Prosjektplan forsering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan forsering"

Transkript

1 Prosjektplan forsering Eiker

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet Hovedmål Delmål Organisering Ansvarsforhold Forseringsskolene i Eikerprosjektet Organisering Organisering av prosjektgruppen Organisering av faglig samarbeid, undervisning og vurdering Organisering for ungdomsskoleelevene Rammer og økonomi Tidsrammer Økonomi/prosjektmidler Gjennomføringsplan Rapportering og gjennomføring Rapportering Evaluering Erfaringsutveksling og spredning i fylket

3 1. Bakgrunn Hovedutvalget for utdanningssektoren, BFK, vedtok at det settes i gang et forseringsprosjekt for å utvikle muligheter for elever på ungdomstrinnet til å ta fag på videregående nivå. Prosjektperioden er skoleårene /2013 og 2013/14. Bakgrunnen for vedtaket er at det i Forskrift til opplæringsloven 1.14, hvor det står at elever med tilstrekkelig kompetanse i faget kan følge opplæringen på videregående nivå, i blant annet matematikk og norsk. Elevene skal i de aktuelle fagene vurderes på begge nivå. Saken omhandles også i Meld. St. 22 ( ) Motivasjon Mestring Muligheter 5.5 De høyest presterende elevene. Det presiseres her at prinsippet om tilpasset opplæring skal gjelde for alle elever, også de høyt presterende. 1.1 Forseringsprosjektet i Buskerud. Forseringsprosjetet i Buskerud gis tre underprosjekter, knyttet til henholdsvis Drammen videregående skole, Ringerike videregående skole og Eiker videregående skole, og aktuelle kommuner/ungdomsskoler. Prosjektperioden er i skoleårene /2013 og 2013/2014. Fra skoleåret /13 vil Drammen videregående skole, Eiker videregående skole og Ringerike videregående skole tilby samarbeidende ungdomsskoler forsering i fagene matematikk og/eller engelsk. Nettverksrådgiverne knyttet til regionene er prosjektledere i de tre underprosjektene. 2. Mål for prosjektet 2.1 Hovedmål 2.2 Delmål Elever som er spesielt faglig dyktige, selvstendige og modne får mulighet til å forsere skolegangen i matematikk eller engelsk, og kan derved få økt motivasjon og læringsglede. Utarbeide metoder og systemer for forsering av fag og for samarbeid mellom skoleslagene, slik at alle elever i Eikerbygdene som har forutsetninger for å ta fag på høyere nivå får forsere i matematikk eller engelsk, når prosjektperioden er over. Bruke erfaringene som er gjort i de tre forseringsprosjektene i Buskerud, til å bidra til at flere elever i fylket får tilbud om forsering fra høsten 2014 Gjøre erfaringer med at elever tar fag på høyere nivå Forseringen skal forankres i ledelsen i videregående skole og i ungdomsskolene og prosjektet skal utarbeide en modell for samarbeid om gjennomføring av forsering. Prosjektet skal føre til tett fagsamarbeid mellom skoleslagene, og det skal utarbeides et årshjul for samarbeid på faglærernivå. Det skal i størst mulig grad legge til rette for at elevene skal ha mulighet til å fortsette med forsering når de kommer til den videregående skole. 3

4 3. Organisering 3.1 Ansvarsforhold Prosjekteier: Fylkesutdanningssjefen i Buskerud fylkeskommune. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er rådgiverkoordinator Liv-Marie Bakka. Prosjektleder, Eiker: Nettverksrådgiver for Midtfylket, Nina Grønningsæter 3.2 Forseringsskolene i Eikerprosjektet I Eiker prosjektet deltar følgende kommuner og skoler: Buskerud fylkeskommune: Eiker videregående skole Nedre Eiker kommune: Veiavangen ungdomsskole, Eknes ungdomsskole og Kilingrud ungdomsskole Øvre Eiker kommune: Hokksund ungdomsskole, (Vestfossen ungdomsskole og Skotselv ungdomsskole) Veiavangen ungdomsskole deltar i prosjektet med lærere og elever skoleåret /13. Eknes ungdomsskole har to elever som deltar via Veiavangen ungdomsskole dette året. De resterende skolene har lærere som følger prosjektet skoleåret /13, og ønsker å delta med elever i skoleåret 2013/ Organisering Organisering av prosjektgruppen Det er opprettet en prosjektgruppe med representanter fra Nedre og Øvre Eiker, Eiker videregående skole, Veiavangen ungdomsskole og Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune: Utdanningsavdelingen: Nina Grønningsæter, nettverksrådgiver Eiker videregående skole: Hanne Kristensen, mellomleder Nedre Eiker kommune: Veiavangen ungdomsskole: Anne May Falch Brænden Skoleetaten: Arne Mørk Øvre Eiker kommune: Skoleetaten: Knut Otto Bermingrud Organisering av faglig samarbeid, undervisning og vurdering Faggruppene Matematikk: Eiker videregående skole: Tor Egil Rødahl Veiavangen ungdomsskole: Marianne Letmolie Eknes ungdomsskole: Jan Bråten Killingrud ungdomsskole: Runi Hilden Hokksund ungdomsskole: Jorid Bjørnstad Engelsk: Eiker videregående skole: Helle Øhren Nordset Veiavangen ungdomsskole: Hayley Grimmer Jensen 4

5 Eknes ungdomsskole: Hilde Høivik Hokksund ungdomsskole: Gard Karlsnes Faglærer i matematikk og faglærer i engelsk fra Eiker videregående skole har hovedansvaret for undervisningsopplegg for sitt fag. Faglærer i fagene på ungdomsskolene har ansvar for undervisningen av ungdomsskoleelevene etter den videregående skoles opplegg. Faglærere på ungdomsskolen får tilgang til faglærer på videregående sitt fag på It s learning. Faglærer på ungdomsskolen gjennomfører prøver med ungdomsskoleelevene, samtidig som elevene på videregående har prøver. Faglærerne på videregående skole og ungdomsskolene har samarbeidsmøter ca. 4 ganger årlig, hvor tema er fagstoff, metoder og vurdering Organisering for ungdomsskoleelevene Elever som er generelt faglig dyktige, har karakteren 5 eller bedre i faget, som er selvstendige og reflekterte, informeres om muligheten til å ta fag på høyere nivå. Interesserte, aktuelle elever med foresatte inviteres til et orienteringsmøte på den videregående skolen. Eleven søker deretter om å få delta i forsering, hvis han/hun er interessert. Elevene skrives inn som delkurselev på Eiker videregående skole ved skolestart, men får opplæringen i faget på egen skole. Elevene har prøver på egen skole samme dag som elevene på videregående har samme prøve. Elevene får tilbud om å delta på fagdag/timer på Eiker videregående skole noen ganger i året. Eleven får standpunktkarakter i faget. Hvis elevene trekkes ut til eksamen i forseringsfaget, tar de eksamen på den videregående skolen. Karakter i forseringsfaget, standpunkt og evt. eksamenskarakter føres på elevens vitnemål først når eleven er skrevet inn på videregående. Elevene følger samtidig undervisningen på 10. trinn, får standpunktvurdering og eventuelt eksamen fra 10. trinn. Det utstedes vanlig vitnemål fra ungdomsskolen som er grunnlag for inntak til videregående opplæring. Når eleven begynner på Vg1 kan han velge mellom: Å forsere videre i løpet ved å ta forseringsfaget på Vg2-nivå og deretter eventuelt på Vg3-nivå Å ta forseringsfaget på nytt på Vg1-nivå for å forbedre karakteren Å forsere i et annet fag på Vg 2, for eksempel Internasjonal engelsk 4. Rammer og økonomi 4.1 Tidsramme Prosjektets oppstart: Januar Prosjektet avsluttes: Juni 2014 våren 2013, erfaringsutveksling mellom prosjektene i Buskerud fylkeskommune våren 2014, erfaringsutveksling mellom prosjektene i Buskerud fylkeskommune høsten 2013, evalueringsrapport sendes utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering 5

6 høst våren 2014 eventuelt spredningsarbeid for implementering av forsering i hele Buskerud fylkeskommune basert på den politiske vurderingen våren 2014, evalueringsrapport sendes utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering 4.2 Økonomi/prosjektmidler Buskerud fylkeskommune: Prosjektet dekkes innenfor utdanningsavdelingens budsjett og har en total ramme på kr. fordelt over prosjektperioden slik: : kr til forprosjekt, oppstart, samlinger, gjennomføring høsten 2013: kr til gjennomføring (våren 2013 og høst 2013) og spredning 2014: kr til gjennomføring våren 2014, avslutning og erfaringsdeling Faglærere på videregående skole får kr i godtgjøring for arbeidet med forsering, de skal ha ansvaret for de deltagende ungdomsskoleelevene, deres undervisningsopplegg, vurdering og eventuelt eksamen, og samarbeide med faglærere i ungdomsskolen. Fylkeskommunen vil også låne ut PCer til elevene som deltar, samt lærebøker og annet undervisningsmateriell. Kommunene: Kommunene dekker egne utgifter til forseringsprosjektet. 5. Gjennomføringsplan Hendelse Dato Hensikt Resultat/gjennomført Ansvar Oppstart, Kick off Innføring i forsering, erfaringer fra andre fylker. Gj: ja. Deltagerne fikk innspill og ideer. Idemyldring regionsvis Nettverksrådgiverne Samarbeidsmøte Forsering Eiker Påmelding skoler som skal ha med elever Eiker vgs, skoleetaten i kommunene og ungdomsskolene skulle drøfte gjennomføring av Forsering Eiker April Skolene avklarer om de vil starte med elever dette skoleåret Gj: ja Alle positive til forsering. Ulikt om skolene følte at de hadde elever til forsering og ressurser til gjennomføring /13. Eiker vgs skisserte en mulighet for at de som ikke kom i gang med elever dette året, kan delta med lærere for å forberede elevdeltagelse 2013/14. Gj: ja Veiavangen ungdomsskole tilbyr forsering i matematikk og engelsk /13 Eknes ungdomsskole, Killingrud ungdomsskole og Hokksund Prosjektleder Skoleansvarlig i kommunene, rektor/ledelse på skolene 6

7 Informasjonsmøte Foresatte/elev Veiavangen ungdomsskole Søknad om forsering Frist 8. juni Faggruppene møtes Oppstart med elever Gi foresatte og elever et godt innblikk i hva forsering er, og hvilke muligheter det gir. Juni 1012 August Prosjektgruppemøter August + to til Elever søker om å forsere i matematikk eller engelsk Faggrupper matematikk og engelsk møtes for komme i gang med samrbeidet Forseringselevene får sitt første møte på Eiker vgs. Får låne PC Følge opp prosjektet ungdomsskole deltar med lærere. Gj: ja Positivt møte, med interesserte elever og foresatte. Det deltok også to elever fra Eknes ungdomsskole Gj: Ja Påmelding matematikk: 8 elever, hvorav 6 fra Veiavangen og 2 fra Eknes. Engelsk: 3 elever fra Veiavangen Matematikk: Gjennomført Ungdomsskolelærer fikk PC-program. Engelsk: møtet gjennomført pr telefon. Mellomleder, Veiavangen us Prosjektleder Mellomleder Veiavangen Lærer vgs og us. Prosjektleder, faggruppene Prosjektleder Fagsamarbeid Ny runde med påmelding ungdomsskoleelever Forseringselevene, veien videre Erfarings og evalueringskonferanse Høst Vår 2013 Vår Vår Vår Fagstoff Metode Vurdering Elevenes møter på Eiker vgs Flere skoler får med elever Avklare videre forsering De tre delprosjektene deler sine erfaringer og evaluerer med tanke på neste års forsering Faglærere Prosjektleder Prosjektgruppa Rektor vgs Prosjektlederne 7

8 6. Rapportering og evaluering 6.1 Rapportering I løpet av prosjektperioden vil prosjektleder rapportere til utdanningsavdelingen, Buskerud fylkeskommune, ved Liv-Marie Bakka, om forseringsprosessen og erfaringer gjort så langt. Rapportering vil skje i desember og mai i prosjektperioden. 6.2 Evaluering Prosjektet evalueres juni 2013 og juni 2014 av prosjektgruppene. Evalueringen samles av prosjektlederne i en rapport som sendes utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering. 7. Erfaringsutveksling og spredning i fylket Et av hovedmålene for prosjektet (se punkt 2.1) er å gi økt kunnskap og erfaring om forsering slik at man i løpet av prosjektperioden kan videreføre denne kunnskapen til andre regioner i fylket. Målet er at alle elever i Buskerud fylkeskommune som har forutsetninger for dette, på sikt skal få tilbud om forsering. Det vil derfor arrangeres erfaringskonferanser to ganger i løpet av prosjektperioden der alle de tre forseringsprosjektene samarbeider og deltar. Erfaringskonferanse våren 2013 for delprosjektene. Erfaringskonferanse varen 2014 for hele fylket, med mål om at flere skal starte forsering. 8

2012-14. Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen

2012-14. Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen Prosjektplan forsering Ringeriksregion -14 Ringeriksregionen Prosjektplan forsering. En del av elevene i Ringeriksregionen skal fra høsten få muligheten til å ta fag på høyere nivå i matematikk (1T). Prosjektet

Detaljer

Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune

Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune Forseringsprosjektet i Buskerud Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn s 3 1.1 Opplæringsloven s 3 1.2 Vedtak om forsøk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland Innhold 1.0 BAGRUNN...

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Versjon 5.10.2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET 3 1.3 MÅLGRUPPE 4 1.4 RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING 5 2.1 ORGANISASJONSKART FASE 2 5 2.2 OVERSIKTSKART

Detaljer

MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND

MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE EE MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND Mestring Motivasjon - Måloppnåelse Frafallsforebygging i grunnopplæringen - Prosjektsamarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

Detaljer

i videregående skole Eksempelsamling

i videregående skole Eksempelsamling i videregående skole Eksempelsamling Innledning Rammene for gjennomføring av Ny GIV Overgangsprosjektet er videre i videregående opplæring enn på ungdomstrinnet, der Ny GIV-elever kan få tilbud om inntil

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen. 2013 og 2014. 2 Undertittel

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen. 2013 og 2014. 2 Undertittel Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 2 Undertittel Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 6 Vår dato Vår referanse 08.11.2012 2011/862-23 Utdanningsavdelingen 500 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Prosjektbeskrivelse Nettskolen Buskerud Prosjektperiode:

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Styrking av læringsmiljøet i Herøy

Styrking av læringsmiljøet i Herøy S L H -prosjektet Styrking av læringsmiljøet i Herøy 2013-2017 Versjon 3 Herøy kommune Side 2 INNHOLD Sammendrag... 4 Innledning... 6 Bakgrunn... 6 Formålsstruktur... 15 Strategier... 16 Mål og delmål...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRS- RAPPORT 2013

Skaper resultater gjennom samhandling BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRS- RAPPORT 2013 Skaper resultater gjennom samhandling BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRS- RAPPORT 2013 Innhold VIDEREGÅENDE OPPLÆRING... 3 UTVIKLINGSAVDELINGEN... 25 SAMFERDSEL... 37 ADMINISTRASJON OG SENTRALE TJENESTER... 48

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011

SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011 SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD:... 3 INNLEDNING... 4 A: OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL BARNESKOLE:...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer