Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et medical.) 175. Det civile veterinærvesen (Service velerinaire civil) 176. Rekruttering (Recrutement) 177. Norges jernbaner (Chemins de fer norvegiens.) 178. Norges industri (Statistique industrielle de la Norvige.) 179. Meieribruket i Norge i (L'industrie lailiere de la Norvige en 1930) 180. Norges skibsfart (Navigation.) 181. Den Norske Statskasses finanser 1913/ /33. (Finances de l'etal) 182. Folketellingen 1 desember I. Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Bebodde øier. Hussamlinger på landet. (Recensement du ler decembre I. Population et superficie des divisions administratives, etc.) 183. Sjømannstrygden Fiskertrygden (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des manns pecheurs) 184. Norges telegrafvesen 1930-al. (Telegraphes et telephones de l'etal) 185. Norges kommunale finanser (Finances des communes) 186. Kommunevalgene (Elections en 1931 pour les conseils communaux et municipaux) 187. Norges postvesen (Statistique postale.) 188. Jordbrukstellingen 20 juni Fjerde hefte. Oversikt. (Recensement du 20 juin Ape:pi general) 189. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden (Assurances de l'état contre les accidents du travail) 190. Kriminalstatistikk 1929 og (Statistique de la criminalité pour les années 1929 et 1930,) 191. Undersøkelse om enkelte bankforhold pr. ' I / (Recherches concernant les ban ques privies par actions et les caisses d'epargne par le juillet 1931.) 192. Folketellingen 1 desember II. frossamfund. (Hjemmehørende folkemengde.) (Recensement du 1 décembre 1930: II. Population de droit class& par rune) 193. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) 194. Landbruksareal og husdyrhold Representativ telling. (Superficies agricoles et ilevage du Mail de l'annee Recensement representatif) 195. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 juli (Les divisions civiles, ecclisiastiques, judiciaires et militaires du roganme de Norvige le ler juillet 1932.) 196. Folketellingen 1 desember III. Folkemengden fordelt efter: 1) kjønn, alder og ekteskapelig stilling, 2) livsstilling og 3) fødested. - (Oslobefolknings utenfor Oslo. (Recensement du ler décembre 1930: III. Population repartie par 1)1e sexe, l'ilge et?rat civil, 2) profession et 3) lieu de naissance. - Population d'oslo hors d'oslo) 197. Forsikringsselskaper (Societis d'assurances) 198. Syketrygden (Assurance-maladie) Trykt : Norges fiskerier (Grandes peches maritimes) 200. Norges Brandkasse (Statistique de l'office national d'assurance con Ire l'incendie)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 46. FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 For året 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr » >> » D »» »» »» »» » rekke VII,» »» » D »» »-- D »» » rekke VIII,» » D »» , D » D » D » -- ð , rekke IX,» 21. Morten Johansens Boktrykkeri Oslo

5 Til Kongen. I henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper ay 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved cl avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort et jour til 1. desember 1934, over anmeldte -selskaper som faller inn under forsikringsloven. Oslo den 11. desember I ærbødighet Forsikringsradet Haakon &Ind. Thy. Richardt. Reidar Due. K. Færden.Per Vasmoen.

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet. 2. Nevnden 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper. 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 6. Forsikringsrådets utgifter 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår 5* 4. Bonusbestemmelser 5. Undersøkelser efter forsikringslovens Oprettelse av nytt selskap for sparing i forbindelse med formidling av livsforsikring 7* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 8* 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår 4. Bonusbestemmelser HI. Skadesforsikring 10* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum.. 13"b 2. Dispensasjoner 14* 3. Uttalelse om begrensning av rentefoten ved lov 14* 4. Uttalelse angående Det norske Arbeiderpartis kriseplan og angående Bondepartiets kriseprogram * 5. Anvendelse av Kjobmennenes Kreditforenings ihendehaverobligasjoner til dekning av forsikringsfondet 22* 6. Båndleggelse av interimskvitteringer 23* 7. Legitimasjoner ved båndleggelse av kommuners gjelds- eller garantibevis 23* 8. Om angivelse av rentefotens størrelse i pantobligasjoner 24* 9. Stempelavgift av reisegodsforsikringspoliser 25* 10. Spørsmål om nedsettelse av det skattefrie fradrag for livsforsikringspremier 25* 11. Om ihendehaverobligasjoner som er utstedt uten hjemmel i nogen lov 26* 12. Angående formidling mot godtgjørelse ved anbringelsen av forsikring hos utenlandsk, her ikke representert forsikrer 27* 13. Avsetning av premiereserve i norske skadesforsikringsselskaper 28* 14. Forsikringstilsynslovens 97, annet ledd 28* 15. Inntektsbeskatning i forsikringsselskaper 30* 16. Dispensasjon fra lov om fordringer lydende på flere myntsorter 31*

7 Side 17. Utenlandsk selskaps representasjon for Norge 32* 18. Regnskapsforingen i gjensidige forsikringsselskaper, som fører individuelle innskuddskonti ior innskyterne 32* 19. Uriktig angivelse av «garantimidler» 33* 20. Om gjensidig forenings opdeling i avdelinger som ikke har ansvar for hverandres forpliktelser 33* 21. Om tilsynet med forsikringsselskaper 33* 22. Angående anvendelse av pantobligasjoner i hus på festet grunn til dekning av forsikringsfondet 33* V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 39* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) Tabeller Fortegnelse pr. l/over innenlandske forsikringsselskaper 92 Fortegnelse pr. 1/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 100 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tab. 1. Vinnings- og tapskonto Balansekonto Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret Kollektive kapital- og renteforsikringer Tableaux. 1) Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Page Tabl. 1. Compte de profits et pertes Bilan Spécifications du compte de profits et pertes Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées &hues A régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice Charge budgétaire cans& par les décés de l'année Assurances et rentes collectives. 32 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: a. Aktieselskaper 36 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie Balansekonto: a. Aktieselskaper 52 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 56 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a. Sociétés anonymes 36 b. Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) Bilan: a Sociétés anonymes 52 b. Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) 56 I) On trouvera un index complet en français en t8te des tableaux, v. pages 3-11.

8 Side Tab. 10. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brandforsikring (B.). 60 B. Transportforsikring (Tr.). 64 C. Ansvarsforsikring (A.). 68 D. Garantiforsikring (Ga.) 68 E. Glasforsikring (GI.) 70 F. Husdyrforsikring (11d.).. 70 G. Husleieforsikring (H1.) H. Innbruddstyveriforsikring (1 ) 72 I. Maskinforsikring (Ma.) J. Motorvognforsikring (Mv.) 74 K. Reisegodsforsikring (R.). 74 L. Storm- og haglskadeforsikring (St. & Hg.). 74 M. Ulykkesforsikring (U.) N. Vann ledningsskadeforsikring (V1.) 0. Diverse.. Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning). Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 80 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning). Tab. 13. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: 78 A. Brandforsikring (B.) 86 B. Transportforsikring (Tr.) 86 C. Ansvarsforsikring (A.) D. Garantiforsikring (Ga.). 88 E. Glasforsikring (G1.) F. Innbruddstyveriforsikring (I ) 90 G. Maskinforsikring (Ma.).. 90 H. Motorvognforsikring (Mv.) 90 I. Ulykkesforsikring (U.) Page Tabl. 10. Primes, si nistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler : A. Assurance contre l'incendie 60 B. Assurance maritime et transport 64 C. Assurance de la responsabilité civile 68 D. Assurance de garantie.. 68 E. Assurance contre le bris des glaces 70 F. Assurance sur le bétail 70 G. Assurance des byers. 72 H. Assurance contre le vol. 72 I. Assurance des machines.. 72 J. Assurance des automobiles 74 K. Assurance des bagages.. 74 L. Assurance contre l'orage et la gréle 74 M. Assurance contre les accidents 74 N. Assurance des conduites d'eaux 76 0 Branches diverses 76 Sociétés étrangéres. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvégel. Tabl. 11. Primes, payements par suite de sinistres etc., frais et imptits, réserves transitoires, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice 80 Sociétés étrangéres. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvége). Tabl. 13. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Assurance contre l'incendie 86 B. Assurance maritime et transport 86 C. Assurance de la responsabilité civile 88 D. Assurance de garantie 88 E. Assurance contre le bris des glaces 90 F. Assurance contre le vol 90 G. Assurance des machines 90 H. Assurance des automobiles 90 I. Assurance contre les acci- 'dents 90

9 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringsloven.) 1. Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Haakon Sund, riksadvokat, formann og juridisk medlem (beskikket 4. juli 1929). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Reidar Due, børskommissær, forretningskyndig medlem (beskikket 4. juli 1924). Som varamenn er beskikket : Per Vigstad, ekspedisjonschef, for det juridiske medlem (beskikket 29. november 1929). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai 1917). Rolf Thorsteinsen, cand. jur., direktør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 8. desember ). 2. Nevnden ( 6). Med funksjonstid i 5 år fra 1. januar 1934 er den 1. desember beskikket : Som medlemmer: P. I. Paulsen, høiesterettsdommer, formann. Haakon Hauan, fhv. statsråd. Trygve Fjeld Halvorsen, høiesterettsadvokat. Som varamenn M. C. Backer, høiesterettsdommer, for formannen. Jon Asbjørn Vislie, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer. 3. Forsikringsrådets tjenestemenn : Aktuar:Karl Færden, aktuar (ansatt 8. januar 1917). Revisor: Sigurd Lone (ansatt 24. mai 1927). Sekretær: Per Vasmoen (ansatt 30. august 1920). Reidar Aase (ansatt 24. mai 1927). Magnus Strømnes (ansatt 27. september 1929). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). Ingeborg Hoie (ansatt 21. august 1930). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselska per ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket

10 Forsikringsselskaper Ved Andvake: direktør Birger Wyller.» Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad.» Fram : underdirektør Emil Schreiner. Gjensidige: underdirektør Emil Schreiner. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea: byskriver Johan de Besche. 3 Idun: byråchef L. Klæboe. Norske Folk : direktør Birger Wyller.» Norske Forenede: ekspedisjonschef Th. G. Thorsen. Norske Liv: byråehef L. Klæboe. Samvirke: byråchef Agnar Kringlebotten. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent : Ved Andvake: Brage : Fram :» Gjensidige : Glitne: Hygea: Idun: Norske Folk : Norske Forenede : Norske Liv : Samvirke 6. Forsikringsrådets utgifter. aktuar Odd Aune. Henrik Palrnstrøm. C. C. Christiansen. Olaf Gran. Trygve Hoel. Kristofer Anker Bergh. Ivar Hesselberg. Olav Aabakken. Martin Andresen. N. Solberg. Ingvar Moe. Utgifter i budgettårene: 1931/ /33 /34 Kr. Kr. Kr. Lønn til det forsikringstekniske medlem 11,700 11,700 11,174 Honorar til de to atidre medlemmer 4,200 4,200 4,032 Godtgjørelse for formannshvervet 1,100 1,100 1,056 Lønninger til funksjonærene 38,951 39,383 38,777 Husleie, opvarmning og belysning 3,523 3,907 3,963 Trykningsomkostninger 3,333 2,640 2,958 Inventar, boker og bladhold 1,463 1,244 1,201 Øvrige utgifter 12,607 16,954 13,003 Tilsammen 76,877 81, ,164 Heri medtatt utgifter ved behandling av saker vedr, lov om forsikringsavtaler, 85, anslagsvis kr , hvorefter budgettets utgifter vedr. tilsynet med forsikringsselskapene utgjør kr Heri medtatt utgifter ved behandling av saker vedr, lov om forsikringsavtaler, 85, anslagsvis kr. 3,500, hvorefter budgettets utgifter vedr, tilsynet med forsikringsselskapene utgjør kr. 72, Inntil videre er som varamann beskikket overformynder cand. jur. Andr. Tønnesen.

11 Forsikringsselskaper 7. Forsikringsrådets avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 23. november 1934 er det bestemt at selskapenes avgift for 1934 settes til 0.65 pro mille for livsforsikringsselskapene og 0.50 pro mille for skadesforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, aysluttet her i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 1932/. I utligningen for 1934 deltok 122 innenlandske selskaper og 60 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr. 5,127, tilsammen kr. 72,387. Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter i budgettåret /1934 vedr. tilsynet med forsikringsselskapene kr. 72,664, med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen. Dette beløp er steget til kr. 17,159, idet der er innkommet kr. 1,177 vedrørende refunderte utgifter fra forrige budgettår, likesom der er innbetalt kr. 1 vedrørende en fordring på et tidligere selskaps konkursbo. Til dekning ved siste utligning blir derefter tilbake kr. 55,505, således at der til fradrag i næste utligning står uanvendt et beløp på kr. 16,882. II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 11 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig : 1. Andvake, 2. Brage, Fram, 4. Gjensidige, 5. Glitne, 6. Hygea, 7. Idun, 8. Norske Folk, 9. Norske Forenede, 10. Norske Liv, 11. Samvirke. Herav har ett selskap, Andvake, tillatelse til også å drive virksomhet på Island. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Glitne har fått godkjennelse på månedlig premiebetaling ved opsatte livrenter. Norske Forenede har innført kapitalforsikring med dødsrisiko på mindre gode liv (avslagsrisikoer) med tiltredelse av samme ordning for gjenforsikring i Norske Folk av sådanne forsikringer som Brage, Fram, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun og Norske Liv har. Beregnings-

12 Forsikringsselskaper4* ', , grunnlaget er det samme som gjelder for mindre gode liv i de nevnte 7 selskaper (kfr. Forsikringsrådets beretning 1923, s. 8*, 10* og 13*). Efter inngått overenskomst med «Sparetrygden Aktieselskap» overtar Norske Forenede de gjennem «Sparetrygden» tegnede dødsrisikoforsikringer mot risikopremie (kfr. artikkel 6, s. 7*). Forsikringsformene som anvendes er vesentlig vanlig dødsfallsforsikring og gaveforsikring. Beregningsgrunnlagets dødssansynligheter faller sammen med dødssansynlighetene efter N 1925 for aldrene 15 til og med 60 år, for de høiere aldre er de lik dødssansynlighetene efter N 1925 tillagt 0,0004, 0,0008, 0,0012 og 0,0016 for henholdsvis aldrene 61, 62, 63 og 64 samt 0,0020 for alder 65 og højere aldre. For aldre under 15 år anvendes dødssansynlighetene efter B Laveste inntredelsesalder er 10 år. Ved fastsettelsen av dødsrisikosummen beregnes andelen i «Sparetrygden»s sparefond på grunnlag av den uforandrede tabell N 1925 for alder 15 år og højere aldre og B 1929 for aldre under 15 år. Grunnlagsrenten er 4 pct. p. a. Dødsrisikosummene utgjør til enhver tid a) ved almindelig sparebevis: forskjellen mellem det beløp som kontraktsmessig skal utbetales ifølge sparebeviset ved den forsikredes død og forsikredes andel i sparefondet, b) ved gavesparebevis: forskjellen mellem den diskonterte verdi av det beløp som kontraktsmessig skal utbetales ifølge sparebeviset ved forsikringstidens utløp og forsikredes andel i sparefondet. Hvis forsikringen antas med tilleggspremie for dårlig helbred, blir den normale risikopremie å forhøje med samme procent, som blir anvendt ved fastsettelsen av dødelighetsgrunnlaget for forsikringen. Norske Liv har utvidet sin overenskomst med «Norsk Spare- Selskap» om overtagelse av dødsrisikoforsikringer mot risikopremie, således at overenskomsten også omfatter forsikringer på mindre gode liv (avslagsrisikoer). For premieberegningen benyttes som for Norske Livs øvrige forsikring av mindre gode liv, «overdødelighetstabeller» bygget på en «normaltabell» ved å øke dennes dødssansynligheter med samme procent for alle aldre (sml. beretningen 1923, s. 8*). Som «normaltabell» benyttes den i beretningen 1932, s. 4*, omtalte tabell, som nu gjelder for selskapets øvrige forsikringer mot risikopremie overtatt gjennem «Norsk Spare-Selskap». Med hensyn til grunnlaget for beregningen av forsikringsfondet har Norske Folk gjort den endring, forsåvidt angår kollektive pensionsforsikringer tegnet efter eldre grunnlag, at premiereserven for løpende

13 5* Forsikringsselskaper, ,,IIIM111, alderdomspensjoner for kvinner nu aysettes efter det nye grunnlag NFK (0.93) 'Wu (kfr. Forsikringsrådets beretning 1930, s. 4*, 6* og 7*). 3. Forsikringsvilkår. For Norske Forenedes forsikringer på mindre gode liv er forsikringsvilkårene, herunder gjenkjøps- og fripolisereglene, de samme som for forsikringer på normale liv. For de dødsrisiko forsikringer mot risikopremie, som Norske Forenede overtar gjennem Sparetrygden Aktieselskap», gjelder ugyldighetsbestemmelser vedkommende uriktige oplysninger ved forsikringens istandbringelse eller gjenoptagelse, vedkommende ophold i tropene, deltagelse i luftfart og vedkommende selvmord i alt vesentlig overensstemmende med Norske Forenedes vilkår for almindelige forsikringer med dødsrisiko. Dog blir der, da det her gjelder forsikringer med risikopremie, ingen utbetaling av matematisk verdi eller gjenkjøpsverdi, hvis forsikringen i henhold til vilkårene blir ophevet. ((Sparetrygden»s opgjør for den egentlige sparekapital faller utenfor overenskomsten med Norske Forenede). Forsikringen blir ugyldig, hvis den forsikrede avgår ved døden som følge av deltagelse i krig. Forsikringsvilkårene for Norske Livs dødsrisiko forsikringer mindre gode liv overtatt mot risikopremie gjennetn «Norsk Spare- Selskap» er de samme som for Norske Livs øvrige dodsrisikoforsikringer mot risikopremie overtatt gjennem spareselskapet, eventuelt med tilknyttede særvilkår (m. h. I. karens, rett til efterprøvning m. v.) overensstemmende med bestemmelsene i vilkårene for Norske Livs andre forsikringer på mindre gode liv. 4. Bonusbestemmelser. Siden forrige beretnings utgivelse er der i nedennevnte selskaper vedtatt følgende tillegg til eller endringer i tidligere bestemmelser: Brage: Der er fastsatt regler for bonusutdeling pr (kfr. Forsikringsrådets beretning 1924, s. 6", og 1927, s. 9"). a. Kapitalforsikringer med dødsrisiko. Av det ved slutten av bonusperioden opsamlede bonusfond er forlods reservert til livrentebonus kr. Det gjenværende er fordelt som bonus til kapitalforsikringer ved dødsrisiko efter regler som er analoge med reglene for bonusutdelingen pr. 1928, dog med sådan endring, at fordelingspremiesummen (sum av eforsikringstidspremier») for forsikringer tegnet efter HM nu økes med 10 pet., og for studieforsikringer forminskes til det halve i den tid der betales halv premie.

14 Forsikringsselskaper 6* b. Livrente= og utstyrsforsikringer. Selskapet utdeler for året 1934 bonus til livrenteforsikringer av samme størrelse og efter de samme regler som har været gjeldende i årene Fra samme aysetning som for livrenter utdeles også bonus til utstyrsforsikringer. For utstyrsforsikringer gis for tiden kun bonus til de forsikringer, som er tegnet uten garantert tillegg til forsikringssummen. Bonusen utdeles efter samme regler som har været rgjeldende for 1931 og senere år, dog er bonussatsene for 1934 nedsatt til halvparten av de i de senere år benyttede satser. 2. Gjensidige: a. Kapitalforsikringer med dødsrisiko på voksne og barn, tegnet efter 1/ Reglene har fått en annen ordlyd, således at de nu også formelt omfatter forsikringer som forfaller til utbetaling i tegningsåret (kfr. beretningen 1924, s. 9*, 1927, s. 11* og 1929, S. 5*). b. For livrente= og utstyrsforsikringer er der for året 1935 besluttet utbetalt bonus efter regler helt analoge med og av samme størrelse som ved bonusutdelingene for og 1934 (kfr. beretningene 1931, s. 10* og 1932, s. 9). 3. Hygea : Renteforsikringer. For livrenter tegnet for 1. juli 1920, som løper ved begynnelsen av året eller går over til løpende i året, er der for 1934 besluttet å utbetale bonus efter samme regler og av samme størrelse som den der blev tildelt sådanne livrenter i årene (kfr. beretningen 1924 og senere beretninger). 4. Idun: Kapitalforsikringer med dødsrisiko. For konjunkturforsikringer tegnet fra 1/i 1925 til 15/a 1926 (fra hvilken dato tegning av konjunkturforsikringer er ophørt) er vedtatt, at selskapets bonusregler for almindelige livsforsikringer tegnet efter 1/ skal gjelde, idet bonusretten for konjunkturforsikringene inntrer 10 år efter polisens utstedelsesdag. Bonustillegget for disse konjunkturforsikringer fastsettes på grunnlag av den forsikredes alder eller forsikringens restvarighet på den tid bonusretten inntrer og forøvrig efter de satser som gjelder for almindelige livsforsikringer tegnet mot premie en gang for alle i tiden Vi / I tilfelle av gjenkjøp gis der til gjenkjøpsverdien et bonustillegg som beregnes efter de for almindelig livsforsikring gjeldende regler, dog således at forsikringen regnes inntrådt 10 år efter tegningen (kfr. Forsikringsrådets beretninger 1924, s. 13* og 1925, s. 7*). 5. Norske Forenede: Egne direkte tegnede forsikringer: Kapitalforsikringer med dødsrisiko. For de av selskapet nu optatte forsikringer med dødsrisiko på mindre gode liv (avslagsrisikoer) ydes samme bonus som for tilsvarende forsikringer ph normale risikoer. For risikoforsikringene gjennem Sparetrygden AIS blir bonusregler vedtatt senere, når det måtte vise sig at denne gren av virksomheten gir det nødvendige overskudd til utdeling av bonus.

15 Forsikringsselskaper,IIIMINI , Samvirke: Selskapet har nu vedtatt følgende prinsipper for utdeling av bonus: Ved de forskjellige former av kapitalforsikring med dødsrisiko pet voksne samt ved utg/yrs- og barneforsikring skal bonus ydes som tillegg til forsikringssummen. Ved livrente- og overlevelsesrenteforsikring skal bonus utbetales kontant eller ydes som tillegg til forsikringen, for et begrenset antall år eller for resten av forsikringstiden. Ved kollektiv pensjonsforsikring skal bonus utbetales kontant. Korttidsforsikring samt individuelle invaliderenter deltar ikke i selskapets bonusutdelinger. 5. Undersøkelser efter forsikringslovens 86. Disse undersøkelser fortsetter som hittil. 6. Oprettelse av nytt selskap for sparing i forbindelse med formidling av livsforsikring. Til Handelsregistret i Oslo er anmeldt «Sparetrygden Aktieselskap», med formal å fremme opsparing ved hjelp av spareur eller på annen måte, i forbindelse med tegning av forsikring mot dødsrisiko som skal dekkes av et norsk livsforsikrings selskapl) efter kontrakt med dette. I anledning av anmeldelsen til Handelsregistret har «Sparetrygden Aktieselskap» anmodet Forsikringsrådet om en uttalelse angående selskapets stilling til forsikringstilsynsloven. Forsikringsrådet har i den anledning uttalt, at efter aktieselskapets vedtekter er dette i relasjon til den angjeldende forsikringsvirksomhet agent, mens det livsforsikringsselskap som overtar dødsrisikoen blir direktforsikrer for denne. At dette forhold blir bragt til uttrykk på tilfredsstillende måte, og at forsikringsteknikkens krav blir behørig tilgodesett, vil Forsikringsrådet anse sig beføiet til å påse ved behandlingen av approbasjonsandragendet fra det livsforsikringsselsk6p, som kommer til å overta dødsrisikoen og det dertil knyttede arrangement. Forsikringsrådet har derefter uttalt, at det anser den virksomhet, SOM drives for «Sparetrygden Aktieselskaps» egen regning og risiko, for ikke å være forsikringsvirksomhet, og rådet har erklært, at selskapet under de nevnte forutsetninger ikke antas å inngå under Lov om. forsikringsselskaper av 29. juli Under hensyn til den mere forbindelse, som efter Forsikringsradets mening består mellem almindelig livsforsikring og en virksomhet som den for selskapet planlagte sparevirksomhet, har rådet likeoverfor selskapet henvist til sin vedkommende «Norsk Spare- Selskap» i 1921 avgitte uttalelse (se rådets beretning 1919, s. 19*--22*), idet rådet har tilføjet, at det dengang anførte har sin fulle gyldighet 1) Norske Forenede.

16 Forsikringsselskaper også for «Sparetrygden Aktieselskap», da dettes virksomhet i den her omhandlede henseende blir helt analog med «Spare-Selskapets». Rådet har derefter understreket, at det samrne forbehold, som blev tatt overfor «Spare-Selskapet», om at dette måtte være forberedt på, at Forsikringsrådet kunde opta tilsynsspørsmålet til fornyet drøftelse, også gjelder for den nu avgitte uttalelse vedkommende «Sparetrygden Aktieselskap». B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har 2 utenlandske (svenske) selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig : 1. Svea, 2. Svenska Lit; 2. Grunnlag og forsikringsformer. Svenska Lif har optatt tegning av en form for straks begynnende livrente, hvor der er tilknyttet garanti for at livrentebeløpet blir utbetalt minst i et visst antall år. Dodelighetsgrunnlaget og grunnlagsrenten er de samme som for selskapets almindelige straks begynnende livrenter. Selskapet har videre optatt tegning av opsatte livrenter på et dødelighetsgrunnlag hvor dødelighetsintensitetene er bestemt ved formlene: 103sux (x -1-1) for menn og = x. for kvinner. Grunnlagsrenten er 4 pct. p. a., og premiereserven regnes på premieberegningsgrunnlaget efter bruttometode. I reserven inngår reserve for administrasjonsutgifter efter at livrenten er begynt å løpe. Disse administrasjonsutgifter er herunder regnet lik 1 pct. av livrentebeløpet. 3. Forsikringsvilkår. I Svenska Lirs almindelige forsikringsvilkår for kapitalforsikringer med dødsrisiko er der skjedd endringer i ugyldighetsvilkårene vedkommende luftfart og ophold i tropene. Istedetfor de i Forsikringsrådets beretning 1932, s. 13*, under litr. g) og h) angitte vilkår gjelder nu herom følgende: Ugyldighetsvilkar 1. Har den forsikrede innen tre år fra forsikringens ikrafttreden foretatt flyvning på annen måte enn som passasjer i luftfartoi, som er behørig autorisert for persontrafikk, og dor han innen nevnte tidsrum som følge av ulykkestilfelle under flyvnin-

17 Forsikringsselskaper gen, er selskapet fri for ansvar, hvis intet annet er avtalt; men forsikringens gjenkjøpsverdi utbetales. 2. Hvis forsikringssummen overstiger kr , og den forsikrede innen tre dr fra forsikringens ikrafttreden har opholdt sig i tropene (området mellem vendekretsene) og er død innen nevnte tidsrum, er selskapets ansvar likevel begrenset til kr , hvis intet annet er avtalt. Er selskapets ansvar på det samme liv fordelt på flere forsikringer, som ennu ikke har vært i kraft i tre år, er ansvaret efter disse forsikringer på samme måte begrenset til kr ialt, fordelt på de enkelte forsikringer efter forholdet mellem deres nominelle forsikringssummer. Når efter disse bestemmelser selskapets ansvar er blitt ophevet for en del av forsikringssummen, blir gjenkjøpsverdien for denne del utbetalt. Disse innskrenkninger gjelder ikke, hvis dødsfallet hverken er forårsaket ved eller påskynnet av de klimatiske forhold under opholdet i tropene, og heller ikke ved tilfeldig besøk i tropene, hvormed menes, at besøket iberegnet reisen fra og til hjemstedet ikke strekker sig ut over et tidsrum av fire måneder. 4. Bonusbestemmelser. For Svenska Lif er den højere rentefot, som fastsettes av den svenske konge for et visst antall år ad gangen, til grunnlag for beregning av premieåterbäring, bestemt til 4 1/2 pct. for årene 1934 og 1935 (kfr. Forsikringsrådets beretning, 1932, s. 15*).

18 III. Skadesforsikring. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 118 norske og 70 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 62 aktieselskaper og 56 gjensidige selskaper, av de utenlandske selskaper var 1 amerikansk (U. S. A.), 28 britiske, 11 danske, 1 finsk, 2 franske, 1 hollandsk, 5 schweiziske, 15 svenske og 6 tyske. I regnskapssammenstillingen for 1932 var medtatt 120 norske og 71 utenlandske selskaper. I er 2 norske selskaper utgått: Det gjensidige Heste- og Kvaegassuranceselskap «Bjørgvin» og Scandinavian American Assurance Corporation Aktieselskap. I regnskapssammenstillingen er medtatt regnskaper for 8 selskaper som er under avvikling, og 2 selskaper som er meddelt dispensasjon efter forsikringslovens 116, tredje ledd. Disse regnskaper er i likhet med tidligere år ikke offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende. Forøvrig henvises til kolonne II i regnskapssammenstillingens tabeller nr. 8 og 9. Foruten de likviderende og dispenserte selskaper er regnskapene ikke blitt offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende for følgende to selskaper: Lister fartøiassurance (Gjensidig): regnskapet ikke innkommet ved ayslutningen av redaksjonen av nærværende beretning. A/S Norsk Glasforsikringsselskap: regnskapet ikke innkommet ved avslutningen av redaksjonen av nærværende beretning. Saltens gjensidige Assuranceforening har i generalforsamling den 9. desember forandret sine vedtekter således at virksomheten herefter faller inn under undtagelsesbestemmelsene i forsikringslovens 116, annet ledd. Selskapets virksomhet er som følge herav for fremtiden ikke underlagt Forsikringsrådets tilsyn. Av utenlandske selskaper er tilkommet: Pearl Assurance Company, Limited. Utgått er: The Employers' Liability Assurance Corporation Ltd., og The Western Australian Insurance Company Limited.

19 11* Forsikringsselskaper De i representerte forsikringsarter og deres fordeling på selskapene sees av nedenstående tabell. Her og i det følgende er»sjøforsikring«henregnet under»transportforsikring.«forsikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper ialt Norske selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktieselskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper 1. Brandforsikring Transportforsikring Ansvarsforsikring Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring 1 8. Innbruddstyveriforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring Storm- og haglskadeforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Diverse Forøvrig henvises til de side 92 flg. og 100 fig. inntatte fortegnelser over norske og her representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er ført frem til 1. desember Forandringene siden forrige beretning fremgår av følgende: Norske Selskaper. Forandringer inntil 1. desember A. Nye selskaper. Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikringsselskap Varde, reg. 10. april Forsikringsaktieselskapet Arne, reg. 19. juni A/S Andenes båtforsikring, Andenes, reg. 25. mars B. Ophor. Forsikringsaktieselskapet «Skandinaviske Lloyd», reg. 2. februar Følgende selskaper, som tidligere har anmeldt ophør, har anmeldt endelig opløsning : Forsikringsselskapet Uno A/S, reg. 16. januar *

20 Forsikringsselskaper 12* A/S Kristiania Reassuranceselskap, reg. 25. mai Nye Norske Gjensidig Forsikringsselskap, reg. 25. juni Dessuten har Saltens gjensidige Assuranceforening, Bodø, forandret sine vedtekter således at virksomheten nu faller inn under undtagelsesbestemmelsen i forsikringslovens 116, annet ledd. C. Navneforandring. Søndmøre gjensidige Assuranceforening for Ishavsfartøier har forandret navn til Assuranseforeningen «Ishavet», gjensidig, reg. 1. februar Sondmøre gjensidige Assuranceforening for Fiskefartøier har forandret navn til Sunnmøre Gjensidige Assuranceforening, reg. 31. oktober Utenlandske selskaper. Forandringer inntil 1. desember A. Optagelse av nye forsikringsarter. Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864 har optatt innbruddstyveriforsikring, reg. 31. august B. Bytte av representant. The London Assurance, London, er overgått til The Hull & Cargo Agency Limited, Aktieselskap, reg. 25. august Forsikringsrådets midlertidige opnevnelse av direktør Johs. Thy. Thomassen, Drammen, (forsikringslovens 103), er dermed bortfalt. C. Frigjorelse av depositium. (I tilfelle mot sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105). Brand- och Olycksfallförsäkringsaktiebolaget Skandinavien, for innbruddstyveri, det hele depot frigitt 8. desember. Versicherungs-Gesellschaft Hamburg, for transportforsikring, kr frigitt 26. juni Genforsikringsaktieselskabet «Rossia» for transportforsikring, kr frigitt 19. oktober Reassurance Compagniet Salamandra A/S, for transportforsikring, kr frigitt 2. januar The Eagle Star and British Dominions Insurance Company Limited, for transportforsikring, kr frigitt 15. november Det kgl. oktr. Sø-Assurance-Kompagni A/S, for transportforsikring, kr frigitt 15. november 1934.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid.

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid. Årene 1887, 1888, 1889, 1890 1891 og 1892 I ovenstående tidsperiode, under O. A. Olsen jr.s formannstid, blev der utført et stort og grunnleggende arbeide for foreningen. At foreningen under hans ledelse

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool NFT 2/1994 Naturskadeforsikring Norsk Naturskadepool av advokat Erling Rikheim, tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Bilag 4. Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet

Bilag 4. Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet Bilag 4 Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet KLAUSULER OM VERDIFASTHET Av høyesterettsadvokat FREDRIK MOE, Norge INNLEDNING Emnets tittel trenger en presisering og en grensedragning. Klausuler er i denne

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet av professor dr. juris Knut S. Selmer Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

Livsforsikring i Den europeiske union En oppsummering av de viktigste bestemmelser i livsforsikringdirektivene

Livsforsikring i Den europeiske union En oppsummering av de viktigste bestemmelser i livsforsikringdirektivene NFT 3/1994 TEMA EU Livsforsikring i Den europeiske union En oppsummering av de viktigste bestemmelser i livsforsikringdirektivene av Dr. Klaus Miller, Bayerische Rück, München Dr. Klaus Miller, født 1960,

Detaljer