FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER 1912."

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO Pris: 0.50.

2 Norges O fficielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli december se omslaget paa verker trykt i 1912, 1913 og Trykt 1913: Nr Rekrutering (Recrziternent.) 185. Skiftevæsenet samt overformynderierne (Successions, faillites et biens pupillaires.) Norges fiskerier (Grandes peches maritimes.) Folkemængdens bevægelse 1908 og (Motwement de la population.) Folketællingen 1 december Tredje hefte. Bebodde hus og husholdninger. (Recensement du ler décembre III. Maisons habitées et ménages.) Stortingsvalget (Elections en 1912 pour le (Storting') Sindssykeasyleues virksomhet (Hospices d'aliénés.) Norges telegrarwseh 1911/12. (Télégraphes et téléphones de l'état.) De offentlige jernbaner 1911/12. (Chemins de fer publics.) Private aktiebanker (Banques privées par actions.) 194. Haandverkstællingen Andet hefte. Indtægt, Formue og Produktionsforhold. (Recensement des métiers en II. Revenus, fortunes et production.) 195. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail) 196. Jordbruk og fædrift (Agriculture et éléve du Mail.) Norges bergverksdrift (Mines et ;mines) Norges skibsfart (Navigation.) Alkoholstatistik II (Statistique des boissons alcooligues. II ) Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des bdtiments con Ire l'incendie) Veterinærvæsenet og kjødkontrollen (Service vétérinaire et l'inspection de la via Ilde) Fabriktællingen 1909, Andet hefte. Arbeidslenninger i industrien. (Recensement industriel II. Salaires.) Kriminalstatistik 1909 og (Justice criminelle.) Norges postvæsen (Statistigue postale.) Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1909.) Fahriktrellingen Tredje hefte. Arbeidstiden i industrien. (Reeensement industriel III. Durée du travail dans l'industrie) 207. Fattigvæsenet (Assistance publique) 208. Norges handel (Commerce.) Folkemængdens bevægelse (Monvenzent de la population.) Kriminalstatistik. Oversigt (Justice crindnelle. Introduction et tableaux rétrospectifs) Folkehellingen 1 december Fjerde hefte. Folkemængde fordelt efter livsstilling. (Recensement du 1er décembre IV. Population classée par professions.) Arbeidslønninger (Gages annuels des dontestigues et saluires des minders) 213. Industristatistik (Statistigne industrielle) Fiskerforsikringen (Stalistigue des assurances contre les accidents des manns pécheurs) Norges kommunale finanser (Finances des communes.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41. FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d' assurances Rapport du Conseil d' Assurances) KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG CO

4 Ved kg!. res. av 21. mai 1915 er det bestemt at beretningen skal være offentliggjort senest to aar efter utløpet av det oar som den gicelder. Trykningen av beretningen vedkommende 1913 er allerede paabegyndt. MORTEN JOHANSENS BOKTRYKKEBT.

5 Til Kongen. Efter 5 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) skal Forsikringsraadet aarlig til Kongen indgi en beretning om sin virksomhet i det forløpne aar, en sammenstilling av de indberetninger og regnskaper, som er mottat, samt en fortegnelse over de inden- og utenlandske selskaper, som i henhold til denne lov i det forløpne aar har drevet forsikringsvirksomhet her i landet". I henhold til nævnte bestemmelse tillater man sig herved at avgi beretning om Forsikringsraadets virksomhet i 1912 og 1913, ledsaget av en regnskapssammenstilling for 1912 og en fortegnelse over de under forsikringsloven faldende selskaper, som i 1912 drev forsikringsvirksomhet her i landet, supplert med de indtil 31. december 1914 anmeldte selskaper. Av praktiske hensyn har man ogsaa medtat en del avgjørelser som først er truffet i Kristiania den 31. december I ærbødighet Forsikringsraadet. Bjorn. Thy. Richardt. 0.J. Storm. Ivar Hesselberg.

6

7 Indholdsfortegnelse. Forsi kri ngsraadet 1* Nvevnden 1* Forsikringsraadets tjenestemænd 2* Tillidsmænd ved de norske livsforsikringsselskaper 2* Forsikringsraadets utgifter 3* Forsikringsselskapernes avgifter 3* Fol sikringsselskaper som ved forsikringslovens ikrafttræden drev virksomhet her i landet, og som ønsket at fortsætte denne 4* 1. Livsforsikring. 2. Skadesforsikring. Al mindelige vilkaar for utenlandske selskapers adgang til at drive forsikringsvirksomhet her i landet 8* 1. Ileprwsentationsformen m. m. 2. Bevidnelser, fuldmagter, erklæringer o. s. v. efter forsikringslovens 100 og 101. Registrering av utenlandske skadesforsikringsaktieselskaper paa hvis aktier der er indbetalt mindre end 25 pet. av deres paalydende 10* Utenlandske forsikringsselskapers depositum 10* Skemaer for regnskaper og statistik 12* Dispensationer 12* Forsikringsfond og sikkerhetsfond i norske livsforsikringsselskaper 13* 1. Baandlæggelse av forsikringsfondet. 2. Anvendelse av egen eiendom til dækning av forsikringsfondet. 3. Anvendelse av policelaan til dækning av forsikringsfondet. 4. Anvendelse av tilgodehavende præmier og renter til dækning av forsikringsfondet. 5. Laanegrænse og offentlig takst efter forsikringslovens 80, punkt 5 og Sikkerhetsfondets grænseværdi efter forsikringslovens 79. Overtrædelser av forsikringsloven 17* Forskjellige uttalelser 19* 1. Betegnelse av gjensidighet efter forsikringslovens Formidling av gjenforsikring i utenlandske, her ikke reprcesenterte selskaper. 3. Direkte forbindelse mellem utenlandsk selskaps hovedkontor (i hjemlandet) og den herværende repræsentants underagenter. 4. Direkte forbindelse mellem utenlandsk selskaps hovedkontor (i bjemlandet) og norske forsikringstagere. 5. Adgang for utenlandsk selskaps repræsentant til at ansætte hovedagenter for visse dele av landet med ret for disse hovedagenter til selv at ansætte underagenter. 6. Utenlandske selskaper som drev virksomhet her i landet ved forsikringslovens ikrafttræden, og som ikke har underkastet sig forsikringslovens bestemmelser. 7. Anvendelse av aktier i dampskibsselskap til dækning.av skadesforsikringsaktieselskaps reservefond. 8. Forsikringsvirksomhet og «anden virksomhet» efter forsikringslovens Disposition over utenlandsk selskaps depositum til fyldestgjørelse av fordringer ifølge forsikringskontrakter (forsikringslovens 104, første led). Side.

8 Side. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 1.912: Indledende bemerkninger 22* Tabeller, se nedenfor. Utenlandske selskaper som for forsikringslovens ikrafttræden har aapnet livsforsikringsvirksomhet her i landet, men som ikke har underkastet sig forsikringslovens bestemmelser 25* Forsikringsstokken ved utgangen av 1912 (tab. 11) 50 Fortegnelse over de indtil 31/ anmeldte indenlandske forsikringsselskaper 53 Fortegnelse over de indtil 31/ anmeldte utenlandske forsikringsselskaper. 58 Bilag Depositionsbevis for utenlandske forsikringsselskaper 66 a. For deposition av værdipapirer. b. For deposition av kontrabok. Regnskapsskema for utenlandske forsikringsselskaper. 69 a. Livsforsikring. b. Skadesforsikring. Skema for beregning av utenlandske forsikringsselskapers nettoindttegt, til benyttelse ved deres selvangivelse efter skatteloven av 18. august Tabeller Norske livsforsikringsselskaper: Tab. 1. Vindings- og tapskonto 2. Balansekonto 3. Specifikationer til vindingsog tapskonto 4. Forsikringsstokken og dens bevægelse Norske skadesforsikringsselskaper: Side. Tab. 5. Vindings- og tapskonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt præmie Gjensidige selskaper med hel utligning Balansekonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt præmie Gjensidige selskaper med hel utligning Tableaux page. Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie: Tab!. 1. Compte de profits et pertes Bilan 4-3. Spécifications du compte de profits et pertes 4. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice, assurances en cours it la fin de l'exercice 8 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités: Tabl. 5. Compte de profits et pertes: 1 Sociétés anonymes Sociétés mutuelles it primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mu tuelles h répar- talon totale Bilan : 1 Sociétés anonymes Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles Ù répartition totale 26

9 Side. Tab. 7. Forsikringssummer, præmier, erstatninger, præmie- og erstatningsreserve og provisioner: 1. Brandforsikring (B.) Transport(sjø)forsikring () Ansvarsforsikring (A.) Garantiforsikring Glasforsikring (G1.) Husdyrforsikring (Hd.) Husleieforsikring (H1.) Maskinforsikring (Ma.) Skiforsikring (S.) Tyveriforsikring (Tv.) Ulykkesforsikring (U.) Vandledningsskadeforsikring (VI.) Værdigjenstandforsikring (Vg.) 36 Utenlandske livsforsikringsselskaper: Tab. 8. Præmier, erstatninger, gjenkjøp, præmie- og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevægelse 42 Utenlandske skadesforsikringsselskaper: Page. Tabl. 7. Assurances en cours, primes, sinistres, réserves pour risques en cours, et pour sinistres h régler, commissions: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport (assurance maritime) Assurance de la responsabilité civile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance sur le bétail Assurance des byers Assurance des machines Assurance contre le bris des skis Assurance contre le vol Assurance contre les accidents Assurance des conduites d'eaux Assurance d'envoy des valeurs 36 Sociétés étrangeres. Assurance sur la vie: Tab!. 8. Primes, sinistres et assurances &hues, rachats, réserves mathématiques, réserves pour sinistres it regler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours h la fin de l'exercice 42 Sociétés étrangéres. Assurance d'indemnités: Tab. 10. Præmier og erstatninger: 1. Brandforsikring (B.) Transport(sjø;forsikring Tab1.10. Primes et sinistres: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport (Ti'.). 47 (assurance maritime) Ansvarsforsikring (A.) Assurance de la responsabilité civile Garantiforsikring (Ga.) Assurance de garantie 5. Glasforsikring (GI.) Assurance contre le bris des glaces Reisegodsforsikring (R.) Assurance des bagages Tyveriforsikring (Tv.) Ulykkesforsikring (U.) Assurance contre le vol Assurance contre les accidents 49

10 Forsikringsraadet. Efter forsikringslovens 5 skal det ved denne lov paabudte tilsyn med forsikringsselskaper føres av et av Kongen dertil beskikket Forsikringsraad, bestaaende av mindst 3 medlemmer, hvorav det ene skal være en matematikkyndig forsikringstekniker, og det andet ha de for dommere nødvendige egenskaper. Som medlemmer av Forsikringsraadet blev den 6. oktober 1911 beskikket: som formand og juridisk medlem: høiesteretsassessor A. B. Bjørn, forsikringsteknisk medlem: aktuar Thy. Richardt, tredje medlem: professor N. T. N. Rygg. Istedetfor professor Rygg, som efter sin utnævnelse til direktør i det Statistiske Centralbyraa ønsket at fratræde, blev den 22. december 1913 generalkonsul 0. J. Storm beskikket som tredje medlem. Som varamænd blev den 31. december 1913 beskikket: for det juridiske medlem: høiesteretsassessor Paal Berg,»» forsikringstekniske medlem: aktuar Ivar Hesselberg, tredje medlem: bankdirektør H. Monsen. Forsikringsraadet hørte fra først av under Finans- og Tolddepartementet, men blev fra 1. juli 1913 henlagt under Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri (Social- og Industridepartementet). Nævnden. Efter forsikringslovens 6 kan enhver avgjørelse som Forsikringsraadet i henhold til denne lov har truffet, av vedkommende selskap indbringes til prøvelse av Kongen; hvis selskapet forlanger det, skal saken før endelig avgjørelse træffes, av vedkommende regjeringsdepartement forelægges en Nævnd til uttalelse. Nævnden skal bestaa av fem medlemmer, av hvilke de tre med to varamærid beskikkes av Kongen for fem aar ad gangen, medens det fjerde medlem vælges av Forsikringsraadet og det femte medlem av vedkommende selskap.

11 Forsikringsselskaper 2* Som medlemmer av Nævnden har Kongen den 31. december 1913 beskikket: sorenskriver P. I. Paulsen (formand), sparebankdirektør Carl Kierulf, generalkonsul Cath. Bang, og som varamænd: høiesteretsassessor M. C. Backer for formanden og høiesteretsadvokat Robert Jacobsen for de to andre medlemmer. Forsikringsraadets tjenestemænd. Aktuar: Ivar Hesselberg, aktuar, ansat 28. december Revisor: Casper Medbø, cand. jur., ansat 24. november Sekretær: Emil Diesen, cand. jur. et oecon., ansat 24. november Assistent: fru Aagot Thorstad, ansat 4. februar Tillidsmænd ved de norske livsforsikringsselskaper. Ved ethvert indenlandsk selskap som driver livsforsikringsvirksomhet, skal der av vedkommende regjeringsdepartement beskikkes en utenfor selskapet staaende person som tillidsmand (forsikringslovens 82, andet led). Denne har bl. a. at paase at ethvert værdipapir hvori forsikringsfondet anbringes, blir forsynt med selskapets paategning om at værdipapiret tilhorer forsikringsfondet, samt selv at medundertegne paategningen. Naar et værdipapir har faat saadan paategning, har forsikringstagerne fortrinsret i vedkommende vwrdipapir for sine krav efter forsikringskontrakten. Som tillidsmænd er beskikket: ved Andvake ekspeditionschef Einar Hanssen, Brage: byraachef Aksel Hillestad, Fram: cand. jur. fuldmægtig Emil Schreiner, Gjensidige: Glitne: cand. jur. sekretær Fr. Vogt, Hygea: byretsassessor K. F. Dahl, Idun: ekspeditionschef Einar Hanssen, Norrøna: cand. jur. sekretær L. Klæboe, Norske Liv: Pensionsforening, Lærerindernes: cand. jur. fuldmægtig Emil Schreiner.

12 Forsikringsselskaper Forsikringsraadets utgifter. Utgifter i budgetaarene: 1911/ / ,14 Løn til det forsikringstekniske medlem. Honorar til de to andre medlemmer Godtgjørelse for formandshvervet.. Lønninger til funktionærerne Husleie, opvarmning og belysning.. Trykningsomkostninger Inventar, bøker og bladhold øvrige utgifter 4,800 2, , ,829 1,561 7,200 4,010 1,000 8,164 1, ,169 1,133 7,200 3,480 1,000 9,237 1,723 1, ,848 Tilsammen 21,338 25,542 26,994 Forsikringsselskapernes avgifter. (Forsikringslovens 9.) Ved kongelig resolution av 31. december 1913 er det bestemt at selskapernes avgift for 1913 skal sættes til 0,7 pro mille av præmieindtægten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsaavidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsaar falder sammen med kalenderaaret, anvendes præmieindtægten i regnskapsaaret 1912; for de øvrige anvendes præmieindtægten i regnskapsaaret I utligningen for 1913 deltok 82 indenlandske og 88 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 25,910 og kr. 8,720, tilsammen kr. 34,630. Herved er dækket Forsikringsraadets utgifter i budgetaaret samt vel en tredjedel av utgifterne i budgetaaret 1911 Resten av utgifterne for sidstnævnte budgetaar vil bli dækket ved utligningen for 1914 og 1915 med en halvdel hver gang.

13 Forsikringsselskaper 4* Forsikringsselskaper som ved forsikringslovens ikrafttræden drev virksomhet her landet, og som ønsket at fortsætte denne. 1. Livsforsikring. Efter forsikringslovens 1 er adgangen til at drive livsforsikringsvirksomhet her i landet betinget av opnaaet tilladelse, der meddeles efter prøvelse af det tekniske grundlag, forsikringsbetingelser, vedtægter m. m. For indenlandske selskaper meddeles tilladelsen av Kongen efter indstilling fra Forsikringsraadet; for utenlandske selskaper meddeles den av Forsikringsraadet. Inden- og utenlandske selskaper som ved forsikringslovens ikrafttræden drev livsforsikringsvirksomhet her i landet, og som ønsket at fortsætte denne, skulde inden 31. mars 1912 indsende andragende om tilladelse hertil. Ved fristens utløp var der indkommet andragender fra 10 norske og 12 utenlandske selskaper, nemlig: A. Norske selskaper. a. Aktieselskaper: 1. Livstrygdelaget Andvake. 2. Livsforsikringsselskabet Brage. 3. Det Norske Folkeforsikringsselskab Fram A/S. 4. Livsforsikringsselskabet Hygea. 5. Det norske Livsforsikringsselskab Idun. 6. Livsforsikrings-Aktieselskabet Norrøna. b. Gjensidige selskaper: 7. Kristiania almindelige gjensidige Forsørgelsesanstalt («Gjensidige»). 8. Den norske Folkepensionskasse Glitne. 9. Den norske Livrenteforening (Norske Liv»). 10. Lærerindernes Pensionsforening. B. Utenlandske selskaper. a. Aktieselskaper: 1. Det forenede danske Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnia. 2. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstjernan. 3. Försäkringsaktiebolaget Skandia*). 4. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Skåne*). *) Driver tillike brandforsikring her i landet.

14 5* Forsikringsselskaper 5. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svea*). 6. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. 7. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. 8. Victoria zu Berlin, Allgemeine Versicherungs-Actien- Gesellschaft**). b. Gjensidige selskaper : 9. Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark. 10. New-York Life Insurance Company. 11. Svenska Lifförsäkringsbolaget. 12. Andels-Anstalten Tryg. Selskaperne er berettiget til at fortsætte virksomheten medens andragenderne er under behandling. Forsikringsraadet har desuten foranlediget indsendt vedtægter (love, planer) for en del mindre selskaper (enkekasser, 5 spd. pensionsindretninger, pensionsforeninger o. s. v.), hvis navne og adresser man kjendte, forat det kunde bringes paa det rene om de indgik under forsikringsloven. Ingen av disse selskaper fandtes at indgaa under loven: dels hadde de for forsikringslovens ikrafttræden ophørt med indtegning av medlemmer, dels kunde virksomheten ikke betegnes som forsikringsvirksomhet i lovens forstand. Selskaperne er undergit det ved forordning av 10. mai 1810 paabudte tilsyn, der føres av den i henhold til nævnte forordning oprettede Tilsynskomite. Foranlediget ved en meddelelse fra Social- og Industridepartementet har Forsikringsraadet uttalt sig for at tilsynet med disse mindre forsikringsindretninger saavidt mulig henlægges til Forsikringsraadet, og man vil i en senere beretning komme tilbake hertil. Utenfor forsikringsloven staar i henhold til dens 114 Den norske Enkekasse, der er garantert av staten. Angaaende statens, kommuners og private forretningers pensionskasser vil nærmere redegjørelse fremkomme i en senere beretning. Indtil avgivelsen av nærværende beretning er tilladelse meddelt : 1. Livsforsikringsselskabet Brage (ved kongelig resolution av 19. juni 1914). 2. Kristiania almindelige gjensidige Forsørgelsesanstalt, der har ændret sit firmanavn til Livsforsikringsselskabet Gjensidige (ved kongelig resolution av 24. juli 1914). *) Driver tillike brandforsikring her i landet. **)» ulykkesforsikring»»

15 Forsikringsselskaper 6* Videre har Forsikringsraadet avgit indstilling om at tilladelse skal meddeles: 3. Folkepensionskassen Glitne, der har ændret sit firmanavn til Det gjensidige norske livsforsikringsselskab Glitne. 4. Det Norske Folkeforsikringsselskab Fram A/S, der har ændret sit firmanavn til Det Norske Livsforsikringsselskap Fram A/S. 5. Livsforsikrings-Aktieselskabet Norrona. Av de utenlandske selskaper har Andels-Anstalten Tryg under 5. november 1913 tat sin ansøkning tilbake, og samtidig ophørt med sin virksomhet i Norge forsaavidt nytegningen angaar. Med hensyn til allerede indgaaede forpligtelser fortsættes virksomheten uforandret. (Meddelelse fra Forsikringsraadet i Norsk Kundgjørelsestidende no. 358 for 19. november 1913.) Nærmere redegjørelse for selskapernes tekniske grundlag, forsikringsbetingeiser m. m. vil fremkomme i en senere beretning, naar samtlige nu foreliggende andragender om tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhet er avgjort. 2. Skadesforsikring. Adgangen til at drive skadesforsikringsvirksomhet her i landet er ikke betinget av opnaaet tilladelse efter prøvelse av det tekniske grundlag. Selskaperne skal kun anmeldes til Handelsregistret, som har at prøve om det som begjæres registrert, er overensstemmende med lovgivningen, selskapets vedtægter m. m. Anmeldelsen sker for norske selskaper direkte, for utenlandske selskaper gjennem Forsikringsraadet (forsikringslovens 100). Indenlandske gjensidige selskaper og utenlandske gjensidige ag aktieselskaper som ved forsikringslovens ikrafttræden drev skadesforsikringsvirksomhet her i landet, og som ønsket at fortsætte denne, skulde indsende an meldelse, eventuelt tillægsanmeldelse, inden 31. december For indenlandske aktieselskaper henvises til aktielovens 103. Antallet av indenlandske selskaper som drev skadesforsikring i 1912, befandtes at være 72, hvorav 28 aktieselskaper og 44 gjensidige selskaper. Hertil kommer en del mindre selskaper, om hvilke det først i 1914 er blit bragt paa det rene at de indgaar under forsikringsloven. Av de utenlandske selskaper som drev skadesforsikring i 1912, anmeldtes 80, hvorav 79 aktieselskaper og 1 gjensidig selskap. (Enkelte av selskaperne hadde ikke tidligere drevet virksomhet her i landet.)

16 Forsikringsselskaper De reprwsenterte forsikringsarter og deres fordeling paa selskaperne sees av nedenstaaende tabel. Forsikringsarternes fordeling paa selskaperne Norske Antal selskaper selskaper ialt Aktie- Gjensidige selskaper selskaper Utenlandske selskaper Aktie- Gjensidige selskaper selskaper 31. Ansvarsforsikring 1 2. Brandforsikring 3. Garantiforsikring Glasforsikring 8 5. Husdyrforsikring 6. Husleieforsikring 7. Maskinforsikring 8. Reisegodsforsikring. 9. Skiforsikring 10. Transport (sjø)fors. 11. Tyveriforsikring 12. Ulykkesforsikring 13. Vandledningsskadefors Værdigjenstandfors Utenfor forsikringsloven staar i henhold til dens Norges Brandkasse. Likesaa i henhold til dens 116 en række gjensidige foreninger som driver forsikring av husdyr, forsikring av baater og mindre fartoier, av fangstredskaper eller sjøfolks utrustning samt brandforsikring. For at bringe paa det rene om foreningerne opfyldte de i nævnte paragraf opstillede undtagelsesvilkaar, har Forsikringsraadet rettet henvendelse til en række foreninger hvis navn og adresse man kjendte. Den allerstørste del av disse fandtes at opfylde undtagelsesvilkaarene. Resten paa nogen faa nær har meddelt at de vil foreta det fornødne for at komme ind under undtagelsesbestemmelserne, hvorefter de indtil videre er blit holdt utenfor loven. I de fleste tilfælder gjælder dette brandforsikringsforeninger som ikke tidligere har søkt eller faat kongelig stadfæstelse paa sine planer. Enkelte av foreningerne har igjen opgit forsøket paa at komme ind under undtagelsesbestemmelserne, og er da enten medtat blandt de forannævnte gjensidige selskaper som indgik under forsikringsloven i 1912, eller vil bli medtat i sammenstillingen for 1913 eller 1914.

17 Forsikringsselskaper 8* Almindelige vilkaar for utenlandske selskapers adgang til at drive forsikringsvirksomhet her i landet, 1. Repræsentationsformen m. m. Spørsmaalet om formen for et utenlandsk forsikringsselskaps norske forretning (firma) og om repræsentantens betegnelse har været gjenstand for meningsforskjel. Kristiania Magistrat (Handelsregister) har nærmest været tilbøielig til at forstaa vedkommende bestemmelser (aktielovens 86 og 87, forsikringslovens 97 og 100, firmalovens 16 og 19) derhen at utenlandsk skadesforsikringsselskaps herværende forretning skal anmeldes som avdeling eller filial. I motspotning hertil har Forsikringsraadet i skrivelse til Kristiania Magistrat av 13. juni 1912 efter en nærmere motivering og under henvisning blandt andet til aktielovens og forsikringslovens forarbeider uttalt at utenlandske forsikringsselskaper, forsaavidt anmeldelse til Handelsregistret skal finde sted, bor anmeldes som agentur og ikke som avdeling eller filial. Efter indhentet uttalelse fra Justisdepartementet har derefter Kristiania Magistrat i skrivelse til Forsikringsraadet av 15. juli 1912 erklært at ville forlange firmaanmeldelser fra herværende reprwsentanter for utenlandske skadesforsikringsaktieselskaper ikke indeholder angivelse av at den herværende virksomhet drives som filial eller underavdeling». Foranlediget ved stedfundne registreringer har Forsikringsraadet endvidere uttalt at utenlandske forsikringsselskaper i sin her i landet anvendte firmabetegnelse bør gi uttryk saavel for repræsentationsforholdet (agentur) som for selskapets egenskap av aktieselskap eller gjensidig selskap. Dette er derefter gjennemført. For utenlandske livsforsikringsselskaper mangler forsikringsloven bestemmelse om at anmeldelse til Handelsregistret skal ske, og det maa formentlig bli en frivillig sak om repræsentanten vil indsende saadan anmeldelse. Forsikringsraadet vil dog, i forbindelse med avgjørelsen av selskapernes andragender om tilladelse til at arbeide her i landet, søke gjennemført at den herværende forretning anmeldes til Handelsregistret, og at den anmeldes som agentur. 2. Bevidnelser, fuldmagter, erklæringer o. s. v. efter forsikringslovens 100 og 101. Med hensyn til de i forsikringslovens 100 og 101 omhandlede bevidnelser, fuldmagter, erklæringer o. s. v. bemerkes.

18 9* Forsikringsselskaper Bevis for at repræsentanten er bosat her i landet og er uberygtet, er som regel git ved erklæring av to gode mænd. Bevis for at han har raadighet over sit bo, er git ved erklæring fra 'vedkommende skifteret. I3evidnelse om at selskapet i sit hjemland lovlig driver de samme arter av forsikringsvirksomhet som det vil drive her i landet, er som regel avgit av vedkommende tilsynsmyndighet, hvor saadan findes; ellers av anden vedkommende myndighet (ministerium, handelsregister o. a.). Bevidnelse om at selskap der driver flere arter av forsikringsvirksomhet, fører særskilt regnskap for hver virksomhet, er som regel avgit av vedkommende tilsynsmyndighet, hvor saadan tindes, ellers av selskapet selv ved notarialiter bekræftet erklæring, ledsaget av behørig specitisert regnskap. Repræsentantens fuldmagt er enten utstedt paa norsk eller ledsaget av bekræftet oversættelse, og er i alt væsentlig git i følgende form : Undertegnede (selskapets firma) erklærer herved at ha ansat N. N. som selskapets repræsentant for Norge, og gir ham herved overensstemmende med lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 fuldmagt til paa selskapets vegne at drive forsikringsvirksomhet i nævnte land og til i alle derav flytende retsforhold paa selskapets vegne at motta søksmaal for norsk domstol». Selskapets erklæringer om dets repræsentation her i landet og om dets underkastelse under norsk lov og domstol er i alt væsentlig git i følgende form: Undertegnede (selskapets firma) forpligter sig herved til, saalænge selskapet har nogen uopfyldt forsikringsforpligtelse i Norge, bestandig at ha en i nævnte land bosittende repræsentant, og gir herved det norske Forsikringsraad uigienkaldelig bemyndigelse til i det i lov om forsikringsselskaper av 29. juli omhandlede tilfælde at ansætte en mand til paa selskapets vegne at motta søksmaal og iøvrig at repræsentere selskapet. Likesaa forpligter selskapet sig til i alt hvad virksomheten i Norge angaar, at underkaste sig norsk lov og norsk domstols avgjørelse». Bevis for at selskapet i Norges Bank har deponert det fastsatte beløp, er git ved et av selskapet og banken undertegnet depositionsbevis, hvis form er angit i bilag 1, a og b.

19 Forsikringsselskaper 10* Registrering av utenlandske skadesforsikringsaktieselskaper paa hvis aktier der er indbetalt mindre end 25 pct. av deres paalydende. Efter forsikringslovens 100, første led, jfr. aktielovens 87, forste og andet led, skal utenlandske aktieselskaper som ønsker at drive skadesforsikringsvirksomhet her i landet, ha en indbetalt aktiekapital paa mindst 25 O/0 av aktiernes paalydende. Bestemmelsen gjælder efter lovens ordlyd ogsaa de selskaper som var i virksomhet her i landet ved forsikringslovens ikrafttræden, og en strikte gjennemførelse av loven vilde da ha medført at mange selskaper som har arbeidet her i landet i en aarrække, maatte ha trukket sig tilbake. Efter hvad der senere er oplyst, maa det dog antages at bero paa en inkurie at der ikke er gjort undtagelse for de selskaper som hadde aapnet virksomhet her for forsikringsloven traadte i kraft, og Justisdepartementet har derfor uttalt at det ikke for sit vedkommende har noget at erindre mot at registreringsmyndigheten overfor vedkommende selskaper anvender en lempeligere forstaaelse av loven, saaledes at der for disse selskaper ikke kræves indbetaling av nogen bestemt del av aktiekapitalen. Vedkommende selskaper er derefter blit registrert. Utenlandske forsikringsselskapers depositum. henhold til forsikringslovens 100, punkt 7, og 101, punkt 8, skal utenlandske selskaper som vil drive forsikringsvirksomhet her i landet, deponere i Norges Bank i saadanne værdier og paa saadanne vilkaar som Forsikringsraadet godkjender et beløp av 100,000 kroner for livsforsikring, brandforsikring eller sjøforsikring, og for andre forsikringsarter et beløp av 25,000 kroner, medmindre Kongen efter Forsikringsraadets indstilling finder at beløpet for en enkelt forsikringsart bør sættes til en anden sum, som dog ikke maa were høiere end 50,000 kroner og ikke lavere end 5,000 kroner. I henhold til sidstnævnte bestemmelse er efter Forsikringsraadets indstilling følgende specielle deposita fastsat ((len kongelige resolutions datum er tilføjet i parentes) for ansvarsforsikring (21. juni 1912) kr. 50,000» ulykkesforsikring (21. juni 1912)» 50,000

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

II Eivind Berggrav-Jensen Krigcrliv og religiøsitet y v».> Eivind Berggrav-Jensen Krigerliv og religiøsitet Erfaringer og dokumenter fra fronten Kristiania Steen'8ke Bogtrykkeri og Forlag 1915 4> Copyright

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

MINDRE MEDDELELSER. EN LUFTIG HYPOTESE. MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at

Detaljer

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg Carl Edin Nordberg Table of Contents Presten som ikke kunde brukes...1 Carl Edin Nordberg...2 Forord. Presten som ikke kunde brukes...3 Kapitel 1. Den gamle prest maa reise...4 Kapitel 2. Den nye prest

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

En hvitbok: utvalgte offentlige dokumenter om krigsbarnsaken

En hvitbok: utvalgte offentlige dokumenter om krigsbarnsaken Side 1 En hvitbok: utvalgte offentlige dokumenter om krigsbarnsaken Publisert i 1999 av Norges forskningsråd, tilrettelagt i pdf-format av Norges krigsbarnforbund (NKBF) Side 2 En hvitbok: utvalgte offentlige

Detaljer

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål:

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 3/2004 IMMATERIALRETT VAREMERKERETT Innhold nr. 3: Immaterialrett 1 Varemerkerett

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

, I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret 1913. I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon

, I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret 1913. I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon i....................................... : i! : : 4 i. : i. i : :... i! Arbeidernes i i fagige Landsorgansaton i i ' Beretning om! virksomheten i i aaret 93 : : i :, i : :! i : : i i! i! i. j : Kristiania

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Hans Petter Schjønsby: Sundhedscollegiet 1809-1815

Hans Petter Schjønsby: Sundhedscollegiet 1809-1815 Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge Hans Petter Schjønsby: Sundhedscollegiet 1809-1815 tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 1/2009 januar 2009

Detaljer

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURREDN ING I NORGE 1922 I Frodel ved lov ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA L(rncI. /Il nhl1qen INNHOLD.,... 3.. 19 Arsberetn ing lo r 1921 4 15 Skrivelse av 19 mai 1920 ang. bjørnen. Skrivelse

Detaljer

Jeg viser til tidligere kontakt og korrespondanse om ovenstående.

Jeg viser til tidligere kontakt og korrespondanse om ovenstående. 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo St Olavs plass 5, 6 etg (Domus Nova) Postboks 6706 St. Olavs plass 0162 Oslo Tlf.: 22 85 00 70 Fax: 22 85 00 41 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS

SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS LØNSTATISTIK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF DE NORDISKE SOCIALMINISTERIER NEDSATTE EKSPERTKOMITE J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KOBENH AV N 1950 A MORDM NG

Detaljer

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Bidrag 16 til 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Den første offentlige kunstskole det første kunstpolitiske dokument Fremstillingen i dette kapitlet

Detaljer

Socialisterne. Det principielle program 1915

Socialisterne. Det principielle program 1915 Socialisterne Det principielle program 1915 Grundaarsaken til fattigdommen, folkets aandelige og økonomiske undertrykkelse og den sociale nød i vor tid ser Det norske Arbeiderparti deri, at de naturlige

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Bare hvis du er syk En beretning om legen og sykdomsbegrepet i Folketrygden Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker

Bare hvis du er syk En beretning om legen og sykdomsbegrepet i Folketrygden Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker En beretning om legen og sykdomsbegrepet i Folketrygden Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker Politikk og legerolle i trygdeepokens opptakt 800-tallet var preget av industriell revolusjon som innebar

Detaljer

UTGITT AV DET NORSKE UTGITT AV DET NORSKE STYRET LOKALSTYRET

UTGITT AV DET NORSKE UTGITT AV DET NORSKE STYRET LOKALSTYRET Forhandlingene ved Det 40. nordiske Juristmøte i Oslo 21. 22. august 2014 BIND I Utgitt av det norske styret De Nordiske Juristmøter 2014 www.nordiskjurist.org Trykk: HG Media as Opplag: 600 Sats: Times

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer