Espira Hovsmarka. Årsplan HOVSMARKA SOLKNATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4 Barns medvirkning...4 Omsorg...4 Lek...5 Danning...5 Læring...5 Fagområdene...6 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon...6 Vurdering av det pedagogiske arbeidet...7 Personalets kompetanseutvikling...7 Foreldrenes medvirkning...7 Samarbeid med andre instanser...7 Plan for sammenheng mellom og overgang mellom barnehage og skole...7 FAKTA Åpningstid Åpent 12 mnd pr år Serverer fullkost, har egen kokk Sentral beliggenhet 2 km nord for byen Ligger like ved barne- og ungd.skole Skogen som nærmeste nabo Skolespiregruppe Lysløype rett utenfor gjerdet Årshjul 2014/ DEL 2 Generell del Espira...10 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Espira Hovsmarka åpnet høsten Barnehagen ligger i Hønefoss i Ringerike kommune. Vi har 4 avdelinger med plass til ca 80 barn fra 0-6 år. Avdelingene heter Solstrålene, Soltrollene, Solspirene og Solknøttene. Espira Hovsmarka er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 75 barnehager med rundt 7500 barn og ca ansatte. Les mer på 2 3

3 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG Rammeplanen 1.1 Barnehagens verdigrunnlag Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. ORGANISASJONSKART Styrer: Turid Jeppesen Solstrålene Irina Hansen Ped.leder m/lederansvar Line Bratlund Pedagogisk leder Mona B. Hermanrud Gry Englund Soltrollene Mari Ek Tomter Elisabeth Melbye Hanne A. Sagen Berit Gjøtterud Solspirene Linn Iren Nenseth Guro E. Fønhus Gro M. A. Rønning Lillan Bakken Solknøttene Karoline Solbakken Lene Eriksen Majken Nergård Hilde Gravdahl Kokk: Kari Bråthen Ped.leder m/ lederansvar Ped.leder Ped.leder m/lederansvar Ped.leder Ped.leder m/ lederansvar Ped.leder NASJONALE FØRINGER De nasjonale føringene vi forholder oss til er: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen LOKALE FØRINGER Ringerike kommune er tilsynsmyndighet overfor barnehagen vår. De lokale føringene vi har er: Felles opptakssystem Bruk av TRAS på 5-åringer Bruk av felles retningslinjer ved overgang barnehage-skole Deltagelse på felles møter og kurs i regi av Ringerike kommune BARNS MEDVIRKNING Barnehageloven 3 omhandler barnas rett til å si sin mening og til å delta i planlegging og evaluering av barnehagens aktiviteter og opplevelser. Rammeplanen henviser til FNs Barnekonvensjon som vektlegger at barna har rett til å si sin mening om alt som vedrører dem. Barnas meninger skal tillegges vekt. Gode relasjoner og en positiv dialog mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene er en forutsetning for å kunne ta barnas medvirkning på alvor. Dagene skal organiseres slik at det blir mulighet for barna å gi uttrykk for hva de tenker, mener og føler. Observasjoner av barnas læringsprosesser, informasjon fra foreldre og diskusjoner og refleksjoner blant de voksne vil danne grunnlag for videre arbeid med barna. Barna trenger tydelige voksne som kan ta imot innspill og være beslutningsdyktige. Barna kan ikke alltid få det slik de ønsker, men de skal få bekreftet at den voksene har skjønt hva de ønsker. De voksne må vise barna hvordan de kan forhandle og inngå kompromisser. OMSORG Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i vår barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Barn er forskjellige og møter barnehagen med ulike erfaringer og forutsetninger. Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø må ta hensyn til hvert enkelt barns personlighet, historie og individuelle behov. Personalet har en yrkesetisk plikt til å handle omsorgsfullt overfor alle barn. Omsorg skal prege alle situasjoner gjennom dagen. Omsorg har sin egen verdi og er vært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet. Lyttende og engasjerte voksne som har evne til å vise nærhet og innlevelse, er en forutsetning for god omsorg. Et barnehagemiljø preget av trygghet og omsorg er med på å skape gode relasjoner mellom barna og de voksne. Kvaliteten på barnehagens omsorgsmiljø har stor betydning for hvert enkelt barns trivsel og utvikling. LEK Barn leker fordi de liker å leke. Leken er universell og har sin egen verdi. Gjennom leken bearbeider barna egne opplevelser. I samspillet med andre barn bruker de ulike former for kommunikasjon og lærer seg viktige sosiale samhandlingsregler. Hverdagen skal organiseres slik at det blir god tid til lek og allsidig utfoldelse. Det fysiske miljøet skal inspirere til fantasifull lek og skaperglede. Trygghet og trivsel i lek og aktiviteter skaper gode relasjoner mellom barna og kan være begynnelsen på nære vennskap. Personalet må hjelp barna med å komme i gang med positiv lek. Det er de voksnes ansvar å være tilgjengelige, støtte og oppmuntre barna underveis i leken. Av og til er det behov for at en voksen trer inn og deltar eller bidrar med nye impulser, slik at leken utvikler seg videre. Det er også viktig å kunne stoppe lek som utvikler seg negativt, f.eks med elementer av utestenging, trakassering eller mobbing. Barn som ikke har nødvendig lekekompetanse, som ikke deltar, som ødelegger eller holdes utenfor leken, må få hjelp til å komme inn i lek og samhandling med de andre barna på en positiv måte. De voksne gir konkret støtte og veiledning. DANNING Begrepet gir en dypere forståelse for de voksnes ansvar og oppgave i oppdragelsen av barna. I dannelsesprosessen er barna avhengige av støtte fra de voksne for å utvikle seg som selvstendige, tenkende mennesker som etter hvert skal kunne ta etisk begrunnede valg. Målet for danning er at barna skal bli tryggere på seg selv. Når barna blir oppmuntret til å ta selvstendige valg, og får hjelp til å forstå konsekvensene av sine egne handlinger, utvikler de et mer bevisst forhold til seg selv som individer. Barna blir bedre kjent med sin egen personlighet, og de blir tryggere på sin egen kulturelle identitet. Barns evne til å reflektere over egen væremåte utvikles ved at de får støtte og hjelp til å være konstruktive og løsningsorienterte. Det er viktig at de voksne gir positiv bekreftelse til barn som tar initiativ til å hjelpe og vise omsorg overfor andre barn. Barn lærer av det de opplever, ser og hører. De voksne skal være gode rollemodeller og tydelige i sine holdninger og handlinger i alle situasjoner gjennom dagen. Danning skal bygge på barnehagens verdigrunnlag og være grunnlaget for barns medvirkning i et demokratisk samfunn. Danning er en prosess der de voksne både leder og veileder barna. LÆRING Barnehageloven og Rammeplanen tar utgangspunkt i at barndommen er en livsfase med egen verdi. Vi har et helhetlig syn på barn og en forståelse for at barns utvikling og læring skjer i et nært samspill mellom barnas evner og forutsetninger og miljøet de er en del av. Barn påvirkes av og påvirker selv det psykiske og det fysiske miljøet som omgir dem. Samspill med andre barn og voksne er derfor helt avgjørende for barns utvikling og læring. 4 5

4 Barna lærer gjennom alt de opplever gjennom dagen. Vi må derfor ha kunnskap om barns generelle utvikling, hvordan de lærer og hva de skal lære. I barnehagen lærer barna om seg selv, om andre barn og voksne, om samspill, om hverdagslivets gjøremål og om livet og verden omkring dem. Barnehagen skal også tilrettelegge for at barna får være med å påvirke sin egen hverdag. Når barna og de voksne sammen er nysgjerrige og utforskende, kan det føre til spennende temaarbeid og prosjekter. Barnehagens fysiske og psykiske miljø utgjør en stor læringsarena. FAGOMRÅDENE Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder alle barnehager i Norge. Fagområdene i Rammeplanen er de samme som barna møter i skolen. Rammeplanen presiserer at det er hver enkelt barnehages ansvar å bestemme hvordan fagområdene skal implementeres i barnehagens aktiviteter og innhold. Vår 2014 har personalet vært gjennom en kursrekke innenfor følgende fagområder: Tumleplassen, Språklabben og Tallbingen i tillegg til Småspirene og Skolespirene. Dere kan lese mer om fagområdene i del 2. Vi kommer til å ha fokus på disse fagområdene også dette barnehageåret. Vi mener at de andre fagområdene kommer naturlig inn i de oppleggene vi gjennomfører. DOKUMENTASJON SOM GRUNNLAG FOR REFLEKSJON Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Dokumentasjon skal synliggjøre barns læringsprosesser og de voksnes arbeidsprosesser. For å kunne dokumentere det vi gjør i barnehagen bruker vi ulike verktøy som Spireportalen med bilder og tekst, praksisfortellinger og utstillinger. Vi viser frem bilder og logg fra ulike prosjekter som igjen kan være en hjelp til å danne samtaler med barn, foreldre og personale. De ulike formene for dokumentasjon er alltid utgangspunkt for vurdering og videre planlegging. For personalet er dokumentasjonen svært nyttig for videre refleksjonsarbeid omkring barnehagens pedagogiske arbeid. I tillegg gjennomfører vi brukerundersøkelse og klimamåling hvert år. Denne dokumentasjonen bruker vi til videre utviklingsarbeid. Våren 2014 innførte vi en trivselsundersøkelse blant barna. VURDERING AV DET PEDAGOGISKE ARBEIDET Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Dette blir vurdert: - barns trivsel og utvikling - årsplanen - planlagte aktiviteter - felles aktiviteter - barnehagens prosesser - fagområdene - foreldresamarbeidet - personalsamarbeidet Arbeidsmetoder: - observasjoner - daglige samtaler - avdelingsmøter - personalmøter - planleggingsdager - foreldresamtaler - foreldremøter - SU-møter - brukerundersøkelser - TRAS og ALLE MED PERSONALETS KOMPETANSEUTVIKLING Hvert år lager vi en plan for personalets kompetanseutvikling. Vi har Espira Akademiet som gjennomfører mange kurs for oss. I tillegg gjennomfører vi utviklings- og oppfølgingssamtaler med alle de faste ansatte. Vi bruker også interne ressurser til å kurse hverandre på planleggingsdager og personalmøter. Det vi har hovedfokus på dette barnehageåret er: fagområdene og ledelse. FORELDRENES MEDVIRKNING Personalet skal i sin daglige kontakt med foreldre informerer om hvordan dagen til barnet har vært. Foreldrene skal oppleve et personale som lytter til det de har å si, og tar dem på alvor. Foreldrene skal føle seg trygge på å ta opp saker med personalet, både ris og ros. Vi har 1 eller 2 foreldremøter i løpet av året. FAU kan i tillegg låne barnehagen dersom de ønsker å ha flere møter (f.eks. med helsesøster el.) Alle får tilbud om 2 foreldresamtaler pr år. En av dem er det pliktig å møte på. Ved behov kan vi ta flere samtaler, bare kontakt pedagogisk leder. Når barnet er 4 år, er det «4 år, trygg og klar»- samtalen som gjennomføres. Den er vi pålagt av helsesøstertjenesten i Ringerike kommune å gjennomføre. Samarbeidsutvalget i barnehagen består av 4 representanter fra foreldrene (FAU), 2 representanter fra personalet og styrer. Vi har møte ca 4 ganger pr år. Vi gjennomfører brukerundersøkelse hver vår. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglig og helhetlig tenking står sentralt. Våre samarbeidspartnere er: Ringerike kommune: Tilsynsmyndighet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Barnevernstjenesten Flyktningkontoret Barne- og ungdoms psykiatri (BUP) NAV Videregående skole PLAN FOR SAMMENHENG MELLOM OG OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Ringerike kommune har utarbeidet en plan for overgang fra barnehage til skole. Denne vil vi følge våren 2015, og de som har skolebarn får informasjon. Siste året i barnehagen er barna Skolespirer. Vi skal ha Skolespiregruppe 2 dager pr uke. Målet vårt er at barna skal være godt rustet til å møte nye utfordringer i skolen. 6 7

5 Årshjul 2014/15 Måned Barn Personal Foreldre HMS August Tilvenninger Oppstartsamtaler Personalmøte September Brannvernuke m/ Eldar og Vanja Oktober Personalmøte Planleggingsdag Klimamåling Planleggingsdag Foreldremøte Foreldresamtaler November Juleverksted Personalmøte Foreldresamtaler 30.11: Frist for juleferieoversikt Desember Juleverksted Luciafrokost Nissefest Julebord Personalmøte : Luciafrokost : 1. juledag : 2. juledag Sjekk av førstehjelpsutstyr Brannøvelse, varslet Sjekk av førstehjelpsutstyr Januar Personalmøte Planleggingsdag : 1. nyttårsdag Februar Karneval Personalmøte Mars Påskelunsj Personalmøte Brukerundersøkelse : Frist for påskeferieoversikt April Brannøvelse, uvarslet Tarkus Personalmøte : Stenger kl : Skjærtorsdag : Langfredag : 2. påskedag : Frist for sommerferieoversikt Brannøvelse, uvarslet Mai Tarkus NAF for Skolespirene : 17. mai aktiviteter sammen med besteforeldre 02.05: Feriekabalen legges : 1. mai : Kristi Himmelfartsdag : Grunnlovsdag : 2. pinsedag Juni Avslutning for Skolespirene Solsikkefest : 2. pinsedag Juli Vi skal ha 5 planleggingsdager. Det deles ut info når datoene er satt. En dag eller 2 styres av Ringerike kommune, og vi må få datoer fra dem. 8 9

6 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VÅR FILOSOFI - BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi - barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. Spirene Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre

7 Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SPIREPORTALEN Spireportalen er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi - barnesyn, Rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv. EGET AKADEMI FOR ANSATTE Espira Akademiet er vårt program for kompetanseutvikling. Vi tror på livslang læring ved refleksjon, tilføring av ny kunnskap og trening på ferdigheter. Espira Akademiet skal sikre at våre ansatte til enhver tid har god kunnskap om barn og barnehage. Espira har kompetansestiger for alle grupper av ansatte med fokus på både fag og ledelse. SkolEspira SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunn-laget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til SkolEspira standarden er det utarbeidet en SkolEspira veileder

8 Småspirene Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi - barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av omsorg og utforskning. Spedbarnsalderen har de siste årene blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er noe vi tar på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. I denne perioden lærer barna seg bl.a. å snakke og gå. Ferdigheter som er helt avgjørende for den utviklingen som skjer videre. Dette er også en fase som har stor betydning for den emosjonelle og kognitive utviklingen hos barna. Våre ansatte skal gjennom økt kunnskap om barns utvikling, og refleksjon i forhold til egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer denne utviklingen og bidrar til at de utvikler en sunn selvfølelse. For å øke bevisstheten i forhold til arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsningen navnet Småspirene. Det skal utarbeides en egen veileder for Småspirene

9 ESPIRA HOVSMARKA Hovsmarkveien 20, 3515 Hønefoss Telefon: Epost:

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer