LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14"

Transkript

1 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: enhetsleder.. seksjonsleder.

2 Innhold 1. LEDERAVTALEN Avtalens formål Parter Felles verdier og rammer Virkeområde Ledervurdering RESULTATAVTALE FOR 2013/ Felles resultatmål for alle skolene ENHETENS EGNE SATSNINGSOMRÅDER I 2013/ Resultatmål utover det som er stilt gjennom lederavtalen Organisatoriske, driftsmessige eller bygningsmessige forhold som kan påvirke resultatoppnåelsen 2013/ ENHETSLEDERS PERSONLIGE UTVIKLINGSMÅL FOR 2013/ Enhetsleders personlige utviklingsmål Hvilke programmer og opplæringstiltak ble gjennomført av enhetsleder i 2013/14? Hvilke programmer og opplæringstiltak planlegger enhetsleder å delta i 2013/14? ENHETENS BUDSJETT FOR 2013/

3 1. LEDERAVTALEN 1.1 Avtalens formål Lederavtalen avklarer felles resultatmål og resultatmål for tjenesteutvikling ved den enkelte enhet, samt hvilken støtte seksjonsleder skal gi for at målene nås. Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom beslutningsnivåene i kommunen. 1.2 Parter Lederavtalen inngås mellom enhetsleder og seksjonsleder. Seksjonsleder og enhetsleder drøfter årlige resultatkrav og vurderer måloppnåelse. 1.3 Felles verdier og rammer Felles verdier «Økt livskvalitet for Meløys befolkning» og seksjonens visjon «Lære for livet» preger organisasjonen i 2013/14. Rammene for lederavtalen ligger i kommunens planer og i seksjonsplanen for undervisning Lære for livet. De faglig/pedagogiske områdene er knyttet til seksjonsplanens målsettinger og tiltak innenfor valgte satsingsområder. 1.4 Virkeområde Felles verdier og føringer for ledere i Meløy kommune er forpliktende for alle enhetsledere og står ikke til drøfting. Dette gjelder også vedtatte kvalitetsstandarder for tjenesteområder. Forholdet mellom Meløy kommune som arbeidsgiver og den enkelte leder som arbeidstaker, reguleres av gjeldende lover, avtaleverk og retningslinjer for Meløy kommune og av den enkeltes tilsettingsbrev. Lederavtalen svekker ikke det rettsvern lederen har etter gjeldende lov- og avtaleverk. Dersom det i løpet av avtaleperioden skjer vesentlige endringer i avtalen som er gitt for en leders virksomhet, skal partene se på behovet for å justere lederavtalen. Rammene for lederavtalene og eventuelle endringer i disse skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. Lederavtalen er et offentlig dokument i henhold til offentlighetsloven med unntak av pkt. 4: enhetsleders personlige utviklingsmål. Lederavtalen skal gjøres kjent for organisasjonen, og skal danne grunnlag for enhetens virksomhetsplan. Den del av avtalen som gjelder enhetsleders personlige utviklingsmål kan imidlertid være et vedlegg til avtalen som ikke er offentlig. 1.5 Ledervurdering Følgende områder danner grunnlaget for ledervurdering i 2013/14: Sykefravær Budsjett/regnskap Medarbeidertilfredshet Årlige resultatmål (personalarbeid og faglig/pedagogisk oppgaver) I 2013/14 vil utviklingsarbeid og oppfølging av tidligere og nylig gjennomførte bruker- og medarbeider-undersøkelser ha hovedfokus. Ved vurdering av medarbeidertilfredshet inngår i tillegg til medarbeiderundersøkelser, referat fra medbestemmelses- og medvirkningsmøter. I tillegg til økonomirapportering og halvårsrapporteringer, danner dette grunnlaget for ledervurdering 2013/14. 3

4 2. RESULTATAVTALE FOR 2013/14 Er følgende oppgaver utført i 2013/14? Utarbeide årsplaner for enheten Utført Ikke utført Kommentar Halvårsrapporteringer Medarbeidersamtaler Medarbeiderundersøkelse HMS plan for enheten Vernerunden Månedlig økonomirapportering 2.1 Felles resultatmål for alle skolene Resultatmål 1 Mål for enheten Indikatorer Støtte Sykefravær Sykefraværet i Meløy skal reduseres til landsnivå. Enhetsleder skal forankre og prioritere arbeidsmiljøutvikling og sykefraværsarbeid. Innen utgangen av 2013/14 er nærværsfaktorer identifisert, styrket og utviklet fraværsrutiner etablert og praktiseres normer for fravær diskutert og implementert Få ned andel arbeidsrelatert sykefravær. Vi har et kompetent personale. Vi har et godt samarbeid med NAV med tanke på et inkluderende arbeidsliv. Vi har ofte folk til utprøving. Flere har fått fast jobb. Skolen har et aktivt velferds- og psykososialt arbeidsmiljø Gjennomførte oppfølgingssamtaler /dialogsamtaler ved sykefravær. Mange ansatte deltar på velferds- og psykososiale tiltak. Mange ansatte rapporterer om bruk av trimtiltak. Vi har folk til utprøving. Enhetsleder rapporterer om arbeid med sykefravær i halvårsrapporten. LOP og seksjonsleder undervisning bistår i sykefraværsoppfølging Sjekk ansattportalen for håndbøker og systemer, skjema til bruk. Tema på ledermøter i seksjonen. Enhetens egen sykefraværsstatistikk er et aktivt verktøy i arbeidet med å få ned sykefravær. 4

5 Resultatvurdering av lederavtalens felles resultatmål 1: Sykefravær Enhetsleders vurdering: Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen 1. Gjennomførte tiltak er: 2. Måloppnåelse for enheten er: Enhetsleders kommentarer til gjennomførte tiltak og oppnådde resultater: Seksjonsleders kommentar til gjennomførte tiltak og oppnådde resultater: Resultatmål 2 Mål for enheten Indikator Støtte Budsjettoppfølging Tilpasse driften av skolene til tildelt driftsramme Holde seg innenfor gitte økonomiske rammer. Driften tilpasset budsjettrammen Se på forholdet fleksible og faste rammer til bruk i skolen. Bedre oppfølgingen av retningslinjene for hvilke elever som skal ha skoleskyss. Arbeid med forholdet spesialundervisning / ordinær opplæring. Månedlig rapportering i ARENA Tilbakemelding i ARENA om eventuelle avvik i enheten. Støtte fra seksjonsleder og økonomienheten Tema på ledermøter Resultatvurdering av lederavtalens felles resultatmål 2: Budsjettoppfølging Enhetsleders vurdering: Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen 1. Gjennomførte tiltak er: 2. Måloppnåelse for enheten er: Enhetsleders kommentarer til gjennomførte tiltak og oppnådde resultater: Seksjonsleders kommentar til gjennomførte tiltak og oppnådde resultater: 5

6 Resultatmål 3 Mål for enheten Indikatorer Støtte Vurdering for læring (VFL) (Seksjonsplan pkt 6.1) Skolen har gode rutiner og planer for arbeidet med VFL Skolen har god vurderingspraksis i alle fag Skolen etablerer medbestemmelse og elevaktiv deltakelse i egen læring. Utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter slik at ferdighetene danner grunnlag for læring. Skolen har utarbeidet plan for VFL Skolen har utarbeidet milepælplan for gjennomføring av VFL skoleåret 2013/14. Skolen gjennomfører tiltak som er bestemt i skolens plan. Evaluering av skolens plan og lærernes arbeid knyttet til VFL. Elevene skal få tilbakemelding underveis- og framover vurdering. Prinsipper for god underveisvurdering synliggjøres i planlegging og i læringsarbeidet. Elevene medvirker gjennom å ha fokus på hvordan de skal lære selv. Elevene setter seg gradvis mål for egen opplæring. Elevene har strukturerte utviklingssamtaler med sin kontaktlærer. Spre kunnskap fra prosjektet Bedre vurderingspraksis deltakelse i prosjektet Vurdering for læring. Seksjonens satsing på VFL. Lærende nettverk. Kompetanseutvikling. Informasjon på om VFL. Seksjonens plakat for 4 viktige prinsipper for god underveisvurdering. Resultatvurdering av lederavtalens felles resultatmål 3: Vurdering for læring Enhetsleders vurdering: Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen 1. Gjennomførte tiltak er: 2. Måloppnåelse for enheten er: Enhetsleders kommentarer til gjennomførte tiltak og oppnådde resultater: Seksjonsleders kommentar til gjennomførte tiltak og oppnådde resultater: Resultatmål 4 Mål for enheten Indikator Støtte Grunnleggende ferdigheter lesing i alle fag (Seksjonsplan pkt 6.3) Grunnleggende Alle lærere har ansvar Elevene behersker ulike Tema på rektormøter. 6

7 ferdighet lesing som tema i felles pedagogiske møter. for lesing i alle fag. Alle lærere er leselesere. Lærere bruker ulike lesestrategier i sin opplæring for å skape motiverte elever. Elever og skole samarbeider om å stimulere til lesing. lesestrategier og er kjent med dem. Lesing i alle fag tema i møte med skole og hjem, foreldremøter, utviklingssamtaler. Kompetanseutvikling. Støtte: Lesetrappa Lesestrategier til bruk i skolen. Obligatoriske avsluttende prøver for innvandrere Test av læringsmål i læreplan for norsk og samfunnsskap for voksne innvandrere. Resultatene drøftes i personalmøter. Støtte: Seksjon undervisning Grunnleggende ferdighet lesing i alle fag. Resultatvurdering av lederavtalens felles resultatmål 4: Grunnleggende ferdigheter - Lesing i alle fag Enhetsleders vurdering: Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen 1. Gjennomførte tiltak er: 2. Måloppnåelse for enheten er: Enhetsleders kommentarer til gjennomførte tiltak og oppnådde resultater: Seksjonsleders kommentar til gjennomførte tiltak og oppnådde resultater: 7

8 3. ENHETENS EGNE SATSNINGSOMRÅDER I 2013/ Resultatmål utover det som er stilt gjennom lederavtalen Enhetens egne resultatmål for 2013 Indikator Støtte/samarbeidspartnere Påføres av den enkelte rektor i forkant av samtale. 3.2 Organisatoriske, driftsmessige eller bygningsmessige forhold som kan påvirke resultatoppnåelsen 2013/14 Forhold ved enheten som vil påvirke driften og arbeidet i 2013/14: 1. Økonomi for å oppdatere den digitale voksenopplæringa, som tilfredsstiller dagens nivå. 2. Omstilling Meløy voksenopplæringa med flere områder i voksenopplæringa, utfordringer i forhold til økonomi. 3. Dynamisk elevtilgang, nye elever gjennom hele året arbeidsinnvandring, flyktninger, familiegjenforening. Påføres i samtale med den enkelte rektor. 8

9 4. ENHETSLEDERS PERSONLIGE UTVIKLINGSMÅL FOR 2013/14 - Line Maruhn. (eget vedlegg unntatt offentlighet) 4.1 Enhetsleders personlige utviklingsmål. Drøftes med den enkelte leder. 1. Rektorskolen med oppstart høsten Hvilke programmer og opplæringstiltak ble gjennomført av enhetsleder i 2012/13? (Eksempelvis dialogmøter, strategisamling, lederopplæring etc) 4.3 Hvilke programmer og opplæringstiltak planlegger enhetsleder å delta i 2013/14? 5. ENHETENS BUDSJETT FOR 2013/14 Gjennomgang av budsjett i Arena på de ansvarsområdene den enkelte leder har. 9

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer