FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER 1912."

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO Pris: 0.50.

2 Norges O fficielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli december se omslaget paa verker trykt i 1912, 1913 og Trykt 1913: Nr Rekrutering (Recrziternent.) 185. Skiftevæsenet samt overformynderierne (Successions, faillites et biens pupillaires.) Norges fiskerier (Grandes peches maritimes.) Folkemængdens bevægelse 1908 og (Motwement de la population.) Folketællingen 1 december Tredje hefte. Bebodde hus og husholdninger. (Recensement du ler décembre III. Maisons habitées et ménages.) Stortingsvalget (Elections en 1912 pour le (Storting') Sindssykeasyleues virksomhet (Hospices d'aliénés.) Norges telegrarwseh 1911/12. (Télégraphes et téléphones de l'état.) De offentlige jernbaner 1911/12. (Chemins de fer publics.) Private aktiebanker (Banques privées par actions.) 194. Haandverkstællingen Andet hefte. Indtægt, Formue og Produktionsforhold. (Recensement des métiers en II. Revenus, fortunes et production.) 195. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail) 196. Jordbruk og fædrift (Agriculture et éléve du Mail.) Norges bergverksdrift (Mines et ;mines) Norges skibsfart (Navigation.) Alkoholstatistik II (Statistique des boissons alcooligues. II ) Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des bdtiments con Ire l'incendie) Veterinærvæsenet og kjødkontrollen (Service vétérinaire et l'inspection de la via Ilde) Fabriktællingen 1909, Andet hefte. Arbeidslenninger i industrien. (Recensement industriel II. Salaires.) Kriminalstatistik 1909 og (Justice criminelle.) Norges postvæsen (Statistigue postale.) Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1909.) Fahriktrellingen Tredje hefte. Arbeidstiden i industrien. (Reeensement industriel III. Durée du travail dans l'industrie) 207. Fattigvæsenet (Assistance publique) 208. Norges handel (Commerce.) Folkemængdens bevægelse (Monvenzent de la population.) Kriminalstatistik. Oversigt (Justice crindnelle. Introduction et tableaux rétrospectifs) Folkehellingen 1 december Fjerde hefte. Folkemængde fordelt efter livsstilling. (Recensement du 1er décembre IV. Population classée par professions.) Arbeidslønninger (Gages annuels des dontestigues et saluires des minders) 213. Industristatistik (Statistigne industrielle) Fiskerforsikringen (Stalistigue des assurances contre les accidents des manns pécheurs) Norges kommunale finanser (Finances des communes.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41. FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d' assurances Rapport du Conseil d' Assurances) KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG CO

4 Ved kg!. res. av 21. mai 1915 er det bestemt at beretningen skal være offentliggjort senest to aar efter utløpet av det oar som den gicelder. Trykningen av beretningen vedkommende 1913 er allerede paabegyndt. MORTEN JOHANSENS BOKTRYKKEBT.

5 Til Kongen. Efter 5 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) skal Forsikringsraadet aarlig til Kongen indgi en beretning om sin virksomhet i det forløpne aar, en sammenstilling av de indberetninger og regnskaper, som er mottat, samt en fortegnelse over de inden- og utenlandske selskaper, som i henhold til denne lov i det forløpne aar har drevet forsikringsvirksomhet her i landet". I henhold til nævnte bestemmelse tillater man sig herved at avgi beretning om Forsikringsraadets virksomhet i 1912 og 1913, ledsaget av en regnskapssammenstilling for 1912 og en fortegnelse over de under forsikringsloven faldende selskaper, som i 1912 drev forsikringsvirksomhet her i landet, supplert med de indtil 31. december 1914 anmeldte selskaper. Av praktiske hensyn har man ogsaa medtat en del avgjørelser som først er truffet i Kristiania den 31. december I ærbødighet Forsikringsraadet. Bjorn. Thy. Richardt. 0.J. Storm. Ivar Hesselberg.

6

7 Indholdsfortegnelse. Forsi kri ngsraadet 1* Nvevnden 1* Forsikringsraadets tjenestemænd 2* Tillidsmænd ved de norske livsforsikringsselskaper 2* Forsikringsraadets utgifter 3* Forsikringsselskapernes avgifter 3* Fol sikringsselskaper som ved forsikringslovens ikrafttræden drev virksomhet her i landet, og som ønsket at fortsætte denne 4* 1. Livsforsikring. 2. Skadesforsikring. Al mindelige vilkaar for utenlandske selskapers adgang til at drive forsikringsvirksomhet her i landet 8* 1. Ileprwsentationsformen m. m. 2. Bevidnelser, fuldmagter, erklæringer o. s. v. efter forsikringslovens 100 og 101. Registrering av utenlandske skadesforsikringsaktieselskaper paa hvis aktier der er indbetalt mindre end 25 pet. av deres paalydende 10* Utenlandske forsikringsselskapers depositum 10* Skemaer for regnskaper og statistik 12* Dispensationer 12* Forsikringsfond og sikkerhetsfond i norske livsforsikringsselskaper 13* 1. Baandlæggelse av forsikringsfondet. 2. Anvendelse av egen eiendom til dækning av forsikringsfondet. 3. Anvendelse av policelaan til dækning av forsikringsfondet. 4. Anvendelse av tilgodehavende præmier og renter til dækning av forsikringsfondet. 5. Laanegrænse og offentlig takst efter forsikringslovens 80, punkt 5 og Sikkerhetsfondets grænseværdi efter forsikringslovens 79. Overtrædelser av forsikringsloven 17* Forskjellige uttalelser 19* 1. Betegnelse av gjensidighet efter forsikringslovens Formidling av gjenforsikring i utenlandske, her ikke reprcesenterte selskaper. 3. Direkte forbindelse mellem utenlandsk selskaps hovedkontor (i hjemlandet) og den herværende repræsentants underagenter. 4. Direkte forbindelse mellem utenlandsk selskaps hovedkontor (i bjemlandet) og norske forsikringstagere. 5. Adgang for utenlandsk selskaps repræsentant til at ansætte hovedagenter for visse dele av landet med ret for disse hovedagenter til selv at ansætte underagenter. 6. Utenlandske selskaper som drev virksomhet her i landet ved forsikringslovens ikrafttræden, og som ikke har underkastet sig forsikringslovens bestemmelser. 7. Anvendelse av aktier i dampskibsselskap til dækning.av skadesforsikringsaktieselskaps reservefond. 8. Forsikringsvirksomhet og «anden virksomhet» efter forsikringslovens Disposition over utenlandsk selskaps depositum til fyldestgjørelse av fordringer ifølge forsikringskontrakter (forsikringslovens 104, første led). Side.

8 Side. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 1.912: Indledende bemerkninger 22* Tabeller, se nedenfor. Utenlandske selskaper som for forsikringslovens ikrafttræden har aapnet livsforsikringsvirksomhet her i landet, men som ikke har underkastet sig forsikringslovens bestemmelser 25* Forsikringsstokken ved utgangen av 1912 (tab. 11) 50 Fortegnelse over de indtil 31/ anmeldte indenlandske forsikringsselskaper 53 Fortegnelse over de indtil 31/ anmeldte utenlandske forsikringsselskaper. 58 Bilag Depositionsbevis for utenlandske forsikringsselskaper 66 a. For deposition av værdipapirer. b. For deposition av kontrabok. Regnskapsskema for utenlandske forsikringsselskaper. 69 a. Livsforsikring. b. Skadesforsikring. Skema for beregning av utenlandske forsikringsselskapers nettoindttegt, til benyttelse ved deres selvangivelse efter skatteloven av 18. august Tabeller Norske livsforsikringsselskaper: Tab. 1. Vindings- og tapskonto 2. Balansekonto 3. Specifikationer til vindingsog tapskonto 4. Forsikringsstokken og dens bevægelse Norske skadesforsikringsselskaper: Side. Tab. 5. Vindings- og tapskonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt præmie Gjensidige selskaper med hel utligning Balansekonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt præmie Gjensidige selskaper med hel utligning Tableaux page. Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie: Tab!. 1. Compte de profits et pertes Bilan 4-3. Spécifications du compte de profits et pertes 4. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice, assurances en cours it la fin de l'exercice 8 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités: Tabl. 5. Compte de profits et pertes: 1 Sociétés anonymes Sociétés mutuelles it primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mu tuelles h répar- talon totale Bilan : 1 Sociétés anonymes Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficits) Sociétés mutuelles Ù répartition totale 26

9 Side. Tab. 7. Forsikringssummer, præmier, erstatninger, præmie- og erstatningsreserve og provisioner: 1. Brandforsikring (B.) Transport(sjø)forsikring () Ansvarsforsikring (A.) Garantiforsikring Glasforsikring (G1.) Husdyrforsikring (Hd.) Husleieforsikring (H1.) Maskinforsikring (Ma.) Skiforsikring (S.) Tyveriforsikring (Tv.) Ulykkesforsikring (U.) Vandledningsskadeforsikring (VI.) Værdigjenstandforsikring (Vg.) 36 Utenlandske livsforsikringsselskaper: Tab. 8. Præmier, erstatninger, gjenkjøp, præmie- og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevægelse 42 Utenlandske skadesforsikringsselskaper: Page. Tabl. 7. Assurances en cours, primes, sinistres, réserves pour risques en cours, et pour sinistres h régler, commissions: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport (assurance maritime) Assurance de la responsabilité civile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance sur le bétail Assurance des byers Assurance des machines Assurance contre le bris des skis Assurance contre le vol Assurance contre les accidents Assurance des conduites d'eaux Assurance d'envoy des valeurs 36 Sociétés étrangeres. Assurance sur la vie: Tab!. 8. Primes, sinistres et assurances &hues, rachats, réserves mathématiques, réserves pour sinistres it regler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours h la fin de l'exercice 42 Sociétés étrangéres. Assurance d'indemnités: Tab. 10. Præmier og erstatninger: 1. Brandforsikring (B.) Transport(sjø;forsikring Tab1.10. Primes et sinistres: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport (Ti'.). 47 (assurance maritime) Ansvarsforsikring (A.) Assurance de la responsabilité civile Garantiforsikring (Ga.) Assurance de garantie 5. Glasforsikring (GI.) Assurance contre le bris des glaces Reisegodsforsikring (R.) Assurance des bagages Tyveriforsikring (Tv.) Ulykkesforsikring (U.) Assurance contre le vol Assurance contre les accidents 49

10 Forsikringsraadet. Efter forsikringslovens 5 skal det ved denne lov paabudte tilsyn med forsikringsselskaper føres av et av Kongen dertil beskikket Forsikringsraad, bestaaende av mindst 3 medlemmer, hvorav det ene skal være en matematikkyndig forsikringstekniker, og det andet ha de for dommere nødvendige egenskaper. Som medlemmer av Forsikringsraadet blev den 6. oktober 1911 beskikket: som formand og juridisk medlem: høiesteretsassessor A. B. Bjørn, forsikringsteknisk medlem: aktuar Thy. Richardt, tredje medlem: professor N. T. N. Rygg. Istedetfor professor Rygg, som efter sin utnævnelse til direktør i det Statistiske Centralbyraa ønsket at fratræde, blev den 22. december 1913 generalkonsul 0. J. Storm beskikket som tredje medlem. Som varamænd blev den 31. december 1913 beskikket: for det juridiske medlem: høiesteretsassessor Paal Berg,»» forsikringstekniske medlem: aktuar Ivar Hesselberg, tredje medlem: bankdirektør H. Monsen. Forsikringsraadet hørte fra først av under Finans- og Tolddepartementet, men blev fra 1. juli 1913 henlagt under Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri (Social- og Industridepartementet). Nævnden. Efter forsikringslovens 6 kan enhver avgjørelse som Forsikringsraadet i henhold til denne lov har truffet, av vedkommende selskap indbringes til prøvelse av Kongen; hvis selskapet forlanger det, skal saken før endelig avgjørelse træffes, av vedkommende regjeringsdepartement forelægges en Nævnd til uttalelse. Nævnden skal bestaa av fem medlemmer, av hvilke de tre med to varamærid beskikkes av Kongen for fem aar ad gangen, medens det fjerde medlem vælges av Forsikringsraadet og det femte medlem av vedkommende selskap.

11 Forsikringsselskaper 2* Som medlemmer av Nævnden har Kongen den 31. december 1913 beskikket: sorenskriver P. I. Paulsen (formand), sparebankdirektør Carl Kierulf, generalkonsul Cath. Bang, og som varamænd: høiesteretsassessor M. C. Backer for formanden og høiesteretsadvokat Robert Jacobsen for de to andre medlemmer. Forsikringsraadets tjenestemænd. Aktuar: Ivar Hesselberg, aktuar, ansat 28. december Revisor: Casper Medbø, cand. jur., ansat 24. november Sekretær: Emil Diesen, cand. jur. et oecon., ansat 24. november Assistent: fru Aagot Thorstad, ansat 4. februar Tillidsmænd ved de norske livsforsikringsselskaper. Ved ethvert indenlandsk selskap som driver livsforsikringsvirksomhet, skal der av vedkommende regjeringsdepartement beskikkes en utenfor selskapet staaende person som tillidsmand (forsikringslovens 82, andet led). Denne har bl. a. at paase at ethvert værdipapir hvori forsikringsfondet anbringes, blir forsynt med selskapets paategning om at værdipapiret tilhorer forsikringsfondet, samt selv at medundertegne paategningen. Naar et værdipapir har faat saadan paategning, har forsikringstagerne fortrinsret i vedkommende vwrdipapir for sine krav efter forsikringskontrakten. Som tillidsmænd er beskikket: ved Andvake ekspeditionschef Einar Hanssen, Brage: byraachef Aksel Hillestad, Fram: cand. jur. fuldmægtig Emil Schreiner, Gjensidige: Glitne: cand. jur. sekretær Fr. Vogt, Hygea: byretsassessor K. F. Dahl, Idun: ekspeditionschef Einar Hanssen, Norrøna: cand. jur. sekretær L. Klæboe, Norske Liv: Pensionsforening, Lærerindernes: cand. jur. fuldmægtig Emil Schreiner.

12 Forsikringsselskaper Forsikringsraadets utgifter. Utgifter i budgetaarene: 1911/ / ,14 Løn til det forsikringstekniske medlem. Honorar til de to andre medlemmer Godtgjørelse for formandshvervet.. Lønninger til funktionærerne Husleie, opvarmning og belysning.. Trykningsomkostninger Inventar, bøker og bladhold øvrige utgifter 4,800 2, , ,829 1,561 7,200 4,010 1,000 8,164 1, ,169 1,133 7,200 3,480 1,000 9,237 1,723 1, ,848 Tilsammen 21,338 25,542 26,994 Forsikringsselskapernes avgifter. (Forsikringslovens 9.) Ved kongelig resolution av 31. december 1913 er det bestemt at selskapernes avgift for 1913 skal sættes til 0,7 pro mille av præmieindtægten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsaavidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsaar falder sammen med kalenderaaret, anvendes præmieindtægten i regnskapsaaret 1912; for de øvrige anvendes præmieindtægten i regnskapsaaret I utligningen for 1913 deltok 82 indenlandske og 88 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 25,910 og kr. 8,720, tilsammen kr. 34,630. Herved er dækket Forsikringsraadets utgifter i budgetaaret samt vel en tredjedel av utgifterne i budgetaaret 1911 Resten av utgifterne for sidstnævnte budgetaar vil bli dækket ved utligningen for 1914 og 1915 med en halvdel hver gang.

13 Forsikringsselskaper 4* Forsikringsselskaper som ved forsikringslovens ikrafttræden drev virksomhet her landet, og som ønsket at fortsætte denne. 1. Livsforsikring. Efter forsikringslovens 1 er adgangen til at drive livsforsikringsvirksomhet her i landet betinget av opnaaet tilladelse, der meddeles efter prøvelse af det tekniske grundlag, forsikringsbetingelser, vedtægter m. m. For indenlandske selskaper meddeles tilladelsen av Kongen efter indstilling fra Forsikringsraadet; for utenlandske selskaper meddeles den av Forsikringsraadet. Inden- og utenlandske selskaper som ved forsikringslovens ikrafttræden drev livsforsikringsvirksomhet her i landet, og som ønsket at fortsætte denne, skulde inden 31. mars 1912 indsende andragende om tilladelse hertil. Ved fristens utløp var der indkommet andragender fra 10 norske og 12 utenlandske selskaper, nemlig: A. Norske selskaper. a. Aktieselskaper: 1. Livstrygdelaget Andvake. 2. Livsforsikringsselskabet Brage. 3. Det Norske Folkeforsikringsselskab Fram A/S. 4. Livsforsikringsselskabet Hygea. 5. Det norske Livsforsikringsselskab Idun. 6. Livsforsikrings-Aktieselskabet Norrøna. b. Gjensidige selskaper: 7. Kristiania almindelige gjensidige Forsørgelsesanstalt («Gjensidige»). 8. Den norske Folkepensionskasse Glitne. 9. Den norske Livrenteforening (Norske Liv»). 10. Lærerindernes Pensionsforening. B. Utenlandske selskaper. a. Aktieselskaper: 1. Det forenede danske Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnia. 2. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstjernan. 3. Försäkringsaktiebolaget Skandia*). 4. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Skåne*). *) Driver tillike brandforsikring her i landet.

14 5* Forsikringsselskaper 5. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svea*). 6. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. 7. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. 8. Victoria zu Berlin, Allgemeine Versicherungs-Actien- Gesellschaft**). b. Gjensidige selskaper : 9. Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark. 10. New-York Life Insurance Company. 11. Svenska Lifförsäkringsbolaget. 12. Andels-Anstalten Tryg. Selskaperne er berettiget til at fortsætte virksomheten medens andragenderne er under behandling. Forsikringsraadet har desuten foranlediget indsendt vedtægter (love, planer) for en del mindre selskaper (enkekasser, 5 spd. pensionsindretninger, pensionsforeninger o. s. v.), hvis navne og adresser man kjendte, forat det kunde bringes paa det rene om de indgik under forsikringsloven. Ingen av disse selskaper fandtes at indgaa under loven: dels hadde de for forsikringslovens ikrafttræden ophørt med indtegning av medlemmer, dels kunde virksomheten ikke betegnes som forsikringsvirksomhet i lovens forstand. Selskaperne er undergit det ved forordning av 10. mai 1810 paabudte tilsyn, der føres av den i henhold til nævnte forordning oprettede Tilsynskomite. Foranlediget ved en meddelelse fra Social- og Industridepartementet har Forsikringsraadet uttalt sig for at tilsynet med disse mindre forsikringsindretninger saavidt mulig henlægges til Forsikringsraadet, og man vil i en senere beretning komme tilbake hertil. Utenfor forsikringsloven staar i henhold til dens 114 Den norske Enkekasse, der er garantert av staten. Angaaende statens, kommuners og private forretningers pensionskasser vil nærmere redegjørelse fremkomme i en senere beretning. Indtil avgivelsen av nærværende beretning er tilladelse meddelt : 1. Livsforsikringsselskabet Brage (ved kongelig resolution av 19. juni 1914). 2. Kristiania almindelige gjensidige Forsørgelsesanstalt, der har ændret sit firmanavn til Livsforsikringsselskabet Gjensidige (ved kongelig resolution av 24. juli 1914). *) Driver tillike brandforsikring her i landet. **)» ulykkesforsikring»»

15 Forsikringsselskaper 6* Videre har Forsikringsraadet avgit indstilling om at tilladelse skal meddeles: 3. Folkepensionskassen Glitne, der har ændret sit firmanavn til Det gjensidige norske livsforsikringsselskab Glitne. 4. Det Norske Folkeforsikringsselskab Fram A/S, der har ændret sit firmanavn til Det Norske Livsforsikringsselskap Fram A/S. 5. Livsforsikrings-Aktieselskabet Norrona. Av de utenlandske selskaper har Andels-Anstalten Tryg under 5. november 1913 tat sin ansøkning tilbake, og samtidig ophørt med sin virksomhet i Norge forsaavidt nytegningen angaar. Med hensyn til allerede indgaaede forpligtelser fortsættes virksomheten uforandret. (Meddelelse fra Forsikringsraadet i Norsk Kundgjørelsestidende no. 358 for 19. november 1913.) Nærmere redegjørelse for selskapernes tekniske grundlag, forsikringsbetingeiser m. m. vil fremkomme i en senere beretning, naar samtlige nu foreliggende andragender om tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhet er avgjort. 2. Skadesforsikring. Adgangen til at drive skadesforsikringsvirksomhet her i landet er ikke betinget av opnaaet tilladelse efter prøvelse av det tekniske grundlag. Selskaperne skal kun anmeldes til Handelsregistret, som har at prøve om det som begjæres registrert, er overensstemmende med lovgivningen, selskapets vedtægter m. m. Anmeldelsen sker for norske selskaper direkte, for utenlandske selskaper gjennem Forsikringsraadet (forsikringslovens 100). Indenlandske gjensidige selskaper og utenlandske gjensidige ag aktieselskaper som ved forsikringslovens ikrafttræden drev skadesforsikringsvirksomhet her i landet, og som ønsket at fortsætte denne, skulde indsende an meldelse, eventuelt tillægsanmeldelse, inden 31. december For indenlandske aktieselskaper henvises til aktielovens 103. Antallet av indenlandske selskaper som drev skadesforsikring i 1912, befandtes at være 72, hvorav 28 aktieselskaper og 44 gjensidige selskaper. Hertil kommer en del mindre selskaper, om hvilke det først i 1914 er blit bragt paa det rene at de indgaar under forsikringsloven. Av de utenlandske selskaper som drev skadesforsikring i 1912, anmeldtes 80, hvorav 79 aktieselskaper og 1 gjensidig selskap. (Enkelte av selskaperne hadde ikke tidligere drevet virksomhet her i landet.)

16 Forsikringsselskaper De reprwsenterte forsikringsarter og deres fordeling paa selskaperne sees av nedenstaaende tabel. Forsikringsarternes fordeling paa selskaperne Norske Antal selskaper selskaper ialt Aktie- Gjensidige selskaper selskaper Utenlandske selskaper Aktie- Gjensidige selskaper selskaper 31. Ansvarsforsikring 1 2. Brandforsikring 3. Garantiforsikring Glasforsikring 8 5. Husdyrforsikring 6. Husleieforsikring 7. Maskinforsikring 8. Reisegodsforsikring. 9. Skiforsikring 10. Transport (sjø)fors. 11. Tyveriforsikring 12. Ulykkesforsikring 13. Vandledningsskadefors Værdigjenstandfors Utenfor forsikringsloven staar i henhold til dens Norges Brandkasse. Likesaa i henhold til dens 116 en række gjensidige foreninger som driver forsikring av husdyr, forsikring av baater og mindre fartoier, av fangstredskaper eller sjøfolks utrustning samt brandforsikring. For at bringe paa det rene om foreningerne opfyldte de i nævnte paragraf opstillede undtagelsesvilkaar, har Forsikringsraadet rettet henvendelse til en række foreninger hvis navn og adresse man kjendte. Den allerstørste del av disse fandtes at opfylde undtagelsesvilkaarene. Resten paa nogen faa nær har meddelt at de vil foreta det fornødne for at komme ind under undtagelsesbestemmelserne, hvorefter de indtil videre er blit holdt utenfor loven. I de fleste tilfælder gjælder dette brandforsikringsforeninger som ikke tidligere har søkt eller faat kongelig stadfæstelse paa sine planer. Enkelte av foreningerne har igjen opgit forsøket paa at komme ind under undtagelsesbestemmelserne, og er da enten medtat blandt de forannævnte gjensidige selskaper som indgik under forsikringsloven i 1912, eller vil bli medtat i sammenstillingen for 1913 eller 1914.

17 Forsikringsselskaper 8* Almindelige vilkaar for utenlandske selskapers adgang til at drive forsikringsvirksomhet her i landet, 1. Repræsentationsformen m. m. Spørsmaalet om formen for et utenlandsk forsikringsselskaps norske forretning (firma) og om repræsentantens betegnelse har været gjenstand for meningsforskjel. Kristiania Magistrat (Handelsregister) har nærmest været tilbøielig til at forstaa vedkommende bestemmelser (aktielovens 86 og 87, forsikringslovens 97 og 100, firmalovens 16 og 19) derhen at utenlandsk skadesforsikringsselskaps herværende forretning skal anmeldes som avdeling eller filial. I motspotning hertil har Forsikringsraadet i skrivelse til Kristiania Magistrat av 13. juni 1912 efter en nærmere motivering og under henvisning blandt andet til aktielovens og forsikringslovens forarbeider uttalt at utenlandske forsikringsselskaper, forsaavidt anmeldelse til Handelsregistret skal finde sted, bor anmeldes som agentur og ikke som avdeling eller filial. Efter indhentet uttalelse fra Justisdepartementet har derefter Kristiania Magistrat i skrivelse til Forsikringsraadet av 15. juli 1912 erklært at ville forlange firmaanmeldelser fra herværende reprwsentanter for utenlandske skadesforsikringsaktieselskaper ikke indeholder angivelse av at den herværende virksomhet drives som filial eller underavdeling». Foranlediget ved stedfundne registreringer har Forsikringsraadet endvidere uttalt at utenlandske forsikringsselskaper i sin her i landet anvendte firmabetegnelse bør gi uttryk saavel for repræsentationsforholdet (agentur) som for selskapets egenskap av aktieselskap eller gjensidig selskap. Dette er derefter gjennemført. For utenlandske livsforsikringsselskaper mangler forsikringsloven bestemmelse om at anmeldelse til Handelsregistret skal ske, og det maa formentlig bli en frivillig sak om repræsentanten vil indsende saadan anmeldelse. Forsikringsraadet vil dog, i forbindelse med avgjørelsen av selskapernes andragender om tilladelse til at arbeide her i landet, søke gjennemført at den herværende forretning anmeldes til Handelsregistret, og at den anmeldes som agentur. 2. Bevidnelser, fuldmagter, erklæringer o. s. v. efter forsikringslovens 100 og 101. Med hensyn til de i forsikringslovens 100 og 101 omhandlede bevidnelser, fuldmagter, erklæringer o. s. v. bemerkes.

18 9* Forsikringsselskaper Bevis for at repræsentanten er bosat her i landet og er uberygtet, er som regel git ved erklæring av to gode mænd. Bevis for at han har raadighet over sit bo, er git ved erklæring fra 'vedkommende skifteret. I3evidnelse om at selskapet i sit hjemland lovlig driver de samme arter av forsikringsvirksomhet som det vil drive her i landet, er som regel avgit av vedkommende tilsynsmyndighet, hvor saadan findes; ellers av anden vedkommende myndighet (ministerium, handelsregister o. a.). Bevidnelse om at selskap der driver flere arter av forsikringsvirksomhet, fører særskilt regnskap for hver virksomhet, er som regel avgit av vedkommende tilsynsmyndighet, hvor saadan tindes, ellers av selskapet selv ved notarialiter bekræftet erklæring, ledsaget av behørig specitisert regnskap. Repræsentantens fuldmagt er enten utstedt paa norsk eller ledsaget av bekræftet oversættelse, og er i alt væsentlig git i følgende form : Undertegnede (selskapets firma) erklærer herved at ha ansat N. N. som selskapets repræsentant for Norge, og gir ham herved overensstemmende med lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 fuldmagt til paa selskapets vegne at drive forsikringsvirksomhet i nævnte land og til i alle derav flytende retsforhold paa selskapets vegne at motta søksmaal for norsk domstol». Selskapets erklæringer om dets repræsentation her i landet og om dets underkastelse under norsk lov og domstol er i alt væsentlig git i følgende form: Undertegnede (selskapets firma) forpligter sig herved til, saalænge selskapet har nogen uopfyldt forsikringsforpligtelse i Norge, bestandig at ha en i nævnte land bosittende repræsentant, og gir herved det norske Forsikringsraad uigienkaldelig bemyndigelse til i det i lov om forsikringsselskaper av 29. juli omhandlede tilfælde at ansætte en mand til paa selskapets vegne at motta søksmaal og iøvrig at repræsentere selskapet. Likesaa forpligter selskapet sig til i alt hvad virksomheten i Norge angaar, at underkaste sig norsk lov og norsk domstols avgjørelse». Bevis for at selskapet i Norges Bank har deponert det fastsatte beløp, er git ved et av selskapet og banken undertegnet depositionsbevis, hvis form er angit i bilag 1, a og b.

19 Forsikringsselskaper 10* Registrering av utenlandske skadesforsikringsaktieselskaper paa hvis aktier der er indbetalt mindre end 25 pct. av deres paalydende. Efter forsikringslovens 100, første led, jfr. aktielovens 87, forste og andet led, skal utenlandske aktieselskaper som ønsker at drive skadesforsikringsvirksomhet her i landet, ha en indbetalt aktiekapital paa mindst 25 O/0 av aktiernes paalydende. Bestemmelsen gjælder efter lovens ordlyd ogsaa de selskaper som var i virksomhet her i landet ved forsikringslovens ikrafttræden, og en strikte gjennemførelse av loven vilde da ha medført at mange selskaper som har arbeidet her i landet i en aarrække, maatte ha trukket sig tilbake. Efter hvad der senere er oplyst, maa det dog antages at bero paa en inkurie at der ikke er gjort undtagelse for de selskaper som hadde aapnet virksomhet her for forsikringsloven traadte i kraft, og Justisdepartementet har derfor uttalt at det ikke for sit vedkommende har noget at erindre mot at registreringsmyndigheten overfor vedkommende selskaper anvender en lempeligere forstaaelse av loven, saaledes at der for disse selskaper ikke kræves indbetaling av nogen bestemt del av aktiekapitalen. Vedkommende selskaper er derefter blit registrert. Utenlandske forsikringsselskapers depositum. henhold til forsikringslovens 100, punkt 7, og 101, punkt 8, skal utenlandske selskaper som vil drive forsikringsvirksomhet her i landet, deponere i Norges Bank i saadanne værdier og paa saadanne vilkaar som Forsikringsraadet godkjender et beløp av 100,000 kroner for livsforsikring, brandforsikring eller sjøforsikring, og for andre forsikringsarter et beløp av 25,000 kroner, medmindre Kongen efter Forsikringsraadets indstilling finder at beløpet for en enkelt forsikringsart bør sættes til en anden sum, som dog ikke maa were høiere end 50,000 kroner og ikke lavere end 5,000 kroner. I henhold til sidstnævnte bestemmelse er efter Forsikringsraadets indstilling følgende specielle deposita fastsat ((len kongelige resolutions datum er tilføjet i parentes) for ansvarsforsikring (21. juni 1912) kr. 50,000» ulykkesforsikring (21. juni 1912)» 50,000

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm Rt-1916-559 Side 559 Assessor Bjørn: Murerhaandlanger Johan Andersen blev ved dom, avsagt 16 november 1915 av meddomsret inden Øvre Telemarkens østfjeldske sorenskriveri, for overtrædelse av løsgjængerlovens

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvége, série VI.) Trykt : Nr. 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé el des pommes de terre

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Lov om bruk av motorvogner

Lov om bruk av motorvogner Lov om bruk av motorvogner 1912 Kapitel 1. Om motorvogner 1 Ved motorvogn i nærværende lov forstaaes ethvert kjøretøi som til fremdrift er forsynt med kraftmaskine, og som er bestemt til transport av personer

Detaljer

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren.

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren. Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl. 10.00. Præsident: G. A. Jahren. Præsidenten: Der foreligger til behandling Odelstingets beslutning til midlertidig lov om tillæg til lovene om

Detaljer

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 NT Fortrolig Sikkerhetsavtale For Leverandører av varer og tjenester til Norsk Tipping AS Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 SIKKERHETSAVTALE Denne sikkerhetsavtale er inngått (dato):... mellom... (senere kalt

Detaljer

Rt-1925-1048

Rt-1925-1048 <noscript>ncit: 6:03</noscript> Page 1 of 5 Rt-1925-1048 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1925-12-04 PUBLISERT: Rt-1925-1048 STIKKORD: Landskatteloven 42 og Skatteloven 43 SAMMENDRAG: Ved et dødsbos salg av et sanatorium og en som direktørbolig

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. 98 se omslaget paa verker

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Notat EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING. Fauske kommune. Til. Advokat Harald G. Nyhus. Fra. Dato 22. november 2005 1 INNLEDNING

Notat EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING. Fauske kommune. Til. Advokat Harald G. Nyhus. Fra. Dato 22. november 2005 1 INNLEDNING Notat Til Fra Fauske kommune Advokat Harald G. Nyhus Dato 22. november 2005 EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING 1 INNLEDNING 1.1 Problemstilling Vi er bedt om å vurdere om Fauske kommune vil ha anledning til å

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

Rt-1934-883

Rt-1934-883 <noscript>ncit: 7:03</noscript> Page 1 of 8 Rt-1934-883 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1934-09-27 PUBLISERT: Rt-1934-883 STIKKORD: Byskattelov 40 og Byskattelov 38. SAMMENDRAG: I. Ved formuesligning av skib kan ikke tas hensyn til

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven).

Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven). O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven). Dato LOV-1915-08-13-6 Departement Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI,

Norges Officielle Statistik, række VI, Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haandverkstællingen 90. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du travail.)

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du NI et des pommes de terre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928

BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928 BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928 OSLO MCMXXVIII GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI BANKENS OPRETTELSE. EN 12. APRIL 1878 avholdtes i Sandviken et møte av endel herrer, der efter opfordring av Bærums sogneselskap hadde

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

Dokument nr. 12:10. ( ) Grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl

Dokument nr. 12:10. ( ) Grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl Dokument nr. 12:10 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl Grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl om endringer

Detaljer

A lternativ 4: Enhver har Ret til Ytrings- og Informationsfrihed. A lternativ 5: Trykkefrihed bør finde Sted.

A lternativ 4: Enhver har Ret til Ytrings- og Informationsfrihed. A lternativ 5: Trykkefrihed bør finde Sted. 44 Dokument nr. 12 1999 2000 16 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven 100. (Ytringsfrihet) Til Stortinget Regjeringen

Detaljer

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG.

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. Foredrag i Norsk Geologisk Forening!ste april 1916. AV CARL BUGGE. et geologiske arbeide som jeg sammen med bergingeniør D A. BuGGE i de senere aar har

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 12:12 ( )

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 12:12 ( ) Innst. S. nr. 99 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 12:12 (1999-2000) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Carl I. Hagen

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Møte for lukkede dører i Stortinget den 5. april 1922 kl Præsident: Otto B. Halvorsen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 5. april 1922 kl Præsident: Otto B. Halvorsen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 5. april 1922 kl. 17.00. Præsident: Otto B. Halvorsen. Dagsorden: Indstilling fra konstitutionskomiteen om samarbeide med Danmark og Sverige paa det økonomiske omraade

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Om glimmermineraler nes deltagelse i jord bundens kalistofskifte og om disse mineralers betydning for landbruket.

Om glimmermineraler nes deltagelse i jord bundens kalistofskifte og om disse mineralers betydning for landbruket. Om glimmermineraler nes deltagelse i jord bundens kalistofskifte og om disse mineralers betydning for landbruket. Av V. M. GOLDSCHMTDT. Av stor interesse er spørsmaalet, om man av de eksperi mentelle undersøkelser

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank Vedtekter for Rygge-Vaaler Sparebank Vedtatt av forstanderskapet 13. april 2007 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Rygge-Vaaler Sparebank ( heretter kalt Sparebanken ) er dannet ved sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII.. Trykt 1929: Nr. 83. Meieribruket i Norge i 1927. (L'industrie laitière de la Norvège en 1927)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Til aksjonærene i Ignis ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA Styret i Ignis ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Ignis ASA tirsdag 29. juni 2010 kl. 08:30 i Ro Sommernes

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

Reglement. for Statsbanernes verksteder i Kristiania, Kongsvinger, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Narvik og Arendal.

Reglement. for Statsbanernes verksteder i Kristiania, Kongsvinger, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Narvik og Arendal. Reglement for Statsbanernes verksteder i Kristiania, Kongsvinger, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Narvik og Arendal., >. 1. Arbeiderne antages av verkstedets bestyrer, distriktschefen.

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) 4 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 190-31 december 1910. Trykt

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer