Årsplan for etter- og videreutdanning i videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for etter- og videreutdanning i videregående opplæring"

Transkript

1 Journalpost:14/27096 FYLKESRÅDSSAK Årsplan for etter- og videreutdanning i videregående opplæring Sammendrag Saken er en oppfølging av Strategisk plan for kompetanseutvikling i utdanningssektoren , FT-sak 025/14 der det forutsettes at fylkesrådet årlig skal vedta handlingsplan for kompetanseutvikling. Det foreslås i saken hvilke områder det skal legges vekt på kommende skoleår når det gjelder prioritering av kompetansetiltak. Bakgrunn Planen er den del av Nordland fylkeskommunes system for kompetanseutvikling i henhold til krav i Opplæringslovens ( 10-8) og tar utgangspunkt i sentrale føringer fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og politiske vedtak i Nordland. Føringene fra Utdanningsdirektoratet er i større grad målrettet ved at de fordeler ressurser og opplæring over lengre tid for færre skoler av gangen. I Nordland deltar fem skoler i FYR opplæringen (yrkesretting av fellesfagene) i 2014/2015, deretter fem nye skoler 2015/2016 osv. Tilsvarende føringer gjelder for NyGiv tiltak. Regjeringen legger opp til fortsatt bred satsing på realfag i skolen. Bevillingene til fylkeskommunen fra nasjonale myndigheter gjennom ordningen «Kompetanse for kvalitet», er betydelig øket for skoleåret 2014/2015. Kommende skoleår er fylkeskommunen tildelt kr ,- mot tidligere kr ,- inneværende år. Dette gir rom for at langt flere lærere og skoleledere kan delta på videreutdanning. Kompetansetiltakene skal støtte opp under fylkeskommunens satsing i strategiplanen Bedre læring. De bærende elementene i planen er profesjonell ledelse, profesjonell undervisning og profesjonell fag- og yrkesopplæring. Målgruppene er først og fremst ledere og medarbeidere i videregående skole, instruktører og faglige ledere i lærebedrifter, fylkeskommunal PP-tjeneste, ansatte ved karrieresentrene, prøvenemder, klagenemdsmedlemmer og ansatte på utdanningsavdelingen. Strategisk plan for kompetanseutvikling i videregående opplæring danner grunnlag for handlingsplanen. Her ble følgende mål, delmål og tiltak vedtatt av fylkestinget i februar (FT-sak 025/14):

2 Hovedmål: Målet med kompetanseutviklingen er å sikre at den enkelte medarbeider har riktig og tilstrekkelig kompetanse for å nå nasjonale og fylkeskommunale mål for videregående opplæring i Nordland. Delmål: a. Nordland fylkeskommune skal øke andelen av lærere og ledere som får videreutdanning i regi av «Kompetanse for kvalitet.» b. Kompetansetiltakene i Nordland fylkeskommune skal gi pedagogisk personale i skolen, faglige ledere og instruktører nødvendig innsikt i et sammenhengende opplæringsløp i skole og bedrift. c. Etterutdanningstiltak innen klasseledelse, vurdering for læring, utvikling av digital kompetanse skal prioriteres i hele perioden. d. Lederutviklingen skal være skolerelevant og tilpasset den enkeltes behov. Det skal utarbeides moduler for skolerelevant lederutvikling med blant annet styrking av den analytiske kompetansen. Følgende strategier skal vektlegges i arbeidet: a. Økt bruk av skolebasert kompetanseutvikling b. Økt samhandling med nærings- og arbeidslivet c. Systematisk kartlegging og analyse av kompetansebehov d. Forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til forbedring av elevenes læring og utvikling. e. Samarbeid om opplæringstiltak mellom partene i fag- og yrkesopplæringen med blant annet økt bruk av faglige nettverk f. Et inkluderende læringsmiljø der lærere og andre ansatte deltar aktivt og der skoleledere tar overordnet ansvar for kompetanseutvikling i egen virksomhet. g. Bruk av innovative metoder og digitale verktøy. h. En systematisk evaluering av ulike kompetansetiltak som grunnlag for en løpende forbedring og prioritering av tiltak som viser god effekt Problemstillinger Det er mange utviklings- og kompetansetiltak som skolene og skoleeier forventes å prioritere. Det vil bety at det er nødvendig med planlegging over en lengre tidsperiode enn tidligere. Alle skolene kan heller ikke delta på alt samtidig. Det stilles store krav til ledelses- og endringskompetanse hos ledere. Skoleledere forventes å ta ansvar for skolens helhetlige læringsarbeid gjennom læringsledelse. Smale fagområder blir ikke dekket av etter- og videreutdanningstiltak initiert av skoleeier. Ikke alle opplæringstiltak egner seg for gjennomføring etter modell for skolebasert kompetanseutvikling. Det vil være nødvendig å gjøre en avveiing mellom individets ønsker opp mot skolens behov. Økt bruk av skolebasert kompetanseutvikling vil kunne medføre noe økt reisebelastning for ansatte i utdanningsavdelingen men vil spare reiseutgifter for skolene. Nordland er et langstrakt fylke som innebærer kostnader og tidsbruk ved reise til samlinger. Skolene må selv dekke inn noe av kostnadene gjennom egne midler.

3 Kartlegging av kompetanse blant yrkesfaglærere utført av Høgskolen i Oslo og Akershus viser at en betydelig andel av lærerne i Nordland på yrkesfaglige programområde mangler grunnutdanning. Det har vært et samarbeid med Universitetet i Nordland for å få frem tilbud om yrkesfaglærerutdanning i Nordland men universitetet kan ikke tilby studiet fra 2014/2015. Arbeidet med 2+2 modellen i fagopplæringen krever bedre samhandling mellom, skole og næringsliv, mellom lærere, instruktører og faglige ledere. Fylkeskommunen er også ansvarlig for å sikre tilfredsstillende vurderingsfaglig kompetanse i prøvenemndene. Etableringen av Nettskolen i Nordland (NiN) innebærer blant annet mer bruk av digitale ressurser og tjenester (eks. NDLA), mer egenproduserte og multimediale læringsressurser, mer bruk av Adobe Connect (webkonferanse) i undervisnings- og veiledningssammenheng osv. Dette betyr at nettlærere og studieverksted blir utfordret på metodikk, didaktikk og tilgjengelig teknologi og hvordan dette kan brukes på best mulig måte for et best mulig læringsutbytte for deltakerne i NiN. Utdanningsdirektoratet har endret eksamensreglene for fremmedspråk. Tidligere hadde mer "eksotiske fremmedspråk" en skriftlig eksamen. Nå har de både skriftlig og muntlig eksamen. Mange elever behersker andre fremmedspråk enn det skolen kan tilby undervisning i. Ved å avlegge privatisteksamen kan de dokumentere denne kunnskapen og bygge den inn i sin videregående utdannelse. Fylkene har med det fått en utfordring med å skaffe muntligsensorer i mange forskjellige "eksotiske fremmedspråk". Som eksempel hadde vi 17 språk ved høsteksamen 2013 (nederlandsk, persisk, arabisk, latvisk, kinesisk, polsk, russisk, somali, urdu, japansk, bosnisk, tamil, tyrkisk, kurdisk, dari, amharisk og tigrinja), med totalt 63 elever. Nordland fylkeskommune har i dag elever både fra Troms og Finnmark som tar eksamen i Nordland fordi vi har sensorer i fagene. Stortingsmelding nr. 18, slår fast at PPT bør bruke mer tid til å bistå skoler i forebyggende arbeid og kompetanse- og organisasjonsutvikling. Det er et mål at det skal gjøres færre enkeltvedtak om spesialundervisning og tanken er at mer systemrettet arbeid kan redusere behovet ved at den enkelte elev får en tilpasset opplæring i ordinært løp. Dette betinger målrettet opplæring i systemarbeid for ansatte i PP-tjenesten. Stortingsmelding nr.11 ( ) Læreren - rollen og utdanningen, setter som mål at alle nyutdannede lærere i grunnskole og videregående opplæring tilbys veiledning fra skoleåret I Nordland fylkeskommune omfatter ordningen nytilsatte. Fylkeskommunen er ansvarlig for å hjelpe skolene med å skape forståelse for, og kunnskap om, mentorordningen blant ansatte og sørge for kompetanseheving for mentorer. Det kom i 2013 ikke i gang videreutdanningstilbud på grunn av for få søkere. Nordland fylkeskommune har vedtatt at alle rådgivere skal tilfredsstille anbefalte kompetansekrav fra Udir innen Kommunale rådgivere har ikke samme krav. Ved gjennomføring av Nordland fylkeskommunes felles kompetanseheving for videregående skole og grunnskole, meldes det om at vikar- og reiseutgifter vanskeliggjør deltakelse for alle kommuner. Skoleeier forventes å være aktiv og støttende i kvalitetsutviklingsarbeidet. Forskning og empiri viser at aktiv deltakelse fra skoleeier styrker lærings- og utviklingsarbeidet som settes i gang i skolene. Dette stiller krav til videreutvikling og styrking av kompetansen til ansatte i utdanningsavdelingen. Det har vært gjennomført kompetansetiltak for skoleledere i Nordland fylkeskommune som gjør at det er etablert en felles basis av ledelseskompetanse i skolene.

4 Variasjon i størrelse på skolene, lokale/regionale behov og utskifting av skoleledere gjør at kompetansetiltak må være selektiv og ta utgangspunkt i den enkelte skoles behov. Vurdering Fylkesråden mener et viktig kunnskapsgrunnlag for vurdering av hvilke satsingsområder som skal prioriteres i Nordland, er skolebesøkene 2013, fellesrapporten fra skolebesøkene, oppsummering fra de regionale ledersamlingene våren 2014 og den årlige kompetansekartleggingen av skolene I tillegg vil den nasjonale kartleggingen angående status og behov for lærerutdanning for yrkesfag være viktig når det gjelder å følge opp at alle har nødvendig grunnutdanning. Fylkesråden er svært tilfreds med den økte tildelingen av midler til videreutdanning, og mener dette særlig bidrar til å styrke satsingen på matematikk og naturfag. Tiltakene som settes i verk må basere seg på systematisk kartlegging og analyse av kompetansebehov. Forskningsbasert kunnskap og erfaringer som kan bidra til forbedring av elevenes og voksnes læring og utvikling, må vektlegges der tiltak som viser god effekt, skal prioriteres. Fylkesråden mener arbeidet med kompetanseutvikling skal vektlegge økt bruk av skolebasert kompetanseutvikling. Det betyr at flere kompetansetiltak legges til fagmiljø ved den enkelte skole, økt samhandling med arbeidslivet og samarbeid om opplæringstiltak mellom partene i fag- og yrkesopplæringen. Samlet vil alle skolene få samme tilbud, men ikke samme skoleår. Forskning og erfaring viser at fokus på kompetansetiltak over lengre tid gir en bedre læringseffekt. Skolene vil med dette kunne forholde seg til færre satsinger samtidig. Evalueringen med SUN prosjektet (skolebasert arbeid med styrking av naturfag og matematikk) som Bodø og Bodin videregående skole har deltatt på inneværende skoleår, er meget god. Denne viser at tydelig skoleledelse, tett oppfølging av skoleeier, tilknytting av eksternt fagmiljø og kompetansemobilisering i det fagmiljøet som finnes på skolen, gir utvikling som oppleves praksisnært og relevant for lærerne som deltar. Det er viktig å videreføre denne skoleringen til flere skoler. På en del områder vil det imidlertid være mest hensiktsmessig å gjennomføre kompetansetiltak organisert som fagsamlinger eller andre fleksible løsninger. Dette vil for eksempel være aktuelt når det gjelder nytt om fag, eksamensarbeid eller andre områder der det er nødvendig å sikre lik praksis. Fylkesråden mener planene for kompetanseutvikling av skolene i Nordland må ta høyde for ulike behov og prioriteringer. Tiltak som skal være skolebasert, tilbys skolene puljevis og over en lengre tidsperiode. Fylkesråden vil i tillegg vise til pågående prosjekt «Hospitering som etterutdanning for lærere». Rundt 30 lærere har vært ute i lokale bedrifter og det forventes et tilsvarende antall hospitanter kommende skoleår. Erfaringene fra prosjektet er svært gode og lærerne som har deltatt melder at de får styrket sin kompetanse, etablert kontakt med næringslivet og får anvendt erfaringene fra hospiteringen i klasserommet sammen med elevene.

5 Forslag til årsplan etter- og videreutdanning 2014/ Lederopplæring Kompetanseutvikling for ledere skal bidra til videreutvikling av skolens kvalitetsarbeid. Tilbud om etterutdanning skal styrke ledernes analysekompetanse, arbeid med profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling med vekt på lede endrings- og utviklingsprosesser. Det skal gjennomføres regionale ledersamlinger, introduksjonsprogram for nye rektorer. Sju mellomledere forutsettes å delta på rektorutdanningen kommende skoleår. Det tilbys reisestøtte til skolene som har deltakere på rektorutdanningen i 2014/2015. I tillegg skal det utvikles et tilbud til skoleledere som er fleksibelt og kan tilpasses den enkelte skole/leders behov. Målet er å styrke profesjonelt lederskap i skolen som igjen bidrar til å påvirke elevenes læringsmiljø og læringsresultater. Rektorer og mellomledere oppfordres til å søke rektorskolen også neste skoleår. 2. Skolebasert kompetanseutvikling Det foreslås at arbeidet med styrking av naturfagene og matematikk (SUN) videreføres i 2014/2015 med to nye skoler (Mosjøen og Sandnessjøen videregående skoler). Opplegget videreføres deretter til to nye skoler i 2015/16. Erfaringene herfra som gjøres i samarbeid med NTNU, brukes til modellering av annen skolebasert etterutdanning i skolene. Det skal videre planlegges og gis tilbud om skolebasert kompetanseutviklingsprogram i klasseledelse og vurdering for læring. Det avklares nærmere hvilke skoler som skal starte opp og hvilke kompetansemiljø som skal brukes. Alle skolene skal tilbys kompetanseutvikling i prosjekt til fordypning (PTF). 3. Videreutdanning - grunnutdanning For å sikre at flere y-faglærere får fullført grunnutdanningen, vil skoleeier tilby skolene reisestøtte for lærere som påbegynner grunnutdanning ved andre utdanningsinstitusjoner skoleåret 2014/ lærere vil få tilbud om videreutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet mot 14 tidligere år. Av disse skal 17 studere naturfag eller matematikk og 7 rådgivning. 4. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PP- tjenestens arbeid med systemrettede tiltak vil bli styrket gjennom nettverksamlinger, der kompetanseheving, erfaringsutveksling og systemrettet arbeid vil ha fokus. Det skal gis både etter- og videreutdanning til ledere og ansatte i PPT i organisasjonsutvikling med vekt på endringsledelse. Det skal gis tilbud om skolebasert kompetanseutvikling innen klasseledelse der PPT forutsettes å ha en særlig rolle i oppfølgingen av arbeidet på skolene. En del av ansatte i PPT skal også delta i videreutdanningsprogram der det er etablert et samarbeid med NTNU og PPT i Trondheim for kompetanseheving og erfaringsutveksling. 5. Mentorer for nyutdannede/nytilsatte lærere

6 Det vil bli gitt tilbud om samling for mentorer i samarbeid med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna for å sikre kompetanseheving og kunnskapsmobilisering for mentorer i videregående skole. 6. Rådgivere/OT/karrieresenter Det skal spesielt vektlegges å styrke kompetansen når det gjelder samarbeid skole- arbeidsliv. Målet er å få et mer forpliktende samarbeid formalisert gjennom partnerskapsavtaler. Uvikling og bruk av digitale verktøy vil her også kunne inngå i kompetansehevingen. I tillegg vil bruk av ulike opplæringsmodeller og hvordan rådgivertjenesten kan bidra til å nå utviklingsmålene være sentrale tiltak når det gjelder kompetanseutvikling. 7. Nettskolen i Nordland/digital kompetanse Det er et mål å ha et jevnt fokus på kompetanseheving og utvikling. Det skal gjennomføres samlinger i løpet av skoleåret for nettlærere, fagansvarlige og studieverksted. Adobe Connect tas aktivt i bruk forhold til tematimer, korte foredrag/forelesninger etc. Det skal 2014/2015 gjennomføres kurs i veiledningsmetodikk. 8. Videregående opplæring for voksne For pedagoger som underviser i voksenopplæringen settes det i verk kompetansetiltak innenfor med tema voksenpedagogikk og veiledning. I tillegg skal det gjennomføres fagsamlinger for de skolene som har ansvar for fylkesdekkende, samlingsbaserte opplæringstilbud. Videre vil det gis opplæring/ oppdatering av fagkonsulenter innenfor området realkompetansevurdering (jmf. nye nasjonale retningslinjer) 9. Instruktører, faglige ledere og prøvenemnder Kursplan for instruktører og faglige leder kommende periode er under utarbeidelse. Det skal arbeides for å kunne tilby opplæring som gir mulighet for økt samhandling mellom lærere og instruktører/faglige ledere i det fireårige løpet. Den vurderingsfaglige kompetansen blant aktørene i fagutdanningen må styrkes. Det skal vurderes å tilby kompetansegivende utdanningstilbud innen vurderingsarbeid til denne gruppen. 10. Andre tiltak Nordland fylkeskommune er i ferd med å bygge opp en større stab av sensorer for å ivareta et økende antall elever som ønsker å ta andre fremmedspråk, jf også som resultat samarbeid med andre fylker. Dette planlegges utvidet og det vil være behov for å tilby kompetanseheving i vurderingsarbeid. Hospitering i arbeidslivet som etterutdanning for lærere og instruktører videreføres som prosjekt frem til Det skal gjennomføre fagkurs, nettverkssamlinger, erfaringssamlinger etter behov. Dette kan gjelde ved for eksempel kvalitetsarbeid, eksamensarbeid o.l.

7 11. Utdanningsavdelingen På bakgrunn av en kartlegging som skal gjennomføres i juni, vil det bli utarbeidet en kompetanseplan for utdanningsavdelingen. Det legges til grunn at ansatte på utdanningsavdelingen må ha nødvendig kompetanse for å være en støtte til skolen og lede utviklingsarbeid på ulike fagområder. Konsekvenser Tiltakene forutsettes gjennomføret innen vedtatte økonomiske rammer. Vedtakskompetanse: Fylkestingets vedtak i FT-sak 025/14- Strategisk plan for kompetanseutvikling i utdanningssektoren Fylkesrådens innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar forslag til årsplan for etter- og videreutdanning for videregående opplæring for 2014/15 slik det framgår i saksframlegget. Bodø den Oddleif Olavsen fylkesråd for utdanning sign

8 Intern kommentarrunde Sendt på kommentarrunde : Godkjent av fylkesråden i mail av xx.xx.xxxx Avdeling Kommentar Hensyntatt? Økonomiavdelingen Utdanningsavdlingen Næringsavdelingen Folkehelseavdelingen Kultur- og miljøavdelingen Samferdselsavdelingen Stabsavdelingen Andre

STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2014-2017

STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2014-2017 STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2014-2017 STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2014-2017 SAMMENDRAG Saken er en del av oppfølgingen av FT-sak

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

BEDRE LÆRING. Strategiplan 2014-2018

BEDRE LÆRING. Strategiplan 2014-2018 BEDRE LÆRING Strategiplan 2014-2018 INNHOLD 1. Forord 2. Skoleeierrollen 3. Skolen i samfunnet 4. Profesjonell skoleledelse 5. Profesjonell undervisning 6. Profesjonell fag- og yrkesopplæring 7. Videreføring

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanseplan for pedagogisk personale. Kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark 2016-2018

Kompetanseplan for pedagogisk personale. Kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark 2016-2018 Kompetanseplan for pedagogisk personale Kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark 2016-2018 Kompetanseplan for pedagogisk personale 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Forankring og ambisjoner...

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016-2018

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016-2018 kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedlegg til kompetanseplan for rælingsskolen 2016 Vedlegg til kompetanseplan 2016 2 Vedlegg til kompetanseplan

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE Strategisk plan FORORD Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har i opplæringsloven fått et todelt mandat som innebærer at de i tillegg til å være sakkyndig instans i forhold

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

LÆRERUTDANNINGENE I STORE NASJONALE SATSINGER. NRLU 17. okt 2013 Erik Bolstad Pettersen

LÆRERUTDANNINGENE I STORE NASJONALE SATSINGER. NRLU 17. okt 2013 Erik Bolstad Pettersen LÆRERUTDANNINGENE I STORE NASJONALE SATSINGER NRLU 17. okt 2013 Erik Bolstad Pettersen Kompetanse for mangfold 2013-2017 Barnehage- og skolebasert etterutdanning fra høsten 2013 Etterutdanning for ansatte

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen HANDLINGSPLAN 2012-2015 Foto: Jann S. Pettersen YRKESOPPLÆRINGSNEMNDAS HANDLINGSPLAN 2012-2015 Yrkesopplæringsnemnda vil arbeide for en kvalitativ og kvantitativ god utvikling innenfor videregående opplæring.

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012-2015 www.udir.no/utvikling/etter-ogvidereutdanning Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2011 Finansieringsmodell: 40:40:20 Lærere

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Utviklingsarbeid 2014/2015

Utviklingsarbeid 2014/2015 Utviklingsarbeid 2014/2015 ID UTS.Fau.F.4.2.3.1 Versjon 0.04 Gyldig fra 04.02.2015 Forfatter Ingunn Mikaelsen Verifisert Godkjent Side 1 av5 Tiltak for bedre læring Profesjonell skoleledelse

Detaljer

KOMPETANSE FOR KVALITET. Strategi og plan for etter- og videreutdanning i videregående opplæring 2013-2015- justeringer for 2013-2014

KOMPETANSE FOR KVALITET. Strategi og plan for etter- og videreutdanning i videregående opplæring 2013-2015- justeringer for 2013-2014 KOMPETANSE FOR KVALITET Strategi og plan for etter- og videreutdanning i videregående opplæring 2013-2015- justeringer for 2013-2014 1 INNHOLD DEL 1: STRATEGISK PLAN 2012-2015 - Bakgrunn - Mål for kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. I samme melding beskriver departementet mål for kvalitet i opplæringa slik:

SAKSFREMLEGG. I samme melding beskriver departementet mål for kvalitet i opplæringa slik: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6361-1 Arkiv: 614 A2 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL SKOLEEIERANALYSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Ordningen med realfagskommuner inngår i den nye nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Piloteringen 208 lærerspesialister fordelt på 38 skoleeiere 31 kommuner, 6 fylkeskommuner og en

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Ungdomstrinn i utvikling Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Sør-Trøndelag To UH-institusjoner Pulje 1: 18 skoler Pulje 2: 20 (+ 2) skoler Pulje 3 : 24 skoler 25 kommuner Så, hva

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor har Ny GIV slått an? Hvilke valg har vi gjort? Hvor er vi nå? Hva tenker vi videre?

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2017-2018 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 03.05.2017 i sak 17/39 2 Innholdsfortegnelse 3 Kompetansestrategier Kompetansetiltakene

Detaljer

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Hva er strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT)? Strategi for etter- og videreutdanning

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis Østfold fylkeskommune Skoleeier kunnskapsbasert praksis 1 Østfold fylkeskommune skoleeier kunnskapsbasert praksis Fylkestinget/de folkevalgte er skoleeier Fylkesrådmannen Tilrettelegger med styringsinformasjon

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

SKOLEEIERS ROLLE. Skolebasert kompetanseutvikling Ungdomstrinn i utvikling GNIST

SKOLEEIERS ROLLE. Skolebasert kompetanseutvikling Ungdomstrinn i utvikling GNIST SKOLEEIERS ROLLE Skolebasert kompetanseutvikling Ungdomstrinn i utvikling GNIST Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet «Et strukturert samarbeid mellom skole, skoleeier

Detaljer

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11.

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11. Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken Trondheim, 11. mai 2017 Skole og videregående opplæring Yrkesfaglærerløftet for

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK Informasjon på flere språk Fra søknadsskjema: Minoritetsspråklig inntak Hvem har rett? Reguleres av forskrift til opplæringsloven 6-13. Her gjøres det klart at

Detaljer

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Tidspunkt: 10.november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Til stede: Formannskapssalen, Klæbu rådhus

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Merete Hassel Bibliotekfaglig ressurssenter ved Bodin Utviklingsplan, utdanningstilbud og samarbeid Korte fakta Bibliotekfaglig ressurssenter

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Finn regelverk - skole og opplæring Sortert etter tema Innhold i opplæringen Fag- og timefordeling og tilbuds... Innhold Udir--205: Endringer Endringer

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 UTDANNING Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Skoleutviklingskonferanse i Molde 27. august 2013 ra@hivolda.no Search for the guilty Genese Evaluering av L97 «tre års kjedsomhet» PISA og TIMSS

Detaljer

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2 e Utdanningsdirektoratet vår saksbeha ndler: Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: trude.saltvedt@utdann lngsdirektoratet.no vår dato: 1S.10.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 VISJON: Utvikling for framtida Foto: Trym Ivar Bergsmo HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon. Elevene skal få en helhetlig

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Saksframlegg. ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Arkivsaksnr.: 11/12361

Saksframlegg. ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Arkivsaksnr.: 11/12361 Saksframlegg ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Arkivsaksnr.: 11/12361 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å omdisponere 2

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet. Dato: 29. juni 2010 Byrådssak 1279/10 Byrådet Kompetanse for utvikling - tiltaksplan for 2010/2011 LAAA SARK-2237-200900363-105 Hva saken gjelder: Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Kompetansestyring i NAV Tone Mørk

Kompetansestyring i NAV Tone Mørk Kompetansestyring i NAV Tone Mørk Kompetanse = kunnskap, holdninger, ferdigheter Verdier Holdninger Vurderinger Ferdigheter i handling Holdning Handlinger Kunnskap 2 NAV, 14.05.2009 Side Kompetansestyring

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Presentasjon på Fafo-seminar 22. april 2010 Rolf K. Andersen, Anna Hagen

Detaljer

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Fylkesmannens skoleeiermøte 27. mai 2013 Torill Sommerlund, prosjektleder GNIST Troms Fokus for økta GNIST hva var nå det igjen?

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling -skolebasert kompetanseutvikling 3.november 2015 sektormål: Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter Alle skal inkluderes og oppleve mestring Alle skal gjennomføre videregående

Detaljer

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Velkommen Nyoppusset skole «Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Ungdommen nå til dags... Er aktive og

Detaljer