FORSIKRINGSSELSKAPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966

4 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI 06, 96 VI 28, 97 VI 56, 98 VI 8, 99 VII 23, 920 VII 54, 92 VII 86, 922 VII 28, 923 VII 68, 924 VII 93, 925 VIII 2, 926 VIII 53, 927 VIII 86, 928 VIII 9, 929 VIII 39, 930 VIII 73, 93 VIII 97, 932 IX 2, 933 IX 46, 934 IX 73, 935 IX 00, 936 IX 26, 937 IX 5, 938 IX 82, 939 X 2, 940 X 28, 94 X 52, 942 X 70, 943 X 84, 944 X 07, 945 X 29, 946 X 46, 947 X 74, 948 XI 3, 949 XI 52, 950 XI 9, 95 XI 28, 952 XI 65, 953 XI 20, 954 XI 225, 955 XI 266, 956 XI 302, 957 XI 328, 958 XII 8, 959 XII 4, 960 XII 75, 96 XII 09, 962 XII 39, 963 XII 68. REKLAMETRYKK A.S - BERGEN

5 Til Kongen. I henhold til 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 9 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved å avgi beretning om sikringsrådets virksomhet siden utgivelsen av forrige beretning. Beretningen er ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort a jour til 3. desember 965, over anmeldte selskaper som faller inn under denne lov og lov om sjøtrygdelag av 3. juli 953. Oslo den 22. april 966. I ærbødighet sikringsrådet Erling Sverdrup Erling Sæbø Fredrik C. S. Sejersted Hans Cappelen Gudrun Tømmerbakke

6

7 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side. sikringsrådet * 2. Nemnda * 3. sikringsrådets tjenestemenn * 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. sikringsrådets utgifter 3* 7. sikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske Selskaper.. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 4* 3. sikringsvilkår 5* 4. Krigsforsikring 6* 5. Garanterte tillegg 7* 6. Bonusbestennnelser 0* 7. sikring uten lægeundersøkelse * 8. Gjenforsikring av pensjonskasser 2* 9. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper 2* 0. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80 pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 2* B. Utenlandske selskaper.. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 5* III. Skadeforsikring 6* IV. skjellige meddelelser.. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 20* 2. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 7, annet ledd 20* 3. sikringstilsynslovens 80, nr. 5 lånetaksapparatet 22* 4. Anvendelse av ihendehaverobligasjonslå,'n til dekning av forsikringsfond 24*

8 Side 5. Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring 24* 6. sikringstilsynsloven 26* 7. sikringstilsynslovens 2 26* 8. sikringstilsynslovens 97 27* 9. Avgjørelser etter, og fortolkning av tilleggslov av 8. juni 938 til forsikringstilsynsloven 27* 0. Regnskapsspørsmål i forsikringsselskaper 27*. Gruppelivsforsikring 28* 2. Innstilling fra komitéen til utredning av spørsmålet om ytterligere sentralisering av den offentlige statistikk 28* 3. Verditakster avhjemlet ved herreds/byrett. slag om endring av reglene om oppnevnelse av takstmenn 29* 4. Thule Gjensidige Biltrygdelag 29* 5. Tilsynet med private pensjonsfond, pensjonskasser m. v. 29* 6. Uttalelser om lovutkast 29* V. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i og i de siste 0 år 3* Tabeller (se etterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) 2- Tabeller 2-49 tegnelse pr. 3/2 965 over innenlandske forsikringsselskaper og sjøforsikringsforeninger 50 tegnelse pr. 3/2 965 over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 68 Tabeller Tableaux. Side Page Norske livsforsikringsselskaper. Societ6s norvegiennes. Assurance sur la vie. Tab.. Vinnings- og tapskonto 2 2. Balansekonto 6 3. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto sikringsfond og erstatningsreserve sikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 52 7a. Individuelle renteforsikringer 54 7b. Kollektive kapital- og renteforsikringer 62 Tabl On trouvera un index complet en français en t6te des tableaux, v. pages Compte de profits et pertes 2 Bilan 6 Specifications du compte de profits et pertes 20 Reserves mathematiques, reserves pour sinistres et sommes assurees echues å regler. 26 Assurances entrees et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours a la fin de l' exercice 30 Charge budg6taire causee par les d6c6s de l'ann6e 52 7a. Assurances de rentes in dividuelles 54 7b. Assurances et rentes collectives 62

9 Side Page Norske skadeforsikringsselskaper. Tab.. Vinnings- og tapskonto : a. Aksjeselskaper 74 b. Gjensidige selskaper c. Gjensidige sj oforsikrings - foreninger 86 Societes norvegiennes. Assurance d'indemnites. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a Soc ietes anonymes 74 b. Societes mutuelles (avec repartition des deficits). 82 c. Societes maritimes mutuelles (avec repartiton des deficits) regies par les dispositiones de la loi 3 juillet Balansekonto : a. Aksjeselskaper 90 b. Gjensidige selskaper c. Gjensidige sj oforsikrings - foreninger Bilan : a. Societes annonymes b. Societes mutuelles (avec repartition des deficits). 94 c. Societes maritimes mutuelles (avec repartiton des deficits) regies par les dispositiones de la loi 3 juillet Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 02 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 08 D. Motorvognforsikring (Mv.) 0 E. Ansvarforsikring (A.) 2 F. Garantiforsikring (Ga.). 4 G. Glassforsikring (G.) H. Husdyrforsikring (Hd.).. 8 I. Husleieforsikring (HI.).. 8 J. Hussoppforsikring (Hs.). 8 K. Innbruddsforsikring (I.). 20 L. Kredittforsikring (K.).. 22 M. Luftfartforsikring (Lu.). 24 N. Maskinforsikring (Ma.) Storm- og haglskadeforsikring (Sthg.) 28 P. Ulykkesforsikring (U.) 28 Q. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 32 R. øvrige skadeforsikringer 34 S. Livsgjenforsikring (Lgj. ) Primes, sinistres, commissions, reserves pour risques en cours, et pour sinistres a regler: A. Assurance contre l'incendie 98 B. Assurance maritime et transport, risgues generaux 02 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre 08 D. Assurance des automobiles 0 E. Assurance de la responsabilite civile 2 F. Assurance de garantie 4 G. Assurance contre le bris des glaces 6 H. Assurance sur le betail 8 I. Assurance des byers... 8 J. Assurance contre la fongosite des immeubles 8 K. Assurance contre le vol 20 L. Assurance de credit M. Assurance contre des risques aeriens 24 N. Assurance des machines Assurance contre l'orage et la greie 28 P. Assurance contre les accidents 28 Q. Assurance des conduites d'eaux 32 R. Branches diverses 34 S. Reassurance vie 36

10 Side Page Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab.. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus 38 Societes etrangeres. Assurance sur la vie. (Operations en Norvege.) Tabl.. Primes, paiements par suite de sinistres etc., frais et imp6ts, reserves transitoires, benefices aux assures 38 Tab. 2. sikringsstokken og dens bevegelse 39 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 3. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 44 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 46 D. Ansvarforsikring (A.) E. Garantiforsikring (Ga.). 46 F. Glassforsikring (G.) G. Innbruddsforsikring (.) 48 H. Luftfartforsikring (Lu.). 48 I. Maskinforsikring (Ma.) 48 J. Motorvognforsikring (Mv.) 48 K. Ulykkesforsikring (U.) 48 L. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 48 Tabl. 2. Assurance entrees et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours la fin de l'exercice 39 Societes etrangeres. Assurance d'indemnites. (Operations en Norvege.) Tabl. 3. Revenus et depenses au compte de la societe Primes, sinistres, commissions, reserves pour risques en cours, et pour sinistres regler: A. Assurance contre l'incendie 44 B. Assurance maritime et transport, risques generaux 44 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre 46 D. Assurance de la responsabilite civile 46 E. Assurance de garantie 46 F. Assurance contre le bris des glaces 46 G. Assurance centre le vol. 48 H. Assurance contre des risques aeriens 48 I. Assurance des machines 48 J. Assurance des automobiles 48 K. Assurance contre les accidents 48 L. Assurance des conduites d'eaux 48

11 * sikringsselskaper,,,,. I. Tilsynet (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.). sikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Erling Sverdrup, dr. philos., professor, formann (beskikket 3. mai 966). Funksjonstid til 3. mai 970. Erling Sæbø, adm. direktør (beskikket 20. juni 952 som adm. direktør og forsikringsteknisk medlem). Fredrik C. S. Sejersted, høyesterettsadvokat, direktør (beskikket 3. mai 966). Funksjonstid til 3. mai 970. Hans Cappelen, sosialrådmann (beskikket 3. april ). Funksjonstid til 3. mai 968. Matias Moldestad, direktør (beskikket 3. mai 966). Funksjonstid til 3. mai 96_8. Som varamenn er beskikket: Jon Rikvold, avdelingssjef (beskikket 3. mai 966 for professor Erling Sverdrup). Funksjonstid til 3. mai 970. Birger Haugen, sjefaktuar (beskikket 6. oktober 959 for det forsikringstekniske medlem). Hans H. Røer, direktør (beskikket 3. mai 966 for direktør Fredrik Sejersted). Funksjonstid til 3. mai 970. Einar Bakke, byrettsdommer (beskikket 3. april for sosialrådmann Hans Cappelen). Funksjonstid til 3. mai 968. Stein Berg-Jacobsen, banksjef (beskikket 3. mai 966 for direktør Matias Moldestad). Funksjonstid til 3. mai Nemnda ( 6). Funksjonstiden for de medlemmer og varamenn som. ble beskikket ved kongelig resolusjon av 22. desember 950 utløp 3.,desember 955. Nye medlemmer er ikke beskikket. 3. sikringsrådets tjenestemenn. Sjefaktuar: Sjefinspektør: Juridisk konsulent: Inspektør: Birger Haugen, cand. act. (ans. 59 (54) ). Bjarne Knudsen, cand. jur. (ans. 57 (50) ). Odd Storebø, cand jur. (ans. 65 (58)). Gudrun Sofie Tømmerbakke, cand. act. (ans. 52). Knut Pedersen (ans. 54). Alv Jolle, cand. act. (ans. 60). Kåre Fredrik Lund, cand. jur. (kst. 64 (58)). Alf Leirstein (ans. 65).

12 sikringsselskaper 2*., Inspektør: Sekretær: Fullmektig I: Fullmektig II: Assistent I: Geirr Ellefsen, cand. act. (ans. 65). Reinert Aas, cand. oecon. (ans. 6). Sigrun Wang, cand. jur. (ans. 64). Gerd Christiansen (ans. 56 (46)). Jorunn Hoyden (ans. 65 (54)). Kari Helland (ans. 59). Wenche Sandborg (ans. 62). Sissel Michaelsen (ans. 65). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage Fram: ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. Gjensidige: byråsjef Finn Danielsen. Glitne : underdirektør Harald Theiste. Hygea: skattefogd Håkon Børresen. Idun : byrettsdommer Odd Galtung Eskeland. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: skatteinspekt. Aasmund Kvamme. 2 Norsk Spare-Selskap : ekspedisjonssjef Per Ramholt. Norske Folk : departementsråd Agnar Kringlebotten. 3 Norske enede: departementsråd Ottar Lund. Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. Samvirke: direktør Johannes Hoyden. Sparetrygden: byråsjef Bjarne Skau. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av sikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Dag Haarseth» Brage Fram: Gjensidige: Glitne: Hygea: Idun:» Norsk Kollektiv Pensjonskasse: Harald Johnsen Salve Bjoraa. Arne Lorentzen Rolf Pihl. John Lotherington. Christian Tønseth Som hjelpetillitsmann og varamann er beskikket ekspedisjonssjef K. J. Øksnes. 2 Inntil videre er som hjelpetillitsmann og varamann beskikket kontrollsjef Olav Blikom Bjørnstad. 3 Som hjelpetillitsmann og varamann er beskikket ekspedisjonssjef H. Johnsen.

13 3* sikringsselskaper Ved Norsk Spare-Selskap: Norske Folk : >> Norske enede: Norske Liv:» Samvirke:» Sparetrygden: aktuar Otto Mjåtveit. Gunnar Trier. Leif Christiansen. Rolf Sand» Stein Færden» Hans Momyr. 6. sikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: A. Vedrørende tilsynet med forsikringsselskaper. Lønninger 2. Kontorutgifter Tilsammen B. Vedrørende dispensasjonssaker etter forsikringsavtalelovens C. Vedrørende tilsynet med pensjonsfond og -kasser.. Lønninger 2. Kontorutgifter Tilsammen Utgifter i alt sikringsselskapenes avgifter ( 9, jfr 3 i lov av 3. juli 953 om sjøtrygdelag). Sosialdepartementet har bestemt at selskapenes avgift for 965 settes til 0,40 promille for livsforsikringsselskapene og 0,30 promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer avsluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret. de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 963/64. I utligningen for 965 deltar 65 innenlandske selskaper og 56 uten-. landske selskaper med en samlet avgift av hendholdsvis kr og kr tilsammen kr Herved dekkes sikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikring-selskapene, ifølge regnskapet for budsjettåret 965 kr Det uanvendte beløp fra tidligere utligninger utgjor kr. 690, hertil kommer uanvendt beløp av utligningen 965 kr. 4 45, tilsammen kr

14 sikringsselskaper 4*..., II. Livsforsikring A. Norske selskaper. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. tiden har 3 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig:. Andvake, 2. Brage-Fram, 3. Gjensidige, 4. Glitne, 5. Hygea, 6.Idun, 7. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, 8. Norsk Spare- Selskap, 9. Norske Folk, 0. Norske enede,. Norske Liv, 2. Samvirke, 3. Sparetrygden. 2. Grunnlag. Siden utgivelsen av forrige beretning har Norske enede innført forsikringsformen livsforsikring med hustrutillegg. forsikringsformen gjelder samme bestemmelser som gjengitt for Glitne i beretningen 963 s. 4* Idun har vedtatt at rett til forsettelsesforsikring når en av de forsikrede ved kompanjongforsikring dør, skal gjelde for forsikringssummer opp til kr , jfr. beretningen 95 s. 6*. I kollektiv pensjonsforsikring har alle selskaper vedtatt at risikotillegget ved frittstående livsvarig enkepensjon skal reduseres fra 20 % til 5 %, jfr. beretningen 962 s. 5*. Videre er risikopremier for invalide-, enkeog barnepensjoner vedtatt innført. Dødelighetstabeller, spesialelementer for enke- og barnepensjon samt invalidesannsynligheter er de som benyttes for kollektiv pensjonsforsikring fra /. Alle selskaper unntatt 'Samvirke har vedtatt at individuell premieinkasso skal kunne anvendes ved gruppelivsforsikringer på foreningsmedlemmer. Til dekning av meromkostningene ved slik premieinkasso gis bruttopremiene for vanlig gruppelivsforsikring et ekstra fast omkostningstillegg pr. forsikret pr. premietermin. Samme selskaper har vedtatt at gruppelivsforsikring skal kunne omfatte tilleggsforsikring for kvinnelige arbeidstagersl foreningsmedlemmers ektefeller og barnetillegg. Bruttopremien for ektefellen er 35 % av bruttopremien for forsikring av samme størrelse for den kvinnelige arbeidstager/foreningsmedlem eksklusive det faste stykktillegget pr. forsikret. Premien skal betales av de gifte kvinner i gruppen og forsikringssummen for ektefellen skal høyst utgjøre kr , dog ikke høyere enn forsikringssummen for den kvinnelige arbeidstager/ foreningsmedlem. Barnetillegg til gruppelivsforsikring utbetales ved forsikredes død sammen med forsikringssummen. hvert barn under 2_ år må tillegget maksimalt utgjøre kr og ikke mer enn hovedforsikringssummen. Barnetillegget skal fastsettes til ett og samme beløp for alle barn i gruppen eller til en viss prosent av forsikringssummen for den en-

15 5* sikringsselskaper kelte forsikrede. Tillegget utbetales ikke for flere enn 5 barn. Barnetillegget kan tegnes enten bare for menn eller for både menn og kvinner. Premien skal betales for samtlige medlemmer i gruppen uansett om de har barn eller ikke. Nettopremien for barnetillegget er lik forsikredes vanlige nettopremie for gruppelivsforsikring multiplisert med gjennomsnittlig antall barn under 2 år i beregningsgrunnlaget K 963 for kollektiv pensjonsforsikring, jfr. beretningen 962 s. 5*. Bruttopremien er lik nettopremien pluss det proporsjonale omkostningstillegget, men eksklusive det faste stykktillegget for vanlige gruppelivsforsikringspremier. De samme selskaper har vedtatt at når tilslutningen til gruppelivsforsikringen er obligatorisk, kan premien for tilleggs forsikring for forsikredes hustru beregnes for betaling bare av gifte menn. Premien for tilleggsforsikringen settes da til 80 % av premien for tilsvarende forsikring på mannens liv, jfr. beretningen 956 s. 5*. 3. sikringsvilkår. Brage-Fram og Gjensidige har innført tilleggsvilkår for kapitalforsikring som gjelder rett til forhøyelse av forsikringssum ved inngåelse av ekteskap og ved barnefødsler, jfr. artikkel 8 om sikring uten lmgeundersøkelse. Norsk Kollektiv Pensjonskasse har vedtatt endringer i sine vilkår for individuell livsforsikring når det gjelder gjenkjøps- og fripoliseregler, samt forhøyet maksimumsbeløpet for gjennomsnittlig årlig arbeidsinntekt for en husmor til kr slik at samlet invalideerstatning ved full ervervsuførhet for en husmor vil kunne bli kr pr. år. Gjensidige, Hygea, Idun, Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk har foretatt endringer i vilkårene for gruppelivsforsikring. Om ugyldighetsvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler henvises til det som nedenfor er anført. A. Ugyldighetsvillar. Brage-Fram og Gjensidige har i sine tilleggsvilkår for kapitalforsikring bestemmelse om at tilleggsforsikring som tegnes ved inngå,else av ekteskap ikke gjelder hvis forsikrede i løpet av det første år etter forhøyelsen dør som følge av sykdom eller lyte som man må anta at han hadde da ekteskapet ble inngått. Eventuell gjenkjøpsverdi vil i så fall bli utbetalt. Hvis forsikrede blir ervervsufør som folge av grunner som nevnt, oppnåes ikke rett til premiefritagelse. Idun har for gruppelivsforsikring vedtatt å utvide selskapets ansvar ved luftf art i de to første år slik at det nå også omfatter seilflyging. Gjensidige, Hygea, Idun, Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk har i sine gruppelivsvilkår innført bestemmelse om at selskapet er fri for ansvar hvis arbeidstagerens ektefelle dør innen 2 år etter at ektefellen ble tatt med i forsikringen og dødsfallet skyldes sykdom som ekte-

16 sikringsselskaper 6* fellen led av eller skade som ektefellen var rammet av, da opptagelsen fant sted. De samme selskaper har for barnetillegg i gruppelivsforsikring innfort tilsvarende ugyldighetsvilkår som for barnepensjon i kollektiv pensjonsforsikring, jfr. beretningen 948. s. 8*---9*. B. Gjenkjøps- og fripoliseregler. Norsk Kollektiv Pensjonskasse har gått over til å beregne gjenkjøps- og fripoliseverdier på grunnlag av forsikringens brutto matematiske verdi, og vilkår for individuell livsforsikring er endret slik: Når en forsikring opphører blir den redusert til en fripolise - fullt betalt forsikring. N.K.P. gjenkjøper en forsikring hvis forsikringstakeren ber om det og forsikringen har gjenkjøpsverdi og kan gjenkjøpes. Ved beregning av fripolise og gjenkjøpsverdi nytter N.K.P. den dødelighetstabellen, den rentefoten og de omkostningssatsene som er brukt ved premieberegningen, men N.K.P. ser bort fra eventuell forhøyet dødsrisiko for forsikringen. Fripolisen fastsettes slik at brutto matematisk verdi blir den samme som for den opprinnelige forsikring på det tidspunkt premiebetalingen opphørte. Fripolisen får samme forsikringstid og samme betingelser som den opprinnelige forsikringen. Hvis fripolisens uførepensjon eller uførerente blir mindre enn kr. 240 i årlig beløp, opphører uføreforsikringen. Gjenkjøpsverdien blir da brukt til å forhøye de andre forsikringsytelsene. sikring for premiefritaking, korttidsforsikring som er tegnet for høyst 0 år, og studieforsikring som opphører i den tiden det betales lav premie, har ingen matematisk verdi. Gjenkjøpsverdien av en forsikring er forsikringens brutto matematiske verdi, men begrenset til det minste beløpet som N.K.P. kunne bli forpliktet til A, utbetale kontant hvis fripolisen ikke var blitt gjenkjøpt. Hvis N.K.P. ikke utbetaler hele den brutto matematiske verdien, blir restbeløpet benyttet til en fripolise som blir utbetalt hvis den forsikrede lever på den eller de utbetalingsdagene som var fastsatt for den opprinnelige forsikringen. Denne fripolisen kan ikke gjenkjøpes. N.K.P. har i alle tilfelle rett til A. gjenkjøpe en renteforsikring når fripolisen ikke har høyere årlig ytelse enn kr. 240 og en kapitalforsikring når gjenkjøpsverdien ikke er høyere enn kr Krav på utbetaling av en slik gjenkjøpsverdi foreldes 3 år etter utløpet av det kalenderåret da fordringshaveren ved rekommandert brev fikk vite om sitt kray. Gjenkjøpsverdien blir utbetalt kontant uten renter. sikringens brutto matematiske verdi blir beregnet etter regler som sikringsrådet har godkjent. N.K.P. sender disse regler på forlangende. 4. Krigsforsikring. Gjensidige har til avløsing av regler gjengitt i beretningen 956 s. 5* anmeldt følgende nye regler for aysetning til krigsog katastrofefond : Krigs- og katastrofefondets nedre grense skal være 3 % av beregnet forsikringsfond for kapitalforsikring beroende i selskapet + /2 % av beregnet forsikringsfond for renteforsikring beroende i selskapet.

17 sikringsselskaper,,,.. Fondets øvre grense skal være 0 % av beregnet forsikringsfond for kapital- og renteforsikring beroende i selskapet. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske enede har anmeldt nye regler for krigs- og katastrofefond i kollektiv pensjonsforsikring. Reglene i beretningen 958 s. 7* og 959 s. 3*, utgår hva kollektiv pensjonsforsikring angår. De anmeldte regler er: Krigs- og katastrofefondet for kollektiv pensjonsforsikring skal utgjøre minimum 2 /oo av det samlede forsikringsfond, eksklusive premiefond. Krigs- og katastrofefondet må ikke overstige en øvre grense som er lik summen av følgende beløp : a) 5 /oo av det samlede forsikringsfond, eksklusive premiefond. b) Differansen mellom premiereserve beregnet på beregningsgrunnlagene K /2 % og K % for oppsatte og eventuelle pensjoner, når premien er tegnet på eller omregnet til grunnlag K %. forsikringer med løpende premie benyttes ved begge gunnlag reservepremie på grunnlag K %., Krigs- og katastrofefondet kan ikke uten sikringsrådets godkjenning bringes under sin minstegrense. 5. Garanterte tillegg. Samtlige selskaper har vedtatt felles regler for garanterte tillegg til individuelle renteforsikringer. De garanterte tillegg gis som prosentvise tillegg av pålydende livrente- eller pensjonsbeløp, inklusive eventuelle varige oppskrivninger. Garantiperioden varer fra / 966 til 3/ Tilleggene utgjør: sikringer tegnet i tiden Livrenter tegnet med grunnlagsrente 3 % som er løpende pr. 3/2 965, gis i garantitiden et tillegg på 7,5 %. Livrenter som blir løpende etter 3/2 965, gis et ytterligere tillegg på 0,75 % for hvert år forsikringen er i kraft etter 965, inntil den blir løpende. Er forsikringen fullt betalt økes sistnevnte prosentsats til,5. Livrenter tegnet med grunnlagsrente 2 /2 % gis garanterte tillegg etter samme regler som ovenfor, men med et ytterligere tillegg på 0 %. sikringer tegnet i tiden sikringer der første livrente-eller pensjonsbeløp ble utbetalt i 960 eller tidligere, gis i garantitiden et tillegg på 7,0 % + 0,5 % for hvert år forsikringen har vært i kraft før 960. andre livrente- og pensjonsbeløp som utbetales i garantitiden, gis et garantert tillegg på 0 % + 0,5 % for hvert år forsikringen har vært

18 sikringsselskaper 8* i kraft før ,75 % for hvert år deretter inntil det år første livrente- eller pensjonsbeløp ble utbetalt. Er forsikringen fullt betalt, økes sistnevnte prosentsats til,5. Ble første livrente- eller pensjonsbeløp utbetalt i 96- gis et ytterligere tillegg på,4 % for hvert år livrente- eller pensjonsbeløpet er blitt utbetalt før 965. Hvis ikke livrente- eller pensjonsbeløpet utbetales livsvarig, reduseres det prosentvise garanterte tillegg med 0,5 % for hvert år som mangler på at livrente- eller pensjonsbeløpet skal utbetales i 20 år. Ved engangsbetalte forsikringer hvor det er ytet rabatt, reduseres det prosentvise garanterte tillegg med den prosentsats som er brukt ved beregningen av rabatten. enkepensjon regnes første enkepensjonsbeløp som utbetalt i det år mannens livrente- eller pensjon begynte å løpe, hvis mannen dør etter pensjonsalderen. Andvake, Gjensidige, Hygea, Idun, Norske Folk, Norske enede og Norske Liv har for gruppelivsforsikring vedtatt å forlenge garantiperioden til 3/ Tillegget ytes etter uforandrede regler og utgjør som tidligere 0 % av forsikringssummen, jfr. beretningene 962, s. 2* og 963, s. 7*. Samme tillegg ytes også etter de samme regler i Brage-Fram ved dødsfall i tidsrommet / 966-3/2 967 og i Norsk Kollektiv Pensjonskasse i tidsrommet / / Glitne, Hygea, Norsk Spare-Selskap og Samvirke har vedtatt å yte et garantert tillegg på 5 % av forsikringssummen til individuelle kapitalforsikringer tegnet etter / som forfaller til utbetaling ved død. I Glitne og Samvirke er garantiperioden fra / 966 til 3/2 970, i Hygea fra / 965 til 3/2 966 og i Norsk Spare-Selskap fra / 965 til 3/ Brage-Fram og Norske enede har vedtatt å yte det samme tillegg ved dødsfall blant mannlige forsikrede, men yter 5 % tillegg ved dødsfall blant kvinnelige forsikrede. Garantiperioden er i Brage-Fram fra / 966 til 3/2 970 og i Norske enede fra / 966 til 3/ De nedenfor anførte selskaper har vedtatt endringer i reglene for utbetaling av garanterte tillegg til individuelle kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling ved død og oppnådd alder i garantiperioden. Gjensidige: Garantiperioden er forlenget til 3/ Tillegget beregnes etter uforandrede regler, dog skal det minst være 0 %, jfr. beretningen 962, s. 4*. Norske Folk: Følgende tillegg gis forsikringer som forfaller ved død eller oppnådd alder i tiden / 966-3/2 970:

19 9* sikringsselskaper Alle kapitalforsikringer tegnet før 27/ 946 får et tillegg på 0 % av forsikringssummen. Alle kapitalforsikringer tegnet med månedspremie i tiden 27/ 946-3/2 963 gis et tillegg til forsikringssummen på /4 % for hvert års forsikringstid før poliseå'xsdag i 958 pluss /2 % for hvert hele års forsikringstid deretter. Hertil kommer /2 % av forsikringssummen for hvert hele år som på utbetalingstidspunktet er gått siden premiebetalingen normalt skulle være avsluttet, dog regnes tidsrom før 958 ikke med. sikringstid etter det år den forsikrede fyller 75 år medregnes ikke. Tillegget skal minst utgjøre 0 % og høyst 30 % av forsikringssummen. sikringer som forfaller til utbetaling før 3/2 968 skal likevel ikke gis lavere tillegg enn etter tidligere vedtatte regler, jfr. beretningen 962 s. 6*. Kapitalforsikringer tegnet med måmedspremle etter / og alle andre direkte tegnede individuelle kapitalforsikringer unntatt korttidsforsikringer, gis ved død i garantitiden et garantert tillegg som utgjør /4 % for hvert forsikringsår. Tillegget skal høyst utgjøre 2 /2 %. korttidsforsikring gis et tillegg på 5% uavhengig av forsikringstidens lengde. forsikringer som forfaller ved død medregnes i forsiktingstiden tiden fra dødsåret fram til forsikringens forfallsdato ved utløpen forsiktingstid. Studieforsikring i den tiden det betales lav premie, tilleggsforsikring på forsørgerens liv ved barneforsikring samt tilleggssum ved død (T-tillegg), gis garanterte tillegg etter de regler som gjelder for korttidsforsikringer. sikringer som gjenkjøpes etter (å. ha vært i kraft i minst 0 år eller som forfaller ved utløpen forsikringstid innen 3/2 970, gis et prosentvis tillegg til gjenkjøpsverdien etter reglene foran, idet året for gjenkjøpsverdiens utbetaling regnes som forsikringstidens utløp. Bestemmelsen om at tillegget minst skal utgjore 0 % gjelder ikke ved gjenkjøp. Sparetrygden: Selskapet har vedtatt følgende regler for garanterte tillegg gjeldende fra /9 965: sikringer tegnet før 27/ 946 som forfaller ved død eller utløpen forsikringstid garanteres et tillegg på 8 % av forsikringssummen i 965 (etter /9), 20 % i 966, 22 % i 967, 24 % i 968, 26 % i 969, 28 % i 970 og 5 % deretter. Ved gjenkjøp gis samme prosentvise tillegg til gjenkjøpsverdien. Sparcurforsikringer tegnet etter 27/ 946 med polisenr gis ved utløpen forsikringstid eller ved død et garantert tillegg på 3 % av forsikringssummen i 965, 4 % i 966, 5 % i 967, 6 % i 968, 7 % i 969 og 8 % i 970. Andre spareurforsikringer og individuelle kapitalforsikringer (storlivsforsikringer) tegnet for / gis ved clod i 965 og 966 et garantert tillegg på 0 % og ved clod eller utlopen forsikringstid i 967, 968 og 970 et tillegg på henholdsvis 0 %, %, 2 % og 3 % av forsikringssummen. Ved gjengjøp i tiden / /2 970 gis de i dette aysnitt nevnte forsikringer som har vært i kraft i minst 0 år, et garantert tillegg på 5 %.av gjenkjøpsverdien, pluss 0,5 % av samme verdi for hvert år forsikringen har vært i kraft. Ved gjenkjøp beregnes det garanterte tillegg oppad til den prosentsats som gjelder ved utløpen forsikringstid i kalenderåret. Alle individuelle kapitalforsikringer tegnet etter / gis ved clod i tiden / /2 970 et garantert tillegg på 5 % av forsikringssummen. sikringsstatistikk 2

20 sikringsselskaper 0* 6. Bonusbestemmelser. Kollektiv pensjonsforsikring. Gjensidige, Hygea og 'dun: Nevnte selskaper har vedtatt å yte 3 % bonustillegg av pensjonsbeløpet for tiden /7 965 til 30/6 966 til alders-, enke- og barnepensjoner som begynte å løpe før 3/2 og som er tegnet på eller omregnet til det nye beregningsgrunnlag som ble innført /. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske enede: De tre selskapene har også for tiden /7 965 til 30/6 966, vedtatt felles plan for disponering av bonusmidler jfr. beretningen 963 s. 0»-. Bonustillegg utbetales for det angitte tidsrom bare til løpende pensjoner. pensjoner som er dekket ved premier på premiegrunnlag som gjaldt før / utbetales bonus for det nevnte tidsrom med følgende satser, det tidligere garanterte tillegg på 0 % er inkludert i satsene (jfr. beretningen 963 s. 7*, 96 s. 8*) : Alders-, enke- og Invalidebarnepensjon pensjon pensjoner som er blitt aktuelle i 955 eller tidligere 33 % 23 % i % 2 % % 8 % % 6 % % 3% % 0% 96 9% 7 % 962 6% 3% 963 3% 3 % i 3% i 965 og i 966 inntil 30/ % pensjoner som er dekket ved premier på premiegrunnlaget innført / ytes 3 % bonustillegg av pensjonsbeløpet for tiden / /6 966 til løpende alders-, enke- og barnepensjoner som er blitt aktuelle før / 965. De spesielle regler som gjelder når en pensjon avløser en annen, er som tidligere, jfr. beretningen 963 s. *. Samvirke: Selskapet har for tiden / /6 966 vedtatt følgende bonustillegg til løpende alders-, enke- og barnepensjoner:

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

Livsforsikring i Den europeiske union En oppsummering av de viktigste bestemmelser i livsforsikringdirektivene

Livsforsikring i Den europeiske union En oppsummering av de viktigste bestemmelser i livsforsikringdirektivene NFT 3/1994 TEMA EU Livsforsikring i Den europeiske union En oppsummering av de viktigste bestemmelser i livsforsikringdirektivene av Dr. Klaus Miller, Bayerische Rück, München Dr. Klaus Miller, født 1960,

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer