Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren Årsplan Vest-Agder Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune"

Transkript

1 Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune

2 Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning... 4 Videreutdanning... 7 Politisk behandling:... 8 Forankring Årsplan 2011 inngår i planverket Kompetanseplan for Utdanningssektoren , og er forankret i følgende grunnlagsdokumenter: Kompetanse for kvalitet. Kunnskapsdepartementet 2008 Kompetanse for utvikling. Kunnskapsdepartementet 2005 Stortingsmelding 30 Kultur for læring. KD Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen. KD Økonomiplan Årsbudsjett 2011 Regionplan Agder 2020 Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Forsidefoto: Osigraf/KKG 2

3 Mål Overordnet målsetting for opplæringssektoren i planperioden er Kvalitet i videregående opplæring, som realiseres gjennom fire styringsområder med hver sine mål: 1. Gjennomføring Bortvalg skal reduseres og gjennomføringsgraden økes for elever, lærlinger og lærekandidater. Det settes spesielt fokus på kvalitetssikring av planlagte løp mot grunnkompetanse. Gjennom karriereveiledning skal det legges til rette for bevisst valg av utdanning og yrke. Elever skal i størst mulig grad få oppfylt førsteønsket sitt med hensyn til inntak, og det skal formidles læreplass til alle søkere. 2. Læringsmiljø Elever, lærlinger og lærekandidater skal være tilfreds med videregående opplæring i Vest-Agder. De skal oppleve at elevdemokrati og brukermedvirkning fungerer, og de skal ferdes i et trygt miljø 3. Læringsutbytte Elever, lærlinger og lærekandidater skal ha faglig framgang i forhold til opplæringen. Alle skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. 4. Ledelse og kompetanse Organiseringen av videregående opplæring skal gi best mulig tilbud for elevene. Det formidles tydelige forventninger og krav i alle ledd. Varig system for videreutdanning for skoleledere på prioriterte områder utarbeides. Kompetanseutvikling for alle aktører i opplæringen skal bidra til kvalitetsheving og økt læringsutbytte. 3

4 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen Strategien i Kompetanseplan for utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune er utviklet på grunnlag av nasjonale føringer og egne satsinger konkretisert i de fire styringsområdene. Kompetanseutvikling hører til det fjerde styringsområdet, ledelse og kompetanse, men formålet med tiltakene er økt måloppnåelse på de øvrige tre områdene. I samsvar med den nasjonale kompetansestrategien, Kompetanse for kvalitet deles Vest-Agders kompetansearbeid i to hovedområder, etterutdanning og videreutdanning. Videreutdanning defineres som tiltak som gir formell kompetanse i form av studiepoeng, mens etterutdanning er all annen kompetanseutvikling. Etterutdanning Vest-Agder fylkeskommune har et budsjett på til sammen ca. kr. 3,2 mill. til etterutdanning i I tillegg søkes det om kr ,- fra Fylkesmannen til tiltak rettet mot rådgivere, skoleledere, lærere og aktører i fag- og yrkesopplæringen. Samlet sum til fordeling mellom skoleeiere i Vest-Agder er kr ,-. Fylkeskommunens strategi for etterutdanning definerer tre aktører med ulike roller og ansvarsområder: 4

5 Skolenes ansvarsområde Skolene (her er også PPT inkludert) får i 2011 tildelt til sammen kr ,- til kompetanseutvikling. Midlene brukes til kompetansetiltak, inkludert evt. internasjonale tiltak, for skolens personale på grunnlag av behov som avdekkes i skolens styringsdata. Tiltakene, og målsettinger knyttet til disse, er forpliktende for skolen gjennom årskontrakten med Utdanningsavdelingen. Fagforums ansvarsområde Det er i 2011 etablert 20 fagforum, (se oversikt på utdanning/videregående skoler). Hvert fagforum får en grunntildeling fordelt ut fra antall lærere og skoler som har faget eller utdanningsprogrammet. Samlet grunntildeling er kr ,-. Fagforum har ansvar for å gi lærerne faglig og fagdidaktisk kompetanseutvikling. It s learning er arena for informasjon og erfarings- og kunnskapsdeling, og det blir i 2011 gjennomført kurs for alle fagforumsansvarlige om relevante funksjoner i læringsplattformen. Hvert fagforum gjennomfører minst én årlig fagsamling, og det søkes midler fra Fylkesmannen til disse. Oversikt over samlingene legges elektronisk på It s learning og på fagforums side på VAFs nettsted. Utdanningsavdelingens ansvarsområde Utdanningsavdelingen har ansvar for all kompetanseutvikling som ikke omfattes av skolenes eller fagforums ansvarsområder. Tema for kompetansetiltakene velges på grunnlag av resultater framkommet i styringsdataene, Utdanningsavdelingens satsingsområder og tilbakemeldinger om ønsker/behov fra målgruppene. Rådgiving og karriereveiledning Skoleåret gjennomføres det seks samlinger for rådgivere i grunnskole og videregående opplæring i Vest-Agder. Kvalitet i karriereveiledningen settes i fokus. Det arrangeres også kurs for fagkonsulenter som arbeider med realkompetansevurdering. Skoleledelse Det gjennomføres årlig seks samlinger for rektorer og avdelingsledere, der anerkjente forskere deler sin kompetanse på ulike tema knyttet til fylkeskommunens satsingsområder og skolenes årshjul. I februar 2011 presenterer Knut Roald fra Høgskolen i Sogn og Fjordane funn fra sin doktoravhandling om kvalitetsutvikling i utdanningssektoren. I april-mai tematiseres læringsmiljø, og Jarl Inge Wærnes fra LæringsLaben presenterer resultater fra årets elevundersøkelse sett i sammenheng med personalundersøkelsen. Elevundersøkelsen viser at skolene har en utfordring når det gjelder ro i klassen. Klasseledelse vil derfor være tema på en ledersamling. 5

6 Rektorene har i tillegg fem rektormøter, med erfaringsdeling og kompetanseutvikling i aktuelle emner. Rektorene deltar også på to samlinger med fylkesrådmannens ledergruppe, der temaene er ulike aspekter ved ledelse. God bruk av styringsdata forutsetter kompetanse i analyse av kvantitative og kvalitative data. Det planlegges derfor kurs for skoleledere i vitenskapelig metode høsten Yrkesfag Utdanningsdirektoratet legger til grunn at minimum ¼ av Fylkesmannens etterutdanningsmidler skal brukes til tiltak for aktører i fag- og yrkesopplæringen. Følgende tiltak planlegges for fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift: Samlinger for opplæringskontor, instruktører og prøvenemnder. Styrking av vurderingskompetanse for instruktører og faglige ledere gjennom nettverksarbeid i satsingen Vurdering for læring. Etablering av arenaer for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling knyttet til utvikling av faget Prosjekt til fordypning. Undervisning/didaktikk Lærernes kompetanse er en sentral faktor for elevenes læring. Kompetanse kan utvikles på ulike måter og på mange arenaer, men erfaring viser at kurs for enkeltlærere i liten grad fører til praksisendring. Kompetansetiltak for lærere i Vest-Agderskolen er planlagt på denne bakgrunnen. De fleste tiltakene varer over tid, som for eksempel kursrekker evt. fulgt opp av nettbasert arbeid, og det forutsettes at flere lærere fra hver skole deltar. Samtidig legger lærernes arbeidstidsavtale føringer for planarbeidet, og det legges vekt på å benytte elevfrie dager, og utnytte arbeidstidsavtalens handlingsrom. Planlagte tiltak: Undervisning av minoritetsspråklige elever. Kursrekke med 4 samlinger. Undervisning av elever med svake grunnleggende ferdigheter. Kursrekke knyttet til satsingen NY GIV. Underveisvurdering. Nettverksbasert kompetanseutvikling gjennom satsingen Vurdering for læring. Klasseledelse. Kompetansetiltak og praksis. Bruk av pedagogiske ressurser i NDLA. Kursrekke og praksis. Funksjoner i Microsoft. Kurs med utprøving. Disse tiltakene vil også være relevante for lærere i yrkesfaglige programfag. Oversikt over tiltakene, med program og påmelding, publiseres på VAFs nettsted og fylkeskommunens intranett. 6

7 Videreutdanning Skoleledere 20 rektorer og avdelingsledere fra Vest-Agder fylkeskommune deltar på det nasjonale utdanningsprogrammet for skoleledere. Disse vil fullføre studiet med 30 studiepoeng i desember Rådgivere og karriereveiledere Våren 2011 tilbys modulene arbeidsliv og kompetanse som del i et erfaringsbasert masterstudium for rådgivere og karriereveiledere. Det arbeides for å etablere studiet som et fast tilbud ved UiA. Lærere Utdanningsdirektoratet tilbyr tilrettelagte studieplasser á 15 studiepoeng pr. semester innen utvalgte fag. I tillegg kan lærerne søke på ordinære studieplasser på grunnlag av skolens kompetansebehov. Ordningen forutsetter at læreren frikjøpes i 80 % av normert studieomfang, Vikarkostnadene finansieres etter faste satser med 40 % fra staten og det samme fra skoleeier, til sammen kr ,- pr. 60 studiepoeng. 13 lærere fullfører våren 2011 videreutdanning som startet høsten lærere tar masterstudium i pedagogikk. Øvrige studier er rådgiving 2, spesialpedagogikk 2, kjemi 2, fysikk 2, vurdering i yrkesfag, ernæring (bachelor), naturgeografi, historie og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). VAF har avsatt 1 mill. til vikarmidler høsten 2011, og det er kommet inn søknader på til sammen 2,4 mill. 40 lærere fra 9 skoler har søkt studieplass, og 10 av søknadene gjelder studier på masternivå. På grunnlag av den enkelte skolens prioriteringer er søknader for følgende fag godkjent av fylkeskommunen og videresendt til fylkesmannen: Masternivå: pedagogikk - 3 lærere. Øvrige fag: fysikk (1), kjemi (2), matematikk (4), spansk (1), naturfag (1), spesialpedagogikk (1), veiledningspedagogikk (2), konsekvenspedagogikk (1), tilpasset opplæring (1), grunnleggende ferdigheter yrkesfag (2), alternativ og supplerende kommunikasjon ASK (2), ernæring bachelor (1), teaterhistorie (1). Søknader som ikke ble prioritert omfatter følgende fag: Masternivå: pedagogikk, IKT, engelsk, spansk, nordisk, samfunn og ledelse, psykisk helse. Øvrige fag: prosjekt til fordypning, praktisk pedagogisk utdanning, norsk, norsk som andrespråk, grunnleggende leseopplæring, matematikk, kunst og håndverk. 7

8 Politisk behandling: 17/11 Kompetanseplan for utdanningssektoren - årsplan 2011 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning /11 Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtar fylkeskommunens planer for etter- og videreutdanning slik disse beskrives i Kompetanseplan for utdanningssektoren , årsplan Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtar fylkeskommunens planer for etter- og videreutdanning slik disse beskrives i Kompetanseplan for utdanningssektoren , årsplan VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Postboks 517, Lund 4605 Kristiansand Sentralbord:

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Forord Utdanningssjefene i Aust- og Vest-Agder tok initiativ til samarbeid om et kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder. Høsten

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det under Kunnskapsløftet

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Utviklingsplan 2014-2018

Utviklingsplan 2014-2018 Utviklingsplan 2014-2018 ID UTS.BVS.F.1.6.1 Versjon 1.03 Gyldig fra 07.01.2015 Forfatter KM Verifisert Ledelsen Godkjent Kai Myrvang Side 1 av20 Forord Alle virksomheter må ha mål å arbeide mot, og de

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen Endret med ikrafttredelse 1.1.2014 Forskrift til opplæringsloven Kapittel 14 Krav

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer