FORSIKRINGSSELSKAPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966

4 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI 06, 96 VI 28, 97 VI 56, 98 VI 8, 99 VII 23, 920 VII 54, 92 VII 86, 922 VII 28, 923 VII 68, 924 VII 93, 925 VIII 2, 926 VIII 53, 927 VIII 86, 928 VIII 9, 929 VIII 39, 930 VIII 73, 93 VIII 97, 932 IX 2, 933 IX 46, 934 IX 73, 935 IX 00, 936 IX 26, 937 IX 5, 938 IX 82, 939 X 2, 940 X 28, 94 X 52, 942 X 70, 943 X 84, 944 X 07, 945 X 29, 946 X 46, 947 X 74, 948 XI 3, 949 XI 52, 950 XI 9, 95 XI 28, 952 XI 65, 953 XI 20, 954 XI 225, 955 XI 266, 956 XI 302, 957 XI 328, 958 XII 8, 959 XII 4, 960 XII 75, 96 XII 09, 962 XII 39, 963 XII 68. REKLAMETRYKK A.S - BERGEN

5 Til Kongen. I henhold til 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 9 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved å avgi beretning om sikringsrådets virksomhet siden utgivelsen av forrige beretning. Beretningen er ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort a jour til 3. desember 965, over anmeldte selskaper som faller inn under denne lov og lov om sjøtrygdelag av 3. juli 953. Oslo den 22. april 966. I ærbødighet sikringsrådet Erling Sverdrup Erling Sæbø Fredrik C. S. Sejersted Hans Cappelen Gudrun Tømmerbakke

6

7 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side. sikringsrådet * 2. Nemnda * 3. sikringsrådets tjenestemenn * 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. sikringsrådets utgifter 3* 7. sikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske Selskaper.. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 4* 3. sikringsvilkår 5* 4. Krigsforsikring 6* 5. Garanterte tillegg 7* 6. Bonusbestennnelser 0* 7. sikring uten lægeundersøkelse * 8. Gjenforsikring av pensjonskasser 2* 9. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper 2* 0. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80 pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 2* B. Utenlandske selskaper.. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 5* III. Skadeforsikring 6* IV. skjellige meddelelser.. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 20* 2. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 7, annet ledd 20* 3. sikringstilsynslovens 80, nr. 5 lånetaksapparatet 22* 4. Anvendelse av ihendehaverobligasjonslå,'n til dekning av forsikringsfond 24*

8 Side 5. Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring 24* 6. sikringstilsynsloven 26* 7. sikringstilsynslovens 2 26* 8. sikringstilsynslovens 97 27* 9. Avgjørelser etter, og fortolkning av tilleggslov av 8. juni 938 til forsikringstilsynsloven 27* 0. Regnskapsspørsmål i forsikringsselskaper 27*. Gruppelivsforsikring 28* 2. Innstilling fra komitéen til utredning av spørsmålet om ytterligere sentralisering av den offentlige statistikk 28* 3. Verditakster avhjemlet ved herreds/byrett. slag om endring av reglene om oppnevnelse av takstmenn 29* 4. Thule Gjensidige Biltrygdelag 29* 5. Tilsynet med private pensjonsfond, pensjonskasser m. v. 29* 6. Uttalelser om lovutkast 29* V. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i og i de siste 0 år 3* Tabeller (se etterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) 2- Tabeller 2-49 tegnelse pr. 3/2 965 over innenlandske forsikringsselskaper og sjøforsikringsforeninger 50 tegnelse pr. 3/2 965 over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 68 Tabeller Tableaux. Side Page Norske livsforsikringsselskaper. Societ6s norvegiennes. Assurance sur la vie. Tab.. Vinnings- og tapskonto 2 2. Balansekonto 6 3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto sikringsfond og erstatningsreserve sikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 52 7a. Individuelle renteforsikringer 54 7b. Kollektive kapital- og renteforsikringer 62 Tabl On trouvera un index complet en français en t6te des tableaux, v. pages Compte de profits et pertes 2 Bilan 6 Specifications du compte de profits et pertes 20 Reserves mathematiques, reserves pour sinistres et sommes assurees echues å regler. 26 Assurances entrees et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours a la fin de l' exercice 30 Charge budg6taire causee par les d6c6s de l'ann6e 52 7a. Assurances de rentes in dividuelles 54 7b. Assurances et rentes collectives 62

9 Side Page Norske skadeforsikringsselskaper. Tab.. Vinnings- og tapskonto : a. Aksjeselskaper 74 b. Gjensidige selskaper c. Gjensidige sj oforsikrings - foreninger 86 Societes norvegiennes. Assurance d'indemnites. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a Soc ietes anonymes 74 b. Societes mutuelles (avec repartition des deficits). 82 c. Societes maritimes mutuelles (avec repartiton des deficits) regies par les dispositiones de la loi 3 juillet Balansekonto : a. Aksjeselskaper 90 b. Gjensidige selskaper c. Gjensidige sj oforsikrings - foreninger Bilan : a. Societes annonymes b. Societes mutuelles (avec repartition des deficits). 94 c. Societes maritimes mutuelles (avec repartiton des deficits) regies par les dispositiones de la loi 3 juillet Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 02 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 08 D. Motorvognforsikring (Mv.) 0 E. Ansvarforsikring (A.) 2 F. Garantiforsikring (Ga.). 4 G. Glassforsikring (G.) H. Husdyrforsikring (Hd.).. 8 I. Husleieforsikring (HI.).. 8 J. Hussoppforsikring (Hs.). 8 K. Innbruddsforsikring (I.). 20 L. Kredittforsikring (K.).. 22 M. Luftfartforsikring (Lu.). 24 N. Maskinforsikring (Ma.) Storm- og haglskadeforsikring (Sthg.) 28 P. Ulykkesforsikring (U.) 28 Q. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 32 R. øvrige skadeforsikringer 34 S. Livsgjenforsikring (Lgj. ) Primes, sinistres, commissions, reserves pour risques en cours, et pour sinistres a regler: A. Assurance contre l'incendie 98 B. Assurance maritime et transport, risgues generaux 02 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre 08 D. Assurance des automobiles 0 E. Assurance de la responsabilite civile 2 F. Assurance de garantie 4 G. Assurance contre le bris des glaces 6 H. Assurance sur le betail 8 I. Assurance des byers... 8 J. Assurance contre la fongosite des immeubles 8 K. Assurance contre le vol 20 L. Assurance de credit M. Assurance contre des risques aeriens 24 N. Assurance des machines Assurance contre l'orage et la greie 28 P. Assurance contre les accidents 28 Q. Assurance des conduites d'eaux 32 R. Branches diverses 34 S. Reassurance vie 36

10 Side Page Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab.. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus 38 Societes etrangeres. Assurance sur la vie. (Operations en Norvege.) Tabl.. Primes, paiements par suite de sinistres etc., frais et imp6ts, reserves transitoires, benefices aux assures 38 Tab. 2. sikringsstokken og dens bevegelse 39 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 3. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 44 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 46 D. Ansvarforsikring (A.) E. Garantiforsikring (Ga.). 46 F. Glassforsikring (G.) G. Innbruddsforsikring (.) 48 H. Luftfartforsikring (Lu.). 48 I. Maskinforsikring (Ma.) 48 J. Motorvognforsikring (Mv.) 48 K. Ulykkesforsikring (U.) 48 L. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 48 Tabl. 2. Assurance entrees et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours la fin de l'exercice 39 Societes etrangeres. Assurance d'indemnites. (Operations en Norvege.) Tabl. 3. Revenus et depenses au compte de la societe Primes, sinistres, commissions, reserves pour risques en cours, et pour sinistres regler: A. Assurance contre l'incendie 44 B. Assurance maritime et transport, risques generaux 44 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre 46 D. Assurance de la responsabilite civile 46 E. Assurance de garantie 46 F. Assurance contre le bris des glaces 46 G. Assurance centre le vol. 48 H. Assurance contre des risques aeriens 48 I. Assurance des machines 48 J. Assurance des automobiles 48 K. Assurance contre les accidents 48 L. Assurance des conduites d'eaux 48

11 * sikringsselskaper,,,,. I. Tilsynet (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.). sikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Erling Sverdrup, dr. philos., professor, formann (beskikket 3. mai 966). Funksjonstid til 3. mai 970. Erling Sæbø, adm. direktør (beskikket 20. juni 952 som adm. direktør og forsikringsteknisk medlem). Fredrik C. S. Sejersted, høyesterettsadvokat, direktør (beskikket 3. mai 966). Funksjonstid til 3. mai 970. Hans Cappelen, sosialrådmann (beskikket 3. april ). Funksjonstid til 3. mai 968. Matias Moldestad, direktør (beskikket 3. mai 966). Funksjonstid til 3. mai 96_8. Som varamenn er beskikket: Jon Rikvold, avdelingssjef (beskikket 3. mai 966 for professor Erling Sverdrup). Funksjonstid til 3. mai 970. Birger Haugen, sjefaktuar (beskikket 6. oktober 959 for det forsikringstekniske medlem). Hans H. Røer, direktør (beskikket 3. mai 966 for direktør Fredrik Sejersted). Funksjonstid til 3. mai 970. Einar Bakke, byrettsdommer (beskikket 3. april for sosialrådmann Hans Cappelen). Funksjonstid til 3. mai 968. Stein Berg-Jacobsen, banksjef (beskikket 3. mai 966 for direktør Matias Moldestad). Funksjonstid til 3. mai Nemnda ( 6). Funksjonstiden for de medlemmer og varamenn som. ble beskikket ved kongelig resolusjon av 22. desember 950 utløp 3.,desember 955. Nye medlemmer er ikke beskikket. 3. sikringsrådets tjenestemenn. Sjefaktuar: Sjefinspektør: Juridisk konsulent: Inspektør: Birger Haugen, cand. act. (ans. 59 (54) ). Bjarne Knudsen, cand. jur. (ans. 57 (50) ). Odd Storebø, cand jur. (ans. 65 (58)). Gudrun Sofie Tømmerbakke, cand. act. (ans. 52). Knut Pedersen (ans. 54). Alv Jolle, cand. act. (ans. 60). Kåre Fredrik Lund, cand. jur. (kst. 64 (58)). Alf Leirstein (ans. 65).

12 sikringsselskaper 2*., Inspektør: Sekretær: Fullmektig I: Fullmektig II: Assistent I: Geirr Ellefsen, cand. act. (ans. 65). Reinert Aas, cand. oecon. (ans. 6). Sigrun Wang, cand. jur. (ans. 64). Gerd Christiansen (ans. 56 (46)). Jorunn Hoyden (ans. 65 (54)). Kari Helland (ans. 59). Wenche Sandborg (ans. 62). Sissel Michaelsen (ans. 65). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage Fram: ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. Gjensidige: byråsjef Finn Danielsen. Glitne : underdirektør Harald Theiste. Hygea: skattefogd Håkon Børresen. Idun : byrettsdommer Odd Galtung Eskeland. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: skatteinspekt. Aasmund Kvamme. 2 Norsk Spare-Selskap : ekspedisjonssjef Per Ramholt. Norske Folk : departementsråd Agnar Kringlebotten. 3 Norske enede: departementsråd Ottar Lund. Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. Samvirke: direktør Johannes Hoyden. Sparetrygden: byråsjef Bjarne Skau. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av sikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Dag Haarseth» Brage Fram: Gjensidige: Glitne: Hygea: Idun:» Norsk Kollektiv Pensjonskasse: Harald Johnsen Salve Bjoraa. Arne Lorentzen Rolf Pihl. John Lotherington. Christian Tønseth Som hjelpetillitsmann og varamann er beskikket ekspedisjonssjef K. J. Øksnes. 2 Inntil videre er som hjelpetillitsmann og varamann beskikket kontrollsjef Olav Blikom Bjørnstad. 3 Som hjelpetillitsmann og varamann er beskikket ekspedisjonssjef H. Johnsen.

13 3* sikringsselskaper Ved Norsk Spare-Selskap: Norske Folk : >> Norske enede: Norske Liv:» Samvirke:» Sparetrygden: aktuar Otto Mjåtveit. Gunnar Trier. Leif Christiansen. Rolf Sand» Stein Færden» Hans Momyr. 6. sikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: A. Vedrørende tilsynet med forsikringsselskaper. Lønninger 2. Kontorutgifter Tilsammen B. Vedrørende dispensasjonssaker etter forsikringsavtalelovens C. Vedrørende tilsynet med pensjonsfond og -kasser.. Lønninger 2. Kontorutgifter Tilsammen Utgifter i alt sikringsselskapenes avgifter ( 9, jfr 3 i lov av 3. juli 953 om sjøtrygdelag). Sosialdepartementet har bestemt at selskapenes avgift for 965 settes til 0,40 promille for livsforsikringsselskapene og 0,30 promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer avsluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret. de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 963/64. I utligningen for 965 deltar 65 innenlandske selskaper og 56 uten-. landske selskaper med en samlet avgift av hendholdsvis kr og kr tilsammen kr Herved dekkes sikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikring-selskapene, ifølge regnskapet for budsjettåret 965 kr Det uanvendte beløp fra tidligere utligninger utgjor kr. 690, hertil kommer uanvendt beløp av utligningen 965 kr. 4 45, tilsammen kr

14 sikringsselskaper 4*..., II. Livsforsikring A. Norske selskaper. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. tiden har 3 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig:. Andvake, 2. Brage-Fram, 3. Gjensidige, 4. Glitne, 5. Hygea, 6.Idun, 7. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, 8. Norsk Spare- Selskap, 9. Norske Folk, 0. Norske enede,. Norske Liv, 2. Samvirke, 3. Sparetrygden. 2. Grunnlag. Siden utgivelsen av forrige beretning har Norske enede innført forsikringsformen livsforsikring med hustrutillegg. forsikringsformen gjelder samme bestemmelser som gjengitt for Glitne i beretningen 963 s. 4* Idun har vedtatt at rett til forsettelsesforsikring når en av de forsikrede ved kompanjongforsikring dør, skal gjelde for forsikringssummer opp til kr , jfr. beretningen 95 s. 6*. I kollektiv pensjonsforsikring har alle selskaper vedtatt at risikotillegget ved frittstående livsvarig enkepensjon skal reduseres fra 20 % til 5 %, jfr. beretningen 962 s. 5*. Videre er risikopremier for invalide-, enkeog barnepensjoner vedtatt innført. Dødelighetstabeller, spesialelementer for enke- og barnepensjon samt invalidesannsynligheter er de som benyttes for kollektiv pensjonsforsikring fra /. Alle selskaper unntatt 'Samvirke har vedtatt at individuell premieinkasso skal kunne anvendes ved gruppelivsforsikringer på foreningsmedlemmer. Til dekning av meromkostningene ved slik premieinkasso gis bruttopremiene for vanlig gruppelivsforsikring et ekstra fast omkostningstillegg pr. forsikret pr. premietermin. Samme selskaper har vedtatt at gruppelivsforsikring skal kunne omfatte tilleggsforsikring for kvinnelige arbeidstagersl foreningsmedlemmers ektefeller og barnetillegg. Bruttopremien for ektefellen er 35 % av bruttopremien for forsikring av samme størrelse for den kvinnelige arbeidstager/foreningsmedlem eksklusive det faste stykktillegget pr. forsikret. Premien skal betales av de gifte kvinner i gruppen og forsikringssummen for ektefellen skal høyst utgjøre kr , dog ikke høyere enn forsikringssummen for den kvinnelige arbeidstager/ foreningsmedlem. Barnetillegg til gruppelivsforsikring utbetales ved forsikredes død sammen med forsikringssummen. hvert barn under 2_ år må tillegget maksimalt utgjøre kr og ikke mer enn hovedforsikringssummen. Barnetillegget skal fastsettes til ett og samme beløp for alle barn i gruppen eller til en viss prosent av forsikringssummen for den en-

15 5* sikringsselskaper kelte forsikrede. Tillegget utbetales ikke for flere enn 5 barn. Barnetillegget kan tegnes enten bare for menn eller for både menn og kvinner. Premien skal betales for samtlige medlemmer i gruppen uansett om de har barn eller ikke. Nettopremien for barnetillegget er lik forsikredes vanlige nettopremie for gruppelivsforsikring multiplisert med gjennomsnittlig antall barn under 2 år i beregningsgrunnlaget K 963 for kollektiv pensjonsforsikring, jfr. beretningen 962 s. 5*. Bruttopremien er lik nettopremien pluss det proporsjonale omkostningstillegget, men eksklusive det faste stykktillegget for vanlige gruppelivsforsikringspremier. De samme selskaper har vedtatt at når tilslutningen til gruppelivsforsikringen er obligatorisk, kan premien for tilleggs forsikring for forsikredes hustru beregnes for betaling bare av gifte menn. Premien for tilleggsforsikringen settes da til 80 % av premien for tilsvarende forsikring på mannens liv, jfr. beretningen 956 s. 5*. 3. sikringsvilkår. Brage-Fram og Gjensidige har innført tilleggsvilkår for kapitalforsikring som gjelder rett til forhøyelse av forsikringssum ved inngåelse av ekteskap og ved barnefødsler, jfr. artikkel 8 om sikring uten lmgeundersøkelse. Norsk Kollektiv Pensjonskasse har vedtatt endringer i sine vilkår for individuell livsforsikring når det gjelder gjenkjøps- og fripoliseregler, samt forhøyet maksimumsbeløpet for gjennomsnittlig årlig arbeidsinntekt for en husmor til kr slik at samlet invalideerstatning ved full ervervsuførhet for en husmor vil kunne bli kr pr. år. Gjensidige, Hygea, Idun, Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk har foretatt endringer i vilkårene for gruppelivsforsikring. Om ugyldighetsvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler henvises til det som nedenfor er anført. A. Ugyldighetsvillar. Brage-Fram og Gjensidige har i sine tilleggsvilkår for kapitalforsikring bestemmelse om at tilleggsforsikring som tegnes ved inngå,else av ekteskap ikke gjelder hvis forsikrede i løpet av det første år etter forhøyelsen dør som følge av sykdom eller lyte som man må anta at han hadde da ekteskapet ble inngått. Eventuell gjenkjøpsverdi vil i så fall bli utbetalt. Hvis forsikrede blir ervervsufør som folge av grunner som nevnt, oppnåes ikke rett til premiefritagelse. Idun har for gruppelivsforsikring vedtatt å utvide selskapets ansvar ved luftf art i de to første år slik at det nå også omfatter seilflyging. Gjensidige, Hygea, Idun, Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk har i sine gruppelivsvilkår innført bestemmelse om at selskapet er fri for ansvar hvis arbeidstagerens ektefelle dør innen 2 år etter at ektefellen ble tatt med i forsikringen og dødsfallet skyldes sykdom som ekte-

16 sikringsselskaper 6* fellen led av eller skade som ektefellen var rammet av, da opptagelsen fant sted. De samme selskaper har for barnetillegg i gruppelivsforsikring innfort tilsvarende ugyldighetsvilkår som for barnepensjon i kollektiv pensjonsforsikring, jfr. beretningen 948. s. 8*---9*. B. Gjenkjøps- og fripoliseregler. Norsk Kollektiv Pensjonskasse har gått over til å beregne gjenkjøps- og fripoliseverdier på grunnlag av forsikringens brutto matematiske verdi, og vilkår for individuell livsforsikring er endret slik: Når en forsikring opphører blir den redusert til en fripolise - fullt betalt forsikring. N.K.P. gjenkjøper en forsikring hvis forsikringstakeren ber om det og forsikringen har gjenkjøpsverdi og kan gjenkjøpes. Ved beregning av fripolise og gjenkjøpsverdi nytter N.K.P. den dødelighetstabellen, den rentefoten og de omkostningssatsene som er brukt ved premieberegningen, men N.K.P. ser bort fra eventuell forhøyet dødsrisiko for forsikringen. Fripolisen fastsettes slik at brutto matematisk verdi blir den samme som for den opprinnelige forsikring på det tidspunkt premiebetalingen opphørte. Fripolisen får samme forsikringstid og samme betingelser som den opprinnelige forsikringen. Hvis fripolisens uførepensjon eller uførerente blir mindre enn kr. 240 i årlig beløp, opphører uføreforsikringen. Gjenkjøpsverdien blir da brukt til å forhøye de andre forsikringsytelsene. sikring for premiefritaking, korttidsforsikring som er tegnet for høyst 0 år, og studieforsikring som opphører i den tiden det betales lav premie, har ingen matematisk verdi. Gjenkjøpsverdien av en forsikring er forsikringens brutto matematiske verdi, men begrenset til det minste beløpet som N.K.P. kunne bli forpliktet til A, utbetale kontant hvis fripolisen ikke var blitt gjenkjøpt. Hvis N.K.P. ikke utbetaler hele den brutto matematiske verdien, blir restbeløpet benyttet til en fripolise som blir utbetalt hvis den forsikrede lever på den eller de utbetalingsdagene som var fastsatt for den opprinnelige forsikringen. Denne fripolisen kan ikke gjenkjøpes. N.K.P. har i alle tilfelle rett til A. gjenkjøpe en renteforsikring når fripolisen ikke har høyere årlig ytelse enn kr. 240 og en kapitalforsikring når gjenkjøpsverdien ikke er høyere enn kr Krav på utbetaling av en slik gjenkjøpsverdi foreldes 3 år etter utløpet av det kalenderåret da fordringshaveren ved rekommandert brev fikk vite om sitt kray. Gjenkjøpsverdien blir utbetalt kontant uten renter. sikringens brutto matematiske verdi blir beregnet etter regler som sikringsrådet har godkjent. N.K.P. sender disse regler på forlangende. 4. Krigsforsikring. Gjensidige har til avløsing av regler gjengitt i beretningen 956 s. 5* anmeldt følgende nye regler for aysetning til krigsog katastrofefond : Krigs- og katastrofefondets nedre grense skal være 3 % av beregnet forsikringsfond for kapitalforsikring beroende i selskapet + /2 % av beregnet forsikringsfond for renteforsikring beroende i selskapet.

17 sikringsselskaper,,,.. Fondets øvre grense skal være 0 % av beregnet forsikringsfond for kapital- og renteforsikring beroende i selskapet. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske enede har anmeldt nye regler for krigs- og katastrofefond i kollektiv pensjonsforsikring. Reglene i beretningen 958 s. 7* og 959 s. 3*, utgår hva kollektiv pensjonsforsikring angår. De anmeldte regler er: Krigs- og katastrofefondet for kollektiv pensjonsforsikring skal utgjøre minimum 2 /oo av det samlede forsikringsfond, eksklusive premiefond. Krigs- og katastrofefondet må ikke overstige en øvre grense som er lik summen av følgende beløp : a) 5 /oo av det samlede forsikringsfond, eksklusive premiefond. b) Differansen mellom premiereserve beregnet på beregningsgrunnlagene K /2 % og K % for oppsatte og eventuelle pensjoner, når premien er tegnet på eller omregnet til grunnlag K %. forsikringer med løpende premie benyttes ved begge gunnlag reservepremie på grunnlag K %., Krigs- og katastrofefondet kan ikke uten sikringsrådets godkjenning bringes under sin minstegrense. 5. Garanterte tillegg. Samtlige selskaper har vedtatt felles regler for garanterte tillegg til individuelle renteforsikringer. De garanterte tillegg gis som prosentvise tillegg av pålydende livrente- eller pensjonsbeløp, inklusive eventuelle varige oppskrivninger. Garantiperioden varer fra / 966 til 3/ Tilleggene utgjør: sikringer tegnet i tiden Livrenter tegnet med grunnlagsrente 3 % som er løpende pr. 3/2 965, gis i garantitiden et tillegg på 7,5 %. Livrenter som blir løpende etter 3/2 965, gis et ytterligere tillegg på 0,75 % for hvert år forsikringen er i kraft etter 965, inntil den blir løpende. Er forsikringen fullt betalt økes sistnevnte prosentsats til,5. Livrenter tegnet med grunnlagsrente 2 /2 % gis garanterte tillegg etter samme regler som ovenfor, men med et ytterligere tillegg på 0 %. sikringer tegnet i tiden sikringer der første livrente-eller pensjonsbeløp ble utbetalt i 960 eller tidligere, gis i garantitiden et tillegg på 7,0 % + 0,5 % for hvert år forsikringen har vært i kraft før 960. andre livrente- og pensjonsbeløp som utbetales i garantitiden, gis et garantert tillegg på 0 % + 0,5 % for hvert år forsikringen har vært

18 sikringsselskaper 8* i kraft før ,75 % for hvert år deretter inntil det år første livrente- eller pensjonsbeløp ble utbetalt. Er forsikringen fullt betalt, økes sistnevnte prosentsats til,5. Ble første livrente- eller pensjonsbeløp utbetalt i 96- gis et ytterligere tillegg på,4 % for hvert år livrente- eller pensjonsbeløpet er blitt utbetalt før 965. Hvis ikke livrente- eller pensjonsbeløpet utbetales livsvarig, reduseres det prosentvise garanterte tillegg med 0,5 % for hvert år som mangler på at livrente- eller pensjonsbeløpet skal utbetales i 20 år. Ved engangsbetalte forsikringer hvor det er ytet rabatt, reduseres det prosentvise garanterte tillegg med den prosentsats som er brukt ved beregningen av rabatten. enkepensjon regnes første enkepensjonsbeløp som utbetalt i det år mannens livrente- eller pensjon begynte å løpe, hvis mannen dør etter pensjonsalderen. Andvake, Gjensidige, Hygea, Idun, Norske Folk, Norske enede og Norske Liv har for gruppelivsforsikring vedtatt å forlenge garantiperioden til 3/ Tillegget ytes etter uforandrede regler og utgjør som tidligere 0 % av forsikringssummen, jfr. beretningene 962, s. 2* og 963, s. 7*. Samme tillegg ytes også etter de samme regler i Brage-Fram ved dødsfall i tidsrommet / 966-3/2 967 og i Norsk Kollektiv Pensjonskasse i tidsrommet / / Glitne, Hygea, Norsk Spare-Selskap og Samvirke har vedtatt å yte et garantert tillegg på 5 % av forsikringssummen til individuelle kapitalforsikringer tegnet etter / som forfaller til utbetaling ved død. I Glitne og Samvirke er garantiperioden fra / 966 til 3/2 970, i Hygea fra / 965 til 3/2 966 og i Norsk Spare-Selskap fra / 965 til 3/ Brage-Fram og Norske enede har vedtatt å yte det samme tillegg ved dødsfall blant mannlige forsikrede, men yter 5 % tillegg ved dødsfall blant kvinnelige forsikrede. Garantiperioden er i Brage-Fram fra / 966 til 3/2 970 og i Norske enede fra / 966 til 3/ De nedenfor anførte selskaper har vedtatt endringer i reglene for utbetaling av garanterte tillegg til individuelle kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling ved død og oppnådd alder i garantiperioden. Gjensidige: Garantiperioden er forlenget til 3/ Tillegget beregnes etter uforandrede regler, dog skal det minst være 0 %, jfr. beretningen 962, s. 4*. Norske Folk: Følgende tillegg gis forsikringer som forfaller ved død eller oppnådd alder i tiden / 966-3/2 970:

19 9* sikringsselskaper Alle kapitalforsikringer tegnet før 27/ 946 får et tillegg på 0 % av forsikringssummen. Alle kapitalforsikringer tegnet med månedspremie i tiden 27/ 946-3/2 963 gis et tillegg til forsikringssummen på /4 % for hvert års forsikringstid før poliseå'xsdag i 958 pluss /2 % for hvert hele års forsikringstid deretter. Hertil kommer /2 % av forsikringssummen for hvert hele år som på utbetalingstidspunktet er gått siden premiebetalingen normalt skulle være avsluttet, dog regnes tidsrom før 958 ikke med. sikringstid etter det år den forsikrede fyller 75 år medregnes ikke. Tillegget skal minst utgjøre 0 % og høyst 30 % av forsikringssummen. sikringer som forfaller til utbetaling før 3/2 968 skal likevel ikke gis lavere tillegg enn etter tidligere vedtatte regler, jfr. beretningen 962 s. 6*. Kapitalforsikringer tegnet med måmedspremle etter / og alle andre direkte tegnede individuelle kapitalforsikringer unntatt korttidsforsikringer, gis ved død i garantitiden et garantert tillegg som utgjør /4 % for hvert forsikringsår. Tillegget skal høyst utgjøre 2 /2 %. korttidsforsikring gis et tillegg på 5% uavhengig av forsikringstidens lengde. forsikringer som forfaller ved død medregnes i forsiktingstiden tiden fra dødsåret fram til forsikringens forfallsdato ved utløpen forsiktingstid. Studieforsikring i den tiden det betales lav premie, tilleggsforsikring på forsørgerens liv ved barneforsikring samt tilleggssum ved død (T-tillegg), gis garanterte tillegg etter de regler som gjelder for korttidsforsikringer. sikringer som gjenkjøpes etter (å. ha vært i kraft i minst 0 år eller som forfaller ved utløpen forsikringstid innen 3/2 970, gis et prosentvis tillegg til gjenkjøpsverdien etter reglene foran, idet året for gjenkjøpsverdiens utbetaling regnes som forsikringstidens utløp. Bestemmelsen om at tillegget minst skal utgjore 0 % gjelder ikke ved gjenkjøp. Sparetrygden: Selskapet har vedtatt følgende regler for garanterte tillegg gjeldende fra /9 965: sikringer tegnet før 27/ 946 som forfaller ved død eller utløpen forsikringstid garanteres et tillegg på 8 % av forsikringssummen i 965 (etter /9), 20 % i 966, 22 % i 967, 24 % i 968, 26 % i 969, 28 % i 970 og 5 % deretter. Ved gjenkjøp gis samme prosentvise tillegg til gjenkjøpsverdien. Sparcurforsikringer tegnet etter 27/ 946 med polisenr gis ved utløpen forsikringstid eller ved død et garantert tillegg på 3 % av forsikringssummen i 965, 4 % i 966, 5 % i 967, 6 % i 968, 7 % i 969 og 8 % i 970. Andre spareurforsikringer og individuelle kapitalforsikringer (storlivsforsikringer) tegnet for / gis ved clod i 965 og 966 et garantert tillegg på 0 % og ved clod eller utlopen forsikringstid i 967, 968 og 970 et tillegg på henholdsvis 0 %, %, 2 % og 3 % av forsikringssummen. Ved gjengjøp i tiden / /2 970 gis de i dette aysnitt nevnte forsikringer som har vært i kraft i minst 0 år, et garantert tillegg på 5 %.av gjenkjøpsverdien, pluss 0,5 % av samme verdi for hvert år forsikringen har vært i kraft. Ved gjenkjøp beregnes det garanterte tillegg oppad til den prosentsats som gjelder ved utløpen forsikringstid i kalenderåret. Alle individuelle kapitalforsikringer tegnet etter / gis ved clod i tiden / /2 970 et garantert tillegg på 5 % av forsikringssummen. sikringsstatistikk 2

20 sikringsselskaper 0* 6. Bonusbestemmelser. Kollektiv pensjonsforsikring. Gjensidige, Hygea og 'dun: Nevnte selskaper har vedtatt å yte 3 % bonustillegg av pensjonsbeløpet for tiden /7 965 til 30/6 966 til alders-, enke- og barnepensjoner som begynte å løpe før 3/2 og som er tegnet på eller omregnet til det nye beregningsgrunnlag som ble innført /. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske enede: De tre selskapene har også for tiden /7 965 til 30/6 966, vedtatt felles plan for disponering av bonusmidler jfr. beretningen 963 s. 0»-. Bonustillegg utbetales for det angitte tidsrom bare til løpende pensjoner. pensjoner som er dekket ved premier på premiegrunnlag som gjaldt før / utbetales bonus for det nevnte tidsrom med følgende satser, det tidligere garanterte tillegg på 0 % er inkludert i satsene (jfr. beretningen 963 s. 7*, 96 s. 8*) : Alders-, enke- og Invalidebarnepensjon pensjon pensjoner som er blitt aktuelle i 955 eller tidligere 33 % 23 % i % 2 % % 8 % % 6 % % 3% % 0% 96 9% 7 % 962 6% 3% 963 3% 3 % i 3% i 965 og i 966 inntil 30/ % pensjoner som er dekket ved premier på premiegrunnlaget innført / ytes 3 % bonustillegg av pensjonsbeløpet for tiden / /6 966 til løpende alders-, enke- og barnepensjoner som er blitt aktuelle før / 965. De spesielle regler som gjelder når en pensjon avløser en annen, er som tidligere, jfr. beretningen 963 s. *. Samvirke: Selskapet har for tiden / /6 966 vedtatt følgende bonustillegg til løpende alders-, enke- og barnepensjoner:

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring August 1993 Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av Pensjonsforsikring Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON Informasjon ved tegningen - avtalens innhold - risiko for endring av tegningsforutsetning. Forsikrede (f. 1940) tegnet i jan. 1989

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1957 FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det angitte innhold.

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det angitte innhold. Forsikringsselskapenes panthavergaranti Gyldig fra 01.07.12 til 24.10.2013 1. Formål Denne garanti trer i stedet for forsikringsattester for fast eiendom alene med lånetakst 10 mill. kroner eller lavere

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20.

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. juni 2010 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov Lovvedtak 31 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer