Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet"

Transkript

1 Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål Hovedmål: Delmål Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar Lærere knutepunktskolen Ledelse knutepunktskolen Prosjektleder/ledelse i fylkeskommune Andre aktører Økonomi Spredningsarbeid og fremdriftsplan Fase 1: vårhalvåret Fase 2: august - desember Fase 3: Foreløpig plan Rapportering og vurderingstidspunkt... 6 Juni

2 1 Mål og delmål Overordna målsetting for prosjektet. Øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud gjennom yrkesretting /relevans av fellesfagene matematikk, engelsk og norsk på yrkesfaglige utdanningsprogram. 1.1 Hovedmål: Skape økt motivasjon og forståelse av fellesfagene, slik at flest mulig elever består også disse. Elevene på yrkesfaglig utdanningsprogram skal i større grad oppleve fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot. 1.2 Delmål Fellesfaglærere og programfaglærere på alle skoler skal ha etablert samarbeid for å bedre yrkesrettingen. Fellesfaglærere/programfaglærere skal kjenne til og kunne bruke NDLA NY GIV. 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar Åssiden videregående skole 1 er knutepunktskole i Buskerud. Skolen har syv yrkesfaglige utdanningsprogram pluss allmennfaglig påbygningskurs. Til sammen har skolen omtrent 200 pedagogisk ansatte, hvor omtrent 25 prosent er fellesfaglærere. I Buskerud fylkeskommune har alle videregående skoler en kontaktperson for NyGIV-arbeidet. Denne kontaktpersonen er rektor eller medlem av skolens ledergruppe med delegert ansvar fra rektor. Fra høsten 2012 tildeles alle skolene i Buskerud et funksjonstillegg. Dette skal gå til tre fagkoordinatorer på hver skole for å ivareta følgende oppgaver: - Arbeidet med FYR internt på egen skole - Bidra i samarbeidet med Knutepunktskolen og andre skoler i Buskerud 2.1 Lærere knutepunktskolen Skolens knutepunktlærere er: Julia Bradshaw engelsk. Undervisning primært i utdanningsprogram for elektrofag. Line Johnsen matematikk. Undervisning primært i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. Fagkoordinator internt på skolen for 13 realfagslærere. Eva Beate Dahle norsk. Undervisning primært i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. Fagkoordinator internt på skolen for 35 lærere i språkfag og samfunnsfag. 1 2

3 Fagkoordinatorene benytter to arenaer for FYR-arbeidet i egen skole, gjennom arbeidslag (AL) og fagseksjoner: 1. Skolen er organisert i tverrfaglige autonome arbeidslag (AL) med både programfag- og fellesfaglærere. Fellesfaglærere er fordelt på de ulike avdelingene og har primært sin undervisning knyttet til ett eller et fåtall utdanningsprogram. Felles møtetid benyttes til utvikling, deling og evaluering av tverrfaglig undervisningsopplegg. Fagkoordinatorer FYR har i sine avdelinger spesielt ansvar for å utvikle undervisningsopplegg innenfor FYR. 2. Skolens grunnorganisering omfatter også fagseksjoner for fellesfaglærere gruppert i hhv språk- /samfunnsfag og realfag. I fagseksjonsmøtene deles lærere i fagspesifikke grupper for pedagogisk utviklingsarbeid og deling. I disse fagseksjonene har fagkoordinatorer FYR ansvar for å lede alt arbeid med yrkesretting i egen skole. Seksjonene har felles møtetid hver annen uke. Fagseksjonene er også fellesarena for arbeidet med FYR og kompetansespredning i samarbeid med de skolerte NyGIV-lærerne. 2.2 Ledelse knutepunktskolen Åssiden vgs har prosjektorganisert utviklingsarbeidet på skolen. Rektor Dag Siljan ved knutepunktskolen er faglig ansvarlig for prosjektet i egen skole og en pådriver i FYR-arbeidet på rektornivå. Skolen har pedagogisk utviklingsleder som vil følge opp FYR-prosjektet og fagkoordinatorene. For å ivareta dette best mulig tillegges utviklingsleder personalansvar for fagkoordinatorene gjennom en omorganisering fra høsten Utviklingsleder er rektors stedfortreder og rapporterer til rektor. Utviklingsleder er skolens kontaktperson både for NyGIV overgangsprosjektet og oppfølgingsprosjektet. Roller og ansvar Knutepunktskolen har ansvar for: - Delta i nasjonalt nettverk og aktivt bidra med utvikling og utprøving av undervisningsopplegg. - Etablere nettverk/arbeidsgrupper internt på egen skolen for å samle, utvikle/vurdere, spre undervisningsopplegg. - Etablere samarbeid med de vgs i eget fylke. - Benytte og samarbeide med de etablerte fagdidaktiske nettverkene i fylket både i programfag og fellesfagene norsk, engelsk og matematikk for utvikling og spredning av kompetanse. Utviklingsleder på Knutepunktskolene har ansvar for: - Være bindeledd mellom fylkeskommunen og fagkoordinatorer. - Oppfølging av fagkoordinatorene på Knutepunktskolen gjennom faste møter. - Rapportere til prosjektansvarlig i fylkeskommunen gjennom månedlige møter og ved behov. - Ta initiativ til å gjennomføre fylkessamlinger /erfaringsspredning i samarbeid med prosjektansvarlig i fylkeskommunen. - Vurdere FYR-prosjektet i sammenheng med andre utviklingsprosjekter på Knutepunktskolen. 3

4 2.3 Prosjektleder/ledelse i fylkeskommune Faglig ansvarlig i utdanningsadministrasjon for NY GIV er Kristine Novak, seksjonsleder Kompetanse og pedagogisk seksjon. Buskerud fylkeskommune har valgt å ha egen prosjektansvarlig for FYRprosjektet. Fylkeskommunal prosjektansvarlig er Hilde Reitan og utviklingsleder Ann Mari Henriksen ved knutepunktskolen rapporterer til Reitan. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen har ansvar for: - Samarbeide med Knutepunktskolen gjennom faste møter og ved behov. - Rapportere til Kunnskapsdepartementet. - Rapportere jevnlig internt i fylkeskommunen administrativt og politisk. - Benytte FYR-prosjektet aktivt sammen med andre tiltak/fagpersoner i fylkeskommunen (IKTforum, ansvarlig for fagnettverkene, ansvarlig for hospiteringsordningen, kontaktperson for opplæringskontorene mm), Overgangsprosjektet, Oppfølgingsprosjektet. - Ta initiativ til og gjennomføre fylkessamlinger /erfaringsspredning i samarbeid med knutepunktskolen. 2.4 Andre aktører Flere aktører er involvert i FYR-arbeidet i Buskerud: Fylkesutdanningssjefens ledergruppe/ rektormøtet : FYR har vært tema for drøfting i rektormøtet to ganger i Prosjektet er forankret i ledergruppa og følges opp jevnlig i rektormøte. Andre videregående skoler i Buskerud fylkeskommune: Alle skoler er orientert gjennom rektormøtet og fellesmøter for NyGIV-kontakter. Fra høsten 2012 etableres samarbeid mellom knutepunktskolens fagkoordinatorer FYR og 3 fagkoordinatorer ved hver vgs for utvikling og spredning av kompetanse. Opplæringskontorer (OK) og større virksomheter: FYR er presentert på fellesmøte for alle OK/større bedrifter/nho. Det er etablert et nærmere samarbeid med tre OK for å involvere arbeidslivet i FYR-prosjektet. Fagdidaktiske nettverk: Buskerud har 12 etablerte fagdidaktiske nettverk, dvs ni yrkesfaglige og tre studiespesialiserende nettverk. Det er etablert nettverksgrupper hvor også OK og bedrifter deltar i samarbeid med ledere og faglærere innenfor de enkelte programområdene. De fagdidaktiske nettverkene benyttes som spredningsarena/erfaringsdeling. Pedagogisk IKT-forum for Buskerud : er presentert for pedagogisk IKTansvarlige i alle skolene. Pedagogisk IKT-ansvarlige har en sentral rolle i arbeidet med å fremme god bruk av digitale læringsplattformer. 2.5 Økonomi Fagkoordinatorer er frikjøpt i 25 prosent hver ut skoleåret Deretter økes frikjøpet til 30 prosent skoleåret prosent driftsressurs er i tillegg tildelt knutepunktskolen, tilsvarer totalt ett årsverk v/knutepunktskolen. 4

5 Skoleåret får tre fagkoordinatorer ved hver skole i Buskerud funksjonstillegg på kr. hver til sammen kr ,- til hver skole totalt i Buskerud kr ,- 2 ) 3 Spredningsarbeid og fremdriftsplan 3.1 Fase 1: vårhalvåret 2012 Hovedfokus våren 2012 har vært kompetanseheving og systematisk arbeid internt på knutepunktskolen, og alle naturlige samarbeidsarenaer er involvert i arbeidet. I tillegg har videregående skoler og andre relevante aktører fått informasjon, og forankring i rektorgruppa og ledernivå er ivaretatt. Fagseksjoner for hhv språkfag og realfag på knutepunktskolen har hatt FYR som tema for felles samarbeidstid omtrent to ganger per måned siden februar Undervisningsopplegg fra samtlige av skolens syv utdanningsprogram er samlet inn og delvis vurdert i fagsamarbeid. I tillegg har de tre fagkoordinatorene fokusert særlig på utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Det er planlagt drøftingsmøte med alle opplæringskontor/større bedrifter i Buskerud i slutten av juni. 3.2 Fase 2: august - desember 2012 Hovedfokus: samarbeid med de vgs i fylket, innhente eksempler, arbeide med spredningsstrategi. Videreutvikle samarbeidet med opplæringskontorene (eksterne aktører). Møte med de 3 vgs med størst andel elever med lave inntakspoeng fra grunnskolen. Drøfte plan for samarbeid med alle vgs i Buskerud. Prosjektansvarlig/knutepunkt skolen i samarbeid med skolene. Sept. Møte med alle opplæringskontorene/større bedrifter Prosjektansvarlig/knutepunkt skolen Sept. Vurdere fagkoordintorer, evt. FYR-lærere ift deltakelse i hospiteringsordning skole/bedrift Prosjektansvarlig/skoleeier Sept. Etablere samarbeidet med de vgs i fylket Prosjektansvarlig/knutepunkt skolen i samarbeid med skolene. Høst 2012 Presentere gode eksempler og NDLA NyGIV i fagdidaktiske nettverk Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig/deltakelse August Utarbeide mandat for de 3 fagkoordinatorene på alle Prosjektansvarlig vgs, avklare personer/deltakere på alle vgs Augustsept. Knutepunktskolen/fagkoordinatorer 2 Midler fra tilskuddsordningen fra Utdanningsdirektoratet Kap. 226 post 60 5

6 Høsten Deltakelse nasjonal skolering sammen med NY GIVlærere i fase 3. Fagkoordinatorer Høsten Møte i pedagogisk IKT-forum Buskerud Knutepunktskolen/fagkoordinator Nov./des. Deltakelse rektormøte Prosjektansvarlig/knutepunkt skolen Desember Evaluering og revidering av plan FYR Prosjektansvarlig/knutepunkt skolen 3.3 Fase 3: Foreløpig plan 2013 Hovedfokus: Spredning, implementering og forankring av FYR i samtlige skoler i Buskerud. Evaluering av prosjektets resultater Samling for lærere fra alle skoler og fagdidaktiske nettverk Prosjektansvarlig/knutepunktskolen/fagkoordinatorer 2013 Pedagogisk IKT-forum Buskerud Knutepunktskolen/fagkoordintaor 2013 Videreføre samarbeidet med opplæringskontorer og større virksomheter Prosjektansvarlig/knutepunktskolen 2013 Ny runde med deltakelse fra skolene Prosjektansvarlig/knutepunktskolen/fagkoordinatorer 2013 Beskrive hvordan ulike strukturer og arenaer best kan skape rom for arbeid med FYR i vgs. Prosjektansvarlig/alle skolene 4 Rapportering og vurderingstidspunkt Skolenes rapportering av arbeidet med FYR forankres i fylkeskommunens etablerte rapportering, for eksempel utviklingsdialoger med alle skolene, skolenes tertialrapportering og årsrapportering, fylkeskommunens tilstandsrapport. Det planlegges halvårlige vurderingsmøter med Knutepunktskolen og brukererfaringer fra faglærere og elever skal samles inn gjennom digital læringsplattform. I tillegg brukes indikatorer knyttet til Gjennomføringsbarometeret NY GIV og ulike målinger av elevenes resultatoppnåelse. Jan Helge Atterås e.f Fylkesutdanningssjef Hilde Reitan Prosjektansvarlig 6

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning. Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd. 28.-29. Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte

Detaljer

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland Innhold 1.0 BAGRUNN...

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt

Detaljer

Veien gjennom VIDEREGÅENDE

Veien gjennom VIDEREGÅENDE Veien gjennom VIDEREGÅENDE FYR-prosjektet i Akershus Innramming, relevansbegrepet og samarbeidsprinsipper Oktober 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring Forord Akershus fylkeskommune

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013. Ny GIV statusrapport.

Saksfremlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013. Ny GIV statusrapport. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 08.05.2013 2011/19749-57 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Ny GIV statusrapport Innstilling Saken tas

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Versjon 5.10.2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET 3 1.3 MÅLGRUPPE 4 1.4 RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING 5 2.1 ORGANISASJONSKART FASE 2 5 2.2 OVERSIKTSKART

Detaljer