FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100."

Transkript

1

2

3 OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet skal være Trondhjems Fors. Side r- 69, linje 41 i kolonne 10: Beløpet for direkte overtatte fo sikringer avsluttet i Norge skal være og ikke KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1936

4 For året 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr »» ».» »» »....» _» » D » rekke VII, D » D 54, » »» » D 168. _ ,..» rekke VIII, D P D »» )--» P --» _» »» » rekke IX,» »» »» 73. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet skal være Trondhjerns Fors. Side 69, linje 41 i kolonne 10: Beløpet for direkte overtatte forsikringer avsluttet i Norge skal være og ikke Morten Johansens Boktrykkeri Oslo

5 Til Kongen. I henhold til 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikrings-tilsynsloven) tillater man sig herved ci avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort (2 jour al I. desember 1936, over anmeldte selskaper som faller inn under forsikrings-tilsynsloven. Oslo den 17. desember ærbødighet Forsikringsrådet Haakon Sund K. FærdenAnders Frihagen Reidar Aase 1 *

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet 1* 2. Nevnden '1* 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsrådets utgifter 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* 11. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 3* 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår 5* 4. Krigsforsikring 5* 5. Bonusbestemmelser 6. Tilbakebetaling av garantikapital 7. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikrings-tilsynslovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 8* 8. Undersøkelser efter forsikrings-tilsynslovens 86 9* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 9* 2. Grunnlag og forsikringsformer 9* 4. Bonusbestemmelser 10* III. Skadesforsikring 11* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 15* 2. Dispensasjoner 16* 3 Anvendelse av The Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd.'s partialobligasjonslån, 5 0/0, 1936, Aktieselskabet Glommen Træsliberis partialobligasjonslån, 4 1/2 %, og Aktieselskapet Den Norske Industribanks aktier til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 17* 4. Aktieselskapet Den Norske Industribanks aktier anvendt som depositum 17* 5. Bruk av forkortet navnebetegnelse (firmabetegnelse) 17* 6. Misvisende firmaregistrering av forsikringsagenturer 18* 7. Ulovlig tilbakebetaling av aktiekapitalen 18* 8. Opløsning av gjensidig forsikringsforening 18* 9. Kommunallovkomitéens innstilling I. Om skatteutjevning 18* 10. Angående oprettholdelse av dispensasjon gitt i henhold til forsikringstilsynslovens 117, annet ledd, (for krigsrisiko til sjøs) 19* 11. Minimumsgrense for aktiekapitalen i forsikringsselskaper 21* 12. Skjerpede krav for forsikringsteknikken i private pensjonskasser m. v 21* 13. Statistikk- og regnskapsforing samt benevnelsesmåten vedkommende inntektsforsikringen 23* 14. Ophevelse eller forandring av 85 i lov om forsikringsavtaler 24* 15. Registrering av elektriske kraftledninger 27* 16. Tinglest klausul om valg av brandforsikrer i et livsforsikringsselskaps pantobligasjoner 27* 17. Fusion av to gjensidige skadesforsikringsselskaper 28* 18. Rettsforholdene ved gaveforsikring 28* 19. Avslått dispensasjonsandragende for kollektiv forsikring av automobilavbetalingskontrakter 30*

7 Side 20. Forholdet mellem et gjensidig forsikringsselskap og dets garantiselskap 31* 21. Garantiavtale om utryddelse av veggedyr 32* 22. Endringer i Forsikrings-tilsynslovens 79 og 81 32* 23. Endringer i regnskapsskjemaet for livsforsikring 33* 24. Om tilsynet med forsikringsselskaper. (De nye lovutkast for skadesforsikring) 34* V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 33* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) 3-11 Tabeller Fortegnelse pr. 1/ over innenlandske forsikringsselskaper 94 Fortegnelse pr. 1/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 102 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tab. 1. Vinnings- og tapskonto Balansekonto Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret Kollektive kapital- og renteforsikringer 32 Tableaux. 1) Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Page Tabl. 1. Compte de profits et pertes Bilan Spécifications du compte de profits et pertes Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à la fin de l'exercice Charge budgétaire causée par les décés de l'année Assurances et rentes collectives 32 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: a. Aktieselskaper 36 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie Balansekonto: a. A ktieselskaper 52 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 56 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes: a Sociétés anonymes 36 b. Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) Bilan : a. Sociétés anonymes 52 b. Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) 56 L) On trouvera un index complet en français en fête des tableaux, v. pages 3-11.

8 Side Tab. 10. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brandforsikring (B ) 60 B. Transportforsikring alm. (Tr.) 62 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 66 D. Ansvarsforsikring (A.) E. Garantiforsikring (Ga.).. 68 F. Glasforsikring (GI.) 70 G. Husdyrforsikring (Hd.). 70 H. Husleieforsikring (HI.).. 72 I. Innbruddstyveriforsikring (I.) 72 J. Maskinforsikring (Ma.).. 72 K. Motorvognforsikring (Mv ) 74 L. Reisegodsforsikring (R.) 76 M. Storm- og haglskadeforsikring (St. og Hg.) N. Ulykkesforsikring (U.) Vannledningsskadeforsikring (VI.) 78 P. Diverse (Dv.) 78 Utenlandske livsforsikringsselskaper (Norsk forretning). Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 82 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning). Tab. 13. Inntekter og utgifter foiegen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brandforsikring (B.) 88 B. Transportforsikring alm (Tr.) 88 C. Transportfoi sikring, krig (Tk.) 90 D. Ansvarsforsikring (A.) E. Garantiforsikring (Ga.).. 90 F. Glasforsikring (G1.) 92 G. Innbruddstyveriforsikring (I ) 92 H. Maskinforsikring (Ma.).. 92 I. Motorvognforsikring (Mv.) 92 J. Ulykkesforsikring (U.) Page Tabl. 10. Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler: A. Assurance contre l'incendie 60 B. Assurance maritime et transport, risques généraux 62 C. Assurance maritime et transport risques de guerre D. Assurance de la responsabilité civile 68 E. Assurance de garantie.. 68 F. Assurance contre le bris des glaces 70 G. Assurance sur le bétail 70 H. Assurance des byers. 72 I. Assurance contre le vol. 72 J. Assurance des machines.. 72 K. Assurance des automobiles 74 L. Assurance des bagages. 76 M. Assurance contre l'orage et la gréle 76 N. Assurance contre les accidents Assurance des conduites d'eaux 78 P Branches diverses 78 Sociétés étrangéres. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvige). Tabl. 11. Primes, payements par suite de sinistres etc., frais et impbts, réserves transitoires, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice, assurances en cours A la fin de l'exercice 82 Sociétés étrangéres. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvége). Tabl. 13. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Assurance contre incendie 88 B. Assurance maritime et transport, risques généraux 88 C: Assurance maritime et transport, risques de guerre.. 90 D. Assurance de la responsabilité civile 90 E. Assurance de garantie 90 F. Assurance contre le bris des glaces 92 G. Assurance contre le vol 92 H. Assurance des machines 92 I. Assurance des automobiles 92 J. Assurance contre les accidents 92

9 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikrings-tilsynsloven.) 1. Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Haakon Sund, riksadvokat, formann og juridisk medlem (beskikket 4. juli 1929). Karl Færden, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 24. januar 1936). Anders Frihagen, bankdirektør, forretningskyndig medlem (beskikket 19. juni 1936). Som varamenn er beskikket: Per Vigstad, ekspedisjonschef, for det juridiske medlem (beskikket 29. november 1929). Rolf Thorsteinsen, direktør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 8. desember 1933). 2. Nevnden ( 6). Med funksjonstid i 5 år fra 1. januar 1934 er den 1. desember 1933 beskikket: Som medlemmer P. I. Paulsen, høiesterettsdommer, formann. Haakon Hauan, fhv. statsråd. Trygve Fjeld Halvorsen, høiesterettsadvokat. Som varamenn: M. C. Backer, hoiesterettsdommer, for formannen. Jon Asbjørn Vislie, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer. 3. Forsikringsrådets tjenestemenn: Revisor: Sigurd Lone (ansatt 24. mai 1927). Aktuar: Per Vasmoen, aktuar (ansatt 5. mars 1936). Sekretær: Reidar Aase (ansatt 24. mai 1927). Magnus Strømnes (ansatt 27. september 1929). Ivar Grotdal (ansatt 5. mars 1936). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). Ingeborg Schulze (ansatt 21. august 1930). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er as departementet beskikket: Varamann for det forsikringstekniske medlem ikke beskikket.

10 Forsikringsselskaper 2* Ved Andvake: direktør Birger Wyller. Brage : ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram : underdirektør Emil Schreiner. >> Gjensidige : underdirektør Emil Schreiner. Glitne : ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea : byskriver Johan de Besche. 2 Idun : byråchef L. Klæboe. Norske Folk : direktør Birger Wyller. Norske Forenede : ekspedisjonschef Th. G. Thorsen. Norske Liv: byråchef L. Klæboe. Samvirke : byråchef Agnar Kringlebotten. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent : Ved Andvake: Brage :» Fram :» Gjensidige : Glitne :» Hygea:» Idun : 2. Norske Folk :» Norske Forenede :» Norske Liv : Samvirke : aktuar Odd Aune. Henrik Palmstrøm. C. C. Christiansen. Olaf Gran. Trygve Hoel. Kristofer Anker Bergh. Ivar Hesselberg. Olav Aabakken. Martin Andresen. N. Solberg. Ingvar Moe. 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budgettårene: 1933/ /35 I /36 Lønn til det forsikringstekniske medlem Honorar til de to andre medlemmer Godtgjørelse for formannshvervet Lønninger til funksjonærene Husleie, opvarmning og belysning Trykningsomkostninger Inventar, bøker og bladhold øvrige utgifter Tilsammen Heri medtatt utgifter ved behandling av saker vedr, lov om forsikringsavtaler, 85, anslagsvis kr , hvorefter budgettets utgifter vedr. tilsynet med forsikringsselskapene utgjør resp. kr , kr og kr Inntil videre er som varamann beskikket overformynder cand. jur. Andr. Tønnesen. 3 Inkl. kr vedr. nyinnredning og nyanskaffelser i anledning av flytning til nye kontorlokaler.

11 3* Forsikringsselskaper '.. \, 1, 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 13. november 1936 er det bestemt at selskapenes avgift for 1936 settes til 0.60 pro mille for livsforsikringsselskapene og 0.55 pro mille for skadesforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, aysluttet her i landet ( forsåvidt ikke den i forsikringstilsynslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 1934/35. I utligningen for 1936 deltok 118 innenlandske selskaper og 60 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr , tilsammen kr Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene ifølge regnskapet for budgettåret /1936, kr , med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen, kr , til rest kr , hvorefter der blir et uanvendt beløp på kr Fra dette beløp går kr vedrørende et eftergitt bidrag for, hvorefter der fremkommer et restbeløp på kr , som blir å fratrekke ved næste utligning. II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 11 norske selskaper tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Gjensidige, 5. Glitne, 6. riggea, 7. Idun, 8. Norske Folk, 9. Norske Forenede, 10. Norske Liv, 11. Samvirke. Herav har ett selskap, Andvake, tillatelse til også å drive virksomhet på Island. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Gjensidige har ophørt med å overta forfalne forsikringssummer til forvaltning, og har samtidig endret rentefoten for forrentning av premier som herefter innbetales forskuddsvis til 4 pct. p. A.. - Selskapet har optatt inntektsforsikring, som er en almindelig enkel eller sammensatt livsforsikring, hvor forsikringssummen ikke utbetales med en gang ved forsikringstilfellets inntreden, men erlegges i like store rater med regelmessige tids-

12 Forsikringsselskaper 4* intervaller. For en tilleggspremie kan til denne forsikring knyttes retten til fortsatt utbetaling av det terminvise beløp, så lenge den forsikrede selv eller en bestemt annen person (den forsørgede) lever. Grunnlaget for inntektsforsikringen er N 1925 og 4 pct. p. A.; for tilleggsforsikringen benyttes samme grunnlagsrente, og som dødelighetsgrunnlag N 1925 for forsørgeren, og sluttabellen efter N Akt 1918 K for forsørgede. Norske Forenede og Norske Liv har innført nytt grunnlag for invaliderenter. Disse kan i begge selskaper tegnes i forbindelse med kapitalforsikringer med dødsrisiko, i Norske Liv dessuten i forbindelse med opsatte livrenter. Grunnlaget er det som er beskrevet i Forsikringsrådets beretning 1934, s. 4*-5*, likesom de der anførte øvrige nærmere bestemmelser vedk. invaliderenteforsikringen også gj elder for disse to selskaper. De anvender det samme nye invaliderentegrunnlag for tilleggsforsikringer som tilknyttes livrenter, for opnåelse av premiefritagelse ved invaliditet. Norske Liv har innført livsforsikring med familietillegg, hvorved forståes almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko som gis et tillegg til forsikringssummen i tilfelle av død innenfor et visst tidsrum, som regnes fra forsikringens istandbringelse og er kortere enn forsikringstiden. For forsikringen gjelder selskapets tidligere godkjente almindelige forsikringsvilkår med den tilføielse at gjenkjøpsfradraget settes i forhold til den minste forsikringssum. Der ydes bonus også på tillegget, hvis dette kommer til utbetaling. Andvake har optatt kollektiv pensjonsforsikring og benytter samme grunnlag og vilkår som tidligere er innført av Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke (kfr. Forsikringsrådets beretning 1930, s. 6*, 7* og 8*-13*). Forsikringsfondet for løpende enkepensjoner regnes som i Norske Folk og i Norske Forenede på grunnlaget NFK (0.93) O1/ Forsikringsrådets beretning 1934, s. 6*). Vedkommende beregningen av forsikringsfondet skal særskilt anføres: Idun og Norske Forenede har anmeldt regler for beregning av forsikringsfond for livrenteforsikringer som er tegnet efter det i innførte nye grunnlag (RM og RK ). Som beregningsgrunnlag benyttes stort sett premieberegningsgrunnlaget (kfr. beretningen 1934, s. 3* 4*) ; dog gjør Idun ved opsatte livrenter såvel

13 5* Forsikringsselskaper for menn som kvinner aysetning efter kvinnetabellen. Fondet gis i begge selskaper et tillegg på 2 1/2 pct. til dekning av omkostninger efter at livrenten er begynt å løpe. For alle livrenter tegnet av Idun på eldre grunnlag, og for livrenter tegnet av Norske Forenede før 1/7 1920, skal forsikringsfondet herefter beregnes på samme grunnlag og efter samme regler som foran er nevnt vedkommende forsikringsfondsavsetningen for livrenter tegnet på grunnlaget av. Den meravsetning som overgangen til det nye grunnlag betinger, tilveiebringes av Idun i løpet av årene 1937, av Norske Forenede i årene Norske Forenede har innført følgende bestemmelser for forsikringsfondsavsetningen vedkommende bonustilleggsforsikringene (undtagen ved de fra gamle Andvake, Equitable, Star og Standard overtatte porteføljer) : For almindelig enkel og sammensatt kapitalforsikring med dødsrisiko på voksne og barn, og for kapitalforsikringer med dødsrisiko på to liv, benyttes N 1925 og 4 pct. p. A. Bonustilleggsforsikringer ved gaveforsikring forrentes efter 4 pct. p. A. For de øvrige bonustilleggsforsikringer aysettes forsikringsfondet på hovedforsikringens grunnlag. Norske Forenede og Norske Liv har følgende regler for beregning av forsikringsfondet for invaliderenter efter det nye grunnlag: For beregningen av aktivitetsreserven benyttes premieberegningsgrunnlaget. For aktuelle invaliderenter benyttes en tilnwrmelsesmetode med utgangspunkt i premieberegningsgrunnlaget. Til avsetning av administrasjonsreserve oker selskapene nettoreserven med 10 pct. 3. Forsikringsvilkår. A og B. Karensvilkår m. v. og ugyldighetsvilkar. For invaliderenter efter det nye grunnlag i Norske Forenede og Norske Liv gjelder de samme bestemmelser som angitt i Forsikringsrådets beretning 1934, s for de andre interesserte selskaper. C. Gjenkjeps- og fripoliseregler. Hygea har i vilkårene for utstyrsforsikring gjort den endring, at avbruddsverdien er lik matematisk verdi, når forsikringen er fullt betalt. 4. Krigsforsikring. Vilkår og regler for krigsforsikring ved de forsikringer i Brage, for hvilke det nye aprioriske bonussystem blir gjort gjeldende (kfr. s. 6' ), er de samme som de i Forsikringsrådets beretning 1923, s. 22'-23 anførte - med undtagelse for litr. c og g.

14 Forsikringsselskaper 6* Bestemmelsen i litr. g om tilbakebetaling av andelene i krigsfondet gjelder ikke for forsikringer med bonus efter det aprioriske system. Og istedenfor litr. c gjelder for disse forsikringer følgende: Der aysettes inntil videre til krigsforsikringsreserve 11/2 Voo av den udekkede risiko ved hvert års utgang, og de aysatte beløp forrentes med 4 pct. p. A. 5. Bonusbestemmelser. I nedennevnte selskaper er der siden forrige beretnings utgivelse vedtatt folgende tillegg til eller endringer i tidligere bestemmelser: 1. Brage: a. Kapitalforsikringer med dødsrisiko på voksne og barn. Selskapet har innført et nytt bonussystem, som efter forsikringstagerens valg skal kunne benyttes ved siden av det eldre (se Forsikringsrådets beretning 1924, S. 6*, jfr. beretningene 1927, s. 9* og 1933, s. 5*). Ved det nye system utbetales bonus som et (apriorisk beregnet) tillegg til forsikringssummen, når denne forfaller til utbetaling enten ved opnådd alder eller ved tidligere død. Som grunnlag for beregningen (2. ordens grunnlag) benyttes: For dødeligheten en seleksjonstabell som stort sett gjengir differensen mellem N 1925 og erfaringen fra de norske livsforsikringsselskapers dødelighetsundersøkelse, for renten en konstant rentefot av 2. orden, for den påregnelige inntektsbeskatning inngår der i grunnlaget en særskilt, skjønnsmessig reduksjon, mens omkostningene for øvrig regnes å motsvare administrasjonstillegget til nettopremiene. Dette 2. ordens grunnlag er det samme som i Gjensidige, Hygea, Idun og Norske Liv og skal likesom hos dem velges således, at det skulde ha utsikt til å holde gjennem en lengere årrekke. Bonussatsenes størrelse fastsettes av styret hvert år innen 31. desember, og de således fastsatte satser gjelder kun poliser som forfaller til utbetaling i løpet av det påfølgende kalenderår. - Korttidsforsikringer er ikke bonusberettiget, heller ikke studieforsikringer i den tid hvori den reduserte premie betales, og barneforsikringer får først utbetalt bonustillegg efter opsettelsestidens utløp. Nedsettes forsikringssummen til fripoliseverdien, nedsettes også bonustillegget og utbetales sammen med den nedsatte forsikringssum. Ved gjenkjøp av polisen utbetales der et kontant bonustillegg, under forutsetning av at hovedforsikringens gjenkjøpsverdi minst utgjør 5 pct. av forsikringssummen. For barneforsikringer utbetales intet tillegg, hvis gjenkjøpet finner sted før forsikredes fylte 14 år. Reservedannelsen for denne bonusordning faller inntil videre sammen med oplegningen av selskapets krigsforsikringsreserve for disse forsikringer. (Se artikkelen «Krigsforsikring», s. 5*). I tilfelle av en norsk krig står denne reserve først og fremst til disposisjon for betalingen av krigsdødsfall ved disse forsikringer. Bonustilleggene er ikke å anse som garanterte. b. Livrentes og utstyrsforsikringer. Selskapet utdeler for 1936 og 1937 til livrenter, som var aktuelle pr. 31. desember 1933, tegnet efter 1. juli 1920, men før 1. januar 1933, og hvor der ved forsikringens tegning ikke var garantert tillegg til livrentebeløpet, bonus av samme størrelse og efter samme regler som har vært

15 7* Forsikringsselskaper gjeldende i årene Til aktuelle livrenter, tegnet for 1. juli 1920, utdeles i 1936 bonus efter samme proeentssats og regler som i årene I 1937 tildeles de sistnevnte livrenter, såfremt de var aktuelle pr. 31. desember 1936, bonus efter en sats som er halvparten av den i årene til og med 1936 benyttede sats. Utstyrsforsikringer som forfaller til utbetaling i årene 1936 og 1937, tildeles bonus efter samme regler og av samme størrelse som i (kfr. beretningene 1927, s. 10*, 1930, s. 14* og 1933, s. 6*). 2. Fram: Livrente. og utstyrsforsikringer. Selskapet har for den bonus, som inntil videre tildeles livrenter og utstyrsforsikringer tegnet for 1. juli 1920, nedsatt satsene til det halve av de tidligere benyttede satser. Nedsettelsen gjelder fra 1. januar Gjensidige: Livrente. og utstyrsforsikringer. For direkte, løpende livrenter og utstyrsforsikringer, som er tegnet for 1. august 1920, er der for året 1936 besluttet å utbetale bonus efter samme regler og av samme størrelse som ved utdelingene for (kfr. Forsikringsrådets beretning 1933, s. 6*). 4. Hygea: Renteforsikringer. For livrenter, tegnet for 1. juli 1920, som løper véd begynnelsen av 1936 eller går over til løpende i året, utbetales for 1936, bonus efter samme regler og av samme størrelse, som den der blev tildelt sådanne livrenter i (kfr. beretningen 1924 og senere beretninger). 5. Idun: Livrenter og spareforsikringer (utstyrsforsikringer) utstedt efter 15. april. Selskapet har vedtatt følgende prinsipper for utdeling av bonus pa disse forsikringer: Ved løpende livrente foretas det hvert 10. år en bonusberegning pa grunnlag av selskapets erfaringer om dødelighet, rente, omkostninger og skatter i de forløpne år. Ved straks begynnende livrente og ved opsatt livrente med opsettelsestid kortere enn 10 år skjer bonusberegningen første gang 10 år efter at polisen blev utstedt. Ved opsatt livrente med opsettelsestid 10 år eller mere foretas bonusberegningen første gang ved den tid livrenten begynner å løpe. Det for perioden beregnede bonusbelop anvendes til kjøp av et garantert tillegg til livrenten for hele den tid den løper. Ved spareforsikring (utstyrsforsikring) utbetales bonus som tillegg til forsikringssummen når denne forfaller. Bonustillegget fastsettes på grunnlag av selskapets erfaringer om dodelighet, rente, omkostninger og skatter i de år forsikringen har vært i kraft. Styret vedtar innen hvert års 31. desember beregningsregler for bonus ved de rente- og spareforsikringer (utstyrsforsikringer), hvor utdeling skal skje i det påfølgende kalenderår. 2*

16 Forsikringsselskaper 8* 6. Norske Liv: For livrenter tegnet efter eldre grunnlag enn grunnlaget av 1920, er de tidligere innførte garanterte midlertidige tillegg gjort gjeldende for levetiden. Det nødvendige beløp hertil blev disponert ved overførsel fra bonusfondet til forsikringsfondet i regnskapet for 1932 (kfr. Forsikringsrådets beretninger 1924, s. 17* og 1928, s. 10*). 6. Tilbakebetaling av garantikapital. Glitne har pr. 16. november 1936 tilbakebetalt den lånte garantikapital. 7. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikrings-tilsynslovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond. Til bruk ved siden av de i forsikrings-tilsynslovens 80, pkt. 1-7, nevnte verdipapirer er av Forsikringsrådet i medhold av 80, pkt. 8, godkjent endel andre verdipapirer, for enkelte arters vedkommende uten begrensning for anvendelsen, for andre arter med begrenset anvendelse. Der er inntil nu godkjent følgende verdipapirer: a. Uten begrensning for anvendelsen: Norges Banks aktier. Aktieselskapet Vinmonopolets aktier. Aktieselskapet Den Norske Industribanks aktier. Ihendehaverobligasjoner utstedt av: Industriens Kreditforening for Egne Hjem. Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk. De Forenede Norske Kreditforeninger. Kjøbmennenes Kreditforening. Den norske Hypotekforening for 2den prioritets pantelaan - dog bare for Iste serie. b. Med begrensning for anvendelsen: Nedennevnte verdipapirer, som er godkjent med begrenset anvendelse, må ikke benyttes for større beløp tilsammen enn 10 pct. av forsikringsfondet. Dessuten gjelder følgende særskilte begrensninger: 1. Det enkelte institutts obligasjoner kan anvendes inntil et beløp av 2 pct. av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt med hjemmel i lov av Vs 1897, 1. Norsk Hydros ihendehaverobligasjoner av 1927, 1933 og.

17 9* Forsikringsselskaper A/S Vamma Fossekompanis ihendehaverobligasjoner av dets dollarlån av Norsk Skibs Hypothekbanks ihendehaverobligasjoner. Norges Skibshypotek A/S's ihendehaverobligasjoner. Ihendehaverobligasjoner utstedt av Norges Hypotekforening for Næringslivet. Ihendehaverobligasjoner av The Kellner Partington Paper Pulp Co., Ltd.'s 5 pct.s lån av Ihendehaverobligasjoner av Aktieselskabet Glommen Træsliberis 4 1/2 pct.s partialobligasjonslån av. Ihendehaverobligasjoner som er utstedt uten hjemmel i særskilt lov, men som er godkjent på forannevnte betingelser om begrensning, og på de ytterligere betingelser som er angitt i beretningen 1934, s. 37* flg., i artikkelen «Om ihendehaverobligasjoner som er utstedt uten hjemmel i særskilt lov». 2. Det enkelte institutts obligasjoner kan anvendes inntil 5 pro mille av forsikringsfondet, dog ikke i noget livsforsikringsselskap for større beløp enn kroner, når det gjelder: Obligasjoner av Det Bergenske Dampskibsselskabs 5 1-A pct.s partialobligasjonslån av Ihendehaverobligasjoner tilhørende Den norske Hypotekforening for 2den prioritets pantelaans 2nen serie. Redernes Skibskreditforenings ihendehaverobligasjoner. 8. Undersøkelser efter forsikrings-tilsynslovens 86. Disse undersøkelser fortsetter som hittil. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har 2 utenlandske (svenske) selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig: 1. Svea, 2. Svenska Lif. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Svea har optatt tegning av opsatte livrenter i Norge. Tegnes disse i svenske kroner gjelder det beregningsgrunnlag som er omhandlet i Forsikringsrådets beretning 1934, s. 13*, jfr. beretningen 1933, s. 8'e. (Om grunnlag for selskapets opsatte livrenter i norske kroner se neste side).

18 Forsikringsselskaper 10* Som nevnt i beretningen 1934, s ' har der well ført forhandlinger om grunnlag for Sveas og Svenska Lifs tegning av livrenter i norske kroner. De to selskaper har nu for tegning her i landet for såvel straks begynnende som opsatte livrenter (på ett liv) norske kroner, innført det samme nye beregningsgrunnlag (RM og RK ), som de norske livsforsikringsselskaper har innført (kfr. beretningen 1934, s. 3-4*). Premiereserven for livrenter i norske kroner regnes på premieberegningsgrunnlaget. De to selskaper har vedtatt bestemmelser om, at premiereserven for i Norge tegnede kapitalforsikringer og livrenteforsikringer i norske kroner, skal anbringes i verdipapirer lydende på samme mynt og av sådan art, at de gir en tilfredsstillende avkastning i forhold til den rentefot som er lagt til grunn ved beregningen av premiereserven. 3. Bonusbestemmelser. Svenska Lif har vedkommende «premieåterbäring» og «vinst» vedtatt tilleggsbestemmelser av følgende innhold: A. Premieåterbaring. Av den premieåterbäring som for forsikringer tegnet i tiden 1/ '/ blev avsatt pr. 31/ overensstemmende med den i Forsikringsrådets beretning 1932, s , under litr. A, a, gjengitte bestemmelse, skal 90 pct. bli stående inne i 5 år, 6.5 pct. i 6 år samt 3.5 pct. i 7 år, dog hoist til forsikringen skal ophøre, hvorefter angjeldende beløp utbetales med tillegg av rente efter den bestemmelse som er gjengitt i samme beretning s. 15' under litr. A, c. B. Vinst. Der kan gjøres visse mindre korreksjoner i konstantene kl, k9, k, og k, i formelen for beregning av vinst, til opnåelse av større kontinuitet i vinstutdelingen (kfr. beretningen 1932, s. 16*).

19 III. Skadesforsikring. 1 regnskapssammenstillingen for er medtatt 117 norske og 68 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 63 aktieselskaper og 54 gjensidige selskaper, av de utenlandske selskaper var 1 amerikansk (U. S. A.), 28 britiske, 9 danske, 1 finsk, 2 franske, 1 hollandsk, 5 schweiziske, 15 svenske og 6 tyske. I regnskapssammenstillingen for 1934 var medtatt 116 norske og 68 utenlandske selskaper. I er tilkommet 2 og utgått 1 norsk selskap. Tilkommet er: Forsikringsaktieselskapet Arne og Harøy Samtrygdelag. Utgått er: Holme private Assuranceselskab. I regnskapssammenstillingen er medtatt regnskaper for 7 selskaper som er under avvikling, og 3 selskaper som er meddelt dispensasjon efter forsikringstilsynslovens 116, tredje ledd. Disse regnskaper er i likhet med tidligere år ikke offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende. Forøvrig henvises til kolonne II i regnskapssammenstillingens tabeller nr. 8 og 9. Foruten de likviderende og dispenserte selskaper er regnskapet ikke blitt offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende for følgende selskaper: Agders Assuranceselskab A/S: Forsikringsrådet har ikke funnet å kunne godkjenne beregningen av erstatningsreserven for transportforsikring. Norsk Aktieselskap Promotor, Kredit- & Skadesforsikring: Forsikringsrådet har ikke godkjent den opførte erstatningsreserve for garantiforsikring. Lister fartøiassurance (Gjensidig) : Regnskapet er ikke innkommet ved avslutningen av redaksjonen av nærværende beretning. Den gjensidige Assuranceforening Worn: Foreningen har i de siste år ikke hatt medlemmer (forsikringstilsynslovens 26) og har derfor ikke well i ordinær virksomhet. Da den var stiftet før forsikringstilsynsloven trådte i kraft, har den ment sig berettiget til holde adgangen åpen til å tre i virksomhet igjen, når forholdene måtte tillate det. Efter henstilling fra Forsikringsrådet har foreningen anmeldt ophør i 1936.

20 Forsikringsselskaper 12* Av utenlandske selskaper er tilkommet: British Engine Boiler and Electrical Insurance Company Limited. Utgått er: Det kgl. oktr. So-Assurance-Kompagni A/S og Reassurance-Compagniet Salamandra, Aktieselskab. De i representerte forsikringsarter og deres fordeling på selskapene sees av nedenstående tabell. Her og i det følgende er «sjøforsikring» henregnet under «transportforsikring». Forsikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper ialt Norske selskaper Aktie selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper 1. Brandforsikring Transportforsikring, alm Transportforsikring, krig Ansvarsforsikring Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring 1 9. Innbruddstyveriforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring Storm- og haglskadeforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Diverse Forøvrig henvises til de side 94 fig. og 102 fig. inntatte fortegnelser over norske og her representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er ført frem til 1. desember Forandringene siden forrige beretning fremgår av følgende: Norske selskaper. Forandringer inntil 1. desember A. Nye selskaper. Aktieselskapet Stella Assuranceselskap, Oslo, reg. 20. januar Forsikringsaktieselskapet Omen, Oslo, reg. 23. mars Haalogaland Gjensidig Bilforsikringsselskap, Bodø, reg. 23. april Forsikrings-Aktieselskapet Eos, Oslo, reg. 20. august 1936.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 193. FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1926. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII.. Trykt 1929: Nr. 83. Meieribruket i Norge i 1927. (L'industrie laitière de la Norvège en 1927)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 935: Nr. 50. Meieribruket i Norge i 933. (L'industrie laitière de la Norvège en 933.) 5. Syketrygden

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Norges offisielle statisfikk, rekke XI

Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. 78 Kriminalstatistikk 95 og 952 Criminal statistics - 79 Statistikk over landssvik 940-945 Statistics on

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 30.03.09. Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09. Sist

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 Index décenna ire des rapports annuels 192211931 du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938 FORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo 1 Tlf.: 22 85 94 21 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

FORSI KRINGSSELSKAPER

FORSI KRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 38 FORSI KRINGSSELSKAPER Sociétés d'assurances FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1959 Tidligere utkommet: Forsikringsselskaper 191 VI nr. 41, 1913 VI nr. 48, 1914 VI nr. 89, 1915 VI

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND OG KONGERIKET NORGE om endring av overenskomst med tilhørende protokoll til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

Norges offisie e statistikk, rekke XII

Norges offisie e statistikk, rekke XII Norges offisie e statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census o agriculture I Land area,

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008 av 5. november 2008 om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Hva naturskadeforsikringen kan omfatte og hvordan premien skal beregnes Gjelder fra 1. januar 2016 Avløser regler av 1. april 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1932-1941 TIL OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1932-1941 TIL OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1932-1941 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1943 FORSIKR NGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer