Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse (Statistique de l'olfice national d'assurance contre incendie.) 2. Lønninger (Gages el salaires.) 3. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 923. (Rapport sur PO& sanitaire et medical.) 4. Forbudsavstemningen 8 oktober 926. (Plibiscite du 8 octobre 926 de la prohibition des spiritueux.) 5. Den Norske Statskasses Finanser 934-/28. (Finances de l'état.) 6. Det civile veterinærvesen 924. (Service veurinaire civil.) 7. Sinnssykeasylenes virksomhet 925. (Hospices d'alientis.) 8. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) 9. Norges jernbaner (Chemins de ler norviirgiens.) 20. De spedalske i Norge (Rapport sur les lepreux en Norvége pour les armies ) 2. Forsikringsselskaper 925. (Societies &assurances.) 22. Folkemengdens bevegelse 924. (Mouvement de la population.) 23. Sjomannsforsikringen 924. Fiskerforsikringen 924. (Assurftnces contre les accidents des manns. Assurances conlre les accidents des matins pecheurs.) 24. Norges industri 925. (Statistique industrielle de la Norvége.) 25. Fagskolestatistikk 923/24-925/26. (É:coles professionnelles.) 26. Ulykkesforsikringen 924. (Assurances contre les accidents du travail.) 27. Norges postvesen 926. (Statistique postale.) 23. Landbruksareal og husdyrhold 926. Representativ telling. (Superlicies agricoles et elevage du Mail de l'année 926. Recensement represenlatil.) (Rapport sur real sanitaire 29. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 924. et médical.) 30. Norges skibsfart 925. (Navigation.) 3. Meieribruket i Norge 925. (L'industrie laitiére de la Norvége en 925.) 32. Norges telegrafvesen 925/26. (Telégraphes et téléphones de l' bat.) 33. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret (Salaires des ouvriers agrico:es 926-.) 34. Skogbrukstelling for Norge. (Recensement de sylviculture.) 35. Norges bergverksdrift 926. (Mines et usines.) 36. Kriminalstatistikk 923 og 924. Med Hovedoversikt (Statistique de la criminalite pour les années 923 et 924. Apercu général de la criminaliti pendant les annees ) 37. Norges fiskerier 925. (Grandes p"eches maritimes.) 38. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonfiik ter 926. (Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 926.) 39. Landbruksareal og husdyrhold. Representativ telling. (Superlicies agricoles et elevage du Mail de l'année. Recensemen.t représentatif.) 40. Norges skibsfart 926. (Navigation.) 4. Norges sparebanker 926. (Caisses d'épargne.) 42. Norges handel 926. (Commerce.) 43. Sykeforsikringen 926. (Assurance-maladie.) 44. Norges kommunale finanser 924/25. (Finances des communes.) 45. Private aktiebanker 926. (Banques privées par actions.) (Annuaire de l' Administration génerale des 46. Fengselsstyrelsens årbok 924. prisons 924.) 47. Folkemengdens bevegelse 925. (ItIouvement de la population.) r

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 86. FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétes d' assurances. Rapport du Conseil d' assurances.) OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 929

4 Rettelse I beretningen 926, side 2*,. 4. o. står: 5. februar, skal være: 5. februar 928.

5 For året 92 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, an » ;, » » » » »- rekke VII, » » 86. _ » » » »- rekke VIII, »-» '53.

6 Til Kongen. I henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 9 (forsikringsloven) tillater man sig herved ti avgi beretning om Forsikringsrcidets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort d jour til 3. desember 928, over anmeldte selskaper som faller inn under forsikringsloven. Oslo den 22. februar 929. I ærbødighet Forsikringsrådet A. Bjorn. Thy. Richardt. Reidar Due. Per Vasmoen.

7 Innholdsfortegnelse. Tilsynet. Side. Forsikringsrådet * 2. Nevnden * 3. Forsikringsrådets tjenestemenn * 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper * 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsrådets utgifter... 2* 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper.. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 4* 3. Forsikringsvilkår 6* 4. Krigsforsikring.. 8* 5. Bonusbestemmelser. 9* 6. Anmerkning til offentliggjort årsregnskap 3* 7. Undersøkelser efter forsikringslovens 86. 3* B. Utenlandske selskaper.. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet Norge 3* 2. Ophør 3* III. Skadesforsikring 4* IV. Forskjellige meddelelser.. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 9* 2. Dispensasjoner.. 20* 3. Anvendelse av utenlandsk forsikringsselskaps depositum. Endring i forsikringslovens 04 20* 4. Svenska Lloyds depositums konkursbo.. 2* 5. Anvendelse av pantobligasjoner på 2nen eller senere prioriteter til dekning av forsikringsfondet m. v. 2* 6. Beskatning av bonus vedkommende overtatte porteføljer.... 2* 7. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringslovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond. 23* 8. Om gjensidige selskapers overgang fra hel utligning til bestemt forskuddspremie _.. 24* 9. Forsikringsselskapers beskatning forsåvidt angår til- og ayskrivning på verdipapirer _ 24* 0. Vurdering av verdipapirer i årsregnskapet. 27*. Om omfanget av tilsynet med forsikringsselskaper m. v. 28* V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 36*

8 Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) 3- Tabeller 2-97 Fortegnelse pr. "/2 928 over innenlandske forsikringsselskaper 98 Fortegnelse pr. 3/2 928 over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 08

9 Tabeller. Side Tableaux. ) Page Norske livsforsikringsselskaper. Tab.. Vinnings- og tapskonto Balansekonto 4 3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 6 4. Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret Kollektive kapital- og renteforsikringer 32 Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tabl.. Cornpte de profits et pertes 2-2 Bilan 4-3. Spécifications du compte de profits et pertes 6 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues á régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice,assurances en cours à la fin de l'exercice Charge budgétaire causée par les décés de Vann& Assurances et rentes collectives 32 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto : a. Aktieselskaper 36 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 44 e. Gjensidige selskaper med hel utligning Balansekonto : a. Aktieselskaper 54 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 58 c. Gjensidige selskaper med hel utligning 62 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a. Sociétés anonymes 36 b. Sociétés mutuelles á primes fixes (avec répartition des déficits) 44 c. Sociétés mutuelles á répartition totale Bilan : a. Sociétés anonymes 54 b. Sociétés mutuelles á primes fixes (avec répartition des déficits) 58 c. Sociétés mutuelles á répartition tot ale Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brandforsikring (B).. 64 B. Transportforsikring () 68 C. Ansvarsforsikring (A.). 74 D. Garantiforsikring (Ga.) 74 E. Glasforsikring (GL) F. Husdyrforsikring (Hd.) 76 G. Husleieforsikring (Ell.). 78 H. Innbruddstyveriforsikring (I.) 78 I. Maskinforsikring (Ma.) J. Motorvognforsikring (Mv.) K. Reisegodsforsikring (R.) L. Storm- og haglskadeforsikring (St. & Hg.) Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres á régler : A. Assurance contre l'incendie 64 B. Assurance de transport 68 C. Assurance de la responsabilité civile 74 D. Assurance de garantie 74 E. Assurance contre le bris des glaces 76 F. Assurance sur le bétail 76 G. Assurance des byers.. 78 H. Assurance contre le vol I. Assurance des machines 80 J. Assurance des voitures á 80 moteur K. Assurance des bagages 80 L. Assurance contre l'orage 80 et la gréle 80 On trouvera un index complet en français á la téte des tableaux, v. pages 3-.

10 Side M. Ulykkesforsikring (U.). 80 N. Vannledningsskadeforsikring (V.) Diverse 82 Page M. Assurance contre les accidents 80 N. Assurance des conduites d'eaux Branches diverse 82 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning). Tab.. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 86 Sociétés étrangéres. Assurance sur la vie. (Opérations en Norv6ge.) Tab... Primes, payements par suite de sinistres etc., frais et impóts, réserves transitoires, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice, assurances en cours à la fin de l'exercice 86 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning). Tab. 3. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brandforsikring (B.).. 92 B. Transportforsikring () 92 C. Ansvarsforsikring (A.). 94 D. Garantiforsikring (Ga.) 96 E. Glasforsikring (G.) F. Innbruddstyveriforsikring (I.) 96 G. Maskinforsikring (Ma.) 96 H. Motorvognforsikring (Mv.) 96 I. Reisegodsforsikring (R.) 96 J. Ulykkesforsikring (U.). 96 Sociétés étrangéres. Assurance d'inclernnités. (Opérations en Norvége.) Tab.3. Revenus et dépenses an compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler : A. Assurance contre l'incendie 92 B. Assurance de transport 92 C. Assurance de la responsabilité civile 94 D. Assurance de garantie 96 E. Assurance contre le bris des glaces 96 F. Assurance contre le vol 96 G. Assurance des machines 96 H. Assurance des voitures moteur 96 I. Assurance des bagages 96 J. Assurance contre les accidents 96

11 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringsloven.). Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: A. B. Bjorn, hoiesterettsassessor, formann og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 9). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 9). Reidar Due, børskommissær, forretningskyndig medlem (beskikket 4. juli 924). Som varamenn er beskikket: D. H. Christiansen, høiesterettsdommer, for det juridiske medlem (beskikket 4. april 99). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 4. mai 97). Sverre Thorkildsen, bankdirektør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 4. juli 924). 2. Nevnden ( 6). Som medlemmer er beskikket: P. I. Paulsen, høiesterettsdomm,er, formann (beskikket 2. desember 928). Haakon Hauan, generalkonsul, fhv. statsråd (beskikket 2. desember 928). Trygve Fjeld Halvorsen, hoiestefettsadvokat (beskikket 2. desember 928). Som varamenn er beskikket: M. C. Backer, høiesterettsdommer, for formannen (beskikket 2. desember 928). Ludy. Christiansen, bankchef, for de to andre medlemmer (beskikket 2. desember 928). 3. Forsikringsrådets tjenestemenn: Aktuar: Karl Færden, aktuar (ansatt 8. januar 97). Revisor: Sigurd Lone (ansatt 24. mai ). Sekretær: Per Vasmoen (ansatt 30. august 920).» Ingvar Moe (ansatt 0. november 924). Reidar Aase (ansatt 24. mai ). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 5. oktober 95). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket:

12 Forsikringsselskaper2* Ved Andvake: direktør Birger Wyller. Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram: underdirektør Emil Schreiner. Gjensidige: underdirektør Emil Sclireinet. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea: finansborgermester Vilhelm Lie.' Idun: byråchef L. Klæboe. Norske Folk: direktør Birger Wyller. Norske Forenede: ekspedisjonschef Th. G. Thorsen. Norske Liv: byråchef L. Klæboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent: Ved Andvake: Brage: Fram: Gjensidige: Glitne: Hygea: Idun: Norske Folk: Norske Forenede : Norske Liv: aktuar Odd Anne. Henrik Palmstrom. C. C. Christiansen. Olaf Gran. Trygve Hoel. Thorvald Dahl. Ivar Hesselberg. Olav Aabakken. Martin Andresen. N. Solberg. 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budgettårene: 925/26 926/27 /28 Løn til det forsikringstekniske medlem Honorar til de to andre medlemmer Godtgjørelse for formannshvervet Lønnninger til funksjonærene Husleie, opvarmning og belysning Trykningsomkostninger Inventar, bøker og bladhold Øvrige utgifter Tilsammen Med cand. jur. Andr. Tonnesen som fast stedfortredende tillitsmann. 2 Heri trykningsomkostninger for to årsberetninger.

13 3* Forsikringsselskaper, 0,,, / 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 28. april 928 er det bestemt at selskapenes avgift for skal settes til 0,80 pro mille for livsforsikringsselskapene og 0,65 pro mille for skadesforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskaps- Aret 926; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret I utligningen for deltok 34 innenlandske og 77 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr , tilsammen kr Herved er dekka Forsikringsrådets utgifter i budget- Aret 926-, kr , med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen 926, som efter reduksjon for eftergitte beløp utgjør kr , Wrest kr , hvorefter der blir et uanvendt beløp på kr Likeledes er -det ved kongelig resolusjon av 0. januar 929 bestemt at selskapenes avgift for 928 skal settes til 0,75 pro mille for livsforsikringsselskapene og 0,60 pro mille for skadesforsikringsselskapene av premie-, inntekten for direkte forsikringer, aysluttet her i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret I utligningen for 928 deltok 26 innenlandske og 72 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr , tilsammen kr Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter i budgettåret -928, kr , med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen. Dette uanvendte beløp er blitt redusert til kr ved fradrag av kr. 29, som utgjør den udekkede del av bidragskrav i et nu sluttet konkursbo. Til dekning ved siste utligning blir derefter tilbake kr , således at der til fradrag i næste utligning står igjen et uanvendt beløp pd kr Avgitt efterat Forsikringsrådets beretning 926 var trykt.

14 II. Livsforsikring. A. Norske selskaper.. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 0 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig:. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Gjensidige, 5. Glitne, 6. Hggea, 7. Idun, 8. Norske Folk, 9. Norske Forenede, 0. Norske Liv. Herav har et selskap, Andvake, tillatelse til også å drive virksomhet på Island. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Gjensidige har innført forvaltning av MI-Mine forsikringssummer og av forskuddsvis innbetalte premiebeløp med en garantert minimumsrente for kortere eller lengere tid. For de forvaltede midler godtgjøres en årlig rente, kalendereirsrenten. Denne beregnes således: På grunnlag av kapitalavkastningen, iberegnet mulig gevinst ved pengeanbringelser beregnes den gjennemsnittlige rente av selskapets fonds for nærmest foregående år. Kalenderårsrenten regnes lik den således beregnede gjennemsnittlige procentsats forminsket med /2 og avrundet til nærmeste hele tiendedels procent. -- I alle tilfelle skal kalenderårsrenten inntil videre minst utgjøre 4 pct. p. a. Denne minimumsgrense kan dog av styret med 5 års varsel nedsettes til 3 /2 pct. p. a. Hggea har innført «indtægtsforsikring», en almindelig enkel eller sammensatt livsforsikring, hvor utbetalingen av forsikringssummen skjer ved betaling i månedlige rater i et på forhånd bestemt antall år. Selskapene Vrage, Pram, Gjensidige, Hggea, Idun og Norske Liu har innført nytt grunnlag for barneforsikring. Forsikringen omfatter:. hovedforsikringen, en sammensatt forsikring, som blir helt effektiv fra den forsikredes (barnets) fylte 4 år. (For Fram's vedkommende dog tidligst år efter polisens utstedelsesdag). Ved forsikredes død for fylte 4 år tilbakebetales de erlagte premier med 4 pct. rente og rentesrente, dog utbetales minst 20 pct. av forsikringssummen ved clod mellem fylte 0 og år 40»»»»»»» 2» 60»»» 2» 3» 80»»» 3» 4» Ved dødsfall innen år efter polisens utstedelse utbetales i Fram alltid kun de innbetalte premier med renter og rentesrenter.

15 5* Forsikringsselskaper 2. tilleggsforsikringer for a. premiefritagelse fra forsikringstagerens død til den forsikrede (barnet) fyller 20 år. b. premiefritagelse under forsikringstagerens invaliditet til den forsikrede fyller 20 år, dog ikke utover forsikringstagerens fylte 65 år. C. premiefritagelse under forsikredes invaliditet efter fylte 4 år, således at premiefritagelse også ydes i de tilfelle da invaliditeten er inntrådt før 4 års alder. I Frain ydes dog ikke premiefritagelse for erhvervsudyktighet på grunn av sykdom, som er opkommet i det første forsikringsår. Som dødelighetstabeller benyttes for forsikringstageren N 925, for forsikrede en av de norske livsforsikringsselskapers aktuarer i «Indstilling om ny tarif for barneforsikring» foreslått tabell, B 929, som for aldre over 4 år faller sammen med N 925 og for lavere aldre er konstruert hypotetisk. Dødelighetssannsynlighetene for disse aldre (0-4 år) ligger gjennemgående mellem N F M 0/ og N F M /2. Som grunnlag for premiefritagelsen ved invaliditet benyttes tabellene Fkt I (2 /0) og Fkt I D (se beretn. 923, s. 5*). Rentefoten er 4 pct. Ved premieberegningen er der gjort visse forenklende forutsetninger for å undgå unødig kompliserte formler. (Det bemerkes at selskapene benytter betegnelsen B 929 for de anførte tabeller med nevnte rentefot underett : for det samlede nye barneforsikringsgrunnlag). Glitne har beholdt sitt tidligere grunnlag for barneforsikring (kfr. Forsikringsrådets beretning 923, s. 7* og 0*), men har overensstemmende med de nye vilkår for almindelig forsikring i likhet med andre selskaper (se foran) sløif et den tidligere bestemmelse om en karenstid på 3 Ar for utbetaling av forsikringssummen m. v. Videre har Glitne og Norske Forenede ved premiefritagelsesforsikring på en forsorgers liv (i forbindelse med barneforsikring) forhøiet den tidligere grense for rett til premiefritagelse ved forsørgerens invaliditet i forsikringstiden fra fylte 60 til fylte 65 år (kfr. Forsikringsrådets beretning 923, s. 0*). Norske Liv har som ny form av utstyrsforsikring optatt utstyrsforsikring uten tilbakebetaling av premiene ved død i forsikringstiden. Denne form skal benyttes ved siden av den tidligere form med tilbakebetaling. Beregning av nettopremier og forsikringsfond skjer ved henholdsvis diskontering av forsikringssummen og oprentning av nettopremiene efter en rentefot av 4/2 pct. Når forsikringstiden strekker sig utover fylte 50 år, forutsettes der ved premieberegningen, at dødeligheten for aldre over 50 år forløper som ved det nye livrentegrunnlag (N Akt 98 M og

16 Forsikringsselskaper 6* N Akt 98 K), og fra nevnte alder benyttes den vanlige rentefot 4 pct. Ved forsikringer med engangsinnskudd blir der gitt samme garanterte tillegg (for konjunkturrente) som ved selskapets utstyrsforsikring med tilbakebetaling. 3. Forsikringsvilkår. Glitne har innført nye forsikringsvilkår for barneforsikring. I forbindelse med innførelsen av det nye beregningsgrunnlag for barneforsikring har selskapene Brage, Fram, Hygea og Idun likeså vedtatt nye forsikringsvilkår. De vesentlige endringer fra de tidligere gjeldende vilkår vil fremgå av det nedenfor om karensvilkår, ugyldighetsvilkår samt gjenkjøps- og fripoliseregler anførte. --- For Gjensidiges og Norske Liv s nye barneforsikringer gjelder inntil videre i alt vesentlig selskapenes eldre vilkår. Norske Forenede har foretatt en endring i vilkårene for folkeforsikring (se nedenfor under karensvilkår). A. Karensvilkår. For de nye barneforsikringer i Brage, Gjensidige, Hygea, Idun og Norske Liv er bortfalt den tidligere bestemmelse om en korteste tid (karenstid), som må være forløpen innen forsikringssummen (eller eventuelt de på forhånd fastsatte procenter av summen) kan komme til utbetaling. Denne karenstid er også bortfalt efter de nye forsikringsvilkår for Glitne' s barneforsikringer, mens Fram har beholdt en karenstid på år (se foran under grunnlag og forsikringsformer). Norske Forenede har under henvisning til en omhyggelig optagelsespraksis sløifet den tidligere bestemmelse om en karenstid på 2 år ved folkeforsikring (forsikring mot månedspremie). B. Ugyldighetsvilkår. Forsåvidt angår de ugyldighetsbestemmelser som refererer sig til uriktige oplysninger ved forsikringens tegning eller gjenoptagelse har Brage, Fram, Glitne, Hygea og Idun efter de nye forsikringsvilkår for barneforsikring i alt vesentlig tilsvarende bestemmelser til dem som gjelder for kapitalforsikringer med dødsrisiko for voksne (kfr. Forsikringsrådets beretning 923, s. 5*, I a c og beretning 925, s. 5*). Dette gjelder i alle de nevnte selskaper for hovedforsikringen (forsikringen på barnets liv). Med hensyn på tilleggsforsikringen på forsorgerens liv benytter derimot selskapene de nevnte bestemmelser i forskjellige avendringer. Glitne har ugyldighetsbestemmelser forsåvidt angår ophold i tropene, deltagelse i luftfart, selvmord eller selvmordsforsok, av samme innhold som anført vedkommende voksnes forsikringer under II og III s. 6* i beretningen 923. (Disse regler gjelder både den forsikrede og forsikringstageren).

17 7* Forsikringsselskaper Fram yder ikke premiefritagelse ved forsikringstagerens dø d, dersom han dor i løpet av de to første forsikringsår og i denne tid: a) har tatt ophold i tropene (mellem 23/2 n. b. og 232 S. b.), eller har reist der, eller b) har deltatt i luftfart, som ledet til at han har mistet livet. Der kan dog treffes avtale med selskapet om forsikringens oprettholdelse eventuelt mot erleggelse av ekstrapremie. Som passasjei - kan forsikringstageren reise hvorsomhelst tilsjos eller i faste luftruter, og som sjømann gjøre tjeneste på alle hav uten at rett til premiefritagelse bortfaller. Ved selvmord eller selvmordsforsøk innen to år fra forsikringen trådte i kraft eller sist blev gjenoptatt gjelder: Dør forsikringstageren yder selskapet ikke premiefritagelsen; dør den forsikrede betaler selskapet bare forsikringens matematiske verdi. Disse innskrenkninger gjelder dog ikke, hvis det er sannsynlig at gjerningen er gjort i en utilregnelig tilstand, som ikke var selvforskyldt, og de gjelder ved den forsikredes død heller ikke den del av forsikringen som ved en gjenoptagelse var fullt erhvervet. Fram, Hygea og Idun har bestemmelser angående forsikringens ugyldighet likeoverfor den som måtte ha gjort anslag mot den forsikredes liv. Tilsvarende bestemmelser gjelder i Fram og Hygea også for anslag mot forsikringstagerens liv, og i sistnevnte selskap også for anslag mot forsikredes eller forsikringstagerens helbred. Ved den forsikredes deltagelse i krig, eller død som folge derav, gjelder Brage, Glitne og Hygea ugyldighetsvilkår som for voksnes forsikringer efter det nye beregningsgrunnlag (kfr. beretningen 923, s. 6*). For Brages vedkommende gjelder de nevnte vilkår også for forsikringstagerens krigsdeltagelse. I Fram gjelder for den forsikredes vedkommende likeledes samme bestemmelser som for voksnes forsikringer i dets avdeling II (kfr. beretningen 925, s. 5*), og i dette selskap gjelder vedkommende forsikringstagerens deltagelse i krig, og i Hygea vedkommende forsikringstagerens død som følge av krigsdeltagelse, at der ikke ydes premiefritagelse efter hans død, hvis der ikke på forhånd treffes avtale med vedkommende selskap og eventuell tilleggspremie erlegges. I Glitne blir premiefritagelsesforsikringen efter forsikringstagerens død ugyldig, hvis han avgår ved døden som følge av deltagelse i krig. For iduns vedkommende henvises angående vilkår for krigsdeltagelse til artikkelen Krigsforsikring s. 8*, hvortil også henvises for Brage, Giensidige, Glitne, Hygea og Norske Liv forsåvidt angår utbetalinger utover matematisk verdi ved krigsdødsfall m. v.

18 Forsikringsselskaper 8* \,, C. Gjenkjøps. og fripoliseregler. Efter de nye forsikringsvilkår for Glilnes' barneforsikringer såvel som for de nye barneforsikringer, der er innført av Brage, Fram, Hygea og Idun, faller disse regler i alt vesentlig sammen med de regler som er angitt i den på s. 20*-22*, litr. a e, i Forsikringsrådets beretning 923 inntatte oversikt. Det bemerkes dog at Glitne har endret regelen for «gjenkjøpsfradraget», så at dette nu utgjør ved premiebetalen de forsikringer en så stor del av 2 pct. av forsikringssummen som gjenstående prem' iebetalingstid utgjør av den hele premiebetalingstid, og ved fullt betalte forsikringer er fradraget lik 0. Videre bemerkes at Fram for automatisk overgang til fripolise har innført samme grense som for sine forsikringer på voksne, nemlig 50 kroners gjenkjøpsverdi (kfr. Forsikringsrådets beretning 925, s. 5*), og har innført en preskripsjonsfrist av a år for tilbakebetaling av gjenkjøpsverdier under nevnte grense. De nye barneforsikringer i Brage har (på samme måte som de voksnes forsikringer efter nugjeldende regler) fripolgeverdi, når gjenkjøpsverdien ikke er under 0 kroner. Selskapet tilsteder først gjenkjøp efter forsikredes fylte 2 år, hvis forsikringstageren er død tidligere. 4. Krigsforsikring. De i Forsikringsrådets beretning 923, s. 22* og 23*, anførte bestemmelser om krigsforsikring for voksnes forsikringer efter grunnlaget N 925 gjelder nu også for barneforsikringer som fra og med 929 tegnes i selskapene Brage, Gjensidige, Glitne, Hygea og Norske Liv. Vedkommende den forsikredes deltagelse i krig gjelder i Idun for de nye barneforsikringer samme regler som gjelder vedkommende voksnes forsikringer efter N 925 (kfr. artikkelen om krigsforsikring i Forsikringsrådets beretning 924, s. 4*). De i artikkelens første og annet ledd inneholdte bestemmelser gjelder også forsikringstageren, hvis premiefritagelsesforsikring efter hans død kan bli aktuell. Hvis forsikringstageren dør som følge av at han frivillig har deltatt i et annet lands krig, bortfaller ikke premiebetalingen medmindre han har truffet seerlig avtale med selskapet derom. Fordelingsregelen for beregningen av den enkelte forsikredes andel avsetningene til krigsfondet i Brage (kfr. beretningen 923, side 23*, litr. g) faller i det vesentlige sammen med nugjeldende fordelingsregel for almindelig bonus. I forbindelse med innførelsen av nytt bonussystem har Hygea oprettet et krigs- og katastrofefond, der likesom i Idun opbygges ved årlige aysetninger, som minst skal utgjøre /2 0/00 av den samlede ikraftwerende udekkede

19 Forsikringsselskaper risiko for de forsikringer som er tegnet efter N 925. Fondet forrentes efter 4 pct. p. a. Avsetningen til fondet kan helt eller delvis bortfalle efter innhentet samtykke fra Forsikringsrådet. Dette krigsfond skal inntil videre også inneholde den nødvendige bonusreserve for den nye bonusordning. I aysetningen til Iduns tidligere oprettede krigsfond (kfr. beretningen 924, s. 4*) skal nu også inngå bonusreserveavsetning for barneforsikringer tegnet før /, Avsetningen foregår også her med minst PI, 0/00 av den udekkede risiko ved årets utgang, og fondet forrentes efter 4 pct. p. a. I Norske Livs tidligere oprettede krigsreserve skal nu også inngå aysetningene til bonusreserve for barneforsikringer tegnet efter / 929. Avsetningene beregnes også her på det samme 2. ordens grunnlag efter hvilket bonusen selv er beregnet og økes med 50 pct. 5. Bonusbestemmelser. Siden forrige beretnings utgivelse er der i nedennevnte selskaper vedtatt følgende tillegg eller endringer i tidligere bestemmelser:. Andvake: Fra /4 928 og inntil videre, dog hoist i 5 år, utdeles bonus ved kapitalforsikring med dødsrisiko som en engangsutbetaling ved den enkelte forsikrings opium a. ved clod eller opnådd alder, når forsikringen har været ikraft i minst 2 år og b. ved gjenkjøp av forsikringer som har været ikraft i minst 5 år. Efter et på grunnlag av størrelsen av bonusfond og forsikringsfond for del enkelte utdelingså r utregnet forholdstall bestemmes bonusbeløpene som produktet av forsikringssummen og forholdstallet. Utdelingsåret regnes fra april. For «skuletrygding» (studieforsikring) utbetales bare halv bonussum, sålenge den lavere premie betales. Der blir ikke utdelt bonus for livrente- og utstyrsforsikringer efter denne bonusplan (kfr. forøvrig Forsikringsrådets beretninger 924, s. 5*, og 926, s. 5*). 2. Brage: Der er fastsatt regler for utdeling av bonus pr. 3/2 928 (kfr. Forsikringsrådets beretning 924, s. 6*). a. Kapitalforsikringer med dødsrisiko. Av det ved slutten av bonusperioden opsamlede bonusfond er forlods reservert til livrentebonus kroner. Av resten er halvparten uttatt til utdeling vedkommende kapitalforsikringer med dødsrisiko i I likhet med hvad der fant sted ved utdelingene pr. n/ 2 98 og n/2 923 tilbakeholdes den annen halvpart som krigsreserve, inntil utdelingen pr , dog vil de forsikringer som forfaller til utbetaling ved opnådd alder eller død i perioden , og som var bonusberettiget den 3/2 928, få utbetalt like store andeler som ved utdelingen av den første halvdel. - Pr. 3 /2 933 vil de da ikraftværende forsikringer få utbetalt den tilbakeholdte halvdel. Forsikringer med nedsatt forsikringsstim får 2*

20 Forsikringsselskaper 0*,,' dog ikke denne halvdel, såfremt forsikringssummen er under 000 kroner. - Den således tilbakeholdte krigsreserve viii tilfelle først bli benyttet efter at bonusavsetningene i årene er anvendt til krigsdødsfall. Som fordelingstall brukes likesom tidligere sum av «forsikringstidspremier» (kfr. beretningen 924, s. 6*), der for utdelingen i 929 avrundes nedad til nærmeste antall hele kroner. Er en forsikring redusert (overført til fripolise), deltar den i bonusutdelingen som om den oprinnelig var utstedt på det reduserte beløp. Bonusen anvendes til forhøielse av forsikringssummen, medmindre begjæring om kontant utbetaling fremkommer innen utgangen av november måned i det år i hvilket bonusutdelingen finner sted. Forhøjelsen beregnes efter nettosatser, for forsikringer tegnet før 5/2 925 på grunnlag av den engelske Hm(5) tabell, for forsikringer tegnet efter 5/2 925 på grunnlag av tabellen N 925. For forsikringer, som i bonusperioden er utbetalt ved opnådd alder, blir kontant bonus efterbetalt i forhold til det antall hele år forsikringen har været løpende efter 3/ Bonusandeler som er beregriet, men som på grunn av polisenes misligholdelse ikke kommer til utbetaling, henføres til en i bonusfondet liggende reguleringsreserve. Poliser som i løpet av bonusperioden forfaller til utbetaling ved opnådd alder får kontant bonus for perioden i forhold til det antall hele år forsikringen har været løpende efter 3 / Ved beregningen legges til grunn en procentsats som fastsettes for et år ad gangen. - Første og annen halvdel av denne bonus utbetales samtidig. For beregning av den enkelte forsikredes andel i aysetningene til krigsfondet (kfr. Forsikringsrådets beretning 924, s. 6*) er der vedtatt regler som i det vesentlige faller sammen med de nugjeldende fordelingsregler for bonus ved kapitalforsikringer med dødsrisiko. b. Livrente- og utstyrsforsikringer. Til alle løpende, direkte overtatte livrenteforsikringer, tegnet før /7 920, og til de løpende, direkte overtatte livrenter, tegnet efter /7 920, hvor der ikke ved forsikringens tegning er garantert tillegg til livrentebeløpet, utdeles i bonus i procent av livrentebeløpet. Ved direkte overtatte utstyrsforsikringer, hvor summen forfaller til utbetaling i årene , og hvor der ikke ved forsikringens tegning er garantert tillegg til forsikringsbeløpet, utbetales samtidig med forsikringssummen bonus i procent av denne. De procentsatser som skal anvendes fastsettes for et år ad gangen. De for 929 fastsatte procentsatser er like store for livrenteforsikringer tegnet før /7 920 og for utstyrsforsikringer. For de sistnevnte må forsikringssummen være minst 000 kroner for at polisen skal være bonusberettiget. - For bonusberettigede livrenter tegnet efter /7 920 utgjør procentsatsen for 929 halvparten av den for livrenter tegnet før nevnte dato fastsatte sats. 3. Fram: Kapitalforsikringer med dødsrisiko. I de i Forsikringsrådets beretning 924, s. 7*, anførte regler er der vedtatt sådan endring, at den sist i aysnittet under fripoliser anførte setning:,samt i folkeforsikringsavdelingen dem der utstedes ved permanent

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 Index décenna ire des rapports annuels 192211931 du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938 FORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF. av 5. mars 2002

Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF. av 5. mars 2002 Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF 2004/EØS/29/20 av 5. mars 2002 om endring av rådsdirektiv 79/267/EØF med hensyn til solvensmarginkrav

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer