Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og Overformynderiene 1917 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) 35. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) 36. Norges handel (Commerce.) 37. Sjømannsforsikringen Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pécheurs.) 38. Fattigvesenet 1918 og (Assistance publique.) 39. Folketellingen 1 desember I. Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Hussamlinger pä landet. (Recensement. I. Population et superficie des divisions administratives, etc.) 40. Folketellingen 1 desember Trossamfund. (Hjemmehørende folkemengde.) (Recensement. II. Population de droit classée par culte.) 41. Norges jernbaner 1920/21. (Chemins de fer norvégiens.) 42. Rekruttering (Recrutement.) 43. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.) 44. Arbeidslonninger 1920 og (Gages annuels des domestiques et salaires dcs ouvriers.) 45. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 46. Civil rettspleie 1919 og (Justice civile.) 47. Norges kommunale finanser 1917/18. (Finances des communes.) 48. Norges bergverksdrift 1919 og (Mines et usines.) 49. Produksjonsstatistikk for industrien (Statistique de la production industrielle.) 50. Norges postvesen (Statistique postale.) 51. Norges Brandkasse (Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie pour les années 1913 d 1917.) 52. Jordbruk og fedrift (Agriculture et élève du bétail.) 53. Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 54. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 55. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 juli. (Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le ler juillet.) 56. Norges telegrafvesen 1920/21. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 57. Private aktiebanker (Banques privées par actions.) 58. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 59. Den norske Statskasses finanser 1 juli juni (Finances de l'état.) 60. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) 61. Sykeforsikringen (Assurance-maladie.) 62. Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool.) 63. Norges kommunale finanser 1918/1919. (Finances des communes.) 64. Kriminalstatistikk og Kriminell Rettspleie 1917 og (Criminalité et Justice criminelle.) 65. Norges skibsfart (Navigation.) 66. Stortingsvalget (Elections en 1921 pour le (Storting».) 67. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) 68. Norges handel (Commerce.) 69. Rekruttering (Recrutement.) 70. Norges bergverksdrift (Mines et usines.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 For året 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr x ) D- - D » D » x »» »--» » rekke VII, ) » »» 86.

5 Til Kongen. I henhold til AS' 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved å avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, ført ajour til 31. desember 1923, over anmeldte selskaper som faller inn under forsikringsloven. Kristiania den 5. august ærbødighet Forsikringsrådet A. Bjorn. Thy. Richardt. Reidar Due. K. Færden.

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet 1* 2. Nevnden 1* 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsrådets utgifter *2* 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. I. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 4* 3. Forsikringsvilkår 4. Nedsettelse av aktiekapitalen 6* 5. Undersøkelse efter forsikringslovens 86 B. Ulenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 6* 2. Ophør og overdragelse av portefølje 3. Forsikringsvilkår 7* --III. Skadesforsikring 8* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 13* 2. Dispensasjoner 14* 3. Uttalelse om utenlandsk livsforsikringsselskap 14* 4. Skal regnskap efter forsikringslovens, 64 avlegges av likviderende selskaper 9 15* 5. Utligning av efterskudd i gjensidig selskap 17* 6. Utdeling av aktieutbytte fra reservefondet i skadesforsikringsselskap. 17* 7. Beregning av premiereserve i skadesforsikringsselskap 17* 8. Om centralisering av den offisielle statistikk 18* 9. Pantelånsrabatt kan ikke føres som «renter«18* 10. Tillegg til forsikringslovens 94 18* V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 19* Tabeller (se 'efterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) I XI Tabeller Fortegnelse pr over innenlandske forsikringsselskaper. 103 Fortegnelse pr. al/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 113

7 Tabeller. Side Tableaux. 1) Page Norske livsforsikringsselskaper. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto 2 2. Balansekonto 4 3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 6 4. Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret Kollektive kapital- og renteforsikringer 20 Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tabl. 1. Compte de profits et pertes. 2 2 Bilan 4 3. Spécifications du compte de profits et pertes 6 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice Charge budgétaire causée par les décès de l'année Assurances et rentes collectives 20 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto : a. Aktieselskaper 24 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 36 C. Gjensidige selskaper med hel utligning 44 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a Sociétés anonymes b. Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) C. Sociétés mutuelles à répartition totale Balansekonto : a. Aktieselskaper 46 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 52 C. Gjensidige selskaper med hel utligning Bilan : a Sociétés anonymes b. Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) c. Sociétés mutuelles à répartition totale Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brandforsikring (B.) 58 B. Transportforsikring () 64 C. Ansvarsforsikring (A.). 74 D. l3lindeforsikring (Bl.).. 74 E. Blindtarmforsikring (Bit.) 74 F. Garantiforsikring (Ga.) G. Glasforsikring (GO 76 H. Husdyrforsikring (Hd.).. 78 I. Husleieforsikring (HI.) J. Maskinforsikring (Ma.) K. Motorvognforsikring (Mv.) Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler: A. Assurance contre l'incendie 58 B. Assurance de transport.. 64 C. Assurance de la responsabilité civile 74 D. Assurance contre la cécité 74 E. Assurance contre lappen - dicite 74 F. Assurance de garantie.. 76 G. Assurance contre le bris des glaces 76 H. Assurance sur le bétail. 78 I. Assurance des loyers. 78 J. Assurance des machines 78 K. Assurance des voitures moteur 78 1) On trouvera un index complet en français à la tète des tableaux, v. pages I XI.

8 Side L. Reisegodsforsikring (R.). 80 M. Storm- og haglskadeforsikring (St. & Hg.) 80 N. Tyveriforsikring (Tv.) 80 O. Ulykkesforsikring (U.) 82 P. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 82 Q. Diverse 82 Page L. Assurance des bagages.. 80 M. Assurance contre l'orage et la grêle 80 N. Assurance contre le vol Assurance contre les accidents 82 P. Assurance des conduites d'eaux 82 Q Branches diverses 82 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 88 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) TabI. 11. Primes, payements par suite de sinistres etc., frais et impôts, réserves transitoires, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à la fin de l'exercice 88 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 13. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brandforsikring (B.) 94 B. Transportforsikring () 96 C. Ansvarsforsikring (A.). 98 D. Garantiforsikring (Ga.) E. Glasforsikring (G1.) 98 F. Maskinforsikring (Ma.) G. Motorvognforsikring (Mv.) 98 H. Reisegodsforsikring (R.).. 98 I. Tyveriforsikring (Tv.) J. Ulykkesforsikring (U.) Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tabl. 13. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à. régler: A. Assurance contre l'incendie 94 B. Assurance de transport. 96 C. Assurance de la responsabilité civile 98 I). Assurance de garantie. 98 E. Assurance contre le bris des glaces. 98 F. Assurance des machines 98 G. Assurance des voitures à. moteur 98 H. Assurance des bagages. 98 I. Assurance contre le vol 100 J. Assurance contre les accidents 100

9 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringsloven). 1. Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: A. B. Bjørn, høiesterettsassessor, formann og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Reidar Due, børskommissær, forretningskyndig medlem (beskikket 4. juli 1924). Som varamenn er beskikket: D. IL Christiansen, høiesterettsassessor, for det juridiske medlem (beskikket 4. april 1919). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai 1917). Sverre Thorkildsen, bankdirektør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 4. juli 1924). 2. Nevnden ( 6). Som medlemmer er beskikket: P. I. Paulsen, høiesterettsassessor, formann, (beskikket 11. januar 1924). Joh. Baumann, grosserer, (beskikket 11.januar 1924). G. Kamstrup Hegge, bankchef, (beskikket 11. januar 1924). Som varamenn er besaket: M. C. Backer, høiesterettsassessor, for formannen (beskikket 11. januar 1924). Robert Jacobsen, høiesterettsadyokat, for de to andre medlemmer (beskikket 11. januar 1924). 3. Forsikringsrådets tjenestemenn: Aktuar: Karl Færden, aktuar (ansatt 8. januar 1917). Revisor: Yngvar Andresen (ansatt 6. august 1923). Sekretær: Per Vasmoen (ansatt 30. august 1920). Sigurd Lone (ansatt 11. oktober 1920). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket:

10 Forsik ri n gsselskaper 2* Ved Andvake: direktør Birger Wyller. Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram: underdirektør Emil Schreiner. Frigg: sorenskriver O. Wetteland. Gjensidige: underdirektør Emil Schreiner. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea: finansborgermester Vilhelm Lie. 1 Idun: byråchef L. Klæboe. Norske Folk: direktør Birger Wyller. Norske Forenede: byråchef Einar Storsteen. 2 Norske Liv: byråchef L. Klæboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Odd Aune. Brage: M. Wiig. Fram: C. C. Christiansen. Frigg: Bjarne Fleischer. >> Gjensidige: Olaf Gran. Glitne: Trygve Hoel. Hygea: Thorvald Dahl. Idun: Ivar Hesselberg. Norske Folk: Olav Aabakken. Norske Forenede: Martin Andresen. Norske Liv: N. Solberg. 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budgettiirene: 1920/ /22 /23 Løn til det forsikringstekniske medlem 13,000 13,000 13,000 Honorar til de to andre medlemmer 4,800 4,800 4,800 Godtgjørelse for formannshvervet 1,200 1,200 1,200 Lønninger til funksjonærene 22,646 25,800 29,019 Husleie, opvarmning og belysning.... 4,779 3,343 2,787 Trykningsomkostninger 7,406 6,389 7,288 Inventar, bøker og bladhold 680 1,463 1,321 Øvrige utgifter 3 18, , ,229 Tilsammen 72,822 71,447 71,644 Med cand. jur. Andr. Tønneseu som fast stedfortredende tillitsmann. 2 Beskikket for den tid hvori ekspedisjonschef Thorsen er fraværende fra departementet. 3 Inkl. dyrtidstillegg kr. 9, Inkl. dyrtidstillegg kr. 5, Inkl. dyrtidstillegg kr. 1,340.

11 3* Forsikringsselskaper, 11,1./ 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 18. januar 1924 er det bestemt at selskapenes avgift for 1923 skal settes til 0,5 pro mille av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret I utligningen for 1923 deltok 143 innenlandske og 63 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 63,509 og kr. 8,025, tilsammen kr. 71,534. Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter i budgettåret kr. 71,644 med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen kr. 14,926, Wrest kr. 56,718, hvorefter der blir et uanvendt beløp på kr. 14,816.

12 II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 11 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet, nemlig: 1. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Frigg, 5. Gjensidige, 6. - Glilne, 7. Hygea, 8. Idun, 9. Norske Folk, 10. Norske Forenede, 11. Norske Liv. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Av forandringer siden forrige beretning (se dens side 4* flg.) merkes: Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norske Forenede og Norske Liv har ved livrente- og utstyrsforsikringer, som tegnes mot premie en gang for alle, inntil videre gjenoptatt den oprindelige tilleggsydelse (kfr. s. 4* i Forsikringsrådets beretninger 1919 og 1920). Norske Folk har gjenoptatt det tidligere konjunkturtillegg ved kollektive alderdomspensjoner mot engangspremie (kfr. s. 4* i beretningene 1919 og 1920). Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Norske Forenede og Norske Liv bar gjeninnført garantert forhøielseav forsikringssummen ved «forsikringer med kursgevinst», når premien betales en gang for alle. Forhøielsen er 15 pct. De tidligereanmeldte beregningsmåter for forsikringsfondet er for enkelte selskaper noget endret (kfr. s. 4* i beretningene 1918 og 1920). Idun har gjenoptatt «konjunkturforsikring» (kfr. s. 4* i beretningene 1917, 1918 og 1920), dog med den endring at den garanterte forhøielse av forsikringssummen nu er 15 pct. som ved de andre selskapers «forsikring med kursgevinst». Norske Forenede har ved kollektiv pensjonsforsikring (kfr. beretningen 1919 s. 5*) innført følgende endringer: a. ved enkepensjon: De tidligere benyttede sannsynligheter for menn å være gift senkes for alle aldre med 10 pct. b. ved barnepensjon: For A dekke eventuell dobbelt barnepensjon ved begge foreldres død forhøies nettopremien for enkel barnepensjon med 10 pct. Norske Folk har ved gjenforsikring av mindre gode liv (kfr.

13 5* Forsikringsselskaper beretningen 1916 s. 8*) gjort den endring, at tariffpremiene bestemmes på grunnlag av en «normaltabell» og en rekke «overdødelighetslabeller», der avledes av normaltabellen ved likestor procentvis forhøielse av alle aldres dødelighetskoeffisient. Som normaltabell benyttes HM. Rentefot 4 pct. p. a. Premiereserven beregnes alltid på normaltabellen, også for tidligere forsikrede i gruppen. Selskapene Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, I-Iggea, Idun og Norske Liv har for mindre gode liv innført samme grunnlag som ovenfor angitt for sådanne forsikringer i Norske Folk. Andvake har under betegnelsen «skuletrygding» («studietrygding») innført en særlig form av kapitalforsikring med dødsrisiko, hvor årspremien i de første 5 år er halvparten og i de neste 5 år tre fjerdedele av årspremien i den resterende del av forsikringstiden. Grunnlaget er det vanlige FP og 4 pct. p. a. Brage bar ved kapitalforsikring med dødsrisiko optatt «studieforsikring» kjennetegnet ved at årspremien i de første 5 eller 10 år utgjør halvparten av årspremien i den resterende del av forsikringstiden. Grunnlaget er Ifm og 4 pct. p. a. Norske Liv har ved kapitalforsikring med dødsrisiko innført som særlig form «studieforsikring», der er sammensatt av en almindelig korttidsforsikring med årspremie i forsikringstiden for de første 5 eller 10 år («studietiden») og av en derpå følgende almindelig enkel eller sammensatt livsforsikring, der regnes som inntrått ved studietidens utløp. Grunnlaget er WI og 4 pct. p. a. Fram har i folkeforsikringsavdelingen ved den sammensatte. konfirmasjons- og alderdomsforsikring innført en tidsbegrenset premiefritagelsesforsikring på forsørgerens liv. Der beregnes ikke herfor noget særskilt premietillegg. 3. Forsikringsvilkår. A. Karensvilkår. Fram har avkortet karenstiden ved folkeforsikring fra 2 til 1 år og ved almindelig forsikring fra 3 til 1 år. Den tilsvarende reduksjon i karensbegrensningen er gjort gjeldende for premiefritagelse ved invaliditet. I karensåret skjer ved sykdomsdødsfall alene tilbakebetaling av premie. De nye vilkår kommer også til anvendelse på selskapets eldre forsikringer. Norske Folk har avkortet karenstiden for forsikringer mot månedspremie fra 2 til 1 år. Den kortere karenstid gjelder såvel for utbetaling av forsikringsbeløp ved død som for premiefritagelse ved invaliditet. I karensåret utbetales der ved sykdomsdødsfall kun en så stor del av forsikringssummen som svarer til forholdet mellem

14 Forsikringsselskaper den forløpne forsikringstid og 1 år. Der utbetales dog aldrig mindre enn summen av de innbetalte premier. De nye vilkår kommer også til anvendelse på selskapets eldre forsikringer mot månedspremie. B. Gjenkjeps- og fripoliseregler. Selskapene Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun og Norske Liv har endret sine gjenkjøps- og fripoliseregler for mindre gode liv (kfr. beretningene 1916, 1917 og 1918) således at de i hvert enkelt selskap herefter er de samme som for normale liv. De nye regler blir også gjeldende for tidligere tegnede -forsikringer såfremt ikke de eldre regler er gunstigere for den forsikrede. I Norske Folk gjelder for mindre gode liv det avgivende selskaps gjenkjøps- og fripoliseregler. Norske Forenede har for gjenkjøp av bonustilleggsforsikringene innført den regel at gjenkjøpsverdien er lik forsikringens matematiske verdi fratrukket 2 pct. av dens forsikringssum. 4. Nedsettelse av aktiekapitalen. Idun har, med virkning fra utgangen av 1923, nedsatt aktiekapitalen fra 1,800,000 kroner til 300,000 kroner, idet der samtidig av overskuddsmidler til sikkerhetsfondet («Forsikringstågernes særfond») er henlagt 1,500,000 kroner. Aktiekapitalens nedsettelse er skjedd efter aktielovens 85 (kfr. Forsikringsrådets beretning 1921 s. 15*). 5. Undersøkelse efter forsikringslovens 86. De av Forsikringsrådet i henhold til forsikringslovens 86 foretagne undersøkelser har - hittil ikke git anledning til særlig omtale. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har 3 utenlandske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig: 1. Nordstjernan, 2. Svea, 3. Svenska Lif. 2. Ophør og overdragelse av portefolje. Brand-och Lifförsiikrings Aktiebolaget Skeine, Malmø, som fra 1. januar foreløbig ophørte med livsforsikringsvirksomheten i Norge, overdrog i løpet av sommeren hele sin norske livsforsikringsportefølje til Brand-och Lifförsiikrings-Aktiebolaget Svea.

15 7* Forsikringsselskaper Overdragelsen er foregått overensstemmende med den svenske forsikringslov, og da der ved utløpet av den foreskrevne avstemningsfrist ikke var innkommet et sa stort antall innsigelser mot overdragelsen, som efter den svenske lov kreves for å hindre den, har den svenske Försäkringsinspektion i medhold av loven gitt sitt samtykke til overdragelsen (Forsikringsrådets kunngjørelse av 25. oktober 1923). 3. Forsikringsvilkår. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstfernan har for forsikring uten lægeundersøkelse innført nye vilkår, således at forsikringssøkende, som ikke har fylt 50 år, kan erholde forsikring uten lægeundersøkelse til et beløp av hoist 10,000 kroner med samme gyldighet som om lægeundersøkelse hadde funnet sted. Bevilges der for forsikringssøkende under 50 år større forsikring enn 10,000 kroner, så gjelder for det beløp som overstiger 10,000 kroner de karensbestemmelser som nedenfor angis for forsikringssøkende, der er over 50 år. Forsikringssøkende som har fylt 50 år, får forsikring uten lægeundersøkelse med det forbehold, at hvis dødsfall inntreffer i de to første forsikringsår av annen årsak enn som umiddelbar følge av ulykkestilfelle, utbetales så mange fireogtyvendedele av forsikringssummen som antallet av påbegynte forsikringsmåneder, dog utbetales i intet tilfelle lavere beløp enn summen av innbetalte premier.

16 III. Skadesforsikring. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 148 norske selskaper og 64 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 89 aktieselskaper og 59 gjensidige selskaper, av de utenlandske selskaper var 63 aktieselskaper og 1 gjensidig selskap. Av de utenlandske selskaper var 12 tyske, 15 britiske, 14 svenske, 14 danske, 5 schweiziske, 2 franske, 1 hollandsk og 1 finsk. I regnskapssammenstillingen for 1921 var medtatt 148 norske og 77 utenlandske selskaper. I er der tilkommet 4 norske og 1 utenlandsk selskap; utgått er 4 norske og 14 utenlandske selskaper. Tilkommet er av norske selskaper: Europeiske Vare- og Reisegodsforsikrings-Aktieselskap, Forsikringsaktieselskapet Samvirke, Anth. B. Nilsen & Co.s Reas. Co. 1), Glemmen gjensidige Brandassuranceforening. Utgått er: av norske: Bagage og Vestlandske Fors. Desuten er 2 selskaper, Jason og Kristiansands Re, ikke kommet med i regnskapssammenstillingen, idet regnskapene ikke var innkommet ved statistikens opsetning. Det samme gjelder Helios, Norske Assuranceunion, Norske Globus og Prebensens Re, som heller ikke hadde innsendt regnskap for Endel av de i regnskapssammenstillingen medtagne regnskaper er ennu ikke offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende. Av utenlandske selskaper er tilkommet: Dansk Merkur, og utgått: Agrippina, Albingia, Allgemeine i Dresden, Atlantica, Deutscher Lloyd, Europäischer Güter, Flevo, Frankfurter Allgemeine, Internationaler Lloyd, Mannheimer, Nord-West-Deutsche, Svenska Lloyd, Vaterländische & Rhenania og Vega. De i representerte forsikringsarter og deres fordeling på selskapene sees av omstående tabell. Her og i det følgende er «sjøforsikring» henregnet unner «transportforsikring». 1) Se note 8, tabell 8 a, pag. 24.

17 9* Forsikringsselskaper Forsikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper ialt Norske selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktieselskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper L Brandforsikring Transportforsikring Ansvarsforsikring Blindeforsikring Blindtarmforsikring 6. Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring Storm- og haglskadeforsikring Tyveriforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Diverse Forøvrig henvises til de side 105 flg. og 114 fig. inntagne fortegnelser over norske og her i landet representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er ført frem til 31. desember Forandringene siden forrige beretning fremgår av folgende: Norske selskaper. Forandringer inntil 30. juni A. Nye selskaper. Industriens Assurance Aktieselskap, Kristiania, reg. 6. september Bøndernes Forsikringsselskap, Aktieselskap, Kristiania, reg. 4. oktober Det norske Brandassuranceselskap A/S Bergen, reg. 1. november Kristiania Assuranceselskap Aktieselskap, Kristiania, reg. 21. november Nordenfjeldske Forsikrings-Aktieselskap «Nidaros», Trondhjem, reg. 4. desember Reassurancekassen for Husdyrforsikring, gjensidig, Kristiania, reg. 15. desember it

18 Forsikringsselskaper 10* Nye Norske Gjensidig Forsikringsselskap, Kristiania, reg. 31. desember Streikeforsikringen - gjensidig -- Arendal, reg. 19. mars Den gjensidige bilforsikringsforening Østlandet, Hamar, reg. 30. april Norsk Aktieselskap Promotor, Kredit og Skadeforsikring, Kristiania, reg. 2. niai B. Ophor. Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, tatt under konkursbehandling den 212 august.*) Sørlandets Assuranceforening - gjensidig - Arendal, reg. 2. august Fjeld, Norsk Skadesforsikringsselskap, Aktieselskap, reg. 15. september Den vestfoldske Skibsassuranceforening - gjensidig - Tønsberg, har anmeldt ophør fra 31. desember, reg. 1. oktober Niels Juuls Forsikringsaktieselskap, Kristiania, reg. 8. oktober Aktieselskapet Kristiansunds Forsikringsselskap, Kristiansund, reg. 7. mars Warrisk Underwriters Group, Aktieselskap, Kristiania, reg. 25. april Forsikringsaktieselskapet Oslo, Kristiania. Selskapet er tatt under konkursbehandling den 3. mai Porsgrunds Forsikringsselskap A/S, Porsgrund. Selskapet er tatt under konkursbehandling den 7. mai Folgende selskaper som tidligere har anmeldt ophør, har anmeldt endelig opløsning: Aktieselskapet Reinsurance, Kristiania, reg. 31. desember Tryggve Sagens Reassuranseselsk.ap, Aktieselskap, Kristiania, reg. 12. jannar For Forsikringsaktieselskapet Iris, Kristiania, som blev tatt under konkursbehandling den 17. september 1921 er behandlingen av boet innstillet den 5. desember 1923 i henhold til konkursloyens. 20. Utenlandske selskaper. Forandringer inntil 30. juni A. Nye selskaper. Union Insurance Society of Canton. Limited, forsikringsart: brandforsikring ; representant : Munthe-Kaas & Sandberg, reg. 17. januar " Jfr. «Rettelser» til forrige beretning.

19 1 I *Forsikringsselskaper, , , Återforsäkrings Aktie Bolaget Astrea, Goteborg, forsikringsart: tyveriforsikring ; representant: Arth. Svendsen, reg. 19. mai The Employers' Liability Assurance Corporation Limited, London, forsikringsart: brandforsikring; representant: E. G. Sporck, reg. 2. juni B. Optagelse av nye forsikringsarter. Commercial Union Assurance Company Limited, London, har optatt transportforsikring, reg. 6. september The London Assurance Corporation, har optatt motorvogn-, ansvarsog ulykkesforsikring, reg. 24. oktober «Zürich» Allgemeine Unfall- und Haftpflicht Versicherungs Aktiengesellschaft in Zürich, har optatt sykeforsikring og motorvognforsikring, reg. 11. februar 1924 og 15. mai C. Bytte av representant. Mannheimer Versicherungsgesellschaft, Aktieselskap, er overgått fra advokat Georg Myhre til Peter Thr. Duborgh. (Meddelelse fra Forsikringsrådet av 10. juli 1923) D. Ophor. «Vaterländische» und «Rhenania», Vereinigte Versicherungs-Gesellschaften, Aktien-Gesellschaft, er ophørt med virksomheten i Norge, reg. 6. juni Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft, Magdeburg, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 16. juli Wilhelma in Magdeburg, Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft, er ophørt med virksomheten i Norge, reg. 20. juli E. Frigjorelse av depositum. (I tilfelle mot sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105,) Deutscher Lloyd, Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Berlin, for transportforsikring kr. 11, den 11. juni «Vaterländische» und «Rhenania» Vereinigte Versicherungs-Gesellschaften, Aktien-Gesellschaft, Køln, for transport- og ulykkesforsikring, hele depotet frigit den 9. juli Mannheimer Versicherungsgesellschaft, Mannheim, for transport-, brand- og tyveriforsikring kr. 80,000 den 9. juli Danske Lloyd, Sø- og Transportforsikrings-Aktieselskab, Kjøbenhavn, for transportforsikring kr. 14,000 den 13. november 1923.

20 Forsikringsselskaper 1 2*»Agrippina«See-, Fluss- und Landtransport-Versicherungs-Gesellschaft, Köln, for transportforsikring ca. kr. 16,000 den 21. januar «Allianz», Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Berlin, for transportforsikring yderligere kr. 12,500 den 23. januar Aktieselskabet Nye Danske Brandforsikrings-Selskab, Kjobenhavn, for tyveriforsikring kr. 9,806,40 den 7. februar Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft, Magdeburg, for brandforsikring, hele depotet frigit den 16. juni Sjaörsäkrings Aktiebolaget Vega, Stockholm. Av depotet har Forsikringsrådet uttatt kr til dekning av anmeldte krav, jfr. s. 26 i Forsikringsrådets beretning Wilhelma in Magdeburg Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Magdeburg, for transportforsikring yderligere kr. 2,500 den 30. juni 1924.

21 IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers deposituml) (Forsikringslovens 100, punkt 7, og 101, punkt 8). Av 106 selskaper er pr. 30. juni 1924 deponert verdier til et pålydende av omkring 13,6 millioner kroner. Verdiene fordeler sig således: Verdienes betegnelse Statsobligasjoner..» -» Norges Statsbaners lån Årlig rente 0/0 3 31/ / /2 4 Spesifisert kr. 1,088,214 1,024,136 2,210, , , ,080 80,000 Pålydende Utført kr. 6,149, ,200 Hypotekbankobligasjoner Arbeiderbruk- og boligbankobligasjoner. -» - Smaabruk- og boligbankobligasjoner» Innlånsbeviser i norske banker (inkl. sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105) 31/ / /2 1,165, , , ,500 90,000 50,000 60,000 83,000 2,551, , ,000 4,356,410 Tilsammen 13,599,937 Deposisjonsbeløpet er : kr. 100,000 for livsfors., brandfors., transportfors., (sjøfors.) ; kr. 50,000 for ansvarsfors., ulykkesfors., motorvognfors., motorbåtfors., garantifors., maskinfors. ; kr. 10,000 for storm- og haglskadefors.; kr. 5,000 for glasfors. og kr. 25,000 for de øvrige anmeldte arter (reisegodsfors., tyverifors.).

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool NFT 2/1994 Naturskadeforsikring Norsk Naturskadepool av advokat Erling Rikheim, tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960

Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960 Bidrag til sesjonen Trygghet risiko og forsikring Norske historiedager Sogndal 2-5 mai 2013 Bidraget er et lettere omarbeidet kapittelutkast til kommende bok om Storebrands historie Vennligst ingen sitering

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet av professor dr. juris Knut S. Selmer Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Bilag 4. Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet

Bilag 4. Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet Bilag 4 Fredrik Moe: Klausuler om verdifasthet KLAUSULER OM VERDIFASTHET Av høyesterettsadvokat FREDRIK MOE, Norge INNLEDNING Emnets tittel trenger en presisering og en grensedragning. Klausuler er i denne

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Rt-1966-1470 Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt.

Rt-1966-1470 <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. Page 1 of 6 Rt-1966-1470 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1966-12-16 PUBLISERT: Rt-1966-1470 STIKKORD: Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: A overførte 15. desember sin

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer