REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET YTTEREN STADION INKL. NY UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET YTTEREN STADION INKL. NY UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 RANA KOMMUNE PlanID Plankontoret 8059 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET YTTEREN STADION INKL. NY UNGDOMSSKOLE Plan vedtatt XX.XX.XX Plan datert: Bestemmelser datert: Sist revidert: Sist revidert: GENERELT Områdets begrensning Området som bestemmelsene gjelder for, er vist med reguleringsgrense på plankartet. Regulerings - formål. Følgende reguleringsformål inngår: 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) Garasje Undervisning Idrettsanlegg Energianlegg (Trafo) BFS BG o_bu BIA BE 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg (offentlig) Veg (felles) Gang-/sykkelveg (offentlig) Parkering (felles) Annen veggrunn grøntareal Annen veggrunn tekn. anlegg o_sv f_sv o_sgs f_spa o_svg o_svt 3. GRØNNSTUKTUR Friområde (offentlig) Vegetasjonsskjerm o_gf f_gv 2 FELLESBESTEMMELSER GEOTEKNISK VURDERING Før det gis tillatelse til terrenginngrep eller bygge- og anleggstiltak, skal fagkyndig ha foretatt geoteknisk vurdering for de aktuelle tiltak.

2 2 SITUASJONS- PLAN ESTETIKK DEFINISJON: MØNE- OG GESIMS- HØYDE. OPPFYLLING UTEAREAL AV- KJØRSLER STØY INSTALLA- SJONER Søknad om byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan som nøyaktig viser - bebyggelsens plassering - parkering, gang- og kjøremønster - snølagring - forming av terrenget (høydeangivelser) og eventuelle forstøtningsmurer - innsådd/ beplantet areal og areal med fast dekke/grus - areal for uteopphold/lek Situasjonsplanen skal tegnes på ajourført kartgrunnlag (situasjonskart) godkjent av kommunen. Ved behandling av søknad om tiltak skal kommunen se til at bebyggelsen får en estetisk tilfredsstillende form, farge og materialbruk/- behandling. Gesimshøyde: høyden fra skjæringslinja mellom utvendig vegg- og takflate, til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Mønehøyde: høyden fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Maksimal møne og gesimshøyde oppgitt under hvert enkelt formål. I byggesøknad skal det redegjøres for hvordan parkeringskrav i henhold til kommunal vedtekt skal etterkommes. Dette gjelder både parkering av sykler og kjøretøy. Ved oppfyllinger av terreng må det tilrettelegges for at drenering av grunnvann og overflatevann håndteres på en god måte. Det tillates ikke oppfylling av tomter og friareal utover det som er forutsatt i planen. Oppfylte areal skal planeres og tilsåes. Utearealet skal tilpasses reguleringsformålet. Det skal legges vekt på å skape et godt utemiljø (utforming, beliggenhet, støynivå). I tilfelle en trinnvis oppføring av bebyggelsen, skal framtidig byggeareal gis en midlertidig parkmessig behandling. Avkjørselen skal krysse tomtegrensa i samme høyde som vegkanten har der avkjørselen starter. Regulerte avkjørsler er vist med pilsymbol på plankart. For innendørs og utendørs oppholdsareal skal gjeldende krav og forskrifter til støy overholdes. Støyende installasjoner som for eksempel aggregat, varmepumper, ventilasjonsanlegg o.l. skal utformes og plasseres på en slik måte at de gir minst mulig ulempe for nærliggende boliger. 3 REKKEFØLGE UNDER- VISNING IDRETTS- ANLEGG Før skole kan tas i bruk til undervisning skal uteareal være ferdig opparbeidet. Før flerbrukshall kan tas i bruk skal uteareal rundt hall være ferdig opparbeidet.

3 3 Før nordlige del av felles parkeringsareal (f_spa2) kan tas i bruk skal det i vegetasjonsbeltet etableres beplantning og evt. jordvoll. 4 EIERFORM EIERFORM Offentlig eierform: - Kjøreveg (o_skv), - Gang-/sykkelveg (o_sgs) - Undervisning (o_bu) - Friområde (o_gf) - Annen veggrunn grøntareal (o_svg) Felles eierform: - Parkering (f_spa) og Vegetasjonsskjerm (f_gv) er felles for formålene Undervisning og Idrettsanlegg - Veg (f_sv) er felles for Allmenningen 7 og 9. Annen eierform (privat): - Øvrige formål i planen 5 BEBYGELSE OG ANLEGG TILLATT UTNYTTELSE GARASJER/ BILOPP- STILLING BYGGE- HØYDER a) Boligbebyggelse Innenfor området tillates det frittliggende boligbebyggelse i form av enebolig (evt. med utleiedel) eller tomannsbolig (evt. med utleiedel). Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av regulert tomt. I BYA medregnes all bebyggelse og biloppstillingsplasser. For hver biloppstillingsplass regnes 18 m 2. For hver boenhet skal det være minst 1 garasjeplass og 1 biloppstillingsplass. For alle boligtomter i planområdet skal det ved søknad om oppføring av boligbygg vises garasjeløsning for 2 biler og oppstillingsplass for 2 biler. Situasjonsplan skal vise plasseringen. Det tillates følgende maksimale gesims-/mønehøyder: maksimal gesimshøyde maksimal mønehøyde BYA Boliger 6,0 m 8,5 m Se BYA Garasjer 3,0 m 5,0 49 m 2 UTFORMING GRUNNMUR Det tillates ikke arker/takoppbygg med bredde større enn 1/3 enn husets lengde. Det tillates maksimalt en ark eller ett takoppbygg pr. langside. Arker skal avsluttes med egen gesims. Møne på arker og tilbygg skal ligge minimum 0,5 m lavere enn møne på hovedbygg. Høyden fra ferdig terreng til topp grunnmur må ikke overstige 0,6 m.

4 4 BYGGE- HØYDE BYA b) Garasje Maks mønehøyde 5,0 m. Maks gesimshøyde 3,5 m. Maks BYA (bebygd areal) inntil 56 m 2. Biloppstillingsplasser skal ikke tas med i beregningen. TILLATT UTNYTTELSE BYGGEHØYDE HEIS/TRAPP BARNEHAGE ANNEN INSTALASJON AVFALL c) Idrettsanlegg Det tillates maks BYA= 2400 m 2 innenfor angitte byggegrenser. Biloppstillingsplasser skal ikke regnes med i BYA. Innenfor angitte områder tillates følgende byggehøyder: Område BIA1: - maks byggehøyde inntil 9,5 m Område BIA2: - maks byggehøyde inntil 8,0 m Område BIA3: - maks byggehøyde inntil 4,0 m Det tillates mindre tilbygg for heis/trapp inntil 2,5 m utenfor byggegrensene. Deler av overnevnte bebyggelse tillates leid ut til formålet "Barnehage". Lokalene (innendørs og utendørs) skal først godkjennes til denne bruken. Innenfor formålet tillates det oppført installasjoner som er nødvendige for bruken av anlegget (leskur, lekeapparat, ballbinge, tribune m.m). Det skal være eget rom for avfall integrert i bygningsmassen. Håndtering av avfall kan alternativt løses på annen gjennomtenkt måte med god formgivning, materialbruk og plassering. Løsning skal godkjennes av kommunen. Bilparkering tilknyttet idrettsanlegget skal i hovedsak skje innenfor areal avsatt til felles parkering (f_spa1 og 2). Ytterligere parkering tilknyttet idrettsanlegget skal dekkes innenfor formålet "Idrettsanlegg" (BIA). Det skal avsettes eget område for sykkelparkering sentralt plassert i anlegget. Situasjonsplanen skal vise omfang og plassering av bil- og sykkelparkering. d) Undervisning BYGGEHØYDE Det tillates bygd undervisningsbygg i inntil 2 etasjer + sokkel. Maks gesimshøyde tillates bygd opp til kote + 48,0. Maks mønehøyde tillates bygd opp til kote + 50,0. TILLATT UTNYTTELSE UTEAREAL Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 %. I BYA medregnes all bebyggelse og biloppstillingsplasser. Sammen med byggesøknad skal det leveres inn utomhusplan for skolegården. Ubebygd del av skoletomt skal invitere til fysisk aktivitet, opphold og undervisning. Utforming, materialbruk og beplantning skal være tiltalende og robust. Forhold som vær, vind og støy skal vektlegges i utformingen. Eksisterende større trær bør i størst mulig grad bevares. Planen skal være utarbeidet av fagkyndig.

5 5 NABOSKAP OPPFYLLING SYKKEL- AVFALL I utforming av bygg og uteområder skal det tas hensyn til nærliggende boligeiendommer. Ved byggesøknad skal det utarbeides sol-/skyggekart som illustrerer undervisningsbyggenes slagskygge, spesielt ettermiddagstid. Det tillates oppfylling av dalsøkk. Oppfyllingen skal samsvare med godkjent utomhusplan og tilgrensende areal. Bilparkering tilknyttet undervisning skal i hovedsak skje innenfor areal avsatt til "Parkering" (f_spa 1 og 2). Det skal innenfor formålet avsettes eget område for sykkelparkering. Sykkelparkeringen skal være sentralt plassert i anlegget. Situasjonsplanen skal vise omfang og plassering av sykkelparkering (og eventuell bilparkering). Det skal være eget rom for avfall integrert i bygningsmassen. Avfallsløsning kan alternativt løses på annen gjennomtenkt måte med god formgivning, materialbruk og plassering. e) Nettstasjon Eksisterende nettstasjon inngår i område "BE1". Innenfor område "BE2" skal bebyggelse ikke overstige BYA= 12 m 2. Maks byggehøyde inntil 2,5 m. Det tillates kjøring via formålet "Idrettsanlegg" for tilgang til "BE2". 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR UTFORMING a) Kjøreveg og gang-/ og sykkelveg Veibygging skal skje mest mulig skånsomt. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal tilsåes, beplantes eller behandles på annen tiltalende måte. Området i og ved snuplass/ rundkjøring (kjørefelt, fortau og kantstein) skal ha utforming, materialbruk og belysning som spesielt tar hensyn til myke trafikanter. BEPLANTNING b) Annen veggrunn - grøntareal Områdene ved og i senter av rundkjøring skal opparbeides og beplantes med busker, gatetrær e.l. c) Parkering Angitte parkeringsplasser i plankart er tegnet som illustrasjon og er ikke bindende. SNUPLASS I nordlige ende av parkeringsplass merket "f_spa2" skal det legges til rette for snuing av biler slik at rygging i størst mulig grad unngås.

6 7 GRØNNSTRUKTUR/FRIOMRÅDER 6 VEGETASJON BYGNINGER/ LEKEAPP. a) Friområde Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon ved fremføring av vann- og avløpsledninger, gangstier, veg o.l. skal revegeteres. Eventuelle inngrep skal godkjennes av kommunen. Det tillates ikke oppført bygninger i friområdene. Unntatt herfra er installasjoner som er nødvendig for bruken av områdene (leskur, leke/apparat). SKJERMING Innenfor område o_gf2 tillates det av hensyn til tilgrensende boligtomt etablert mindre tiltak mot støy. b) Vegetasjonsskjerm JORDVOLL I tillegg til vegetasjon tillates det her fylt opp jordvoll med høyde på inntil 2 m. Disse reguleringsbestemmelsene ble vedtatt av Rana kommunestyre i møte xx.xx.2014 Sverre Å. Selfors Teknisk sjef

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

VEDLEGG Fauske Boliger AS 18. april 2007 A/S Salten Kartdata REGULERINGSPLAN FOR SELBERGVEIEN 1 i Fauske kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014 Ordfører 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart merket

Detaljer