FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER 19161"

Transkript

1 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA. KOMMISSION HOS A SCHEHOUG & CO Pris: Kr

2 Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvége, série Trykt : No.59. Kriminalstatistik 1911 og (Justice crirninelle.) - GO. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) - Gl. Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1911.) Private aktiebanker (liangues privies par actions.) Alkoholstatistik. III. Drukkenskapsarrestationer (Shia:five des boissons afrooliques. I II. A rresta(ions par suite d'ivresse ) Kreaturholdet 30 september 1914 og (Beloit. le 30 septembre 1914 et 1915.) Stortingsvalget (Elections en 1915 pour le astorting Folkemængdens bevægelse (Motivement de la population.) Skolevæsenets tilstand (Instruction publique.) Norges telegrafvæsen 1914:15. (Telégraphes et téléphones de ITtat.) Fattigvæsenet 1913 og (Assistance publique.) Norges handel (Commerce.) Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen (Service vitérinaire et Iinspeetion de la niande.) Den norske Arbeiderbruk- og Boligbank. (La Banque Norvégienne des Propriétés Agricoles et Habitations Ouvriires.) De offentlige jernbaner (Chemins de fer publics.) 74. Norges fiskerier (Grandes piches maritimes.) Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration ginirale des prisons 1912.) Norges skibsfart (Navigation.) Folketællingen 1 december Hovedoversigt. (Recensement du ler dicembre Apercu général.,) Drukkenskapsforseelser (Délits d'ivresse, ) Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) Norges kommunale finanser (Finances des comniunes.) 81. Norges postvæsen (Statistigue postale.) 82. Skolevæsenets tilstand (Instruction publique.) Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Skiftevæsenet samt overformynderierne 1913 og (Successions, faillites el biens pupillaires.) Sindssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliinis.) Private aktiebanker (Bangues privies par actions.) Ind ustristatistik (Statistique industrielle.) Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des manns pieheiirs.) Forsikringsselskaper (Sociétés &assurances.) Norges skibsfart (Navigation.) Trykt 1917: Nr. 91. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) - 'J2. Kreaturholdet 30 september. (Mail, le 30 septembre.) Arbeidslønninger (Gages anmsds des domestiques et salaires des ouvriers) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene (Rapport sur l'itat sanitaire et médical.) Norges bergverksdrift (Mines et usines.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil (t' Assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS ASCHEHOUG & CO

4 Til Kongen. I henhold til g 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved at avgi beretning om Forsikringsraadets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse over de under forsikringsloven faldende selskaper som i drev forsikringsvirksomhet her i landet, supplert med de indtil_ 31. december 1917 anmeldte selskaper. Kristiania den 9. september I ærbødighet Forsikringsraadet Bjorn. Thy. Richardt. 0. J. Storm. K. Færden.

5 I. Tilsynet. Indholdsfortegnelse. 1. Forsikringsraadet 1* 2. Noevnden 1* 3. Forsikringsraadets tjenestemænd 1* 4. Tillidsmænd ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper. 2* 6. Forsikringsraadets utgifter 2* 7. Forsikringsselskapernes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Meddelte tilladelser In. m. 4* 2. Overdragelse av livsforsikringsbestand 4* 3. Grundlag og forsikringsformer 5* 4. Forsihringsvilkaar (ugyldighetsvilkaar og gjenkjøps- og fripoliceregler) 9* 5. Krigsforsikring 15* 6. Rollektivforsikring paa skibsbesætninger 15* B. Ulenlandske selskaper. 1. Meddelte tilladelser 16* 2. Grundlag og forsikringsformer 16* 3. Forsikrings: ilkaar (ugyldighetsvilkaar og gjenkjops- og fripoliceregler) 20* 4. Krigsforsikring 23* III. Skadesforsikring 24* Side IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 28* 2. Dispensationer 29* 3...Endrede lovbestemmelser om avsætning til sikkerhetsfond i norske livsforsikringsselskaper 29* 4. Avgjørelse efter forsikringslovens 6 av tvist mellem et norsk livsforsikringsselskap og Forsikringsraadet 30* V. Sammenstilling av opgaver vedrørende forsikringsvirksomheten i 33 * Tillæg: Motiver til Forsikringsraadets forslag av 21 januar 1918 om forandringer i forsikringslovens bestemmelser om sikkerhetsfond 37* Tabeller (se omstaaende specifikation) 1-73 Fortegnelse over de indtil 31/12, 1917 anmeldte indenlandske forsikrings. selskaper 77 Fortegnelse over de indtil 81/ anmeldte utenlandske forsikrings: selskaper 84 Fortegnelse over utenlandske selskaper som indtil 30. juni 1918 har anmeldt opium med den norske forretning og er under avvikling 92

6 Tabeller. Tableaux. Side Norske livsforsikringsselskaper. Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tab. 1. Vindings- og tapskonto 2 2. Balansekonto 4-3. Specifikationer til vindingsog tapskonto - 4. Forsikringsfond og erstatningsreserve Nettoutgifter for dødsfald i regnskapsaaret Kollektivforsikringer paa skibsbesætninger Forsikringsstokken og dens bevægelse 14 Page 'lai)!. 1. Compte de profits et pertes Spécifications du compte de profits et pertes 6 4. Réserves mathématiques, serves pour sinistres h régler Charge budgétaire cause par les décês de l'année Assurances collectives sur les vies des équipages navals Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances ell cours A la fin de l'exercice 14 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 8. 'Windings- og tapskonto: 1. Aktieselskaper 2. Gjensidige selskaper med bestemt prtemie 3. jensidige se:skaper med hel utligning 30-9 Balansekonto: 1. Aktieselskaper Gjensidige selskaper med bestemt przumie Gjensidige selskaper med hel utligning Præmier, erstatninger, provisioner og præmie- og erstatningsreserve: 1. Brandforsikring (B.) Transportforsikring (Tr.) Ansvarsforsikring Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (,,G1) Husdyrforsikring (Ild.) Husleieforsikring (H1.) Maskinforsikring (Ma.) Motorvognforsikring (Mv.) 46 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes: 1. Sociétés anonymes Sociétés mutuelles A primes fixes (avec répartition des déficitss 26 3 Swiétés mutuelles it répartition totale Mimi: 1. Sociétés anonymes ocik6s mu tuelles A primes fixes (avec répattition des (léficits) So iétés mutuelles A répartition totale Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres A régler: 1. Assurance contre l'incendie Assurance de transport Assurance de la responsabilité civile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance sur le bétail Assurance des byers Assurance des machines Assurance des voitures moteur 46

7 Side ipage 10. Skiforsikring (S.) Assurance contre le bris des skis Tyveriforsikring (Tv:) Ulykkesforsikring (U.) Assurance contre le vol Assurance contre les accidents Vandledningsskadeforsikring (VI.) Assurance des conduites d' Ca 1.1x 48 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning ) Tab. 11, a. Præmier, erstatninger og gjenkjøp 52-11, b. Forvaltningsomkostninger, shatter og avgifter, prtemieog erstatningsreserve, bonus Fot sikringsstokken og dens bevægelse 56 Sociétés étrangéres. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvége.) Tabl. 11, a. Primes, sinistres etassurances &hues, rachats 52-11, b. Frais d'administration, im- )6ts réserves mathématiques, résen es pour sinistres à régler, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice: assurances en cours S la tin de I:exert:ice 56 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 13. Indtægter og utgifter for egen regning Præmier, erstatninger, provisioner og præmie- og erstatningsreserve : 1. Brandforsikring 2. Transportforsikring (Tr.). 3. Ansvarsforsikring (A.) Garantiforsikring (Ga.) Glasforsikring (GI.) Motorvognforsikring (Mv.) Ileisegodsforsikring Tyveriforsikring (Tv.) Ulykkesforsikring (U.) Sociétés étrangéres. Assurance d'indemnités. (Opération en Norvége). Tabl. 13. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: 1. Assurancecontrel'incendie Assurance de transport Assurance de la responscivile Assurance de garantie Assurance contre le bris des glaces Assurance des voitures moteur Assurance des bagages Assurance contre le vol Assurance contre les accidents 72

8 Rettelser til tabellerne: S. 47, 2den kolonne, linje 20, staar: 1775; skal were: S. 55, under Svea, linje 21, staar: ; skal være:

9 I. Tilsynet. (llenvisningerne til gjelder forsikringsloven) 1. Forsikringsraadet ( 5). Som medlemmer er beskikket: A. B. Bjorn, høiesteretsassessor, formand og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). 0. J. Storm, generalkonsul, forretningskyndig medlem (beskikket 22. december 1913). Som varamamd er beskikket: Paal Berg, høiesteretsassessor, for det juridiske medlem (beskikket 31. december 1913). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 14. mai 1917). H. Monsen, bankdirektør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 31. december 1913). 2. Nævnden ( 6). Som medlemmer er beskikket: P. I. Paulsen, sorenskriver, formand (beskikket 31. december 1913). Carl Kierulf, sparebankdirektør (beskikket 31. december 1913). Cath. Bang, generalkonsul (beskikket 31. december 1913). Som varammid er beskikket: M. C. Backer, høiesteretsassessor, for formanden (beskikket 31. (lecember 1913). Robert Jacobsen, høiesteretsadvokat, for de to andre medlemmer (beskikket 31. december 1913). 3. Forsikringsraadets tjenestemænd: Aktuar: Karl Færden, aktuar (ansat 8. januar 1917). Revisor: Asbjørn Sviu (ansat 22. mai ). Sekretær: Sigurd Frost (ansat 15. april 1918). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansat 15. oktober 1915). 4. Tillidsmænd ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillidsmænd ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: In

10 Forsikringsselskaper 2* Ved Brage: ekspeditionschef Aksel Hillestad, Fram : cand. jur. kontorchef Emil Schreiner, Gjensidige: Glitne: byraachef Fr. Vogt, Hygea: byretsassessor K. F. Dahl, Idun: cand. jur. sekretær L. Kkeboe, Norske Forenede: ekspeditionschef Th. G. Thorsen, Norske Liv : cand. jur. sekretær L. Klyeboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikrings- raadet godkjendt: Ved Andvake: Brage:» Fram: Gjensidige: Glitne: Hygea: Idun: Norske Folk: Norske Forenede: Norske Liv: aktuar Ivar Myklebust, A. Pahnstrøm, G. Holtsmark, Olaf Gran, Trygve Hoel, Andor Hoel, Ivar Hesselberg, Olav Aabakken, Martin Andresen, N. Solberg. 6. Forsikringsraadets utgifter. Utgifter i budgetaarene: :16 /17 Kr. Lon til det forsikringstekniske medlem 7,200 Honorar til de to andre medlemmer 3,510 Godtgjørelse for formandshvervet 1,000 Lønninger til funktionærerne 13,777 Husleie, opvarmning og belysning 1,845 Trykningsomkostninger 1,202 Inventar, bøker og bladhold 341 Øvrige utgifter 2,647 Kr. 7,200 4,000 1, ,946 2,237 Kr. 7,467 4,000 1,000 12,319 2,457 2,354 2, ,343 1) 3,343 _ Tilsammen 31,522 31,827 33,331 I) Inkl, dyrtidstillæg kr

11 3* Forsikringsselskaper, 7. Forsikringsse1skapernes avgifter ( 9). Ved kongelig resolution av 15. februar 1918 er det bestemt at selskapernes avgift for 1917 skal sættes til 0,18 pro mille av præmieindtægten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsaavidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsaar falder sammen med kalenderaaret, anvendes præmieindtægten i regnskapsaaret ; for de øvrige anvendes præmieindtægten i regnskapsaaret I utligningen for 1917 deltok 107 indenlandske og 99 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 27,357 og kr. 6,650, tilsammen kr. 34,007. Herved er dækket Forsikringsraadets utgifter i budgetaaret 1917 kr. 33,332 med fradrag av overskud paa utligningen for aaret, kr. 2,251, til rest kr. 31,081, hvorefter der blir et overskud paa kr. 2,926.

12 II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Meddelte tilladelser m. m. Siden avgivelsen av forrige beretning er tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhet med(lelt: Livstrygdelagel Andvake, hillagl) (ved kongelig resolution av 8. september 1917). 2. Overdragelse av livsforsikringsbestand. Angaaende reglerne for saadan overdragelse henvises til forsikringslovens 94 og Forsikringsraadets beretning 1915, side 4* I henhold til nævnte paragraf i forsikringsloven har Lærerindernes Pensionsforening 7. november 1917 søkt om Forsikringsraadets tilladelse til at overdra hele sin forsikringsbestand til Livsforsikringsselskabet Gjensidige, i det væsentlige paa følgende vilkaar: 1.»Gjensidige«overtar samtlige»pensionsforeningens aktiva og passiva pr. 1. januar 1917, idet dog Professor Brochs legat kr. 27,000 og Adolf Jenssens og hustrus legat kr. 6,000 blir staaende urørt. Av disse legater skal»gjensidige«oppebrere renterne saalænge der endnu er nogen forsikring igjen av»pensionsforeningenis livrentebestand. 2.»Gjensidige«overtar»Pensionsforeningenqs forpligtelser med de aarlige livrentebeløp som for tiden gjtelder, og hvorfor der er avsat præmiereserve pr. 81/ De livrenter som i 1850 blev nedskrevet paa grund av nedsættelse av den ved beregningerne forutsatte rentefot, og som ikke allerede er belt opskrevet igjen, skal forhoies til det oprindelige beløp (forutsat at nedsættelsen ikke skyldes andre grunde) til følgende tider: Livrenter der blev aktuelle i aarene 1902, 1903 og 1904: fra og med » i » 1/ i 1906» osv. osv. osv. Livrenter der blev aktuelle i aaret 1917 fra og med 1 ; » blir i 1918» »» i , t 1933 osv,osv. osv. Med hensyn til nedskrevne livrenter der tillike er nedsat paa anden maate end ved den almindelige nedskrivning i 1890, forholdes paa tilsvarende maate som»pensionsforeningen«har anvendt ved tidligere forhøielser av nedsatte livrenter. 1) Firmanavnet er antat med samtykke av det opløste selskap av samme navn.

13 5* Forsikringsselskaper...as,a.m Med Understøttelsesfondet forholdes som angit i 14 i»pensionsforeningen«s love, idet understøttelse av fondet i tilfælde bevilges av»gjensidigets styre. Lærerindernes Pensionsforening indgaar i»gjensidige«med gjensidig ansvar sammen med»gjensidigets øvrige forsikrede og i bonusklasse sammen med»gjensidigegs tidligere livrentebestand. 6. Avtalen omfatter ogsaa livrenter tegnet efter 1. januar 1917, idet overdragelsen regnes fra denne dag. 7. For de ovei forte forsikringer vedblir»pensionsforeningents forsikringsbetingelser at gjalde. Forsikringsraadet fandt overdragelsen forsvarlig overfor forsikringstagerne, og saken blev derefter 28. november 1917 forelagt disse til avstemning, med frist til 28. februar 1918 (bekjendtgjørelse i Norsk Kundgjorelsestidende nr. 433 for 29. november 1917). Der indkom ingen stemme mot overdragelsen, hvorfor Forsikringsraadet 4. mars 1918 utsendte meddelelse om at overdragelsen var traadt endelig i kraft. (Se bekjendtgjørelse i Norsk Kundgjørelsestidende nr. 98 for 6. mars 1918). 3. Grundlag og forsikringsformer. Ved utgangen av juni 1918 var der 10 norske selskaper som hadde tilladelse til at drive livsforsikrings -virksomhet, nemlig 1. Andvake (nye), 2. Brage, 3. Fram, 4. Gjensidige (hvori er optat Norrøna og Lærerindernes Pensionsforening), 5. Glitne, 6. Hygea, 7. Idun, 8. Norske Folk, 9. Norske Forenede (hvori er optat gamle Andvake) og 10. Norske Liv. De vigtigste av de i disse selskaper anvendte grundtabeller er angit nedenfor (med tilføjelse av en forkortet betegnelse for tabellerne): H Tabel H m av The Institute of Actuaries' Life Tables (20 engelske selskapers tabel, Woolhouse's utjevning), : Ovennævnte H m for aldre over 17 aar, for aldre 1-17 den i Institute of Actuaries' Text Book, utgave 1902, S. 495, angivne tabel ; H m Ovennævnte tabel H m for aldre fra og med 38 all'', for lavere aldre en hypotetisk tabel, hvor (1 15 er lik rim tabellens (12,, l2 2 er lik (1 22 efter Statistiske Centralbyraas utjevnede dødelighetstabel for mænd i Norge 1901/ /11, og de mellemliggende værdier er grafisk interpoleret, H m En hypotetisk tabel: 120 er lik flm tabellens q 20 tillagt 175 0/0 ; for lavere aldre sættes dødeligheten konstant lik 17 Voo, for Mere aldre avtar den

14 Forsikringsselskaper 6* nævnte tillægsprocent med 3 for hvert aar over 20, indtil den blir lik 0; H En hypotetisk tabel: der er først opstillet en»normaltabel«lik Hm for aldre over 19 aar og med dødelighet konstant lik H m tabellens q20 for lavere aldre. I»normaltabellen g er derefter dodeligheten øket med 3 vo for hvert aar, hvormed vedkommende alder overstiger 15 aar; H NI IV Den under H m nævnte»normaltabel«, med fordoblet q for alle aldre ; 0 ihrmi Tabel 0 r:mi av British Offices Life Tables 1893, ændret saaledes at kun en halvdel av selektionen er medregnet; N F M 91/oi: Statistiske Centralbyraas livs- og dødstabeller for mænd i Norge 1891/2-1900/1 (utjevnet, Karups formel); N F M 1in : Statistiske Centralbyraas utjevnede dodelighetstabel for mænd i Norge 1901/ /11 (utjevning vxsentlig efter Karups formel, se Centralbyraaets publikation side 29*); N F K : Statistiske Centralbyraas tilsvarende tabel for k -vinder; N F ( 9/io() o vii :Hver tabelvterdi av q er 9110 av q i den foregaaende tabel; N FM&K 9110 Statistiske Centralbyraas livs- og dødstabeller for 'mend og kvinder i Norge 1891/2-1900/1 (Folkeforsikringskomitéens utjevning, Karups formel); N B M "ho : Statistiske Centralbyraas livs- og dødstabeller for mænd i Norges byer (utjevnet, Karups forme!), S F M "loo: Statistiska Centralbyråns livs- og dødstabeller for mænd i Sverige (utjevnet); N E K Den norske Enkekasses dodelighetserfaringer for kvinder ; N E M 45/85: Den norske Enkekasses dodelighetserfaringer for Emend ; L F I og II: Grundtabeller for Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871, I (kvinder) og II (forsorg. mend); D A & F: Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark's dødelighetserfaringer for personer som selskapet har avslaat eller antat til betydelig forhøjet præmie; Fkt A: Den av Folkeforsikringskomitéen opstillede aktivitetstabel ;

15 7* Forsikringsselskaper ammwe Kl:Karups invaliditelstabel for ikke reisende tyske jernbanefunktionærer ; I S: Invaliditets- og syketabeller efter erfaringer fra svenske sykekasser. For de 8 ældre selskaper (nr. 2-7, 9 og 10) henvises til Forsikringsraadets beretning 1915, side 7*-9*. Av senere forandringer (indtil 30. juni 1918) bemerkes: Selskaperne Brage, Gjensidige og Idnn (som stiftere av selskapet Norske Folk) og Fram, Glitne, Hygea, Norske Lit) (som senere tilkomne aktionærer i samme selskap), har indført kapitalforsikring med dodsrisiko paa mindre gode liv (avslagsrisiko). Forsikringerne avgives i gjenforsikring til Norske Folk, som igjen retrocederer til de deltagende selskaper. Grundlaget er det samme som nedenfor anført under Norske Folk. Norske Forenede har indfort kollektivforsikring (gruppeforsikring) for voksne. Den omfatter kapitalforsikring med dødsrisiko, uten Ineundersokelse (karensforsikring). Grundlaget er N F M min og 4 pct. For de to nye selskaper gjelder følgende grundlag (den tilføjede rentesats angir den aarlige efterskudsvise rente): Andvake (nye): 1. Almindelig kapitalforsikring med (lodsrisiko. Straks begyndende forsikring, med og uten lneundersøkelse (for voksne): II m og 4 pet. b) Opsat (for barn): S F M 91:00 og 3 1/2 pct. 9 Almindelig kapitalforsikring med oplevelsesrisiko, som forsikring: Hovedforsikringens grundlag. 3. Renteforsikring. a) Løpende og opsat livrente og almindelig overlevelsesrente: Samme grundlag som de øvrige norske selskaper (se Forsikringsraadets beretning 1915, side 8*). b) Prvemiefritagelsesforsikring (i forbindelse med barneforsikring): S M 91/0o og 3 1/2 pct. 4. Invaliditetsforsikring, som prvemiefritagelsesforsikring: K I, i forbindelse med hovedforsikringens grundlag. De anførte grundlag gjælder baade for præmier og for forsikringsfond. For renteforsikring gjoelder grundlaget kun indtil videre (Se Forsikringsraadets beretning 1914, side 4*).

16 Forsikringsselskaper8* ,400, Norske Folk: 1. Gjenforsikring av normale risikoer. a) Straks begyndende almindelig kapitalforsikring med (lødsrisiko (for voksne): Ved gjenforsikring mot risikopmmie : 0 1/2, m 1. Ved almindelig gjenforsikring: Hovedforsikringens grundlag. b) Opsat almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko (for barn): Ved gjenforsikring mot risikoproemie : NFM&K Ved almindelig gjenforsikring : Hovedforsikringens grundlag. 2. Gjenforsikring av mindre gode liv (avslagsrisikoer): H m 1, H m II, H m m eller H M Iv og 4 pct. Valget av tabel bestemmes av de forhold, som har bevirket ayslag eller tarifforhoielse i det direkte tegnende selskap. Som forsikringsformer anvendes de sedvanlige former av almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko. 3. Kollektivforsikring. a) Almindelig straks begyndende kapitalforsikring med dødsrisiko : N F M "in og 4 pct. b) Livrenteforsikring kombinert med almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko, samt overlevelsesrenteforsikring (»kompensationsforsikringer«): N F' M og 4 pct. c) Livrenteforsikring: Fabrikarbeidere og dermed likestillede risikoer : N F M og 4 pct. Kontorfunktionærer og dermed likestillede risikoer: N F K "Ai og 4 pct. d) Barnerenteforsikring: N F K (-1 0 q) "RI og 4 pct. Sandsynligheten for at were gift bestemmes i tilfælde efter opgaverne i Statistiske Centralbyraas»Dodelighetstabeller for det norske folk 1901/ / 11 «. Barnerenterne beregnes efter de samme principer og delvis efter det samme grundlag som»pensionslovkomitéen av 1906c har anvendt. 4. Folkeforsikring (uten lneundersøkelse og med maanedsproemie). Kapitalforsikring med dødsrisiko, saavel straks begyndende (for voksne) som opsat (for barn): N B M lino og 4 pct. Invaliditetsforsikring, som prcemiefritagelsesforsikring: Ingen særskilt aktivitetstabel, men et tillæg lii bruttobelastningen av 2 1/2 pct. av nettopræmien.

17 9 4: Forsikringsselskaper exmowl, De anførte grundlag gjælder baade for præmier og forsikringsfond. 4. Forsikringsvilkaar. Nedenfor gjengives for de to nye selskaper hovedpunktene av forsikringsvilkaa rene (ugyldighetsvilkaarene og gjenkjøps- og fripolicereglerne) for kapitalforsikring nied dødsrisiko. For de ældre selskaper gjengives de vigtigste forandringer (jfr. Forsikringsraadets beretning 1915, side 9*-19*). For kapitalforsikring med oplevelsesrisiko og for renteforsikring gitelder de nu anvendte vilkaar kun indtil videre; de vil bli optat til fornyet behandling i forbindelse med drøftelsen av nyt grundlag for disse forsikringsformer. A. Ugyldighetsakaar for kapitalforsikring med dødsrisiko. Norske Forenede. Ved kollektivforsikring (gruppeforsikring) gjælder for hver enkelt forsikret de samme bestemmelser som for individuel forsikring (Forsikringsraadets beretning 1915, side 11*). For Norske Folk gjaelder i det væsentlige folgende : Gjenforsikring overtages paa det avgivende selskaps vilkaar. Ved kollektivforsikring (gruppeforsikring) gitelder for hver enkelt forsikret væsentlig de samme bestemmelser som for individuel forsikring i de tilsluttede selskaper (Forsikringsraadets beretning 1915, side 10*-11*). Ved folkeforsikring (forsikring med maanedsprcemie) gjalder i det væsentlige de samme bestemmelser som for almindelig forsikring i de tilsluttede selskaper; dog er fristen for den betingede gyldighet kun 2 aar (istedetfor 3 aar). For Andvake (nye) gjælder i det væsentlige folgende vilkaar: Trygdebrevet vert ugildt: a) Dersom trygdetakaren tek livet av seg, eller ein sjolvmordfreistnad eller ein duell er skuld i at han døyr. b) Um ban gjeng i krig og døyr der, eller døyr av ein grunn som heng saman med at han gjekk i krigen. Tilsvarande reglar gjeld um trygdetakaren er med paa uppdagingsferder, luftsigling, faarleg fjellkliving (sport), ferder i land utanfor civilisation eller dilikt. c) Ifall han utan samtykkje fraa laget reiser eller buset seg i tropelandi og i Amerika millom 33 0 nordre og 30' søre breidd. d) Dersom trygdebrevshavaren rettsstridig og med vilje hev gjort sitt till at trygdetakaren døyr. I dei høve som er nemnde under a, b og c gjeld trygdebrevet likevel for det matematiske verdet.

18 Forsikringsselskaper 10* M , , Ugildt kann trygdebrevet ikkje verta, 'mar det hev vore i kraft minst i 2 aar, og laget hey godkjent den alderen trygdetakaren hev gjeve upp, og det jamvel um han doyr under slike hove som er nemnde i a, b og c. Undantak gjeld berre for svik mot laget, for aa vera med i krig og for upphald innanfor dei landemerke som er nemnde i c. B. Gjenkfrps- og fripoliceregler for kapitalforsikring med dødsrisiko'). Brage og Gjensidige har siden avgivelsen av forrige beretning indført nye regler, de angives i det folgende sammen med reglerne for de 2 nye selskaper og nogen mindre tilføjelser for /duns og Norske Forenedes vedkommende. 1. Brage: a. Enkel og sammensat livsforsikring og gaveforsikring. Gjenkjøpsvterdien av en police for almindelig enkel eller sammensat livsforsikring er lik policens matematiske værdi med fradrag av to og en halv procent av forsikringssummen, saafremt forsikringen ikke er fuldt betalt. Ved fuldt betalte livsforsikringspolicer (herunder medregnet fripolicer) er gjenkjopsvterdien lik den matematiske værdi. Den forlopne forsikringstid regnes fra den forste prtemies forfaldsdag og avrundes til nærmeste antal lick og fjerdedels aar eller, for policer med maanedsprtemie, til nærmeste antal hele aar og maaneder. Blir i noget tilfælde den beregnede gjenkjøpsvverdi mindre end 10 kroner, ansees policen for ikke at ha gjenkjøpsvterdi. En fripolices paalydende beløp beregnes paa grundlag av gjenkjopsvterdien, idet denne betragtes som nettopræmie én gang for alle for en ny forsikring av samme art og med samme utbetalingstid som den tidligere. Fripolicebelopet avrundes altid til nærmeste antal hele kroner. Ved beregningen av gjenkjøpsværdier og fripolicebeløp benyttes den dødelighetstabel og den rentefot, som er anvendt ved præmieberegningen. For sammensatte livsforsikringer, ved hvilke der betinges utbetalt et storre eller mindre beløp i levende live end ved død, gjtelder ovenstaaende regler med folgende Micro plunger : Gjenkjøpsværdien findes naar forsikringen ikke er fuldt betalt ved at trække 2 1/2 procent av det nrindsle forsikringsbeløp fra policens matematiske værdi. Ved fuldt betalte policer er gjenkjøpsverdien lik den matematiske værdi. Er der ved policen betinget utbetaling av et slam beløp i levende live end ved død, utbetales dog ved gjenkjøp aldrig mer end det mindste av forsikringsbelopene, hvis forsikringen er fuldt betalt, og aldrig mer end det mindste av forsikringsbeløpene ved en i henhold til ovenstaaende regler utstedt fripolice, saafremt forsikringen ikke er fuldt betalt. Er gjenkjøpsvterdien storre end, hvad der saaledes utbetales kontant, godtgjøres Ved kollektivforsikring medtages ogsaa reglerne for renteforsikring. For alm. renteforsikring og for kapitalforsikring med oplevelsesrisiko vil reglerne bli meddelt senere i forbindelse med nyt beregningsgrundlag (smlgn. Forsikringsraadets beretning 1915, s. 9*).

19 11* Forsikringsselskaper overskuddet i form av en fuldt betalt oplevelsesforsikring, der forfalder til utbetaling ved samme tid som fastsat for utbetaling av den oprindelige forsikring i tilfælde av oplevelse. Det nævnte overskud betragtes herunder som nettopræmie én gang for alle. Ved gjenkjøp av en sammensat livsforsikring, ved hvilken der betinges utbetalt et mindre beløp i levende live end ved død, utbetales aldrig mer end det mindste av forsikringsbeløpene. For en almindelig gaveforsikring gjelder de samme regler som for en almindelig livsforsikring for samme bebop. For karensforsikringer er gjenkjøpsvterdier og ftipolicebeløp de samme som for tilsvarende forsikringer uten karenstid. Ved forsikring av mindre gode liv (avslagsrisikoer) fordobles gjenkjøpsfradraget fra 2 1/2 til 5 procent av forsikringssummen. I). Opsat forsikring (barneforsikring). Gjenkjøpsværdien av en police er lik policens matematiske værdi med fradrag av 1 1/2 en og en halv procent av forsikringssummen, saafremt forsikringen ikke er fuldt betalt. Ved fuldt betalte policer (herunder medregnet fripolicer) er gjenkjø)sværdien lik den matematiske værdi. Den forlopne forsikringstid regnes fra den første præmies forfaldsdag og avrundes til nærmeste antal hele og fjerdedels aar eller, for policer med maanedsprcemier, til nærmeste antal hele nar og maaneder. Blir i noget tilfælde den beregnede gjenhjøpsvcerdi mindre end 10 kroner, ansees policen for ikke at ha gjenkjøpsverdi. En fripolices paalydende beløp beregnes paa grundlag av g jenkjøpsværdien, idet denne betragtes som nettopræmie én gang for alle for en ny forsikring av samme art og med samme utbetalingstid som den tidligere. Fripolicebeløpet avrundes altid til nærmeste antal hele kroner. Ved beregningen av gjenkjøpsverdier og fripolicebeløp benyttes den dødelighetstabel og den rentefot, som er anvendt ved præmieberegningen. For barneforsikringer, ved hvilke der betinges utbetalt et større eller mindre beløp i levende live end ved død, gjalder ovenstaaende regler med følgende tillempinger: Gjenkjopsvkerdien tindes naar forsikringen ikke er fuldt betalt ved at trække 1 1/2 procent av det mindste forsikringsbeløp fra policens matematiske værdi. Ved fuldt betalte policer er gjenkjøpsværdien lik den matematiske værdi. Er der ved policen betinget utbetaling av et storre beløp i levende live end ved død, utbetales dog ved gjenkjøp aldrig mer end det mindste av forsikringsbeløpene, hvis forsikringen er fuldt betalt, og aldrig mer end det mindste av forsikringsbeløpene ved en i henhold til ovenstaaende regler utstedt fripolice, saafremt forsikringen ikke er fuldt betalt. Er gjenkjøpsverdien større end hvad der saaledes utbetales kontant, godtgjøres overskuddet i form av en fuldt betalt oplevelsesforsikring, der forfalder til samme tid som fastsat for utbetaling av den oprindelige forsikring i tilfælde av oplevelse. Det nævnte overskud betragtes herunder som nettopræmie én gang for alle. Ved gjenkjøp av en barneforsikring, ved hvilken der betinges utbetalt et mindre beløp i levende live end ved død, utbetales aldrig mer end det mindste av forsikringsbeløpene. Ved anvendelse av disse regler blir erstatning, som skal utbetales, før forsikringen er gaat over til effektiv livsforsikring, ikke at regne som forsikringsbeløp.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E ARBEDERNES faglge LANDS ORGANSATON BERETNNG 92 for SEKRETARATET VED OLE O. LAN OG P. AAR0E KRSTANA 922 :: TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER ndholdsfortegnelse. Side Repræsentantskapet............... Sekretariatet...................

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg LARVIKS SJØMANNSFORENING 1849 1949 OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM Ved Ths. Arbo Høeg Ant. Andersens Trykkeri, Larvik Innhold Larviks Sjømannsforening 5 Foreningens formenn 16 Foreningens æresmedlemmer

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

II Eivind Berggrav-Jensen Krigcrliv og religiøsitet y v».> Eivind Berggrav-Jensen Krigerliv og religiøsitet Erfaringer og dokumenter fra fronten Kristiania Steen'8ke Bogtrykkeri og Forlag 1915 4> Copyright

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

MEDDELELSER DEN GAMLE HVALFANGST NORGES SVALBARD- OG ISHAVS-UNDERSØKELSER. Nr. 61 BJARNE AAGAARD OSLO I KOMMISJON HOS JACOB DYBWAD

MEDDELELSER DEN GAMLE HVALFANGST NORGES SVALBARD- OG ISHAVS-UNDERSØKELSER. Nr. 61 BJARNE AAGAARD OSLO I KOMMISJON HOS JACOB DYBWAD NORGES SVALBARD- OG ISHAVS-UNDERSØKELSER LEDER: ADOLF HOEL MEDDELELSER Nr. 61 BJARNE AAGAARD DEN GAMLE HVALFANGST KAPITLER AV DENS HISTORIE 1767-1886 MED 20 ILLUSTRASJONER I TEKSTEN OSLO I KOMMISJON HOS

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer