FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)"

Transkript

1 (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1

2 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres på en slik måte at den oppfattes som relevant for elevene. Yrkesretting er ikke noe nytt, men noe som lærere har gjort i alle år. Dette har man nå i de siste årene valgt å tydeliggjøre gjennom prosjektet Ny GIV, og delprosjektet FYR (fellesfag, yrkesretting og relevans). Noen sitater som utdyper hva som menes med yrkesretting og relevans: «Med yrkesretting av fellesfagene menes at fagstoff, læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisning i fellesfaget, i størst mulig grad skal ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Yrkesrettinga innebærer også å forklare hvordan kompetansen fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i opplæringen i programfagene og i yrkesutøvelsen innenfor relevante yrker. (Fagopplæring for framtiden, NOU 2008:18) Begrepet relevans benyttes ofte i sammenheng med begrepet yrkesretting, men det blir vanligvis forstått som bredere enn kun relevans knyttet til et fremtidig yrke. Relevans av undervisning og læring i et fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram omfatter det å benytte fagstoff, læringsmetoder, læringsarenaer og fagterminologi i undervisningen som har relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. I tillegg handler det om å ta utgangspunkt i elevens forståelse, erfaringer, ferdigheter og hva som kan gi eleven mestring, eller det kan knyttes til elevenes hverdag i dag og som voksen. Relevans vil dermed omhandle både yrkesfaglige tema og temaer som er felles for alle elever. Uansett er det viktig at relevansen av både fagene som helhet og det konkrete kompetansemålet man arbeider med, tydeliggjøres for elevene. (Kunnsakspsdepartementet: Overgangsprosjektet Yrkesretting og relevans) «I praksis vil yrkesretting bety å se kompetansemålene i det aktuelle fellesfaget i sammenheng med kompetansemålene i programfagene, og på grunnlag av dette innrette lærestoff og arbeidsmåter i fellesfagene inn mot yrkesfagene. Yrkesretting vil også innebære å samarbeide på tvers av fag om utvikling av de grunnleggende ferdighetene. Selv om vi i dette prosjektet tar utgangspunkt i fellesfagene, ser vi på tverrfaglig samarbeid som en viktig del av strategien for å lykkes med yrkesretting. Lærere i alle fag har et ansvar for å utvikle elevens grunnleggende ferdigheter, og det vil være nødvendig at fellesfaglærere samarbeider seg imellom, samtidig som de må samarbeide med lærerne i programfagene.» (Kunnsakspsdepartementet: Overgangsprosjektet Yrkesretting og relevans) 2

3 Forankring i lovverk mm Arbeidet med dette dokumentet er forankret i forskrift til opplæringsloven 1-3: «Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma.» og kan implementeres i skolens kjerneverdier på denne måten: Kunnskap om sammenheng mellom læreplanene i fellesfagene og programfagene Læringsglede for elevene i fag man opplever som relevante Ansvarlighet knyttet til å gi undervisningen et relevant innhold Respekt for at elevene har ulike interesser og behov Engasjement for å få til samarbeid som bidrar til yrkesrettet og relevant undervisning Formål At elevene på yrkesfag skal oppleve fellesfagene som relevante for deres framtidige yrkesliv og voksenliv Å hindre fravær og frafall. Å hjelpe lærerne ved Askim vgs i deres arbeid med å få til yrkesrettet og relevant undervisning for elevene. Tiltak og rutiner for skolens FYR-koordinator Aktivitet Være prosjektleder for energibua Følge opp FYR-gruppene på skolen Ansvar for FYR-rommet på Fronter Veilede lærere som skal legge ut undervisningsopplegg på ndla.no Revisjon av dette dokumentet Avtale med noen programfaglærere at de skal sende epost til fellesfaglærere hver uke hvor de forteller om hva de driver med, og vurdere effekten av dette på slutten av året. Tidspunkt/Oppfølging Oktober 2014 og juni hvert år etter dette Skoleslutt 3

4 Tiltak og rutiner for skolens ledelse Aktivitet Ansvar Tidspunkt/ Oppfølging Ta utgangspunkt i kjente/ønskede Fagledere/ Før sommerferien utdanningsprogram ved fordeling av de ulike yrkesfagklassene på fellesfaglærerne. Timeplanansvarlig Opprette en gruppe som skal jobbe med planlagt Rektor Før sommerferien bygging av energibu. Fastsette en FYR-ansvarlig for hvert programfag og hvert fellesfag på VG1. Denne personen skal delta i en FYR-gruppe hvis det er mulig. Opprette en FYR-mappe på Fronter for hvert utdanningsprogram. Orientere alle lærere om at filer som legges i FYRmappa skal har filnavn som inneholder initialene til forfatteren(e). Opprette FYR-grupper som har som formål å samarbeide om FYR for hver sin klasse. Det bør være en gruppe hvert yrkesfagprogram HO, BA, TP, EL og SS på VG1, gjerne også på VG2. I gruppa bør det være minst to programfaglærere og to fellesfaglærere. Fastsette tidspunkter for samarbeid for FYRgruppene. Det skal være minst fire møter i løpet av året som er organisert av ledelsen. Sette frist for når handlingsplan for gruppene skal leveres inn. Arrangere omvisning på verksteder og andre lokaler for fellesfaglærere. Fagledere/ Utdanningsleder Utdanningsleder Utdanningsleder Rektor Utdanningsleder Fagledere yrkesfag (eller før sommerferien) (eller før sommerferien) Plandager? 4

5 Tiltak og rutiner for FYR-gruppene Aktivitet Ansvar Tidspunkt/ Oppfølging Velge en gruppeleder og en sekretær. Gruppa /Plandag? Bli kjent med hverandres læreplaner og finne felles Gruppa /Plandag? møtepunkter. (Se også tips bak i dokumentet.) Fortelle hverandre hva man har gjort av yrkesretting Gruppa /Plandag? tidligere år. Programfaglærere skal lage sine årsplaner så PF-lærer detaljert at fellesfaglærerne kan bruke dem som utgangspunkt når de skal lage sine årsplaner. Fellesfaglærerne skal lage årsplaner som har noen felles møtepunkter med årsplanene til FF-lærer Før 1. september programfagene. Gruppa skal sammen utarbeide ett eller flere undervisningsopplegg. For å finne temaer som kan passer inn i flere fag, kan man ta utgangspunkt i læreplanene eller en profil fra nettsiden (f.eks. profil for barnehageassistent, rørlegger, blikkenslager, elektriker eller butikkmedarbeider). Gruppa (Oppstart på plandag?) Undervisningsopplegget skal sendes til andre lærere på samme yrkesfagprogram straks det er ferdig, og videre legges i FYR-mappa på Fronter og på FYR på ndla.no. Tidspunktet for når undervisningsopplegget skal gjennomføres må fastsettes. Lage en besøksplan som legges i Frontermappa. (Fellesfaglærere skal på to besøk i programfag. Programfaglærere skal besøke alle fellesfaglærerne som er med i gruppa.) Lage handlingsplan for gruppa og levere denne på Fronter. Handlingsplanen skal beskrive det planlagte samarbeidet i gruppa. Gruppeleder Gruppeleder 5

6 Tiltak og rutiner for alle programfaglærere Aktivitet Lese gjennom læreplanene i fellesfagene. Lese gjennom aktuelle profiler fra nettsiden Orientere fellefaglærere om hvilke profiler du evt. har funnet som er interessante for din klasse. Det anbefales at man låner lærebøkene i fellesfagene fra biblioteket og leser litt i dem. Lage årsplanen så detaljert at fellesfaglærerne kan bruke den som utgangspunkt når de skal lage sin årsplan. (Evt. bruke årsplan laget av FYR-lærer hvis dette er mulig.) Gjennomføre minst ett undervisningsopplegg hvor det legges ekstra vekt på de grunnleggende ferdighetene lese, skrive eller regne. Tidspunkt/Oppfølging Helst før jul, og senest før vinterferien. Skrive en kort beskrivelse av dette undervisningsopplegget og legge dette i yrkesfagets FYR-mappe på Fronter. Det anbefales at man jevnlig sender epost til fellesfaglærene om hva klassen driver med/skal gjøre i programfaget. 6

7 Tiltak og rutiner for alle fellesfaglærere Aktivitet Lese gjennom læreplanene til programfagene dine yrkesfagelever skal ha. Lese gjennom aktuelle profiler fra nettsiden (Skal få orientering av programfaglærer om evt. aktuelle profiler.) Det anbefales at man låner lærebøkene i programfagene og leser litt i dem. Lese tidligere gitte eksamensoppgaver (skriftlige fag) og samtale med erfaren lærer for å få oversikt over aktuell eksamensrelevant yrkesretting. Matematikklærere skal skaffe seg den yrkesrettede læreboken. Delta på omvisning på versteder og andre relevante lokaler arrangert av faglederen på utdanningsprogrammet. Hovedregelen er at man skal benytte årsplanen som lages av FYR-ansvarlig faglærer. Lese på FYR-sidene på ndla.no og velge ut minst ett undervisningsopplegg som skal benyttes i undervisningen (opplegget kan endres før bruk). Undervisningsopplegget skal legges i FYR-mappa. Benytte yrkesrettet undervisningsopplegg som FYRansvarlig har laget eller lage et eget. Eventuelt egenlaget skal legges i FYR-mappa. Det anbefales at man setter seg inn i NYGIVmetodikk (metodikk for før, under og etter gjennomgang av et tema, med arbeidsmetoder og skjemaer) og bruker det i undervisningen der det er hensiktsmessig. Tidspunkt/Oppfølging Før 1. september Før jul Før jul 7

8 Evaluering Planen iverksettes i juni Planen evalueres første gang i løpet av oktober Videre evalueres planen i juni hvert år. Eventuelle endringer iverksettes fra neste skoleår. Ledelsen ved FYR-koordinator har ansvar for at evalueringen gjennomføres. Aktuelle problemstillinger ved evalueringen kan være: Er vi på vei til å nå formålet med planen? Er planen et virksomt dokument som brukes i hele organisasjonen? 8