FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100."

Transkript

1

2

3 OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet skal være Trondhjems Fors. Side r- 69, linje 41 i kolonne 10: Beløpet for direkte overtatte fo sikringer avsluttet i Norge skal være og ikke KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1936

4 For året 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr »» ».» »» »....» _» » D » rekke VII, D » D 54, » »» » D 168. _ ,..» rekke VIII, D P D »» )--» P --» _» »» » rekke IX,» »» »» 73. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet skal være Trondhjerns Fors. Side 69, linje 41 i kolonne 10: Beløpet for direkte overtatte forsikringer avsluttet i Norge skal være og ikke Morten Johansens Boktrykkeri Oslo

5 Til Kongen. I henhold til 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikrings-tilsynsloven) tillater man sig herved ci avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort (2 jour al I. desember 1936, over anmeldte selskaper som faller inn under forsikrings-tilsynsloven. Oslo den 17. desember ærbødighet Forsikringsrådet Haakon Sund K. FærdenAnders Frihagen Reidar Aase 1 *

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet 1* 2. Nevnden '1* 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsrådets utgifter 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* 11. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 3* 2. Grunnlag og forsikringsformer 3. Forsikringsvilkår 5* 4. Krigsforsikring 5* 5. Bonusbestemmelser 6. Tilbakebetaling av garantikapital 7. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikrings-tilsynslovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 8* 8. Undersøkelser efter forsikrings-tilsynslovens 86 9* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 9* 2. Grunnlag og forsikringsformer 9* 4. Bonusbestemmelser 10* III. Skadesforsikring 11* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 15* 2. Dispensasjoner 16* 3 Anvendelse av The Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd.'s partialobligasjonslån, 5 0/0, 1936, Aktieselskabet Glommen Træsliberis partialobligasjonslån, 4 1/2 %, og Aktieselskapet Den Norske Industribanks aktier til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 17* 4. Aktieselskapet Den Norske Industribanks aktier anvendt som depositum 17* 5. Bruk av forkortet navnebetegnelse (firmabetegnelse) 17* 6. Misvisende firmaregistrering av forsikringsagenturer 18* 7. Ulovlig tilbakebetaling av aktiekapitalen 18* 8. Opløsning av gjensidig forsikringsforening 18* 9. Kommunallovkomitéens innstilling I. Om skatteutjevning 18* 10. Angående oprettholdelse av dispensasjon gitt i henhold til forsikringstilsynslovens 117, annet ledd, (for krigsrisiko til sjøs) 19* 11. Minimumsgrense for aktiekapitalen i forsikringsselskaper 21* 12. Skjerpede krav for forsikringsteknikken i private pensjonskasser m. v 21* 13. Statistikk- og regnskapsforing samt benevnelsesmåten vedkommende inntektsforsikringen 23* 14. Ophevelse eller forandring av 85 i lov om forsikringsavtaler 24* 15. Registrering av elektriske kraftledninger 27* 16. Tinglest klausul om valg av brandforsikrer i et livsforsikringsselskaps pantobligasjoner 27* 17. Fusion av to gjensidige skadesforsikringsselskaper 28* 18. Rettsforholdene ved gaveforsikring 28* 19. Avslått dispensasjonsandragende for kollektiv forsikring av automobilavbetalingskontrakter 30*

7 Side 20. Forholdet mellem et gjensidig forsikringsselskap og dets garantiselskap 31* 21. Garantiavtale om utryddelse av veggedyr 32* 22. Endringer i Forsikrings-tilsynslovens 79 og 81 32* 23. Endringer i regnskapsskjemaet for livsforsikring 33* 24. Om tilsynet med forsikringsselskaper. (De nye lovutkast for skadesforsikring) 34* V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 33* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) 3-11 Tabeller Fortegnelse pr. 1/ over innenlandske forsikringsselskaper 94 Fortegnelse pr. 1/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 102 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tab. 1. Vinnings- og tapskonto Balansekonto Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret Kollektive kapital- og renteforsikringer 32 Tableaux. 1) Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Page Tabl. 1. Compte de profits et pertes Bilan Spécifications du compte de profits et pertes Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à la fin de l'exercice Charge budgétaire causée par les décés de l'année Assurances et rentes collectives 32 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: a. Aktieselskaper 36 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie Balansekonto: a. A ktieselskaper 52 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 56 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes: a Sociétés anonymes 36 b. Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) Bilan : a. Sociétés anonymes 52 b. Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) 56 L) On trouvera un index complet en français en fête des tableaux, v. pages 3-11.

8 Side Tab. 10. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brandforsikring (B ) 60 B. Transportforsikring alm. (Tr.) 62 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 66 D. Ansvarsforsikring (A.) E. Garantiforsikring (Ga.).. 68 F. Glasforsikring (GI.) 70 G. Husdyrforsikring (Hd.). 70 H. Husleieforsikring (HI.).. 72 I. Innbruddstyveriforsikring (I.) 72 J. Maskinforsikring (Ma.).. 72 K. Motorvognforsikring (Mv ) 74 L. Reisegodsforsikring (R.) 76 M. Storm- og haglskadeforsikring (St. og Hg.) N. Ulykkesforsikring (U.) Vannledningsskadeforsikring (VI.) 78 P. Diverse (Dv.) 78 Utenlandske livsforsikringsselskaper (Norsk forretning). Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 82 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning). Tab. 13. Inntekter og utgifter foiegen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brandforsikring (B.) 88 B. Transportforsikring alm (Tr.) 88 C. Transportfoi sikring, krig (Tk.) 90 D. Ansvarsforsikring (A.) E. Garantiforsikring (Ga.).. 90 F. Glasforsikring (G1.) 92 G. Innbruddstyveriforsikring (I ) 92 H. Maskinforsikring (Ma.).. 92 I. Motorvognforsikring (Mv.) 92 J. Ulykkesforsikring (U.) Page Tabl. 10. Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler: A. Assurance contre l'incendie 60 B. Assurance maritime et transport, risques généraux 62 C. Assurance maritime et transport risques de guerre D. Assurance de la responsabilité civile 68 E. Assurance de garantie.. 68 F. Assurance contre le bris des glaces 70 G. Assurance sur le bétail 70 H. Assurance des byers. 72 I. Assurance contre le vol. 72 J. Assurance des machines.. 72 K. Assurance des automobiles 74 L. Assurance des bagages. 76 M. Assurance contre l'orage et la gréle 76 N. Assurance contre les accidents Assurance des conduites d'eaux 78 P Branches diverses 78 Sociétés étrangéres. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvige). Tabl. 11. Primes, payements par suite de sinistres etc., frais et impbts, réserves transitoires, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice, assurances en cours A la fin de l'exercice 82 Sociétés étrangéres. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvége). Tabl. 13. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Assurance contre incendie 88 B. Assurance maritime et transport, risques généraux 88 C: Assurance maritime et transport, risques de guerre.. 90 D. Assurance de la responsabilité civile 90 E. Assurance de garantie 90 F. Assurance contre le bris des glaces 92 G. Assurance contre le vol 92 H. Assurance des machines 92 I. Assurance des automobiles 92 J. Assurance contre les accidents 92

9 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikrings-tilsynsloven.) 1. Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Haakon Sund, riksadvokat, formann og juridisk medlem (beskikket 4. juli 1929). Karl Færden, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 24. januar 1936). Anders Frihagen, bankdirektør, forretningskyndig medlem (beskikket 19. juni 1936). Som varamenn er beskikket: Per Vigstad, ekspedisjonschef, for det juridiske medlem (beskikket 29. november 1929). Rolf Thorsteinsen, direktør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 8. desember 1933). 2. Nevnden ( 6). Med funksjonstid i 5 år fra 1. januar 1934 er den 1. desember 1933 beskikket: Som medlemmer P. I. Paulsen, høiesterettsdommer, formann. Haakon Hauan, fhv. statsråd. Trygve Fjeld Halvorsen, høiesterettsadvokat. Som varamenn: M. C. Backer, hoiesterettsdommer, for formannen. Jon Asbjørn Vislie, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer. 3. Forsikringsrådets tjenestemenn: Revisor: Sigurd Lone (ansatt 24. mai 1927). Aktuar: Per Vasmoen, aktuar (ansatt 5. mars 1936). Sekretær: Reidar Aase (ansatt 24. mai 1927). Magnus Strømnes (ansatt 27. september 1929). Ivar Grotdal (ansatt 5. mars 1936). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). Ingeborg Schulze (ansatt 21. august 1930). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er as departementet beskikket: Varamann for det forsikringstekniske medlem ikke beskikket.

10 Forsikringsselskaper 2* Ved Andvake: direktør Birger Wyller. Brage : ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram : underdirektør Emil Schreiner. >> Gjensidige : underdirektør Emil Schreiner. Glitne : ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea : byskriver Johan de Besche. 2 Idun : byråchef L. Klæboe. Norske Folk : direktør Birger Wyller. Norske Forenede : ekspedisjonschef Th. G. Thorsen. Norske Liv: byråchef L. Klæboe. Samvirke : byråchef Agnar Kringlebotten. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent : Ved Andvake: Brage :» Fram :» Gjensidige : Glitne :» Hygea:» Idun : 2. Norske Folk :» Norske Forenede :» Norske Liv : Samvirke : aktuar Odd Aune. Henrik Palmstrøm. C. C. Christiansen. Olaf Gran. Trygve Hoel. Kristofer Anker Bergh. Ivar Hesselberg. Olav Aabakken. Martin Andresen. N. Solberg. Ingvar Moe. 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budgettårene: 1933/ /35 I /36 Lønn til det forsikringstekniske medlem Honorar til de to andre medlemmer Godtgjørelse for formannshvervet Lønninger til funksjonærene Husleie, opvarmning og belysning Trykningsomkostninger Inventar, bøker og bladhold øvrige utgifter Tilsammen Heri medtatt utgifter ved behandling av saker vedr, lov om forsikringsavtaler, 85, anslagsvis kr , hvorefter budgettets utgifter vedr. tilsynet med forsikringsselskapene utgjør resp. kr , kr og kr Inntil videre er som varamann beskikket overformynder cand. jur. Andr. Tønnesen. 3 Inkl. kr vedr. nyinnredning og nyanskaffelser i anledning av flytning til nye kontorlokaler.

11 3* Forsikringsselskaper '.. \, 1, 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 13. november 1936 er det bestemt at selskapenes avgift for 1936 settes til 0.60 pro mille for livsforsikringsselskapene og 0.55 pro mille for skadesforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, aysluttet her i landet ( forsåvidt ikke den i forsikringstilsynslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 1934/35. I utligningen for 1936 deltok 118 innenlandske selskaper og 60 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr , tilsammen kr Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene ifølge regnskapet for budgettåret /1936, kr , med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen, kr , til rest kr , hvorefter der blir et uanvendt beløp på kr Fra dette beløp går kr vedrørende et eftergitt bidrag for, hvorefter der fremkommer et restbeløp på kr , som blir å fratrekke ved næste utligning. II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 11 norske selskaper tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Gjensidige, 5. Glitne, 6. riggea, 7. Idun, 8. Norske Folk, 9. Norske Forenede, 10. Norske Liv, 11. Samvirke. Herav har ett selskap, Andvake, tillatelse til også å drive virksomhet på Island. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Gjensidige har ophørt med å overta forfalne forsikringssummer til forvaltning, og har samtidig endret rentefoten for forrentning av premier som herefter innbetales forskuddsvis til 4 pct. p. A.. - Selskapet har optatt inntektsforsikring, som er en almindelig enkel eller sammensatt livsforsikring, hvor forsikringssummen ikke utbetales med en gang ved forsikringstilfellets inntreden, men erlegges i like store rater med regelmessige tids-

12 Forsikringsselskaper 4* intervaller. For en tilleggspremie kan til denne forsikring knyttes retten til fortsatt utbetaling av det terminvise beløp, så lenge den forsikrede selv eller en bestemt annen person (den forsørgede) lever. Grunnlaget for inntektsforsikringen er N 1925 og 4 pct. p. A.; for tilleggsforsikringen benyttes samme grunnlagsrente, og som dødelighetsgrunnlag N 1925 for forsørgeren, og sluttabellen efter N Akt 1918 K for forsørgede. Norske Forenede og Norske Liv har innført nytt grunnlag for invaliderenter. Disse kan i begge selskaper tegnes i forbindelse med kapitalforsikringer med dødsrisiko, i Norske Liv dessuten i forbindelse med opsatte livrenter. Grunnlaget er det som er beskrevet i Forsikringsrådets beretning 1934, s. 4*-5*, likesom de der anførte øvrige nærmere bestemmelser vedk. invaliderenteforsikringen også gj elder for disse to selskaper. De anvender det samme nye invaliderentegrunnlag for tilleggsforsikringer som tilknyttes livrenter, for opnåelse av premiefritagelse ved invaliditet. Norske Liv har innført livsforsikring med familietillegg, hvorved forståes almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko som gis et tillegg til forsikringssummen i tilfelle av død innenfor et visst tidsrum, som regnes fra forsikringens istandbringelse og er kortere enn forsikringstiden. For forsikringen gjelder selskapets tidligere godkjente almindelige forsikringsvilkår med den tilføielse at gjenkjøpsfradraget settes i forhold til den minste forsikringssum. Der ydes bonus også på tillegget, hvis dette kommer til utbetaling. Andvake har optatt kollektiv pensjonsforsikring og benytter samme grunnlag og vilkår som tidligere er innført av Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke (kfr. Forsikringsrådets beretning 1930, s. 6*, 7* og 8*-13*). Forsikringsfondet for løpende enkepensjoner regnes som i Norske Folk og i Norske Forenede på grunnlaget NFK (0.93) O1/ Forsikringsrådets beretning 1934, s. 6*). Vedkommende beregningen av forsikringsfondet skal særskilt anføres: Idun og Norske Forenede har anmeldt regler for beregning av forsikringsfond for livrenteforsikringer som er tegnet efter det i innførte nye grunnlag (RM og RK ). Som beregningsgrunnlag benyttes stort sett premieberegningsgrunnlaget (kfr. beretningen 1934, s. 3* 4*) ; dog gjør Idun ved opsatte livrenter såvel

13 5* Forsikringsselskaper for menn som kvinner aysetning efter kvinnetabellen. Fondet gis i begge selskaper et tillegg på 2 1/2 pct. til dekning av omkostninger efter at livrenten er begynt å løpe. For alle livrenter tegnet av Idun på eldre grunnlag, og for livrenter tegnet av Norske Forenede før 1/7 1920, skal forsikringsfondet herefter beregnes på samme grunnlag og efter samme regler som foran er nevnt vedkommende forsikringsfondsavsetningen for livrenter tegnet på grunnlaget av. Den meravsetning som overgangen til det nye grunnlag betinger, tilveiebringes av Idun i løpet av årene 1937, av Norske Forenede i årene Norske Forenede har innført følgende bestemmelser for forsikringsfondsavsetningen vedkommende bonustilleggsforsikringene (undtagen ved de fra gamle Andvake, Equitable, Star og Standard overtatte porteføljer) : For almindelig enkel og sammensatt kapitalforsikring med dødsrisiko på voksne og barn, og for kapitalforsikringer med dødsrisiko på to liv, benyttes N 1925 og 4 pct. p. A. Bonustilleggsforsikringer ved gaveforsikring forrentes efter 4 pct. p. A. For de øvrige bonustilleggsforsikringer aysettes forsikringsfondet på hovedforsikringens grunnlag. Norske Forenede og Norske Liv har følgende regler for beregning av forsikringsfondet for invaliderenter efter det nye grunnlag: For beregningen av aktivitetsreserven benyttes premieberegningsgrunnlaget. For aktuelle invaliderenter benyttes en tilnwrmelsesmetode med utgangspunkt i premieberegningsgrunnlaget. Til avsetning av administrasjonsreserve oker selskapene nettoreserven med 10 pct. 3. Forsikringsvilkår. A og B. Karensvilkår m. v. og ugyldighetsvilkar. For invaliderenter efter det nye grunnlag i Norske Forenede og Norske Liv gjelder de samme bestemmelser som angitt i Forsikringsrådets beretning 1934, s for de andre interesserte selskaper. C. Gjenkjeps- og fripoliseregler. Hygea har i vilkårene for utstyrsforsikring gjort den endring, at avbruddsverdien er lik matematisk verdi, når forsikringen er fullt betalt. 4. Krigsforsikring. Vilkår og regler for krigsforsikring ved de forsikringer i Brage, for hvilke det nye aprioriske bonussystem blir gjort gjeldende (kfr. s. 6' ), er de samme som de i Forsikringsrådets beretning 1923, s. 22'-23 anførte - med undtagelse for litr. c og g.

14 Forsikringsselskaper 6* Bestemmelsen i litr. g om tilbakebetaling av andelene i krigsfondet gjelder ikke for forsikringer med bonus efter det aprioriske system. Og istedenfor litr. c gjelder for disse forsikringer følgende: Der aysettes inntil videre til krigsforsikringsreserve 11/2 Voo av den udekkede risiko ved hvert års utgang, og de aysatte beløp forrentes med 4 pct. p. A. 5. Bonusbestemmelser. I nedennevnte selskaper er der siden forrige beretnings utgivelse vedtatt folgende tillegg til eller endringer i tidligere bestemmelser: 1. Brage: a. Kapitalforsikringer med dødsrisiko på voksne og barn. Selskapet har innført et nytt bonussystem, som efter forsikringstagerens valg skal kunne benyttes ved siden av det eldre (se Forsikringsrådets beretning 1924, S. 6*, jfr. beretningene 1927, s. 9* og 1933, s. 5*). Ved det nye system utbetales bonus som et (apriorisk beregnet) tillegg til forsikringssummen, når denne forfaller til utbetaling enten ved opnådd alder eller ved tidligere død. Som grunnlag for beregningen (2. ordens grunnlag) benyttes: For dødeligheten en seleksjonstabell som stort sett gjengir differensen mellem N 1925 og erfaringen fra de norske livsforsikringsselskapers dødelighetsundersøkelse, for renten en konstant rentefot av 2. orden, for den påregnelige inntektsbeskatning inngår der i grunnlaget en særskilt, skjønnsmessig reduksjon, mens omkostningene for øvrig regnes å motsvare administrasjonstillegget til nettopremiene. Dette 2. ordens grunnlag er det samme som i Gjensidige, Hygea, Idun og Norske Liv og skal likesom hos dem velges således, at det skulde ha utsikt til å holde gjennem en lengere årrekke. Bonussatsenes størrelse fastsettes av styret hvert år innen 31. desember, og de således fastsatte satser gjelder kun poliser som forfaller til utbetaling i løpet av det påfølgende kalenderår. - Korttidsforsikringer er ikke bonusberettiget, heller ikke studieforsikringer i den tid hvori den reduserte premie betales, og barneforsikringer får først utbetalt bonustillegg efter opsettelsestidens utløp. Nedsettes forsikringssummen til fripoliseverdien, nedsettes også bonustillegget og utbetales sammen med den nedsatte forsikringssum. Ved gjenkjøp av polisen utbetales der et kontant bonustillegg, under forutsetning av at hovedforsikringens gjenkjøpsverdi minst utgjør 5 pct. av forsikringssummen. For barneforsikringer utbetales intet tillegg, hvis gjenkjøpet finner sted før forsikredes fylte 14 år. Reservedannelsen for denne bonusordning faller inntil videre sammen med oplegningen av selskapets krigsforsikringsreserve for disse forsikringer. (Se artikkelen «Krigsforsikring», s. 5*). I tilfelle av en norsk krig står denne reserve først og fremst til disposisjon for betalingen av krigsdødsfall ved disse forsikringer. Bonustilleggene er ikke å anse som garanterte. b. Livrentes og utstyrsforsikringer. Selskapet utdeler for 1936 og 1937 til livrenter, som var aktuelle pr. 31. desember 1933, tegnet efter 1. juli 1920, men før 1. januar 1933, og hvor der ved forsikringens tegning ikke var garantert tillegg til livrentebeløpet, bonus av samme størrelse og efter samme regler som har vært

15 7* Forsikringsselskaper gjeldende i årene Til aktuelle livrenter, tegnet for 1. juli 1920, utdeles i 1936 bonus efter samme proeentssats og regler som i årene I 1937 tildeles de sistnevnte livrenter, såfremt de var aktuelle pr. 31. desember 1936, bonus efter en sats som er halvparten av den i årene til og med 1936 benyttede sats. Utstyrsforsikringer som forfaller til utbetaling i årene 1936 og 1937, tildeles bonus efter samme regler og av samme størrelse som i (kfr. beretningene 1927, s. 10*, 1930, s. 14* og 1933, s. 6*). 2. Fram: Livrente. og utstyrsforsikringer. Selskapet har for den bonus, som inntil videre tildeles livrenter og utstyrsforsikringer tegnet for 1. juli 1920, nedsatt satsene til det halve av de tidligere benyttede satser. Nedsettelsen gjelder fra 1. januar Gjensidige: Livrente. og utstyrsforsikringer. For direkte, løpende livrenter og utstyrsforsikringer, som er tegnet for 1. august 1920, er der for året 1936 besluttet å utbetale bonus efter samme regler og av samme størrelse som ved utdelingene for (kfr. Forsikringsrådets beretning 1933, s. 6*). 4. Hygea: Renteforsikringer. For livrenter, tegnet for 1. juli 1920, som løper véd begynnelsen av 1936 eller går over til løpende i året, utbetales for 1936, bonus efter samme regler og av samme størrelse, som den der blev tildelt sådanne livrenter i (kfr. beretningen 1924 og senere beretninger). 5. Idun: Livrenter og spareforsikringer (utstyrsforsikringer) utstedt efter 15. april. Selskapet har vedtatt følgende prinsipper for utdeling av bonus pa disse forsikringer: Ved løpende livrente foretas det hvert 10. år en bonusberegning pa grunnlag av selskapets erfaringer om dødelighet, rente, omkostninger og skatter i de forløpne år. Ved straks begynnende livrente og ved opsatt livrente med opsettelsestid kortere enn 10 år skjer bonusberegningen første gang 10 år efter at polisen blev utstedt. Ved opsatt livrente med opsettelsestid 10 år eller mere foretas bonusberegningen første gang ved den tid livrenten begynner å løpe. Det for perioden beregnede bonusbelop anvendes til kjøp av et garantert tillegg til livrenten for hele den tid den løper. Ved spareforsikring (utstyrsforsikring) utbetales bonus som tillegg til forsikringssummen når denne forfaller. Bonustillegget fastsettes på grunnlag av selskapets erfaringer om dodelighet, rente, omkostninger og skatter i de år forsikringen har vært i kraft. Styret vedtar innen hvert års 31. desember beregningsregler for bonus ved de rente- og spareforsikringer (utstyrsforsikringer), hvor utdeling skal skje i det påfølgende kalenderår. 2*

16 Forsikringsselskaper 8* 6. Norske Liv: For livrenter tegnet efter eldre grunnlag enn grunnlaget av 1920, er de tidligere innførte garanterte midlertidige tillegg gjort gjeldende for levetiden. Det nødvendige beløp hertil blev disponert ved overførsel fra bonusfondet til forsikringsfondet i regnskapet for 1932 (kfr. Forsikringsrådets beretninger 1924, s. 17* og 1928, s. 10*). 6. Tilbakebetaling av garantikapital. Glitne har pr. 16. november 1936 tilbakebetalt den lånte garantikapital. 7. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikrings-tilsynslovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond. Til bruk ved siden av de i forsikrings-tilsynslovens 80, pkt. 1-7, nevnte verdipapirer er av Forsikringsrådet i medhold av 80, pkt. 8, godkjent endel andre verdipapirer, for enkelte arters vedkommende uten begrensning for anvendelsen, for andre arter med begrenset anvendelse. Der er inntil nu godkjent følgende verdipapirer: a. Uten begrensning for anvendelsen: Norges Banks aktier. Aktieselskapet Vinmonopolets aktier. Aktieselskapet Den Norske Industribanks aktier. Ihendehaverobligasjoner utstedt av: Industriens Kreditforening for Egne Hjem. Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk. De Forenede Norske Kreditforeninger. Kjøbmennenes Kreditforening. Den norske Hypotekforening for 2den prioritets pantelaan - dog bare for Iste serie. b. Med begrensning for anvendelsen: Nedennevnte verdipapirer, som er godkjent med begrenset anvendelse, må ikke benyttes for større beløp tilsammen enn 10 pct. av forsikringsfondet. Dessuten gjelder følgende særskilte begrensninger: 1. Det enkelte institutts obligasjoner kan anvendes inntil et beløp av 2 pct. av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt med hjemmel i lov av Vs 1897, 1. Norsk Hydros ihendehaverobligasjoner av 1927, 1933 og.

17 9* Forsikringsselskaper A/S Vamma Fossekompanis ihendehaverobligasjoner av dets dollarlån av Norsk Skibs Hypothekbanks ihendehaverobligasjoner. Norges Skibshypotek A/S's ihendehaverobligasjoner. Ihendehaverobligasjoner utstedt av Norges Hypotekforening for Næringslivet. Ihendehaverobligasjoner av The Kellner Partington Paper Pulp Co., Ltd.'s 5 pct.s lån av Ihendehaverobligasjoner av Aktieselskabet Glommen Træsliberis 4 1/2 pct.s partialobligasjonslån av. Ihendehaverobligasjoner som er utstedt uten hjemmel i særskilt lov, men som er godkjent på forannevnte betingelser om begrensning, og på de ytterligere betingelser som er angitt i beretningen 1934, s. 37* flg., i artikkelen «Om ihendehaverobligasjoner som er utstedt uten hjemmel i særskilt lov». 2. Det enkelte institutts obligasjoner kan anvendes inntil 5 pro mille av forsikringsfondet, dog ikke i noget livsforsikringsselskap for større beløp enn kroner, når det gjelder: Obligasjoner av Det Bergenske Dampskibsselskabs 5 1-A pct.s partialobligasjonslån av Ihendehaverobligasjoner tilhørende Den norske Hypotekforening for 2den prioritets pantelaans 2nen serie. Redernes Skibskreditforenings ihendehaverobligasjoner. 8. Undersøkelser efter forsikrings-tilsynslovens 86. Disse undersøkelser fortsetter som hittil. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har 2 utenlandske (svenske) selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig: 1. Svea, 2. Svenska Lif. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Svea har optatt tegning av opsatte livrenter i Norge. Tegnes disse i svenske kroner gjelder det beregningsgrunnlag som er omhandlet i Forsikringsrådets beretning 1934, s. 13*, jfr. beretningen 1933, s. 8'e. (Om grunnlag for selskapets opsatte livrenter i norske kroner se neste side).

18 Forsikringsselskaper 10* Som nevnt i beretningen 1934, s ' har der well ført forhandlinger om grunnlag for Sveas og Svenska Lifs tegning av livrenter i norske kroner. De to selskaper har nu for tegning her i landet for såvel straks begynnende som opsatte livrenter (på ett liv) norske kroner, innført det samme nye beregningsgrunnlag (RM og RK ), som de norske livsforsikringsselskaper har innført (kfr. beretningen 1934, s. 3-4*). Premiereserven for livrenter i norske kroner regnes på premieberegningsgrunnlaget. De to selskaper har vedtatt bestemmelser om, at premiereserven for i Norge tegnede kapitalforsikringer og livrenteforsikringer i norske kroner, skal anbringes i verdipapirer lydende på samme mynt og av sådan art, at de gir en tilfredsstillende avkastning i forhold til den rentefot som er lagt til grunn ved beregningen av premiereserven. 3. Bonusbestemmelser. Svenska Lif har vedkommende «premieåterbäring» og «vinst» vedtatt tilleggsbestemmelser av følgende innhold: A. Premieåterbaring. Av den premieåterbäring som for forsikringer tegnet i tiden 1/ '/ blev avsatt pr. 31/ overensstemmende med den i Forsikringsrådets beretning 1932, s , under litr. A, a, gjengitte bestemmelse, skal 90 pct. bli stående inne i 5 år, 6.5 pct. i 6 år samt 3.5 pct. i 7 år, dog hoist til forsikringen skal ophøre, hvorefter angjeldende beløp utbetales med tillegg av rente efter den bestemmelse som er gjengitt i samme beretning s. 15' under litr. A, c. B. Vinst. Der kan gjøres visse mindre korreksjoner i konstantene kl, k9, k, og k, i formelen for beregning av vinst, til opnåelse av større kontinuitet i vinstutdelingen (kfr. beretningen 1932, s. 16*).

19 III. Skadesforsikring. 1 regnskapssammenstillingen for er medtatt 117 norske og 68 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 63 aktieselskaper og 54 gjensidige selskaper, av de utenlandske selskaper var 1 amerikansk (U. S. A.), 28 britiske, 9 danske, 1 finsk, 2 franske, 1 hollandsk, 5 schweiziske, 15 svenske og 6 tyske. I regnskapssammenstillingen for 1934 var medtatt 116 norske og 68 utenlandske selskaper. I er tilkommet 2 og utgått 1 norsk selskap. Tilkommet er: Forsikringsaktieselskapet Arne og Harøy Samtrygdelag. Utgått er: Holme private Assuranceselskab. I regnskapssammenstillingen er medtatt regnskaper for 7 selskaper som er under avvikling, og 3 selskaper som er meddelt dispensasjon efter forsikringstilsynslovens 116, tredje ledd. Disse regnskaper er i likhet med tidligere år ikke offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende. Forøvrig henvises til kolonne II i regnskapssammenstillingens tabeller nr. 8 og 9. Foruten de likviderende og dispenserte selskaper er regnskapet ikke blitt offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende for følgende selskaper: Agders Assuranceselskab A/S: Forsikringsrådet har ikke funnet å kunne godkjenne beregningen av erstatningsreserven for transportforsikring. Norsk Aktieselskap Promotor, Kredit- & Skadesforsikring: Forsikringsrådet har ikke godkjent den opførte erstatningsreserve for garantiforsikring. Lister fartøiassurance (Gjensidig) : Regnskapet er ikke innkommet ved avslutningen av redaksjonen av nærværende beretning. Den gjensidige Assuranceforening Worn: Foreningen har i de siste år ikke hatt medlemmer (forsikringstilsynslovens 26) og har derfor ikke well i ordinær virksomhet. Da den var stiftet før forsikringstilsynsloven trådte i kraft, har den ment sig berettiget til holde adgangen åpen til å tre i virksomhet igjen, når forholdene måtte tillate det. Efter henstilling fra Forsikringsrådet har foreningen anmeldt ophør i 1936.

20 Forsikringsselskaper 12* Av utenlandske selskaper er tilkommet: British Engine Boiler and Electrical Insurance Company Limited. Utgått er: Det kgl. oktr. So-Assurance-Kompagni A/S og Reassurance-Compagniet Salamandra, Aktieselskab. De i representerte forsikringsarter og deres fordeling på selskapene sees av nedenstående tabell. Her og i det følgende er «sjøforsikring» henregnet under «transportforsikring». Forsikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper ialt Norske selskaper Aktie selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper 1. Brandforsikring Transportforsikring, alm Transportforsikring, krig Ansvarsforsikring Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring 1 9. Innbruddstyveriforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring Storm- og haglskadeforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Diverse Forøvrig henvises til de side 94 fig. og 102 fig. inntatte fortegnelser over norske og her representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er ført frem til 1. desember Forandringene siden forrige beretning fremgår av følgende: Norske selskaper. Forandringer inntil 1. desember A. Nye selskaper. Aktieselskapet Stella Assuranceselskap, Oslo, reg. 20. januar Forsikringsaktieselskapet Omen, Oslo, reg. 23. mars Haalogaland Gjensidig Bilforsikringsselskap, Bodø, reg. 23. april Forsikrings-Aktieselskapet Eos, Oslo, reg. 20. august 1936.

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool NFT 2/1994 Naturskadeforsikring Norsk Naturskadepool av advokat Erling Rikheim, tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Bilag 4. Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet

Bilag 4. Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet Bilag 4 Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet KLAUSULER OM VERDIFASTHET Av høyesterettsadvokat FREDRIK MOE, Norge INNLEDNING Emnets tittel trenger en presisering og en grensedragning. Klausuler er i denne

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet av professor dr. juris Knut S. Selmer Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer