). Jorunn Hoyden (ans. 62 (54)). Unni Paulsen (ans. 62). Wenche Heyerdahl (ans. 62). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage: ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. Fram: ekspedisjonssjef K. J. Øksnes. Gjensidige: byråsjef Finn Danielsen. Glitne: byråsjef Harald Theiste. Hygea : sorenskriver Christoffer Sveaass. Idun : byrettsdommer Odd Galtung Eskeland. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: byskriver Leif Plahter. 2 Norsk Spare-Selskap: sjefsaktuar Per Ramholt. Norske Folk: departementsråd Agnar Kringlebotten. Norske Forenede: ekspedisjonssjef Ottar Lund. Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. Samvirke: direktør Johannes Hoyden. Sparetrygden: byråsjef Bjarne Skau. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Torolf Gulliksen. Brage: Arne Knudsen Fram : Harald Johnsen Gjensidige : Salve Bjoraa. Glitne: Arne Lorentzen Hygea: Rolf Pihl. Idun: John Lotherington. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: Christian Tønseth. I Inntil videre er som varamann beskikket skattefogd Håkon Børresen. 2 Inntil videre er som varamann beskikket skatteinspektør Aasmund Kvamme.

13 3* Forsikringsselskaper Ved Norsk Spare-Selskap : Norske Folk : Norske Forenede : Norske Liv : Samvirke : Sparetrygden: aktuar Otto Mjåtveit. I. Gunnar Trier. Leif Christiansen. Rolf Sand. Erik Leganger. Hans Momyr 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: 962 A. Vedrørende tilsynet med forsikringsselskaper:. Lønninger Kontorutgifter Tilsammen B. Vedrørende dispensasjonssaker etter forsikringsavtalelovens C. Vedrørende tilsynet med pensjonsfond og -kasser.. Lønninger Kontorutgifter Tilsammen Utgifter ialt Forsikringsselskapenes avgifter ( 9, jfr. 3 i lov av 3. juli 953 om sjøtrygdelag). Sosialdepartementet har bestemt at selskapenes avgift for 962 setter til 0,46 promille for livsforsikringsselskapene og 0,34 promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, aysluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret. For de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 960/6. I utligningen for 962 deltar 69 innenlandske selskaper og 57 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr. 80 tilsammen kr Med tillegg av kr ,22 av det tidligere uanvendte beløp, dekkes herved Forsikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene, ifølge regnskapet for budsjettåret 962 kr Det uanvendte beløp fra tidligere utligninger utgjør nå kr ,79.

14 Forsikringsselskaper 4* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper.. Selskaper som har tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 4 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig:. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Gjensidige, 5. Glitne, 6. Hygea, 7. Idun, 8. Norsk Kollektiv Pens jonskasse, 9. Norsk Spare-Selskap, 0. Norske Folk,. Norske Forenede, 2. Norske Liv, 3. Samvirke, 4. Sparetrygden. 2. Grunnlag og forsikringsformerạlle norske livsforsikringsselskaper har fra og med / 963 vedtatt å innføre nytt premiegrunnlag for gruppelivsforsikring. Dødelighetsintensiteten er bestemt ved 0 3 p, , x for x 30 og p, =p,,,, for x <30. Helårlig nettopremie for en gruppe forsikrede er som tidligere lik summen av dødelighetsintensitetene for gruppens personer. Omkostningstillegget består av et proporsjonalt ledd, samt av et fast stykktillegg pr. forsikret uavhengig av forsikringssummens størrelse. Premien for tilleggsforsikring for hustru beregnes som tidligere, jfr. beretningen 956 s. 5*, dog benyttes for tilleggsforsikringen premier eksklusiv det spesielle stykktillegg. Selskapene Andvake, Brage, Fram, Gjensidige, Idun, Norsk Kollektiv Pens jonskasse, Norske Folk, Norske Forenede, Norske Liv og Samvirke har vedtatt nye maksimalbelop for forsikringssum i gruppelivsforsikring, nemlig kr for personal- og bransjegrupper, kr for foreningsgrupper og kr for tilleggsforsikring for hustru. Norske Folk har vedtatt å innføre gruppelivsforsikring på bransjekollektiver og kredittgruppelivs forsikring i forbindelse med avbetalingskjop. For bransjekollektiver gjelder for gruppedannelsen og forsikringssummens størrelse de regler som er angitt i beretningen 956 s. 5* og 957 s. 4*. For kredittgruppelivsforsikring gjelder regler som anført i beretningen for 959 s. 5* samt de nedenfor angitte endringer. Alle norske selskaper, unntagen Norsk Kollektiv Pens jonskasse som ikke har anmeldt denne forsikringsform, har innført nye premier for kredittgruppelivsforsikring i forbindelse med avbetalingskjop og samtidig utvidet forsikringstiden til inntil 5 år. Engangspremiene pr. 000 kroner kontraktsbeløp er for forsikrede, som ved kjøpekontraktens inngåelse er under 45 år, mellom og mellom år, satt til henholdsvis kr. 2,50, kr. 4,- og kr. 8,- ganger antall år forsikringen skal være i kraft. Brage har dog vedtatt at premien for forsikringstid og 2 år skal være henholdsvis kr. 2,50 og 5, uavhengig av alderen.

15 5* Forsikringsselskaper,I,Nomems, Norske Forenede har inngått en avtale med Norges Byforbund og Norges Herredsforbund om gruppelivsforsikring for de tilsluttede kommuner og interkommunale foretagender. For denne gruppelivsforsikring er det godkjent visse avvikelser fra de vedtatte regler for gruppelivsforsikring for bransjekollektiver. Alle norske livsforsikringsselskaper har vedtatt at individuell invalidepensjon kan tegnes i tilknytning til en kollektiv pensjonsforsikring i samme selskap når denne omfatter alders- og/eller enkepensjon. Invalidepensjonen begrenses i forhold til hovedforsikringen etter nærmere vedtatte regler. Gjensidige og Idun har vedtatt at retten til premiefritagelse under invaliditet skal forlenges fra 65 til 70 år ved livsforsikringer tegnet før 9/2 955 med begrensning av invaliditetsforsikringens varighet til 65 år. Vedtaket gjelder ikke forsikringer hvor opphørsalderen for invaliditetsforsikringen er begrenset på grunn av helseforhold, men forsikringer som pr. / 963 hadde løpende premiefritagelse omfattes av vedtaket. Invaliditetstillegget betales uforandret i den tid invaliditetsforsikringens gyldighet blir forlenget. Fram har besluttet å opphøre med sin folkeforsikringsvirksomhet fra / 963, og bestanden av forsikringer med månedspremier vil bli overført til /, /2 eller /4 årlig premiebetaling. De forsikringstagere som ønsker det, vil imidlertid få fortsette med månedlig premiebetaling. Sparetrygden har vedtatt ved tegningen av spareurs forsikringer å innkreve et ekstra urtillegg på kr. 25. Samtlige norske selskaper har vedtatt nye regler for midlertidig premienedsettelse i kollektiv pensjonsforsikring for grunnlaget K 955 ( se beretningen 959 s. 5* 6*), gjeldende fra 20/ 962 og inntil videre. Premienedsettelsen er % av årlige premier (dvs. med premiebetalingstid i 2 år eller mer) og av engangspremier for oppsatte alderspensjoner som tidligst skal begynne å løpe i 964 eller senere. For invalide-, enke- og barnepensjoner gis samme premienedsettelse som for den alderspensjon de er knyttet til. Gjensidige og Norske Folk har vedtatt regler for att føringsbidrag til invalidepensjonister. Bidraget er begrenset til års full invalidepensjon og skal høyst utgjøre 20 % av maksimal invalidepensjon i Statens pensjonskasse. Selskapets samlede årlige attføringsbidrag er i Gjensidige begrenset til kr , i Norske Folk til 3 % av samlet utbetalt invalidepensjon i foregående kalenderår.

16 Forsikringsselskaper 6*,,,immomr nomme Om beregning av forsikringsfondet anføres: For aktuelle invalidepensjoner og premiefritagelse i kollektiv pensjonsforsikring benytter Norske Forenede for alle tegningsgrunnlag invaliderenten etter grunnlaget K % ved aysetningen til forsikringsfondet. 3. Forsikringsvilkår. Siden utgivelsen av forrige beretning har Norsk Kollektiv Pensjonskasse vedtatt vilkår for individuell livsforsikring, omfattende kapital-, utstyrs-, rente- og invaliderenieforsikring. Om disse vilkår henvises til det som nedenfor er anført om karensvilkår, ugyldighetsvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler. A. Karensvilkår. I Norsk Kollektiv Pensjonskasses vilkår gjelder en erstatningskarens ved uføreerstatning på 3 måneder. I denne tid må den forsikrede ha vært minst 25 % ervervsudyktig. Den uførepensjon som blir utbetalt av Norsk Kollektiv Pensjonskasse skal sammen med annen mulig løpende invalideerstatning ikke utgjøre mer enn 80 % av arbeidsinntekten multiplisert med graden av uførhet. Denne grensen faller bort hvis den forsikrede har hatt uvanlig lav arbeidsinntekt. Med arbeidsinntekt menes den gjennomsnittlige årlige inntekt som den forsikrede har hatt i de to siste år før han ble arbeidsufør. For husmor som ikke har arbeid utenfor hjemmet, settes arbeidsinntekten til kr B. Ugyldighetsvilkår. Om følgene av uriktige eller ufullstendige opplysninger gjelder i Norsk Kollektiv Pensjonskasses vilkår bestemmelsene i 5-0 i lov om forsikringsavtaler av 6. juni 930. Har forsikringsavtalen vært i kraft i minst 2 år, gjelder bestemmelsene bare hvis forsikringstageren eller den forsikrede har opptrådt svikaktig. Er forsikringen gjenopptatt, kommer reglene her bare til anvendelse på den del av forsikringen som ikke var fullt betalt på det tidspunkt premiebetalingen ble gjenopptatt. For luftfart og selvmord gjelder følgende bestemmelser: Luftfart: Hvis den forsikrede dør eller blir arbeidsufør i de 2 første årene etter at forsikringen ble tegnet eller gjenopptatt, og årsaken er at han har vært med i luftfart på annen måte enn som besetning på autorisert trafikkfly eller som passasjer, gjelder forsikringen bare når det på forhånd er truffet avtale om det. Hvis forsikringen blir ugyldig, betaler N.K.P. tilbake premiene uten renter, forutsatt at forsikringen omfatter døds- og/eller uførerisiko.

17 7* Forsikringsselskaper Selvmord: Hvis den forsikrede dør i de 2 første årene etter at forsikringen ble tegnet eller gjenopptatt, og årsaken er selvmord, gjelder forsikringen bare når det er grunn til å anta at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord. Hvis forsikringen blir ugyldig, betaler N.K.P. tilbake premiene uten renter, forutsatt at forsikringen omfatter dødsrisiko. Om krigsforsikring, se artikkelen «Krigsforsikring» s. 8*. C. Gjenkjøps- og fripoliseregler. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: For individuell livsforsikring (kapital-, utstyrs-, rente- og invaliderenteforsikring) gj elder følgende bestemmelser: Når en forsikring opphører, blir avbruddsverdien regnet ut. Avbruddsverdien brukes som netto engangspremie for en fripolise. I visse tilfelle kan N.K.P. gjenkjøpe fripolisen. Ved beregning av avbruddsverdien, fripolisen og gjenkjøpsverdien nytter N.K.P. den dodelighetstabellen og den rentefoten som er brukt ved premieberegningen, men N.K.P. ser bort fra en eventuell forhøyet dødsrisiko for forsikringen. Avbruddsverdien av en fullt betalt forsikring er den matematiske verdien av forsikringen. Avbruddsverdien av en forsikring med premiebetaling er den matematiske verdien av forsikringen, fratrukket 60 % av de nytegningsomkostningene som inngår i premieberegningen. Forsikring for premiefritaking, korttidsforsikring som er tegnet for høyst 0 år, og studieforsikring som opphører i den tiden det betales lav premie, har ingen matematisk verdi. Fripolisen får samme forsikringstid og samme betingelser som den opprinnelige forsikringen. Hvis fripolisens uførepensjon eller uførerente blir mindre enn kr. 240 i årlig beløp, opphører uføreforsikringen. Avbruddsverdien blir da brukt som netto engangspremie til forhøyelse av de andre forsikringsytelsene. Gjenkjøp. N.K.P. gjenkjøper en forsikring hvis forsikringstageren ber om det og forsikringen har gjenkjøpsverdi og kan gjenkjøpes. Gjenkjøpsverdien er den matematiske verdien av fripolisen, men begrenset til det minste beløpet som N.K.P. kunne bli forpliktet til å utbetale kontant hvis fripolisen ikke var blitt gjenkjøpt. Hvis gjenkjøpsverdien er mindre enn avbruddsverdien, blir det overskytende beløpet brukt som netto engangspremie for en fripolise som blir utbetalt hvis den forsikrede lever på den eller de utbetalingsdagene som var fastsatt for den opprinnelige forsikringen. Denne fripolisen kan ikke gjenkjøpes. N.K.P. har i alle tilfelle rett til å gjenkjøpe en kapitalforsikring når avbruddsverdien ikke er høyere enn kr, 00 og en renteforsikring når fripolisen ikke har høyere årlig ytelse enn kr, 20. Krav på gjenkjøpsverdi etter denne bestemmelsen foreldes 3 år etter utløpet av det kalenderåret da fordringshaveren ved rekommandert brev fikk vite om sitt kray. Gjenkjøpsverdien blir ubetalt kontant uten renter.

18 Forsikringsselskaper 8*,i mmomomm...,ousswim 4. Krigsforsikring. I Norsk Kollektiv Pensjonskasses vilkår er bestemmelsene om krigsforsikring, bortsett fra forskjelligheter i redaksjon og uttrykksmåte, de samme som gjengitt i beretningen 950 s. 2*-22*. Er selskapet uten ansvar, tilbakebetales premiene uten. renter. Dør vedkommende som følge av deltagelse i krig under kommando av et land som ikke er alliert med Norge, utbetales bare gjenkjøpsverdien. Hygea har vedtatt å endre reglene for aysetning til krigs- og katastrofefond, jfr. beretningen 956 s. 5*. Fondet skal heretter minst utgjøre 3 % av forsikringsfondet for kapitalforsikring med tillegg av % av forsikringsfondet for renteforsikring og høyst henholdsvis 0 % og 6 % av nevnte forsikringsfond. 5. Garanterte tillegg. I kollektiv pens jonsforsikring har samtlige selskaper vedtatt å garantere et tillegg på 0 % for resten av forsikringstiden til alders-, enke- og barnepensjon som er eller blir løpende i 962 og 963. Tillegget gjelder i Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske Forenede fra /7 962 ( j fr. s. 2* om bonusbestemmelser) og i de øvrige selskaper fra / En rekke selskaper har, som nedenfor anført, vedtatt endringer i regler om utbetaling av garanterte tillegg til direkte tegnede individuelle kapitalforsikringer som forfaller til betaling ved clod eller oppnådd alder i garantiperioden. Dessuten har Brage endret reglene for individuelle renteforsikringer. Andvake: Garantiperioden er forlenget til 3/ Tillegget ved utlopt forsikringstid (oppnådd alder) beregnes etter Cie tidligere angitte regler, jfr. beretningen 956 s. 7* 8*. Videre har selskapet vedtatt at fra og med / 963 skal tillegget ved clod i garantiperioden beregnes etter samme regler som ved utløpt forsikringstid og på grunnlag av differansen mellom dødsåret og forsikringens tegningsår. Tilleggene skal høyst være % i 963 og 2 '% i 964, ved clod skal tillegget minst utgjøre 0 '%. Det utbetales ikke tillegg ved død ved gaveforsikring. Ved gjenkjøp av forsikringer som forfaller til utbetaling i garantiperioden, blir det regnet et tillegg til gjenkjøpsverdien på (t 5) 0,5 % hvor t er differansen mellom gjenkjøpsår og tegningsår. Tillegget begrenses etter de samme regler som ved oppnådd alder. Brage: Garantiperioden er forlenget til 3/ Videre har selskapet vedtatt at fra / 963 skal tilleggenes størrelse variere med forsik-

19 9* Forsikringsselskaper ringsform etter følgende regler som gjelder både for tillegg ved dad og ved oppnådd alder:. For vanlig sammensatt livsforsikring på ett eller flere liv, gaveforsikring og nyere barneforsikringer (barneforsikringer med dødsfallstillegg på forsikringstagerens liv) : % av forsikringssummen for hvert hele hr mer enn 5 som forsikringen har vært i kraft, ved dødsfall dog minst 0 %. 2. For livsforsikring med dobbelt utbetaling ved nådd alder, spareforsikring (tillegget utbetales bare ved nådd alder) og eldre former for barneforsikring: 0.8 % av forsikringssummen for hvert hele år mer enn 5 som forsikringen har vært i kraft, ved dødsfall dog minst 0 %. 3. For forsørgerforsikring: henholdsvis. %,.2 %,.3 % eller.4 % av erstatningsbeløpet for hvert hele år mer enn 5 som forsikringen har vært i kraft hvis forsikringen er tegnet med henholdsvis dobbelt, tredobbelt, firedobbelt eller femdobbelt utbetaling ved død i de første 20 år, ved dødsfall dog minst 0 %. For gaveforsikring med dobbelt utbetaling ved clod samme tillegg som ved forsørgerforsikring med dobbelt utbetaling. 4. For korttidsforsikring og familierente: 0 % av forsikringssummen eller rentebeløpet og dessuten % av forsikringssummen/rentebeløpet for hvert hele forsikringsår mer enn 5 som forsikringen har vært i kraft ved dødsfallet. 5. For boliglånforsikring beregnes tillegget særskilt for de enkelte deler av forsikringen etter de foranstående regler. 6. For forsikringer betalt med engangspremie etter / 956 gjelder som tidligere (jfr. beretningen 959 s. 6*) at de forannevnte tilleggssatser forhøyes med 0 % for engangspremie betalt i 956 stigende til 50 % for engangspremie betalt i 960 eller senere. Eventuell premierabatt gitt, ved tegningen fratrekkes tilleggsytelsene. For forsikringer tegnet for 27/ 946 er av det beregnede tillegg 0 % av forsikringssummen garantert for hele den gjenværende forsikringstid, mens det overskytende bare er garantert i garantiperioden. Forsikringer tegnet før / 929 regnes som tegnet pr. denne dag. De tillegg til forsikringssummen som er garantert varig for resten av forsikringstiden har gjenkjøpsverdi som en fullt betalt tilleggsforsikring, de øvrige tillegg har ikke gjenkjøpsverdi. For løpende inntektsforsikringer og løpende tilleggsrenter til kapitalforsikring gis, med tilbakevirkende kraft fra / 960, /2 % tillegg til det årlige rentebeløp for hvert år renten skal lope, dog regnes lopetid før / 956 ikke med. Garantiperioden for tilleggsytelser til individuelle renteforsikringer er forlenget til 3/2 967, jfr. beretningen 960 s. 0*. Hygea: Garantiperioden er forlenget til 3/ Videre har selskapet vedtatt å utbetale de garanterte tillegg i 963 etter følgende regler: For forsikringer tegnet for / 939 utgjør tillegget 0 % av forsikringssummen ved forfall ved clod eller oppnådd alder i garantiperioden. For forsikringer tegnet etter / 939 utgjør tillegget 2/2 % av forsikringssummen med tillegg av % for hvert hele år av den avtalte forsikringstid. Dette 2

20 Forsikringsselskaper 0*... swavamommummmilmn W gjelder både ved død og oppnådd alder, men ved clod i 963 regnes det ikke med forsikringstid før 946. Minste tillegg ved død er 0 %, største 25 % og ved oppnådd alder er minste tillegg 0 % og største %. For studieforsikring tas det ikke hensyn til den del av forsikringstiden hvori det betales lav premie. For tilleggsforsikring som bare utbetales ved clod, regnes forsikringstiden bare til opphørstidspunktet for tilleggsforsikringen. Gaveforsikringer som forfaller til utbetaling får tillegg etter den sats som gjelder på det fastsatte utbetalingspunkt uavhengig av om forsikringstageren er i live eller ikke. For inntektsforsikringer og tilleggsrenter til kapitalforsikring regnes tillegget med den prosentsats som gjelder på det tidspunkt inntekten eller tilleggsrenten begynner å lope. Ved gjenkjøp av forsikringer som har forfallsalder i garantiperioden gis et tillegg svarende til det som gjelder ved utløpt forsikringstid på det tidspunkt gjenkjøpet finner sted. Norsk SpareSelskap: Garantiperioden er forlenget til å omfatte året 963, jfr. beretningen 956 s. 0* *. Etter vedtaket får alle forsikringssummer som forfaller til utbetaling ved utlopt forsikringstid i nevnte år et garantert tillegg som utgjør 0,5 % av forsikringssummen for hvert år av forsikringstiden med fradrag av 5 år. Det garanterte tillegg begrenses oppad til 0,5 %. Videre er det vedtatt å utvide bestemmelsen om 0 '% tillegg til forsikringer som forfaller ved clod til å gjelde alle forsikringer som forfaller ved død i tiden / / Unntatt fra denne bestemmelse er forsikringer med utløpt forsikringstid i nevnte tidsrom, idet disse forsikringer ved død får samme tillegg som ved utløpt forsikringstid. Tilleggsytelsene har ingen gj enkjøpsverdi. Norske Liv: Selskapet har innført nye regler for garanterte tillegg i perioden / 963 3/2 967, jfr. beretningen 956 s. 2* og 958 s. 6*. Reglene er: For forsikringer tegnet etter / 939 utgjør tillegget ved død eller utløpt forsikringstid 2 % for hvert forsikringsår, tillagt 2 /2 %. Det regnes ikke med forsikringsår etter det år forsikrede fyller 75 år. For forsikringer tegnet før / 939 utgjør tillegget /4 % for hvert forsikringsår før forsikringens årsdag i 939, og /2 % for hvert forsikringsår etter 939, minus 7 /2 %.

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool NFT 2/1994 Naturskadeforsikring Norsk Naturskadepool av advokat Erling Rikheim, tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen.

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2012. En del av livsforsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer