Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune"

Transkript

1 Utdanningsavdelingen Vurdering for læring Skoleeiers plan Vest-Agder Fylkeskommune

2 Innhold 0. Innledning Organisering Utviklingsområder Mål Tiltak Utfordringer Finansiering Aktivitetskalender Politisk behandling prinsipper for underveisvurdering Elever, lærlinger og lærekandidater skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen få råd om hvordan de skal forbedre seg være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Forsidefoto: Sigrid Harket, KKG (nederst høyre og venstre), Kvadraturen skolesenter (øverst) 2

3 0. Innledning Vurdering for læring er en nasjonal satsing som går over til sammen 4 år. Fylkeskommunene deltar i pulje 2, som starter i januar 2011 og avsluttes sommeren Vest-Agder fylkeskommune deltar i satsingen med 5 skoler og 3 lærebedrifter/opplæringskontor. De 3 største yrkesfaglige utdanningsprogrammene i Vest-Agder er teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag og bygg- og anleggsteknikk, og alle skolene og bedriftene i satsingen har elever/lærlinger på ett eller flere av disse. I tillegg har alle skolene studiespesialiserende utdanningsprogram. Fylkeskommunen har totalt 10 skoler pluss en SMI-skole. Deltakerskolene er blant de største og representerer til sammen ca av totalt ca elever og ca. 570 av ca. 725 lærere. De 5 deltakerskolene er: Kristiansand katedralskole Gimle Kvadraturen skolesenter Tangen videregående skole Mandal videregående skole Lister videregående skole Ca 11 % av elevene i videregående skole i Vest-Agder tegner lærekontakter i fagopplæringen. Det betyr at fylkeskommunen har ca 2000 løpende kontrakter pr. år. De aller fleste bedriftene er medlem i et av fylkets 32 opplæringskontor. Den største kommunen i fylket fremstår som egen lærebedrift og er organisert som et opplæringskontor. De 3 deltagerbedriftene er: Eosør Kristiansand kommune Elkem 3

4 1. Organisering 1.1. Skoleeier Skoleeier har i forståelse med skolene valgt å selv ta ressurspersonrollen i satsingen. Oppgaven er fordelt på to personer med hhv. 35 % og 15 % ressurs. Kåre Blålid, seniorrådgiver i seksjon for fagopplæring, har ansvar for planlegging, dokumentasjon og analyser knyttet til deltakerbedriftene, og for å følge opp og veilede bedriftenes utviklingsgrupper. Åse Holthe, seniorrådgiver i seksjon for pedagogisk utvikling, har det overordnede skoleeieransvaret for satsingen, samt ansvar for planlegging, dokumentasjon og analyser knyttet til deltakerskolene, og for å følge opp og veilede skolenes utviklingsgrupper. Vest-Agder fylkeskommune vil samarbeide med en privat skole, KVS Lyngdal, som deltar i satsingen Skole Ved alle skolene har en avdelingsleder rollen som utviklingsleder med hovedansvar for satsingen på sin skole. Utviklingslederen har med seg en gruppe lærere, og sammen utgjør de satsingens utviklingsgruppe. Lister vgs. Mandal vgs. Utviklingsgruppen består av 2 lærere fra BA, 2 fra TIP og 1 fra fellesfag. Elevgruppene er 3 klasser Vg1 TIP, 1 klasse Vg2 TIP og 2 klasser Vg1 BA. Utviklingsgruppen består av alle lærere på HS. Elevgruppene er 3 klasser Vg1 HS og 3 klasser Vg2 HS. Tangen vgs. Utviklingsgruppen består av 1 avdelingsleder og 1 fagutvikler fra BA, samt 5 lærere fra studiespesialisering/fellesfag. Elevgruppene er klasser fra BA og ST. Kristiansand katedralskole Gimle Kvadraturen skolesenter Utviklingsgruppen består av 4 lærere fra HS og 2 fra ST. Elevgruppene er 3 klasser Vg2 HSBU, og 1 klasse ST. Utviklingsgruppen består 6 lærere på TIP og ST. Elevgruppene er 1 klasse Vg1 TIP og 1 klasse Vg1 ST. 4

5 1.3. Bedrift Ett opplæringskontor, en kommune og en lærebedrift er involvert i satsningen. En leder fra hver av disse er utviklingsleder. Opplæringskontoret og kommunen har flere lærebedrifter med i satsingen, og utviklingsgruppene består av faglig leder og instruktør fra hver bedrift. Eosør Utviklingsgruppen består av 2-4 instruktører. Fag fra EL. Kristiansand Utviklingsgruppen består av 6 faglig leder/instruktør. kommune Fag fra HSBU. Elkem Utviklingsgruppen består av 6 instruktør. Fag fra TIP Organisasjonsmodellsjonsmodell Hovedansvar Vest-Agder fylkeskommune, Utdanningsavd. Ressursperson - ansvar skole Ressursperson - ansvar bedrift KKG, Tangen, Kvadraturen, Lister, Mandal Rektor og utviklingsleder Elkem, Kr.sand komm. EOsør Utviklingsleder Utviklingsgrupper 4-6 lærere 4-6 instruktører Elever Lærlinger 5

6 2. Utviklingsområder Endelige utviklingsområder bestemmes på grunnlag av en ståstedsanalyse som gjennomføres ved satsingens oppstart og avslutning. I analysen brukes både kvantitative og kvalitative data. Kvantitativ del: data fra Elev-, lærling- og personalundersøkelsen og fra Puls. Kvalitativ del: intervju med 2-3 elever, lærlinger, lærere og instruktører om hvordan de opplever virkeligheten. Dette blir ikke forskningsmessig valid, men gir et inntrykk av hvordan praksis oppleves av dem det gjelder. 2.1 Skoleeiers utviklingsområder Vest-Agder fylkeskommune vil gjennom satsingen sette fokus på alle de 4 prinsippene for underveisvurdering. Fylkeskommunen har deltatt i prosjekt Bedre vurderingsarbeid og mener at utvikling av kjennetegn på måloppnåelse er en nøkkelfaktor for å oppfylle forskriftens krav til vurdering. Vurderingskompetanse har vært et sentralt tema i fylkeskommunens plan for etterutdanning de siste årene, og resultatene på relevante spørsmål i Elevundersøkelsen viser en svak forbedring. Resultatene er imidlertid ikke gode nok, særlig når det gjelder egenvurdering og faglig veiledning Skolenes utviklingsområder Lister vgs. Gode rutiner og systemer for underveisvurdering. Vurderingskriterier. Mandal vgs. Hverandrevurdering og egenvurdering. Tangen vgs. Læringsmål og vurderingskriterier. Egenvurdering. Kristiansand Tilbakemelding. katedralskole Egenvurdering. Gimle Kvadraturen Egenvurdering. skolesenter 2.3. Bedriftenes utviklingsområder Eosør Alle de 4 prinsippene for underveisvurdering. Kristiansand Faglige råd og framovermeldinger. kommune Egenvurdering. Elkem Vurderingskriterier, tydelige forventninger. Egenvurdering. 6

7 3. Mål 3.1. Skoleeiers mål Gjennom arbeidet i satsingen vil skoleeier utvikle kunnskaper, kompetanse og redskaper som skal bidra til at vurderingspraksisen i skoler og lærebedrifter fremmer elevers, lærlingers og lærekandidaters læring, og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. Grad av måloppnåelse vil avdekkes gjennom kvalitativ og kvantitativ datainnhenting, fra Elevundersøkelsen, karakterdata, klagestatistikk og intervjuer Skolenes mål Lister vgs. Vurdering skal være en del av læringsprosessen og bidra til redusert frafall og økt læringsutbytte. Mandal vgs. Bedre læringsutbytte og økt motivasjon gjennom aktiv bruk av flere vurderingsformer. Tangen vgs. Underveisvurdering skal, gjennom konkretisering av kriterier og mål, bli en del av den daglige undervisningen i alle fag. Kristiansand katedralskole Gimle Kvadraturen skolesenter Opplæringen skal være tilpasset elevens evner og forutsetninger i alt læringsarbeid i ordinære klasser. Bedre samspill med elevene om læringsarbeidet og økt læringsutbytte Bedriftenes mål Eosør Videreutvikle vurderingskulturen, oppnå bedre vurderingskompetanse og å få en bedre vurderingspraksis Kristiansand Lærlingen skal forstå hva de skal lære og hva som er kommune forventet av dem. Lærlingen skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å kunne vurdere eget arbeid og utvikling. Elkem Utvikle et godt vurderingssystem som ivaretar den enkelte lærlingen. 7

8 4. Tiltak 4.1 Kompetansebygging og erfaringsspredning Kompetansebygging skjer primært gjennom nettverksbasert utviklingsarbeid, veiledningssamtaler og utprøvende praksis på den enkelte skole og lærebedrift. I tillegg etableres digitale kommunikasjonskanaler for alle aktører i satsingen. Erfaringsspredning skjer i nettverk, gjennom skoleledermøter, møter med bedrifter og opplæringskontor, møter med elevråd, lærlinger og Elevorganisasjonen, politisk saksbehandling, digital publisering og utarbeidelse av skriftlig materiell. Alle skolene og bedriftene vil jobbe med alle 4 prinsipper for underveisvurdering, men noen har hovedfokus på enkelte av disse. De 4 prinsippene tematiseres på nettverksamlinger. Se vedlagt aktivitetskalender Spredningsmodell Andre skoler og bedrifter i VAF Hele skolen/bedriften Elever og lærlinger Utviklings-grupper Lærende nettverk 8

9 4.3. Arbeid med vurdering for læring - skoler Lister vgs. Vil gi elevene gode tilbakemeldinger og involvere dem i vurdering av eget arbeid. Vil skape systemer rundt vurderingsprosessene som bidrar til å fremme læring. Mandal vgs. Vil utarbeide rutiner og årsplaner som grunnlag for felles planlegging og helhetlig vurderingsarbeid. Vil prøve ut rutiner for vurdering. Tangen vgs. Vil bevisstgjøre elevene på egen læringsprosess gjennom egenvurdering. Vil ha bred satsing på god vurderingspraksis i alle fag, og øke lærernes forståelse for hvordan læringsmål og kriterier kan forenkle vurderingsarbeidet. Vil videreføre klasseromsobservasjon, bygge opp veiledningsteam og iverksette elevvurdering av undervisningen. Kristiansand Vil synliggjøre vurderingskriterier, utvikle teknikker for katedralskole tilbakemeldinger, kvalitet på fagsamtaler, verktøy for Gimle egenvurdering og kultur for at vurdering er en del av Kvadraturen skolesenter det fagdidaktiske arbeidet. Vil arbeide med å få elevene til å forstå hva de skal lære, og øke elevenes engasjement og eierskap til eget læringsarbeid. Vil flytte fokus fra sluttvurdering til underveisvurdering og arbeide med klasseledelse og klassemiljø Arbeid med vurdering for læring - bedrifter Eosør Utviklingsgruppen ser at de fire prinsippene hører sammen for å kunne oppnå en god vurderingspraksis. Det viktigste tiltaket vil bli å integrere forbedrede metoder i en systematisk oppfølging av lærlinger, med hovedfokus på underveisvurdering. Kristiansand Vil systematisere halvårsvurdering som kilde til info kommune om lærlingens utvikling. Vil bruke veiledningsmetodikk for faglige råd og tilbakemeldinger. Vil sette fokus på å skape trygghet for lærlingen til å delta i vurdering av eget arbeid. Elkem Vil gi hver lærling halvårig vurdering som gjennomføres sammen med opplæringsleder og opplæringskontor, samt to vurderingssamtaler årlig med faglig leder og instruktør. I tillegg vil lærlingen veiledes og vurderes kontinuerlig av instruktøren. 9

10 5. Utfordringer 5.1. Skoleeiers utfordringer Skoleeiers største utfordring blir å holde trykket i satsingen, og legge til rette for at skolene og bedriftene beholder motivasjon og opplever at de får utbytte av arbeidet Skolenes utfordringer Skolene peker på tidsklemma som en utfordring. Det kan være vanskelig å finne felles møtetid, og tid til å arbeide med satsingen dersom man ikke klarer å integrere dette i den ordinære undervisningen. De ulike avdelingene kan også ha forskjellig utviklingsbehov, slik at det blir en utfordring å få et felles fokus i satsingen Bedriftenes utfordringer Bedriftene peker på at det kan være en utfordring å holde motivasjonen oppe både hos lærlingene og instruktørene. Samarbeid mellom skole og bedrift om vurdering og dokumentering kan også være en utfordring. 6. Finansiering 6.1. Budsjett* Kostnader Sum Tilskudd Egenandel Frikjøp 1,5 år Overordnet ansvar - skoleeier 30 % Ansvar bedrift - skoleeier 20 % Andre kostnader Nasjonale samlinger for ressurspersoner Oppstartsamling Innføring nettverksarbeid m. Torbjørn Lund Nettverksamling, oppstart to dager Øvrige nettverksamlinger Kjøp av kompetanse/forskning fra UiA Kompetansetiltak skole Kompetansetiltak bedrift Kick-off elever og lærlinger Vikar, reise, frikjøp 5 skoler á kr Vikar og reise 3 bedrifter á kr SUM * Revidert (kan bli endringer underveis) 10

11 7. Aktivitetskalender Januar 2011 Februar Mars April Mai Juni August Møte med rektorer og utviklingsledere i bedrift: grovplanlegging. Møte med utviklingsledere: informasjon og drøfting av opplegget. Sende ut mal for lokal plan. Utarbeide felles plan for satsingen etter Utdanningsdirektoratets mal. Planlegge og forberede nåtidsbeskrivelse, kvalitativ og kvantitativ del. Planlegge og forberede oppstartsartsamling. Opprette kommunikasjonarenaer. Oppstartsamling for skoleledere, utviklingsgruppene, fylkesmannen, fylkeskommunen, elever, lærlinger, tillitsvalgte osv. Forberede første nettverksamling, 2 dager m. overnatting. Utarbeide retningslinjer og intervjuguide til nåtidsbeskrivelse. MK ved Tangen vgs. designer logo for Vurdering for læring i Vest-Agder. Politisk behandling av skoleeiers plan. Satsingsmidler overføres til skoler og bedrifter. Intervju til nåtidsbeskrivelsen. Forberede kick-off. September 5.: Innføringskurs i nettverksarbeid for utviklingsgruppene : Nettverksamling. Hovedtema dag 1: Planarbeid, utvikle felles begrepsforståelse. Dag 2: Fjerde prinsipp Elevene og lærlingene er involvert i eget læringsarbeid. Utvikle teknikker. Kick-off for elever og lærlinger i Kr.sand og i Mandal Oktober November 8. Desember Januar 2012 Februar 14. Mars April 17. Mai Juni September Skolene og bedriftene arbeider med teknikkene for første prinsipp. Skriver refleksjonsnotat. Besøk og samtale med utviklingsgruppene v. ressurspersoner. Samling for ledere ved deltakerskoler og bedrifter. Ferdigstille nåtidsbeskrivelsen. Andre nettverksamling. Hovedtema: Første prinsipp Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem, d.v.s. kjennetegn på måloppnåelse. Utvikle teknikker. Skolene og bedriftene arbeider med teknikkene for andre prinsipp. Skriver refleksjonsnotat. Samling for ledere ved deltakerskoler og bedrifter. Underveisrapport utarbeides. Besøk og samtale med utviklingsgruppene v. ressurspersoner. Møte med elever og lærlinger v. ressurspersoner. Tredje nettverksamling. Hovedtema: Andre prinsipp Elevene og lærlingene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Utvikle teknikker. Skolene og bedriftene arbeider med teknikkene for tredje prinsipp. Skriver refleksjonsnotat. Samling for ledere ved deltakerskoler og bedrifter. Fjerde nettverksamling. Hovedtema: Tredje prinsipp Elevene og lærlingene får råd om hvordan de kan forbedre seg. Utvikle teknikker. Skolene og bedriftene arbeider med teknikkene for fjerde prinsipp. Skriver refleksjonsnotat. Oppsummering av erfaringer. Ny nåtidsbeskrivelse. Presentasjon på skoleledermøte. Politisk behandling av sluttrapport. Plan for videreføring av arbeidet og spredning av erfaringer. Samling for utviklingsgrupper og ledere, tema: veien videre. 11

12 Politisk behandling 18/11 Nasjonal satsing - vurdering for læring Behandlet av Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda /11 2 Hovedutvalg for kultur og utdanning /11 Vedtak yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda råder Hovedutvalg for kultur og utdanning til å vedta skoleeiers plan for fylkeskommunens arbeid i den nasjonale satsingen Vurdering for læring. Yrkesopplæringsnemnda ber om å få underveisrapporter og sluttrapporter. Vedtak hovedutvalg for kultur og utdanning Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtar skoleeiers plan for fylkeskommunens arbeid i den nasjonale satsingen Vurdering for læring. HKU ber om at yrkesopplæringsnemnda får tilsendt underveisrapporter og sluttrapporter. VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Postboks 517, Lund 4605 Kristiansand Sentralbord: Planen revidert:

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 7 3. Gjennomføring... 8 3.1. Resultater...

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Forord Utdanningssjefene i Aust- og Vest-Agder tok initiativ til samarbeid om et kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder. Høsten

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1. Bakgrunn for rapporten... 3 2.2. Kriteriebasert vurdering av svarene på Elevundersøkelsen...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Handlingsplan for «Vurdering for læring»

Handlingsplan for «Vurdering for læring» Handlingsplan for «Vurdering for læring» Skoleåret 2012/2013 Halsa skole, Meløy kommune Målsetting: Halsa skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Utviklingsplan 2014-2018

Utviklingsplan 2014-2018 Utviklingsplan 2014-2018 ID UTS.BVS.F.1.6.1 Versjon 1.03 Gyldig fra 07.01.2015 Forfatter KM Verifisert Ledelsen Godkjent Kai Myrvang Side 1 av20 Forord Alle virksomheter må ha mål å arbeide mot, og de

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 1 Innhold 1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010.... 5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 2. SYSTEM OG METODER I BRUK... 8 2.1 Kvalitetssystem...8 2.2 Kvalitetsmodell...9

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer