FORSIKRINGSSELSKAPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER"

Transkript

1

2 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167

3 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO

4 Til Kongen I henhold til i lov om forsikringsselskaper av. juli 111 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved å avgi beretning om sikringsrådets virksomhet siden utgivelsen av forrige beretning. Beretningen er ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, ført ci jour til 1. desember 166, over anmeldte selskaper som faller inn under denne lov og lov om sjøtrygdelag av. juli 1. Oslo den. mai 167. I ærbødighet sikringsrd det Erling Sverdrup Erling Sabo Fredrik C. S. Sejersted Hans Cappelen Matias Moldestad Gudrun Tømmerbakke

5 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. sikringsrådet 1*. Nemnda 1*. sikringsrådets tjenestemenn 1*. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper *. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper * 6. sikringsrådets utgifter * 7. sikringsselskapenes avgifter * II. Livsforsikring. A. Norske Selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til fi, drive livsforsikringsvirksomhet *. Grunnlag og forsikringsformer *. sikringsvilkår *. Krigsforsikring 7*. Garanterte tillegg * 6. Bonusbestemmelser 1* 7. sikring uten lægeundersøkelse 17*. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper 1*. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 0 pkt., til dekning av forsikringsfondet 1* B. Utenlandske selskaper. 1. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 1*. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap 1* III. Skadeforsikring * Iv. skjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 6*. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 117, annet ledd 7*. sikringstilsynslovens 0, nr., lånetakstapparatet *. Anvendelse av ihendehaverobligasjon.slån til dekning av forsikringsfondet *. Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring 0* 6. Tilsynslovens 1 1* 7. Tilsynslovens *. Tilsynslovens 7 *

6 . sikringsrådets beretning *. Spørsmål om livsforsikringsselskapenes ytelse av pantelån kombinert med tegning av livsforsikring * 11. Stempelavgift av dokumenter i forbindelse med sammenslutning av livsforsikringsselskaper * 1. Regnskapsspørsmål i forsikringsselskaper * 1. Innstilling om driftskreditt og forsikring for reindriften * 1. Medlemsforslag for Nordisk Råd om betenkningstid i avtaleloven * 1. sikringsavtalelovens 6* 16. valtningskomitéens innstilling offentlighetsprinsippet i statsforvaltningen 6* 17. Innstilling fra den norske delegerte ved det nordiske samarbeid om revisjon av loven om tvangsfullbyrdelse avgitt i juni.. 7* 1. Tilsynet med private pensjonsinnretninger 7* V. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i og i de siste år Tabeller (se etterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) 11 Tabeller 1-1 tegnelse pr. 1/1 166 over innenlandske forsikringsselskaper og sjøforsikringsforeninger tegnelse pr. 1/1 166 over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper Tabeller Tableaux 1 Side Page Norske livsforsikringsselskaper. Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto..... Balansekonto. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto. sikringsfond og erstatningsreserve. Frosikringsstokken og dens bevegelse 0 6. Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 7a. Individuelle renteforsikringer 7b. Kollektive kapital- og renteforsikringer 1 Tabl. 1. Compte de profits et pertes 1 16 Bilan 16. Spécifications du compte de 0 profits et pertes 0. Réserves mathématiques, 6 6. reserves pour sinistres et sommes assurées échues régler 6 Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à la fin de l'exercice 0 Charge budgétaire causée 6. par les décès de l'année 7a. Assurances de rentes individuelles 7b. Assurances et rentes collectives 6 ' On trouvera un index complet en français en tête des tableaux, v. pages -11.

7 Side Page Norske skadeforsikringsselskaper. Tab.. Vinnings- og tapskonto: a. Aksjeselskaper 7 b. Gjensidige selskaper... C. Gjensidige sjoforsikringsforeninger 6. Balansekonto : a. Aksjeselskaper 0 b. Gjensidige selskaper... C. Gjensidige sjoforsikringsf oreninger 6. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B).... B. Transportforsikring, alm. (Tr.) C. Transportforsikring, krig (Tk.) D. Motorvognforsikring (Mv.) 1 E. Ansvarsforsikring (A.). 11 F. Garantiforsikring (Ga.). 11 G. Glassforsikring (Gl.) H. Husdyrforsikring (Hd.).. 11 I. Husleieforsikring (Hl.).. 11 J. Hussoppforsikring (Hs.). 11 K. Innbruddsforsikring (I.). L. Kredittforsikring (K.)... 1 M. Luftfartforsikring (Lu.).. 1 N. Maskinforsikring (Ma.).. 16 O. Storm- og haglskadeforsikring (Sthg.) 1 P. Ulykkesforsikring (U.). 1 Q. Vannledningsskadeforsikring (V1.) 1 R. øvrige skadeforsikringer 1 S. Livsgjenforsikring (Lgj.) 16 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl.. Compte de profits et pertes: a Sociétés anonymes 7 b. Sociétés mutuelles (avec répartition des déficits).. c. Sociétés maritimes mutuelles (avec repartition des déficits) régies par les dispositiones de la loi juillet 1 6. Bilan: a. Sociétés anonymes... 0 b. Sociétés mutuelles (avec répartition des déficits).. c. Sociétés maritimes mutuelles (avec repartition des déficits) régies par les dispositiones de la loi juillet 1 6. Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à, régler: A. Assurance contre l'incendie B. Assu rance maritime et transport, risques généraux C. Assurance maritime et transport, risques de guerre D. Assurance des automobiles 1 E. Assurance de la responsabilité civile 11 F. Assurance de garantie.. 11 G. Assurance contre le bris des glaces H. Assurance sur le bétail.. I. Assurance des loyers J. Assurance contre la fongosité des immeubles K. Assurance contre le vol L. Assurance de crédit.. M. Assurance contre des risques aériens N. Assurance des machines. O. Assurance contre l'orage et la grêle P. Assurance contre les accidents Q. Assurance des conduites d'eaux R. Branches diverses S. Reassurance vie

8 Side Page Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus 1 1. sikringsstokken og dens bevegelse 1 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 1. Inntekter og utgifter for egen regning 1. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brannforsikring (B.)... 1 B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 1 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 16 D. Ansvarsforsikring (A.).. 16 E. Garantiforsikring (Ga.).. 16 F. Glassforsikring (Gl.) G. Innbruddsforsikring (I.). 1 H. Luftfartforsikring (Lu.).. 1 I. Maskinforsikring (Ma.).. 1 J. Motorvognforsikring (Mv.) 1 K. Ulykkesforsikring (Ti.). 1 L. Vannledningsskadeforsikring (V1.) 1 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Tabl. 11. Primes, paiements par kiite de sinistres etc., frais et impôts, réserves transitoires, bénéfices aux assurés 1 1. Assurance entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à, la fin de l'exercice 1 Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tabl. 1. Revenus et dépenses au compte de la société 1( Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Assurance contre l'incendie 1 B. Assurance maritime et transport, risques généraux 1 C. Assurance maritime et transport, risques de g guerre 16 D. Assurance de la responsabilité civile 16 E. Assurance de garantie. 16 F. Assurance contre le bris des glaces 16 G. Assurance contre le vol. 1 H. Assurance contre des risques aériens 1 I. Assurance des machines 1 J. Assurance des automobiles 1 K. Assurance contre les accidents 1 L. Assurance des conduites d'eaux 1

9 sikringsselskaper I. Tilsynet (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.) 1. sikringsrådet ( ). Som medlemmer er beskikket: Erling Sverdrup, dr. philos., professor, formann (beskikket 1. mai 166). Funksjonstid til 1. mai 170. Erling Sæbø, adm. direktør (beskikket 0. juni 1 som adm. direktør og forsikringsteknisk medlem). Fredrik C. S. Sejersted, høyesterettsadvokat, direktør (beskikket 1. mai 166). Funksjonstid til 1. mai 170. Hans Cappelen, sosialrådmann (beskikket. april 16). Funksjonstid til 1. mai 16. Matias Moldestad, direktør (beskikket 1. mai 166). Funksjonstid til 1. mai 16. Som varamenn er beskikket: Jon Rikvold, avdelingssjef (beskikket 1. mai 166 for professor Erling Sverdrup). Funksjonstid til 1. mai 170. Birger Haugen, sjefaktuar (beskikket 16. oktober 1 for det forsikringstekniske medlem). Lars Aarvig, direktør (beskikket 1. november 166 for direktør Fredrik Sejersted). Funksjonstid til 1. mai 170. Einar Bakke, byrettsdommer (beskikket. april 16 for sosialrådmann Hans Cappelen). Funksjonstid til 1. mai 16. Anders Bjorlow, banksjef (beskikket 1. november 166 for direktør Matias Moldestad). Funksjonstid til 1. mai 16.. Nemnda ( 6). Funksjonstiden for de medlemmer og varamenn som ble beskikket ved kongelig resolusjon av. desember utløp 1. desember 1. Nye medlemmer er ikke beskikket.. sikringsrådets tjenestemenn. Sjefaktuar: Birger Haugen, cand. act. (ans. ()). Sjefinspektør: Bjarne Knudsen, cand. jur. (ans. 7 (0)). Juridisk konsulent: Odd Storebø, cand. jur. (ans. 6 ()). Inspektor: Gudrun Sofie Tømmerbakke, cand. act. (ans. ). Knut Pedersen (ans. ). Alv Jolle, cand. act. (ans. 60). Kåre Fredrik Lund, cand. jur. (kst. 6 ()). Alf Leirstein (ans. 6). A

10 sikringsselskaper * Inspektor: Geirr Ellefsen, cand. act. (ans. 6). Arne Jan Eriksen, cand. act. (ans. 66). Sekretær: Sigrun Wang, cand. jur. (ans. 6). Asbjørn Hetle, (ans. 66). Fullmektig I: Gerd Christiansen (ans. 6 (6)). >> Jorunn Hoyden (ans. 6 ()). Fullmektig II: Kari Helland (ans. ). Assistent I: Wenche Sandborg (ans. 6).. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( ). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage-Fram: ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. 1 Gjensidige: byråsjef Finn Danielsen. Glitne: underdirektør Harald Theiste. Hygea: skattefogd Håkon Borresen. Idun: byrettsdommer Odd Galtung Eskeland. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: skatteinspektor Aasmund Kvamme. >> Norsk Spare-Selskap: ekspedisjonssjef Per Ramholt. >> Norske Folk: departementsråd Ottar Lund. >> Norske enede: byråsjef Kaare M. Gulbrandsen. >> Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. >> Samvirke: direktør Johannes Hoyden. >> Sparetrygden: byråsjef Odd Goen Christiansen.. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( ). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av sikringsrådet godkjent: Ved Andvake: Dag Haarseth Brage-Fram: Harald Johnsen Gjensidige: Per Gotaas Glitne: Arne Lorentzen Hygea: Rolf Phil Idun: John Lotherington Norsk Kollektiv Pensjonskasse: Christian Tonseth 1) Som hjelpetillitsmann og varamann er beskikket ekspedisjonssjef K. J. Oksnes. ) Som varamann er beskikket byskriver Berit Puntervold. ) Inntil videre er som hjelpetillitsmann og varamann beskikket kontrollsjef Olav Blikom Bj ornstad. ) Som hjelpetillitsmann og varamann er beskikket ekspedisjonssjef H. Johnsen.

11 * sikringsselskaper ved Norsk Spare-Selskap : Otto Mjatveit Norske Folk: Gunnar Trier Norske enede: Leif Christiansen Norske Liv: Rolf Sand Samvirke : Egil Vedo Sparetrygden: Hans Momyr 6. sikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: A. Vedrørende tilsynet med forsikringsselskaper: 1. Lønninger. Kontorutgifter B. Vedrørende dispensasjonssaker etter forsikringsavtalelovens C. Vedrørende tilsynet med pensjonsfond og -kasser. 1. Lønninger. Kontorutgifter Utgifter i alt sikringsselskapenes avgifter (, jfr. i lov av. juli 1 om sjøtrygdelag). Sosialdepartementet har bestemt at selskapenes avgift for 166 settes til 0,0 promille for livsforsikringsselskapene og 0, promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer avsluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret. de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 16/6. I utligningen for 166 deltar 1 innenlandske selskaper og 6 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 6 6 og kr. 7 tilsammen kr. 7. Med tillegg av kr. 00 av det tidligere uanvendte beløp, dekkes herved sikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene, ifølge regnskapet for budsjettåret 166 kr.. Det uanvendte beløp utgjør nå kr. 07.

12 sikringsselskaper * II. Livsforsikring A. Norske selskaper 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. tiden har 1 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake,. Brage-Fram,. Gjensidige,. Glitne,. Hygea, 6. Idun, 7. Norsk Kollektiv Pensjonskasse,. Norsk Spare-Selskap,. Norske Folk,. Norske enede, 11. Norske Liv, 1. Samvirke, 1. Sparetrygden.. Grunnlag og forsikringsformer. Siden utgivelsen av forrige beretning har Andvake innført forsikringsformen livsforsikring med hustrutillegg. forsikringsformen gjelder samme bestemmelser som gjengitt for Glitne i beretningen 16 s. *, bortsett fra at Andvake ikke har fastsatt bestemte utbetalingsaldre for hovedforsikringssummen. Alle livsforsikringsselskaper har vedtatt nye maksimalbeløp for forsikringssum i gruppelivsforsikring, nye regler for gruppedannelse ved barnetillegg samt regler for gruppelivsforsikringer for yrkesforeninger som består både av aksjeselskaper og personlige medlemmer. De nye maksimalbeløp er kr for personal- og bransjegrupper, kr. 000 for foreningsgrupper og kr for medforsikret ektefelle. Hvis forsikringssummen stipuleres til en årslønn i personal- og bransjegrupper som er avgrenset ved generelle kjennetegn, kan forsikringssummen utgjøre inntil kr Høyeste forsikringssum må ikke i noe tilfelle utgjøre mer enn 6 % av gruppens samlede forsikringssum hvis denne består av mindre enn 0 forsikrede. Er det flere må høyeste forsikringssum ikke overstige 6 ganger gruppens gjennomsnittlige forsikringssum. Dessuten gjelder at for grupper som bestemmes på annen måte enn etter kjønn og/eller sivilstand eller entydig generell personalkategori, må høyeste forsikringssum ikke være mer enn 0% høyere enn forsikringssummen for nest høyeste skikt, de nest høyeste forsikringssummer ikke mer enn 0 % høyere enn forsikringssummene for tredje høyeste skikt osv. Barnetillegg i gruppelivsforsikring kan nå også tegnes av grupper som omfatter bare gifte eller bare forsørgere. Nettopremien for barnetillegget settes i dette tilfelle for mannlige forsikrede lik nettopremien for mannlige forsikrede i grupper som omfatter både forsørgere og ikke forsørgere forhøyet med 0 %. kvinnelige forsikrede settes nettopremien lik ganger nettopremien for kvinnelige forsikrede i grupper som ovenfor nevnt, jfr. beretningen 16, s. *-*.

13 * sikringsselskaper Ved gruppelivsforsikring på yrkesforeninger som består både av aksjeselskaper og personlige medlemmer skal aksjeselskapets daglige leder, eventuelt også inntil likestilte ledere utpekt av aksjeselskapet, ha adgang til å være med i gruppelivsforsikringen. Alle selskapene har også vedtatt at forbund av foreninger kan tegne gruppelivsforsikring hvis det er minst 000 forsikrede. Videre er det vedtatt å sløyfe regelen om at premien ved gruppelivsforsikring på foreninger ikke må utgjøre mer enn 1/ av medlemskontingenten, jfr. beretningen 1, s. 1*. Alle selskaper har vedtatt at for personer som opprettholder premiebetalingen etter uttredelse av en kollektiv pensjonsforsikring skal det, hvis forsikringsvilkårene tillater det, anvendes samme premietariff som for kollektiv pensjonsforsikring på små grupper av arbeidstagere (småkollektiv), jfr. beretningen 160 s. *. Om beregning av forsikringsfondet anføres: Norske Folk har vedtatt at for løpende premiefritagelse ved invaliditet i kapitalforsikring skal det fra og med 1/1 166 avsettes som premiereserve ganger årets erstatninger for premiefritagelse ved invaliditet. Videre har selskapet vedtatt at det til administrasjonsfond i kollektiv pensjonsforsikring skal avsettes A av premiereserven for oppsatte pensjoner og 1 % A, av premiereserven for løpende pensjoner. De samme regler for avsetning til administrasjonsfond er også vedtatt av Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske enede.. sikringsvilkår. Norske Liv har vedtatt nye vilkår for individuelle kapital- og renteforsikringer og premiefritagelse ved invaliditet. Norske Folk har endret bestemmelsene om avbrudds- og fripoliseverdi i forsikringsvilkårene for individuelle renteforsikringer, og om gjenkjøpsverdi for invaliderenter. Idun og Norske Folk har innført tilleggsvilkår for kapitalforsikring som gjelder rett til forhøyelse av forsikringssum ved inngåelse av ekteskap og ved barnefødsel. Norske Folk har videre innført tilleggsvilkår for forsikredes rett til å forhøye forsikringssummen ved fylte 1 år i barneforsikring og endret sine tilleggsvilkår angående dette punkt når det gjelder folkeforsikring. Andvake har foretatt visse endringer i ugyldighetsvilkårene for gruppelivsforsikring. øvrig henvises til det som nedenfor er anført om karensvilkår, ugyldighetsvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler. A. Karensvilkår. I Norske Livs nye forsikringsvilkår er det anført en karenstid på måneder for premiefritagelse ved invaliditet og forsikrede må ha weft minst % ervervsudyktig i denne tid.

14 sikringsselskaper 6* 1.1.,... / B. Ugyldighetsvilkiir. Andvake har i sine vilkår for gruppelivsforsikring innført bestemmelse om at selskapet er fri for ansvar hvis arbeidstagerens ektefelle dør innen år etter at ektefellen ble tatt med i forsikringen og døds fallet skyldes sykdom som ektefellen led av eller skade som ektefellen var rammet av da opptagelsen fant sted. Idun og Norske Folk har i sine tilleggsvilkår for kapitalforsikring vedtatt samme bestemmelser som omtalt for Brage-Fram og Gjensidige i beretningen 16 s. *. Om følgene av uriktige eller ufullstendige opplysninger gjelder i Norske Livs vilkår om selskapets ansvar reglene i - i lov om forsikringsavtaler av 6. juni. Er det gått mer enn to år siden polisen ble utstedt, gjelder reglene bare i tilelle av svik eller grov uaktsomhet. Er selskapet fri for ansvar, oppheves forsikringen og gjenkjøpsverdien utbetales. Er forsikringen gjenopptatt gjelder samme opplysningsplikt, men reglene foran får bare anvendelse på den del av forsikringen som ikke var fullt ervervet for gjenopptagelsen. Om krigsforsikring se artikkelen: Krigsforsikring s. 7* øvrig gjelder at selskapet er fri for ansvar hvis forsikrede i de første år etter at forsikringen sist trådte i kraft: a) Tar opphold eller reiser utenfor Norge i områder hvor det foregår eller er fare for krigshandlinger og dør etter skade som skyldes krig, b) dør som følge av å ha vært med i luftfart på annen måte enn som passasjer i sivil- eller militærfly eller som besetning på fly i godkjent person- eller godstrafikk når ordinære flyplasser benyttes. c) Hvis forsikrede, ved forsikringer med dødsrisiko, før det er gått Ar siden forsikringen sist trådte i kraft, begår selvmord eller mister livet som følge av forsøk på det, utbetales bare forsikringens gjenkjøpsverdi. Dette gjelder dog ikke hvis det bevises at forsikrede har handlet i en utilregnelig tilstand som ikke var selvforskyldt. Har forsikringen vært ute av kraft, regnes de år fra gjenopptagelsens datum for den del av forsikringen som ikke allerede var fullt ervervet før gjenopptagelsen. C. Gjenkjops- og fripoliseregler. Norske Folk har gått over til å beregne avbrudds- og fripoliseverdier på grunnlag av forsikringens brutto matematiske verdi, og vilkårene for individuell pensjons- og livrenteforsikring er endret tilsvarende, jfr. beretningen 160 s. 1*-1*. Avbruddsverdi som ikke når opp i 0 kroner regnes ikke med. Fripoliseverdien er lik en fullt betalt ny forsikring med samme brutto matematiske verdi på beregningstidspunktet. Norske Liv beregner likeledes gjenkjøps-, avbrudds- og fripoliseverdier på grunnlag av forsikringens brutto matematiske verdi. individuelle kapitalforsikringer gjelder de vilkår som er anført i beretningen 1 s. * og 16 s. 1* med unntagelse av at selskapet har sløyfet foreldelsesfristen på år for uhevede gjenkjøpsverdier.

15 7* sikringsselskaper Norske Folk: individuelle invaliderenter gjelder:. Gjenkjøpsverdien av en invaliderente som ikke løper, er lik dens brutto matematiske verdi. Blir gjenkjøpsverdien negativ, ansees invaliderenten for ikke A. ha gjenkjøpsverdi. Er det beregnet særskilt helse- og/eller risikotillegg for invaliderenten, settes dette ut av betraktning. Norske Liv: individuelle renteforsikringer gjelder: sikringen kan ikke kreves gjenkjøpt av selskapet med mindre annet er bestemt ved pätegning på polisen. sikringens avbruddsverdi er dens matematiske verdi med tillegg for betalte omkostninger for fremtidig forvaltning og med fradrag for ubetalte omkostninger. Hvis den således beregnede avbruddsverdi blir mindre enn kr..-, regnes forsikringen for ikke å ha avbruddsverdi. Den matematiske verdi beregnes på det samme grunnlag som er brukt ved beregningen av premien for forsikringen. Er det beregnet helsetillegg, settes dette ut av betraktning. Har forsikringen avbruddsverdi og den trer ut av kraft på grunn av at premiebetalingen er misligholdt, gjelder den for et redusert rentebeløp (pensjonsbeløp), fripoliseverdien. Den reduserte forsikring er premiefri, men ellers gjelder samme vilkår som for den opprinnelige forsikring. Fripoliseverdien finnes ved A sette den reduserte forsikrings avbruddsverdi lik avbruddsverdien av den opprinnelige forsikring på det tidspunkt forsikringen trådte ut av kraft. Fripoliseverdien avrundes til nærmeste hele krone. Er fripoliseverdien mindre enn kr. 0.- årlig, kan selskapet oppheve forsikringen mot å utbetale avbruddsverdien. Under og etter en krig som Norge deltar i eller under andre særlige forhold kan selskapet med Kongens samtykke forandre reglene for beregning av avbruddsverdi.. Krigsforsikring. I Norske Livs foran nevnte nye vilkår har krigsforsikringsbestemmelsene folgende innhold: a) Kommer Norge i krig bevarer forsikringen sin gyldighet hvis polisen er utstedt tidligere enn måneder før krigen brøt ut. Dog kan selskapet beslutte at forfalne forsikringsytelser foreløpig bare skal utbetales delvis. Videre kan selskapet under eller etter krigens slutt beslutte å nedsette forsikringsytelsene, forlenge forsikringstiden, premiebetalingstiden eller oppsettelsestiden, når de tap selskapet har hatt på grunn av krigen gjør det nødvendig for at selskapet skal kunne fortsette driften. Selskapet kan bestemme at de beslutninger som treffes i den forbindelse helt eller delvis skal ha tilbakevirkende kraft. b) Er polisen utstedt senere enn måneder før krigen brøt ut eller under selve krigen, skal selskapets ansvar bedømmes etter regler som selskapet skal bringe i stand straks Norge kommer i krig.

16 sikringsselskaper,., / c) Uten at Norge har vært med i krig, kan det treffes tilsvarende bestemmelse som etter pkt. a, hvis tap selskapet har hatt på grunn av krig eller annen katastrofe, gjør det nødvendig for at selskapet skal kunne fortsette driften. De bestemmelser som treffes etter pkt. a-c må for å være gyldige stadfestes av Kongen. Hvis forsikrede dør som følge av deltagelse i krig under kommando av et land som ikke er alliert med Norge, er selskapet fri for ansvar hvis det ikke på forhånd er truffet annen avtale. Er selskapet fri for ansvar, utbetales forsikringens gjenkjøpsverdi, ved renteforsikringer avbruddsverdien.. Garanterte tillegg. Brage-Fram har vedtatt at overlevelsesrenter og livrenter kombinert med enkepensjon og barnepensjon tegnet på grunnlaget R 1 % og 1/ % skal gis garanterte tillegg etter de samme satser som på de samme grunnlag er fastsatt for livrenter på ett liv, jfr. beretningen 16 s. 7*. Norsk Kollektiv Pensjonskasse har vedtatt å forlenge garantiperioden for gruppelivsforsikring til 1/1 16. Tillegget gjelder forsikringer på det någjeldende beregningsgrunnlag. Det ytes etter uforandrede regler og utgjør som tidligere % av forsikringssummen, jfr. beretningen 16 s. *. Norske Liv har vedtatt å forlenge garantiperioden for tillegg til individuelle kapitalforsikringer til ut 17, jfr. beretningen 16 s. *-*. Norske enede har besluttet å yte garanterte tillegg til kollektive kapitalforsikringer tegnet for 1. Tillegget utgjør % av forsikringssummen og utbetales ved død eller oppnådd alder i perioden 1/ / En rekke selskaper har, som nedenfor anført, vedtatt endringer i reglene for utbetaling av garanterte tillegg til direkte tegnede individuelle kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling ved død eller oppnådd alder i garantiperioden. Dessuten har Gjensidige vedtatt regler for garanterte tillegg til individuelle livrenter tegnet før 1/11 1. Brage-Fram: Folgende tillegg gis kapitalforsikringer som er tegnet før 1/1 16 i Brage resp. Fram og som forfaller til utbetaling ved død eller oppnådd alder i tiden 1/ 166-1/1 170: Generelle regler. I. Alle forsikringsformer unntatt de som er nevnt under II, III og IV: 1 % av forsikringssummen for hvert hele år forsikringen har vært i kraft, ved dødsfall dog minst %. Ved premietilbakebetaling ved død gis intet tillegg.

17 * sikringsselskaper II. sørgerforsikring med prosentvis tillegg ved død i de første 0 : Ved forsørgertillegg 0 % gis garantert tillegg med 1,1 % 00 %»» 1, /, 00 %»» 1, /, 00 %»» 1, % Det garanterte tillegg beregnes i prosent av den forsikringssum som forfaller til utbetaling og med de respektive prosentsatser for hvert hele år forsikringen har vært i kraft, ved dødsfall dog minst %. Gaveforsikring med 0 % tillegg ved død: 1,1 % av både hoved- og tilleggsforsikringssum for hvert år forsikringen har vært i kraft, ved dødsfall dog minst %. III. Korttidsforsikring og familierente: % av forsikringssum, resp. rentebeløp 1 % for hvert hele år forsikringen har weft i kraft. Korttidsforsikring med rett til overgang til annen forsikringsform og studieforsikring: Før overgangen til annen forsikringsform regnes tilleggene som ved korttidsforsikring. Etter overgangen beregnes tilleggene etter de regler som gjelder for den annen forsikringsform, dog slik at samlet forsikringstid regnes med. IV. Kombinerte forsikringsformer : hjemmets livsforsikring og andre kombinerte forsikringsformer enn dem som er nevnt ovenfor, regnes tilleggene av forsikringssum og/eller rentebeløp hver for seg med de satser som er nevnt under punktene foran. V. Løpende terminvise utbetalinger ved kapitalforsikringer: forsikringer tegnet i 1 og senere garanteres til og med 1/1 170 et tillegg på 1/ % til den årlige utbetaling for hvert hele år utbetalingen skal skje. Løpetid før 1/1 16 teller ikke med. Dette tillegg beregnes av det årlige beløp etter at tillegget etter bestemmelsene i punkt III er tatt med. forsikringer tegnet før 1 blir det gitt tilleggsytelser i de tilfelle hvor det årlige beløp er beregnet etter en rentefot på % eller lavere. VI. sikringer betalt med engangspremie får øket tilleggssatsene (prosentsatsene) som er nevnt ovenfor med 0/0 ved engangspremier betalt i 11, stigende med % pr. år til 0 % ved engangspremier betalt i 160 eller senere. forsikringer tegnet med engangspremie med rabatt, kommer rabattprosenten til fradrag i den prosent for garantert tillegg som man kommer frem til etter reglene foran. Spesielle regler. I. Brage-poliser. sikringstid før 1/1 1 medregnes ikke. Det gjøres dessuten et fradrag i varigheten på år for forsikringer tegnet før 1/1 1 og år for forsikringer tegnet i tiden 1/1 1-7/1 16. Til de satser som derved fremkommer, gis for forsikringer tegnet før 7/1 16 et ytterligere tillegg på % av forsikringssummen. Det sist nevnte tillegg er garantert for hele den gjenstående forsikringstid.

18 sikringsselskaper * II. Fram-poliser. Tillegg gis etter de samme regler både for alminnelig livsforsikring og folkeforsikring. sikringstid før 1/1 1 medregnes ikke. Det gjøres dessuten et fradrag i varigheten på år for forsikringer tegnet før 1/1 1 og år for forsikringer tegnet i tiden 1/1 1-7/1 16. Gjenkjøpsregler. Ved gjenkjøp av en forsikring som har vært i kraft i minst år eller har år eller mindre igjen av forsikringstiden gis gjenkjøpsverdien en prosentvis forhøyelse. Prosentsatsen er den som følger av foranstående regler, idet gjenkjøpsåret anses som forsikringstidens utløp. Ved gaveforsikringer hvor forsikrede er død, brukes i alle tilfelle den prosentsats som forsikringssummen er forhøyet med ved dødsfallet. Gjensidige : Følgende regler er vedtatt for kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling i tidsrommet 1/ /1 171: sikringer tegnet for 1/1 1: 1/ % av forsikringssummen for hvert hele år forsikringen har vært i kraft før årsdag i 17, og 1 % av forsikringssummen for hvert hele Ar forsikringen har vært i kraft etter denne årsdag, med tillegg av 6% av forsikringssummen. sikringer tegnet i tiden 1/1 1-1/1 16: 1% av forsikringssummen for hvert hele år forsikringen har vært i kraft før Arsdag i 17, og 1 %% av forsikringssummen for hvert hele år forsikringen har vært i kraft etter denne årsdag, med fradrag av % av forsikringssummen. Ved forsikringer tegnet mot engangspremie etter 1/1 1 multipliseres de etter ovenstående regler bestemte tillegg med faktoren 1,1 for forsikringer tegnet i 1, stigende med 0,1 for hvert år inntil 1, for forsikringer tegnet i 1 og senere. Ved forsikringer tegnet mot engangspremie etter 1/1 1 reduseres ved nådd alder tilleggssatsen med den samme prosent som rabatten utgjorde. Tillegget ved død skal i alle tilfelle være minst % av forsikringssummen og for forsikringer tegnet mot årlig premie etter 6/1 16 minst så stort at forsikringssum med tillegg ved dødsfallet blir av samme størrelse som den forsikringssum den betalte premie ville svart til om forsikringen var tegnet etter grunnlag N 16. alle forsikringer tegnet for 1/1 16 gjelder: a) Studieforsikringer og forsikringer som er gått over fra korttidsforsikring regnes som trådt i kraft ved utløpet av den periode da premien var lav. b) Ved fripoliser regnes tillegget på grunnlag av fripolisebeløpet.

19 11* sikringsselskaper c) Ved gjenkjøp betales tillegg til følgende forsikringer: 1. sikringer som etter forsikringskontrakten forfaller til utbetaling ved nådd alder før 1/1 17,. sikringer som på gjenkjøpstidspunktet har vært i kraft i minst år. Tillegget beregnes etter de samme regler som tillegget ved nådd alder, på grunnlag av den gjennomlopte forsikringstid ved gjenkjøpet og med gjenkjøpsverdien som forsikringssum. sikringer tegnet etter : % av forsikringssummen ved dødsfall. alle forsikringsgrupper gjelder: a) Ved forsikringer hvor forsikringssummen skal utbetales på et bestemt tidspunkt uavhengig av om forsikrede da er i live, blir ved dødsfall et tillegg bestemt etter ovenstående regler garantert utbetalt sammen med forsikringssummen. b) Familierenter og inntektsforsikringer som begynner å løpe i garantiperioden får tillegg etter de samme regler. C) Ved forsikringer på kvinner forhøyes tilleggene etter ovenstående regler med % ved korttidsforsikringer og studieforsikringer i studietiden, A, ved såvel død, nådd alder og gjenkjøp ved alle øvrige forsikringer, unntatt opplevelsesforsikringer, opplevelsestillegg og forsikringer tegnet mot engangspremie. Reglene gjelder forsikringer tegnet i Gjensidige eller forsikringer som selskapet har overtatt fra Norrøna, Frigg, Liv-Svea og Svenska Liv. Ved de med Liv-Sveas norske bestand overtatte forsikringer fra sikrings-aktiebolaget Skåne, gjelder tilleggene bare med de beløp de måtte overstige tidligere garantert bonus. Renteforsikringer tegnet for 1/11 1. Garantiperioden varer fra 1/7 167 til 1/ Livrenter som er løpende pr. 1/7 167 eller blir løpende i garantiperioden gis et tillegg på 7 1/ %. Livrenter som blir løpende i garantiperioden gis dessuten et tillegg på 0,7 A eller 1, % henholdsvis for premiebetalende og fullt betalte forsikringer for hvert år fra og med 167 til det år livrenten begynner A. løpe. Glitne : Følgende tillegg gis kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling i tiden 1/ /1 171: 1. sikringer tegnet for 1/1 16. Det utbetales et tillegg på 1/ % av forsikringssummen for hvert år forsikringen har vært i kraft i tiden pluss 1 % av forsikringssummen for hvert år forsikringen har vært i kraft etter 16. forsikringer tegnet før 1/1 1 avkortes det prosentvise tillegget med %. forsikringer som forfaller ved død, utbetales dessuten ytterligere tillegg på % av forsikringssummen for hvert år forsikringen skulle ha vært i kraft utover dødsåret. sikringstid etter det kalenderår forsikrede ville ha fylt 0 år medregnes ikke.

20 sikringsselskaper 1* Tillegget skal utgjøre minimum % og ved dødsfall ikke være mindre enn. tillegget etter de tidligere regler som gjelder til utgangen av 16. Ved tilleggsforsikring (T-tillegg) regnes med den forsikringstid som er fastsatt for tilleggsforsikringen. studieforsikringer og forsikringer som det til h. begynne med bare betales risikopremie for, blir forsikringstiden regnet fra det år det betales høyere premie. kapitalforsikringer som utbetales i terminer (inntektsforsikring) fastsettes tillegget etter reglene foran. løpende inntektsforsikringer og løpende tilleggsrenter til kapitalforsikring gis også. 1/ % tillegg til det årlige rentebeløp for hvert år renten skal løpe. Når forsikringen er betalt med éngangspremie fratrukket premierabatt, reduseres tilleggssatsene med prosentsatsen for premierabatten. Tidligere beregnet tillegg til gaveforsikringer på grunn av den forsikredes død før 1/1 16, skal inngå i det tillegg som er nevnt foran. Tillegg gis ikke til tilbakebetalingsbeløp som forfaller ved død (spareforsikring og barneforsikring). sikringer som gjenkjøpes får garantert tillegg etter ovenstående regler hvis forsikringen har vært i kraft i minst år eller forsikringen forfaller til utbetaling i garantiperioden. Tillegget regnes i prosent av gjenkjøpsverdien idet gjenkjøpsåret regnes som forsikringens utløpsår. Ved gjenkjøp gjelder ikke bestemmelsen om at tillegget skal være minst %.. sikringer tegnet etter 1/1 16: Til forsikringer som forfaller ved død utbetales et tillegg på % av forsikringssummen. Tilleggene er garantert på samme måte som forsikringssummene. Hygea : Følgende tillegg gis kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling i tiden 1/ 166-1/1 170: 1. sikringer tegnet etter 1/1 16. Tillegget er % for alle forsikringer som forfaller i året 166. Fra 1/1 167 utgjør tillegget 1/ % for hvert forsikringsår det er betalt premie og 0, % for hvert forsikringsår polisen har vært fullt betalt, og ved dødsfall med tillegg av Y % for hvert gjenstående forsikringsår av den i polisen fastsatte forsikringstid. Det regnes ikke med forsikringstid utover 7. år. korttidsforsikring er dog tillegget ved død %. Studieforsikring behandles som korttidsforsikring i den tid det betales lav premie. Etter overgang til vanlig livsforsikring gis garantert tillegg beregnet med overgangsåret som begynnelsesår. Tilleggsforsikring til gaveforsikring behandles som korttidsforsikring. Hovedforsikringen får de tillegg som måtte gjelde på den tid den forfaller til utbetaling. Tilknyttet renteforsikring får samme prosentvise tillegg som tilknyttet dødsfallforsikring. fripoliser beregnes tillegget som om fripolisen har hatt premiebetaling i den tid det er betalt premie for polisen. Tilleggene har ingen gjenkjøpsverdi.. sikringer tegnet i tiden 7/1 16-1/1 16. Tilleggene utgjør 1/ % for hvert år forsikringene har weft i kraft før 160 og 1 % for senere år med tillegg av 1/ % for hvert år etter at premiebetalingen er

21 J* sikringsselskaper avsluttet, dog tidligst fra 160, og for forsikringer som forfaller ved død med ytterligere 1/ % for hvert år i resten av den i polisen fastsatte forsikringstid. Det regnes dog ikke med forsikringstid utover 7. år. Disse tillegg gjelder også for tilleggsforsikring ved død knyttet til alminnelig livsforsikring og til gaveforsikring. forsikringer tegnet i tiden 1/ /1 16 med engangspremie hvor det er gitt rabatt i engangspremiene, reduseres tilleggssatsen med rabattsatsen. korttidsforsikring og studieforsikring i den tid det betales lav premie, settes dog tillegget til 1 %. Etter overgang til vanlig livsforsikring Ur studieforsikring tillegg beregnet med overgangsåret som begynnelsesår. Renteforsikring som begynner å løpe ved forsikredes død, får samme prosentvise tillegg som en tilleggsforsikring ved død. Gaveforsikring (hovedforsikring) får de tillegg som måtte gjelde på den tid den forfaller til utbetaling. De garanterte tillegg har ikke selvstendig gjenkjøpsverdi. sikringer som gjenkjøpes i garantitiden, får dersom de har forfall i garantiperioden, eller dersom de har senere forfall, men har vært i kraft i minst år, et prosentvis tillegg til gjenkjøpsverdien. Prosentsatsen beregnes etter reglene ovenfor idet gjenkjøpsåret regnes som forsikringens opphørsår. Minste tillegg er %, største tillegg 0 %. Minstetillegget gjelder dog ikke ved gjenkjøp.. sikringer tegnet i tiden 1/1 1-6/1 16. Tilleggene beregnes for premiebetalte forsikringer og for forsikringer med engangspremie tegnet i tiden 1/1 1-11/ 1 etter samme regler som nevnt under. poliser tegnet med engangspremie i tiden 1/ 1-6/1 16 gis et ekstra tillegg på 1/ % for hvert år forsikringen har vært i kraft.. sikringer tegnet for 1/1 1. Tillegget utgjør i 166 1% og i ,%. Tillegg utbetales ved gjenkjøp med samme prosentvise forhøyelse av gjenkjøpsverdien. Utenom de for perioden 1/ 166-1/1 170 garanterte tillegg oppskrives alle forsikringer tegnet før 1/1 1 varig med %. De garanterte tillegg (punkt ) regnes av opprinnelig beløp. Blir det i garantitiden foretatt en alminnelig omregning av grupper av forsikringer til ny tariff, skal de garanterte tillegg etter reglene ovenfor anses for å være inkludert i omregningen. Selskapet er kontraktmessig ubetinget forpliktet til 6. betale tilleggene og svarer for dem med hele sin formue på like linje med de øvrige forsikringsytelser overfor forsikringstagerne ifølge de utstedte poliser. Mun: Selskapet har vedtatt følgende regler for garanterte tillegg til kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling i årene : Selskapet påtar seg en kontraktmessig og ubetinget forpliktelse til A. betale garanterte tillegg etter bestemmelsene i disse regler og svarer for dette med hele sin formue på like linje med sine øvrige forpliktelser overfor forsikringstagerne. Reglene gjelder for individuelle kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling ved nådd utbetalingsalder eller ved død i femårsperioden , eller som gjenkjøpes i denne perioden.

22 sikringsselskaper 1* Ved fastsettelse av tilleggets størrelse legges til grunn polisens tegningstidspunkt og den fastsatte forsikringstid. sikringstiden regnes fra det år første premie forfalt til betaling, til Aret for forsikringstidens utløp. studieforsikring regnes dog ikke med den del av forsikringstiden som det betales lav premie i. tilleggsforsikring regnes med den forsikringstid som er fastsatt for denne. sikringer tegnet for 16: Tillegget skal være minst % og høyst 0 % av forsikringssummen. Av de garanterte tillegg for forsikringer tegnet før 7/1 16 er % garantert ikke bare for femårsperioden , men for hele den gjenstående forsikringstid. forsikringer som forfaller ved nådd utbetalingsår før 17 er tillegget : 0, % av forsikringssummen for hvert Am forsikringstid før polisens årsdag i 1 + 1, % av forsikringssummen for hvert års forsikringstid etter årsdagen i 1. sikringer tegnet i tiden 1/1 1-6/1 16 får dessuten et ekstratillegg på 6 % av forsikringssummen. forsikringer betalt etter 1/1 1 med engangspremie mot rabatt, avkortes det garanterte tillegg med %. gaveforsikringer hvor forsikrede er avgått ved døden i tiden 1/ 16-1/1 16, inngår det %-tillegget som er fastsatt i tidligere regler i det tillegg som er oppgitt ovenfor. forsikringer som forfaller ved død før 17 er tillegget : a) risikoforsikringer 1 % av forsikringssummen 0, % av forsikringssummen for hvert år av den fastsatte forsikringtid. b) øvrige forsikringer, % av forsikringssummen -I- 0, % av forsikringssummen for hvert år av den fastsatte forsikringstid. Tillegget ved død skal dog for disse forsikringer ikke være mindre enn det ville vært etter reglene ovenfor om året for nådd utbetalingsalder hadde vært det samme som dødsåret. sikringer tegnet etter 6/1 16 med fastsatt utløpsår 16, skal ved død i 167 dessuten få et ytterligere tillegg på 1 % av forsikringssummen. Tillegget gis ikke til tilbakebetalingsbeløp som forfaller ved død (spareforsikring og barneforsikring). sikring som gjenkjøpes får garantert tillegg etter ovenstående bestemmelser, dersom forsikringen har vært i kraft i minst år, eller polisens utbetalingsår er fastsatt innenfor femårsperioden gaveforsikring hvor forsikrede er avgått ved døden, gjelder dog ikke begrensningen om at forsikringen ha vært år i kraft. Tillegget regnes i prosent av gjenkjøpsverdien etter reglene for forsikringer som forfaller ved nådd utbetalingsalder før 17, idet gjenkjøpsåret regnes som det fastsatte utløpsår. Ved gjenkjøp gjelder ikke bestemmelsene om at tillegget skal være minst %, unntagen for gaveforsikring hvor forsikrede er avgått ved døden. sikringer tegnet etter 16: forsikringer som forfaller ved død før 17 er tillegget: mannlige forsikrede A av forsikringssummen.

23 1* sikringsselskaper kvinnelige forsikrede 1 % av forsikringssummen. Tillegg gis ikke til tilbakebetalingsbeløp som forfaller ved død (spareforsikring og barneforsikring). 6. Bonusbestemrnelser. Idun: Selskapet har vedtatt at individuelle kapitalforsikringer tegnet i årene 1 1 skal utbetales en bonus på. % av forsikringssummen, jfr. de anførte regler i beretningen s. *-*. Kollektiv pensjonsforsikring. Brage-Fram, Hygea og Idun: Ovennevnte selskaper har for tidsrommet 1/ /6 167 vedtatt å utbetale bonus til løpende alders-, invalide-, enke- og barnepensjoner. pensioner som ble aktuelle i årene 161, 16 og 16 utbetaler Brage-Fram henholdsvis %, 1 % og 16 % av pensjonsbeløpet, mens Hygea og Idun utbetaler 16 %. Det tidligere varig garanterte tillegg på % er inkludert i disse satser, jfr. beretningen 161 s. *. alders-, invalide-, enke- og barnepensjoner dekket ved premier på premiegrunnlaget innført 1/1 16, gis bonus etter samme satser som nedenfor angitt for Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske enede. Når en pensjon avløser en annen, gjelder samme regler som for sistnevnte selskaper, jfr. beretningen 16 s. 11*. Gjensidige: Selskapet har vedtatt å utbetale bonus i tidsrommet 1/ /6 167 til løpende alders- enke- og barnepensjoner. pensjoner som ble aktuelle i 16 eller tidligere utbetales % og for pensjoner som ble aktuelle i utbetales %. Hertil kommer det tidligere varig garanterte tillegg på % til pensjoner som ble aktuelle i 161, 16 og 16, jfr. beretning 161 s. *. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske enede: Ovennevnte selskaper har vedtatt felles plan for disponering av bonusmidler til utbetaling til løpende pensioner for tidsrommet 1/ / pensjoner som er dekket ved premier på premiegrunnlag som gjaldt for

24 sikringsselskaper 16* 1/1 16 utbetales bonus for det nevnte tidsrom med folgende satser. Det tidligere garanterte tillegg på % er inkludert i satsene (jfr. beretningen 16 s. 7* og 161 s. *): pensjoner som er blitt aktuelle Alders-, enkebarnepensjon Invalidepensjon i 1 eller tidligere 7 %» 16 %» ///00: %» 1 / %» 1 16 %» %» 161 cyo» //// : 0 6%» % 6%» % %» 1 %» 166 og i 167 inntil 0/6 % pensjoner som er dekket ved premier på premiegrunnlaget innført 1/1 16 ytes følgende bonustillegg i perioden: Alders-, enke- Invalide- barnepensjon pensjon pensjoner som er blitt aktuelle i 16» 6% % % De spesielle regler som gjelder når en pensjon avløser en annen er som tidligere, jfr. beretningen 16 s. 11*. Samvirke: Selskapet har for tiden 1/ /6 167 vedtatt folgende bonustillegg til løpende alders-, enke- og barnepensjoner: pensjoner som Alders- Enke- og er blitt aktuelle pensjon barnepensjon I 16 eller tidligere 17 % 17 %» 16 til 0/6 1 % 1 % 1/7-0/ % % 1/ /6 167 % cyo

25 17* sikringsselskaper invalidepensjoner utbetales bonustillegg med følgende satser : Invalide- pensjon pensjoner som er blitt aktuelle i 1 eller tidligere 16 %» 1 1 %» %»161 %»16 6%» 16 % I de angitte satser er inkludert de varig garanterte tillegg, jfr. beretningen 16 s. 1* og 16 s. 7*. Enke- og barnepensjoner som avløser en alders- eller invalidepensjon får beholde minst samme prosentsats som gjaldt før dødsfallet. 7. sikring uten hegeundersokelse. Alle livsforsikringsselskaper har vedtatt at det for grupper på mindre enn arbeidstagere innen en kollektiv pensjonsforsikring ved tegningen skal anvendes samme regler for helseprøvning som ved småkollektiver, jfr. beretningen 160 s. 17*, hvis gruppen har stone gjennomsnittlig risiko enn hele kollektivordningen sett under ett. Idun og Norske Folk har for individuelle kapitalforsikringer innført samme rett til forhøyelse av forsikringssummen uten ny helse- eller lægeerklæring som beskrevet for Brage-Fram og Gjens. dige i beretningen 16 s. 11*. Dog gir Idun adgang for forsikrede som har fått antatt sine forsikringer med reservasjoner til å tegne tilleggsforsikring med de samme reservasjoner. Gjensidige og Norske Folk har vedtatt en maksimumsgrense på kr for samlet forsikringssum ved hver enkelt slik forhøyelse. I Norske Folks avdeling for folkeforsikring skal samlet forsikringssum ligge innenfor gjeldende sumbegrensning for folkeforsikring, for tiden kr Norske Folk har utvidet retten til å tegne tilleggsforsikring uten ny helseerklæring for forsikrede ved barneforsikring ved fylte 1 år til også å gjelde for forsikringer med 1/1, 1/ eller 1/ årlig premie, jfr. beretningen 16s. 1*. Tilleggsforsikringen kan være av samme størrelse som den opprinnelige forsikring, dog med samme begrensning som ovenfor anført. I kollektiv pensjonsforsikring har Norske Folk vedtatt at det uten ny arbeidsdyktighets- eller helseerklæring skal være adgang til automatisk å regulere pensjonsbeløpene i takt med endringer i folketrygdens grunnbeløp når det gjelder ordninger hvor pensjonens størrelse ikke er avhengig av lønnen, men er et fast beløp. Gjensidige, Idun, Norske Folk og Norske enede har innført samme adgang til regulering av faste forsikringssummer i gruppelivsforsikring uten at arbeidsdyktighets- eller helseerklæring innkreves. B

26 sikringsselskaper 1* Alle livsforsikringsselskapene har vedtatt at når forsikringssummen ved personal- og bransjegrupper overstiger kr , eller hvis forsikringssøkeren er over 60 år og forsikringssummen overstiger kr. 000, skal det ved opptagelsen i forsikringen foruten arbeidsdyktighetserklæring også kreves en kortfattet egenerklæring om helbredstilstanden.. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper. Ved den årlige regnskapsgjennomgåelse beregner sikringsrådet den gjennomsnittsrente som hvert selskap har oppnådd på sine fonds. Herunder tar man bare med den løpende renteinntekt av aktivene, inkl. inntekt av fast eiendom, men derimot ikke uttrelmingsgevinst, salgsgevinst eller oppskrivning. Gjenforsikringsrenter (til og fra forsikringsselskaper) holdes også utenfor. Selskapets utgiftsrenter av pantelån i dets egne faste eiendommer og av annen gjeld kommer til fradrag i renteinntekten. Gjennomsnittsrenten beregnes etter Hardy's formel (under eksepsjonelle forhold tas fornødent hensyn til forrentningstiden). alle selskaper sammenlagt veiet gjennomsnitt har den i de siste år utgjort: 16, % 161,7 % 17, (Yo16,7 % 1,7 % 16,67 % 1,7 (Yo 16,1 spio 160,17 %, % På henvendelse fra sikringsrådet har selskapene i skrivelse av 1/ 1 meddelt, at de ved angivelse av gjennomsnittsrenten i sine trykte regnskaper vil angi den etter beregning ved hjelp av den foran beskrevne fremgangsmåte (med benyttelse av Hardy's formel).. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 0 pkt., til dekning av forsikringsfondet. Til bruk ved siden av de i forsikringstilsynslovens 0, pkt. 1-7 og - nevnte verdipapirer er av sikringsrådet i medhold av 0, pkt., godkjent en del andre verdipapirer, for enkelte arters vedkommende uten begrensning for anvendelsen, for andre arter med begrenset anvendelse. nærværende foreligger godkjennelse for følgende verdipapirer: a) Uten begrensning for anvendelsen: Aktieselskapet Den Norske Industribanks aksjer. Ihendehaverobligasjoner utstedt av: Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk.

27 1 * sikringsselskaper De Norske Bykredittforeninger. Kjøbmennenes Kreditforening. Norges Hypotekforening for Næringslivet. Norges Landhypotekforening for. prioritets pantelån på jordbruk og skog, dens serier 1,. og. Den Norske Hypotekforening for den prioritets pantelaan dens serie IV, V og VI. A/S Næringskreditt, 1/ % serie I, II, III, IV og V. A/S retningsbankenes Finansierings- og Eksportkredittinstitutt, % lån 16, % lån 16 serie I og II, / % lån 16 serie I, II og III, % lån 16 serie I og II, % % lån serie I, II, III, IV og V, % lån 166 og 1/ % lån 166. b) Med begrensning for anvendelsen av det enkelte lån, men uten summarisk begrensning: 1. Det enkelte institutts obligasjoner kan brukes inntil et beløp av % av forsikringsfondet, når det gjelder ihendehaverobligasjoner utstedt av: Den norske Hypotekforening for den prioritets pantelaan, dens serie VII, avdeling 1, og. Redernes Skibskreditforening, dens serier IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV og XVI. Norges Skibshypotekforening, dens.,. og. avdeling. Norsk Skibs Hypotekbank. Norges Skipshypotek A/S.. Det enkelte institutts obligasjoner kan brukes inntil et beløp av 1 % av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt av Norges Landhypotekforening for. prioritets pantelån på jordbruk og skog, serie. c) Med begrensning for anvendelsen av det enkelte lån og summarisk begrensning for alle lån av dette slag: Nedennevnte verdipapirer må ikke brukes for større beløp tilsammen enn 0 % av forsikringsfondet. Den særskilte begrensning for det enkelte lån er følgende: 1. Den enkelte debitors obligasjoner kan brukes inntil et beløp av % av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt med hjemmel i lov av 6/ 17, 1.

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår av 1. januar 2004 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer