Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015."

Transkript

1 Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet gitt Utdanningsdirektoratet flere oppdrag. Ett av disse er å videreføre utprøvingen av hospiteringsordninger som seks fylker gjennomførte Hospiteringsordningen er også et viktig tiltak i den nylig fremlagte Meld. St. 20 ( ) På rett vei. I FAFOs rapport «Hospitering i fagopplæringen. Evaluering av forsøksordninger i seks fylker»(2012) foreligger resultatene fra utprøvingen i I denne utprøvingen har alle utdanningsprogram, med unntak av medier og kommunikasjon og naturbruk deltatt. Her fremgår det at hospitantene som har deltatt er meget positive og har opplevd stort faglig utbytte" Buskerud fylkeskommune var med i forsøksperioden innenfor bygg og anleggsteknikk og service og samferdsel og har høstet gode erfaringer. Det er bred enighet blant alle parter i Buskerud om videreutvikling av hospiteringsordninger. Formål: Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: " Hovedformålet med hospitering er å utvikle/oppdatere programfaglærere, fellesfaglærere og instruktører/faglige ledere og bidra til å gjøre fag- og yrkesopplæring enda bedre. Videre ønsker direktoratet at dette skal øke samarbeidet skole arbeidsliv og bidra til å se opplæringen i et sammenhengende fireårig løp. På bakgrunn av erfaringene fra utprøvingen som ble gjennomført , ser vi at samarbeidet mellom skole og arbeidsliv har blitt bedre. Dette har resultert i at det har blitt enklere å utplassere elever og vi ser en tendens til at bedriftene er mer positive til å ta imot lærlinger. Denne videreføringen av hospiteringsordningen skal fortsatt ha fokus på og: eget programområde/utdanningsprogram. ige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet arbeidsliv og se opplæringen i et fireårig løp 1

2 Det gis også mulighet for at fylkene kan involvere fellesfaglærere i hospiteringsordningen, og se dette i sammenheng med NyGIV/FYR (fellesfag, yrkesretting og relevans). Derfor kan hospiteringsordningen også ha fokus på og: es kompetanse i å yrkesrette og gjøre opplæringen relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette skal skje i samspill med programfaglærere ved skolen og om mulig sammen med instruktører og faglige ledere i bedrift. Direktoratet oppfordrer fylkene til å utvikle gode eksempler på undervisningsopplegg som kan deles og benyttes i eget fylke, via nettverk og nettsteder" Videre står det: "I forbindelse med oppfølging av samfunnskontrakten ga Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet flere oppdrag som innebærer invitasjoner til fylkeskommunene. I tillegg til denne invitasjonen om videreføring av hospiteringsordningen, er det en invitasjon om å prøve ut alternativer på Vg3-nivå for elever som ikke får læreplass. Den tredje invitasjonen omhandler å prøve ut vekslingsmodeller. Disse invitasjonene er sendt fylkeskommunene i egne brev. Det kan likevel være aktuelt å se disse i sammenheng" Buskerud fylkeskommune har intensjon om å se disse i sammenheng. Referansegruppa i Buskerud fylkeskommune som fulgte prosjektet i utprøvingsperioden, oppsummerte i sitt siste møte med: "Hospitering er primært et kompetanseutviklingstiltak med flere spin-off effekter, f. eks flere læreplasser. Enighet om at hospitering betyr å besøke en annen arbeidsplass. Kompetanseutvikling er det sentrale spesielt for yrkesfaglærere.. For å øke relevans og yrkesretting er vår hovedstrategi at det må lages fellesarenaer mellom programfaglærerne og fellesfaglærere på egen skole. Når det gjelder fellesfaglærerne bør det starte med et tettere samarbeid med programfaglærerne og besøk i skolens verksteder. Ses i sammenheng med FYR-prosjektet" " Hospiteringen må ses i sammenheng med Samfunnskontrakten" I ettertid har opplæringskontor vært tydelig på at det også er viktig med hospitering for fellesfaglærerne slik at FYR-prosjektet ikke blir bare en "skolegreie". Referansegruppa i utprøvingsperioden hadde følgende representasjon. Noen personendringer. Fredrik Svendsen, NHO og leder av Y-nemnda Morten Chr. Nilsen, nettverksleder avdelingsleder BAT, Åssiden vgs. Anne K. Eggen Lervik, Hovedorganisasjonen Virke Marit Gislesen, Skolenes landsforbund Thom Jambak, Utdanningsforbundet Sigrun Bergseth, Utdanningsavdelingen Ingunn Ek Pedersen, Utdanningsavdelingen(prosjektansvarlig) 2

3 Organisering og forankring. Referansegruppa i Buskerud fylkeskommune i prosjektperioden fremhevet disse suksessfaktorer: God forankring hos deltakende aktører. Involvert skoleledelse. God planlegging. God informasjonsflyt mellom de sentrale aktørene Gjensidig forpliktelse for deltakerne og oppfølging inn i egne organisasjoner. Forutsigbare rammebetingelser og finansiering. Gode koblingspunkter til andre påløpende prosjekter i Buskerud med overlappende eller tilgrensende interesseområder, slik at man kan sikre helhet, felles retning og kunnskapsoverføring. Ulike prosjekter og utviklingsarbeid skal støtte opp om hverandre og sammenhengen mellom kvantitet (flere lærlinger som fullfører og består) og kvalitetsutviklingsarbeidet er en viktig del av dette arbeidet. Fylkesutdanningssjefen vil se mulighetene i hospiteringsordningene også i sammenheng med blant annet "Aksjon lærebedrift", Ny GIV/FYR, prosjekt til fordypning og bruken av det ekstra lærlingtilskuddet Utdanningsavdelingen opplever at flere ulike bedrifter deltar på instruktøropplæring fordi de har behov for å rekruttere arbeidskraft. Gjennom deltakelse på instruktøropplæring skapes bevissthet rundt hva det vil si å fremstå som en attraktiv lærebedrift, og hvordan samarbeid med skolen og deltakelse i hospiteringsordninger kan bidra å heve statusen til yrkesfagene og dermed dekke fremtidens behov for arbeidskraft. Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune er organisert med fire seksjoner (eksamensseksjonen, inntaksseksjonen, fagopplæringsseksjonen, kompetanse- og pedagogisk seksjon) og en stab. Samlet har utdanningsavdelingen ansvar for å koordinere alle pedagogiske utviklingsområder og se disse i et sammenhengende helhetlig løp. Hospiteringsordningen i Buskerud ledes fra utdanningsavdelingen av en koordinator fra kompetanse- og pedagogisk seksjon. Gjennom tett samarbeid med øvrige seksjoner, skole og bedrift bl. a gjennom nettverk, mener fylkesutdanningssjefen hospitering både kan bidra til kompetanseutvikling for hospitanten, økt kvalitet i opplæringen, tettere samarbeid skole og bedrift og rekruttering av flere læreplasser(kvantitet) det kortsiktige og det langsiktige perspektivet. Hospiteringsordninger ser ut til å dekke et behov for kompetanseutvikling spesielt hos yrkesfaglærerne som de ikke har funnet gjennom videreutdanningstilbudet. Samtidig vil det kunne gi fellesfaglærerne god innsikt i yrkesfagene og styrke arbeidet med yrkesretting/relevans i fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram. Opplæringskontorene er tett på FYR-prosjektet i Buskerud. Foruten faglig påfyll og tettere samarbeid med næringslivet, opplevde lærerne også å bli bedre på karriereveiledning- de lærte mer om hvilke muligheter elevene har. 3

4 Hospitering i fag- og yrkesopplæringen er også forankret/ omtalt i: Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram I Fylkestingets vedtak om Kunnskapsskolen i juni 2012 I prosjektplanen for NY GIV/ FYR-prosjektet Buskerud fylkeskommunes Tilstandsrapport 2011/2012: Forankring av vedlagte prosjektskisse med budsjett er gjort i møte i Yrkesopplæringsnemnda 3.mai 2013 og i informasjons- og drøftingsmøte mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver 8.mai Fylkesutdanningssjefen opplever at bruk av referansegruppe er et viktig grep for å sikre sammenheng med øvrige tiltak, fellesforståelse, felles ansvar og retning på ulike tiltak. Tillitsvalgte, KS, NHO og Virke lokalt, yrkesopplæringsnemnda, skole og opplæringskontor blir deltakere i referansegruppa. I tillegg deltar ressurspersoner fra utdanningsavdelingen (spesielt fagopplæringsseksjonen og kompetanse- og pedagogisk seksjon). Referansegruppa vil ha spesielt fokus på: - Overordnet ansvar i forhold til planer - Løfte frem de gode eksemplene - Referansegruppa veileder og ser til at måloppnåelse blir nådd. - Veilede på bruk av evt. gjenstående midler - Bidra til god spredning - Få orientering om status - Bidra i forhold til gjennomføring. I tiltaksplanen er det satt av god tid til planlegging. Hvordan og hvor lang tid som må brukes avhenger blant annet av hvor etablert samarbeidet mellom skole og bedrift allerede er. Utdanningsavdelingen vil tilstrebe et særlig tett samarbeid med opplæringskontorene i utviklingen av varige hospiteringsordninger. Erfaringene fra prosjektutprøvingen viser at opplæringskontorene er viktige døråpnere og samarbeidspartnere for å planlegge relevante og gjennomførbare hospiteringsopplegg for både lærer og instruktør. Fylkesutdanningssjefen ønsker gode prosesser i forhold til hvilke fag/ fagområder som skal prioriteres i første omgang, og det er ønskelig å lage en plan for hospitering som synliggjør satsing på fag/ bransjer flere år fremover - knytta opp mot mål- og utviklingssamtalene. Rapportering og evaluering Fylkene skal sende direktoratet en rapport som beskriver aktivitet og bruk av tildelte midler etter følgende frister: rapporteres 1. februar og bruk av midler 2015 rapporteres 1. januar ) 4

5 I forbindelse med disse rapporteringene lages det også sak til Yrkesopplæringsnemnda og Hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune hvor evaluering av perioden inngår. Erfaringsspredning. Foruten å delta på de arenaer Utdanningsdirektoratet initierer for spredning av erfaringer, vil Fylkesutdanningssjefen vektlegge deling i nettverk mellom skole og bedrift, på skolene og i bedriftene. Buskerud fylkeskommunes ulike nettverk har sterk lederforankring, og er etablert i samarbeid med blant annet Fylkesutdanningssjefens utvidede ledergruppe.( rektorene m.fl). Deling via nettsteder vil også være aktuelt. Resultat og kvalitetskjennetegn når er målet nådd. Kriterier/perspektiv Tegn på god praksis Elevene opplever at Opplæringen i fagene er relevant for elevene fellesfagene og programfagene 1 gir relevant Opplæringen i skolen er relevant for elevene i arbeidet i bedrift opplæring i yrket de har Fellesfagene er relevante for elevene i arbeidet i valgt, opplever opplæringen fremtidig yrke som profesjonell og får godt Det er god sammenheng mellom programfagene og utbytte av fellesfagene praksisopplæringen. Hospiteringen er forankret i kompetansemålene i læreplanen. Lærerne opplever kompetanseutvikling i hospiteringsperioden som de tar i bruk i undervisningen Skolene og bedriftene samarbeider godt i prosjekt til fordypning og overgang til læreplass Flere elever har fått læreplass våren i Vg2. Programfaglærere og fellesfaglærere utvikler egen praksis og tar i bruk ny kunnskap. Fellesfaglærere og programfaglærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen Opplæringen integrerer kompetansemål fra fellesfag og programfag Lærerne har til sammen kompetanse for å sikre elevene en yrkesrelevant opplæring Skolen samarbeider med bedrifter om utplassering av elever ut fra kompetansemålene Skolen samarbeider med bedrifter om hospiteringsordninger for kompetanseheving av lærere Skole og bedrift vurderer jevnlig opplæringen som grunnlag for utviklingstiltak. Skole og bedrift har felles møtearenaer for planlegging og utvikling av hospiteringsordninger og andre kompetanseutviklingstiltak. Skolen og bedriften i samarbeid med utdanningsavdelingen har god dialog om elevenes faglige utvikling- praktisk og teoretisk og overgang til læreplass. God sammenheng mellom elevenes ønsker om læreplass og bedriftenes behov. 5

6 Økonomi Primært vil hovedmodellen være et tilskudd til bedrift/ skole som sender hospitaner. For skolene skal dette primært gå til å dekke vikarutgifter. Prosjektperioden viste ikke uventet at det var viktig for lærerne at elevene var godt ivaretatt når de var borte. Dette skal også dekke andre utgifter for eksempel reiseutgifter og deltakelse på regionale og nasjonale arenaer for erfaringsspredning. Det legges opp til en dagsats på 3000 kroner. Inntil per hospitant. Dette betyr midler til gjennomføring av 250 hospiteringsdager Finansieringsordningen fungerte godt i prosjektperioden, den var forutsigbar og lite ressurskrevende å administrere. Buskerud fylkeskommune praktiserer utbetaling av økonomisk støtte når hospiteringsperioden er avsluttet. Det vurderes en tilskuddsordning til opplæringskontor som bidrar i tilrettelegging av hospiteringsperioder. Fylkesutdanningssjefen ønsker også i videreutviklingen av hospiteringsordninger å sette fokus på hvordan dette kan planlegges og gjennomføres med mindre bruk av økonomiske ressurser. Vi har fått gode eksempler på dette gjennom prosjektperioden. Forslag til budsjett for skoleåret 2013/2014: Totalt tildeles det fylkene 10 millioner i 2013, 5 millioner i 2014 og 4 millioner i 2015, med forbehold om budsjettprosessen videre. Buskerud fylkeskommune tildeles kroner i I tillegg har vi avsatt kroner av egne midler. Formål faglærernes kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i andre fag innen eget programområde/utdanningsprogram. den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet. Beløp i kr yrkesrette og gjøre opplæringen relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette skal skje i samspill med programfaglærere ved skolen og om mulig sammen med instruktører og faglige ledere i bedrift. Direktoratet oppfordrer fylkene til å utvikle gode eksempler på undervisningsopplegg som kan deles og benyttes i eget fylke, via nettverk og nettsteder. arbeidsliv og se opplæringen i et fireårig løp

7 Foreløpig tiltaksplan. Fase 1: Juni 2013 september2013: Avklaringsperiode Kartlegge behov for kompetanseheving gjennom bedriften som læringsarena. Kartleggingen gjelder lærerne innenfor programfagene og fellesfaglærere. Involvere opplæringskontor Kartlegging av hva bedriftene kan tilby i forbindelse med hospiteringsordninger. Kartlegge bedriftenes behov for skolen som læringsarena. Utvikling av modeller og avtaler Prioritering av utdanningsprogram og bedrifter. Fase 2: September 2013 desember 2013 Planlegging og oppstart av hospiteringsopplegg skoleåret 2013/2014 Fase 3: Januar 2014 juni 2014 Gjennomføre og evaluere hospitering skoleåret 2013/2014. Lage budsjett og planlegge hospitering skoleåret 2014/2015. Avsluttende kommentarer Hospitering sprer om seg å tas godt i mot hos mange aktører. Lærerne opplever hospitering som mindre omfattende enn videreutdanning, men med stort læringsutbytte. Deltakelsen i prosjektperioden har vist at god planlegging allikevel kan medføre at hospiteringen tar noen omveier mot målet. Fortsatt vil veien blir til mens vi går det handler om tett samarbeid mellom alle aktører og ha blikk for mulighetene! 7

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus 1. Deltakere i nettverkene HiAk har koordinert to nettverk. Førstelektor Hæge Nore har fungert som nettverksleder for begge nettverkene. Fra høgskolens

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer