FORSI KRINGSSELSKAPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSI KRINGSSELSKAPER"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 38 FORSI KRINGSSELSKAPER Sociétés d'assurances FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1959

4 Tidligere utkommet: Forsikringsselskaper 191 VI nr. 41, 1913 VI nr. 48, 1914 VI nr. 89, 1915 VI nr. 106, 1916 VI nr. 18, 1917 VI nr. 156, 1918 VI nr. 181, 1919V!! nr. 3, 190 VII nr. 54, 191 VII nr. 86, 19 VII nr. 18, 193 VII nr. 168, 194 V11 nr, 193, 195 VIII nr. 1, 196 VIII nr. 53, 197 VIII nr. 86, 198 VIII nr. 119, 199 VIII nr. 139, 1930 VIII nr. 173, 1931 VIII nr. 197, 193 IX nr. 1, 1933 IX nr. 46, 1934 IX nr. 73, 1935 IX nr. 100, 1936 IX nr, 16, 1937 IX nr. 151, 1938 IX nr. 18, 1939 X nr., 1940 X nr. 8, 1941 X nr. 5, 194 X nr. 70, 1943 X nr. 84, 1944 X nr. 107, 1945 X nr. 19, X nr. 146, 1947 X nr. 174, 1948 XI nr. 3, 1949 XI nr. 5, 1950 XI nr. 91, 1951 XI nr. 18, 195 XI nr. 165, 1953 XI nr. 01, 1954 XI nr. 5, 1955 XI nr. 66, 1956 XI nr. 30. Morten Johansens Boktrykkeri, Oslo

5 Til Kongen. I henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper av 9. juli 1911 (forsikringstilsynsloven) tillater man seg herved avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet siden utgivelsen av forrige beretning. Beretningen er ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, ført jour til 31. desember 1958, over anmeldte selskaper som faller inn under denne lov og lov om sjøtrygdelag av 3. juli Oslo den 15. april I æ rbødighet Forsikringsradet Anders Frihagen Erling Sæbø Karl Trasti Odd Galtung Eskeland Fredrik C. S. Sejersted Gudrun Tømmerbakke

6

7 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet 1*. Nemnda 1* 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 1" 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper * 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper * 6. Forsikringsrådets utgifter 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet 4*. Grunnlag og forsikringsformer 4 3. Forsikringsvilkår 9* 4. Overføring av pensjonsrettigheter fra kollektivselskap til pensjonskasse 1 ' 5. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper i " 6. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynelovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 1' B. Utenlandske selskaper. 1. Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge III. Skadeforsikring. 8' IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 1*. Dispensasjoner i henhold til forsikringstilsynslovens 117, annet ledd " 3. Forsikringstilsynslovens 80, nr. 5, lånetakstapparatet 3* 4. Anvendelse av ihendehaverobligasjonslån til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 3* 5. Dekning av forsikringsfondet i livsforsikring 4* 6. Bandlegging av verdipapirer for forsikringsfondet i livsforsikring 5* 7. Båndlegging av pantobligasjoner i hus på festet grunn 6* 8. Tinglysing av erklæring om underretningsplikt for bortfester. 7* 9. Ny lov om livsforsikringsvirksomhet 7*

8 Side 10. Konsesjon på kollektiv pensjonsforsikring 8* 11. Forsikringstilsynslovens 31* 1. Regnskapsspørsmål i forsikringsselskap 3* 13. Revisjon i forsikringsaksjeselskaper 33* 14. Avgjørelse etter, og fortolkning av, tilleggslov av 18. juni 1938 til forsikringstilsynsloven 33* 15. Revisjon av reglene om motorvognansvaret 36* 16. Skattefrihet for sikkerhetsfond og avsetning til dette fond 36* årsregelen ved «egen pensjonsforsikring etter skattelovene» 37* 18. Atomforsikring 37* 19. Tilsynsmyndighet med private pensjonsfond og pensjonskasser m. v. 38* 0. Priskontroll og annen premieregulering Utenlandsk forsikringsselskaps erverv av aksjemajoriteten i norsk 394: skadeforsikringsselskap. Uttalelser om lovutkast m. v 40* V. Sammenstilling av oppgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i og tidligere Ar " Tabeller (se etterfølgende spesifikasjon) Index (fransk) Tabeller Fortegnelse pr over innenlandske forsikringsselskaper og sjøforsikringsforeninger Fortegnelse pr. "/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper. 156 Tabeller. Norske livsforsikringsselskaper. Side Tab.l. Vinnings- og tapskonto 1. Balansekonto Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 0 4. Forsikringsfond og erstatningsreserve 6 5. Forsikringsstokken og dens bevegelse Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret 4 7a. Individuelle renteforsikringer 44 7b. Kollektive kapital- og renteforsikringer 50 Tableaux 1. Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Page Tabl.l. Compte de profits et pertes.. 1 Bilan Spécifications du compte de profits et pertes Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues A régler. 6 Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours A la fin de l'exercice Charge budgétaire causée par les décès de l'année 4 7a. Assurances de rentes individuelles b. Assurances et rentes collectives 50 I On trouvera un index complet en français en tête des tableaux, v. pages 3-11.

9 Side Norske skadeforsikringsselskaper. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: a. Aksjeselskaper b. Gjensidige selskaper C. Gjensidige sjoforsikringsforeninger. Page Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 8. Compte de profits et pertes : 60 a. Sociétés anonymes b. Sociétés mutuelles (avec répartition des déficits) C. Sociétés maritimes mutuelles (avec repartition des déficits régies par les dispositiones de la loi 3 juillet Balansekonto : a. Aksjeselskaper 76 b. Gjensidige selskaper 80 C. Gjensidige sjøforsikringsforeninger Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) 84 B. Transportforsikring, alm. (Tr.) 88 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 94 D. Ansvarsforsikring (A.). 96 E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (Gi.) 100 G. H. Husdyrforsikring (Hd.).. 10 Husleieforsikring (Hl.).. 10 H ussoppforsikring (Hs.).. 10 J. In nbruddsforsikring(i.) K. Kredittforsikring (K.). 106 L. Livsgjenforsikring ( Lgj.). 108 M. Luftfartforsikring (Lu.) N. Maskinforsikring (Ma.) O. Motorvognforsikring (Mv.) 114 P. Storm- og haglskadeforsikring (Sthg.) Q. Sykkelforsikring (S.) R. Ulykkesforsikring (U.) S. Vannledningsskadeforsikring (V1.) 10 T. Varelagerkrigsforsikring (V1kr.) 1 U. Diverse (Div) 1-9. Bilan : a Sociétés anonymes 76 b. Sociétés mutuelles (avec répartition des déficits).. 80 C. Sociétés maritimes mutuelles (avec repartition des déficits) régies par les dispositiones de la loi 3 juillet Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler: A. Assurance contre l'incendie 84 B. Assurance maritime et transport, risques généraux 88 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre.. 94 D. Assurance de la responsabilité civile 96 E. Assurance de garantie.. 98 F. Assurance contre le bris des glaces 100 G. Assurance sur le bétail. 10 H. Assurance des loyers I. Assurance contre la fongosité des immeubles 10 J. Assurance contre le vol 104 K. Assurance de crédit 106 L. Reassurance vie 108 M. Assurance contre des risques aériens 110 N. Assurance des machines. 11 O. Assurance des automobiles 114 P. Assurance contre l'orage et la grêle 116 Q. Assurance contre le vol des bicyclettes 116 R. Assurance contre les accidents 118 S. Assurance des conduites d'eaux 10 T. Assurance des marchandises en stock contre les risques de guerre 1 U Branches diverses 1

10 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Side Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus 14 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Page Tabl. 11. Primes, paiements par suite de sinistres etc., frais et impôts, réserves transitoires, bénéfices aux assurés 14 Tab. 1. Forsikringsstokken og dens bevegelse 15 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 13. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : A. Brannforsikring (B.) 13 B. Transportforsikring, alm (Tr.) 13 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 134 D. Ansvarsforsikring (A.). 134 E. Garantiforsikring (Ga.) F. Glassforsikring (Gl.) 134 G. Innbruddsforsikring (I.) H. Luftfai tforsikring (Lu.) I. Maskinforsikring (Ma.) J. Motorvognforsikring (Mv.) 136 K. Ulykkesforsikring (U.) L. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 136 Tabl. 1. Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice 15 Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tabl. 13. Revenus et dépenses au compte de la société Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Assurance contre l'incendie 13 B. Assurance maritime et transport, risques généraux13 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre. 134 D. Assurance de la responsabilité civile 134 E. Assurance de garantie 134 F. Assurance contre le bris des glaces 134 G. Assurance contre le vol 136 H. Assurance contre des risques aériens 136 I. Assurance des machines 136 J. Assurance des automobiles 136 K. Assurance contre les accidents. 136 L. Assurance des conduites d'eaux 136

11 BERETNING

12 1* Forsikringsselskaper I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.) 1. Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Anders Frihagen, direktør, formann (beskikket 9. mai 1958). Funksjonstid til 31. mai 196. Erling Sæbø, adm. direktør (beskikket 0. juni 195 som adm. direktor og forsikringsteknisk medlem). Karl Trasti, tolldirektør (beskikket 18. mai 1956). Funksjonstid til 31. mai Odd Galtung Eskeland, byrettsdommer (beskikket 18. mai 1956). Funksjonstid til 31. mai Fredrik C. S. Sejersted, høyesterettsadvokat, direktør (beskikket 6. september 1958). Funksjonstid til 31. mai 196. Som varamenn er beskikket: Olav Skogen, direktør (beskikket 9. mai 1958 for direktør Anders Frihagen). Funksjonstid til 31. mai 196. Erik Leganger, sjefsaktuar (beskikket 8. januar 1954 for det forsikringstekniske medlem). Hans Cappelen, sosialrådmann (beskikket 6. september 1958 for tolldirektør Karl Trash). Funksjonstid til 31. mai Einar Bakke, byrettsdommer (beskikket 6. september 1958 for byrettsdommer Odd Galtung Eskeland). Funksjonstid til 31. mai Hans H. Roer, direktør (beskikket 6. september 1958 for direktør Fredrik Sejersted). Funksjonstid til 31. mai Nemnda ( 6). Funksjonstiden for de medlemmer og varamenn som ble beskikket ved kongelig resolusjon av. desember 1950 utløp 31. desember Nye medlemmer er ikke beskikket. 3. Forsikringsrådets tjenestemenn. Sjefsaktuar: Erik Leganger, aktuarkand. (ans. 5). Overinspektør: Bjarne Knudsen, cand. jur. (ans. 57 (50)). Juridisk konsulent: Tore Bjørnsen, cand. jur. (ans. 57).

13 Forsikringsselskaper * Inspektør : Gudrun Sofie Tømmerbakke, aktuarkand. (ans. 5). Knut Pedersen (ans. 54). Birger Haugen aktuarkand. (ans. 54). Odd Storebø, cand. jur. (ans. 58). Liv Burkeland, (ans. 58). Skjalg Grotvoll, aktuarkand. (ans. 58). Åse Johnsen, aktuarkand. (ans 58). Sekretær Kåre Fredrik Lund, cand. jur. (ans. 58). Ørnulf Aas, siviløkonom, (ans. 58). Fullmektig I: Gerd Christiansen (ans. 56 (46)). Alvhild Heli, (ans. 58). Fullmektig II: Vivi Skogholt (ans. 56 (49)). Assistent I: Jorunn Hoyden (ans. 57 (54)). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 8). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Ved Andvake: direktør Finn Alexander. Brage: ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. Fram : ekspedisjonssjef K. J. Øksnes. Gjensidige: byråsjef Finn Danielsen. Glitne: byråsjef Harald Theiste. Hygea: sorenskriver Christoffer Sveaass. 1 Idun: byråsjef Bjarne Skau. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: sorenskriver Einar Tønseth. 3 Norsk Spare-Selskap: aktuar Per Ramholt. Norske Folk: departementsråd Agnar Kringlebotten. Norske Forenede: ekspedisjonssjef Ottar Lund. Norske Liv: byråsjef Rolf Knudsen. Samvirke: direktør Johannes Hoyden. Sparetrygden: byråsjef Hans Johnsen Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent: Ved Andvake: aktuar Torolf Gulliksen. D Brage: D Henrik Palmstrøm. * Fram : Georg Harbitz. Inntil videre er som varamann beskikket skatteinspektør Håkon Børresen. Beskikket under byrettsdommer Odd Gattung Eskeland's permisjon som medlem av Forsikringsrådet. Inntil videre er som varamann beskikket byskriver Leif Plahter, Bergen. Beskikket under byråsjef Bjarne Skau's permisjon.

14 3* Forsikringsselskaper \Ted Gjensidige: aktuar Salve Bjoraa.» Glitne:» Kolbjørn Opsum.» Hygea:» Rolf Pihl.» Idun:» Paul Qvale.» Norsk Kollektiv Pensjonskasse:» Christian Tønseth.» Norsk Spare-Selskap :» Harald Johnsen.» Norske Folk :» Gunnar Trier.» Norske Forenede:» Leif Christiansen.» Norske Liv:» Rolf Sand.» Samvirke:» John Lotherington.» Sparetrygden:» Hans Momyr 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budsjettårene: 1955/ /57 /58 1. Lønninger Kontorutgifter ' Heri medtatt utgifter ved behandling av saker vedr. lov om forsikringsavtaler, 85, kr , kr resp. kr hvoretter utgiftene vedr. tilsynet med forsikringsselskapene utgjør resp. kr , kr og kr Forsikringsselskapenes avgifter ( 9, jfr. 3 i lov av 3. juli 1953 om sjøtrygdelag). Sosialdepartementet har den 16. desember 1958 bestemt at selskapenes avgift for 1958 settes til 0,43 promille for livsforsikringsselskapene og 0,6 promille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (for så vidt ikke lovens minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret. For de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 1956/57. I utligningen for 1958 deltar 171 innenlandske selskaper og 56 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr , tilsammen kr Med tillegg av kr. 018 av det tidligere uanvendte beløp dekkes herved Forsikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene ifølge regnskapet for budsjettåret /58, kr Det uanvendte beløp fra tidligere utligninger andrar nå til kr. 3 46,18.

15 Forsikringsselskaper 4* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1, Selskaper som har tillatelse til A drive livsforsikringçvirksomhet. For tiden har 14 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1, Andvake,. Brage, 3. Fram, 4. Gensidige, 5. Glitne, 6. Hygea, 7, Idun, 8. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, 9. Norsk Spare-Selskap, 10. Norske Folk, 11 Norske Forenede, 1. Norske Liv, 13. Samvirke, 14. Sparetrygden.. Grunnlag oq forsikringsformer Alle selskaper som tegner gruppelivsforsikring på foreningsmedlemmer dvs. alle i art. 1 nevnte unntatt Norske Folk har vedtatt nye regler for de antall personer forsikringen skal omfatte og den prosentvise tilslutning som skal kreves blant dem som etter gruppeavtalen er berettiget til forsikring (jfr beretningen 1955, s. 13*) Reglene er angitt ved følgende skala forsikrede 100 % tilslutning % % % 700 og flere 75 % Idun og Norske Forenede har i tilknytning til tidligere regler om gruppedannelsen ved gruppelivsforsikring på bransjekollektiver (jfr beretningen 1956, s. 5*), vedtatt at når forsikringen omfatter samtlige arbeidtagere hos hver arbeidsgiver som har sluttet seg til forsikringen, behøver ikke tilslutningen av arbeidsgivere i bransjeorganisasjonen were mer enn 70 %, Hvis bransjeorganisasjonen omfatter mindre enn 10 arbeidsgivere, gjelder allikevel regelen om at tilslutningen av arbeidsgivere må were 100 %, Samvirke har vedtatt å oppta tegning av gruppelivsforsikring på bransjekollektiver. For gruppedannelsen og forsikringssummens størrelse gjelder de samme regler og begrensninger som er angitt for Idun og Norske Forenede ovenfor og i beretningen 1956, s. 5* Dødelighetsgrunnlaget er N Sparetrygden har vedtatt at gruppelivsforsikring kan tegnes på arbeidstagergrupper med mindre enn 50, dog minimum 5 personer, når tilslutningen til forsikringen er obligatorisk. Norske Forenede har vedtatt

16 5* Forsikringsselskaper at høyeste forsikringssum ved gruppelivsforsikring på arbeidstagere under visse forutsetninger kan være kr Høyeste forsikringssum må allikevel ikke overstige 6 % av den totale forsikringssum i gruppelivsforsikringen. Brage har innført forsikringsformen ungdommens spareforsikring som er en sammensatt livsforsikring hvor det ved død i de første 5 år utbetales kr Opplever den forsikrede 5-års dagen for forsikringens tegning, utbetales kr. 000, hvoretter forsikringen fortsetter med forsikringssum kr Premien utgjør kr. 500 pr. år i de første 5 år og er forsikringsteknisk beregnet for fortsatt.betaling i resten av forsikringstiden. Høyeste tegningsalder er 30 år. Beregningsgrunnlaget er det som gjelder fra 19/ Hygea har vedtatt å tegne vernepliktsforsikring også ved vanlig livsforsikring. ( Selskapet har tidligere innført tilsvarende forsikring ved livsforsikring med etterskuddsvis kvartårlig premie, jfr. beretningen 1953, s. 4* og 1949, s. 5*.) Forsikringen gir rett til premiefrihet i 11/ år etter at forsikringen har vært i kraft i 11/ år. Hvis forsikrede ikke blir pålagt militær tjenesteplikt, inntrer premiefriheten fra hans 4. år. Norsk Spare-Selskap har innført forsikringsformen verneplikts forsikring, som kan tegnes med eller uten spareur. Forsikringen gir rett til enten ett eller to premiefrie år som kan tas etter at det er betalt premie for ett, resp. to år. Er retten ikke benyttet før forsikredes fylte 5. år, blir premiefrihet automatisk gitt for det følgende, resp. de to folgende år. I begge selskaper er beregningsgrunnlaget det som gjelder fra 19/ Idun har innført livsforsikring med etterskuddsvis kvartårlig premiebetaling. For forsikringen gjelder de samme regler og betingelser som er gjengitt for Brage m. fl. i beretningen 1946, s. 4*-5* I premien inngår det der nevnte tillegg for dekning av risikoen for avgang før forsikringen har fått gjenkjøpsverdi. For øvrig er beregningsgrunnlaget det som gjelder fra 19/ Selskapet har videre vedtatt at samme form for premiebetaling, og samme beregningsgrunnlag, kan brukes ved vernepliktsforsikring, som gir rett til premiefrihet i 11/ år når det er betalt premie for minst iy år. Avtjener forsikrede ikke militærtjeneste før 5. år, blir premiefrihet gitt for de følgende 11/ år. Norske Folk har som følge av de endrede renteforhold, vedtatt en midlertidig premienedsettelse på 7 % i kollektiv livsforsikring. Premienedsettelsen omfatter alle premiegrunnlag og gj elder årlige premier med forfallsdag fra og med 1/ til og med 31/ og engangspremier som betales i samme tidsrom.

17 Forsikringsselskaper 6* Gjensidige har vedtatt å forlenge garantiperioden for garanterte tillegg til kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling ved død eller oppnådd alder, til 31/ Videre har selskapet vedtatt at tilleggssatsene for utstyrsforsikring og for tilleggssum ved oppnådd alder skal være de samme som for kapitalforsikring med dødsrisiko. Tilleggene for 196 beregnes etter samme regler som tidligere angitt, og er begrenset til 10 % av forsikringssummen (jfr. beretningen 1955, s. 14* og 1956, s. 9*). Norske Liv har vedtatt å forlenge garantiperioden for garanterte tillegg til kapitalforsikringer som forfaller til utbetaling ved død eller oppnådd alder, til 31/ Tilleggene for 1963 beregnes etter de regler som er angitt i beretningen 1956, s. 1*. For beregning av forsikringsfondet er anmeldt beregningsgrunnlag og -regler som anført nedenfor: For kapitalforsikring (inkl. folkeforsikring og spareursforsikring) tegnet før 7/1 1946: Andvake, Idun, Norsk Spare-Selskap, Norske Folk og Norske Forenede beregner fondet for kapitalforsikring med dødsrisiko etter en grunnlagsrente på 3/4 %. For utstyrsforsikring regner Norske Forenede fondet ved ren diskontering etter en rentesats på.85 %. De øvrige grunnlagselementer er de samme som tidligere er vedtatt for denne bestandsgruppe (jfr. beretningen 1947, s. Samvirke beregner fondet netto på beregningsgrunnlaget N 1939, 3 %. For kapitalforsikring (inkl. spareursforsikring) tegnet etter 6/1 1946: Andvake, Idun og Norsk Spare-Selskap, beregner fondet netto på beregningsgrunnlaget N 1955, 3 %, som også er premiegrunnlag for denne bestandsgruppe etter omregningen ved grunnlagsskiftet 19/ 1955 (jfr. beretningen 1954, s. 4*-5*). Idun regner forsikringsfondet for alle utstyrsforsikringer - uansett tegningstidspunkt netto ved ren diskontering etter en rentesats på 3.1 %. For renteforsikringer tegnet fra og med 1/1 195 i Fram, og samtlige renteforsikringer i Idun: Grunnlagsrenten er 3 % og dødelighetsgrunnlagene FM 1956 og RM 1956 for menn og FK 1956 og RK 1956 for kvinner. Forsikringsfondet består av nettopremiereserven på dette grunnlag med tillegg av administrasjonsreserve. Denne beregnes i Fram i overensstemmelse med premiegrunnlagets satser for «øvrige forvaltningsomkostninger», og i Idun som % av premiereserven for oppsatte renter og 11/ % av premierserven for løpende renter.

18 7 * Forsikringsselskaper For individuelle livrenter tegnet for 7/1 1946: Norske Forenede benytter grunnlagsrenten 3/4 og dødelighetsgrunnlaget RM 1946 for menn og RK 1946 for kvinner. De øvrige grunnlagselementer er de som tidligere er fastsatt for denne bestandsgruppe (jfr. beretningen. 1947, s. 6*-7*). Samvirke beregner fondet netto etter en grunnlagsrente på 3 % og på dødelighetsgrunnlagene FM 1956 og RM 1956 for menn og FK 1956 og RK 1956 for kvinner. For kollektiv pensjonsforsikring inkl. kapitalstøtte tegnet for 7/1 1946: Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk benytter grunnlagsrenten 3 % og Norske Forenede grunnlagsrenten 3/4 %. De øvrige grunnlagselementer er i alle tre selskaper følgende: Dødelighetsgrunnlagene RM T for menn og RK 1946 for kvinner for alle pensjonsarter. 1. Enkepensjon: g(x) og f(x) som i K Kontantverdien av fremtidige utbetalinger reduseres ved multiplikasjon med Barnepensjon for menn (eventuell) : Ingen dødelighet for barn, k (x), z(x) og r(x) som i K Kontantverdien av fremtidige utbetalinger reduseres ved multiplikasjon med Invalidepensjon (eventuell) : v(x) og (x) som i K Kontantverdien av fremtidige utbetalinger reduseres ved multiplikasjon med Løpende barnepensjon og eventuell barnepensjon for kvinner: Spesialgrunnlag som i K Norske Forenede beregner allikevel ikke forsikringsfond for eventuell barnepensjon for kvinner. 5. Løpende invalidepensjon: Norsk Kollektiv Pensjonskasse benytter dødelighets- og spesialgrunnlag som i K Norske Folk benytter dodelighets- og spesialgrunnlag som i K Norske Forenede avsetter 6 ganger bestand av løpende invalideerstatninger ved årets slutt. Samvirke benytter for kollektiv pensjonsforsikring tegnet for 7/1 1946, grunnlagsrenten 3 % og dødelighetsgrunnlag og spesialgrunnlag soin i K Forsikringsfondet for kollektiv livsforsikring tegnet for 7/1 1946, beregnes i Norske Folk på dødelighetsgrunnlaget N 1955 og i Norske Forenede på dødelighetsgrunnlaget SN 1948 (jfr. beretningen 1955, s. 5*) og etter grunnlagsrenter som nevnt ovenfor. I tillegg til nettoreserven etter grunnlag angitt ovenfor avsetter Norske Folk og Norske Forenede reserv,e til dekning av forvaltningsomkostninger etter den regel som er gjengitt i beretningen 1947, s. 8*. Norsk Kollektiv Pensjonskasse avsetter til forvaltningsomkostninger 11/ % av premiereserven for oppsatte pensjoner og 1 % av premiereserven for løpende pensjoner.

19 Forsikringsselskaper 8* For kollektiv pensjonsforsikring tegnet etter 6/1 1946: Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Norske Folk beregner forsikringsfondet etter en grunnlagsrente på 3 % og på dødelighetsgrunnlag og spesialgrunnlag som i K For engangspremier betalt inntil 31/ som ikke er etterregulert til grunnlaget K 1955 (jfr. beretningen 1955, s. 15*) - avsettes pr. 31/1 et korreksjonstillegg som reduseres med 1/10 pr. år i 10 Ar. I tillegg til nettoreserven avsettes administrasjonsreserve etter nærmere angitte regler. Regler for avsetning til krigs- og katastrofefond er anmeldt som angitt nedenfor: Andvake: Krigs- og katastrofefondet skal utgjøre minst 1 % og høyst 3 % av forsikringsfondet. Det forutsettes at summen av krigs- og katastrofefond og sikkerhetsfond til enhver tid er større enn sikkerhetsfondets grenseverdi (jfr. tilsynslovens 79). Krigs- og katastrofefondet kan ikke anvendes uten Forsikringsrådets samtykke. Glitne: Krigs- og katastrofefondet skal til enhver tid utgjøre minst 3 % og høyst 8 % av forsikringsfondet. Krigs- og katastrofefondet kan ikke anvendes uten Forsikringsrådets samtykke. Iclun: Krigs- og katastrofefondet skal minst utgjøre 4 % av forsikringsfondet og høyst det samme beløp tillagt % av selskapets samlede forsikringssum for kapitalforsikringer og 0 % av de samlede årlige rentebeløp for pensjons- og renteforsikringer. Den del av krigs- og katastrofefondet som overstiger nedre grense, kan brukes til tilleggsytelser til forsikringstagerne. Forsikringsrådet må gi sitt samtykke til enhver bruk av fondets midler. Norsk Kollektiv Pensjonskasse : Krigs- og katastrofefondet skal utgjøre 1.5 % av den beregnede premiereserve for selskapets egen bestand. Avsetningen er midlertidig og vil opphøre når selskapets eget sikkerhetsfond er avsatt med minst like stort beløp.

20 9* Forsikringsselskaper Norsk SpareoSelskap : Krigs- og katastrofefondet skal til enhver tid utgjøre minst 3 % og høyst 8 % av forsikringsfondet for kapitalforsikringer. Disponering av krigs- og katastrofefondet slik at det kommer under minimumsgrensen, kan bare skje etter planer som er stadfestet av tilsynsmyndighetene. Norske Forenede: Krigs- og katastrofefondet skal utgjøre minst 3 % av forsikringsfondet for kapitalforsikringer tillagt 1.5 % av forsikringsfondet for kollektiv pensjonsforsikring, og det skal høyst kunne utgjøre summen av henholdsvis 8 % og 4 % av de samme forsikringsfond. Midler i krigs- og katastrofefondet kan etter styrets bestemmelse anvendes til dekning av mulig underskudd på virksomheten. Med Forsikringsrådets godkjennelse kan midler i fondet overføres til sikkerhetsfond og/eller bonusfond. Samvirke: For kapitalforsikringer avsettes krigs- og katastrofefond som minst skal utgjøre 3 % og høyst 10 % av forsikringsfondet for disse forsikringer. Under hensyntagen til det sterke beregningsgrunnlag som brukes for forsikringsfondet for individuelle og kollektive renteforsikringer ( jfr. s. 7*), er det inntil videre ikke vedtatt nærmere regler for krigs- og katastrofefondet for disse forsikringsgrener. 3. ForsikrinqsvilkAr Siden utgivelsen av forrige beretning har Idun, i forbindelse med innføring av livsforsikring med etterskuddsvis 1/4-årlig premiebetaling, foretatt mindre endringer i sine forsikringsvilkår for alminnelig livsforsikring. Norske Forenede har foretatt endringer i sine forsikringsvilkår for renteforsikring, og Norske Liv har foretatt endringer i sine alminnelige vilkår for kapitalforsikring med leverisiko. - Andvake, Brage, Fram, Gjensidige, Idun, Norsk Spare-Selskap, Norske Folk, Norske Forenede og Norske Liv har vedtatt nye vilkår for gruppelivsforsikring. De vesentligste endringer gjelder tilpasning av vilkårene til de utvidelser som har funnet sted på gruppelivsforsikringens område. - For øvrig henvises til det som nedenfor er anført om ugyldighetsvilkår og om gjenkjøps- og fripoliseregler. A. Ugyldighetsvilkår. I Andvakes nye vilkår for gruppelivsforsikring gjelder om ugyldighet på grunn av uriktige opplysninger ved tegningen det som er fastsatt i lov om forsikringsavtaler av 6. juni

21 Forsikringsselskaper 10* Likeledes gjelder om selvmord det som er bestemt i samme lovs 100. I samtlige selskaper som har vedtatt nye vilkår for gruppelivsforsikring (jfr. ovenfor) gjelder ved gruppelivsforsikring med tilleggsforsikring for forsikredes hustru at selskapet er fri for ansvar hvis hustruen dør innen to år etter at hun ble tatt opp i forsikringen og dødsfallet skyldes sykdom som hun led av eller skade som hun var rammet av ved opptagelsen. For øvrig er ugyldighetsvilkårene ved gruppelivsforsikring uforandret (jfr. beretningen 1955, s. 17*-18*). I Norske Forenedes vilkår for renteforsikring er bestemmelsene om ugyldighet ved luftfart endret slik at selskapet bærer ansvaret også om den fo!-- sikrede dør som følge av at han har deltatt i luftfart som passasjer, uten hensyn til om flyet er godkjent for personbefordring eller føreren har sertifikat for ervervsmessig personbefordring (j fr. beretningen 194, s. 8*). B. Gjenkjøps- og fripoliseregler. Brage: For ungdommens spareforsikring regnes gjenkjøpsfradraget på grunnlag av forsikringssum kr. 5000, både hvor det gjelder høyeste beløp som kan utbetales ved død og ved utløpen forsikringstid. Norske Forenede For renteforsikring gjelder: Hvis premiebetalingen opphører, vil forsikringen, dersom den har avbruddsverdi, bli omgjort til en premiefri polise (fripolise). Blir fripoliseverdien mindre enn kr. 40 i årlig rente, vil forsikringen ikke bli omgjort til fripolise, men avbruddsverdien blir utbetalt kontant uten renter. Krav ph slik avbruddsverdi blir foreldet etter 3 år regnet fra utløpet av det kalenderår i hvilket selskapet ved rekommandert brev har sendt underretning til den, som etter de opplysninger selskapet sitter inne med, skal ha beløpet. Avbruddsverdien av en forsikring som ikke er fullt betalt er lik forsikringens matematiske verdi med et fradrag for uamortiserte anskaffelsesomkostninger og med tillegg av eventuelt betalte omkostninger for fremtidig forvaltning. Fradraget utgjør 3/5 av det for forsikringen beregnede tillegg for anskaffelsesomkostninger. Ved fullt betalte forsikringer, heri medregnet fripoliser, er avbruddsverdien lik forsikringens matematiske verdi med tillegg av betalte omkostninger for fremtidig forvaltning. Blir avbruddsverdien mindre en kr. 10, anses forsikringen for ikke å ha avbruddsverdi. Gjenkjøpsverdien er lik avbruddsverdien, dog ved livrente med tilbakebetaling høyst 90 % av det beløp som skal utbetales ved død og ved livrente med garanti høyst kontantverdien av garantien. Er avbruddsverdien større enn gjenkjøpsverdien blir det overskytende anvendt som nettopremie en gang for alle med tillegg for fremtidige forvaltningsomkostninger for en ny forsikring med samme utbetalingstid som for den opprinnelige

22 I I* Forsikringsselskaper INS forsikring. Var den opprinnelige forsikring med tilbakebetaling, skal den nye forsikring være uten tilbakebetaling, og var den opprinnelige forsikring en livrente med garanti, skal den nye forsikring være uten garanti. For denne nye forsikring gjelder bestemmelsen i. ledd. Selskapet er på forlangende forpliktet til å utbetale forsikringens gjenkjøpsverdi. Livrente uten tilbakebetaling, enke- og barnepensjon og selvstendig overlevelsesrente kan ikke kreves gjenkjøpt. Det samme gjelder livrenter med tilbakebetaling, hvor tilbakebetalingsperioden er utløpet og livrenter med garanti hvor garantiperioden er utløpet. Gjenkjøpsverdien avrundes til nærmeste antall hele kroner. Fripoliseverdien beregnes på grunnlag av avbruddsverdien, idet denne anvendes som nettopremie en gang for alle med tillegg for fremtidige forvaltningsomkostninger for en ny forsikring av samme art som den opprinnelige og som utbetales fra samme tidspunkt som fastsatt for den opprinnelige forsikring. Omfatter forsikringen flere rentebeløp, settes alle beløp ned i samme forhold. Barnepensjon går dog helt ut ved nedsettelsen. Fripoliseverdien avrundes til nærmeste antall hele kroner. Ved beregning av avbruddsverdi og fripoliseverdi benyttes den dodelighetstabell, den rentefot og den omkostningssats for fremtidig forvaltning som er brukt ved premieberegningen. Er dødeligheten forhøyet særskilt for forsikringen, skal det dog ikke tas hensyn til dette. Under og etter en krig som Norge deltar i, og ellers når særskilte forhold måtte gjøre det påkrevet, kan reglene i denne paragraf forandres, dersom selskapets styre beslutter det og beslutningen oppnår kongelig stadfestelse. Norske Liv: For kapitalforsikring med leverisiko gjelder: Forsikringens avbruddsverdi er den matematiske verdi med tillegg for betalte omkostninger for fremtidig forvaltning og med fradrag for ubetalte omkostninger. Avbrudds- og fripoliseverdien beregnes på grunnlag av den dødelighetstabell, den rentefot og de omkostningssatser som er brukt ved premieberegningen. For forsikringer som er tegnet med rett til tilbakebetaling av premier ved forsikredes død plikter selskapet mot tilbakelevering av polisen og rette vedkommendes kvittering å utbetale forsikringens gjenkjøpsverdi når det blir krevet. Gjenkjøpsverdien er lik avbruddsverdien dog høyst 90 % av det beløp som utbetales ved død. Er avbruddsverdien større enn gjenkjøpsverdien blir overskytende avbruddsverdi anvendt til en premiefri forsikring uten tilbakebetaling ved død overensstemmende med reglene nedenfor. Gjenkjøpsverdien avrundes til nærmeste hele krone. Blir avbruddsverdien, eventuelt etter fradrag av poliselån og ubetalte renter av dette, mindre enn kr. 10, regnes forsikringen for ikke å ha gjenkjøpsverdi. Under og etter en krig som Norge deltar i eller under andre særlige forhold kan selskapet med Kongens samtykke forandre reglene for beregning av avbruddsverdi eller midlertidig oppheve retten til å kreve gjenkjøp. Har forsikringen avbruddsverdi og den trer ut av kraft ph grunn av at premiebetalingen er misligholdt, gjelder den for en redusert forsikringssum, fripoliseverdien. Den reduserte forsikring er premiefri, men ellers gjelder samme vilkår som for den opprinnelige forsikring.

23 Forsikringsselskaper 1* Fripoliseverdien finnes ved h sette den reduserte forsikrings avbruddsverdi lik avbruddsverdien av den opprinnelige forsikring på det tidspunkt premiebetalingen opphørte. Fripoliseverdi en avrundes til nærmeste antall hele kroner. Er fripoliseverdien mindre enn kr. 300, kan selskapet oppheve forsikringen mot å utbetale avbruddsverdien kontant uten renter. Krav ph utbetaling av slik avbruddsverdi foreldes etter 3 år regnet fra utløpet av det kalenderår i hvilket selskapet i rekommandert brev har sendt underretning til den som etter de opplysninger selskapet sitter inne med, skal ha beløpet. 4. Overføring av pensjonsrettigheter fra kollektivselskap til pensjonskasse. Norske Folk har vedtatt at premiereserven for fripoliser opp til kr. 40 pr. år, - det vil si fripoliser som i medhold av «Regler om private tjenestepensjonsordninger» kan gjenkjøpes på visse vilkår - kan overføres til pensjonskasse som den forsikrede er blitt medlem av, så fremt den forsikrede gir sitt skriftlige samtykke til overføringen. 5. Gjennomsnittsrenten i de norske livsforsikringsselskaper. Ved den årlige regnskapsgjennomgåels.e bestemmer Forsikringsrådet den gjennomsnittsrente som hvert selskap har oppnådd på sine fonds. Herunder tar en bare med den løpende renteinntekt av aktivene, inkl. inntekt av fast eiendom, men derimot ikke uttrekningsgevinst, salgsgevinst eller oppskrivning. Gjenforsikringsrenter (til og fra forsikringsselskaper) holdes også utenfor, og likeså selskapets utgiftsrenter av pantelån i dets egne faste eiendommer, av annen gjeld og lignende. Gjennomsnittsrenten bestemmes etter Hardy's formel (under eksepsjonelle forhold tas fornødent hensyn til forrentningstiden). For alle selskaper sammenlagt - veiet gjennomsnitt - har den i de siste 10 år utgjort: 1948,8 % 1953,93 % 1949,80» ,0 1950, , , ,5 195,87 3,45 På henvendelse fra Forsikringsrådet har selskapene i skrivelse av 18/ 194.meddelt, at de ved angivelse av gjennomsnittsrenten i sine trykte regnskaper vil angi den etter beregning ved hjelp av den foran beskrevne fremgangsmåte (med benyttelse av Hardy's formel). 6. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond. Til bruk ved siden av de i forsikringstilsynslovens 80, pkt. 1-7, nevnte verdipapirer er av Forsikringsrådet i medhold av 80, pkt. 8, god-

24 13* Forsikringsselskaper kjent en del andre verdipapirer, for enkelte arters vedkommende uten begrensning for anvendelsen, for andre arter med begrenset anvendelse. For nærværende foreligger godkjennelse for følgende verdipapirer: a. Uten begrensning for anvendelsen: Aktieselskapet Den Norske Industribanks aksjer. Ihendehaverobligasjoner utstedt av: Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk. De Norske Bykredittforeninger. Kjobmennenes Kreditforening. Kristiania Hypothek- og Realkredit-Bank dens serie nr. VII, 31/ pst. rentebærende, og dens serier nr. VIII, IX, X og XI, 1 pst. rentebærende. AIS Bergens Skillingsbank dens serie I 1948, 1/ pst. rentebærende. Oslo kommunale Boligselskap A/S dets 31/ pst.'s partialobligasjonslån av 194. Den norske Hypotekforening for den prioritets pantelaan dens serie IV og V. Vinstra Kraftselskap, % pst.'s lån av 1950, 3 pst.'s lån av 1953 og 3 pst.'s lån av Lyse Kraftverk, lån av 1956 med bevegelig rente. A/S Holmenkolbanen, 41/ pst.'s lån av b. Med begrensning for anvendelsen av det enkelte lån, men uten summarisk begrensning: 1. Det enkelte institutts obligasjoner kan brukes inntil et beløp av pst. av forsikringsfondet, når det gjelder ihendehaverobligasjoner utstedt av: Den norske Hypotekforening for den prioritets pantelaan, dens serie VI, avdeling 1, og 3. Redernes Skibskreditforening, dens serier IV, V, VI og VII. Norges Skibshypotekforening, dens nen, 3dje, 5te, Ote og 7de avdeling. Norsk Skibs Hypothekbank. Norges Skibshypotek A/S. Sunnmøre Kreditbank A/S, 4 1/ pst.'s lån av 1956, serie I. Tafjord Kraftselskap, 3 1/ pst.'s lån av 1954 og lån av med bevegelig rente. L/L Tussa Kraft, 5 pst.'s lån av.

25 Forsikringsselskaperi 4* Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap, 4 1/4 pst.'s lån av Interkommunalt vannverk (kommunene Stavanger, Hetland og Madla), 3 1/ pst.'s lån av Skiensfjordens kommunale Kraftselskap, 3 pst.'s lån av 1947, 3/4 pst.'s lån av 1951, 3I/ pst.'s lån av 1954 og 3 1/ pst.'s lån av Vestfold Kraftselskap, 3 pst.'s lån av 1947, 34 pst.'s lån av 1951 og 31/ pst.'s lån av Kraftlaget Opplandskraft, 4 1/4 pst.'s lån av 1955, lån av 1956 med bevegelig rente og 5 1/ pst.'s lån av Det enkelte institutts obligasjoner kan brukes inntil et beløp av 5 pro mille av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt av Norges Landhypotekforening for. prioritets pantelån på jordbruk og skog, dog ikke i noe livsforsikringsselskap for større beløp enn kr C. Med begrensning for anvendelsen av det enkelte lån og summarisk begrensning for alle lån av dette slag: Nedennevnte verdipapirer må ikke brukes for større beløp tilsammen enn 0 pst. av forsikringsfondet. Den særskilte begrensning for det enkelte lån er følgende: 1. Ihendehaverobligasjoner utstedt av Norges Hypotekforening for Næringslivet, av serie II og serie IV, avdeling 1,, 3 og 4, kan tilsammen brukes inntil 10 pst. av forsikringsfondet.. Den enkelte debitors obligasjoner kan brukes inntil et beløp av pst. av forsikringsfondet, når det gjelder: Ihendehaverobligasjoner utstedt med hjemmel i lov av , 1. Ihendehaverobligasjoner utstedt av: The Kellner-Partington Paper Pulp Co., Ltd., 1/ pst.'s lån av A/S Holmenkolbanen, 34 pst.'s lån av Aksjeselskapet Bohnsdalen og Mathiesen-Eidsvold Værk, 34 pst.'s lån av Aktieselskabet Norsk Elektrisk & Brown Boveri, 3 pst.'s lån av 1953.

26 15* Forsikringsselskaper Aktieselskabet Hafslund, 34 pst.'s lån av 1948 og 3 1/ pst.'s lån av Nydalens Compagnie, 3 pst.'s lån av Christiania Seildugsfabrik, 1/ pst.'s lån av 1946 og 1/ pst.'s lån av A/S Strømmen Værksted, 3/4 pst.'s lån av Aktieselskabet Vamma Fossekompagni, 1/ pst.'s lån av A/S Follum Fabrikker, 1/ pst.'s lån av 1948 og 34 pst.'s lån av A/S Glommens Træsliberi, 3 14 pst.'s lån av Norsk Hydro-Elektrisk Kveelstofaktieselskab, 4 pst.'s lån av 195. A/S Bjølvefossen, 34 pst.'s lån av A/S Dalen Portland-Cementfabrik, 3 1/ pst.'s lån av Norsk Sprængstofindustri Aktieselskab, 3 3/4 pst.'s lån av A/S And. H. Meer & Co. Ltd., 3 1/ pst.'s lån av Christiania Spigerverk, pst.'s lån av Den enkelte debitors obligasjoner kan brukes inntil et beløp av 1 pst. av forsikringsfondet, når det gjelder ihendehaverobligasjoner utstedt av: Vesteraalens Dampskibsselskab, 3 pst.'s lån av Det Stavangerske Dampskibsselskab, 3 pst.'s lån av Det Bergenske Dampskibsselskab, 4 pst.'s lån av 1953 og 3% pst.'s lån av A/S Akers mek. Verksted, 3 pst.'s lån av 1946 serie II, og 3 1/ pst.'s lån av B. Utenlandske selskaper. 1. Tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har ingen utenlandske selskaper tillatelse til A drive livsforsiitringsvirksomhet (nytegning) her i landet.

27 Forsikringsselskaper 16* HI. Skadeforsikring. A. Bemerkninger til regnskapssammenstillingene. 1. Norske selskaper. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 157 selskaper. Herav er 61 aksjeselskaper og 46 gjensidige selskaper som alle er underlagt bestemmelsene ifølge lov om forsikringsselskaper av 9/ samt 50 gjensidige, lokale sjøforsikringsforeninger som kommer inn under bestemmelsene ifølge lov om sjøtrygdelag av 3/ I sammenstillingen for 1956 var det i alt 155 selskaper. Av aksjeselskaper er kommet til Forsikringsselskapet Kreditt- Garanti A/S, Bergen, og Kreditt-Kausj on, Norsk Forsikringsaksj eselskap, Oslo.. Utenlandske selskaper. I regnskapssammenstillingen- for er medtatt 54 selskaper. Herav 1 amerikansk, 6 britiske, 6 danske, 1 finsk, franske, 1 hollandsk, 1 irsk, 4 sveitsiske, 11 svenske og 1 tysk. I sammenstillingen for 1956 var det 54 selskaper. Det er kommet til ett selskap: Ansvar örnsesidigt försäkringsbolag för helnyktra, Stockholm. For det tyske selskapet Victoria zu Berlin, Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Berlin, hvis rett til nytegning og fornyelse ble suspendert ved frigjøringen og som nå er under avvikling, er regnskapet ikke offentliggjort. For Försäkringsaktiebolaget Skåne Skåne Malmö er regnskapet ikke offentliggjort, da selskapet ikke har drevet noen virksomhet i. Aktiebolaget Sjøassurans Kompaniet ei utgått idet avvikling er foretatt.

28 1 7* Forsikringsselskaper B. Oversikt over forsikringsartene. De forsikringsarter som var representert i og deres fordeling på selskapene, ses av nedenstående tabell. Forsikringsartenes fordeling på selskapene 1. Brannforsikringi. Transportforsikring, alm. 3. Transportforsikring, krig 4. Ansvarsforsikring 5. Garantiforsikring 6. Glassforsikring 7. Husdyrforsikring 8. Husleieforsikring 9. Hussoppforsikring 10. Innbruddsforsikring 11. Kredittforsikring 1. Livsgjenforsikring 13. Luftfartforsikring 14. Maskinforsikring 15. Motorvognforsikring 16. Storm- og haglskadeforsikring 17. Sykkelforsikring 18. Ulykkesforsikring 19. Vannledningsskadeforsikring 0. Varelagerkrigsforsikring 1. Diverse Antall selskaper ialt Norske selskaper Aksjeselskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Ak sjeselskaper Gjensidige selskaper Herunder kombinerte forsikringer. Herunder «sjøforsikring» og «reisegodsforsikring». For øvrig henvises til de inntatte fortegnelser over norske og her representerte utenlandske selskaper i tabellavdelingen på side 138 flg. og 156 flg. Fortegnelsen er ført fram til 31. desember 1958.

29 Forsikringsselskaper 18* C. Endringer i selskapsforholdene. Inntil 31. desember 1958 har nedenstående endringer funnet sted. 1. Norske selskaper. a) Opptagelse av nye forsikringsarter. Ved resolusjon av 9. mai 1958 er følgende selskaper gitt tillatelse til gjennom Norsk Atomforsikringspool å tegne de forsikringer som deltagelse i poolen medfører: Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Sjø, Oslo. Forsikringsselskapet Neptun A/S, Kristiansand S. Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Triton, Oslo, (reg. /10 58). Forsikringsselskapet Tor A/S, Tromso. Det Norske Garantiselskap A/S, Oslo. Europeiske Vare- og Reisegodsforsikrings-Aktieselskap, Oslo, gjenforsikringsvirksomhet i skadeforsikring, res. 9. mai 1958, (reg. 10/7 58). Avholdsfolkets 'Gjensidige Bilforsikringsselskap Varde, Oslo, innenfor motorvognforsikring å overta reassuranse fra andre selskaper hvis forsikringstakere er totalavholdne fra alkohol, res. 9. mai 1958, (reg. 1/6 58). Samtrygd, norsk gjensidig forsikringsforening, Oslo, direkte og indirekte skadeforsikring - kredittforsikring dog unntatt - samt livsgjenforsikring, res. 4. juli 1958, (reg. 5/9 58). Kystskipsassuransen Gjensidig Assuranseforening for Norske Frakte- og Fiskefartøyer, Bergen, begrensningen «dog ikke rutefart» utgår av vedtektene, res. 9. august b) Opphør. Hedmark og Oppland Gjensidige Husdyrforsikringsselskap, Hamar, er besluttet sammenslått med Odin Norsk Gjensidig Forsikringsselskap, jfr. forsikringstilsynslovens 6, ved overdragelse av selskapets formue som helhet. (Reg. 6/ 1958). c) Diverse. Levendefisklagets redskapstrygd, Trondheim. Slettet av registeret 19/11 58, (se beretningen 1955 s. 33*).

30 19* Forsikringsselskaper. Utenlandske selskaper. a) Opptagelse av nye forsikringsarter. 1) «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, Zürich, transportforsikring, (res. av 10/ , reg. 5/1 1959). Som ledd i en kombinert forsikring har nedenfor nevnte selskaper opptatt følgende forsikringsarter: Ansvars-, glass-, innbrudds- og vannledningsskadeforsikring: Nord og Syd Forsikrings-Aktieselskab, Kobenhavn, (res. 9/8 1958). Ansvars-, innbrudds- og vannledningsskadeforsikring: Försäkrings-Aktiebolaget Fennia, Helsingfors, (res. 17/1 1958, reg. 4/3 1958). Glassforsikring: Central Insurance Company, Limited, London, (res. 5/4 1958, reg. 4/7 1958). Försäkringsaktiebolaget Skandia, Stockholm, (res. 5/4 1958, reg. 11/7 1958). «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, Zürich, (res. 5/4 1958, reg. 1/6 1958). Alliance Assurance Company Limited, London, (res. 9/8 1958, reg. 18/ ). Aktieselskabet Nordisk Brandforsikring, Kobenhavn, (res. 9/ ). Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, (res. 9/8 1958). Försäkringsaktiebolaget Svea-Nornan, Göteborg, (res. 9/8 1958). Sakförsäkringsaktiebolaget Thule, Stockholm, (res. 9/8 1958, reg. 9/ ). L'Union Compagnie d'assurances contre l'incendie les Accidents et Risques Divers, Paris, (res. 9/8 1958, reg. 1/1 1958). Union Insurance Society of Canton Limited, Honkong, (res. 9/8 1958, reg. 5/1 1959). Pearl Assurance Company, Limited, London, (res. 4/ ). b) Opphor. Phoenix Assurance Company Ltd. A/S, Oslo, har opphørt å drive motorvognfors. i Norge, (reg. 3/7 1958). 1) I beretningen 1956, s. 31* har idet innsneket seg en feil i overskriften midt på siden. Det skal stå «Ansvars-, innbrudds- og vannledningsskadefors.» istedenfor «Ansvars-, glass- og vannledningsskadefors.»

31 Forsikringsselskaper 0* c) Frigivelse av depositum. Som følge av det under b) meddelte er det nedlagte depot frigitt. d) Diverse. (Herunder meddelelse av registreringsdato for konsesjon m. v. omtalt i tidligere beretninger.) Sun Insurance Office Limited, London. Anmeldelse om opptagelse av nye forsikringsarter som ledd i en kombinert forsikring er reg. 13/ (se beretningen 1956 side 31*). Forsikrings-Aktieselskabet «Skandinavia», Kobenhavn. Anmeldelse om bytte av representant er reg. 15/1 1958, (se beretningen 1956, side 30*). The Prudential Assurance Company Limited, London. Anmeldelse om opptagelse av nye forsikringsarter som ledd i en kombinert forsikring er reg 11/ 1958, (se beretningen 1956 side 31*). Union Insurance Society of Canton Limited, Honkong. Anmeldelse om opptagelse av nye forsikringsarter som ledd i en kombinert forsikring er reg. 17/ 1958, (se beretningen 1956 side 31*). Royal Exchange Assurance, London. Anmeldelse om opptagelse av nye forsikringsarter som ledd i en kombinert forsikring er reg. 4/6 1958, (se beretningen 1956 side 3*). Phoenix Assurance Company Limited, London. Anmeldelse om opptagelse av nye forsikringsarter som ledd i en kombinert forsikring er reg. 3/7 1958, (se beretningen 1956 side 3*). Basler Versicherungs Gesellschaft gegen Feyerschaden, Basel. Anmeldelse om opptagelse av nye forsikringsarter som ledd i en kombinert forsikring er reg. /9 1958, (se beretningen 1956 side 31*).

32 1* Forsikringsselskaper =11111, vommaumo, IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum (forsikringstilsynslovens 100, punkt 7 og 101, punkt 8). A. Deposisjonsbelopene er: for livs-, brann- og transportforsikring (sjøforsikring ) for ansvars-, autokreditt-, bygge-, garanti-, luftfart-, maskin-, motorbåt-, motorvogn- og ulykkesforsikring for vannledningsskadeforsikring for innbrudds- og sykkelforsikring for storm- og haglskadeforsikring for glassforsikring. B. Av 61 selskaper er pr. 31. desember 1958 deponert verdier til et pålydende av omkring 1.4 millioner kroner. Verdiene fordeler seg således: Statsobligasjoner -» Verdienes betegnelse (schw. frs.).. - -» OOOOOO. (svenske kr.) 3» (dollar)4 Hypotekbankobligasjoner» (svenske kr.) 3. Norges Kommunalbanks obligasjoner.. Årlig rentel Pst. 1/ '/ 4 4 1/ 51/ 4 V 3 3/4 1/ 4V 5 1/ Pålydende Spesifisert Utfort Kr (dollar) Småbruk- og Bustadbankobligasjoner Norsk Jernverk, statsgarantert partialobligasjonslån av Innlånsbevis i norske banker Garantierklæringer etter forsikringstilsynslovens Garantierklæringer fra norske banker For de obligasjoner som rammes av Administrasjonsrådets vedtak av 8. mai 1940 om rentenedsettelse (se nå lov av 5. desember 1947 og 17. juli 1953), er anført den nominelle rentesats før vedtaket. Beregnet etter en kurs av kr. 166,0 pr. 100 sch-w.frs. 3 Beregnet etter en kurs av kr. 138,30 pr. 100 svenske kroner. 4 Beregnet etter en dollarkurs av kr. 7,15.

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

Norges offisielle statisfikk, rekke XI

Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. 78 Kriminalstatistikk 95 og 952 Criminal statistics - 79 Statistikk over landssvik 940-945 Statistics on

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

Norges offisie e statistikk, rekke XII

Norges offisie e statistikk, rekke XII Norges offisie e statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census o agriculture I Land area,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical yearbook of Norway

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. 6 Skogsbrukstellingen i Norge. september 957 I Tabeller Census of forestry I Tables 7 Telegrafverket

Detaljer

Norges Offisielle St istikk, rekke

Norges Offisielle St istikk, rekke Norges Offisielle St istikk, rekke (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Trykt 9: Rekke X. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksomhet 90. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 6. De spedalske i Norge

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 935: Nr. 50. Meieribruket i Norge i 933. (L'industrie laitière de la Norvège en 933.) 5. Syketrygden

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt : Nr. 22. Kriminalstatistikk 943 og 944. (Statistique de la criminalité). 23. Statistisk-økonomisk

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII.. Trykt 1929: Nr. 83. Meieribruket i Norge i 1927. (L'industrie laitière de la Norvège en 1927)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1957 FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 193. FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1926. For året

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Hva naturskadeforsikringen kan omfatte og hvordan premien skal beregnes Gjelder fra 1. januar 2016 Avløser regler av 1. april 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE Fred Arthur Andersen medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening den 15. oktober 2014 UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

forsikringsselskaper 19. juni 2013 Gjelder f.o.m regnskapsåret 2012 OVERSIKT OVER INSTITUSJONELL SEKTORGRUPPERING OG BRANSJEFORDELING

forsikringsselskaper 19. juni 2013 Gjelder f.o.m regnskapsåret 2012 OVERSIKT OVER INSTITUSJONELL SEKTORGRUPPERING OG BRANSJEFORDELING Statistisk sentralbyrå Filialer av utenlandske forsikringsselskaper 19. juni 2013 Gjelder f.o.m regnskapsåret 2012 OVERSIKT OVER INSTITUSJONELL SEKTORGRUPPERING OG BRANSJEFORDELING Innholdsfortegnelse

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

Norges siehe Statist k, re e X. atistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges siehe Statist k, re e X. atistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges siehe Statist k, re e X. atistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 94: Nr. 5. S - enes virksomhet 940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 54. De spedalske i Norge 96-40. (Les

Detaljer

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring. Hva naturskadeforsikringen kan omfatte. og hvordan premien skal beregnes. Gjelder fra 1.

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring. Hva naturskadeforsikringen kan omfatte. og hvordan premien skal beregnes. Gjelder fra 1. Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Hva naturskadeforsikringen kan omfatte og hvordan premien skal beregnes Gjelder fra 1. april 2012 Avløser regler av 1. juni 2007 1 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring August 1993 Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av Pensjonsforsikring Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 30.03.09. Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09. Sist

Detaljer