KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune"

Transkript

1 KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009

2 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt i erfaringene i Kompetanseløftet Buskerud og implementeringen av Strategi for utvikling I tillegg tar den utgangspunkt i en ny nasjonal strategi Kompetanse for kvalitet som er en oppfølging av Stortingsmelding 31 Kvalitet i skolen ( ). Den understreker at lærernes faglige og pedagogiske kompetanse er avgjørende for elevenes læring. Og at de derfor må ha tilgang på god og systematisk etter- og videreutdanning. Kompetansestrategien bør også koordineres med den helhetlige kompetansestrategien for Buskerud fylkeskommune, Kompetanse for framtida, jf handlingsprorammet som skal støtte opp under fylkeskommunens strategiske mål. Sentralt i den helhetlige strategien er kompetansekartleggingen som skal være gjennomført innen 30.juni Kartlegginga skal: Gi oversikt over kompetansebeholdningen i fylkeskommunen Gi grunnlag for identifisering av fylkeskommunens framtidige kompetansebehov Gi grunnlag for å utarbeide en plan for kompetansehevende tiltak på kort og land sikt ut fra behovene som kartleggingen viser. 2. KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategien tar utgangspunkt i forståelsen av at kompetanseutvikling er en forutsetning for at organisasjonen skal nå sine utviklingsmål. Kompetansetiltakene bygger derfor på organisasjonens viktige styringsdokumenter som handlingsprogrammet på fylkesnivå og virksomhetsplanene på skolenivå. Kompetansetiltakene må konkretiseres og synliggjøres i disse dokumentene. I lys av dette må kompetansetiltakene knyttes til fylkeskommunens kvalitet- og resultatoppfølgingssystem. Kompetanseutvikling vil støtte organisasjonens og kollektivets læring like mye som individets og er derfor en viktig del av organisasjonens strategi for å utvikle en mer lærende organisasjon. 3. KJENNETEGN VED KOMPETANSEUTVIKLING Kompetanseutvikling er tradisjonelt inndelt i videreutdanning- kompetansegivende (gir studiepoeng) etterutdanning kortere kurs som ikke er kompetansegivende uformell læring - skjer gjennom praksis og faglige diskusjoner, nettverksbygging, evaluering av eget arbeid sammen med kolleger og andre Strategien fokuserer på tiltak innenfor alle typene kompetanseutvikling. Det er særlig viktig å anerkjenne verdien av den mer uformelle læringa. Forskning og undersøkelser viser at også denne typen læring er viktig i utviklingen av mer lærende organisasjoner. 1 Nøkkelordene for god kompetanseutvikling er utvikling, deling og spredning av kompetanse. Strategien baserer seg på en bevissthet om hva det vil si å være lærende og hva målet med læringa skal være. Refleksjon rundt egen praksis er sentralt her. Det er særlig tre kilder til lærerens refleksjon over egen praksis: 1 2

3 Erfaringsbasert kunnskap Brukerbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Læreren øker sin kompetanse til å gjøre hensiktsmessige valg, dvs utvikler sin praksis, når hun i større grad også anvender brukerbasert og forskningsbasert kunnskap i refleksjonen over egen praksis. 2 Kompetanseutviklingen skjer på ulike arenaer: a. arenaer på egen skole b. arenaer mellom skoler i eget fylke eller mellom fylker, jf nettverk c. arenaer utenfor skolen 4. HOVEDELEMENTER I KOMPETANSESTRATEGIEN 1 Kompetanseutvikling henger sammen med organisasjonens utviklingsmål og er et strategisk lederansvar. Kompetansetiltakene konkretiseres og synliggjøres i handlingsprogrammet på fylkesnivå og virksomhetsplanene på skolenivå. Det forutsetter sammenheng i planverket og tydelig plassert ansvar for strategisk kompetanseutvikling på skole- og fylkesnivå. Dette må synliggjøres i organisasjonsstrukturen og i bruk av personalressursene. 2 Kompetansetiltakene knyttes til fylkeskommunens kvalitet- og resultatoppfølgingssystem. Rektorene er resultatansvarlige overfor fylkesutdanningssjefen. 3 Kompetanseutvikling er både etter- og videreutdanning samt uformell læring, og skjer på mange arenaer. Nøkkelen til utvikling av praksis er lærerens refleksjon basert på erfaringsbasert, brukerbasert og forskningsbasert kunnskap. Det innebærer en dypere refleksjon enn ren erfaringsutveksling og stiller store krav både til den lærende, skoleledelsen og organisasjonen. 4 Skolene har kultur og arenaer for utvikling, deling og spredning av kunnskap på egen skole 5 Kompetanseutvikling på arenaer utenfor skolen, i nettverk eller andre arenaer, følges systematisk opp på egen skole. 3 6 Kompetansetiltakene ses i sammenheng med fylkeskommunens helhetlige kompetansestratgei med bl a basis i kompetansekartleggingen. 7 Tilrettelegging for deltakelse i kompetansetiltak krever god planlegging, f eks knyttet til lærernes arbeidsplaner 2 Thomas Nordahl : Undervisningens kompleksitet og lærernes valgmuligheter. Et situasjons- og systemisk perspektiv på tilpasset opplæring. I Kompetanse for tilpasset opplæring. Utdanningsdirektoratet E. Michaelsen og K. Helstad: Etterutdanning nye kurs eller ny kurs? aspx 3

4 5. TILTAKSOMRÅDER PRIORITERINGER I tråd med kompetansestrategien utledes kompetanseområdene og -tiltakene av fylkeskommunens styringsdokumenter, i hovedsak handlingsprogrammet. I tillegg legger Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning av lærere, føringer for viktige satsingsområder. For perioden peker disse tiltaksområdene seg ut: Videreføring av reformkompetansen o lokalt læreplanarbeid inkl læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter o læringsstøttende vurdering o tilpasset opplæring Pedagogisk bruk av IKT, jf Strategiplan pedagogisk bruk av IKT i BFK Faglig kompetanseutvikling på grunnlag av nye læreplaner Lærer som leder Lederutvikling Økt vekt på helhetlig fag- og yrkesopplæring i Relatert til særlig disse punktene i handlingsprogrammet : Videreføre kompetansetiltak med basis i reformkompetansen, herunder den digitale kompetansen for lærere, for å utvikle lærerrollen knyttet til profesjonsutøvelsen og læreren som leder av elevenes læringsprosesser Videreføre lederutviklingsprogram for skoleledere med vekt på forventninger og støtte til medarbeidere, utvikle ledernes kompetanse innenfor kommunikasjon og samhandling Vedlikeholde og videreutvikle nettverksmodeller for utvikling, deling og spredning av kompetanse ved den enkelte skole og mellom skolene. Rekruttere og beholde lærekrefter med høy kompetanse både faglig og pedagogisk. 6. ARENAER / ORGANISERING Kompetanseutvikling skjer på mange arenarer både på og utenfor skolen, men skolenivået er primærarenaen, jf pkt 4. Kompetansestrategien bygger på en bred enighet om at det også er hensiktsmessig med arenaer på tvers av skoler. Det innebærer at de 15 fagnettverkene som ble etablert i Kompetanseløftet Buskerud videreføres. Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk og formgiving Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon - har også nettverkssamarbeid med Vestfold og Telemark Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Musikk, dans, drama - har også nettverkssamarbeid med Vestfold og Telemark Idrettsfag og kroppsøving Norsk Språkfag Realfag Samfunnsfag og økonomiske fag 4

5 Nettverket har en nettverksleder med ressurs fra fylkesutdanningssjefen og med føringer og oppfølging fra fylkesutdanningssjefen. Nettverkslederen er normalt skoleleder. Det settes av personalressurs til en koordinator hos fylkesutdanningssjefen med særlig ansvar for å følge opp nettverkene gjennom nettverkslederne samt å sikre kompetanseutvikling av nettverkslederne. Koordinatoren har også ansvar for å sikre at beslutninger som gjelder nettverkene tas i styringslinja mellom fylkesutdanningssjefen og rektorene. Det etableres en nettverksgruppe for hvert fagnettverk. Nettverksgruppene består av: Nettverksleder Ledere for utdanningsprogrammet /fagområdet på hver skole Representanter for opplæringskontor og bedrifter (gjelder YF) Representant for utdanningsavdelingen/ fagopplæringsseksjonen (gjelder YF) I nettverksgruppene i de yrkesfaglige nettverkene er bedriftsrepresentantene / opplæringskontorene deltakere på lik linje med skolens deltakere. Erfaringene viser at nøkkelen til et velfungerende nettverk et at nettverkslederen har fagansvarlige fra de øvrige skolene tett på. Dette kan også være fagkoordinatorer ol. Det avgjørende er at de møter med klart mandat fra rektor. Nettverksgruppa arrangerer samlinger for lærere og skoleledere samt for instruktører/ faglig ledere i lærebedriftene og prøvenemndsmedlemmer i de yrkesfaglige nettverkene. Nettverksgruppa avklarer antall samlinger, tema, målgrupper og fagavgrensing etter avtale med rektorene på de aktuelle skolene. Det arrangeres i utgangspunktet inntil to fellessamlinger for alle lærere i løpet av skoleåret. Innholdet i fellessamlingene bestemmes av fylkesutdanningssjefen i dialog med rektorene. Datoene bestemmes av fylkesutdanningssjefen. Mandatet til de yrkesfaglige nettverkene er å bidra til helhetlig fag- og yrkesopplæring ved å skape fellesarenaer for kompetanseutvikling. Dette kan knyttes til - prosjekt til fordypning - læreplananalyse inkludert grunnleggende ferdigheter med vekt på felles forståelse mellom skole og bedrift - vurdering og dokumentasjon, herunder eksamen - faglig etterutdanning (f eks hospiteringsordninger) - aktuelle utviklingsområder på bestilling fra FUS (f eks IKT i faga) Fag og yrkesopplæringa omtales som helhetlig opplæringsløp for å understreke likeverdet, helheten og muligheter for fleksibilitet. Formelle avtaler mellom skoler og bedrifter/opplæringskontor, f eks i form av partnerskapsavtaler, forankres i nettverkene. 5

6 Mandatet til de studieforberedende nettverkene er å bidra til faglig- pedagogisk kompetanseutvikling ved å tilrettelegge for fellesarenaer mellom lærere i samme fag. Dette kan knyttes til - faglig etterutdanning, inkludert didaktikk, på grunnlag av læreplanene i Kunnskapsløftet - utvikle felles vurderingskriterier på grunnlag av læreplanene bl a som grunnlag for læringsstøttende vurdering og lokaltgitt eksamen - aktuelle utviklingsområder på bestilling fra fylkesutdanningssjefen (f eks IKT i faga) Nettverksmodellen har en grunnstruktur med 15 fagnettverk. Det kan imidlertid være behov for å danne spontan-nettverk, dvs nettverk innenfor egne fagområder, f eks helsearbeiderfaget eller historie. Nettverksgruppene kan ved behov organisere denne typen nettverk. 7. ØKONOMI Kompetansestrategien forutsetter at det settes av tilstrekkelig ressurser (strukturkvalitet) til tiltakene (prosesskvalitet). Ressursinnsatsen må ses i sammenheng med forventet resultatoppnåelse (resultatkvalitet). Ressursinnstasen knytter seg særlig til: egenandel ift nasjonal satsing på videreutdanning støtte til videreutdanning utover de nasjonalt prioriterte fagområdene etterutdanning knyttet til tiltaksområdene inkl drifting av nettverk og godtgjøring til nettverksleder ressursinnsats til kompetanseutvikling på hver skole som synliggjøres i skolens budsjett 8. ANSVAR OG STYRING Kompetansestrategiens kopling til en helhetlig kompetansestrategi for Buskerud fylkeskommune krever samarbeid og ansvarsdeling mellom utdannningsavdelingen og fylkesrådmannens lønns- og personalseksjon ved fylkespersonalsjefen. Det vil bl a være naturlig at fylkespersonalsjefen har hovedansvaret for oppfølging av videreutdanningen i og med at den knytter seg til en analyse av framtidige kompetansebehov med basis i kompetansebeholdningen. Strategisk kompetanseutvikling er dessuten et fagområde i seg selv. Her vil lønns- og personalseksjonen kunne være en viktig støttefunksjon for utdanningsavdelingen og skolene. Kompetansetiltakene med basis i kompetansestrategien integreres i det eksisterende styringssystemet, dvs i linja fra fylkesutdanningssjefen til rektorene. Det settes av personalressurs til en koordinator med ansvar for oppfølging av strategien generelt og nettverkene spesielt. Koordinatoren har mandat fra fylkesutdanningssjefen. 6

7 9. EVALUERING /KVALITETSSIKRING Kompetansestrategien forutsetter at det er resultatansvar i linja fra fylkesutdanningssjefen til rektorene - også for det som skjer i nettverk og samarbeid på tvers av skolene. Dette henger sammen med at tiltakene har grunnlag i styringsdokumentene, som handlingsprogrammet. Det er hensiktsmessig å knytte kompetanseutvikling til skoleeiers helhetlige kvalitetssystem.- f eks som grunnlag for skolebasert vurdering og som tema på fylkesutdanningssjefens utviklingsdialoger med skolene. Rektorene har ansvar for oppfølging av tiltakene underveis. I tillegg arrangeres det etter behov milepælssamlinger med sentrale aktører som: Fylkesutdanningssjefens ledergruppe Representanter fra Y-nemnda Representanter for opplæringskontor/bedrifter Kompetanseutviklingskoordinator Nettverkslederne Tillitsvalgte Milepælssamlingene kvalitetssikrer ved bl a oppsummering av status og justering av mandat. 7

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 Sammen for kvalitet Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 «Alle barn har en gnist i seg, det gjelder bare å tenne den». Forfatter Roald Dahls ord viser vår tilnærming

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer