TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15"

Transkript

1 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er lek...4 Språkutvikling i barnehagen...5 Sosial kompetanse...5 Barns medvirkning og prosjekt...7 Aldersinndelte grupper...7 Foreldresamarbeid...8 Dokumentasjon...8 Kvalitetssikring...8 Overgang barnehage - skole...8 Eksterne samarbeidspartnere...8 Merke-/planleggingsdager...9 FAKTA Åpningstid Åpent 12 måneder i året Stort uteområde Fullkost Aldersdelte grupper Skolespira Steg for steg Solsprell Fokus på drama i barnegruppene Snekkerbu DEL 2 Generell del Espira...10 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Antall plasser og organisering Espira Torsbergskogen barnehage åpnet høsten Barnehagen har 76 plasser fordelt på 4 avdelinger. Dette barnehageåret har vi to avdelinger i aldersgruppen 0-3 år og to avdelinger i aldersgruppen 3-5 år. Disse heter Furua, Rogna, Grana og Bjørka. Beliggenhet og nærmiljø Espira Torsbergskogen barnehage er etablert i flotte omgivelser i tilknytning til skogen på Skjelsbekk på Konnerud i Drammen kommune. Vi har skogen rett på utsiden av porten vår, og er flittige brukere av denne, små så vel som store. Vi har kort vei til idrettsanlegg, buss, butikk og lekeplass. 2 3

3 PERSONALET Styrer : Linda M. Fredriksen Pedagogiske ledere: Mette Hermansson, Pia-Marie Høe (svangerskapspermisjon), Marianne Westheim, Cecilie Malterud Johansen (svangerskapspermisjon), Mette Askeland, Kristine Angell, Janne Ellingsen Pedagogiske medarbeidere: Annette Narvesen, Mari Lindland, Runi Svendsen, Lina Andersson, Jeanette Storbukt, Ellen Grøterud, Monica Grøtterud, Ellen Beate Andersen, Kristine Mehlum, Marina Rognli, Camilla Winness Olsen BARNEHAGENS PLAN OG VURDERINGSARBEID Lov om barnehager 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Lov om barnehager 1). Rammeplanen Gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og øvrige ansatte en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s.4) Årsplanen skal være en oversikt over barnehagens pedagogiske virksomhet gjennom barnehageåret. Den tar utgangspunkt i Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager. Årsplanen skal være en informasjon til foreldre, og et arbeidsredskap for personalet. Årsplanen utarbeides av personalet og godkjennes av SU. Årshjul Alle avdelinger arbeider ut i fra felles årshjul. Dette er et internt verktøy hvor vi sikrer oss at alle barn uavhengig av avdeling er innom like temaer og alle fagområdene i rammeplanen. Ukeplaner Ukeplaner skrives for 4 uker om gangen, og publiseres på Spireportalen. Evaluering av vårt pedagogiske tilbud Evalueringer gjøres gjennom dagrapporter, refleksjonsdel og ukeplaner i Spireportalen. I tillegg evalueres vi gjennom klimamålinger og brukerundersøkelser. Personalet bruker evalueringer aktivt for å utvikles videre for å sikre et godt pedagogisk tilbud. Lek - Lek er læring, og læring er lek I barnehagen vår har vi et stort fokus på lek. Leken er lystbetont, det vil si at leken er et mål i seg selv. Barn vil leke og barn både lærer, uttrykker seg og bearbeider inntrykk i leken. Barn skal få tid til å leke, og personalet i barnehagen skal legge til rette for at det blir få brudd i leken. Personalet må da organisere dagen slik at barn får leke i rolige omgivelser, i små grupper og i et inspirerende miljø. Personalet skal støtte barna i leken samtidig som de må vite når de skal trekke seg ut av leken. Dette krever genuint interesserte og kompetente ansatte. Rammeplanen beskriver barnehagen som en læringsarena. Barnehagen er dermed begynnelsen på barnas utdanningsløp. Barna skal møte et fysisk (ute og inne) og psykisk (menneskene) miljø som inspirerer og utfordrer barna til lek og læring. Vi ønsker at barnehagehverdagen skal være preget av ro og fleksibilitet. Barna skal bli sett, hørt og respektert av omsorgsfulle ansatte. I det daglige samspillet mellom barn og voksne og i mellom barn utvikler vi våre sosiale ferdigheter og finpusser vår livslange prosess i dannelse og læring. Språkutvikling i barnehagen I alle aktiviteter vi gjør har vi fokus på Rammeplanens 7 fagområder. I Espira har vi laget vårt eget pedagogiske konsept rundt fagområdene, og kalt fagområdene for ulike spirer. Alle fagområdene er representert hver eneste dag i ulike aktiviteter. I arbeidet rundt språkutvikling er for eksempel fagområdet kommunikasjon og tekst (Språklabben) i fokus. Arbeidet med språk i barnehagen har to viktige hovedfunksjoner: Den ene som er mest teknisk, er den delen som utvikler barns begrepsapparat, språkforståelse og artikulasjon. Den andre og minst like viktige, er selve kommunikasjonen og kvaliteten i dialogen. En god dialog bidrar til relasjonsbygging og identitetsskaping, som igjen er av stor betydning for barns emosjonelle og kognitive utvikling. På denne måten blir språk et overordnet område i arbeidet med barnehagens innhold. Det sikrer også både den direkte språktreningen, samt bidrar til utvikling/tverrfaglighet innen de andre fagområdene/lekespira-områdene i Rammeplanen. Barn i barnehage bades i språk hver eneste dag. Vi leser, synger, rimer, snakker sammen, har steg for steg samlinger osv. Det er mye språkstimulering i arbeidet med sosial kompetanse. Vi setter ord på mange følelser og vi lærer oss å kommunisere på gode måter. De voksne skal være gode språklige rollemodeller for barna, og sette ord på det vi gjør, ser og hører. Se årsplanens del 2 for å lese mer om vårt faglige fokus. Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, s. 34). Begrepet sosial kompetanse refererer til èn spesiell side ved en persons kompetanse. Det dreier seg om kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon vi trenger for å kunne samhandle effektivt med andre mennesker. Sosial kompetanse handler altså om kunsten å omgås andre. ( Æ trur dem søv, Kari Pape s. 21) Vi i Espira Torsbergskogen barnehage ønsker å ha 4 5

4 Vi i Espira Torsbergskogen barnehage ønsker å ha et større fokus på barns sosiale kompetanse. Å utvikle sosiale ferdigheter er helt grunnleggende for menneskets trivsel. Vi vil gi alle barn gode forutsetninger for å utvikle sosiale ferdigheter som kan følge dem resten av livet. I barnehagealder legges grunnlaget, og barnehagen er en stor og viktig påvirkningskraft i barns liv. Vi vil at barn skal ha gode relasjoner til andre barn og voksne, vi ønsker å ruste dem til skolestart med ryggsekken full av verktøy for å mestre det sosiale miljøet rundt dem. Vi vil at barn skal ha gode opplevelser i hverdagen sin. Det er helt grunnleggende at barn mestrer det sosiale samspillet for å få de gode relasjonene og de gode vennskapene. For noen barn ligger dette helt naturlig, mens for andre barn er det litt mer vanskelig å få det til. Dagens samfunn krever at du er sosial kompetent. Ved å sette sosial kompetanse på dagsorden, mener vi, at vi gjør barn rustet til å møte utfordringer senere i livet. Den voksnes rolle i arbeidet med sosial kompetanse er svært sentral. De voksne er rollemodeller og det er viktig med tydelige og engasjerte voksne for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Vi mener dette området er så viktig at vi aktivt bruker metoden Steg for Steg i hverdagen. Metoden stammer fra det amerikanske opplegget Second step. Steg for Steg ble først utviklet for grunnskolen i Norge. Dette var i 1998/99. Steg for Steg ble tilbudt barnehagene i Norge i norsk utgave Steg for Steg er et opplegg som har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsing og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Metoden brukes på alle avdelinger. På den minste barnegruppen, 0-3 år, er det fokus på å øke barns evne til å se etter tegn, kjenne igjen og sette ord på følelser, og vise omsorg for hverandre. Med de større barna, 3-6 år, jobbes det med empati, mestring av sinne og problemløsing. Empati: Kjenne igjen tegn på følelser slik at det er lettere å forstå hva en selv og andre føler, sette seg i andres sted og ha medfølelse med andre. Mestring av sinne: Oppmuntre barna til å bruke teknikker for å roe seg ned. Steg for Steg tar ikke sikte på å undertrykke sinne, men i noen situasjoner er det likevel behov for å bli i stand til å avlede seg selv og mestre frustrasjon. Problemløsing: Øke barns evne til å tenke før de handler, gjennom å trene sosiale ferdigheter og ved å bruke problemløsingsmetode. Dette krever impulskontroll. Vi har arbeidet med Steg for Steg siden 2009, og vi ser at barna nå er godt kjent med materialet og tenkningen. Progresjonen i arbeidet fra liten til stor avdeling er tydelig, og barna fra småbarnsavdelingen er godt kjent med materialet når de starter på stor avdeling. Vi bruker materialet fra Steg for Steg på høsthalvåret. På vårhalvåret bruker vi våre egne bøker, samtaleteknikker, vårt eget materiale og metoder. Dette gjør det mer spennende for barna. Ser vi at barnegruppene trenger spesielt fokus på enkelte følelser i perioder vil vi hoppe frem og tilbake i dette arbeidet. Enkeltbarnas og barnegruppas behov vil være avgjørende for fokusområder i arbeidet med å øke barns sosiale kompetanse. Barns medvirkning og prosjekt Rammeplanen legger stor vekt på barns medvirkning. Den sier klart at barn har rett til å uttrykke seg og å få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Videre legger Rammeplanen vekt på hvor omfattende medvirkningen skal være. Hvordan det skal praktiseres, vil være avhengig av barnets alder og funksjonsnivå. Barnehagen og personalet må ta utgangspunkt i barns egne uttrykk. Vi må lytte, tolke og være lydhøre ovenfor barnets behov. I vårt formelle pedagogiske tilbud har barna medvirkning på egen og andres hverdag: Barn som har bursdag velger aktivitet den aktuelle dagen. Barnet får da velge mellom ulike spirekort. Etter fruktmåltidet skal barna velge sin aktivitet for ettermiddagen. Dette gjøres avdelingsvis og er tilpasset hver alder. Vi har faste barnemøter med de eldste barnegruppene. Slik får barna være med på å bestemme innholdet i barnehagen sin. I formingsaktiviteter vil vi legge stor vekt på barns medvirkning. Det vil bli lagt formingsmateriale foran barna, men de voksne vil styre aktiviteten i veldig liten grad. Det vil si at barnas kreativitet skal blomstre på både julepynt, påskepynt, hverdagstegninger osv. Prosjekt. Vi ønsker å jobbe mer og mer prosjektbasert. Det vil si at vi tar utgangspunkt i barnas ønsker, behov, tanker og refleksjoner når vi planlegger våre temaer i det pedagogiske arbeidet. Et prosjekt kan vare i to dager, to uker eller to måneder. Vi drar prosjektene sammen med barna, og ett prosjekt kan ofte skape et nytt spennende prosjekt. I perioder hvor vi jobber prosjektbasert vil det være mindre innhold i ukeplaner, men fortsatt mye innhold på dagrapporter og annen pedagogisk dokumentasjon. Personalet vil hele tiden skape refleksjoner rundt eget arbeid. Rammeplanens innhold og barnehagens satsningsområder vil styre det faglige fokuset i denne måten å jobbe på. Aldersdelte grupper Vi har jevnlig aldersgrupper, både avdelingsvis og på tvers av avdelingene. Aldersgruppene våre er: Spurver (1 år), Meiser (2 år), Hakkespetter (3 år), Kråker (4 år) og Skolespira (5 år). Her legges det til rette for aktiviteter som er tilpasset barnas alder. For gruppene er leken sentral når de møtes i aldersgrupper. De voksne skal i denne tiden være aktive voksne med barna. De voksne skal være 100 % tilstede, både som støtte i leken og som en inspirator i leken. Samtidig skal vi la barnekulturen blomstre ved å la barn lære ulike leker av hverandre, de signifikante andre. Espira sine egne fagkort blir brukt som pedagogisk verktøy. Disse fagkortene henger godt synlige på alle avdelinger slik at de er lett tilgjengelige, både for barna, de ansatte og foresatte. Fagkortene inneholder aktivitet, metode og mål. Fagkortene kan brukes av alle ansatte i barnehagen, både som en del av en pedagogisk formell læringssituasjon og som ideer i hverdagen. Den eldste aldersgruppen, Skolespirene har særlig fokus på uteliv og skoleforberedende aktiviteter. Fokus vil være å øve seg på selvstendighet, sikre god språkutvikling og gode sosiale ferdigheter. Dette gjør vi for at de skal være godt rustet for å begynne i en ny epoke i livet på skolen. Skolespirene jobber med små og store prosjekter i løpet av barnehageåret. Utgangspunktet for prosjektene vil være fra samtaler med barna. Se egen skolespirastandard. 6 7

5 Foreldresamarbeid Foreldrene er barnehagens nærmeste og viktigste samarbeidspartnere. Foreldre sikres medvirkning først og fremst gjennom deltakelse i foreldresamarbeidsutvalget og samarbeidsutvalget. Videre er foreldresamtaler en viktig arena for å ha medvirkning i forhold til eget barn. Foreldre er ansvarlige for barnets oppdragelse, og det er viktig at barnehagen og foreldre/foresatte har gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres oppgaver i forhold til barnet. Den daglige kontakten er viktig i forhold til medvirkning og samarbeid. Alle Espira barnehager gjennomfører brukerundersøkelser hvert år. Vi oppfordrer alle foreldre til å svare på denne. Brukerundersøkelsen er et viktig verktøy for de ansatte. Brukerundersøkelsen gir oss gode innspill i det pedagogiske planleggingsarbeidet. Vi er stolte over å ha en score på 5,1 på brukerundersøkelsen i Det scores på en skala fra 1-6. Vi ønsker stadig å forbedre oss, og bruker derfor brukerundersøkelsen som et viktig arbeidsredskap i dette arbeidet. Vi vil med dette informere alle foresatte om at en av våre viktigste oppgaver er å ta vare på og sørge for at alle barn har det bra. Dette medfører også at vi til enhver tid ønsker å avdekke om barn blir utsatt for omsorgssvikt. Vi har opplysningsplikt til barnevernet i saker hvor dette er en mistanke. Brudd på opplysningsplikten kan medføre fengselsstraff. Vi har god kompetanse på barns utvikling. Vi vet hva slags tegn vi skal gjenkjenne hos barn som lider. Samtidig er vi ydmyke for at vi kan ta feil. Det vil alltid være barnas beste som avgjør våre valg. og kunstverk laget av barna, god dokumentasjon på hva barna lager og gjør på avdelingen sin. Alle foresatte har tilgang til barnets side på Spireportalen. Her vil det ligge bilder, hendelser og gullkorn fra barna. Det er opp til foresatte om de ønsker å kopiere dette ned til egen datamaskin. Kvalitetssikring Vi ønsker å kvalitetssikre arbeidet vårt på en ordentlig og ryddig måte.. I forbindelse med dette ønsker vi å ha mulighet til å benytte oss av ulike screeningstester. Disse testene er: SATS Kartlegging av språkforståelse hos 2 åringene. Denne tar vi på alle våre 2 åringer. ASKELADDEN Testing av språk, begreper, uttale, hukommelse/konsentrasjon. Benyttes ved behov og i samarbeid med foresatte. I tillegg har vi to observasjonsskjemaer som benyttes: TRAS tidlig registrering av språk observasjon av språket. Benyttes ved behov og i samarbeid med foresatte. ALLE MED Observasjonsskjema som viser forutsetninger for lek, sosial kompetanse, motorikk, kreativitet og aktivitet. Denne brukes på alle barn fra de starter i barnehagen til de slutter i barnehagen. Overgang barnehage skole Vi jobber hele siste året med skoleforbredelser i skolespire gruppen. I tillegg legges det opp til foreldresamtaler på våren hvor vi oppsummerer barnets tid i barnehagen og avklarer hva foreldrene i samarbeid med barnehagen mener er nyttig informasjon for skolen å motta om sitt barn. MERKEDAGER DATO/UKE Uke 36, 37, oktober 1. desember 12. desember 18. desember Uke 8 5. mars Uke 13 Uke mai 4. juni Tirsdag 16. september AKTIVITET Brannvernuker FN markering Julegrantenning Luciafeiring Nissefest Vinteraktivitetsuke Karneval Påskefrokost Vårfestival 17. mai markering Sommerfest og overnatting for Skolespira Foreldremøte PLANLEGGINGSDAGER Fredag 5. september Mandag 3. november Fredag 2. januar Tirsdag 13. januar Fredag 15. mai Dokumentasjon Vi dokumenterer arbeidet vårt på flere måter. Noe dokumentasjon er unntatt offentlighet. Dette oppbevares i låsbart arkiv. Dette er foreldresamtaler, dokumentasjon som følger med barn med spesielle behov og tester og observasjoner gjort av barnet. Alle foreldre/foresatte har rett til innsyn i sitt barns mappe som ligger i barnehagens arkiv. Dokumentasjon som er tilgjengelig for alle er årsplan, ukeplaner og rapporter. I tillegg gir bilder Eksterne samarbeidspartnere Barnehagen har jevnlige møter med spesialpedagogisk innhold. Barnehagen har også et godt samarbeid med PPtjenesten i kommunen. Dette i form av rådgiving, observasjon, sakkyndig vurdering, tverrfaglige møter og logoped. 8 9

6 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VÅR FILOSOFI - BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi - barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. Spirene Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre

7 Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SPIREPORTALEN Spireportalen er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi - barnesyn, Rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv. EGET AKADEMI FOR ANSATTE Espira Akademiet er vårt program for kompetanseutvikling. Vi tror på livslang læring ved refleksjon, tilføring av ny kunnskap og trening på ferdigheter. Espira Akademiet skal sikre at våre ansatte til enhver tid har god kunnskap om barn og barnehage. Espira har kompetansestiger for alle grupper av ansatte med fokus på både fag og ledelse. SkolEspira SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunn-laget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til SkolEspira standarden er det utarbeidet en SkolEspira veileder

8 Småspirene Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi - barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av omsorg og utforskning. Spedbarnsalderen har de siste årene blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er noe vi tar på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. I denne perioden lærer barna seg bl.a. å snakke og gå. Ferdigheter som er helt avgjørende for den utviklingen som skjer videre. Dette er også en fase som har stor betydning for den emosjonelle og kognitive utviklingen hos barna. Våre ansatte skal gjennom økt kunnskap om barns utvikling, og refleksjon i forhold til egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer denne utviklingen og bidrar til at de utvikler en sunn selvfølelse. For å øke bevisstheten i forhold til arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsningen navnet Småspirene. Det skal utarbeides en egen veileder for Småspirene

9 Espira Torsbergskogen Djupdalsveien 227, 3033 DRAMMEN Telefon: Epost:

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer