Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016"

Transkript

1 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda, og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Prosjektet knytter til seg Høgskulen i Volda sin kompetanse innen flerkulturell pedagogikk og andrespråkspedagogikk Prosjektets styring og deltakelse Prosjektansvar: Gunnhild Bergset, Høgskulen i Volda (HVO) har prosjektansvar. Prosjektet ledes i samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved Tone Evensen. Prosjektet er forankret i NAFOs regionale nettverk. Referansegruppe: Det regionale nettverket (hjulet) fungerer som referansegruppe for prosjektet. Prosjektgruppe: Det etableres en prosjektgruppe med tilknytning til hjulet i de deltakende fylkene. Prosjektets framdrift sikres gjennom prosjektgruppa. Prosjektgruppa er ansvarlig for å evaluere prosjektet ved prosjektslutt og vurdere videre tiltak som oppfølging av erfaringene fra prosjektet. Deltakere i arbeidsgruppa med forbehold om at skoleeier i de 4 kommunene takker ja til å være med i prosjektet. Fylkesmannen Skoleeier på videregående nivå: Fylkeskommunen i Møre og Romsdal Skoleeier: Molde kommune Skoleeier: Kristiansund kommune Skoleeier: Ulstein kommune Skoleeier Ålesund kommune Gunnhild Bergset, Høgskulen i Volda Tone Evensen, NAFO Deltagende skoler Kristiansund: Nordlandet ungdomsskole, Kristiansund voksenopplæring og Kristiansund videregående skole Molde: Bekkevoll ungdomsskole, Molde voksenopplæring og Molde videregående skole 1

2 Ulstein: Ulstein ungdomsskoleskole, Ulstein voksenopplæring og Ulstein videregående skole Ålesund: Skarbøvik ungdomsskole, Ålesund voksenopplæring og Ålesund videregående skole Prosjektets framdrift sikres gjennom prosjektgruppen. Disse sitter også i det regionale nettverket, og prosjektmøter og hjulmøter forsøkes lagt til samme dag. Ressursgruppe: Gruppe på (2-3 stk) hver skole som deltar i kompetansehevingsprogrammet, og som sørger for spredning av kunnskaper og gjennomfører et systematisk utviklingsarbeid ved egen skole. Nettverksgruppe: Samling av alle ressursgruppene. Samles på nettverksgruppemøtene og har en leder (nettverksleder fra UH) ca 15 deltakere. Det kan være flere nettverk, da spres deltakerne i ressursgruppene på flere nettverk. Mål for prosjektet: Hovedmålet med prosjektet er å bidra til god opplæring av sent ankomne elever i ungdomsalder/flyktninger og asylsøkere. Kompetansehevingstiltaket skal bidra til bevisstgjøring og økt handlingskompetanse hos ledere og lærere slik at alle ungdommer får opplæringen tilpasset sin situasjon. Ungdommens behov for identitetsbekreftelse, perspektivutvidelse og arbeid med språk er nøkkelord i kompetansehevingstiltaket. Prosjektet skal også bidra til kunnskapsutvikling som kommer andre skoler, lærerutdannere og studenter til gode. Et delmål er derfor å styrke og videreutvikle de deltakende skolene i prosjektet i deres felles ansvar for profesjonsutvikling og læring. Hver av de deltakende aktørene formulerer i samsvar med dette egne overordnede mål. Målgruppe: Personalet på ungdomsskolenivå, videregående opplæring og voksenopplæring i en eller flere kommuner i hvert av de deltakende fylkene. Hver skole som deltar i prosjektet, plukker ut en ressursgruppe som får opplæringen. De har ansvar for spredning til øvrig personale på skolen, deltar i nettverk og på storsamlinger i fylket. Prosjektets varighet: Tiltaket vil gå over ca. ett og et halvt år. Oppstart vår

3 Organisering og struktur For skjematisk framstilling, se under. Kompetanseutviklingen baserer seg på en kombinasjon av storsamlinger med forelesninger, arbeid i nettverksgrupper satt sammen av tilsatte fra skoler i en kommune, og arbeid innad i hver enkelt skole. Høgskulen i Volda, i samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO, har ansvar for tema, innhold og gjennomføring og skoleeiere i samarbeid med UH tar ansvar for det administrative, organisatoriske og det praktiske. Ressursgruppene gir innspill til problemstillinger til diskusjon på nettverkssamlinger og skal ha høy grad av kontroll over eget utviklingsarbeid og hvordan nettverkssamlinger og storsamlinger kan benyttes for å understøtte dette. Prosjektgruppen har et forberedende møte før prosjektstart, et møte etter første storsamling og et evalueringsmøte etter siste samling. Samtidig gir prosjektgruppen informasjon til deltakerne i hjulet (det regionale nettverket) og sentrale problemstillinger i prosjektet blir drøftet der. Prosjektets framdrift sikres gjennom prosjektgruppen. Hoveddelen av arbeidet skal imidlertid gjennomføres på nettverksgruppemøtene og gjennom systematisk utviklingsarbeid ved den enkelte skole. Ansvarlig for dette arbeidet er ledere for nettverksgruppene (UH) og rektor og ressursgruppen ved den enkelte skole. Erfaringer fra utviklingsarbeidet legges fram for de andre ressursgruppene på nettverksmøtene. Problemstillinger og eventuelle erfarte hindrings- og/eller suksessfaktorer blir her identifisert og diskutert, og ressursgruppene gir hverandre råd og veiledning for å bidra til at hver enkelt skole kommer videre i arbeidet. Nettverksarbeidet skal bidra til å forplikte den enkelte ressursgruppe om hva som gjøres til neste samling på den enkelte skole. Følgende spørsmål er sentrale i arbeidet: Målsetting. Hva gjorde vi for å oppnå dette?. Hva trodde vi ville skje? Hva skjedde, og hvorfor? Hva er neste steg? Prosjektleder fra høgskolen gir veiledning og leder arbeidet i nettverket, og NAFO bidrar med faglige innspill og råd ved behov. Ressursgrupper fra de deltakende skolene i prosjektet må med utgangspunkt i egen praksis, erfaring og opplevde behov, formulere overordnete mål innenfor prosjektets definerte område. De utarbeider også en handlingsplan og en prosjektbeskrivelse som skal være forankret hos rektorene og avdelingslederne ved skolene. Skoleeiere i samarbeid med HVO har ansvar for det administrative, organisatoriske og det praktiske. Prosjektet følger denne arbeidsplanen (se organisasjonskart): 1. Storsamling med deltakelse av alle ressursgruppene ved skolene og ledelsen. 2. Skolene hentes fra noen områder med asylmottak i det relevante fylket, der det etableres nettverksgruppe i hvert fylke. Nettverksleder er representanten fra UH. PÅ de tre nettverksgruppemøtene deltar representanter fra ressursgruppene på skolene i hvert område og NAFO deltar etter behov. 3. Ressursgruppene gjennomfører utviklingsarbeid ved egen skole som oppfølging av nettverksgruppemøtene. 3

4 4. Erfaringer fra utviklingsarbeidet legges fram for de andre ressursgruppene på nettverksmøtene. Problemstillinger og eventuelle erfarte hindrings- og/eller suksessfaktorer blir her identifisert og diskutert, og ressursgruppene gir hverandre råd og veiledning slik at hver enkelt skole kommer videre i arbeidet. Dette gjentas fire ganger, og en slik forholdsvis hyppig oppfølging mener vi kan bidra til framdrift i utviklingen ved skolene. Nettverksgruppeleder følger med på dette arbeidet og NAFO bidrar med faglige innspill, råd og veiledning. 5. Prosjektet avsluttes med storsamling med erfaringsutveksling og de gode eksemplene blir presentert. I tillegg foretar prosjektgruppen en evaluering av arbeidet i etterkant av storsamlingen. 4

5 Åpningssamling UH, NAFO, ressursgrupper + skoleeier og skoleledelse Høgskolen/universitetet/NAFO foreleser. Samlingene kan evt. være åpne for alle lærere og skoleledere i fylket. Ressursgrupper på skolene Nettverkssamling ressursgrupper + UH ressursgrupper på skolene ressursgrupper på skolene Nettverkssamling ressursgrupper + UH, ressursgrupper på skolene ressursgrupper på skolene ressursgrupper på skolene Storsamling? Nettverkssamling ressursgrupper + UH, ressursgrupper på skolene ressursgrupper på skolene ressursgrupper på skolene Nettverkssamling ressursgrupper + UH, ressursgrupper på skolene ressursgrupper på skolene ressursgrupper på skolene Storsamling Avslutningskonferanse 5

6 Framdriftsplan Vårhalvår 2015 Inn Innhold Ansvar Datoer Rekruttering av kommuner og skoler. Utsendelse av invitasjoner FM / NAFO Desember/Januar Planlegge prosjektet Deltakere: HBV, NAFO, FM, Skoleeier HVO, NAFO, FM, Midten av mars f.eks 12 eller 17 mars Prosjektdeltakere er klare NAFO, FM og HVO 15 mars Hjulmøte NAFO og FM Midten av mars KICK off Innledning om prosjektsatsingen og Skolelederne + 2 prosjektmedarbeidere fra hver skole, 23 april Volda prosjektarbeid. Presentasjon av prosjektideer drøfting av videre framdrift Mål: Spre entusiasme og begeistring for opplegget og bidra til faglig refleksjon og utvikling. skoleeierrepresentanter,hvo, NAFO Planlegging av prosjektet på skolene. Forankring av arbeidet med kompetanseutvikling på den enkelte skole. Velge fokus for arbeidet Skoleeier og prosjektskole Mars-mai Høsthalvår 2015 Utkast til prosjektbeskrivelse Endelig prosjektbeskrivelse Skole - kommunebesøk. Veiledning Nettverkssamling i Kristiansund Deltakere: Ressursgruppene ved skolene Arbeidsgruppemøte Deltakere: HVO, NAFO, FM, Skoleeier Sikre helhetlig og omforent forståelse av oppfølging av 15. mai 30 mai Nafo/HVO Uke 36 Kristiansund kommune/nafo/hvo 24 september 2015 HVO, NAFO, FM, Skoleeier oktober

7 storsamlingen. Drøfting av framdrift. Nettverkssamling i Molde Deltakere: Ressursgruppene ved skolene Molde kommune/nafo/hvo Forslag om 19 November 2015 Veiledning Ressursgruppa og HVO November 2015 Vårhalvår 2016 Høsthalvår 2016 Arbeidsgruppemøte Deltakere: HVO, NAFO, FM, Skoleeier Nettverkssamling i Ulstein. Deltakere: Ressursgruppene ved skolene + skoleledelse og skoleeier Hjulmøte med nettverkssamling? Fjerde nettverkssamling i Ålesund. Deltakere: Ressursgruppene ved skolene Avsluttende storsamling. Åpen for alle. Deltakere: Ressursgruppene, skoleledelse og skoleeiere. Skolene presenterer prosjektene. Inviterer skoler i hele fylket Arbeidsgruppemøte: Evaluering av prosjektet og planer for varig arbeid. Deltakere: HVO, NAFO, FM, Skoleeier HVO, NAFO, FM februar 2016 Nafo/HVO FM, FK Forslag om 18 februar april September 2016 November 2016 HVO, NAFO, FM, Skoleeier November 2016 Storsamling: Mål: Spre entusiasme og begeistring for opplegget og bidra til faglig refleksjon og utvikling. Deltakere: Alle ressursgruppene pluss skolenes ledelse. Innhold: UH/NAFO legger fram temaer. Omfang: tre timer. Tidspunkt: Prosjektgruppemøte: Mål: Sikre helhetlig og omforent forståelse av oppfølging av storsamlingen. Drøfting av framdrift. Deltakere: Prosjektgruppen. 7

8 Nettverkssamlinger: Mål: Identifisere merkbar endring innenfor ett eller flere av utviklingsområdene presentert ved storsamlingen. Deltakere: Nettverksgruppene bestående av representanter fra ressursgruppene ved skolene. Antall samlinger: 4 samlinger. Innhold: Ressursgruppene fra hver skole videreformidler arbeidet på hver skole til de andre deltakerne i nettverket. Det utveksles erfaringer, og det gis råd og veiledning. Her er UH med som veileder og leder av gruppen. På møter i denne gruppen blir også den enkelte skoles framlegg på storsamling planlagt. Informasjon fra nettverksgruppemøtet blir så bragt tilbake til skolen av ressursgruppen. Omfang: Nettverksgruppemøtene varer 3-4 timer. I tillegg kommer arbeid på den enkelte skole mellom nettverksgruppemøtene. Det er ressursgruppene ved hver enkelt skole som sørger for dette lokale utviklingsarbeidet. Tidspunkt: Storsamling Mål: Gi deltakerne opplevelsen av planmessig å ha utviklet egen skole gjennom tilføring av kunnskap og gjennomføring av systematisk innovasjonsarbeid. Gi deltakerne tro på at systematisk utviklingsarbeid gir resultater og med dette øke entusiasmen for videre arbeid med det flerkulturelle feltet. Samtidig er det en målsetting å befeste de nyetablerte nettverkene som kan videreføre arbeidet med utvikling av den flerkulturelle skolen i kommunen. Deltakere: Ressursgruppene ved skolene, skolelederne og nettverksgruppelederne (UH). Innhold: På disse samlingene blir arbeidet ved den enkelte skole løftet fram og endringsarbeidet diskutert. På disse samlingene blir altså de teoretiske perspektivene som ble lagt fram på første storsamling, konkretisert og eksemplifisert gjennom praksis. Deltakerne får faglig gjenkjenning, opplevelse av mestring og opplevelsen av å bli sett. Omfang: 3-4 timer. Tidspunkt:. Evalueringsmøte: Mål: Foreta en systematisk, erfaringsbasert oppsummering av arbeidet. Deltakere: Prosjektgruppen Innhold: Vurdering av prosjektets nytteverdi samt drøfting av hvordan videreføre det arbeidet som er på begynte ved skolene. Sikring av at det etableres strukturer på hver skole og i kommunen slik at erfaringene bidrar til endringer i ordinær drift. Omfang: 2 timer. 8