Buskerud fylkeskommunes sluttrapport Nasjonal satsing på vurdering for læring September 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud fylkeskommunes sluttrapport Nasjonal satsing på vurdering for læring September 2012"

Transkript

1 1 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommunes sluttrapport Nasjonal satsing på vurdering for læring September Innledning Skoleeiers plan har vært retningsgivende for det arbeid vi har hatt i denne satsingen Delmål i skoleeiers plan er blitt noe spisset underveis, dette ble det redegjort for i underveisrapporten høsten Satsingen i Buskerud fylkeskommune har vært veldig bred, dette fordi vi allerede var godt i gang med arbeidet med utvikling av vurderingspraksis i forbindelse med implementeringen av Kunnskapsløftet Hos skoleeier var begrepet læringsstøttende vurdering innarbeidet før den nasjonale satsingen tok til. Vi ser nå at det kan være mer klargjørende å bruke begrepet vurdering for læring. 2. Organisering 2.1. Deltagere i satsingen, deres rolle og ansvar De deltagere som ble presentert i skoleeiers plan har fulgt satsingen i hele perioden. Skoleeiers ressurspersoner har vært Ingunn Ek Pedersen og Sigrun Bergseth, begge fast tilsatt i utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. I avdelingen ble det opprettet en intern vurdering-for-læring gruppe, med medarbeidere fra ulike seksjoner i utdanningsavdelingen. Alle våre videregående skoler (13 vg skoler og Arbeidsinstituttet Buskerud) har deltatt. Ved skolene har samtlige pedagogisk ansatte i varierende grad vært involvert i satsingen. Ved alle skolene ble det allerede høsten 2010 utpekt lokale " vurderingsressurser" ( lærere og skoleledere), disse har hatt et lokalt ansvar på sin skole. Deres rolle har variert ut fra hvilket lokalt mandat gruppen har fått. Alle de opplæringskontor og lærebedrifter som vi har samarbeid med ble invitert til å delta i satsingen. Gjennom felles samlinger i regi av fylkeskommunen har temaet vurdering for læring vært med. I fylkeskommunens systematisk skolering og veiledning av instruktører, lærebedrifter og opplæringskontor har det på alle samlinger vært fokus på vurdering for læring. En viktig gruppe i vår satsing har vært våre etablerte fagnettverk. De yrkesfaglige nettverkene har vært den viktigste arenaen for representanter fra bedriftsopplæringen, her har skolens

2 2 representanter ( lærere/ledere) møtt representanter fra bedriftsopplæringen. Dette sikrer helhet og sammenheng i hele opplæringsløpet. I nettverkene har det vært arbeidet med læreplan analyse med tilhørende vurderingskriterier, det har vært tilbud om kompetanseheving innenfor vurdering for læring. Fylkesutdanningssjefen mener denne fellesarenaen for representanter fra skole og bedriftsopplæring har vært med på å videreutvikle en helhetlig vurderingskultur som har kommet både instruktører, lærere, elever og lærlinger til gode Nettverkene - erfaringer Nettverk skaper fellesskap, men er også krevende fordi ulike kulturer møtes. Nettverkene utvikles og endres over tid, og det er en forutsetning at alle parter opplever det som hensiktsmessig å delta. Videre er det viktig med god kommunikasjon og trygghet i nettverksgruppene samtidig som man respekterer og aksepterer at skole og bedrift er ulike opplæringsarenaer med noe ulike lokale mål. Skoleeiers rolle i forhold til å være tett på utviklingen av hensiktsmessige nettverk, opplever vi viktig. Alle nettverkene blir koordinert og fulgt opp av representanter fra utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. En viktig faktor for at nettverkene skal fungere er at de har et tydelig mandat å arbeide etter. Fra skoleeiers side vurderes det kontinuerlig om vi skal være enda tettere på bl.a ved å ta grep om enda flere samlinger. Skolenes "vurderingsressurser" har utgjort et nettverk, dette har vært viktig på den enkelte skole. Den enkelte skole har hatt ansvar for å gi sine "vurderingsressurser" et lokalt mandat. Noe som har ført til at rollene til "vurderingsressursene" på skolene ikke har vært helt lik. Dette bidrar til at skolene har hatt noe ulik vinkling på sine lokale oppfølging av satsingen, det må passe til den kontekst den enkelte skole befinner seg i. Skolenes "vurderingsressurser" har vært målgruppe for samlinger i regi av skoleeier. Fagnettverkene i Buskerud fylkeskommune var etablert før den nasjonale satsingen på vurdering for læring. Fordi vi allerede hadde etablert gode rammer for samarbeid i nettverkene, kunne vi raskt ta satsingen inn i nettverkene. Disse nettverkene er en viktig læringsarena på tvers av skolene. De yrkesfaglige nettverkene har representanter fra både skole og bedriftsopplæring, denne arenaen er spesielt viktig for å se det 4 årige utdanningsløpet helhetlig. Vi skulle ønsket oss større deltakelse fra den enkelte instruktør på nettverkssamlingene, vanligvis deltar daglig leder og andre ansatte fra opplæringskontorene. Siden det er opplæringskontorene som skal følge opp instruktører og faglige ledere ute i sine medlemsbedrifter er dette likevel bra. 3. Mål og resultater Generelt kan det meldes om en økende bevisstheten rundt vurdering for læring på alle nivå.

3 3 Skoleeier / fylkeskommunen Skoleeiers mål ( hentet fra Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram) Legge til rette for at skoleeier, skoler og lærebedrifter kan videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål. Delmål: Skape en felles forståelse om hva læringsstøttende vurdering innebærer Egen vurdering av måloppnåelse Vi er på vei og det er en økende bevissthet og forståelse for hva vurdering for læring innebærer. Ikke alle er kommet like langt: Vi registrerer at begreper og språk utvikler seg i retning av felles forståelse. Arbeidet i den interne vurdering for læring - gruppen i utdanningsavdelingen bidrar til at vi koordinerer oss og samarbeider på tvers av seksjonene. Vi er i gang med utvikle felles begreper som vi bruker entydig i hele utdanningssektoren.. Bidra til en felles vurderingsog læringskultur på skolene og i lærebedriftene i Buskerud fylkeskommune Bidra til mer felles vurderingspraksis innenfor fag og uavhengig av fag Fra fylkeskommunen er det stilt tydelige forventninger, disse er fulgt opp overfor skoler og bedriftsopplæringen. Vi registrerer en økt bevissthet hos bedrifter og i prøvenemndene. Instruktøropplæringen og prøvenemndsskoleringen har hatt fokus på vurdering, og gjennom "samarbeidsavtalen" kan opplæringskontor/større bedrifter søke midler til kompetansehevingstiltak hvor vurdering er tema. Fagkonsulentene fagopplæringsseksjonen deler erfaringer på området i nettverk med kolleger fra andre østlandsfylker. Skolene er i utvikling, men innad på skoler er det variasjoner, det er fortsatt et stykke vei til alle har felles og god forståelse. Opplæringen i yrkesfagene ser ut til å ha ett bedre grep på faglig veiledning enn opplæringen i studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg til at det er ulike rammefaktorer som størrelse på elevgruppene, kan faktorer som læreplaner, vurderingspraksis, metodikk i opplæringen virke inn. Fortsatt satsing gjennom bevisst bruk av nettverkene som en læringsarena hvor skoleledere, lærere, lærebedrifter og instruktører kommer sammen for å dele erfaringer og lære av hverandre. I nettverkene hvor det er representanter fra både skole, bedriftsopplæring og skoleeier har vi gjennom erfaringsdeling og refleksjon kommet i gang med å utvikle felles forståelse av begreper og forståelse av hva vurdering for læring innebærer. Nettverkene er en viktig arena for arbeid med å utvikle ens praksis rundt eksamensavviklingen. For noen mindre fagområder har nettverk også foregått på tvers av fylkesgrensene, f eks i musikk, dans og drama.

4 4 Innsatsen i nettverk og hos skolenes vurderingsressurser bidrar til felles praksis på skolene og mellom skolene. På alle nivå legges det til rette for deling av gode praksiseksempler. Vi er i gang med å utvikle en kultur hvor vi lærer av hverandre. Knytte arbeidet med læringsstøttende vurdering sammen med lokalt læreplanarbeid (kriterieutforming), pedagogisk IKT og tilpasset opplæring For skoleeiernivået ser vi sammenhengen mellom flere av våre satsingsområder. Fagnettverkene har arbeidet med læreplananalyser og kriterieutforming. Praktisk erfaring med bruk av disse i opplæringen avdekker behov for få se på læreplananalysene og vurderingskriteriene på nytt. I fylkeskommunen har vi en plan for bruk av IKT i opplæringen; Strategiplan pedagogisk IKT Denne har følgende målsetting: "Alle lærere skal i samarbeid med eleven planlegge og lede læringsprosesser, der IKT og læringsstøttende vurdering fremmer elevens læring." Fra skoleeiernivået er det tatt initiativ til å utvikle en videreutdanning - Vurdering og IKT ( mer om dette under kompetansetiltak) Tydeliggjøre sammenhenger mellom underveisvurdering og sluttvurdering Skoleeiers arbeid med saksbehandlingen av elevers klage på standpunktvurderingen (sluttvurderingen) gir et lite bilde av svakheter ved vurderingspraksis (underveisvurdering) i skolen. Det må presiseres at bare en liten brøkdel klager på standpunktvurderingen, så det store bildet er betydelig mer positivt. Fylkesutdanningssjefen drøfter utfordringene med skolenes rektorer, slik at vurderingspraksisen kan forbedres på skolene og antall klagesaker ytterligere reduseres. I prøvenemnd og bedriftsopplæring arbeides det nå med å se helhetlig på progresjonen i opplæringsløpet fra Vg1 i skole fram til fagprøven etter endt bedriftsopplæring. Implementere vurderings- og dokumentasjonssystemet blir.no i prosjekt til fordypning på skolene Tilby lærebedriftene kompetanseheving i Skolene er pålagt å bruke blir.no 1 i prosjekt til fordypning. Verktøyet ser ut til å bli brukt mest i fh til dokumentasjon, det må stimuleres til også å ta det i bruk i forhold til vurdering for læring. Det er varierende bruk av verktøyet i skolene. I lærebedriftene er det økende interesse for blir.no både som vurderings- og dokumentasjonsverktøy. Flere korte kurs i bruken av systemet har vært avholdt for opplæringskontor/ 1 Blir.no er et dokumentasjon og vurderingssystem for videregående opplæring i skole og bedrift. Det skal gjøre det enklere for lærere, instruktører og veiledere å holde orden på kompetansemål, opplæring, dokumentasjon og vurdering. Se også

5 5 vurdering og dokumentasjon og bruk av blir.no som vurderings- og dokumentasjonssystem. lærebedrifter og for skolenes superbrukere. På noen fagområder har bransjen selv utviklet vurdering- og dokumentasjonsverktøy. Læreplananalysene som ligger i blir.no blir arbeidet med i de yrkesfaglige nettverkene. Dette bidrar til felles forståelse av kompetansemålene i læreplanen, og felles utvikling av tilhørende vurderingskriterier. Skole og bedrift "snakker sammen", fra skoleeiers side er vi bevisst på likeverdighet mellom skole og bedriftsopplæring. Finne frem til gode løsninger for å dokumentere underveisvurdering. (tidl formulering: Vurdere sammenhengen mellom vurdering og dokumentasjon) Gjennom arbeidet med klagebehandling ser vi at det kan være nyttig å ha en felles forståelse for hvordan underveisvurdering kan dokumenteres. Faglærere som får klager på sin standpunktvurdering, kan få veiledning der det trengs. Det er som sagt få klager, og det er riktigere å veilede enkeltlærere enn å pålegge alle lærere og instruktører/prøvenemnd et stort merarbeid. Skolene Skolene har hatt ulikt fokus på sin satsing, det gjelder målsettinger og lokal organisering av arbeidet. De aller fleste mener at satsingen må videreføres på en eller annen måte. Ved skolene legges det til rette for erfaringsdeling, refleksjon og drøfting av felles forståelse. Det har vært arbeidet med fagsamtaler og egenvurdering. Noen skoler har hatt satsing på bruk av læringsplattformen It's learning i vurdering for læring. Der legges til til rette for at elevene vil kunne finne læreplanene med vurderingskriterier, og elever vil kunne få skriftlig tilbakemelding og veiledning fra sin lærer på faglig utvikling. Noen skoler organiserer vurderingsdager / vurderingsuker, slik at lærere og elever kan avholde fagsamtaler. Ved en skole har det vært arbeidet med vurderingskriterier i orden og adferd, inkludert egenvurdering fram mot fastsettelsen av standpunkt karakter i orden og adferd Noen skoler viser til god erfaring med elever som ressurser i videreutviklingen av skolens vurderingspraksis. Skolene melder at de har vekstpunkt på det å gi gode fremovermeldinger, og det å involvere elevene i egenvurdering i alle fag. Elevenes egenvurdering må gjennomføres slik at eleven ikke mister helhetsperspektivet i sin samlede opplæring. Lærerne kan dele kunnskap om elevens egenvurdering Det må arbeides med utvikling av elevenes bevissthet og forståelse av vurdering for læring. Bruk av PULS Våren 2012 inviterte utdanningsavdelingen alle skolenes ledergrupper på samlinger for implementering av PULS 2 brukt som verktøy for skoleutviklingstiltak innenfor satsingsområdet vurdering for læring. 2 PULS - Pedagogisk utviklings- og læringsspeil. Fylkeskommunens portal for vurdering og utvikling av kvalitet. Se også

6 6 Elevundersøkelsen og personalundersøkelsen i skolene I fylkeskommunen har arbeidet med elevvurdering vært et satsingsområde i flere år. Spissingen inn mot den nasjonale satsingen på vurdering for læring har vært en god videreføring av det skoleeier og skolene har arbeidet med de forutgående årene. Vi har hentet ut resultat fra elevundersøkelsen ved alle skolene på området vurdering for læring de 4 siste årene. (Se vedlegg 1). I elevundersøkelsen er det en rekke spørsmål som kan sees i sammenheng med vurdering for læring. I vedlegget er det valgt ut områdene som går direkte på de elementer som er kjennetegn for god underveisvurdering. Indikatorene fra samtlige videregående skoler for de siste fire årene på området lagt inn. Dette er gjennomsnittstall for den enkelte skole, skolene kan selv gå inn å se på interne variasjoner mellom skolens ulike utdanningsprogram. Disse indikatorene viser at den langsiktige satsingen har gitt en positiv utvikling ved skolene. Bevisstheten og bruk av prinsippene i vurdering for læring har økt både hos elever og lærere. Vi ser at utvikling går i retning av at flere elever opplever at de deltar i drøftinger om hva god faglige prestasjoner er, at elevene får tydelige beskrivelser av hva de får til og tips om hvordan de kan forbedre seg. De vedlagte oversikter gjelder skolenivå, men innad på den enkelte skole kan vi se ulikheter mellom utdanningsprogrammene. Dette er noe skolene er oppmerksom på, og som skoler melder tilbake at de tar tak i. I skolene gjennomføres Læringslabens personalundersøkelse kun annet hvert år. Vi har data fra skoleårene 2009/2010 og 2011/2012. Resultatene for skolene viser at de fleste medarbeidere sier at de har drøftet med klassen/gruppen hva kriteriene for gode faglige prestasjoner er, at vurderingene til elevene gir tydelige beskrivelser av hva de har fått til og at vurderingene inneholder tips om hvordan elevene kan forbedre seg fra sitt nåværende nivå, men det finnes en liten gruppe medarbeidere som praktiserer kriteriebasert vurdering kun i noen grad. Resultatene viser at det er interne variasjoner ved den enkelte skole. Ekstern vurdering på området vurdering for læring To av våre skoler deltok i vurdering med eksterne veiledere våren Rapportene fra eksternvurderingen er tilgjengelig på fylkeskommunens nettside Ved St.Hallvard vgs ble det sett på; Hvordan praktiseres læringsstøttende vurdering, slik den er beskrevet i direktoratets fire prinsipper for elevvurdering, ved St. Hallvard vgs? Lenk til rapporten På Kongsberg vgs ble det sett på; Hvordan praktiseres underveisvurdering på Kongsberg videregående skole? Lenk til rapporten Begge skolene opplevde disse prosessene som veldig gode. Dyktige veiledere hjalp til med å bevisstgjøre skolene på sine sterke sider og på områder med potensiale for utvikling. videreutvikle. Skolene følger opp dette arbeidet med målsettinger i sine virksomhetsplaner og legger til rette for kompetanseheving. Deling av erfaring skjer internt på skolen, og prosessen med eksternvurdering deles med andre skoler i fylkeskommunen.

7 7 Opplæring i bedrift Fylkeskommunen har og har hatt jevnlige møter og samlinger med opplæringskontorer og større lærebedrifter. Gjennom instruktøropplæringen i regi av fylkeskommunen og i samarbeid med opplæringskontorene/ større bedrifter når vi ut til instruktører og faglige ledere som er tett på lærlingene/ lærekandidatene. I dialog med opplæringskontorer / større lærebedrifter har vi kommet fram til en rekke suksesskriterier for vurderingsarbeidet i det 4 årige løpet Det er bl annet - Godt samarbeid mellom skole og bedriftsopplæring gjennom samarbeidet i velfungerende fagnettverk. - Utvikling av felles begrepsforståelse, felles arbeid med læreplaner og vurderingskriterier. - Tydelig vektlegging av vurdering for læring i opplæringen av instruktører - Opplæringskontor / lærebedrifter / instruktører deltar på samlinger og nettverksmøter. - Tydelig rolleavklaring Dette har vært fulgt opp med ulike tiltak som samlinger i fagnettverk, instruktøropplæring med fokus på vurdering for læring. Skoleeiers kursing av instruktører er videreutviklet slik at veiledning og vurdering går hånd i hånd. Bruk av vurderingsverktøyet f eks blir.no inngår i kursene. Mål, tiltak og erfaringer Høsten 2011 gjennomførte utdanningsavdelingen i samarbeid med opplæringskontorer / større bedrifter en undersøkelse for å kartlegge instruktørenes vurderingspraksis i forhold til prinsippene i vurdering for læring. Resultatene ble tatt med videre i arbeidet med å videreutvikle instruktørenes praksis. En gjennomgang med opplæringskontorene / større lærebedrifter i juni 2012 viser at det er ønske om å videreføre arbeidet som gjøres i de faglige nettverkene, der lærere og representanter fra bedriftsopplæringen møtes Sluttvurdering Hos skoleeier ser vi at satsingen på vurdering for læring blant annet kommer til uttrykk gjennom redusert antall klager på standpunktvurderingen. Vi ser at mange av elevene etter hvert er godt kjent med forskriftenes bestemmelser om underveisvurdering og hvordan standpunktkarakterer skal fastsettes. Den samme trenden kan vi se i de uttalelser faglærer og rektor gir til den enkelte klagesak. Praksis varierer noe både internt på den enkelte skole og mellom skolene, så vi ser at det fortsatt er nødvendig med oppfølging på alle nivå. Etter hvert års klagebehandling gis rektorene en samlet tilbakemelding på erfaringer og læringspunkter i håndtering av klagesaker. Denne dialogen er også viktig for å videreutvikle forhold rundt vurderingspraksis på alle nivå. Antall klagesaker de siste årene har vært varierende, inneværende år har det kommet inn færre klagesaker enn foregående år. Vi mener at bedre underveisvurdering er en medvirkende årsak til nedgangen i antall klager. Elevene får bedre innsikt i hvorfor de får den karakteren de får.

8 8 Antall klagesaker totalt de siste 5 år. Klager på standpunktvurderingen Antall klagesaker Kilde: Lokal klageoversikt Antall klagesaker må ses på bakgrunn av at det settes flere hundre tusen standpunktkarakterer ved de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune hvert skoleår. 3.6.Kompetansebygging Fra skoleeier har det vært arrangert samlinger for ulike målgrupper: I vedlegg 2 er det en oversikt som forteller en del om den aktivitet som har vært for å utvikle kompetansen på alle nivå. På de fleste samlinger for kompetansebygging har det vært satt av tid til både erfaringsdeling og faglig påfyll. Et hovedtrekk er at det gis meget gode tilbakemeldinger på øktene der deltagerne deler sine erfaringer. Innspill til ideer om god praksis fra eksterne foredragsholdere har også vært populært, vi har hatt inne Bjørn Helge Græssli (KVG i Trondheim) og Bente Vetland ( Kvadraturen vgs i Kristiansand). Faglige foredrag oppleves som nyttig av mange. I forbindelse med satsingen har følgende vært engasjert bl a Lars Helle, Kari Smith, Torbjørn Lund. Tilbud om videreutdanning i IKT i læring og vurdering. Buskerud fylkeskommune har tatt initiativ til å utvikle og tilby pedagoger i videregående skole videreutdanning i pedagogisk bruk av IKT. Dette tilbudet gis i Nyweb og Universitetet i Stavanger (UiS). Lærere og skoleledere fra våre videregående skoler har deltatt på tilbudet. Deltagerne blir kompetente og engasjerte, og vil kunne bidra med sin kompetanse på egen skole. 4. Erfaringsspredning og videreføring av arbeidet med vurdering for læring Områder det ønskes å arbeide videre med: Skole Noen skoler, som ser at de har store interne variasjoner i vurderingspraksis, vil fortsette arbeidet de er kommet i gang med. Enkelte skoler har utviklet en god gjennomgående vurderingspraksis i skole, deres utfordring blir å holde bevisstheten oppe hos lærere og skoleledere. Fra skolene er det ønske om at skoleeier også i framtiden arrangerer felles samlinger med gode foredragsholdere og erfaringsdeling. Det er ønske om at fylkeskommunens faglige nettverk fortsatt skal være en arena der pedagogisk personale på tvers av skolene kan komme sammen å dele erfaringer og lære av hverandre.

9 9 Bedrift Opplæringskontorene/ lærebedriften Våre faglige nettverk vil fortsatt være en viktig arena for samhandling rundt tolkning av læreplaner, vurderingskriterier mm, i nettverkene møtes representanter fra skole og bedriftsopplæring (opplæringskontorer). I skoleringen av instruktører / faglige ledere i regi av fylkeskommunen vil det fortsatt være et fokus på arbeidet med vurdering for læring. Som et ledd i arbeidet med å sikre at prøvenemndene har vurderingsfaglig kompetanse må alle prøvenemndsledere som har avviklet fagprøver eller svenneprøver i tidsrommet 1.juni til 15.oktober 2012 sende inn kopi av all dokumentasjon knyttet til EN prøve. Dette vil gi utdanningsavdelingen kunnskapsgrunnlag om prøvenemndas utarbeidelse og bruk av vurderingskriterier ved bedømming av fag- og/eller svenneprøver slik at vi kan tilpasse veiledning og kompetansehevingstiltak ut i fra behov. Skoleeier Hos skoleeier vil den etablerte gruppen for vurdering for læring videreføres. Denne er viktig for å koordinere skoleeiers aktivitet ut mot skoler og bedriftsopplæringen på området vurdering for læring. I tillegg skjer det med læring på tvers av seksjonene i avdelingen, slik at vi alle får en mer helhetlig forståelse av vurdering, både underveisvurdering ( vurdering for læring) og sluttvurdering (vurdering av læring). Gruppen har fått et revidert mandat i 2012 (vedlegg 3) for sitt videre arbeid. 5. Roller og ansvar Modellen med ressurspersoner hos skoleeiernivået Det har vært nyttig at det hos skoleeier har vært to ressurspersoner som har fulgt opp satsingen lokalt. Det at disse er faste medarbeidere i utdanningsavdelingen, sammen med intern gruppe for vurdering i avdelingen, sikrer at vi vil kunne videreføre arbeidet vi har kommet i gang med. Erfaring med direktoratets rolle Direktoratets samlinger og kontaktpersoner har bidratt til at ressurspersonene hos skoleeier har hatt mulighet til å delta i et nettverk med andre ressurspersoner. Samlingene har vært viktige arenaer for læring og erfaringsdeling. Utdanningsdirektoratets nettside knyttet til satsingen er viktig for å sikre felles forståelse av satsingens innhold. Tips til teori og praksis er enkelt å ta tak i for deltakere lokalt. 6. Utfordringer Fokus på at Vurdering for læring er en del av en større sammenheng. Forståelse av at læring og vurdering går hånd i hand. Dette går ikke over! Det må legges til rette for at nye lærere og instruktører får kompetanse og forståelse for de krav som stilles gjennom forskriften. 7. Annet I Buskerud fylkeskommune har vi hatt en bred satsing med alle videregående skoler og opplæringskontor/ større lærebedrifter. I 2013 kommer alle kommuner i Buskerud med i den

10 10 nasjonale satsingen på vurdering for læring. På andre områder, som f eks NY GIV, forsering av fag, tydeliggjøres behovet for samhandling mellom det kommunale og fylkeskommunale nivå i opplæringen. Lokal spredning av erfaring og praksis i vurdering for læring vil kunne være nyttig for alle involverte i grunnopplæringen, på tvers av nivåene. 8. Råd til fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet. Viktig at satsingsområder blir sett i sammenheng med andre satsingsområder både nasjonalt og lokalt i den enkelte fylkeskommune / kommune. Alle forhold rundt sentralgitt eksamen må sees i forhold til krav til vurdering for læring, eksamensoppgavene må kunne gjenspeile den praksis som er i opplæringen. Vedlegg 1. Resultat fra elevundersøkelsen ved alle skolene på området vurdering for læring de 4 siste årene 2. Samlinger og kompetansehevingstiltak i perioden desember 2010 til juni 2012 hvor temaet vurdering for læring har vært med. 3. Mandat for intern gruppe vurdering for læring i utdanningsavdelingen.

11 11 Vedlegg 1 til Sluttrapport på den nasjonale satsingen på vurdering for læring i Buskerud fylkeskommune Vurdering for læring Indikatorer fra Elevundersøkelsen de siste 4 årene ved alle de videregående skolene Pr Notat fra Sigrun Bergseth, rådgiver i Utdanningsavdelingen I elevundersøkelsen er det en rekke spørsmål som kan sees i sammenheng med vurdering for læring. Her er det valgt ut områder som går direkte på de elementer som er kjennetegn for god underveisvurdering. Nedenfor er indikatorene fra samtlige videregående skoler for de siste fire årene på området lagt inn. Dette er gjennomsnittstall for den enkelte skole, skolene kan selv gå inn å se på interne variasjoner mellom skolens ulike utdanningsprogram. Indikatorene viser en positiv utvikling.

12 12

13 13 Vedlegg 2 til Sluttrapport på den nasjonale satsingen på vurdering for læring i Buskerud fylkeskommune Kompetansebygging og erfaringsspredning Dato Målgruppe Tema Skoleledere fra de Innspill til sluttrapporten, dialog om veien videre. videregående skolene Skoleeiers ressurspersoner Ledere av opplæringskontorer/ større lærebedrifter Mange tema bl a Sluttrapport Vurdering for læring Status og innspill til sluttrapporten Repr fra Utdanningsavd Mars/ april Skolenes ledergrupper 4 Regionale samlinger med tema implementering Av PULS, ved bruk av skolenes egne satsningstiltak på vurdering for læring som område. I 2011/2012 har det vært en rekke samlinger i våre fagnettverk, nedenfor er det gjengitt en del av den aktivitet som har vært med innhold knyttet til vurdering for læring 2.5. Nettverksledersamling 31.1 Nettverk RM Læringsstøttende vurdering B. Vetland 4.4. Nettverk RM Konkretisering av læreplanmål til blir.no Nettverk RM Alle Yfag og stud spes nettverk Vurderingssamling Feb Nettverk MDD/ lærere i Læringsstøttende vurdering programfag musikk " Nettverk Idrett/kroppsøv Vurdering " Nettverk DH /stud spes Læreplananalyse Formgivning " Nettverk SS / lærere i transport og logistikk Prosj til fordypning Læreplananalyse 27.1 Nettverk SS Vurdering for læring B. Vetland Nettverk MDD/ lærere i dans/ drama Læringsstøttende vurdering Nettverk BAT Læringsstøttende vurdering B. Vetland 20.2 Nettverk HS Læringsst vurd B. Vetland 8.3 Nettverk EL Læringsstøttende vurdering B. Vetland Nettverk RM Nov2012 Nettverk NA Planlagt Læringsstøttende vurdering B. Vetland Samling med opplæringskontor / større lærebedrifter og ledere av yrkesfaglige nettverk Skolenes vurderingsressurser, ledere Vurdering for læring med B. Vetland Involvering av elever i opplæringen v/ Bjørn Helge Græsli, KVS Trondheim

14 14 av fagnettverkene, ansatte i PPOT og utdanningsavdelingen Ledere med ansvar for vurdering for læring og leder med ansvar for pedagogisk IKT Ledere av fagnettverkene/ fylkesutdanningssjefens ledergruppe(rektorene) Daglige ledere ved opplæringskontor/større bedrifter Representanter fra utdanningsavdelingen Nettverksledere YF, daglig leder i opplæringskontor / store bedrifter, yrkesopplæringsnemnda og representanter fra utdanningsavdelingen Skolenes vurderingsressurser, ledere av fagnettverkene, ansatte i PPOT og utdanningsavdelingen Skolenes vurderingsressurser, ledere av fagnettverkene, ansatte i PPOT og utdanningsavdelingen Læring i nettverk v/torbjørn Lund Erfaringsdeling og læring i nettverk Tema: Elevenes egenvurdering og elevmedvirkning Læring i det 21. århundret hva slags skoleledelse trenger vi? v/ Margreta Tveisme, fagleder ved Nordahl Grieg videregående skole Mål for samlingen: Hvordan kan nettverkenes kompetanse utløses optimalt for å styrke utviklingen i skole og bedrift i Buskerud? Møte samling med informasjon og erfaringsdeling. Ett av temaene var vurdering for læring. Mål: Styrke kompetansen i vurdering for læring i skole og bedrift Vurderings for læring med mere Vurdering for læring gir karakterer med mening v/ Kari Smith Erfaringsdeling og refleksjon i grupper. Kopling mellom vurderingskriterier, motivasjon og elevens selvbilde det gylne triangel? Lars Helle, førstelektor Universitetet i Stavanger Erfaringsdeling knyttet til utvikling av vurderingspraksis med innlegg fra tre skoler, Hønefoss vgs, Åssiden vgs og StHallvard vgs.

15 15 Vedlegg 3 til Sluttrapport på den nasjonale satsingen på vurdering for læring i Buskerud fylkeskommune Samarbeidet om vurdering i Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune Justert i aug 2012 OVERORDNET MÅL: HP 3.1: Alle elever, lærlinger/lærekandidater skal oppleve mestring gjennom tilpasset opplæring og læringsstøttende vurdering. DELMÅL Videreføre arbeidet med vurdering i Utdanningsavdelingen gjennom den etablerte arbeidsgruppen bestående av representanter fra seksjonene i avdelingen. Arbeidsgruppens mandat er å: Være oppdatert på nasjonale satsinger, rammer, retningslinjer og gjeldende forskrifter innenfor vurdering. Vurderingsfellesskap og sammenheng Skape en felles forståelse i sektoren (utdanningsavdeling, skoler, bedrifter) om hva vurdering for læring innebærer. Tydeliggjøre sammenhenger mellom underveisvurdering og sluttvurdering, samt etablere felles forståelse for sluttvurderingen. Bidra til mer felles vurderingspraksis innenfor fag og uavhengig av fag. Følge opp vurdering for læring og sørge for kompetanseheving i sektoren gjennom arbeid på ulike arenaer. Jobbe kunnskapsbasert gjennom PULS. Knytte arbeidet med vurdering for læring sammen med lokalt læreplanarbeid (kriterieutforming), tilpasset opplæring og pedagogisk bruk av IKT. Dokumentasjon Finne frem til gode løsninger for å dokumentere underveisvurdering i skole og bedrift. Følge opp vurderings- og dokumentasjonssystemet blir.no i prosjekt til fordypning på skolene og for gjennomgående dokumentasjon i YF. Arbeidsgruppen består av følgende representanter: - Sigrunn Bergseth KPS (kompetanse og pedagogisk seksjon) - Leif Christian Andersen FOS (fagopplæringsseksjonen) - Anne Jorunn Borge EKS (eksamensseksjonen) - Inger Moland Wahl STAB (stab) - Ingunn Ek Pedersen KPS (kompetanse og pedagogisk seksjon) Fra høsten 2012 leder Leif Christian Andersen gruppa.

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Utdanningsavdelingen Arbeider sammen på tvers av seksjoner for helhetlig fagog yrkesopplæring til beste for elever og lærlinger/

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Skoleeiers plan for. februar 2011 - juni 2012

Buskerud fylkeskommune Skoleeiers plan for. februar 2011 - juni 2012 Buskerud fylkeskommune Skoleeiers plan for Nasjjonall satsiing - Vurderiing for llæriing februar 2011 - juni 2012 Pr 1.4.2011 1 Høsten 2010 fikk fylkeskommunene invitasjon fra Udir (Udir, 2010) om deltagelse

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Vurdering for læring Skoleeiers plan Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 0. Innledning... 3 1. Organisering... 4 2. Utviklingsområder... 6 3. Mål... 7 4. Tiltak... 8 5. Utfordringer...

Detaljer

SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD 0. Innledning... 2 1. Organisering... 2 2. Utviklingsområder... 4 3. Mål... 5 4. Tiltak... 5 5. Utfordringer... 7 6. Finansiering...

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Oppfølgingssamling for pulje og 27. november 2012

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Oppfølgingssamling for pulje og 27. november 2012 Nasjonal satsing på Vurdering for læring Oppfølgingssamling for pulje 2 26. og 27. november 2012 Program 26. november Kl. 10.00 10.30 Plenum Velkommen og innledning ved Utdanningsdirektoratet Oppsummering

Detaljer

Tiltaksplan årig oppfølging av prøvenemndene i perioden

Tiltaksplan årig oppfølging av prøvenemndene i perioden Tiltaksplan 2016-2019 4-årig oppfølging av prøvenemndene i perioden 1.1.2016-31.12.2019 Tiltaksplanen følger opp foreslåtte tiltak i Plan for pedagogisk kompetanseutvikling for videregående opplæring og

Detaljer

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt

Detaljer

Femte samling for pulje 1

Femte samling for pulje 1 Satsing på Vurdering for læring Femte samling for pulje 1 6. og. 7. september 2011 Utdanningsdirektoratet Vurdering i norsk skole Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring

Detaljer

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 UTDANNING Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Velkommen, pulje 6! 9. februar Skoleeiermøte Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 11.30 Kaffe, te og rundstykker Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Vår dato: 23.11.2012 Vår referanse: 2012/5682 Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Dette dokumentet inneholder informasjon om planer og

Detaljer

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Møte om eksamen og vurdering i Molde 15.02.13 Hedda Birgitte Huse, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Forskning

Detaljer

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Om denne økta Vurdering av kompetanse i fag på 2., 4., 7. og 10. trinn Hva er grunnlaget for vurdering?

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje mai 2014

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje mai 2014 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 5 13. mai 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for satsingen Vurdering for læring Overordnet målsetting er å legge til rette for at skoleeier og skoler

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar 2012 Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016 Vurdering for læring Første samling for pulje 7, dag 1 12. mai 2016 Velkommen til pulje 7! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering - Satsingen Vurdering for læring - Nasjonale prøver,

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. 5. samling for pulje 2

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. 5. samling for pulje 2 Nasjonal satsing på Vurdering for læring 5. samling for pulje 2 Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt satsingsområde i Norge og mange

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

3. samling for ressurspersoner Pulje september 2013

3. samling for ressurspersoner Pulje september 2013 3. samling for ressurspersoner Pulje 4 16.-17. september 2013 Mål for samlingen Deltakerne skal: få økt innsikt i prinsipp 2 og 3 (tilbakemeldinger) og konkrete tips og ideer til hvordan arbeidet med dette

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fagdager om standpunkt høsten bakgrunn, rammer og muligheter

Fagdager om standpunkt høsten bakgrunn, rammer og muligheter Fagdager om standpunkt høsten 2016 - bakgrunn, rammer og muligheter Bakgrunn Møte om klager på standpunkt i Udir des 2015 Årets budsjett gir rom for tiltak på standpunktvurdering E-post til FM med forespørsel

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket Vurdering Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer Presiseringer og endringer i regelverket Antall klager 419 371 302 255 2009 2010 2011 2012 Norsk sidemål skriftlig 1 % Norsk hovedmål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012 VLS -2012 Plan for VLS/VFL -2012 Innledning: Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og Skoleutvikling VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering må det

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Samarbeid skole og lærebedrift Vurdering og læreplaner Utgangspunkt i prosjekt til fordypning BA, EL, TIP og HS Tirsdag 13.03.12 Parallellsesjon 5

Detaljer

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Hedmark 2. Hvordan VFL ble koblet opp til hverdagen

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vurdering for læring i Osloskolen

Vurdering for læring i Osloskolen Vurdering for læring i Osloskolen Om tilbakemeldinger satt i system Margareth Tomren og Tone Bowitz, i Oslo 4. samling i VFL-pulje 3 Hva skal vi snakke om? Vurdering for læring i Osloskolen VFL-pulje 3

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Utdanningsdirektoratet vår saksbehandler: Ida Large og Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: ila@udir.no,tsa@udir.no vår dato: 21.12.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Alle private grunnskoler i Nord-Trøndelag Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/1958 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje

Detaljer

@ Utdanningsdirektoratet

@ Utdanningsdirektoratet @ Utdanningsdirektoratet V~r saksbehandler: Ida large og Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: ila @udir, tsa@udir.no vår dato: 21.12.2010 Deres dato: vår refe ranse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Vurdering for læring 5. samling for pulje 5 - dag og 24. november 2015

Vurdering for læring 5. samling for pulje 5 - dag og 24. november 2015 Vurdering for læring 5. samling for pulje 5 - dag 2 23. og 24. november 2015 Dag 2 Sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktvurdering 08.30 09.00 Sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktvurdering

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Oppsummering av underveisrapporter i pulje 4

Oppsummering av underveisrapporter i pulje 4 Vurdering for læring 2010-2014 Oppsummering av underveisrapporter i pulje 4 (kommunale og private skoler) Utdanningsdirektoratet 2014 Innledning Fylkesmannsembetene har utarbeidet oppsummeringer av underveisrapportene

Detaljer

Vurdering for læring 6. samling for pulje og 15. mars 2016

Vurdering for læring 6. samling for pulje og 15. mars 2016 Vurdering for læring 6. samling for pulje 5 14. og 15. mars 2016 Tilbakemeldinger fra 5. samling Dag 1 Kl. 10.00 11.00 Program mandag 14. mars Kl. 11.00 11.15 Kl. 11.15 13.00 Kl. 13.00 14.00 Videre spredning

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 2 10. april 2015 10. april Program for dag 2, første samling pulje 6 Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 11.00 (inkl. pause) Kl. 11.00 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl.

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Samling for ressurspersoner pulje 2 28. og 29. mars 2011 Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse Mål for samlingen Få økt innsikt i forskning om vurdering

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Målgruppene i vår kompetanseplan «Løfter vi lærerne, løfter vi elevene..» (Strategi for videregående

Detaljer

Sluttrapport: Vurdering for læring - pulje 6

Sluttrapport: Vurdering for læring - pulje 6 Sluttrapport: Vurdering for læring - pulje 6 1. OM SLUTTRAPPORTEN Sluttrapporten skal fylles ut av ressurspersonen i satsingen i samarbeid med skoleeier. Spørsmålene dekker de punktene Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering?

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Fra teori til praksis Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Varaordfører Sven Olsen Haugesund kommune 08.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 God vurdering? Hvordan? Skoleeier? Budsjettramme

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 4 Utdanningsdirektoratet 11.12.2012 Avdeling for vurdering Siv H. Lindstrøm, Hedda B. Huse, Trude Saltvedt, Dag Johannes Sunde, Reidunn Aarre

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Første samling for ressursperson og annen representant fra skoleeiere i pulje 4 Avdeling for vurdering Siv H. Lindstrøm, Hedda B. Huse, Trude Saltvedt, Dag Johannes Sunde,

Detaljer

Individvurdering i skolen

Individvurdering i skolen Individvurdering i skolen Utdanningsforbundets policydokument www.utdanningsforbundet.no Individvurdering i skolen Utdanningsforbundet mener at formålet med vurdering må være å fremme læring og utvikling

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring Vår saksbehandler: Anne Husby og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23301436 ahu@udir.no, hbh@udir.no Vår dato: 21.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1396 Deres referanse: Fylkesmannen i Aust-Agder,

Detaljer

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015 Vurdering for læring 3. samling for pulje 5 dag 1 13. og 14. april 2015 Velkommen til 3. samling! Tilbakemeldinger fra 2. samling Mål for samlingen Deltakerne skal Dag 1: få økt innsikt i 2. og 3. prinsipp,

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2 e Utdanningsdirektoratet vår saksbeha ndler: Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: trude.saltvedt@utdann lngsdirektoratet.no vår dato: 1S.10.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Elevvurdering i skolen. Utdanningsforbundets politikk.

Elevvurdering i skolen. Utdanningsforbundets politikk. Elevvurdering i skolen Utdanningsforbundets politikk www.utdanningsforbundet.no 2 www.utdanningsforbundet.no Skal fremme læring og utvikling Utdanningsforbundet mener at formålet med vurdering må være

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår referanse: 2016/2041 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN:

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Om skolekonkurranser i Nordland

Om skolekonkurranser i Nordland Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon utarbeidet av koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 1 Fylkesutdanningssjefen har invitert de videregående skoler til å la elever få delta i yrkeskonkurranser

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

.2.ce_st-,v011-11b -)Yfii()

.2.ce_st-,v011-11b -)Yfii() Fylkesmannen i Oppland.2.ce_st-,v011-11b -)Yfii() ( Oppland fylkeskommune Fylkeshuset Serviceboks 2626 Lillehammer Deres referanse Var referanse Saksbehander Avdeling Dato 2010/292-0 633.0 BKT Birte Krøger

Detaljer

Ressursgruppe på alle skoler: Rektor 1-5 lærere (teamledere, personer som er en ressurs innen vurdering, evt. andre.)

Ressursgruppe på alle skoler: Rektor 1-5 lærere (teamledere, personer som er en ressurs innen vurdering, evt. andre.) 1 ORGANISERING, ROLLER OG ANSVARSFORDELING 1.1 Organisering Ressursgruppe kommune: Elfrid Boine leder ved seksjon undervisning Marit Buvik ressursperson, rådgiver ved seksjon undervisning Ressursskoler:

Detaljer

Hvordan forebygge klager på formelt grunnlag? Slik gjør vi det på Lynghaug skole. Innlegg på eksamenskurs i Bergen kommune v/rektor Frode Nilsen.

Hvordan forebygge klager på formelt grunnlag? Slik gjør vi det på Lynghaug skole. Innlegg på eksamenskurs i Bergen kommune v/rektor Frode Nilsen. Hvordan forebygge klager på formelt grunnlag? Slik gjør vi det på Lynghaug skole. Innlegg på eksamenskurs i Bergen kommune v/rektor Frode Nilsen. Frode Nilsen 1. desember 1. desember 2010 2010 Arbeidet

Detaljer

Vurdering for læring 5. samling for pulje 7 - dag september 2017

Vurdering for læring 5. samling for pulje 7 - dag september 2017 Vurdering for læring 5. samling for pulje 7 - dag 2 22. september 2017 Mål for dagen Økt forståelse for sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktvurdering En liten påminnelse Many people talk

Detaljer

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Oslo kommune v/ Tonje Hellstrøm, Utdanningsadministrasjonen Siv Lande, rektor Bjørnsletta skole Osloskolen 2014:

Detaljer

Kunnskapsløftet og vurdering

Kunnskapsløftet og vurdering Kunnskapsløftet og vurdering Vivi Bjelke og Ida Large Regional konferanse Kristiansand 26-27.04.2007 Situasjonen i grunnopplæringen Forskning, utredninger og undersøkelser sier: Skolen har et høyt aktivitetsnivå

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Velkommen. til fagdag om. Vurdering. i videregående opplæring. 23. november 2017 Jarlsberg Konferansesenter AS

Velkommen. til fagdag om. Vurdering. i videregående opplæring. 23. november 2017 Jarlsberg Konferansesenter AS Velkommen til fagdag om Vurdering i videregående opplæring 23. november 2017 Jarlsberg Konferansesenter AS Program 09:00 Velkommen / Regelverksgjennomgang Hanne Torgersen, Fylkesmannen 0945 Underveisvurdering

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjonal satsing på vurdering for læring(2010 2017) Langsiktig og planlagt satsing på kompetanseutvikling i vurdering for læring Oppsummering av sluttrapporter fra pulje 5 Innledning Fylkesmannsembetene

Detaljer

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen Oppvekst- og utdanningsavdelinga Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen 2015 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Forskrift til opplæringsloven kapittel 3....

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Hva skal skoleeier gjøre før neste samling?

Hva skal skoleeier gjøre før neste samling? Hva skjer nå? Hva skal skoleeier gjøre før neste samling? Velge ut ressursperson Frist før første samling i Udir i april Begynne planleggingen for deltakelse i satsingen i samarbeid med deltakerskolene/vo/ppt

Detaljer