Norges offisie e statistikk, rekke XII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisie e statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 Norges offisie e statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census o agriculture I Land area, livestock etc. 4: Forsikringsselskaper 959 Sociêt& d'assurances 4 Norges kommunale finanser og Municipal finances 4 Norges postverk Statistique postale 44 Veterinærvesenet 957 Service veurinaire 45 Kredittmarkedstatistikk 959 Credit market statistics 46 Jordbruksstatistikk 959 Agricultural statistics 47 Elektrisitetsstatistikk 959 Electricity statistics 48 Kriminalstatistikk 959 Criminal statistics 49 Folkemengdens bevegelse 959 Vital statistics and migration statistics 50 Norges jernbaner Chemins de fer norvggiens 5 Norges handel 959 II Foreign trade of Norway II 5 Statistisk årbok 96 Statistical yearbook of Norway 5 Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 959 II Maskinar og reiskapar m. m. Census of agriculture II Machinery and implements etc. 54 Jordbruksstatistikk Agricultural statistics 55 Norges industri 959 Industrial production statistics 56 Veterinærvesenet 958 Service veterinaire 57 Norges bergverksdrift Norway's mining industry 58 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 959 Medical statistical report 59 Norges handel I Foreign trade of Norway I 60 Norges fiskerier 959 Fishery statistics of Norway 6 Alkoholstatistikk Alcohol statistics 6 Meieribruket i Noreg Norway's dairy industry 6 Sinnssykehusenes virksomhet 959 Hospitals for mental disease Rekke XII Trykt 96 Nr. 64 Økonomisk utsyn over Aret 96 Economic survey 65 Telegrafverket. halvår TMgraphes et t44phones de retat - 66 Lønnsstatistikk 959 Wage statistics 67 Skattestatistikk 959 Tax statistics - 68 Stortingsvalget 96 Storting elections 69 Ulykkestrygden for sjømenn Ulykkestrygden for fiskere Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen 70 Kredittmarkedstatistikk Credit market statistics - 7 Norges kommunale finanser og. halvår Municipal finances - 7 Elektrisitetsstatistikk Electricity statistics 7 Norges handel II Foreign trade of Norway II - 74 Norges postverk 96 Statistique postale - 75 Forsikringsselskaper Soci6tgs d'assurances

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 75 FORSI KRI NGSSE LSKAPER Sociétés d'assurances FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 96

4 Tidligere utkommet: Forsikringsselskaper 9 VI nr. 4, 9 VI nr. 48, 94 VI nr. 89, 95 VI nr. 06, 96 VI nr. 8, 97 VI nr. 56, 98 VI nr. 8, 99 VII nr., 90 VII nr. 54, 9 VII nr. 86, 9 VII nr. 8, 9 VII nr. 68, 94 VII nr. 9, 95 VIII nr., 96 VIII nr. 5, 97 VIII nr. 86, 98 VIII nr. 9, 99 VIII nr. 9, 90 VIII nr. 7, 9 VIII nr. 97, 9 IX nr., 9 IX nr. 46, 94 IX nr. 7, 95 IX nr. 00, 96 IX nr. 6, 97 IX nr. 5, 98 IX nr. 8, 99 X nr., 940 X nr. 8, 94 X nr. 5, 94 X nr. 70, 94 X nr. 84, 944 X nr. 07, 945 X nr. 9, 9 46 X nr. 46, 947 X nr. 74, 948 XI nr., 949 XI nr. 5, 950 XI nr. 9, 95 XI nr. 8, 95 XI nr. 65, 95 XI nr. 0, 954 XI nr. 5, 955 XI nr. 66, 956 XI nr. 0, 957 XI nr. 8, 958 XII nr. 8, 959 XII nr. 4. Morten Johansens Boktrykkeri, Oslo

5 Til Kongen. I henhold til Ç 8 i lov om forsikringsselskaper av 9. juli 9 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved a avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet siden utgivelsen av forrige beretning. Beretningen er ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort et four til. desember 96, over anmeldte selskaper som faller inn under denne lov og lov om sjøtrygdelag av. juli 95. Oslo den 0. mai 96. I ærbødighet Forsikringsrådet Erling Sverdrup Erling Sæbø Fredrik C. S. Sejersted Nils Arvesen Hans Cappelen Gudrun Tømmerbakke

6

7 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side. Forsikringsrådet *. Nemnda. Forsikringsrådets tjenestemenn * 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper * 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper * 6. Forsikringsrådets utgifter 7. Forsikringsselskapenes avgifter II. Livsforsikring. A. Norske selskaper.. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4*. Grunnlag og forsikringsformer 4*. Forsikringsvilkår 0* 4. Krigsforsikring 6* 5. Bonusbestemmelser 6* 6: Forsikring uten legeundersøkelse 7* 7. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper 8* 8. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80 pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond * B. Utenlandske selskaper.. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge * III. Skadeforsikring. * IV. Forskjellige meddelelser.. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 5*. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 7, annet ledd 6*. Forsikringstilsynslovens 80, nr. 5, lånetakstapparatet 7* 4. Anvendelse av ihendehaverobligasjonslån til dekning av forsikringsfond 9* 5. Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring 0* 6. Båndlegging av verdipapirer for forsikringsfondet i livsforsikring * 7. Avgjørelse etter, og fortolkning av, tilleggslov av 8. juni 98 til forsikringstilsynsloven 4*

8 8. Regnskapsspørsmål i forsikringsselskaper 9. Tyske forsikringsselskapers generalagenturer i Norge 0. Ny lov om livsforsikringsvirksomhet. Forsikringstilsynslovens. Bilansvarsloven. Avtale mellom Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsgiverforening om tariffestet pensjon 4. Endringer i «Regler om private tjenestepensjonsordninger» fastsatt ved kgl. resolusjon av 9. desember Opphevelse av i lov av 6. august 897, nr. 0, om adgang for visse aksjeselskaper og bankinnretninger til å utstede obligasjoner på ihendehaveren 6. Opprydning i lovverket 7. Konvensjon om å sløyfe kravet om legalisasjon av utenlandske offentlige dokumenter 8. Europarådet - konvensjon om juridiske personers stilling 9. Forsikringsrådet og forsikringstilsynsloven 50 år 0. Uttalelser om lovutkast Side v. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i og tidligere år * 5* 6* 8* 8* 9* 40* 40* 4* 4* 4* 44* 44* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon) Index (fransk) - Tabeller --7 Fortegnelse pr. / 96 over innenlandske forsikringsselskaper og sjoforsikringsforeninger 8 Fortegnelse pr. '/is 96 over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper. 54 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tab.l. Vinnings- og tapskonto -. Balansekonto 6 -. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 0-4. Forsikringsfond og erstatningsreserve 6-5. Forsikringsstokken og dens bevegelse 0-6. Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 4-7a. Individuelle renteforsikringer 44-7b. Kollektive kapital- og renteforsikringer 50 Tableaux.. Societes norvegiennes. Assurance sur la vie. Tabl.l. Compte de profits et pertes.. Bilan. Sp6cifications du compte de profits et pertes - 4. Rêserves math6matiques, serves pour sinistres et som.- mes assur6es êchues a regler. 5. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours a la fin de l'exercice - 6. Charge budg6taire caus6e par les d6c.6s de l'ann6e 958 7a. Assurances de rentes individuelles - 7b. Assurances et rentes collectives Page On trouvera un index complet en français en t8te des tableaux, v. pages -.

9 Side Norske skadeforsikringsselskaper. Societes norvegiennes. Assurance d'indemnites. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: a. Aksjeselskaper 60 b. Gjensidige selskaper 68 c. Gjensidige sjøforsikringsforeninger. 7 Page Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a. Soci6t6s anonymes 60 b. Sociêt6s mutuelles (avec r6- partition des dacits) c. Soci6t6s maritimes mutuelles (avec repartition des dacits) rêgies par les dispositiones de la loi juillet Balansekonto : a. Aksjeselskaper 76 b. Gjensidige selskaper 80 c. Gjensidige sjøforsikringsforeninger 8-9. Bilan : a. Soci6t6s anonymes 76 b. Soci6t6s mutuelles (avec.6- partition des d6ficits). 80 c. Soci6t6s maritimes mutuelles (avec repartition des dacits) r6gies par les dispositiones de la loi juillet Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) 84 B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 88 C. Transportforsikring, krig (T.) 94 D. Ansvarsforsikring (A.) E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (GI.) 00 G. Husdyrforsikring (Hd.).. 0 H. Husleieforsikring (H.)... 0 I. Hussoppforsikring (Hs.).. 0 J. Innbruddsforsikring (I ). 04 K. Kredittforsikring (K.) L. Livsgjenforsikring (Lgj.) 08 M. Luftfartforsikring (Lu.) 0 N. Maskinforsikring (Ma.) Motorvognforsikring (Mv.) 4 P. Storm- og haglskadeforsikring (Sthg.). 6 Q. Ulykkesforsikring (U.).. 8 R. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 0 S. Diverse (Div) - 0. Primes, sinistres, commissions, r6serves pour risques en cours, et pour sinistres a r6gler : A. Assurance contre l'incendie 84 B. Assurance maritime et transport, risques g6n6raux 88 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre.. 94 D. Assurance de la responsabilit6 civile 96 E. Assurance de garantie.. 98 F. Assurance contre le bris des glaces 00 G. Assurance sur le b6tail 0 H. Assurance des byers... 0 I. Assurance contre la fongosit6 des immeubles J. Assurance contre le vol 04 K. Assurance de cr6dit. 06 L. Reassurance vie. 08 M. Assurance contre des risques a6riens 0 N. Assurance des machines. 0. Assurance des automobiles 4 P. Assurance contre l'orage et la grme 6 Q. Assurance contre les accidents 8 R. Assurance des conduites d'eaux 0 S Branches diverses

10 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Side Societes etrangeres. Assurance sur la vie. (Operations en Norvege.) Page Tab.. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus - 4 Tab!.. Primes, paiements par suite de sinistres etc., frais et impots, r6serves transitoires, bên6fices aux assur6s 4 Tab.. Forsikringsstokken og dens bevegelse 5 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab.. Inntekter og utgifter for egen regning 8 4. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) B. Transportforsikring, alm. (Tr.) C. Transportforsikring, krig (Tk ) 4 D. Ansvarsforsikring (A.).. 4 E. Garantiforsikring (Ga.). 4 F. Glassforsikring (G.) 4 G. Innbruddsforsikring (I ) 6 H. Luftfartforsikring (Lu.). 6 I. Maskinforsikring (Ma.)... 6 J. Motorvognforsikring (Mv.) 6 K. Ulykkesforsikring (U.)... 6 L. Vannledningsskadeforsikring (V.) 6 Tab!.. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice, assurances en cours a la fin de l'exercice 5 Societes etrangeres. Assurance d'indemnites. (Operations en Norvege.) Tabl.. Revenus et d6penses au compte de la soci6t Primes, sinistres, commissions, r6serves pour risques en cours, et pour sinistres r6gler: A. Assurance contre rincendie B. Assurance maritime et transport, risques Oneraux C. Assurance maritime et transport, risques de guerre.. 4 D. Assurance de la responsabilit6 civile 4 E. Assurance de garantie 4 F. Assurance contre le bris des glaces 4 G. Assurance contre le vol 6 H. Assurance contre des risques a6riens 6 I. Assurance des machines 6 J. Assurance des automobiles 6 K. Assurance contre les accidents 6 L. Assurance des conduites d'eaux 6

11 * Forsikringsselskaper I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.). Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Erling Sverdrup, dr. philos., professor, formann (beskikket 4. - mai 96). Funksjonstid til. mai 966. Erling Sæbø, adm. direktør (beskikket 0. juni 95 som adm. direktør og forsikringsteknisk medlem). Fredrik C. S. Sejersted, høyesterettsadvokat, direktør (beskikket 4. mai 96). Funksjonstid til. mai 966. Nils Arvesen, direktør (beskikket 4. februar ). Funksjonstid til. mai 964. Hans Cappelen, sosialrådmann (beskikket 0. mai ). Funksjonstid til. mai 964. Som varamenn er beskikket : Olav Skogen, direktør (beskikket 4. mai 96 for professor Erling Sverdrup). Funksjonstid til. mai 966. Birger Haugen, kst. sjefaktuar (beskikket 6. oktober 959 for det forsikringstekniske medlem). Hans H. Roer, direktør (beskikket 4. mai 96 for direktør Fredrik Sejersted). Funksjonstid til. mai 966. Per Dragland, cand. oecon. (beskikket 0. mai for direktør Nils Arvesen). Funksjonstid til. mai 964. Einar Bakke, byrettsdommer (beskikket 0. mai for sosialrådmann Hans Cappelen). Funksjonstid til. mai Nemnda ( 6). Funksjonstiden for de medlemmer og varamenn som ble beskikket ved kongelig resolusjon av. desember 950 utløp. desember 955. Nye medlemmer er ikke beskikket.. Forsikringsrådets tjenestemenn. Sjefaktuar : Sjefinspektor : Juridisk konsulent: Inspektør : Birger Haugen, aktuarkand. (kst. 59 (54)). Bjarne Knudsen, cand. jur. (ans. 57 (50)). Tore Bjørnsen, cand. jur. (ans. 57). Gudrun Sofie Tømmerbakke, aktuarkand. (ans. 5). Knut Pedersen (ans. 54). Odd Storebø, cand. jur. (ans. 58). Åse Johnsen, aktuarkand. (ans 58). Alv Jolle, aktuarkand. (ans. 60).

12 Forsikringsselskaper * Sekretær Kåre Fredrik Lund, cand. jur. (ans. 58). Reinert Aas, cand. oecon, (ans. 6). Gerd Haxthow, cand.jur. (midi. ans. 6). Fullmektig I: Gerd Christiansen (ans. 56 (46)). Fullmektig II: Vivi Skogholt (ans. 56 (49)). Kari Helland (ans. 59). Assistent I: Jorunn Hoyden (ans. 57 (54)). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 8). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage : ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. Fram : ekspedisjonssjef K. J. Øksnes. Gjensidige: byråsjef Finn Danielsen. Glitne: byråsjef Harald Theiste. Hygea: sorenskriver Christoffer Svea ass.' Idun: byrettsdommer Odd Galtung Eskeland. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: byskriver Leif Plahter. Norsk Spare-Selskap: sjefsaktuar Per Ramholt. Norske Folk: departementsråd Agnar Kringlebotten. Norske Forenede : ekspedisjonssjef Ottar Lund. Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. Samvirke : direktør Johannes Hoyden. Sparetrygden: byråsjef Bjarne Skau. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Torolf Gulliksen.» Brage: Arne Knudsen * Fram : Harald Johnsen Gjensidige: Salve Bjoraa. Glitne: Kolbjørn Opsum. Hygea: Rolf Pihl. Idun: John Lotherington.» Norsk Kollektiv Pensjonskasse: Christian Tønseth. Inntil videre er som varamann beskikket skattefogd Ilikon Børresen. Inntil videre er som varamann beskikket skatteinspektør Aasmund Kvamme.

13 * Forsikringsselskaper,, Ved Norsk Spare-Selskap : aktuar Otto Mjettveit.» Norske Folk :» Gunnar Trier.» Norske Forenede : :6 Leif Christiansen.» Norske Liv:» Rolf Sand.» Samvirke :» Erik Leganger.» Sparetrygden:» Hans Momyr 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: A. Vedrørende tilsynet med forsikringsselskaper:. Lønninger Kontorutgifter. Tilsammen. halvår 959/ B. Vedrørende dispensasjonssaker etter forsikringsavtalelovens C. Vedrørende tilsynet med pensjonsfond og -kasser.. Lønninger Kontorutgifter. Tilsammen Utgifter ialt Forsikringsselskapenes avgifter ( 9, jfr. i lov av. juli 95 om sjøtrygdelag). Sosialdepartementet har den 6. mars 96 bestemt at selskapenes avgift for 96 settes til 0,56 promille for livsforsikringsselskapene og 0,5 promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret. For de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 959/60. I utligningen for 96 deltar 69 innenlandske selskaper og 56 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr. 60, tilsammen kr Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene, ifølge regnskapet for budsjettåret 96 kr Det uanvendte beløp fra tidligere utligninger utgjør kr. 86,69, hertil kommer uanvendt beløp av utligningen 96 kr. 6 06, tilsammen kr ,69.

14 Forsikringsselskaper4* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper.. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 4 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig:. Andvake,. Brage,. Fram, 4. Gjensidige, 5. Glitne, 6. Hygea, 7. Idu,n, 8. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, 9. Norsk Spareselskap, 0. Norske Folk,. Norske Forenede,. Norske Liv,. Samvirke, 4. Sparetrygden.. Grunnlag og forsikringsformer Selskapene Brage, Fram, Gjensidige, Gliine, Hygea, Idun, Norsk Spare-Selskap, Norske Liv og Sparetrygden har tatt opp tegning av kollektiv pens jons forsikring. Beregningsgrunnlaget er det som gjelder fra / 955, K 955, med grunnlagsrente %, jfr. beretningen 954 s. 5* 6". For premier som forfaller før / 96 gis en midlertidig premienedsettelse på % av premien, den samme nedsettelse som blir gitt av de øvrige selskaper som tegner kollektiv pensjonsforsikring, jfr. beretningen 959 s. 5"-6*. Norsk Kollektiv Pens jonskasse og Norske Folk har utvidet virksomheten til også å omfatte alminnelig individuell kapitalforsikring og individuelle renteforsikringer, inklusive invaliderenter. For begge selskaper gjelder at de for kapitalforsikring vil tegne de forsikringsformer som er beskrevet i tabellverket «N 955 Nettoverdier». Beregningsgrunnlaget er det som gjelder fra 9/ 955, og forsikring på mindre gode liv overtas etter de regler som gjelder for slike forsikringer på dette beregningsgrunnlag, jfr. beretningen 954 s. 4*. For alle kapitalforsikringer unntagen korttidsforsikringer vil det bli gitt en reduksjon i tariffen for engangspremier på 0 % av bruttopremien, uavhengig av forsikringstidens lengde, jfr. beretningen 958 s. 4*. For individuelle livrente- og invaliderente forsikringer vil begge selskaper benytte de forsikringsformer som er anført i tabellverkene «R 956 Nettoverdier» og «IR 956 Individuelle invaliderenter». Beregningsgrunnlagene er de som gjelder fra / 956, og forsikringer på mindre gode liv overtas etter de regler som gjelder for slike forsikringer, jfr.

15 5* Forsikringsselskaper beretningen 955 s. 9* *. Engangspremien for individuelle renteforsikringer reduseres etter de regler som er vedtatt av de øvrige selskaper, jfr. beretningen 956 s. 4* Også engangspremien for individuelle invaliderenter tilknyttet kapitalforsikringer reduseres etter samme regler. Begge selskaper har også utvidet sin tegning av gruppelivsforsikring til å omfatte arbeidstagere hos arbeidsgivere som ikke har kollektiv pensjonsforsikring i selskapet, samt gruppelivsforsikring for medlemmer av foreninger. Regler for det antall personer som forsikringen skal omfatte og den prosentvise tilslutning som kreves, er som anført i beretningen 959 s. 4" 5". Dødelighetsgrunnlaget er det som gjelder for kapitalforsikring med dødsrisiko fra og med 9/ 955. Alle selskaper har vedtatt bestemmelser for kollektiv pensjonsforsikring på små grupper av arbeidstagere (småkollektiver) samt bestemmelser for pensjonsforsikring for bedriftsinnehaver. Bestemmelsene for småkollektiver gjelder pensjonsordninger som omfatter 4 arbeidstagere, og forutsetningen er at arbeidsgiveren skal betale premien for en vesentlig del av den samlede forsikring for den enkelte arbeidstager. Beregningsgrunnlaget er det som gjelder for vanlig kollektiv pensjonsforsikring, men med et forsterkningstillegg til bruttopremiene på 4 / % for årlig premie og % for engangspremie. Bruttopremiene for småkollektiver skal gis samme premienedsettelse, %, som for vanlig kollektiv pensjonsforsikring. Når antall arbeidstagere i et småkollektiv stiger til 5 eller flere, omregnes premiene for alle arbeidstagere til premie for vanlig kollektiv forsikring ved at forsterkningstillegget sløyfes. Synker antallet igjen under 5, regnes det ikke om til premier for småkollektiver medmindre premien øker med mer enn 50 % på grunn av at pensjonsavtalen forandres. (Tilsvarende bestemmelse gjelder ved endring av alle kollektive pensjonsforsikringer som omfatter mindre enn 5 forsikrede.) For personer som etter selskapets risikobedømmelse antas å ha overdødelighet, fastsettes tilleggspremie til enke- og barnepensjon og rabatt til alderspensjon etter følgende regler: Bedømt overdødelighet Tilleggspremie i 0/0 av normalpremien Rabatt i 0/0 av normalpremien Livsvarig enkepens. Opphørende enkepens. og barnepens. Livsvarig alderspens. Opphorende alderspens. 00 % og 00 % og 500 %

16 Forsikringsselskaper 6* For invalidepensj on og premiefritagelse under invaliditet anvendes normal premie ved 00 % overdødelighet og dobbelt premie ved 00 % og 00 % overdødelighet medmindre invaliditetsrisikoen er spesielt bedømt. Ved 400 % og 500 % overdødelighet avslåes invaliditetsrisikoen. Ved overgang til vanlig kollektiv forsikring bortfaller tilleggspremie og rabatt ved overdødelighet for arbeidstagere. For bedriftsinnehaveren gjelder at han kan tas med i pensjonsforsikringen, men han teller ikke med i antallet i spørsmålet om det foreligger et småkollektiv eller et vanlig kollektiv, og premien for hans forsikring skal heretter, uansett antall forsikrede, alltid fastsettes etter tariffen for småkollektiver, jfr. beretningen 95 s. *. Pensjonsgrunnlaget, eventuelt pensjonsbeløpet, begrenses til det høyeste beløp som til enhver tid er aktuelt for noen arbeidstager i bedriften. Norske Folk har i sin avdeling for livsforsikring med månedspremie (folkeforsikring) innført forsikringsformen gaveforsikring med 00 % tillegg ved død. Forsikringen tegnes bare med et barn som begunstiget til å motta forsikringssummen ved forsikringstidens utløp ved barnets fylte 0. eller 5. år. Videre har selskapet for nye og tidligere tegnede barneforsikringer vedtatt at ved forsikringstagerens død og ved fullstendig ervervsuførhet for forsikringstageren, ytes premiefritagelse inntil forsikringens første årsdag etter barnets fylte. år mot tidligere inntil barnets fylte. år, jfr. beretningen 98 s. ". Selskapene Norske Folk, Norske Liv og Sparetrygden har innført forsikringsformen sammensatt livsforsikring med premie frie år. I Norske Folk blir det gitt, / eller premiefrie år -- i folkeforsikring / - i forbindelse med militærtjeneste eller senest fra forsikredes fylte 5. år. Forutsetningen er at det er betalt premie for henholdsvis, / og år. I Norske Liv gis premiefrihet i år og i Sparetrygden eller år, for spareurforsikringer gjelder dog tidligere vedtatte bestemmelser, jfr. beretningen 955 s. 5*. Premiefrihet gis i sistnevnte selskaper når forsikrede ønsker det, men først etter at det er betalt premie for et resp. to år. Hvis retten til premiefrihet ikke blir benyttet, gis i Norske Liv automatisk premiefrihet fra det år forsikrede fyller 5 år. Det samme er tilfelle i Sparetrygden hva det første år angår, og det annet gis i det kalenderår forsikrede fyller 0 år. Sparetrygden har også tatt opp tegning av opplevelses forsikring (utstyrsforsikring) med tilbakebetaling. Grunnlaget er det som gjelder fra 9/ 955. Gjensidige har vedtatt å oppta tegning av gruppelivsforsikring bransjekollektiver. For gruppedannelsen gjelder de regler som er an-

17 7* Forsikringsselskaper ført i beretningen for 957 s. 4* og 956 s. 5" Dødelighetsgrunnlaget er det som gjelder fra 9/ 955. Norske Folk og Sparetrygden har anmeldt regler for premiefond for individuelle pensjonsforsikringer etter skattelovene. En rekke selskaper har forlenget garantitiden 'og vedtatt nye regler for utbetaling av garanterte tillegg til individuelle kapitalforsikringer som forfaller ved dad eller oppnådd alder i garantiperioden. Frams nye regler for utbetaling av disse tillegg omfatter kapitalforsikringer som forfaller ved død eller oppnådd alder i tiden / 96 / 965. For kapitalforsikringer tegnet før 7/ 946 utgjør tillegget 0 % av forsikringssummen. For kapitalforsikringer tegnet fra og med 7/ 946 gis for selvstendige korttidsforsikringer et tillegg på 0 % % for hvert hele år av forsikringstiden som er gått ved dødsfallet. For alle andre kapitalforsikringer gis et tillegg på / % av forsikringssummen for hvert hele år av forsikringstiden som er gått på det tidspunkt forsikringssummen forfaller til utbetaling. Hertil kommer / % av forsikringssummen for hvert hele år som er gått siden premiebetalingen ble aysluttet, idet dog tidsrom før 955 ikke regnes med. Tillegget skal minst utgjøre 0 % av forsikringssummen. For inntektsforsikringer og tilleggsrenter til kapitalforsikringer regnes tillegget etter den prosentsats som gjelder på det tidspunkt da inntekten eller tilleggsrenten begynner å løpe. De garanterte tillegg har ingen gjenkjøpsverdi. Gjensidiges nye regler for garanterte tillegg,omfatter tiden / 96 / 966. Kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling ved oppnådd alder i garantitiden gis et tillegg på / % av forsikringssummen for hvert hele år forsikringen har vært i kraft før forsikringens årsdag i 96 og Vo av forsikringssummen for hvert hele år den har vært i kraft etter denne årsdag. Tilleggene skal høyst utgjøre % i 96, stigende med % pr. år til 9 % i 966. Ved studieforsikringer og ved forsikringer overgått fra korttidsforsikringer regnes ikke med den tid hvor det er betalt lav premie. Ved gaveforsikring hvor forsikrede er avgått ved døden, fratrekkes det tillegg som måtte være garantert ved dødsfallet. Ved fripoliser regnes tillegget på grunnlag av fripoliseverdien. Ved gjenkjøp av en forsikring etter at tilsagn om tillegg ved nådd alder

18 Forsikringsselskaper 8* er gitt, utbetales et tillegg til gjenkjøpsverdien beregnet på grunnlag av den tid forsikringen har vært i kraft etter samme regler som ovenfor nevnt og med gjenkjøpsverdien som forsikringssum. Ved forsikringer som forfaller til utbetaling ved død bestemmes tillegget etter samme regler som ved oppnådd alder. Tillegget skal dog være minst 0 % av forsikringssummen. Forfaller forsikringssummen til utbetaling på et senere tidspunkt enn dødsfallet, forhøyes forsikringssummen med samme tillegg som om den var forfalt straks. Tilleggsrente som løper fra dødsfallet får samme prosentvise tillegg som forsikringssummen. Bestemmelsene om garanterte tillegg til forsikringssummen gi elder også for forsikringer som er overtatt fra Norrøna, Frigg og Liv-Svea i den utstrekning tilleggene måtte overstige tidligere garantert bonus. Glitne har vedtatt å forlenge garantiperioden fra / 96 til / 965, jfr. beretningen 956 s. 9*. For kapitalforsikringer med dødsrisiko er tillegget til forsikringssummer som forfaller ved nådd alder som tidligere 0,5 % for hvert hele år mer enn 5 som forsikringen har vært i kraft. Tillegget skal dog ikke overstige 0 %. For livsforsikringer med tilleggssum ved nådd alder ugjør det garanterte tillegg for tilleggssummen halvparten av de angitte satser. For gaveforsikringer som har fått tillegg til forsikringssummen på grunn av forsikredes død, gjelder ikke ovennevnte tillegg. Ved gjenkjøp av en forsikring etter at tilsagn om garantert tillegg ved nådd alder er gitt, utbetales også gjenkjøpsverdien av tillegget, som regnes som en fullt betalt forsikring etter forsikringsvilkårene. For kapitalforsikringer med dødsrisiko som forfaller på grunn av forsikredes død, gis et tillegg på 0 % hvis forsikringen er tegnet før 7/ 946 og 5 % hvis forsikringen er tegnet senere. Idun har vedtatt regler for garanterte tillegg til kapitalforsikringer som forfaller ved død eller oppnådd alder i tiden / 96-/ 967. De nye regler for utbetaling er følgende: For forsikringer tegnet før / 99 utgjør tillegget 0 %. For forsikringer tegnet etter / 99 utgjør tillegget (,5 + 0,5n) % hvor n er forsikringstidens lengde avrundet nedad til hele år. Ved beregning av tilleggene ses bort fra den første del av forsikringstiden etter følgende regel:

19 9* Forsikringsselskaper,,,, Ved forfall i 96 ses bort fra forsikringstid før 946» 964» » » 944» 966» 94» 967» 94 For studieforsikring ses bort fra den del av forsikringstiden som det betales lav premie i. For tilleggsforsikring som bare utbetales ved død bestemmes n på grunnlag av opphørstidspunktet for tilleggsforsikringen. Tilleggene skal minst utgjøre 0 % og høyst 5 %. For gaveforsikringer hvor den forsikrede er død i tiden /4 956 / 96, skal det tidligere tilståtte garanterte tillegg på 0 % innbefattes i det tillegg som fremgår av foranstående regler. Det gis ikke garantert tillegg til tilbakebetalingsbeløp som forfaller ved død (spareforsikring og barneforsikring). Ved gjenkjøp etter / 96 av forsikringer hvis avtalte forfallsår ligger innenfor garantiperioden, skal det gis garantert tillegg til gjenkjøpsverdien med den prosentsats som fremkommer ved at den prosentsats som gjelder for forsikringen i dens forfallsår, blir avkortet med % for hvert år som gjenstår fra gjenkjøpstidspunktet og til det fastsatte forfallstidspunkt. Norske Folk har vedtatt at alminnelige kapitalforsikringer (storforsikring) inntil / 96 skal ha samme garanterte tillegg ved clod som selskapets folkeforsikringer, nemlig 0 % av forsikringssummen, jfr. beretningen 955 s. 4" og 956 s. ". Videre har selskapet for alle kapitalforsikringer vedtatt ny garantiperiode for tiden / 96-/ 965. Forsikringer som forfaller til utbetaling ved død eller oppnådd alder i nevnte garantiperiode får tillegg etter samme regler og med samme begrensning som foran gjengitt for Fram. For gaveforsikringer hvor den forsikrede dør i garantitiden, utbetales tillegget sammen med forsikringssummen på det fastsatte utbetalingstidspunkt og tillegg gis ikke ved tilbakebetaling av innbetalte premier ved død (barneforsikring og spareforsikring). De garanterte tillegg har ingen gjenkjøpsverdi. Norske Forenede har vedtatt å forlenge garantitiden til utløpet av 96, jfr. beretningen 956 s. ". Tillegget gis etter samme satser som gjelder for 96. Norske Liv har forlenget garantiperioden til / 967. Reglene for tbetaling av garanterte tillegg er som tidligere, jfr. beretningen 956 s. * og beretningen 958 s. 6".

20 Forsikringsselskaper 0* Andvake, Brage, Fram, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norsk Spare-Selskap, Norske Folk, Norske Forenede, Norske Liv og Samvirke har vedtatt bestemmelser for garanterte tilleggsytelser til individuelle renteforsikringer tegnet fra og med 7/ 946. De vedtatte tillegg er ubetingede forpliktelser for selskapet, og garanteres på like linje med selskapets øvrige forpliktelser overfor forsikringstagerne. Garantiperioden varer fra / 96 til / 965, respektive / 967 for Iduns vedkommende. Tillegget regnes i prosent av de beløp som skal utbetales og utgjør (0 + / n) %, hvor n angir differansen mellom det år livrenten begynner å løpe og tegningsåret. For renter som er blitt løpende før / 96 regnes løpeåret som 96. Forsikringer tegnet før 956 regnes som tegnet dette år. For ikke livsvarige livrenter med maksimal løpetid under 0 år reduseres tallet 0 i foran nevnte formel med 0,5 for hvert år som mangler på 0 års løpetid. For enke- og barnepensjon foretas ingen reduksjon. For forsikringer utstedt etter / 958 med engangspremie reduseres tilleggsytelsen med den prosentsats som er brukt som premiereduksjon i forhold til R 956-grunnlaget, jfr. beretningen 956 s. 4". For invaliderenter betales ikke tilleggsytelser. I Gjensidige beregnes for løpende inntektsforsikringer garanterte tillegg etter samme regler som for opphørende livrenter. De garanterte tillegg til renteforsikringer har ikke avbrudels- eller gj enkjøpsverdi. Videre har de samme selskaper, bortsett fra Norske Folk, vedtatt felles regler for varig oppskrivning av rentebeløpene for engangsbetalte renteforsikringer tegnet i tiden 7/ 946 / 956 dvs. renteforsikringer med grunnlagsrente IA % p. A. og som ikke tidligere er omregnet til någjeldende premiegrunnlag for individuelle renteforsikringer, jfr. beretningen 955 s. *. I de tilfeller hvor omregningen fører til lavere rentebeløp, beholdes det opprinnelige beløp. De foran nevnte garanterte tillegg regnes av det oppskrevne beløp.. Forsikringsvilkår. Siden utgivelsen av forrige beretning har Norske Folk vedtatt vilkår for individuelle kapitalforsikringer, individuelle pens jons- og livrenteforsikringer og invaliderenter. Selskapene Brage, Fram, Gjensidige, Glitne, Hygea, 'dun, Norsk Spare-Selskap, Norske Liv og Sparetrygden har vedtatt vilkår for kollektiv pensjonsforsikring, og alle selskaper har for forsikring av småkollektiver vedtatt å benytte de vanlige kollektivvilkår med et tillegg. Andvake, Brage, Fram, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norsk Spare-Selskap, Norske

21 * Forsikringsselskaper,,., Folk og Norske Liv har vedtatt nye vilkår og utfyllende regler for gruppelivsforsikring. Sparetrygden har vedtatt vilkår for utstyrsforsikringer og Fram og Gjensidige har vedtatt tillegg til sine vilkår for pensjonsforsikringer for rett til automatisk forhøyelse av pensjonsbeløp. For øvrig henvises til det som nedenfor er anført om karensvilkår, ugyldighetsvilkår og om gjenkjøps- og fripoliseregler. A. Karensvilkår. I Norske Folks vilkår for individuelle invaliderenter gjelder en erstatningskarens på, 6 eller måneder alt etter den avtale som er truffet ved forsikringens tegning. I denne tid må forsikrede ha vært minst 5 % ervervsudyktig. Ved full ervervsuførhet skal den årlige invaliderente som blir utbetalt av Norske Folk, alene eller sammen med mulig annen løpende invalideerstatning ikke utgjøre mer enn 80 % av den gjennomsnittlige årlige arbeidsinntekt som den forsikrede har hatt i de siste år før han ble arbeidsufør. Hjemmeværende husmor regnes høyst å ha en arbeidsinntekt på kr I vilkårene for premiefritagelse ved invaliditet gjelder en erstatningskarens på måneder både for renteforsikring og kapitalforsikring, unntatt folkeforsikring der karenstiden fortsatt er 4 uker, og forsikrede må ha vært minst 5 % ervervsufør. I sine vilkår for kollektiv pensjonsforsikring har de ovenfor nevnte selskaper en karenstid for invalidepensjon og premiefritagelse ved invaliditet på måneder fra ervervsuførhetens inntredelse. Det beløp som kommer til utbetaling er avhengig av invaliditetens grad og er denne mindre enn 5 % ytes ingen erstatning. Grensen for samlet utbetaling av invalideerstatning i forhold til arbeidsinntekt er 90 %. B. Ugyldighetsvilkår. Om følgene av uriktige eller mangelfulle opplysninger ved forsikringens tegning gjelder i Norske Folks vilkår for individuelle kapitalforsikringer og for renteforsikringer bestemmelsene i lov om forsikringsavtaler av 6. juni Er Norske Folk fri for ansvar, går forsikringen ut av kraft og ved kapitalforsikring blir gjenkjøpsverdien og ved renteforsikring avbruddsverdien utbetalt. Har forsikringen vært i kraft i mer enn år, kommer reglene bare til anvendelse i tilfelle av svik eller grov uaktsomhet. Samme bestemmelser gjelder hvis forsikringen er gjenopptatt, dog kommer reglene her bare til anvendelse på den del av forsikringen som ikke var fullt ervervet ved gjenopptagelsen. Om krigsforsikring se artikkelen «Krigsforsikring» s. 6". I vilkårene for kollektiv pensjonsforsikring, som er vedtatt av de foran nevnte selskaper, gjelder samme bestemmelser om ugyldighet på grunn av uriktige opplysninger ved tegningen og samme innskrenkende

22 Forsikringsselskaper * spesialbestemmelser som er anført om de tidligere kollektivselskapers vilkår i beretningen for 955 s. 7*. Om krigsforsikringsbestemmelser se artikkelen «Krigsforsikring» s. 6*. I de nye vilkår for gruppelivsforsikring, som er vedtatt av de foran nevnte selskaper, gjelder om ugyldighet på grunn av uriktige opplysninger ved tegningen eller ved senere utvidelse av forsikringen, som tidligere bestemmelsene i lov om forsikringsavtaler av 6. juni 90, 5 0, og om selvmord innen år etter at forsikringen er trådt kraft gjelder bestemmelsene i 00 i samme lov. De øvrige ugyldighetsvilkår er som tidligere, jfr. beretningen 955 s. 8* og 956 s. 0". I Sparetrygdens vilkår for opplevelsesforsikring er ugyldighetsbestemmelsene de samme som i selskapets alminnelige forsikringsvilkår for kapitalforsikring, jfr. beretningen 956 s. 7*. C. Gjenkjøps- og fripoliseregler. Norske Folk: For individuell kapitalforsikring, herunder folkeforsikring, gjelder følgende bestemmelser: Hvis premien ikke blir betalt i rett tid, blir forsikringssummen satt ned til fripolisesummen, hvis gjenkjbpsverdien er 00 kroner eller over det. Er gjen-. kjøpsverdien mindre enn 00 kroner, blir forsikringssummen ikke satt ned til fripolisesummen, men gjenkjøpsverdien blir utbetalt kontant uten renter. Krav på utbetaling av slik gjenkjøpsverdi blir foreldet etter år, regnet fra utløpet av det kalenderår da Norske Folk sendte rekommandert brev med melding til den som etter det Norske Folk visste, skulle ha beløpet utbetalt. Hvis den forsikrede krever det, plikter Norske Folk i alle tilfelle d utbetale gjenkjøpsverdien av forsikringen. Når gjenkjøpsverdien skal utbetales, må polisen sendes inn til Norske Folk. Hvis det er tatt opp lån på polisen eller forfalte premier ikke er betalt, skal det gjøres fradrag i gjenkjøpsverdien for slike beløp. Reglene i punkt får tilsvarende anvendelse på gjenkjøpsverdien etter mulige fradrag (restgjenkjøpsverdien). Gjenkjøpsverdien for fullt betalte forsikringer (herunder også fripoliser) er lik forsikringens matematiske verdi tillagt betalte omkostninger for fremtidig forvaltning. Gjenkjøpsverdien for andre forsikringer er lik forsikringens matematiske verdi tillagt betalte omkostninger for fremtidig forvaltning og med fradrag av % av forsikringssummen, så lenge det er mer enn 0 år igjen av premiebetalingstiden. I de siste 0 år avtar fradraget med /0 for hvert år, slik at det ikke gjøres noe fradrag når siste premie er betalt. Hvis premiebetalingstiden er 0 år eller kortere, er fradraget % av forsikringssummen i det første forsikringsår, men avtar så lineært for hvert ytterligere år av premiebetalingstiden, slik at det ikke gjøres noe fradrag når siste premie er betalt. Skal det betales forskjellige summer etter som betaling skjer ved nådd alder eller ved død, er fradraget % av den minste sum pluss / % av differansen

23 *Forsikringsselskaper,IMM,OMB OMMEMINS mellom den største og den minste sum. Det samlede fradrag avtar på den måte som er beskrevet ovenfor. Korttidsforsikringer som er tegnet for et tidsrom av 0 år eller mindre mot årlige premier i forsikringstiden, har ikke gjenkjøpsverdi. Ved andre korttidsforsikringer mot årlige premier er fradraget fra den matematiske verdien / % av forsikringssummen. Studieforsikring har ikke gjenkjøpsverdi i den tiden det betales lav premie. Blir gjenkjøpsverdien eller restgjenkjopsverdien etter disse reglene mindre enn 0 kroner, regnes forsikringen ikke å ha gjenkjøpsverdi. Fripolisesummen blir beregnet ved at gjenkjøpsverdien eller restgjenkjøpsverdien nyttes som premie en gang for alle for en nedsatt forsikring av samme slag og med samme forsikringstid som var fastsatt for den opprinnelige forsikring. Premien en gang for alle er netto premie med tillegg for fremtidige forvaltningsomkostninger. Gjenkjøpsverdien og fripolisesummen blir beregnet etter den dødelighetstabell, rentefot og omkostningssats som er brukt ved beregningen av premien for den opprinnelige forsikring. Er det beregnet helsetillegg for forsikringen, settes dette ut av betraktning. Gjenkjøpsverdien og fripolisesummen blir rundet av til nærmeste hele krone. Hvis det etter polisen skal betales en større forsikringssum ved nådd alder enn ved død, gjelder følgende : Er forsikringen fullt betalt, betales det ikke mer kontant av gjenkjøpsverdien enn den minste av forsikringssummene, og er den ikke fullt betalt, ikke mer enn fripolisens minste forsikringssum. Hvis resten av gje n. kjøpsverdien er mindre enn 00 kroner, betales dog også denne rest kontant. Hvis resten av gjenkjøpsverdien er 00 kroner eller mer, nyttes denne som premie en gang for alle for en fullt betalt forsikring med en forsikringssum som bare skal utbetales hvis den forsikrede når den alder som fra først av var fastsatt for betalingen av forsikringssummen. Denne forsikring har ingen gjenkjøpsverdi. Under og etter en krig som Norge deltar i, og ellers når særlige forhold måtte gjøre det påkrevd, kan reglene i denne paragraf forandres når selskapets styre gjør vedtak om det, og vedtaket får kongelig stadfesting. De nye gjenkjøpsregler er gjort gjeldende for alle kapitalforsikringer tegnet etter 6/ 946. For individuelle renteforsikringer gjelder: Når en forsikring går ut fordi premien ikke er betalt i rett tid, blir forsikringen nedsatt til fripoliseverdien. Er fripoliseverdien mindre enn 40 kroner årlig, blir forsikringen ikke nedsatt til fripoliseverdien, men avbruddsverdien - se 5, punkt blir utbetalt kontant uten renter. Krav på utbetaling av slik avbruddsverdi blir foreldet etter år, regnet fra utløpet av det kalenderår da Norske Folk sendte rekommandert brev med melding til den som etter hva selskapet visste, skal ha summen. Etter krav plikter Norske Folk å betale ut gjenkjøpsverdien av forsikringen. Bare forsikring som omfatter tilbakebetaling av premie i tilfelle av død eller som omfatter livrente med garanti har gjenkjøpsverdi. Gjenkjøpsverdien er lik avbruddsverdien, likevel ved livrente med tilbakebetaling høyst lik det beløp som skal utbetales ved død, ved livrente med garanti høyst kontantverdien av garantien.

24 Forsikringsselskaper 4* Er avbruddsverdien større enn gjenkjøpsverdien, brukes forskjellen mellom dem til kjøp av fripolise (se likevel 4,. ledd). Var den opprinnelige forsikring tegnet med tilbakebetaling, skal fripolisen være uten tilbakebetaling, og var den opprinnelige forsikring en livrente med garanti, skal fripolisen være uten garanti. For øvrig beregnes fripolisen etter reglene i 6, punkt. Avbruddsverdien er lik den matematiske verdi av forsikringen med fradrag for uamortiserte anskaffelsesomkostninger og med tillegg for udisponerte forvaltningsomkostninger. Fripoliseverdien finner en ved h bruke avbruddsverdien som premie en gang for alle for en ny forsikring av samme slag - jfr. likevel 5,. ledd - og med samme utbetalingstid som bestemt fra først ay. Er det avtalt forskjellige årlige beløp, nedsettes disse i samme forhold. Nærmere regler for de beregninger som er nevnt i punkt og, er offentlig stadfestet og vil bli sendt til forsikringstakere som ønsker det. Under og etter en krig som Norge tar del i, og ellers når særlige forhold måtte gjøre det påkrevd, kan reglene i 4 og 5 forandres såfremt Norske Folks styre gjør vedtak om det og vedtaket f Ar kongelig stadfesting. Videre gjelder følgende regler for beregning av avbrudds- og fripoliseverdi: For slik beregning av avbrudds- og fripoliseverdi som er omtalt i 6 i «Forsikringsvilkår for pensjons- og livrenteforsikring (unntatt invaliderente)» gjelder følgende regler: Avbruddsverdien er lik den matematiske verdi av forsikringen med fradrag for uamortiserte anskaffelsesomkostninger og med tillegg for udisponerte forvaltningsomkostninger. Fradraget for uamortiserte anskaffelsesomkostninger er ved forsikringens tegning lik 4 % av det årlige rentebeløp for hvert år renten kan komme til å løpe. En livsvarig livrente forutsettes å kunne lope til forsikredes 00 år. En livsvarig overlevelsesrente forutsettes å kunne løpe til forsørgedes 00 år. En enkepensjon regnes som en overlevelsesrente som skal opphøre når alderspensjonen begynner å løpe. Fradraget er senere i premiebetalingstiden lik fradraget ved tegningen mulitplisert med forholdet mellom antall gjenstående premier og det samlede antall premier. Er en forsikring betalt fullt ut, blir det ikke gjort noe fradrag fra den matematiske verdi. Tillegget for udisponerte forvaltningsomkostninger er lik kontantverdien av de fremtidige forvaltningsomkostninger med fradrag av kontantverdien av tilleggene for forvaltningsomkostninger i de fremtidige premiene, begge deler regnet etter de satser for forvaltningsomkostninger som er brukt ved utregning av premien. Avbruddsverdi som etter disse regler ikke når opp i 0 kroner, regnes det ikke med. Ved utregning av avbruddsverdi og fripoliseverdi nyttes den dødelighetstabell og den rentefot som er brukt ved utregningen av premien. Er dødeligheten forhøyet særskilt for forsikringen, skal det allikevel ikke tas hensyn til det. Avbruddsverdien og fripoliseverdien avrundes til nærmeste hele krone.

25 5*Forsikringsselskaper For invaliderenter gjelder: Går forsikring som invaliderenten er knyttet til ut eller blir forsikringen satt ned til fripoliseverdien, opphører invaliderenteforsikringen. Dette gjelder likevel ikke for invaliderente som er knyttet til overlevelsesrente når forsikringen går ut ved forsørgedes død. Mulig gjenkjøpsverdi blir utbetalt kontant eller brukt til å øke forsikringens fripoliseverdi. Er den forsikrede ervervsufør, fortsetter invaliderenten å løpe, selv om den forsikring invaliderenten er knyttet til, går ut. Gjenkjøpsverdien av en invaliderente som ikke løper, er lik dens matematiske verdi med fradrag av 0 % av invaliderentens årlige beløp. Er forsikringen betalt fullt ut, blir det ikke gjort noe fradrag i den matematiske verdi. Brage, Fram, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norsk Spare-Selskap, Norske Liv, Sparetrygden. Gjenkjøps- og fripolisereglene i selskapenes vilkår for kollektiv pensjonsforsikring er de samme som anført i beretningen 955 s. 8"-- 0*, dog kan gjenkjøp tidligst finne sted tre år etter uttredelsen mot etter et år anført i nevnte beretning. For Sparetrygdens opplevelses forsikringer gjelder : Avbruddsverdien er lik forsikringens matematiske verdi med fradrag av / % av forsikringssummen for uamortiserte anskaffelsesomkostninger og med tillegg av eventuelt betalte omkostninger for fremtidig forvaltning. Er en forsikring fullt betalt, blir det ikke gjort noe fradrag i den matematiske verdi. Blir avbruddsverdien mindre enn kr. 0.-, ansees forsikringen for ikke å ha avbruddsverdi. Gjenkjøpsverdien er lik avbruddsverdien dog høyst 90 % av det beløp som skal utbetales ved død. Er avbruddsverdien større enn gjenkjøpsverdien, blir differansen anvendt som nettopremie en gang for alle for en ny forsikring uten tilbakebetaling, med samme utbetalingstid som for den opprinnelige forsikring. For denne nye forsikring gjelder bestemmelsen i 6 Selskapet er på forlangende forpliktet til å utbetale forsikringens gjenkjøpsverdi. En forsikring som er tegnet uten tilbakebetaling av premie i tilfelle av død, bar ikke gjenkjøpsverdi. Gjenkjøpsverdien avrundes til nærmeste hele kroner. Fripoliseverdien beregnes på grunnlag av avbruddsverdien, idet denne anvendes som nettopremie en gang for alle med tillegg for fremtidige forvaltningsomkostninger for en ny forsikring av samme slag og med samme utbetalingstid som den opprinnelige forsikring. IA'ripoliseverdien avrundes til nærmeste antall hele kroner. Ved beregning av avbruddsverdi og fripoliseverdi brukes den dødelighetstabell, den rentefot og den omkostningssats for fremtidig forvaltning som er brukt ved premieberegningen. Er det beregnet helsetillegg for forsikringer, settes dette ut av betraktning. Under og etter en krig som Norge deltar i, eller under andre særlige forhold, kan selskapet med Kongens samtykke endre reglene for beregning av fripoliseog gjenkjøpsverdi, eller midlertidig oppheve retten til å kreve gjenkjøp.

26 Forsikringsselskaper 6*,wass, 4. Krigsforsikring. I Norske Folks vilkår for individuell kapitalforsikring og individuell renteforsikring er l(rigsforsikringsbestemmelsene, bortsett fra forskjelligheter i redaksjon og uttrykksmåte, de samme som gjengitt i beretningen 950 s. " ". Er selskapet uten ansvar utbetales gjenkjøpsverdien resp. avbruddsverdien like før dødsfallet, dog høyst dødsfallsbeløpet. I selskapene Brage, Fram, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idurt, Norsk Spareselskap, Norske Liv og Sparetrygden gjelder ved kollektiv pensjonsforsikring de samme krigsforsikringsbestemmelser som i de selskaper som fra tidligere tegner slik forsikring, jfr. beretningen 955 S. 4* 5" og 948 s. 6* 7*. Samvirke har vedtatt nye regler for avsetning til krigs- og katastrofefond for kollektiv pensjonsforsikring, jfr. beretningen 957 s. 9*. Ifølge disse regler skal aysetningen utgjøre minimum /00, maksimum 0 % o av forsikringsfond eksklusive premiefond. Midler aysatt til krigsog katastrofefond kan bare anvendes etter godkjennelse av Forsikringsrådet. Sparetrygden har vedtatt at krigs- og katastrofefondet til enhver tid skal utgjøre minimum (/c og maksimum 0 c/'c av forsikringsfondet, jfr. beretningen 956 s. 6*. 5. Bonusbestemmelser. Fram: Tidligere fordelt bonus som forvaltes av selskapet skal forrentes etter en rentefot på 4 % fra polisens inntredelsesårsdag i 96, jfr. beretningen 954 s. 4*. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk og Norske Forenede: Kollektiv pensjonsforsikring. Nevnte selskaper har også for 96 vedtatt felles bonusplan for disponering av bonusmidler. Planens konstruksjon er som tidligere, jfr. beretningen 958 s. 8*, jfr. også beretningen 959 s. * 4*, og ytelsene for 96 blir utbetalt etter følgende regler: Løpende pens joner. Bonus til løpende pensjoner gis for år og forfaller til utbetaling samtidig med pensjonen i tidsrommet /7 96-0/6 96.

27 - 7* Forsikringsselskaper =0,, For alders-, enke- og barnepensjoner tegnet fra og med 7/ 946 gis : 0 % av pensjoner aktuelle i 955 eller tidligere. 8 % 956 6% 957 4% 958 % %, 96 og i tidsrommet /-0/6 96 For alders-, enke- og barnepensjon tegnet før 7/ 946 gis : 4 % av pensjoner aktuelle i 958 eller tidligere. % %, 96 og i tidsrommet /-0/6 96. For invalidepensjon gis: 0 % av pensjoner aktuelle i 955 eller tidligere. 8% 956 6% 957 4% Oppsatte og eventuelle pens joner. For oppsatte og eventuelle pensjoner tegnet før 7/ 946 ytes ingen bonus. For oppsatte og eventuelle pensjoner tegnet fra og med nevnte dato ytes bonus med a. % av akkumulerte premier betalt i årene 954 til og med 959. Engangspremier betalt i tiden (unntatt engangspremier for løpende pensjoner og overførte pensjoner fra andre selskaper) medregnes med følgende andeler: Av engangspremier betalt i 959 medregnes 5/5 og andelen synker med /5 for hvert år tilbake til 949 hvor den utgjør 5/5, dog reduseres medtatt andel av engangspremier betalt i årene og årene med ytterligere henholdsvis / og /. b. % av bestand årlige premier pr. / 959. Her medregnes engangspremier med /5 av innbetalt beløp i tiden For årlige premier og engangspremier tas det hensyn til at det er gitt rabatt, slik at det er premien rabatten som medregnes. I Norske Folk ytes som tidligere bonus på visse innbetalinger til premiefond med % av stigningen i premiefond fra / 95 til / 959, jfr. beretningen 959 s. 4*. 6. Forsikring uten lægeundersokelse. For kollektiv pens jonsforsikring på små grupper av arbeidstagere har alle selskaper vedtatt bestemmelser om forsikring uten legeundersøkelse. Ifølge disse bestemmelser kreves ikke lægeundersøkelse hvis forsikringstageren er under 55 år og enkepensjonen ikke overstiger kr. 000 pr. år, eller invaliditetsrisikoen kr pr. år. Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk har for individuell forsikring vedtatt de regler for overtagelse av forsikring uten læge-

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

Norges offisielle statisfikk, rekke XI

Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. 78 Kriminalstatistikk 95 og 952 Criminal statistics - 79 Statistikk over landssvik 940-945 Statistics on

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. 6 Skogsbrukstellingen i Norge. september 957 I Tabeller Census of forestry I Tables 7 Telegrafverket

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical yearbook of Norway

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

FORSI KRINGSSELSKAPER

FORSI KRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 38 FORSI KRINGSSELSKAPER Sociétés d'assurances FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1959 Tidligere utkommet: Forsikringsselskaper 191 VI nr. 41, 1913 VI nr. 48, 1914 VI nr. 89, 1915 VI

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII.. Trykt 1929: Nr. 83. Meieribruket i Norge i 1927. (L'industrie laitière de la Norvège en 1927)

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 935: Nr. 50. Meieribruket i Norge i 933. (L'industrie laitière de la Norvège en 933.) 5. Syketrygden

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 193. FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1926. For året

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Norges Offisielle St istikk, rekke

Norges Offisielle St istikk, rekke Norges Offisielle St istikk, rekke (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Trykt 9: Rekke X. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksomhet 90. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 6. De spedalske i Norge

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov Lovvedtak 31 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: Telefax:

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: Telefax: Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2977* - 30.3.1998 PENSJON - Informasjon om oppsparing i forsikringstiden - FAL

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( )

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( ) Lovvedtak 86 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L (2009 2010), jf. Prop. 107 L (2009 2010) I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Gjelder fra 01.01.2011 Vilkår av 1.1. 2011 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.5.2008 A. Innledning Foretakspensjon... 3 Definisjoner...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt : Nr. 22. Kriminalstatistikk 943 og 944. (Statistique de la criminalité). 23. Statistisk-økonomisk

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Utgått fra en ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring Gjelder fra 1. november 2003. A. INNLEDNING Fortsettelsesforsikring utgått

Detaljer

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring August 1993 Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av Pensjonsforsikring Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår I for uførekapital av 01.01.2004 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side 2 2. Etablering, ikrafttredelse, endring

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer