Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et medical.) 175. Det civile veterinærvesen (Service velerinaire civil) 176. Rekruttering (Recrutement) 177. Norges jernbaner (Chemins de fer norvegiens.) 178. Norges industri (Statistique industrielle de la Norvige.) 179. Meieribruket i Norge i (L'industrie lailiere de la Norvige en 1930) 180. Norges skibsfart (Navigation.) 181. Den Norske Statskasses finanser 1913/ /33. (Finances de l'etal) 182. Folketellingen 1 desember I. Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Bebodde øier. Hussamlinger på landet. (Recensement du ler decembre I. Population et superficie des divisions administratives, etc.) 183. Sjømannstrygden Fiskertrygden (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des manns pecheurs) 184. Norges telegrafvesen 1930-al. (Telegraphes et telephones de l'etal) 185. Norges kommunale finanser (Finances des communes) 186. Kommunevalgene (Elections en 1931 pour les conseils communaux et municipaux) 187. Norges postvesen (Statistique postale.) 188. Jordbrukstellingen 20 juni Fjerde hefte. Oversikt. (Recensement du 20 juin Ape:pi general) 189. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden (Assurances de l'état contre les accidents du travail) 190. Kriminalstatistikk 1929 og (Statistique de la criminalité pour les années 1929 et 1930,) 191. Undersøkelse om enkelte bankforhold pr. ' I / (Recherches concernant les ban ques privies par actions et les caisses d'epargne par le juillet 1931.) 192. Folketellingen 1 desember II. frossamfund. (Hjemmehørende folkemengde.) (Recensement du 1 décembre 1930: II. Population de droit class& par rune) 193. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) 194. Landbruksareal og husdyrhold Representativ telling. (Superficies agricoles et ilevage du Mail de l'annee Recensement representatif) 195. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 juli (Les divisions civiles, ecclisiastiques, judiciaires et militaires du roganme de Norvige le ler juillet 1932.) 196. Folketellingen 1 desember III. Folkemengden fordelt efter: 1) kjønn, alder og ekteskapelig stilling, 2) livsstilling og 3) fødested. - (Oslobefolknings utenfor Oslo. (Recensement du ler décembre 1930: III. Population repartie par 1)1e sexe, l'ilge et?rat civil, 2) profession et 3) lieu de naissance. - Population d'oslo hors d'oslo) 197. Forsikringsselskaper (Societis d'assurances) 198. Syketrygden (Assurance-maladie) Trykt : Norges fiskerier (Grandes peches maritimes) 200. Norges Brandkasse (Statistique de l'office national d'assurance con Ire l'incendie)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 46. FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 For året 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr » >> » D »» »» »» »» » rekke VII,» »» » D »» »-- D »» » rekke VIII,» » D »» , D » D » D » -- ð , rekke IX,» 21. Morten Johansens Boktrykkeri Oslo

5 Til Kongen. I henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper ay 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved cl avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort et jour til 1. desember 1934, over anmeldte -selskaper som faller inn under forsikringsloven. Oslo den 11. desember I ærbødighet Forsikringsradet Haakon &Ind. Thy. Richardt. Reidar Due. K. Færden.Per Vasmoen.

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet. 2. Nevnden 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper. 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 6. Forsikringsrådets utgifter 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår 5* 4. Bonusbestemmelser 5. Undersøkelser efter forsikringslovens Oprettelse av nytt selskap for sparing i forbindelse med formidling av livsforsikring 7* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 8* 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår 4. Bonusbestemmelser HI. Skadesforsikring 10* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum.. 13"b 2. Dispensasjoner 14* 3. Uttalelse om begrensning av rentefoten ved lov 14* 4. Uttalelse angående Det norske Arbeiderpartis kriseplan og angående Bondepartiets kriseprogram * 5. Anvendelse av Kjobmennenes Kreditforenings ihendehaverobligasjoner til dekning av forsikringsfondet 22* 6. Båndleggelse av interimskvitteringer 23* 7. Legitimasjoner ved båndleggelse av kommuners gjelds- eller garantibevis 23* 8. Om angivelse av rentefotens størrelse i pantobligasjoner 24* 9. Stempelavgift av reisegodsforsikringspoliser 25* 10. Spørsmål om nedsettelse av det skattefrie fradrag for livsforsikringspremier 25* 11. Om ihendehaverobligasjoner som er utstedt uten hjemmel i nogen lov 26* 12. Angående formidling mot godtgjørelse ved anbringelsen av forsikring hos utenlandsk, her ikke representert forsikrer 27* 13. Avsetning av premiereserve i norske skadesforsikringsselskaper 28* 14. Forsikringstilsynslovens 97, annet ledd 28* 15. Inntektsbeskatning i forsikringsselskaper 30* 16. Dispensasjon fra lov om fordringer lydende på flere myntsorter 31*

7 Side 17. Utenlandsk selskaps representasjon for Norge 32* 18. Regnskapsforingen i gjensidige forsikringsselskaper, som fører individuelle innskuddskonti ior innskyterne 32* 19. Uriktig angivelse av «garantimidler» 33* 20. Om gjensidig forenings opdeling i avdelinger som ikke har ansvar for hverandres forpliktelser 33* 21. Om tilsynet med forsikringsselskaper 33* 22. Angående anvendelse av pantobligasjoner i hus på festet grunn til dekning av forsikringsfondet 33* V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 39* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) Tabeller Fortegnelse pr. l/over innenlandske forsikringsselskaper 92 Fortegnelse pr. 1/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 100 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tab. 1. Vinnings- og tapskonto Balansekonto Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret Kollektive kapital- og renteforsikringer Tableaux. 1) Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Page Tabl. 1. Compte de profits et pertes Bilan Spécifications du compte de profits et pertes Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées &hues A régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice Charge budgétaire cans& par les décés de l'année Assurances et rentes collectives. 32 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: a. Aktieselskaper 36 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie Balansekonto: a. Aktieselskaper 52 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 56 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a. Sociétés anonymes 36 b. Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) Bilan: a Sociétés anonymes 52 b. Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) 56 I) On trouvera un index complet en français en t8te des tableaux, v. pages 3-11.

8 Side Tab. 10. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brandforsikring (B.). 60 B. Transportforsikring (Tr.). 64 C. Ansvarsforsikring (A.). 68 D. Garantiforsikring (Ga.) 68 E. Glasforsikring (GI.) 70 F. Husdyrforsikring (11d.).. 70 G. Husleieforsikring (H1.) H. Innbruddstyveriforsikring (1 ) 72 I. Maskinforsikring (Ma.) J. Motorvognforsikring (Mv.) 74 K. Reisegodsforsikring (R.). 74 L. Storm- og haglskadeforsikring (St. & Hg.). 74 M. Ulykkesforsikring (U.) N. Vann ledningsskadeforsikring (V1.) 0. Diverse.. Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning). Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 80 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning). Tab. 13. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: 78 A. Brandforsikring (B.) 86 B. Transportforsikring (Tr.) 86 C. Ansvarsforsikring (A.) D. Garantiforsikring (Ga.). 88 E. Glasforsikring (G1.) F. Innbruddstyveriforsikring (I ) 90 G. Maskinforsikring (Ma.).. 90 H. Motorvognforsikring (Mv.) 90 I. Ulykkesforsikring (U.) Page Tabl. 10. Primes, si nistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler : A. Assurance contre l'incendie 60 B. Assurance maritime et transport 64 C. Assurance de la responsabilité civile 68 D. Assurance de garantie.. 68 E. Assurance contre le bris des glaces 70 F. Assurance sur le bétail 70 G. Assurance des byers. 72 H. Assurance contre le vol. 72 I. Assurance des machines.. 72 J. Assurance des automobiles 74 K. Assurance des bagages.. 74 L. Assurance contre l'orage et la gréle 74 M. Assurance contre les accidents 74 N. Assurance des conduites d'eaux 76 0 Branches diverses 76 Sociétés étrangéres. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvégel. Tabl. 11. Primes, payements par suite de sinistres etc., frais et imptits, réserves transitoires, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice 80 Sociétés étrangéres. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvége). Tabl. 13. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Assurance contre l'incendie 86 B. Assurance maritime et transport 86 C. Assurance de la responsabilité civile 88 D. Assurance de garantie 88 E. Assurance contre le bris des glaces 90 F. Assurance contre le vol 90 G. Assurance des machines 90 H. Assurance des automobiles 90 I. Assurance contre les acci- 'dents 90

9 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringsloven.) 1. Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Haakon Sund, riksadvokat, formann og juridisk medlem (beskikket 4. juli 1929). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Reidar Due, børskommissær, forretningskyndig medlem (beskikket 4. juli 1924). Som varamenn er beskikket : Per Vigstad, ekspedisjonschef, for det juridiske medlem (beskikket 29. november 1929). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai 1917). Rolf Thorsteinsen, cand. jur., direktør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 8. desember ). 2. Nevnden ( 6). Med funksjonstid i 5 år fra 1. januar 1934 er den 1. desember beskikket : Som medlemmer: P. I. Paulsen, høiesterettsdommer, formann. Haakon Hauan, fhv. statsråd. Trygve Fjeld Halvorsen, høiesterettsadvokat. Som varamenn M. C. Backer, høiesterettsdommer, for formannen. Jon Asbjørn Vislie, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer. 3. Forsikringsrådets tjenestemenn : Aktuar:Karl Færden, aktuar (ansatt 8. januar 1917). Revisor: Sigurd Lone (ansatt 24. mai 1927). Sekretær: Per Vasmoen (ansatt 30. august 1920). Reidar Aase (ansatt 24. mai 1927). Magnus Strømnes (ansatt 27. september 1929). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). Ingeborg Hoie (ansatt 21. august 1930). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselska per ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket

10 Forsikringsselskaper Ved Andvake: direktør Birger Wyller.» Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad.» Fram : underdirektør Emil Schreiner. Gjensidige: underdirektør Emil Schreiner. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea: byskriver Johan de Besche. 3 Idun: byråchef L. Klæboe. Norske Folk : direktør Birger Wyller.» Norske Forenede: ekspedisjonschef Th. G. Thorsen. Norske Liv: byråehef L. Klæboe. Samvirke: byråchef Agnar Kringlebotten. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent : Ved Andvake: Brage : Fram :» Gjensidige : Glitne: Hygea: Idun: Norske Folk : Norske Forenede : Norske Liv : Samvirke 6. Forsikringsrådets utgifter. aktuar Odd Aune. Henrik Palrnstrøm. C. C. Christiansen. Olaf Gran. Trygve Hoel. Kristofer Anker Bergh. Ivar Hesselberg. Olav Aabakken. Martin Andresen. N. Solberg. Ingvar Moe. Utgifter i budgettårene: 1931/ /33 /34 Kr. Kr. Kr. Lønn til det forsikringstekniske medlem 11,700 11,700 11,174 Honorar til de to atidre medlemmer 4,200 4,200 4,032 Godtgjørelse for formannshvervet 1,100 1,100 1,056 Lønninger til funksjonærene 38,951 39,383 38,777 Husleie, opvarmning og belysning 3,523 3,907 3,963 Trykningsomkostninger 3,333 2,640 2,958 Inventar, boker og bladhold 1,463 1,244 1,201 Øvrige utgifter 12,607 16,954 13,003 Tilsammen 76,877 81, ,164 Heri medtatt utgifter ved behandling av saker vedr, lov om forsikringsavtaler, 85, anslagsvis kr , hvorefter budgettets utgifter vedr. tilsynet med forsikringsselskapene utgjør kr Heri medtatt utgifter ved behandling av saker vedr, lov om forsikringsavtaler, 85, anslagsvis kr. 3,500, hvorefter budgettets utgifter vedr, tilsynet med forsikringsselskapene utgjør kr. 72, Inntil videre er som varamann beskikket overformynder cand. jur. Andr. Tønnesen.

11 Forsikringsselskaper 7. Forsikringsrådets avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 23. november 1934 er det bestemt at selskapenes avgift for 1934 settes til 0.65 pro mille for livsforsikringsselskapene og 0.50 pro mille for skadesforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, aysluttet her i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 1932/. I utligningen for 1934 deltok 122 innenlandske selskaper og 60 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr. 5,127, tilsammen kr. 72,387. Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter i budgettåret /1934 vedr. tilsynet med forsikringsselskapene kr. 72,664, med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen. Dette beløp er steget til kr. 17,159, idet der er innkommet kr. 1,177 vedrørende refunderte utgifter fra forrige budgettår, likesom der er innbetalt kr. 1 vedrørende en fordring på et tidligere selskaps konkursbo. Til dekning ved siste utligning blir derefter tilbake kr. 55,505, således at der til fradrag i næste utligning står uanvendt et beløp på kr. 16,882. II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 11 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig : 1. Andvake, 2. Brage, Fram, 4. Gjensidige, 5. Glitne, 6. Hygea, 7. Idun, 8. Norske Folk, 9. Norske Forenede, 10. Norske Liv, 11. Samvirke. Herav har ett selskap, Andvake, tillatelse til også å drive virksomhet på Island. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Glitne har fått godkjennelse på månedlig premiebetaling ved opsatte livrenter. Norske Forenede har innført kapitalforsikring med dødsrisiko på mindre gode liv (avslagsrisikoer) med tiltredelse av samme ordning for gjenforsikring i Norske Folk av sådanne forsikringer som Brage, Fram, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun og Norske Liv har. Beregnings-

12 Forsikringsselskaper4* ', , grunnlaget er det samme som gjelder for mindre gode liv i de nevnte 7 selskaper (kfr. Forsikringsrådets beretning 1923, s. 8*, 10* og 13*). Efter inngått overenskomst med «Sparetrygden Aktieselskap» overtar Norske Forenede de gjennem «Sparetrygden» tegnede dødsrisikoforsikringer mot risikopremie (kfr. artikkel 6, s. 7*). Forsikringsformene som anvendes er vesentlig vanlig dødsfallsforsikring og gaveforsikring. Beregningsgrunnlagets dødssansynligheter faller sammen med dødssansynlighetene efter N 1925 for aldrene 15 til og med 60 år, for de høiere aldre er de lik dødssansynlighetene efter N 1925 tillagt 0,0004, 0,0008, 0,0012 og 0,0016 for henholdsvis aldrene 61, 62, 63 og 64 samt 0,0020 for alder 65 og højere aldre. For aldre under 15 år anvendes dødssansynlighetene efter B Laveste inntredelsesalder er 10 år. Ved fastsettelsen av dødsrisikosummen beregnes andelen i «Sparetrygden»s sparefond på grunnlag av den uforandrede tabell N 1925 for alder 15 år og højere aldre og B 1929 for aldre under 15 år. Grunnlagsrenten er 4 pct. p. a. Dødsrisikosummene utgjør til enhver tid a) ved almindelig sparebevis: forskjellen mellem det beløp som kontraktsmessig skal utbetales ifølge sparebeviset ved den forsikredes død og forsikredes andel i sparefondet, b) ved gavesparebevis: forskjellen mellem den diskonterte verdi av det beløp som kontraktsmessig skal utbetales ifølge sparebeviset ved forsikringstidens utløp og forsikredes andel i sparefondet. Hvis forsikringen antas med tilleggspremie for dårlig helbred, blir den normale risikopremie å forhøje med samme procent, som blir anvendt ved fastsettelsen av dødelighetsgrunnlaget for forsikringen. Norske Liv har utvidet sin overenskomst med «Norsk Spare- Selskap» om overtagelse av dødsrisikoforsikringer mot risikopremie, således at overenskomsten også omfatter forsikringer på mindre gode liv (avslagsrisikoer). For premieberegningen benyttes som for Norske Livs øvrige forsikring av mindre gode liv, «overdødelighetstabeller» bygget på en «normaltabell» ved å øke dennes dødssansynligheter med samme procent for alle aldre (sml. beretningen 1923, s. 8*). Som «normaltabell» benyttes den i beretningen 1932, s. 4*, omtalte tabell, som nu gjelder for selskapets øvrige forsikringer mot risikopremie overtatt gjennem «Norsk Spare-Selskap». Med hensyn til grunnlaget for beregningen av forsikringsfondet har Norske Folk gjort den endring, forsåvidt angår kollektive pensionsforsikringer tegnet efter eldre grunnlag, at premiereserven for løpende

13 5* Forsikringsselskaper, ,,IIIM111, alderdomspensjoner for kvinner nu aysettes efter det nye grunnlag NFK (0.93) 'Wu (kfr. Forsikringsrådets beretning 1930, s. 4*, 6* og 7*). 3. Forsikringsvilkår. For Norske Forenedes forsikringer på mindre gode liv er forsikringsvilkårene, herunder gjenkjøps- og fripolisereglene, de samme som for forsikringer på normale liv. For de dødsrisiko forsikringer mot risikopremie, som Norske Forenede overtar gjennem Sparetrygden Aktieselskap», gjelder ugyldighetsbestemmelser vedkommende uriktige oplysninger ved forsikringens istandbringelse eller gjenoptagelse, vedkommende ophold i tropene, deltagelse i luftfart og vedkommende selvmord i alt vesentlig overensstemmende med Norske Forenedes vilkår for almindelige forsikringer med dødsrisiko. Dog blir der, da det her gjelder forsikringer med risikopremie, ingen utbetaling av matematisk verdi eller gjenkjøpsverdi, hvis forsikringen i henhold til vilkårene blir ophevet. ((Sparetrygden»s opgjør for den egentlige sparekapital faller utenfor overenskomsten med Norske Forenede). Forsikringen blir ugyldig, hvis den forsikrede avgår ved døden som følge av deltagelse i krig. Forsikringsvilkårene for Norske Livs dødsrisiko forsikringer mindre gode liv overtatt mot risikopremie gjennetn «Norsk Spare- Selskap» er de samme som for Norske Livs øvrige dodsrisikoforsikringer mot risikopremie overtatt gjennem spareselskapet, eventuelt med tilknyttede særvilkår (m. h. I. karens, rett til efterprøvning m. v.) overensstemmende med bestemmelsene i vilkårene for Norske Livs andre forsikringer på mindre gode liv. 4. Bonusbestemmelser. Siden forrige beretnings utgivelse er der i nedennevnte selskaper vedtatt følgende tillegg til eller endringer i tidligere bestemmelser: Brage: Der er fastsatt regler for bonusutdeling pr (kfr. Forsikringsrådets beretning 1924, s. 6", og 1927, s. 9"). a. Kapitalforsikringer med dødsrisiko. Av det ved slutten av bonusperioden opsamlede bonusfond er forlods reservert til livrentebonus kr. Det gjenværende er fordelt som bonus til kapitalforsikringer ved dødsrisiko efter regler som er analoge med reglene for bonusutdelingen pr. 1928, dog med sådan endring, at fordelingspremiesummen (sum av eforsikringstidspremier») for forsikringer tegnet efter HM nu økes med 10 pet., og for studieforsikringer forminskes til det halve i den tid der betales halv premie.

14 Forsikringsselskaper 6* b. Livrente= og utstyrsforsikringer. Selskapet utdeler for året 1934 bonus til livrenteforsikringer av samme størrelse og efter de samme regler som har været gjeldende i årene Fra samme aysetning som for livrenter utdeles også bonus til utstyrsforsikringer. For utstyrsforsikringer gis for tiden kun bonus til de forsikringer, som er tegnet uten garantert tillegg til forsikringssummen. Bonusen utdeles efter samme regler som har været rgjeldende for 1931 og senere år, dog er bonussatsene for 1934 nedsatt til halvparten av de i de senere år benyttede satser. 2. Gjensidige: a. Kapitalforsikringer med dødsrisiko på voksne og barn, tegnet efter 1/ Reglene har fått en annen ordlyd, således at de nu også formelt omfatter forsikringer som forfaller til utbetaling i tegningsåret (kfr. beretningen 1924, s. 9*, 1927, s. 11* og 1929, S. 5*). b. For livrente= og utstyrsforsikringer er der for året 1935 besluttet utbetalt bonus efter regler helt analoge med og av samme størrelse som ved bonusutdelingene for og 1934 (kfr. beretningene 1931, s. 10* og 1932, s. 9). 3. Hygea : Renteforsikringer. For livrenter tegnet for 1. juli 1920, som løper ved begynnelsen av året eller går over til løpende i året, er der for 1934 besluttet å utbetale bonus efter samme regler og av samme størrelse som den der blev tildelt sådanne livrenter i årene (kfr. beretningen 1924 og senere beretninger). 4. Idun: Kapitalforsikringer med dødsrisiko. For konjunkturforsikringer tegnet fra 1/i 1925 til 15/a 1926 (fra hvilken dato tegning av konjunkturforsikringer er ophørt) er vedtatt, at selskapets bonusregler for almindelige livsforsikringer tegnet efter 1/ skal gjelde, idet bonusretten for konjunkturforsikringene inntrer 10 år efter polisens utstedelsesdag. Bonustillegget for disse konjunkturforsikringer fastsettes på grunnlag av den forsikredes alder eller forsikringens restvarighet på den tid bonusretten inntrer og forøvrig efter de satser som gjelder for almindelige livsforsikringer tegnet mot premie en gang for alle i tiden Vi / I tilfelle av gjenkjøp gis der til gjenkjøpsverdien et bonustillegg som beregnes efter de for almindelig livsforsikring gjeldende regler, dog således at forsikringen regnes inntrådt 10 år efter tegningen (kfr. Forsikringsrådets beretninger 1924, s. 13* og 1925, s. 7*). 5. Norske Forenede: Egne direkte tegnede forsikringer: Kapitalforsikringer med dødsrisiko. For de av selskapet nu optatte forsikringer med dødsrisiko på mindre gode liv (avslagsrisikoer) ydes samme bonus som for tilsvarende forsikringer ph normale risikoer. For risikoforsikringene gjennem Sparetrygden AIS blir bonusregler vedtatt senere, når det måtte vise sig at denne gren av virksomheten gir det nødvendige overskudd til utdeling av bonus.

15 Forsikringsselskaper,IIIMINI , Samvirke: Selskapet har nu vedtatt følgende prinsipper for utdeling av bonus: Ved de forskjellige former av kapitalforsikring med dødsrisiko pet voksne samt ved utg/yrs- og barneforsikring skal bonus ydes som tillegg til forsikringssummen. Ved livrente- og overlevelsesrenteforsikring skal bonus utbetales kontant eller ydes som tillegg til forsikringen, for et begrenset antall år eller for resten av forsikringstiden. Ved kollektiv pensjonsforsikring skal bonus utbetales kontant. Korttidsforsikring samt individuelle invaliderenter deltar ikke i selskapets bonusutdelinger. 5. Undersøkelser efter forsikringslovens 86. Disse undersøkelser fortsetter som hittil. 6. Oprettelse av nytt selskap for sparing i forbindelse med formidling av livsforsikring. Til Handelsregistret i Oslo er anmeldt «Sparetrygden Aktieselskap», med formal å fremme opsparing ved hjelp av spareur eller på annen måte, i forbindelse med tegning av forsikring mot dødsrisiko som skal dekkes av et norsk livsforsikrings selskapl) efter kontrakt med dette. I anledning av anmeldelsen til Handelsregistret har «Sparetrygden Aktieselskap» anmodet Forsikringsrådet om en uttalelse angående selskapets stilling til forsikringstilsynsloven. Forsikringsrådet har i den anledning uttalt, at efter aktieselskapets vedtekter er dette i relasjon til den angjeldende forsikringsvirksomhet agent, mens det livsforsikringsselskap som overtar dødsrisikoen blir direktforsikrer for denne. At dette forhold blir bragt til uttrykk på tilfredsstillende måte, og at forsikringsteknikkens krav blir behørig tilgodesett, vil Forsikringsrådet anse sig beføiet til å påse ved behandlingen av approbasjonsandragendet fra det livsforsikringsselsk6p, som kommer til å overta dødsrisikoen og det dertil knyttede arrangement. Forsikringsrådet har derefter uttalt, at det anser den virksomhet, SOM drives for «Sparetrygden Aktieselskaps» egen regning og risiko, for ikke å være forsikringsvirksomhet, og rådet har erklært, at selskapet under de nevnte forutsetninger ikke antas å inngå under Lov om. forsikringsselskaper av 29. juli Under hensyn til den mere forbindelse, som efter Forsikringsradets mening består mellem almindelig livsforsikring og en virksomhet som den for selskapet planlagte sparevirksomhet, har rådet likeoverfor selskapet henvist til sin vedkommende «Norsk Spare- Selskap» i 1921 avgitte uttalelse (se rådets beretning 1919, s. 19*--22*), idet rådet har tilføjet, at det dengang anførte har sin fulle gyldighet 1) Norske Forenede.

16 Forsikringsselskaper også for «Sparetrygden Aktieselskap», da dettes virksomhet i den her omhandlede henseende blir helt analog med «Spare-Selskapets». Rådet har derefter understreket, at det samrne forbehold, som blev tatt overfor «Spare-Selskapet», om at dette måtte være forberedt på, at Forsikringsrådet kunde opta tilsynsspørsmålet til fornyet drøftelse, også gjelder for den nu avgitte uttalelse vedkommende «Sparetrygden Aktieselskap». B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har 2 utenlandske (svenske) selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig : 1. Svea, 2. Svenska Lit; 2. Grunnlag og forsikringsformer. Svenska Lif har optatt tegning av en form for straks begynnende livrente, hvor der er tilknyttet garanti for at livrentebeløpet blir utbetalt minst i et visst antall år. Dodelighetsgrunnlaget og grunnlagsrenten er de samme som for selskapets almindelige straks begynnende livrenter. Selskapet har videre optatt tegning av opsatte livrenter på et dødelighetsgrunnlag hvor dødelighetsintensitetene er bestemt ved formlene: 103sux (x -1-1) for menn og = x. for kvinner. Grunnlagsrenten er 4 pct. p. a., og premiereserven regnes på premieberegningsgrunnlaget efter bruttometode. I reserven inngår reserve for administrasjonsutgifter efter at livrenten er begynt å løpe. Disse administrasjonsutgifter er herunder regnet lik 1 pct. av livrentebeløpet. 3. Forsikringsvilkår. I Svenska Lirs almindelige forsikringsvilkår for kapitalforsikringer med dødsrisiko er der skjedd endringer i ugyldighetsvilkårene vedkommende luftfart og ophold i tropene. Istedetfor de i Forsikringsrådets beretning 1932, s. 13*, under litr. g) og h) angitte vilkår gjelder nu herom følgende: Ugyldighetsvilkar 1. Har den forsikrede innen tre år fra forsikringens ikrafttreden foretatt flyvning på annen måte enn som passasjer i luftfartoi, som er behørig autorisert for persontrafikk, og dor han innen nevnte tidsrum som følge av ulykkestilfelle under flyvnin-

17 Forsikringsselskaper gen, er selskapet fri for ansvar, hvis intet annet er avtalt; men forsikringens gjenkjøpsverdi utbetales. 2. Hvis forsikringssummen overstiger kr , og den forsikrede innen tre dr fra forsikringens ikrafttreden har opholdt sig i tropene (området mellem vendekretsene) og er død innen nevnte tidsrum, er selskapets ansvar likevel begrenset til kr , hvis intet annet er avtalt. Er selskapets ansvar på det samme liv fordelt på flere forsikringer, som ennu ikke har vært i kraft i tre år, er ansvaret efter disse forsikringer på samme måte begrenset til kr ialt, fordelt på de enkelte forsikringer efter forholdet mellem deres nominelle forsikringssummer. Når efter disse bestemmelser selskapets ansvar er blitt ophevet for en del av forsikringssummen, blir gjenkjøpsverdien for denne del utbetalt. Disse innskrenkninger gjelder ikke, hvis dødsfallet hverken er forårsaket ved eller påskynnet av de klimatiske forhold under opholdet i tropene, og heller ikke ved tilfeldig besøk i tropene, hvormed menes, at besøket iberegnet reisen fra og til hjemstedet ikke strekker sig ut over et tidsrum av fire måneder. 4. Bonusbestemmelser. For Svenska Lif er den højere rentefot, som fastsettes av den svenske konge for et visst antall år ad gangen, til grunnlag for beregning av premieåterbäring, bestemt til 4 1/2 pct. for årene 1934 og 1935 (kfr. Forsikringsrådets beretning, 1932, s. 15*).

18 III. Skadesforsikring. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 118 norske og 70 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 62 aktieselskaper og 56 gjensidige selskaper, av de utenlandske selskaper var 1 amerikansk (U. S. A.), 28 britiske, 11 danske, 1 finsk, 2 franske, 1 hollandsk, 5 schweiziske, 15 svenske og 6 tyske. I regnskapssammenstillingen for 1932 var medtatt 120 norske og 71 utenlandske selskaper. I er 2 norske selskaper utgått: Det gjensidige Heste- og Kvaegassuranceselskap «Bjørgvin» og Scandinavian American Assurance Corporation Aktieselskap. I regnskapssammenstillingen er medtatt regnskaper for 8 selskaper som er under avvikling, og 2 selskaper som er meddelt dispensasjon efter forsikringslovens 116, tredje ledd. Disse regnskaper er i likhet med tidligere år ikke offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende. Forøvrig henvises til kolonne II i regnskapssammenstillingens tabeller nr. 8 og 9. Foruten de likviderende og dispenserte selskaper er regnskapene ikke blitt offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende for følgende to selskaper: Lister fartøiassurance (Gjensidig): regnskapet ikke innkommet ved ayslutningen av redaksjonen av nærværende beretning. A/S Norsk Glasforsikringsselskap: regnskapet ikke innkommet ved avslutningen av redaksjonen av nærværende beretning. Saltens gjensidige Assuranceforening har i generalforsamling den 9. desember forandret sine vedtekter således at virksomheten herefter faller inn under undtagelsesbestemmelsene i forsikringslovens 116, annet ledd. Selskapets virksomhet er som følge herav for fremtiden ikke underlagt Forsikringsrådets tilsyn. Av utenlandske selskaper er tilkommet: Pearl Assurance Company, Limited. Utgått er: The Employers' Liability Assurance Corporation Ltd., og The Western Australian Insurance Company Limited.

19 11* Forsikringsselskaper De i representerte forsikringsarter og deres fordeling på selskapene sees av nedenstående tabell. Her og i det følgende er»sjøforsikring«henregnet under»transportforsikring.«forsikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper ialt Norske selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktieselskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper 1. Brandforsikring Transportforsikring Ansvarsforsikring Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring 1 8. Innbruddstyveriforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring Storm- og haglskadeforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Diverse Forøvrig henvises til de side 92 flg. og 100 fig. inntatte fortegnelser over norske og her representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er ført frem til 1. desember Forandringene siden forrige beretning fremgår av følgende: Norske Selskaper. Forandringer inntil 1. desember A. Nye selskaper. Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikringsselskap Varde, reg. 10. april Forsikringsaktieselskapet Arne, reg. 19. juni A/S Andenes båtforsikring, Andenes, reg. 25. mars B. Ophor. Forsikringsaktieselskapet «Skandinaviske Lloyd», reg. 2. februar Følgende selskaper, som tidligere har anmeldt ophør, har anmeldt endelig opløsning : Forsikringsselskapet Uno A/S, reg. 16. januar *

20 Forsikringsselskaper 12* A/S Kristiania Reassuranceselskap, reg. 25. mai Nye Norske Gjensidig Forsikringsselskap, reg. 25. juni Dessuten har Saltens gjensidige Assuranceforening, Bodø, forandret sine vedtekter således at virksomheten nu faller inn under undtagelsesbestemmelsen i forsikringslovens 116, annet ledd. C. Navneforandring. Søndmøre gjensidige Assuranceforening for Ishavsfartøier har forandret navn til Assuranseforeningen «Ishavet», gjensidig, reg. 1. februar Sondmøre gjensidige Assuranceforening for Fiskefartøier har forandret navn til Sunnmøre Gjensidige Assuranceforening, reg. 31. oktober Utenlandske selskaper. Forandringer inntil 1. desember A. Optagelse av nye forsikringsarter. Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864 har optatt innbruddstyveriforsikring, reg. 31. august B. Bytte av representant. The London Assurance, London, er overgått til The Hull & Cargo Agency Limited, Aktieselskap, reg. 25. august Forsikringsrådets midlertidige opnevnelse av direktør Johs. Thy. Thomassen, Drammen, (forsikringslovens 103), er dermed bortfalt. C. Frigjorelse av depositium. (I tilfelle mot sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105). Brand- och Olycksfallförsäkringsaktiebolaget Skandinavien, for innbruddstyveri, det hele depot frigitt 8. desember. Versicherungs-Gesellschaft Hamburg, for transportforsikring, kr frigitt 26. juni Genforsikringsaktieselskabet «Rossia» for transportforsikring, kr frigitt 19. oktober Reassurance Compagniet Salamandra A/S, for transportforsikring, kr frigitt 2. januar The Eagle Star and British Dominions Insurance Company Limited, for transportforsikring, kr frigitt 15. november Det kgl. oktr. Sø-Assurance-Kompagni A/S, for transportforsikring, kr frigitt 15. november 1934.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 Index décenna ire des rapports annuels 192211931 du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938 FORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF. av 5. mars 2002

Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF. av 5. mars 2002 Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF 2004/EØS/29/20 av 5. mars 2002 om endring av rådsdirektiv 79/267/EØF med hensyn til solvensmarginkrav

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON Informasjon ved tegningen - avtalens innhold - risiko for endring av tegningsforutsetning. Forsikrede (f. 1940) tegnet i jan. 1989

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer