Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og Overformynderiene 1917 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) 35. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) 36. Norges handel (Commerce.) 37. Sjømannsforsikringen Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pécheurs.) 38. Fattigvesenet 1918 og (Assistance publique.) 39. Folketellingen 1 desember I. Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Hussamlinger pä landet. (Recensement. I. Population et superficie des divisions administratives, etc.) 40. Folketellingen 1 desember Trossamfund. (Hjemmehørende folkemengde.) (Recensement. II. Population de droit classée par culte.) 41. Norges jernbaner 1920/21. (Chemins de fer norvégiens.) 42. Rekruttering (Recrutement.) 43. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.) 44. Arbeidslonninger 1920 og (Gages annuels des domestiques et salaires dcs ouvriers.) 45. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 46. Civil rettspleie 1919 og (Justice civile.) 47. Norges kommunale finanser 1917/18. (Finances des communes.) 48. Norges bergverksdrift 1919 og (Mines et usines.) 49. Produksjonsstatistikk for industrien (Statistique de la production industrielle.) 50. Norges postvesen (Statistique postale.) 51. Norges Brandkasse (Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie pour les années 1913 d 1917.) 52. Jordbruk og fedrift (Agriculture et élève du bétail.) 53. Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 54. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 55. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 juli. (Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le ler juillet.) 56. Norges telegrafvesen 1920/21. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 57. Private aktiebanker (Banques privées par actions.) 58. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 59. Den norske Statskasses finanser 1 juli juni (Finances de l'état.) 60. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) 61. Sykeforsikringen (Assurance-maladie.) 62. Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool.) 63. Norges kommunale finanser 1918/1919. (Finances des communes.) 64. Kriminalstatistikk og Kriminell Rettspleie 1917 og (Criminalité et Justice criminelle.) 65. Norges skibsfart (Navigation.) 66. Stortingsvalget (Elections en 1921 pour le (Storting».) 67. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) 68. Norges handel (Commerce.) 69. Rekruttering (Recrutement.) 70. Norges bergverksdrift (Mines et usines.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 For året 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr x ) D- - D » D » x »» »--» » rekke VII, ) » »» 86.

5 Til Kongen. I henhold til AS' 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved å avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, ført ajour til 31. desember 1923, over anmeldte selskaper som faller inn under forsikringsloven. Kristiania den 5. august ærbødighet Forsikringsrådet A. Bjorn. Thy. Richardt. Reidar Due. K. Færden.

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet 1* 2. Nevnden 1* 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 1* 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsrådets utgifter *2* 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. I. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 4* 3. Forsikringsvilkår 4. Nedsettelse av aktiekapitalen 6* 5. Undersøkelse efter forsikringslovens 86 B. Ulenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 6* 2. Ophør og overdragelse av portefølje 3. Forsikringsvilkår 7* --III. Skadesforsikring 8* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 13* 2. Dispensasjoner 14* 3. Uttalelse om utenlandsk livsforsikringsselskap 14* 4. Skal regnskap efter forsikringslovens, 64 avlegges av likviderende selskaper 9 15* 5. Utligning av efterskudd i gjensidig selskap 17* 6. Utdeling av aktieutbytte fra reservefondet i skadesforsikringsselskap. 17* 7. Beregning av premiereserve i skadesforsikringsselskap 17* 8. Om centralisering av den offisielle statistikk 18* 9. Pantelånsrabatt kan ikke føres som «renter«18* 10. Tillegg til forsikringslovens 94 18* V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 19* Tabeller (se 'efterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) I XI Tabeller Fortegnelse pr over innenlandske forsikringsselskaper. 103 Fortegnelse pr. al/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 113

7 Tabeller. Side Tableaux. 1) Page Norske livsforsikringsselskaper. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto 2 2. Balansekonto 4 3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 6 4. Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret Kollektive kapital- og renteforsikringer 20 Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tabl. 1. Compte de profits et pertes. 2 2 Bilan 4 3. Spécifications du compte de profits et pertes 6 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice Charge budgétaire causée par les décès de l'année Assurances et rentes collectives 20 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto : a. Aktieselskaper 24 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 36 C. Gjensidige selskaper med hel utligning 44 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a Sociétés anonymes b. Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) C. Sociétés mutuelles à répartition totale Balansekonto : a. Aktieselskaper 46 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 52 C. Gjensidige selskaper med hel utligning Bilan : a Sociétés anonymes b. Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) c. Sociétés mutuelles à répartition totale Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brandforsikring (B.) 58 B. Transportforsikring () 64 C. Ansvarsforsikring (A.). 74 D. l3lindeforsikring (Bl.).. 74 E. Blindtarmforsikring (Bit.) 74 F. Garantiforsikring (Ga.) G. Glasforsikring (GO 76 H. Husdyrforsikring (Hd.).. 78 I. Husleieforsikring (HI.) J. Maskinforsikring (Ma.) K. Motorvognforsikring (Mv.) Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler: A. Assurance contre l'incendie 58 B. Assurance de transport.. 64 C. Assurance de la responsabilité civile 74 D. Assurance contre la cécité 74 E. Assurance contre lappen - dicite 74 F. Assurance de garantie.. 76 G. Assurance contre le bris des glaces 76 H. Assurance sur le bétail. 78 I. Assurance des loyers. 78 J. Assurance des machines 78 K. Assurance des voitures moteur 78 1) On trouvera un index complet en français à la tète des tableaux, v. pages I XI.

8 Side L. Reisegodsforsikring (R.). 80 M. Storm- og haglskadeforsikring (St. & Hg.) 80 N. Tyveriforsikring (Tv.) 80 O. Ulykkesforsikring (U.) 82 P. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 82 Q. Diverse 82 Page L. Assurance des bagages.. 80 M. Assurance contre l'orage et la grêle 80 N. Assurance contre le vol Assurance contre les accidents 82 P. Assurance des conduites d'eaux 82 Q Branches diverses 82 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 88 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) TabI. 11. Primes, payements par suite de sinistres etc., frais et impôts, réserves transitoires, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à la fin de l'exercice 88 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 13. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. Brandforsikring (B.) 94 B. Transportforsikring () 96 C. Ansvarsforsikring (A.). 98 D. Garantiforsikring (Ga.) E. Glasforsikring (G1.) 98 F. Maskinforsikring (Ma.) G. Motorvognforsikring (Mv.) 98 H. Reisegodsforsikring (R.).. 98 I. Tyveriforsikring (Tv.) J. Ulykkesforsikring (U.) Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tabl. 13. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à. régler: A. Assurance contre l'incendie 94 B. Assurance de transport. 96 C. Assurance de la responsabilité civile 98 I). Assurance de garantie. 98 E. Assurance contre le bris des glaces. 98 F. Assurance des machines 98 G. Assurance des voitures à. moteur 98 H. Assurance des bagages. 98 I. Assurance contre le vol 100 J. Assurance contre les accidents 100

9 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringsloven). 1. Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: A. B. Bjørn, høiesterettsassessor, formann og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Reidar Due, børskommissær, forretningskyndig medlem (beskikket 4. juli 1924). Som varamenn er beskikket: D. IL Christiansen, høiesterettsassessor, for det juridiske medlem (beskikket 4. april 1919). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai 1917). Sverre Thorkildsen, bankdirektør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 4. juli 1924). 2. Nevnden ( 6). Som medlemmer er beskikket: P. I. Paulsen, høiesterettsassessor, formann, (beskikket 11. januar 1924). Joh. Baumann, grosserer, (beskikket 11.januar 1924). G. Kamstrup Hegge, bankchef, (beskikket 11. januar 1924). Som varamenn er besaket: M. C. Backer, høiesterettsassessor, for formannen (beskikket 11. januar 1924). Robert Jacobsen, høiesterettsadyokat, for de to andre medlemmer (beskikket 11. januar 1924). 3. Forsikringsrådets tjenestemenn: Aktuar: Karl Færden, aktuar (ansatt 8. januar 1917). Revisor: Yngvar Andresen (ansatt 6. august 1923). Sekretær: Per Vasmoen (ansatt 30. august 1920). Sigurd Lone (ansatt 11. oktober 1920). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket:

10 Forsik ri n gsselskaper 2* Ved Andvake: direktør Birger Wyller. Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram: underdirektør Emil Schreiner. Frigg: sorenskriver O. Wetteland. Gjensidige: underdirektør Emil Schreiner. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea: finansborgermester Vilhelm Lie. 1 Idun: byråchef L. Klæboe. Norske Folk: direktør Birger Wyller. Norske Forenede: byråchef Einar Storsteen. 2 Norske Liv: byråchef L. Klæboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Odd Aune. Brage: M. Wiig. Fram: C. C. Christiansen. Frigg: Bjarne Fleischer. >> Gjensidige: Olaf Gran. Glitne: Trygve Hoel. Hygea: Thorvald Dahl. Idun: Ivar Hesselberg. Norske Folk: Olav Aabakken. Norske Forenede: Martin Andresen. Norske Liv: N. Solberg. 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budgettiirene: 1920/ /22 /23 Løn til det forsikringstekniske medlem 13,000 13,000 13,000 Honorar til de to andre medlemmer 4,800 4,800 4,800 Godtgjørelse for formannshvervet 1,200 1,200 1,200 Lønninger til funksjonærene 22,646 25,800 29,019 Husleie, opvarmning og belysning.... 4,779 3,343 2,787 Trykningsomkostninger 7,406 6,389 7,288 Inventar, bøker og bladhold 680 1,463 1,321 Øvrige utgifter 3 18, , ,229 Tilsammen 72,822 71,447 71,644 Med cand. jur. Andr. Tønneseu som fast stedfortredende tillitsmann. 2 Beskikket for den tid hvori ekspedisjonschef Thorsen er fraværende fra departementet. 3 Inkl. dyrtidstillegg kr. 9, Inkl. dyrtidstillegg kr. 5, Inkl. dyrtidstillegg kr. 1,340.

11 3* Forsikringsselskaper, 11,1./ 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 18. januar 1924 er det bestemt at selskapenes avgift for 1923 skal settes til 0,5 pro mille av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret I utligningen for 1923 deltok 143 innenlandske og 63 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 63,509 og kr. 8,025, tilsammen kr. 71,534. Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter i budgettåret kr. 71,644 med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen kr. 14,926, Wrest kr. 56,718, hvorefter der blir et uanvendt beløp på kr. 14,816.

12 II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 11 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet, nemlig: 1. Andvake, 2. Brage, 3. Fram, 4. Frigg, 5. Gjensidige, 6. - Glilne, 7. Hygea, 8. Idun, 9. Norske Folk, 10. Norske Forenede, 11. Norske Liv. 2. Grunnlag og forsikringsformer. Av forandringer siden forrige beretning (se dens side 4* flg.) merkes: Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norske Forenede og Norske Liv har ved livrente- og utstyrsforsikringer, som tegnes mot premie en gang for alle, inntil videre gjenoptatt den oprindelige tilleggsydelse (kfr. s. 4* i Forsikringsrådets beretninger 1919 og 1920). Norske Folk har gjenoptatt det tidligere konjunkturtillegg ved kollektive alderdomspensjoner mot engangspremie (kfr. s. 4* i beretningene 1919 og 1920). Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Norske Forenede og Norske Liv bar gjeninnført garantert forhøielseav forsikringssummen ved «forsikringer med kursgevinst», når premien betales en gang for alle. Forhøielsen er 15 pct. De tidligereanmeldte beregningsmåter for forsikringsfondet er for enkelte selskaper noget endret (kfr. s. 4* i beretningene 1918 og 1920). Idun har gjenoptatt «konjunkturforsikring» (kfr. s. 4* i beretningene 1917, 1918 og 1920), dog med den endring at den garanterte forhøielse av forsikringssummen nu er 15 pct. som ved de andre selskapers «forsikring med kursgevinst». Norske Forenede har ved kollektiv pensjonsforsikring (kfr. beretningen 1919 s. 5*) innført følgende endringer: a. ved enkepensjon: De tidligere benyttede sannsynligheter for menn å være gift senkes for alle aldre med 10 pct. b. ved barnepensjon: For A dekke eventuell dobbelt barnepensjon ved begge foreldres død forhøies nettopremien for enkel barnepensjon med 10 pct. Norske Folk har ved gjenforsikring av mindre gode liv (kfr.

13 5* Forsikringsselskaper beretningen 1916 s. 8*) gjort den endring, at tariffpremiene bestemmes på grunnlag av en «normaltabell» og en rekke «overdødelighetslabeller», der avledes av normaltabellen ved likestor procentvis forhøielse av alle aldres dødelighetskoeffisient. Som normaltabell benyttes HM. Rentefot 4 pct. p. a. Premiereserven beregnes alltid på normaltabellen, også for tidligere forsikrede i gruppen. Selskapene Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, I-Iggea, Idun og Norske Liv har for mindre gode liv innført samme grunnlag som ovenfor angitt for sådanne forsikringer i Norske Folk. Andvake har under betegnelsen «skuletrygding» («studietrygding») innført en særlig form av kapitalforsikring med dødsrisiko, hvor årspremien i de første 5 år er halvparten og i de neste 5 år tre fjerdedele av årspremien i den resterende del av forsikringstiden. Grunnlaget er det vanlige FP og 4 pct. p. a. Brage bar ved kapitalforsikring med dødsrisiko optatt «studieforsikring» kjennetegnet ved at årspremien i de første 5 eller 10 år utgjør halvparten av årspremien i den resterende del av forsikringstiden. Grunnlaget er Ifm og 4 pct. p. a. Norske Liv har ved kapitalforsikring med dødsrisiko innført som særlig form «studieforsikring», der er sammensatt av en almindelig korttidsforsikring med årspremie i forsikringstiden for de første 5 eller 10 år («studietiden») og av en derpå følgende almindelig enkel eller sammensatt livsforsikring, der regnes som inntrått ved studietidens utløp. Grunnlaget er WI og 4 pct. p. a. Fram har i folkeforsikringsavdelingen ved den sammensatte. konfirmasjons- og alderdomsforsikring innført en tidsbegrenset premiefritagelsesforsikring på forsørgerens liv. Der beregnes ikke herfor noget særskilt premietillegg. 3. Forsikringsvilkår. A. Karensvilkår. Fram har avkortet karenstiden ved folkeforsikring fra 2 til 1 år og ved almindelig forsikring fra 3 til 1 år. Den tilsvarende reduksjon i karensbegrensningen er gjort gjeldende for premiefritagelse ved invaliditet. I karensåret skjer ved sykdomsdødsfall alene tilbakebetaling av premie. De nye vilkår kommer også til anvendelse på selskapets eldre forsikringer. Norske Folk har avkortet karenstiden for forsikringer mot månedspremie fra 2 til 1 år. Den kortere karenstid gjelder såvel for utbetaling av forsikringsbeløp ved død som for premiefritagelse ved invaliditet. I karensåret utbetales der ved sykdomsdødsfall kun en så stor del av forsikringssummen som svarer til forholdet mellem

14 Forsikringsselskaper den forløpne forsikringstid og 1 år. Der utbetales dog aldrig mindre enn summen av de innbetalte premier. De nye vilkår kommer også til anvendelse på selskapets eldre forsikringer mot månedspremie. B. Gjenkjeps- og fripoliseregler. Selskapene Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun og Norske Liv har endret sine gjenkjøps- og fripoliseregler for mindre gode liv (kfr. beretningene 1916, 1917 og 1918) således at de i hvert enkelt selskap herefter er de samme som for normale liv. De nye regler blir også gjeldende for tidligere tegnede -forsikringer såfremt ikke de eldre regler er gunstigere for den forsikrede. I Norske Folk gjelder for mindre gode liv det avgivende selskaps gjenkjøps- og fripoliseregler. Norske Forenede har for gjenkjøp av bonustilleggsforsikringene innført den regel at gjenkjøpsverdien er lik forsikringens matematiske verdi fratrukket 2 pct. av dens forsikringssum. 4. Nedsettelse av aktiekapitalen. Idun har, med virkning fra utgangen av 1923, nedsatt aktiekapitalen fra 1,800,000 kroner til 300,000 kroner, idet der samtidig av overskuddsmidler til sikkerhetsfondet («Forsikringstågernes særfond») er henlagt 1,500,000 kroner. Aktiekapitalens nedsettelse er skjedd efter aktielovens 85 (kfr. Forsikringsrådets beretning 1921 s. 15*). 5. Undersøkelse efter forsikringslovens 86. De av Forsikringsrådet i henhold til forsikringslovens 86 foretagne undersøkelser har - hittil ikke git anledning til særlig omtale. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har 3 utenlandske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig: 1. Nordstjernan, 2. Svea, 3. Svenska Lif. 2. Ophør og overdragelse av portefolje. Brand-och Lifförsiikrings Aktiebolaget Skeine, Malmø, som fra 1. januar foreløbig ophørte med livsforsikringsvirksomheten i Norge, overdrog i løpet av sommeren hele sin norske livsforsikringsportefølje til Brand-och Lifförsiikrings-Aktiebolaget Svea.

15 7* Forsikringsselskaper Overdragelsen er foregått overensstemmende med den svenske forsikringslov, og da der ved utløpet av den foreskrevne avstemningsfrist ikke var innkommet et sa stort antall innsigelser mot overdragelsen, som efter den svenske lov kreves for å hindre den, har den svenske Försäkringsinspektion i medhold av loven gitt sitt samtykke til overdragelsen (Forsikringsrådets kunngjørelse av 25. oktober 1923). 3. Forsikringsvilkår. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstfernan har for forsikring uten lægeundersøkelse innført nye vilkår, således at forsikringssøkende, som ikke har fylt 50 år, kan erholde forsikring uten lægeundersøkelse til et beløp av hoist 10,000 kroner med samme gyldighet som om lægeundersøkelse hadde funnet sted. Bevilges der for forsikringssøkende under 50 år større forsikring enn 10,000 kroner, så gjelder for det beløp som overstiger 10,000 kroner de karensbestemmelser som nedenfor angis for forsikringssøkende, der er over 50 år. Forsikringssøkende som har fylt 50 år, får forsikring uten lægeundersøkelse med det forbehold, at hvis dødsfall inntreffer i de to første forsikringsår av annen årsak enn som umiddelbar følge av ulykkestilfelle, utbetales så mange fireogtyvendedele av forsikringssummen som antallet av påbegynte forsikringsmåneder, dog utbetales i intet tilfelle lavere beløp enn summen av innbetalte premier.

16 III. Skadesforsikring. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 148 norske selskaper og 64 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 89 aktieselskaper og 59 gjensidige selskaper, av de utenlandske selskaper var 63 aktieselskaper og 1 gjensidig selskap. Av de utenlandske selskaper var 12 tyske, 15 britiske, 14 svenske, 14 danske, 5 schweiziske, 2 franske, 1 hollandsk og 1 finsk. I regnskapssammenstillingen for 1921 var medtatt 148 norske og 77 utenlandske selskaper. I er der tilkommet 4 norske og 1 utenlandsk selskap; utgått er 4 norske og 14 utenlandske selskaper. Tilkommet er av norske selskaper: Europeiske Vare- og Reisegodsforsikrings-Aktieselskap, Forsikringsaktieselskapet Samvirke, Anth. B. Nilsen & Co.s Reas. Co. 1), Glemmen gjensidige Brandassuranceforening. Utgått er: av norske: Bagage og Vestlandske Fors. Desuten er 2 selskaper, Jason og Kristiansands Re, ikke kommet med i regnskapssammenstillingen, idet regnskapene ikke var innkommet ved statistikens opsetning. Det samme gjelder Helios, Norske Assuranceunion, Norske Globus og Prebensens Re, som heller ikke hadde innsendt regnskap for Endel av de i regnskapssammenstillingen medtagne regnskaper er ennu ikke offentliggjort i Norsk Kunngjørelsestidende. Av utenlandske selskaper er tilkommet: Dansk Merkur, og utgått: Agrippina, Albingia, Allgemeine i Dresden, Atlantica, Deutscher Lloyd, Europäischer Güter, Flevo, Frankfurter Allgemeine, Internationaler Lloyd, Mannheimer, Nord-West-Deutsche, Svenska Lloyd, Vaterländische & Rhenania og Vega. De i representerte forsikringsarter og deres fordeling på selskapene sees av omstående tabell. Her og i det følgende er «sjøforsikring» henregnet unner «transportforsikring». 1) Se note 8, tabell 8 a, pag. 24.

17 9* Forsikringsselskaper Forsikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper ialt Norske selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktieselskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper L Brandforsikring Transportforsikring Ansvarsforsikring Blindeforsikring Blindtarmforsikring 6. Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring Storm- og haglskadeforsikring Tyveriforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Diverse Forøvrig henvises til de side 105 flg. og 114 fig. inntagne fortegnelser over norske og her i landet representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er ført frem til 31. desember Forandringene siden forrige beretning fremgår av folgende: Norske selskaper. Forandringer inntil 30. juni A. Nye selskaper. Industriens Assurance Aktieselskap, Kristiania, reg. 6. september Bøndernes Forsikringsselskap, Aktieselskap, Kristiania, reg. 4. oktober Det norske Brandassuranceselskap A/S Bergen, reg. 1. november Kristiania Assuranceselskap Aktieselskap, Kristiania, reg. 21. november Nordenfjeldske Forsikrings-Aktieselskap «Nidaros», Trondhjem, reg. 4. desember Reassurancekassen for Husdyrforsikring, gjensidig, Kristiania, reg. 15. desember it

18 Forsikringsselskaper 10* Nye Norske Gjensidig Forsikringsselskap, Kristiania, reg. 31. desember Streikeforsikringen - gjensidig -- Arendal, reg. 19. mars Den gjensidige bilforsikringsforening Østlandet, Hamar, reg. 30. april Norsk Aktieselskap Promotor, Kredit og Skadeforsikring, Kristiania, reg. 2. niai B. Ophor. Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, tatt under konkursbehandling den 212 august.*) Sørlandets Assuranceforening - gjensidig - Arendal, reg. 2. august Fjeld, Norsk Skadesforsikringsselskap, Aktieselskap, reg. 15. september Den vestfoldske Skibsassuranceforening - gjensidig - Tønsberg, har anmeldt ophør fra 31. desember, reg. 1. oktober Niels Juuls Forsikringsaktieselskap, Kristiania, reg. 8. oktober Aktieselskapet Kristiansunds Forsikringsselskap, Kristiansund, reg. 7. mars Warrisk Underwriters Group, Aktieselskap, Kristiania, reg. 25. april Forsikringsaktieselskapet Oslo, Kristiania. Selskapet er tatt under konkursbehandling den 3. mai Porsgrunds Forsikringsselskap A/S, Porsgrund. Selskapet er tatt under konkursbehandling den 7. mai Folgende selskaper som tidligere har anmeldt ophør, har anmeldt endelig opløsning: Aktieselskapet Reinsurance, Kristiania, reg. 31. desember Tryggve Sagens Reassuranseselsk.ap, Aktieselskap, Kristiania, reg. 12. jannar For Forsikringsaktieselskapet Iris, Kristiania, som blev tatt under konkursbehandling den 17. september 1921 er behandlingen av boet innstillet den 5. desember 1923 i henhold til konkursloyens. 20. Utenlandske selskaper. Forandringer inntil 30. juni A. Nye selskaper. Union Insurance Society of Canton. Limited, forsikringsart: brandforsikring ; representant : Munthe-Kaas & Sandberg, reg. 17. januar " Jfr. «Rettelser» til forrige beretning.

19 1 I *Forsikringsselskaper, , , Återforsäkrings Aktie Bolaget Astrea, Goteborg, forsikringsart: tyveriforsikring ; representant: Arth. Svendsen, reg. 19. mai The Employers' Liability Assurance Corporation Limited, London, forsikringsart: brandforsikring; representant: E. G. Sporck, reg. 2. juni B. Optagelse av nye forsikringsarter. Commercial Union Assurance Company Limited, London, har optatt transportforsikring, reg. 6. september The London Assurance Corporation, har optatt motorvogn-, ansvarsog ulykkesforsikring, reg. 24. oktober «Zürich» Allgemeine Unfall- und Haftpflicht Versicherungs Aktiengesellschaft in Zürich, har optatt sykeforsikring og motorvognforsikring, reg. 11. februar 1924 og 15. mai C. Bytte av representant. Mannheimer Versicherungsgesellschaft, Aktieselskap, er overgått fra advokat Georg Myhre til Peter Thr. Duborgh. (Meddelelse fra Forsikringsrådet av 10. juli 1923) D. Ophor. «Vaterländische» und «Rhenania», Vereinigte Versicherungs-Gesellschaften, Aktien-Gesellschaft, er ophørt med virksomheten i Norge, reg. 6. juni Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft, Magdeburg, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 16. juli Wilhelma in Magdeburg, Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft, er ophørt med virksomheten i Norge, reg. 20. juli E. Frigjorelse av depositum. (I tilfelle mot sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105,) Deutscher Lloyd, Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Berlin, for transportforsikring kr. 11, den 11. juni «Vaterländische» und «Rhenania» Vereinigte Versicherungs-Gesellschaften, Aktien-Gesellschaft, Køln, for transport- og ulykkesforsikring, hele depotet frigit den 9. juli Mannheimer Versicherungsgesellschaft, Mannheim, for transport-, brand- og tyveriforsikring kr. 80,000 den 9. juli Danske Lloyd, Sø- og Transportforsikrings-Aktieselskab, Kjøbenhavn, for transportforsikring kr. 14,000 den 13. november 1923.

20 Forsikringsselskaper 1 2*»Agrippina«See-, Fluss- und Landtransport-Versicherungs-Gesellschaft, Köln, for transportforsikring ca. kr. 16,000 den 21. januar «Allianz», Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Berlin, for transportforsikring yderligere kr. 12,500 den 23. januar Aktieselskabet Nye Danske Brandforsikrings-Selskab, Kjobenhavn, for tyveriforsikring kr. 9,806,40 den 7. februar Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft, Magdeburg, for brandforsikring, hele depotet frigit den 16. juni Sjaörsäkrings Aktiebolaget Vega, Stockholm. Av depotet har Forsikringsrådet uttatt kr til dekning av anmeldte krav, jfr. s. 26 i Forsikringsrådets beretning Wilhelma in Magdeburg Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Magdeburg, for transportforsikring yderligere kr. 2,500 den 30. juni 1924.

21 IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers deposituml) (Forsikringslovens 100, punkt 7, og 101, punkt 8). Av 106 selskaper er pr. 30. juni 1924 deponert verdier til et pålydende av omkring 13,6 millioner kroner. Verdiene fordeler sig således: Verdienes betegnelse Statsobligasjoner..» -» Norges Statsbaners lån Årlig rente 0/0 3 31/ / /2 4 Spesifisert kr. 1,088,214 1,024,136 2,210, , , ,080 80,000 Pålydende Utført kr. 6,149, ,200 Hypotekbankobligasjoner Arbeiderbruk- og boligbankobligasjoner. -» - Smaabruk- og boligbankobligasjoner» Innlånsbeviser i norske banker (inkl. sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105) 31/ / /2 1,165, , , ,500 90,000 50,000 60,000 83,000 2,551, , ,000 4,356,410 Tilsammen 13,599,937 Deposisjonsbeløpet er : kr. 100,000 for livsfors., brandfors., transportfors., (sjøfors.) ; kr. 50,000 for ansvarsfors., ulykkesfors., motorvognfors., motorbåtfors., garantifors., maskinfors. ; kr. 10,000 for storm- og haglskadefors.; kr. 5,000 for glasfors. og kr. 25,000 for de øvrige anmeldte arter (reisegodsfors., tyverifors.).

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 Index décenna ire des rapports annuels 192211931 du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938 FORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sani4

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920.

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 40DE ÅRGANG. 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF. av 5. mars 2002

Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF. av 5. mars 2002 Nr. 29/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/12/EF 2004/EØS/29/20 av 5. mars 2002 om endring av rådsdirektiv 79/267/EØF med hensyn til solvensmarginkrav

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Norske og franske selvangivelser fra inntektsåret 2010; en orientering.

Norske og franske selvangivelser fra inntektsåret 2010; en orientering. Norske og franske selvangivelser fra inntektsåret 2010; en orientering. Norske selvangivelser Innføring av 15 % Kildeskatt på offentlige trygder og pensjoner fra 1. januar 2010 samt nye selvangivelses-

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

FRA REGNSKAPSMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND

FRA REGNSKAPSMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND PROTOKOLL FRA REGNSKAPSMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND TORSDAG 27. MARS 2003 KL. 13.00 Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1. Tilstede var: 75 medlemmer av representantskapet 10 varamedlemmer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

VEDTEKTER BANK NORWEGIAN AS

VEDTEKTER BANK NORWEGIAN AS VEDTEKTER PER APRIL 2011 BANK NORWEGIAN AS Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Selskapets navn er Bank Norwegian AS, og er opprettet den 5. juni 2007. Selskapet har sitt forretningskontor i Bærum

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer