Buskerud fylkeskommune Skoleeiers plan for. februar juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud fylkeskommune Skoleeiers plan for. februar 2011 - juni 2012"

Transkript

1 Buskerud fylkeskommune Skoleeiers plan for Nasjjonall satsiing - Vurderiing for llæriing februar juni 2012 Pr

2 Høsten 2010 fikk fylkeskommunene invitasjon fra Udir (Udir, 2010) om deltagelse i den nasjonale satsingen Vurdering for læring fra våren Fylkeskommunene skulle som hovedregel delta med 5 skoler og 3 lærebedrifter. Fra Buskerud fylkeskommune valgte vi bevisst å inkludere så mange som mulig av skoler og lærebedrifter i denne satsingen. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunnen for den brede satsing i Buskerud fylkeskommune Organisering Deltagere i satsingen Roller og ansvar Nettverk Utviklingsområder Utviklingsområder skoleeier Utviklingsområder i skolene Utviklingsområder på lærebedriftsnivå Mål og tiltak Mål og tiltak hos skoleeier Mål og tiltak i skolene Mål og tiltak på lærebedriftsnivå Finansiering Utfordringer Lenkesamling til dokumenter det er henvist til i planen Vedlegg ( lagt ved som egne dokumenter) Rammer for kompetanseutvikling i læringsstøttende vurdering, aug Skolenes/AIs vurderingsressurser per Vurdering for læring. Satsingsområder i skolenes styringsdokument, per

3 1 Bakgrunnen for den brede satsing i Buskerud fylkeskommune Til denne nasjonale satsingen har vi i Buskerud fylkeskommune bevisst inkludert alle våre skoler inkludert AI og opplæringskontorer/ større bedrifter som vi samarbeider med. Begrunnelsen er at vurderingsarbeid i skole og bedrift har vært vektlagt fra skoleeier helt siden starten på Kunnskapsløftet. Målsettinger og forventede aktiviteter i den nasjonale satsningen føyer seg inn i skoleeiers allerede planlagte kompetansestrategi og andre tiltak. I Buskerud fylkeskommune har vi blant annet utarbeidet og politisk vedtatt Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune (Buskerud fylkeskommune, 2009) Denne synliggjør en helhetstenking i forhold til opplæring både i skole og bedrift. Med bakgrunn i denne planen er øvrige kompetansehevingsplaner utarbeidet. Dette gjelder blant annet Helhetlig plan for fag- og yrkesopplæringen (Buskerud fylkeskommune, 2010) Rammer for kompetanseutvikling i læringsstøttende vurdering (vedlegg 1) synliggjør og dokumenterer skoleeiers målsetting, organisering og begrunnelser for satsingen på læringsstøttende vurdering.. Fylkesutdanningssjefen er opptatt av å se helhet og sammenheng mellom ulike satsingsområder når det gjelder vurdering for læring, læreplanarbeid, pedagogisk IKT og tilpasset opplæring. Kompetansen hos lærere og instruktører skal utvikles gjennom nettverk, instruktøropplæring erfaringsdeling og arbeid lokalt på den enkelte skole /opplæringskontor/bedrift. God utvikling av praksis i vurdering for læring skal nå ut til samtlige lærere på skolene og til instruktører i bedriftsopplæringen. I Buskerud fylkeskommune ble det etablert yrkesfaglige nettverk ved innføringen av Kunnskapsløftet. Hvert nettverk har en nettverksleder med ressurs, føringer og oppfølging fra fylkesutdanningssjefen gjennom en nettverkskoordinator. Det er etablert en nettverksgruppe for hvert utdanningsprogram. Nettverksgruppene består av: Nettverksleder, ledere for utdanningsprogrammet /fagområdet på hver skole, representanter for opplæringskontor og bedrifter og representant for utdanningsavdelingen/ fagopplæringsseksjonen innenfor fagområdet. Nettverksgruppene arrangerer samlinger for lærere og skoleledere samt for instruktører/ faglig ledere i lærebedriftene og prøvenemndsmedlemmer. Ved alle skoler ble det høsten 2010 med utgangspunkt i skolenes utdanningsprogram utpekt vurderingsressurser blant skolens lærere og mellomledere. Disse skal ha en sentral rolle i forbindelse med videreutviklingen av skolens praksis rundt vurdering for læring. Den enkelte skole definerer sin gruppes mandat lokalt. 3

4 Gjennom yrkesfaglige nettverk, instruktøropplæring og vurderingsressurser på skolene vil vi fortsette fokuset på vurderingsarbeidet. Den nasjonale satsingen Vurdering for læring bekrefter det arbeidet som allerede er gjort og motiverer for videre innsats. Dette er hovedarenaene. I tillegg er læringsstøttende vurdering tema i forum for IKT-piloter, fagnettverkene for studieforberedende utdanningsprogram og i videreutdanningen IKT i læring og vurdering der 30 lærere og skoleledere deltar. 2 Organisering 2.1 Deltagere i satsingen Skoleeier: Buskerud fylkeskommune Skoleeiers ressurspersoner er Sigrun Bergseth og Ingunn Ek Pedersen. Begge er tilsatt i utdanningsavdelingen. I tillegg vil Utdanningsavdelingens medarbeidere som er involvert i vurderingsarbeid bli trukket med i utviklingsarbeidet.. Skolenivå: Følgende skoler / arbeidsinstitutt deltar i satsingen. Skole / arbeidsinstitutt Type skole Antall elever * Arbeidsinstituttet (AI) Arbeidsinstituttet er et lærested for ungdom i Ca Buskerud videregående skoles alder. Drammen vgs Stud forb skole med noe yrkesfag Ca 1200 Eiker vgs Stud forb skole med noe yrkesfag Ca 380 Gol vgs Kombinert vg skole Ca 380 Hønefoss vgs Kombinert vg. skole med hovedvekt på yrkesfag Ca 850 Kongsberg vgs Kombinert vg skole Ca 1200 Lier vgs Yrkesfaglig vg skole Ca 480 Numedal vgs Kombinert vg skole Ca 120 Ringerike vgs Stud forb skole med noe yrkesfag Ca 770 Rosthaug vgs Kombinert vg skole Ca 580 Røyken vgs Kombinert vg skole Ca 740 StHallvard vgs Stud forb skole med noe yrkesfag Ca 700 Ål vgs Yrkesfaglig vg skole Ca 260 Åssiden vgs Kombinert vg. skole med hovedvekt på yrkesfag Ca 1200 *I ca-elevtall inngår ordinære elever i vg opplæring samt elever ved OPUS Skolenes vurderingsressurser (Se vedlegg 2) er sentrale ved den enkelte skole i forhold til satsingen på læringsstøttende vurdering. Rollen til vurderingsressursene er å planlegge, gjennomføre og evaluere skolens utviklingsarbeid knyttet til elevvurdering. Den enkelte skole skal selv ha avklart mandatet til sine vurderingsressurser lokalt. Mandatet følges opp av skoleeier. Fylkesutdanningssjefen har arrangert felles samlinger for skolenes vurderingsressurser. Kompetanseutvikling samtidig som det har blitt lagt vekt på erfaringsdeling har blitt godt mottatt av deltakerne. Dette ønsker fylkesutdanningssjefen å videreføre i den nasjonale satsingen. 4

5 Lærebedriftsnivå: Satsingen vil primært foregå via de yrkesfaglige nettverkene for å sikre helhet og sammenheng i hele opplæringsløpet. Fylkesutdanningssjefen mener dette vil være med på å videreutvikle en helhetlig vurderingskultur som på sikt vil komme alle instruktører til gode. Instruktøropplæring i regi av fylkeskommunen og i samarbeid med opplæringskontor/større bedrifter vil støtte opp om dette arbeidet. Yrkesfaglige nettverk: Utdanningsprogram Nettverksleder Byggfag Morten Christian Nilsen Design og håndverk / formgiving Marit Lønningdal Elektrofag Henry T. Tangen Helse og sosialfag Lise Frodesen, Ragnhild Popperud, Live Mugaas Medier og kommunikasjon Randi Aarskaug Naturbruk Oddvar Skråmestø Restaurant og matfag Asle Nerhagen Service og samferdsel Helen Fosso og Tone F. Lundbye Teknikk og industriell produksjon Kjell Teksle Oversikt opplæringskontor Navn på opplæringskontor og større bedrifter Opplæringskontor for industribedrifter i Buskerud Senter for opplæring i Anleggsgartnerfag (SOA) EL-fagenes Opplæringskontor (ELFOB) Kommunens opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB) Opplæringskontor for bygghåndverksfagene i Buskerud (OBU) Opplæringskontor for Hotell, Service og Næringsmiddelfag i Buskerud Opplæringskontor Logistikk og Transport Vestfold, Telemark og Buskerud Opplæringskontoret for Anlegg- og bergfagene Buskerud, Vestfold og Telemark Treringen Buskerud/Vestfold Bauda-konsernets opplæringskontor for bilfag Verfag's Opplæringskontor Tverrfaglig opplæringskontor for Numedal Bilbransjens Opplæringskontor i Buskerud Opplæringskontoret for Byggfag og anleggsteknikk i TVB Frisørfagets opplæringskontor i Buskerud. Norske skog, Follum Södra Cell, tofte K-tec Fylkesutdanningssjefen vektlegger at arbeidet med den nasjonale satsingen også skal komme lærebedrifter som ikke fremgår av denne oversikten til gode gjennom en generell satsing på videreutvikling av god vurderingspraksis hos den enkelte instruktør. 5

6 Mandat Mandatet til de yrkesfaglige nettverkene er å bidra til helhetlig fag- og yrkesopplæring ved å skape fellesarenaer for kompetanseutvikling. Dette kan knyttes til prosjekt til fordypning læreplananalyse inkludert grunnleggende ferdigheter med vekt på felles forståelse mellom skole og bedrift vurdering og dokumentasjon faglig etterutdanning (f eks hospiteringsordninger) aktuelle utviklingsområder på bestilling fra FUS (f eks IKT i faga) Fag og yrkesopplæringa omtales som helhetlig løp for å understreke likeverdet, helheten og muligheter for fleksibilitet. 2.2 Roller og ansvar Skoleeiernivå - Fylkesutdanningssjefen ved ressurspersonene Etterspør og følger opp informasjon om skolenes og lærebedriftens arbeid med utvikling av god vurderingspraksis. Legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsdeling gjennom skolering av aktuelle målgrupper og i nettverkene. Pådrivere for fremdrift i utviklingsarbeidet hos de lokalt involverte. Ressurspersonene bistår i forhold til kompetanseutvikling og arbeid i nettverkene Skole Skolens ledelse i samarbeid med skolens vurderingsressurser Sørger for framdrift i utviklingsarbeidet ved skolen Legger til rette for erfaringsdeling for lærere. Etterspør og følger opp informasjon om skolens vurderingspraksis. Lærere og skoleledere skal delta aktivt på samlinger på tvers av skolene for å dele erfaringer og delta i kompetanseutvikling. Opplæringskontor/lærebedrift Opplæringskontor og lærebedrifter skal gjennom arbeidet i nettverkene kunne delta aktivt i erfaringsdeling og kompetanseutvikling i vurdering. Instruktørkurs i regi av fylkeskommunen og i samarbeid med opplæringskontorene/ større bedrifter vil også være viktige og nødvendige tiltak for at god vurderingspraksis skal videreutvikles hos den enkelte instruktør. 2.3 Nettverk Fra skoleeier er det etablert en rekke nettverk som vil være naturlige å benytte i denne satsingen. 6

7 Skoleeiernivå Nettverket med skolenes vurderingsressurser, Nettverk med alle de yrkesfaglige nettverksgruppene Internt nettverk i utdanningsavdelingen ( eksamensseksjonen, fagopplæringsseksjonen, inntaksseksjonen, kompetanse- og pedagogisk seksjon og stab) Skoleeier vil legge til rette for ulike tiltak som sikrer retning på vurderingsarbeidet.. Skole Skolens vurderingsressursgruppe Eventuelt andre nettverk som skolen internt etablerer. Opplæringskontor/lærebedrift Yrkesfaglige nettverksgrupper Intern gruppe i utdanningsavdelingen med representanter fra alle seksjoner/stab. 3 Utviklingsområder 3.1 Utviklingsområder skoleeier I skoleeiers handlingsprogram har læringsstøttende vurdering vært synlig som et sentralt utviklingsområde: Prosessmål Mål 3 et læringsfremmende og inkluderende miljø der alle skal oppleve mestring gjennom tilpasset opplæring og læringsstøttende vurdering. 3.2 Utviklingsområder i skolene Skolene har i sine plandokumenter formulerte sine egne målsettinger ut fra hvor de står i forhold til utviklingen av skolens vurderingspraksis. Dette er gjengitt i vedlegg 3, Vurdering for læring Satsingsområder i skolenes styringsdokument, per Utviklingsområder på lærebedriftsnivå Med fokus på det helhetlige løpet i fag- og yrkesopplæringen videreføres det arbeidet vi allerede har startet. De yrkesfaglige nettverkene arbeider blant annet med læreplananalyse og vurderingskriterier, jf punkt 1 i prinsipper for god underveisvurdering - elev / lærling skal forstå hva de skal lære og hva det forventes av dem. Skoleeier har bidratt til utvikling av verktøyet som er et verktøy til bruk i underveisvurdering og dokumentasjonsarbeid. Dette var et resultat av lærebedriftenes ønske om et verktøy som erstattet opplæringsboka. Det bidrar til gode tilbakemeldinger og fremovermeldinger som gis i dialogen mellom lærer / instruktør og elev / lærling. Verktøyet vil også være nyttig når den lærende skal gjøre egenvurdering / refleksjon av sin læring, jf pkt 4 i prinsipper for god underveisvurdering 7

8 - elev og lærling er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Vi har også sett at blir. no er et egnet verktøy i prosjekt til fordypning, og som er med på å binde skole og bedriftsopplæringen sammen gjennom en fellesforståelse av opplæringsløpet og læreplanens innhold Skolene er pålagt å bruke blir.no i faget prosjekt til fordypning, og opplæringskontor og enkeltbedrifter tilbys dette verktøyet til bruk i sin opplæring. Dette er ikke til hinder for at noen opplæringskontor og enkeltbedrifter kan velge å bruke andre vurderingsverktøy som f.eks bransjen har utviklet. Erfaringene er imidlertid at mange bedrifter velger å bruke blir.no nettopp fordi elevene kjenner det fra skolen, og bedriften gjerne har blitt kjent med det gjennom prosjekt til fordypning. 9. og 10.mars 2011 var nettverksledere yrkesfaglige nettverk, daglig leder i opplæringskontor / store bedrifter, yrkesopplæringsnemnda og representanter fra utdanningsavdelingen samlet. Tema var vurdering for læring og nettverkssamarbeid. Hæge Nore fra høgskolen i Akershus var foredragsholder første dag. Det var tydelig tilbakemelding om at nettverkene er en viktig arena for arbeidet med den nasjonale satsingen knyttet til fag- og yrkesopplæringen. Nettverkene meldte inn følgende som naturlig å jobbe videre med knyttet til Vurdering for læring. - Arbeid med læreplaner og vurderingskriterier - Felles forståelse mellom bedrift og skole knyttet til begreper - Opplæring av instruktører og lærere på fellesarenaer - Bruke verktøy i vurderingsarbeidet, f eks blir.no - Erfaringsdeling i nettverk Hvert nettverk har noe ulikt utgangspunkt i forhold til hvor det er naturlig å fortsette vurderingsarbeidet. Dette henger blant annet sammen med hvor tett samarbeidet mellom skole og bedrift var før etableringen av de yrkesfaglige nettverksgruppene. Noen hadde allerede etablerte møteplasser f.eks i regi av opplæringskontor. 4 Mål og tiltak 4.1 Mål og tiltak hos skoleeier Hovedmål: Legge til rette for at skoleeier, skoler og lærebedrifter kan videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål. 8

9 Videreutvikle en mer læringsstøttende vurderingspraksis med utgangspunkt i kvalitetskjennetegnene for god vurderingspraksis, som bygger på fire sentrale prinsipper for god underveisvurdering: Elever og lærlinger lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen får råd om hvordan de kan forbedre seg er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Delmål: Skape en felles forståelse om hva læringsstøttende vurdering innebærer Bidra til en felles vurderings- og læringskultur på skolene og i lærebedriftene i Buskerud fylkeskommune Bidra til mer felles vurderingspraksis innenfor fag og uavhengig av fag Knytte arbeidet med læringsstøttende vurdering sammen med lokalt læreplanarbeid (kriterieutforming), pedagogisk IKT og tilpasset opplæring Tydeliggjøre sammenhenger mellom underveisvurdering og sluttvurdering Implementere vurderings- og dokumentasjonssystemet blir.no i prosjekt til fordypning på skolene Tilby lærebedriftene kompetanseheving i vurdering og dokumentasjon og bruk av blir.no som vurderings- og dokumentasjonssystem. Vurdere sammenhengen mellom vurdering og dokumentasjon Tidsramme Februar 2011 juni 2012 Skoleeier har allerede gjennomført følgende tiltak samling for vurderingsressursene ved de videregående skolene. Lars Helle fra universitetet i Stavanger innleid som foredragsholder. Dette er regnet som oppstartssamlingen samling for vurderingsressursene ved de videregående skolene. Kari Smith fra universitetet i Bergen innleid som foredragsholder. 9. og 10.mars 2011 var nettverksledere yrkesfaglige nettverk, daglig leder i opplæringskontor / store bedrifter, yrkesopplæringsnemnda og representanter fra utdanningsavdelingen samlet. Tema var vurdering for læring og nettverkssamarbeid. Hæge Nore fra høgskolen i Akershus var foredragsholder første dag. 19.mai 2011 eget møte med nettverkslederne hvor hovedtema er Vurdering for læring og videre arbeid i nettverkene Instruktørkurs tilbys kontinuerlig Tiltak som nevnt overfor vil skje kontinuerlig i perioden. Detaljer er ikke på plass. Dette skyldes blant annet ønske om og behovet for gode prosesser hvor alle involverte i satsingen får mulighet til å påvirke innhold og videre fremdrift. Internt i utdanningsavdelingen satses det på aktiviteter slik at vi alle fremstår som omforente i fh til vurdering for læring i møter med skoler / opplæringskontor / lærebedrifter. 9

10 Etablere en egen vurderingsgruppe med representanter fra flere seksjoner : 2 fra Kompetanse og pedagogisk seksjon (ressurspersonene SB og IEP), 1 fra Fagopplæringsseksjonen, 1 fra Eksamensseksjonen og 1 fra Staben Mål og tiltak i skolene Her vil det være ulike mål og tiltak ved den enkelte skole/ai. Mye av det skolene er i gang med inneværende skoleår vil videreutvikles neste skoleår. Gjennom kartleggingsundersøkelsen og resultat av årets elevundersøkelse får skolene synliggjort områder de vil videreutvikle. Skolenes planlegging for kommende skoleår skjer også etter 1.april, vedlagte tabell (Vedlegg 3) med skolenes satsing på vurdering for læring vil derfor ikke gi et komplett bilde av det skolene vil prioritere å arbeide med kommende skoleår. 4.3 Mål og tiltak på lærebedriftsnivå Suksesskriterier på dette området: Godt samarbeid mellom skole og bedriftsopplæring gjennom samarbeidet i nettverkene Tydelig vektlegging av vurdering for læring i opplæringen av instruktører Opplæringskontor / lærebedrifter / instruktører deltar på samlinger og nettverksmøter. Tydelig rolleavklaring Omforent forståelse i alle seksjoner i utdanningsavdelingen Tiltak: Samling i regi av nettverkene for lærere og instruktører Fokus på vurdering for læring Samlinger for nettverksgruppene i regi av fylkesutdanningssjefen v/ ressurspersonene Vurdering for læring skal være tema på kurs for instruktører og lærebedrifter Bruke vurderingsverktøy f.eks blir.no Utdanningsavdelingens medarbeidere deltar på ulike arenaer 5 Finansiering Midler via den nasjonale satsningen: kr Egenfinansiering: kr og personalressurs (60 70%) Administrasjon: personalressurs Midlene vil benyttes til samlinger med kompetanseutvikling og erfaringsdeling der fokuset er utvikling av god praksis i vurdering for læring. For å stimulere til læring i nettverkene vil det settes av midler til aktiviteter som fører til bevisstgjøring og læring, som vil føre til videreutvikling av den gode vurderingspraksis. 6 Utfordringer For alle nivå er det noen felles utfordringer: - få forståelse for hva vurdering for læring er - få utviklet en god delingskultur som bidrar til læring og utvikling. Ikke nok bare med setthørt -forstått / omsatt i handling er vel så viktig. På alle nivåer vil tid til deltakelse på tiltak samt tid til lokalt utviklingsarbeid være en utfordring. 10

11 Skoleeiernivå Få utviklet en helhetlig forståelse av begrepet vurdering for læring i hele utdanningsavdelingen. Det vil bidra til utvikling av god vurderingspraksis på andre nivå. Skole Skolenes arbeid med videreutviklingen av en felles praksis innen vurdering for læring er en prosess som vil ta tid, og utfordre skolene på holde fokus oppe over tid. Få videreutviklet vurderingspraksisen hos alle lærerne. Bedriftsnivå Skoleeiers styringsrett er langt mer begrense overfor lærebedriftene kontra skolene. Motivasjon for deltakelse vil derfor være viktige faktorer. Få utviklet kompetansen hos alle instruktører / lærebedrifter. Prioritere aktivitet i de nettverk hvor sentrale aktører for dette deltar. Lenkesamling til dokumenter det er henvist til i planen Buskerud fylkeskommune. (2009, September). KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune. Hentet mars 30., 2011 fra Buskerud fylkeskommune. (2010, August). Vedlegg kompetansehevingsplan for helhetlig fagog yrkesopplæring i Buskerud fylkeskommune Tiltak Hentet mars 30., 2011 fra Udir. (2010, Oktober 15.). Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2. Hentet mars 30, 2011 fra onsbrev%20vfl%20pulje%202.pdf Vedlegg ( lagt ved som egne dokumenter) 1. Rammer for kompetanseutvikling i læringsstøttende vurdering, aug Skolenes/AIs vurderingsressurser per Vurdering for læring. Satsingsområder i skolenes styringsdokument, per

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt

Detaljer

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Utdanningsavdelingen Arbeider sammen på tvers av seksjoner for helhetlig fagog yrkesopplæring til beste for elever og lærlinger/

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2 e Utdanningsdirektoratet vår saksbeha ndler: Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: trude.saltvedt@utdann lngsdirektoratet.no vår dato: 1S.10.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Buskerud fylkeskommunes sluttrapport Nasjonal satsing på vurdering for læring September 2012

Buskerud fylkeskommunes sluttrapport Nasjonal satsing på vurdering for læring September 2012 1 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommunes sluttrapport Nasjonal satsing på vurdering for læring 2011-2012 September 2012 1. Innledning Skoleeiers plan har vært retningsgivende

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar 2012 Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur

Detaljer

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Vår dato: 23.11.2012 Vår referanse: 2012/5682 Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Dette dokumentet inneholder informasjon om planer og

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Grunnlagsdokument. Satsingen Vurdering for læring 2010-2014

Grunnlagsdokument. Satsingen Vurdering for læring 2010-2014 Grunnlagsdokument Satsingen Vurdering for læring 2010-2014 Side 2 av 7 Innledning Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hvilke prinsipper som ligger til grunn for den nasjonale satsingen Vurdering

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

@ Utdanningsdirektoratet

@ Utdanningsdirektoratet @ Utdanningsdirektoratet V~r saksbehandler: Ida large og Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: ila @udir, tsa@udir.no vår dato: 21.12.2010 Deres dato: vår refe ranse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 UTDANNING Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober

Detaljer

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf. 22 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 02.03.2015 Deres dato: Vår referanse: 2014/1731 Deres referanse: Til ressurspersoner for skoleeiere i

Detaljer

Bakgrunn for Kunnskapsløftet

Bakgrunn for Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet Bakgrunn for Kunnskapsløftet Internasjonale undersøkelser viste at norske elever hadde dårlige faglige resultater i forhold til de ressursene vi bruker på utdanning i Norge Store forskjeller

Detaljer

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE 1 pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE Organisering og lokal forankring Ressursperson i Meløy Meløy kommune Marit Buvik Marit.Buvik@meloy.kommune.no Ekstern ressurs i nettverket Universitetet i Nordland

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Satsinga Vurdering for læring

Satsinga Vurdering for læring Satsinga Vurdering for læring Møte med skoleeigarar i pulje 3 Utdanningsdirektoratet 13.12.2011 Avdeling for vurdering Siv H. Lindstrøm - Dag Johannes Sunde - Trude S. Wille Anne Husby - Hedda B. Huse

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Samling for ressurspersoner 9. og 10. september 2010 Anne Husby, Dag Johannes Sunde, Hedda. B. Huse, Ida Large, Trude Saltvedt Presentasjonsrunde Navn, kommune, arbeidssted

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Vurdering for læring Skoleeiers plan Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 0. Innledning... 3 1. Organisering... 4 2. Utviklingsområder... 6 3. Mål... 7 4. Tiltak... 8 5. Utfordringer...

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Velkommen, pulje 6! 9. februar Skoleeiermøte Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 11.30 Kaffe, te og rundstykker Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD 0. Innledning... 2 1. Organisering... 2 2. Utviklingsområder... 4 3. Mål... 5 4. Tiltak... 5 5. Utfordringer... 7 6. Finansiering...

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING 2012/2013 HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING Mosvik skole Inderøy kommune Målsetting Mosvik skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med læring som

Detaljer

Tiltaksplan årig oppfølging av prøvenemndene i perioden

Tiltaksplan årig oppfølging av prøvenemndene i perioden Tiltaksplan 2016-2019 4-årig oppfølging av prøvenemndene i perioden 1.1.2016-31.12.2019 Tiltaksplanen følger opp foreslåtte tiltak i Plan for pedagogisk kompetanseutvikling for videregående opplæring og

Detaljer

Vurdering for læring Vest-Agder fylkeskommune. Skoleeier som prosessleder. Hvordan skape arenaer for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling?

Vurdering for læring Vest-Agder fylkeskommune. Skoleeier som prosessleder. Hvordan skape arenaer for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling? Vurdering for læring Vest-Agder fylkeskommune Skoleeier som prosessleder. Hvordan skape arenaer for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling? Vest-Agder fylkeskommune: 10 videregående skoler + SMI-skole Ca.

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Alle private grunnskoler i Nord-Trøndelag Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/1958 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei DELTAKELSE I PROSJEKT "VURDERING FOR LÆRING" Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

.2.ce_st-,v011-11b -)Yfii()

.2.ce_st-,v011-11b -)Yfii() Fylkesmannen i Oppland.2.ce_st-,v011-11b -)Yfii() ( Oppland fylkeskommune Fylkeshuset Serviceboks 2626 Lillehammer Deres referanse Var referanse Saksbehander Avdeling Dato 2010/292-0 633.0 BKT Birte Krøger

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Vurdering for læring Andre samling for pulje 6 9. og 10. september 2015

Vurdering for læring Andre samling for pulje 6 9. og 10. september 2015 Vurdering for læring Andre samling for pulje 6 9. og 10. september 2015 Velkommen til 2. samling! Mål for samlingen Deltakerne skal: få økt forståelse for prinsipp 1 (elevene forstår hva de skal lære og

Detaljer

Innledning. For å medvirke til å nå disse mål, har virksomhetsplanen følgende mål:

Innledning. For å medvirke til å nå disse mål, har virksomhetsplanen følgende mål: Virksomhetsplan Skedsmo videregående skole 2014 1 Innledning. I et overordnet perspektiv handler kvalitet i skolen om at tre viktig forutsetninger må være tilstede, pedagogikk, struktur og kultur. Mens

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Arbeidet med kvalitetssikring- RKV

Arbeidet med kvalitetssikring- RKV Arbeidet med kvalitetssikring- RKV VO-gruppas medlemmer kommer fra følgende 7 fylkeskommuner og Oslo kommune Akershus fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune Oslo

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 VISJON: Utvikling for framtida Foto: Trym Ivar Bergsmo HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon. Elevene skal få en helhetlig

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring Vår saksbehandler: Anne Husby og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23301436 ahu@udir.no, hbh@udir.no Vår dato: 21.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1396 Deres referanse: Fylkesmannen i Aust-Agder,

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Utdanningsdirektoratet vår saksbehandler: Ida Large og Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: ila@udir.no,tsa@udir.no vår dato: 21.12.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016 Vurdering for læring Første samling for pulje 7, dag 1 12. mai 2016 Velkommen til pulje 7! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering - Satsingen Vurdering for læring - Nasjonale prøver,

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale satsingen Vurdering for læring - pulje 4

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale satsingen Vurdering for læring - pulje 4 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no og hbh@udir.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/5682 Deres referanse:

Detaljer

EVA-KL 2012 - sluttrapporter

EVA-KL 2012 - sluttrapporter EVA-KL 2012 - sluttrapporter NIFU og ILS 2012: Sluttrapport om forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen (FIRE) Nordlandsforskning 2012: Sluttrapport om sammenhengen

Detaljer

Rekruttering industri Hallingdal

Rekruttering industri Hallingdal Rekruttering industri Hallingdal Et arbeidsområde i: Industriløftet i Hallingdal DBC Næringshage og Hallingindustrien tok sammen med Norsk industri og NHO Buskerud initiativ til tettere samarbeid mellom

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015 Vurdering for læring 3. samling for pulje 5 dag 1 13. og 14. april 2015 Velkommen til 3. samling! Tilbakemeldinger fra 2. samling Mål for samlingen Deltakerne skal Dag 1: få økt innsikt i 2. og 3. prinsipp,

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Spredning av VFL i Troms fylkeskommune. Keilin A. Jacobsen og Oddvar Magnussen Gardermoen 16. april 2012

Spredning av VFL i Troms fylkeskommune. Keilin A. Jacobsen og Oddvar Magnussen Gardermoen 16. april 2012 Spredning av VFL i Troms fylkeskommune Keilin A. Jacobsen og Oddvar Magnussen Gardermoen 16. april 2012 1 VFL prosjektet i Troms Skoler som deltar har jobbet godt OK var med på oppstartsamlingen OK har

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Ungdomstrinn i utvikling Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Sør-Trøndelag To UH-institusjoner Pulje 1: 18 skoler Pulje 2: 20 (+ 2) skoler Pulje 3 : 24 skoler 25 kommuner Så, hva

Detaljer

Handlingsplan for «Vurdering for læring»

Handlingsplan for «Vurdering for læring» Handlingsplan for «Vurdering for læring» Skoleåret 2012/2013 Halsa skole, Meløy kommune Målsetting: Halsa skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med

Detaljer

3. samling for ressurspersoner Pulje september 2013

3. samling for ressurspersoner Pulje september 2013 3. samling for ressurspersoner Pulje 4 16.-17. september 2013 Mål for samlingen Deltakerne skal: få økt innsikt i prinsipp 2 og 3 (tilbakemeldinger) og konkrete tips og ideer til hvordan arbeidet med dette

Detaljer

Mål og tiltaksplan 2008-2012 Fannefjord videregående skole

Mål og tiltaksplan 2008-2012 Fannefjord videregående skole Mål og tiltaksplan 2008-2012 Fannefjord videregående skole TILTAK 2008-2009 Elevdeltakelse Mål 1 Tiltak Ansvarlig Når Måloppnåelse Målretta bruk av Måloppnåelse dataverktøy i alle fag Høst Videreutvikle

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Åge Risdal Rådgiver. Enhet for elev og lærlingvurdering. Utdanningsdirektoratet Frå 15. Juni 2004. Jobbet tidligere i: SUOA/Eksamenssekretariatet og

Åge Risdal Rådgiver. Enhet for elev og lærlingvurdering. Utdanningsdirektoratet Frå 15. Juni 2004. Jobbet tidligere i: SUOA/Eksamenssekretariatet og . januar 5 Åge Risdal Rådgiver Enhet for elev og lærlingvurdering Utdanningsdirektoratet Frå 5. Juni 4 Jobbet tidligere i: SUOA/Eksamenssekretariatet og. januar 5 Direktør Petter Skarheim Organisasjonsog

Detaljer

BEDRE LÆRING. Strategiplan 2014-2018

BEDRE LÆRING. Strategiplan 2014-2018 BEDRE LÆRING Strategiplan 2014-2018 INNHOLD 1. Forord 2. Skoleeierrollen 3. Skolen i samfunnet 4. Profesjonell skoleledelse 5. Profesjonell undervisning 6. Profesjonell fag- og yrkesopplæring 7. Videreføring

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Hedmark 2. Hvordan VFL ble koblet opp til hverdagen

Detaljer

Vurdering for læring 6. samling for pulje og 17. januar 2017

Vurdering for læring 6. samling for pulje og 17. januar 2017 Vurdering for læring 6. samling for pulje 6 16. og 17. januar 2017 Satsingen Vurdering for læring (2010 2018) Målsetting: Å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor har Ny GIV slått an? Hvilke valg har vi gjort? Hvor er vi nå? Hva tenker vi videre?

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Hva er SRY og faglige råd?

Hva er SRY og faglige råd? Hva er SRY og faglige råd? Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de ni faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. Marion Dahl Schjelderup 1 Partsamarbeidet i fag-

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Kompetanseplan for pedagogisk personale. Kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark 2016-2018

Kompetanseplan for pedagogisk personale. Kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark 2016-2018 Kompetanseplan for pedagogisk personale Kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark 2016-2018 Kompetanseplan for pedagogisk personale 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Forankring og ambisjoner...

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering?

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Fra teori til praksis Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Varaordfører Sven Olsen Haugesund kommune 08.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 God vurdering? Hvordan? Skoleeier? Budsjettramme

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta. tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013

RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta. tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013 RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013 Prosjektbeskrivelse søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2013 Bakgrunn RSK Vest-Finnmark er et

Detaljer