Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad"

Transkript

1 Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Bodø kommune

2 Dokumentdetaljer Utarbeidet av: Opus Bergen AS Tittel: Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Prosjektnummer: Dato: 23. oktober 2013 Prosjektleder: Medarbeidere: Oppdragsgiver: Kari Olrich Sørebø Hanne Thuen, Taral Zahl Jensen Bodø kommune 1

3 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Fylkesplan for Nordland Kommuneplanens arealdel Planlegging av handelsareal Metode Varegrupper Handelsatferd Befolkningsprognoser Befolkningsfremskriving Bodø kommune Befolkningsfremskriving handelsomlandet Hunstad/Mørkved Dagens handelssituasjon Nasjonale tall for handel Dagens handelssituasjon i Bodø kommune Arbeidsplasser Dagens handelssituasjon på Hunstad/Mørkved Fremtidig handel Nasjonale prognoser for fremtidig handel Fremtidig handel i Bodø Videre utvikling av Hunstad/Mørkved Plasskrevende varer ved Stormyra Plasskrevende varer både ved Stormyra og Hunstad/Mørkved Flere kjøpesentre i Bodøs sentrumskjerne Trafikk og trafikkproduksjon på Hunstad Dagens situasjon i området Turproduksjon av handel, kontor og bolig i analyseområdet Drøfting av tiltak for å redusere bilbruk i området Anbefalinger om videre utvikling rundt Hunstadsenteret og trafikale løsninger Konkurransedyktig handel i Bodøs sentrumskjerne Mørkved bydelssenter Handel og trafikk på Hunstad Konklusjon Referanser Vedlegg: 3 2

4 1. Innledning I følge Indeks Nordland passerer innbyggertallet i fylket personer i Dette er over halvparten av befolkningen i hele Nord-Norge og skaper grunnlag for verdiskaping og vekst i næringsliv. Sentralt i fylket ligger Bodø som er både administrasjonssenter og landsdelssenter. Byen har en rekke funksjoner innenfor helse, utdanning, tjenesteyting, transport og handel som befolkningen i Bodøregionen og de øvrige kommunene i Nordland benytter seg av. Bodø kommune har de senere år planlagt aktivt for at Bodø by skal kunne ruste seg mot vekst i både verdiskaping og tilflytting. Det er planlagt oppgradering av sentrum med nye boliger, kulturkvartal med kulturhus, hoteller, havnepromenade og offentlige bygg. 2. Bakgrunn Bodø kommune er i gang med å rullere kommuneplanens arealdel og i den forbindelse ønsker kommunen å se på muligheten for å sette av et område til bydelssenter på Hunstad. Handelsanalysen skal gi et grunnlag for å vurdere om det er hensiktsmessig å etablere et bydelssenter her. Analysen vurderer hvilken effekt et slikt bydelssenter vil ha på handelen i sentrum, Stormyra og Mørkved bydelssenter, og hvilke trafikale konsekvenser det vil ha. Bodø kommune legger til grunn at analyseområdet har et handelsomland som omfatter områdene Hunstad, Hunstadmarka, Mørkved, Bertnes og Støver (antatt definert ut fra reisemotstand/avstandsfølsomhet). I analysen vil dette handelsomlandet beskrives som Hunstad/Mørkved. Analysen legger til grunn gjeldende overordnede planer og føringer. Den mest sentrale føringen på statlig nivå er statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel (sendt på høring og ettersyn august 2013). Med denne bestemmelsen viderefører Miljøverndepartementet klare begrensninger i etablering av kjøpesenter for å styrke by- og tettstedssentra. Siden Nordland fylkeskommune nylig har vedtatt en egen regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter (Fylkesplan for Nordland ), vil denne være gjeldende i Nordland fylke. 2.1 Fylkesplan for Nordland Regional plan for Nordland har planbestemmelser om etablering av kjøpesenter, jf. Pbl 8-5. Her er det satt krav til at kjøpesenter med større bruksareal enn 3000 m 2, og utvidelse av kjøpesenter til mer enn 3000 m 2 bare er tillatt i byer og tettsteder som har et handelsomland utover egen kommune. 3

5 Kjøpesenter defineres her som detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives og fremstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få adgang. Detaljhandel er definert som salg av alle typer varer direkte til forbruker, det vil si både dagligvarehandel, faghandel, inklusiv salg av plasskrevende handel. Bodø er en av byene som blir nevnt i bestemmelsene med et handelsomland utover egen kommune. Det er satt krav til at det skal utarbeides handelsanalyser for områder som ikke er avsatt til sentrum eller handelsområde i kommuneplanens arealdel og hvilke forhold som skal vurderes i analysen: 4) Handelsområder utenfor sentrum skal vurderes på bakgrunn av dokumentasjon om: handels- og arealbehov avstand til sentrum for gående/syklende og kollektivdekning plassering i forhold til annen bebyggelse og langsiktig utviklingsmønster Etableringer i handelsområder utenfor sentrum skal som et minimum oppfylle følgende krav til dokumentasjon: a) Det skal utarbeides handelsanalyser som viser eksisterende og framtidig omsetning i handelsomland, herunder reduksjon av omsetning i eksisterende sentrum målt som antall år med tapt omsetningsvekst. b) Det skal utarbeides analyser som viser etableringas effekt for byutvikling. c) Det skal utarbeides transportanalyser som viser tilgjengelighet for gående og syklende, trafikksikkerhet, kapasitet i vegnettet og miljøvirkninger av økt trafikk. d) Handelsområder skal ligge på eller ved hovedrute innen kollektivnettet. e) Det skal fastsettes maks. tillatt utbygd bruksareal innenfor området og en bestemt utbyggingsperiode, slik at handelsetableringene ikke gir utilsiktede negative konsekvenser for sentrumsområdene. Det kan fastsettes begrensinger på størrelsen på den enkelte etablering og hvilke varegrupper som tillates. f) Det bør i forbindelse med kommuneplanene utarbeides parkeringsnormer med krav tilpassa senterets størrelse og funksjon. 2.2 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel er under rullering, men gjeldende kommuneplan har følgende bestemmelser når det gjelder etablering av kjøpesenter: 1.5 Etablering av kjøpesenter. Etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende kjøpesenter med samlet bruttoareal over 3000 m² tillates bare i områder som er angitt med særskilt grense som bysenter eller avlastningssenter vist på 4

6 plankartet i kommunedelplan for sentrum. Unntak gjelder for handel med plasskrevende varegrupper (f.eks bilforretninger, byggvarehandel, gartneri) og etableringer i lokalsenter dersom etableringens størrelse er tilpasset bydelssenterets størrelse, funksjon og handelsomland. Arealene som er definert til å være Bodøs avlastningssenter og bysenter er definert i kartet under (temakart fra kommunedelplan sentrum, 2010). Figur 1 Kart over Bodø sentrum, senter og næringsstruktur. Kartet viser at Hunstad ikke er definert som sentrum eller avlastningssenter, men kan vurderes til plasskrevende varer og handel knyttet til lokalsenter. Analysen gir derfor en vurdering av videre utvikling av Hunstad/Mørkved som bydelssenter (lokalsenter), i lys av befolkningsutvikling og handelsutvikling de senere år. I tillegg benyttes framskrivninger av folke- og handelstall. 2.3 Planlegging av handelsareal I planarbeid etter plan- og bygningsloven er det ofte problematisert hvorvidt forholdene blir vanskeligere for sentrumshandelen ved å øke handelsarealene utenfor sentrum, for eksempel i bydelssentra. Løsningen har vært å stille krav om handelsanalyser som fastsetter størrelsen på handelsareal som kan legges til bydelssentrene, uten at dette går ut over ønsket sentrumsutvikling. 5

7 Styring av varehandel er utfordrende, og det er krevende å utforme retningslinjer som følger opp nasjonal politikk og samtidig er enkle å håndheve. Styring av hvor varegrupper plasseres er basert på prinsippet om at plasskrevende varer krever tilgang for bil og handelsarealet er mindre arealeffektivt da de trenger færre besøkende per kvadratmeter (omsetningsmessig). Plasskrevende varer bør derfor lokaliseres utenfor bysentra. På samme måte bør småvarer hvor besøksfrekvensen er større (gir god sirkulasjon av mennesker) og bilavhengigheten mindre, lokaliseres i en bysentrum for å oppnå god synergieffekt med andre sentrumsfunksjoner. Likevel ser man at bransjeglidning og utvikling av nye handelskonsepter kan redusere muligheten for å skille mellom tunge (plasskrevende) og lette varegrupper. Det vil si at bransjene tilpasser seg krav og begrensninger og finner kreative måter å omdefinere handelskonseptet sitt. Et eksempel er møbelvarehus med plasskrevende varer, men som også får stadig mer interiør- og husholdningsartikler (lette varer). Innenfor rammene av plan- og bygningsloven er det ikke mulig å skille på varegruppenivå annet enn plasskrevende varer og detaljhandel. På Miljøverndepartementet sine nettsider (spørsmål og svar) slår de fast følgende: ( ) man kan ikke i reguleringsbestemmelser fastsette nærmere regler om hvilke typer forretning som er tillatt eller ikke, ut over at man kan innføre restriksjoner mot kjøpesentre og man skille mellom plasskrevende varer og detaljhandel. Videre kan man stille krav for å begrense eksternvirkningene av forretning i form av begrensing på størrelsen på parkering, åpningstid og lignende. I handelsanalyser er metodeverket i stor grad basert på SSB-statistikk for omsetning. SSB baserer sine omsetningsstatistikker på NACE-koder (europeisk standard) hvor detaljhandel inkluderer all type handel, både plasskrevende og småvarer. Dette vil si at det i det statistiske grunnlaget heller ikke skiller eksakt mellom plasskrevende varer og småvaregrupper, man må gå aktivt inn og definere hvordan kodene skal fordeles i de to kategoriene. Dette gir grunnlag for ulik bruk og tolkning av tall/statistikk som benyttes i handelsanalyser, noe som krever at det gjøres et bevisst metodevalg. 2.4 Metode En handelsanalyse skal gi et grunnlag for å vurdere om etablering av ny handel er i samsvar med de overordnede planer og målsetninger. Den vurderer plansituasjonen, lokalisering og omfanget av tiltaket slik at økonomi, forbrukerinteresser og planmessige rammer ses i sammenheng. Nordland fylkeskommune har i sin planbestemmelse fastsatt at en handelsanalyse skal si noe om eksisterende og fremtidig omsetning i handelsomlandet, og også reduksjon i omsetning i eksisterende sentrum, målt i antall år med tapt omsetningsvekst. Samtidig skal den vise etableringens effekt for byutvikling og trafikkanalyse som viser tilgjengelighet for gående, syklende, trafikksikkerhet, kapasitet i vegnettet og miljøpåvirkninger som følge av økt trafikk. 6

8 Det finnes ikke veiledere eller standarder for hvilke metoder man skal benytte i handelsanalyser. Det er vanlig å bruke kvantitativ metode og statistikk som grunnlag for å finne dekningsgraden for handelen i et handelsomland. Dekningsgrad er forholdet mellom omsetning i en handelssone og det antatte forbruket til bosatte i samme sone. Dette blir uttrykt i prosent. En handelssone kan være kommunegrense, by/tettsteder innenfor kommunen, bydeler eller det kan være en regional handelssone som strekker seg over flere kommuner. Forholdet mellom omsetning og det antatte forbruket innenfor en sone kan si noe om handelsbalansen mellom handelssoner. Dekningsgraden beregnes på følgende måte: Omsetning i sonen (Antatt forbruk per person) * (Antall bosatt i sonen) * 100 % Dersom dekningsgraden er rundt 100 % betyr dette at det er balanse mellom omsetning og forbruk i handelssonen. Dersom tallet er under 100 % er det en underdekning og handelslekkasje til andre handelssoner, og dersom det er over 100 % betyr det at området tiltrekker seg handel fra andre handelssoner. Det er ulike måter å regne gjennomsnittlig forbruk per person på. Man kan ta omsetningen i et handelsomland og dele dette på antall bosatte i den geografiske enheten. På denne måten estimerer man et gjennomsnittlig forbrukstall for det aktuelle analyseområdet. Man kan også ta utgangspunkt i forbruksstatistikk utarbeidet av SSB som viser gjennomsnittlig forbruk per husholdning for detaljhandel. Data til denne type SSB-statistikk innhentes gjennom intervjuundersøkelser, og i Bodø er utvalget for lite til at det kan utarbeides statistikk på kommunenivå. Analysen må derfor baseres på omsetningstall og antatt forbruk ut fra dette. I denne analysen hentes det tall fra SSB på omsetning på postnummer for Bodø sentrum og for handelsomlandet Hunstad/Mørkved, samt samlet omsetning for hele kommunen. Vi har også hentet gjennomsnittlig omsetningstall per innbygger i Bodø, for å estimere et forbrukstall. Det er utarbeidet forbruksstatistikk for Nord-Norge som landsdel i perioden som er tilgjengelig, men fordi klassifiseringen av denne type data er annerledes enn for omsetningsstatikk er den ikke direkte sammenlignbar: Omsetningsstatistikk er organisert etter standard for næringsgruppering NACE, mens forbruksstatistikken er organisert etter COICOP, som er en standard for klassifisering av konsum. Konkret vil dette si at tilgjengelige forbrukstall baserer seg på konsum og forbruk av alle typer varer og tjenester, og omsetningstall er basert i varehandel. Det er flere svakheter med å bruke omsetningsstatistikk fra SSB. Turister og bedrifters forbruk vises ikke i disse statistikkene. Omsetningstall per innbygger fanger heller ikke opp personer som er bosatt i det geografiske området, men ikke registrert som bosatt her. Dette 7

9 gjelder spesielt studenter eller sesongarbeidere/pendlere, og kan slå ut i større byer eller tettsteder med universitetet eller høyskole, eller bedrifter som baserer seg på sesongarbeidere eller pendlere. Det er mulig å justere for dette i utregningen dersom man har kjente tall. Fordi vi bruker et antatt forbrukstall har vi ikke gjort justeringer i utregningene. Vi velger å bruke dekningsgrad som metode fordi denne benyttes oftest i handelsanalyser og gir et grunnlag for sammenlikning med tidligere handelsanalyser i Bodø. For å beregne hvor store arealer man bør tillate til handel i et lokalsenter, benyttes omsetningstall fordelt på kvadratmeter for å kunne estimere dette. Ved å dividere antatt totalomsetning på omsetning per kvadratmeter finner man hvilke størrelse kjøpesenteret/ handelsområdet bør ha. Antatt omsetning må basere seg på antatt befolkning og forbruk i det lokale handelsomlandet. 2.5 Varegrupper Bodø sin funksjon som administrasjonssentrum og handelssentrum i fylket tilsier at handelsanalysen må favne et bredt vareutvalg som spenner fra større kjøpesenter, møbler, bilutsalg til spesialforretninger. Tallene vi bruker må derfor omfatte all detaljhandel, både plasskrevende og lette varegrupper. Utvalget i denne analysen er derfor satt til detaljhandel og handel med og reparasjon av motorvogner. Disse er klassifisert som SSB kode 45 (Motorvogntjenester) og kode 47 (Detaljhandel) i standard for næringsgruppering (NACE). NACE-kode 45 Motorvogntjenester inneholder salg, engros, reparasjon og salg av deler til motorvogner unntatt motorsykler og er delt inn i tre hovedgrupper Motorvognhandel unntatt motorsykler 45.2 Reparasjon av motorvogner unntatt motorsykler 45.3 Del-/ utstyrshandel til motorvogner NACE-kode 47 omfatter all detaljhandel, definert som salg av nye og brukte varer i eget navn og for egen regning, vesentlig til personlig bruk eller private husholdninger, fra utsalgssted, fra torgplass, ved omførsel eller ved postordre/internett. Denne koden er delt inn i følgende hovedgrupper: 47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 47.2 Spesialforretning næring- og nytelsesmiddel 47.3 Detaljhandel drivstoff til motorvogner 47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr 47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer 47.6 Butikkhandel med bøker, musikk etc Annen butikkhandel 47.8 Torghandel 47.9 Detaljhandel utenom salgssted 8

10 Vi har valgt å ta bort 47.3 Detaljhandel med drivstoff (større volum) og 47.8 Torghandel fra våre analyser da dette ikke er kjent i analyseområdet. Siden det ikke finnes forbrukstall for Bodø kommune, tar vi utgangspunkt i tallene/statistikk som er kjent og supplerer med kvalitativ metode for vurdering av handelsatferd og byutvikling. 2.6 Handelsatferd Metodene for handelsanalyser er i stor grad en kvantitativ øvelse i sammenstilling av SSBtall og trafikkmengder. Det er flere som påpeker at slike kvantitative metoder i handelsanalyser ikke fanger opp de kvalitative aspektene, det vil si hvor foretrekker folk å handle, årsaken til handelen, konsumendringer og lignende. Vista analyse har utarbeidet et metodeverk som kombinerer kvantitativ og kvalitativ analyse, og som er nyttig å se til når det gjelder å spesifisere handelspreferanser, kjøpekraft og transport ved handel, blant annet brukt i Vista analyse rapport 13/2013. Handelsmekanismer er sammensatte, og det er få eksempel på fylker som har konkretisert hvilke faktorer som bidrar til et godt bymiljø, lav handelslekkasje og ulike handelskonsepters virkninger på byer og tettsteder (Vista analyse rapport 13/2013). Vista analyse peker videre på at det generelt brukes mindre bil ved handel i sentrum, men at det foreligger lite kunnskap om hvor mesteparten av handelsvolumet blir fraktet fra handelssted til hjemmet. Denne mangelen på empiri utgjør en utfordring i plansaker. TØI har i sin rapport om reisevaner (rapport nr 1130/2009) belyst hvordan folk reiser for å handle, men ikke hva som handles med bil og ikke. Ut fra dette bør man se nøyere på befolkningsgruppene og eksisterende handel i det definerte handelsomlandet, for eventuelt å skille ut hovedgrupper for handle- og reisevaner. Vista analyse peker for eksempel på at kvinner og menn har ulike handlevaner, ungdom reiser oftere til bysentrum for å handle, barnefamilier velger gjerne lettest tilgjengelige handlesteder etc. I tillegg har studenter i mindre grad tilgang til bil på grunn av økonomi, og eldre mennesker søker gjerne til sitt nærmeste lokale senter som et møtested mer enn handel. Handelsbildet preges også av mange varer som i sin egenskap fører til at man reiser langt for å handle. Dette gjelder varer som man kjøper sjelden/svært sjelden og som de fleste mindre steder har stor underdekning på. Dette gjelder biler, større møbler, og varer fra enkeltkjeder som IKEA etc. Nordmenns handlevaner er også påvirket av forsterket vridning mot netthandel. Ifølge SSB kjøpte eller bestilte 73 % av det norske folk varer/tjenester på nettet de siste 12 måneder (tall fra 2013). Selv om dette er 3 % nedgang fra 2012, så viser det at mye varehandel foregår utenfor butikkene, og mye av det genererer heller ikke privat transportbehov (dersom det sendes helt hjem per post). 9

11 3. Befolkningsprognoser 3.1 Befolkningsfremskriving Bodø kommune I forbindelse med kommuneplanen har Bodø kommune utarbeidet en befolkningsfremskriving til Tabell 1 viser fremskrivingen i de ulike delområdene i kommunen med SSB middel og høy fremskriving. Område Middel 2030 Høy Sentrum Alstad Rønvik/Saltvern Hunstad Mørkved/Bertnes Nordsia Saltstraumen Tverlandet Kjerringøy Værran Skjerstad Totalt Tabell 1 SSB Middel og Høy fremskriving Bodø er en by hvor det er forventet stor aktivitet fremover, knyttet til næringsutvikling, offentlige tjenester, sentrumskvaliteter, utvidelse av Universitetet og tilrettelegging for flere og differensierte boliger. På bakgrunn av dette velger vi å bruke SSB høy fremskriving som grunnlag for analysene i denne rapporten. Alder 0 år 1-5 år år år år år år år år + Sentrum Rønvik/Saltvern Alstad Hunstad Mørkved/Bertnes Nordsia Saltstraumen Tverlandet Skjerstad Kjerringøy Værran Totalt i Bodø Tabell 2 Fremskrevet befolkning til 2030 SSB høy Når man fremskriver befolkningen fordelt på alder, ser man at det er forventet en endring i befolkningssammensetningen. I følge befolkningsframskrivingen i Bodø til 2030, ser man at 10

12 som i resten av landet vil det være en høy andel eldre. Dette er mest tydelig i den eldste aldersgruppen, 80 år og eldre, hvor det er 76 % økning i forhold til dagens tall. Også gruppen fra øker mye, med nesten 65 % i forhold til dagens befolkning i denne gruppen. I dag utgjør disse aldergruppene 11,5 % av befolkningen, mens i 2030 vil de utgjøre 15,5 % (tabell A og B, vedlegg 1) Alder 0 år år år år år år år år år + Bodø Bodø % økning 28, ,3 12,6 4,7 19,9 17,8 64,6 76,1 Tabell 3 fremskrevet befolkning 2030, økning i prosent fra dagens befolkning KS påpeker at Bodø vil ha over 5 % færre i aldersgruppen 0-66 år i år Dette vil si aldersgruppen hvor kjøpekraften er størst. Dette er over landsgjennomsnittet på 3 %, og bør ses opp i mot vurderingen av hvilken forbruksøkning man skal legge til grunn framover. 3.2 Befolkningsfremskriving handelsomlandet Hunstad/Mørkved Handelsomlandet til Hunstad består av delområdene Hunstad og Mørkved/Bertnes. I 2012 var det folkeregistrert personer her. Mørkved/ Bertnes Totalt Tabell 4 SSB høy fremskriving for Hunstad/Mørkved/Bertnes Alder 0 år år Totalt år år 15 år 19 år 44 år 66 år 79 år + Hunstad Alder 0 år år år år 15 år 19 år 44 år 66 år 79 år % økning 18,9 16,9 25,9 12,6 13,9 15,1 3,4 70,6 253,9 Tabell 5 SSB høy fremskriving, økning i prosent for Hunstad/Mørkved/Bertnes Områdene Hunstad og Mørkved/Bertnes vil med en høy fremskrivning ha befolking i overkant av i Det er flere reguleringsplaner i området og disse er ikke tatt i betraktning i SSB sine befolkningsprognoser. Områdeplanen for Hunstad alene legger opp til 1300 nye boliger. Med dagens befolkningstetthet i Bodø kommune med 2,2 personer per boenhet, vil dette si ca personer. Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for 600 nye studenthybler på Mørkvedlia. I tillegg til disse kommer studentene ved Universitetet i Nordland som ikke har folkeregistrert adresse i Bodø og som leier privat. I 2011 var det registrert totalt 6185 studenter og i følge Bodø kommune bor flertallet av disse i Mørkvedområdet. Universitetet planlegger å utvide, og universitetets prognoser tilsier at det vil være rundt 9750 studenter i I den forbindelse ønsker de også å etablere ytterligere

13 1500 nye studentboliger i nærheten av campus. På bakgrunn av dette kan man anta at det vil bo ca personer i handelsomlandet Hunstad/Mørkved i Befolkningssammensetningen i handelsomlandet til Hunstad/Mørkved vil være en annen enn i resten av kommunen, da en stor del av studentene bor her, og befolkningen vil således generelt være yngre. I 2013 var gjennomsnittsalderen for studenter 24 år ved studiestart. Dersom man justerer prognosene med studentpopulasjonen og plasserer studentene i aldersgruppen år, vil denne aldersgruppen ha en økning med 32,8 % i 2030, mot dagens befolkning, inkludert studenter (se tabell C, vedlegg 1). SSB høy fremskriving viser en økning på 15,1 % for den gruppen i Selv om kommunen antar at flertallet av studentene bor i Mørkvedområdet, har vi ingen konkrete tall for dette. Vi legger oss derfor på en moderat linje og tar utgangspunkt i at halvparten av studentene bor i Hunstad/Mørkvedområdet i Alder 0 år 1-5 år år Totalt år år år år år år + Hunstad Mørkved/Bertnes Studenter Totalt Prosentandel 1,0 5,5 7,5 3,0 3,8 53,3 17,0 6,2 2,7 100 Tabell 6 Fordeling av aldersgruppene i prosent av befolkningen, justert med studenter, SSB høy fremskriving 4. Dagens handelssituasjon 4.1 Nasjonale tall for handel Varehandel er en av de største og raskest voksende næringene i norsk økonomi og varehandelen er den største sysselsetteren i privat sektor. Varehandelen står for 7 % av verdiskapingen i norsk økonomi, og 14 % av antall sysselsatte i Norge jobber i varehandelsbedrifter. 12

14 Figur 2 Verdiskaping i norsk økonomi etter sektor, prosentvis andel. Virke handelsrapporten 2013, SSB tall Omsetningen i detaljhandelen har økt jevnt, med en liten nedgang etter 2008, hvor man i slutten av 2009 kom over 2008-nivået igjen (fig.3). Butikker står for 90 % av all omsetning i detaljhandelen i dag og det har vært en vekst i markedsandelen til kjøpesentrene. Kjøpesentre står for en tredjedel av all butikkomsetning i detaljvarehandelen og tendensen er at denne andelen vil øke (Virke, Handelsrapporten 2013). Figur 3 Detaljomsetningsindeksen, nasjonale tall

15 Tabell 7 og 8 viser omsetningen på nasjonalt nivå for varegruppe NACE 45 Motorvogner og NACE 47 Detaljhandel. Det ble omsatt for 197 milliarder totalt i handel og reparasjon av motorvogner og for 373 milliarder i detaljhandel, unntatt drivstoff (47.3) og torghandel (47.8). Varegruppe NACE 45 Omsetning i Motorvognhandel unntatt motorsykler Reparasjon av motorvogner unntatt motorsykler Del-/ utstyrshandel til motorvogner Handel med motorsykler, deler og utstyr Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Totalt Tabell 7 NACE 45 Nasjonale tall, SSB 2012 Varegrupper NACE 47 Omsetning i Butikkhandel med bredt vareutvalg Spesialforretning næring- og nytelsesmiddel Butikkhandel med IKT-utstyr Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretning 47.6 Butikkhandel med bøker, musikk etc Annen butikkhandel Detaljhandel utenom utsalgssted Totalt Tabell 8 NACE 47 Nasjonale tall, unntatt 47.3 Drivstoff og 47.8 Torghandel, SSB 2012 Totalt gir dette en nasjonal detaljvarehandel på 570 mrd kroner innen NACE kodene 45 og Dagens handelssituasjon i Bodø kommune Bodø har et handelsomland som går ut over egen kommunegrense, bestående av følgende kommuner; Bodø, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Røst, Værøy, Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn. I dette handelsomlandet bodde det i overkant av innbyggere i I Senterboken, som er en årlig publikasjon med oversikt og statistikker for kjøpesentre i Norge, er disse kommunene fordelt på to handelsregioner, Bodø og Fauske. I handelsregionen Fauske er det to kjøpesentre, Fauske Amfi og Fauske Handelspark, og disse ligger begge i Fauske kommune. Her har det vært en nedgang på handel i kjøpesenter med 2,2 %, og en økning i butikkhandel utenom kjøpesentre på 1,4 %. Gjennomsnittlig har kjøpesentre i Norge hatt en vekst på 2,2 % i omsetningen. Handelsregionen Bodø har fire store kjøpesentre; City Nord, Glasshuset/Koch, Hunstadsenteret og Trekanten Kjøpesenter. Alle disse kjøpesentrene ligger i Bodø kommune. Glasshuset/Koch ligger i Bodø sentrum, mens City Nord og Trekanten ligger like ved hverandre i Stormyra-området, som er 2,5 km fra bykjernen i Bodø sentrum. Hunstadsenteret ligger innenfor området som skal vurderes som bydelssenter i kommunen, 7,5 km fra Bodø sentrum. Mørkved har ingen kjøpesentre, men er etablert som bydelssenter ca 1 km fra Hunstadsenteret og 8,5 km fra Bodø sentrum. Omsetningen til de fire kjøpesentrene økte med 11,2 % i 2011 og denne økningen var 31 prosent over landsgjennomsnittet. City Nord var det kjøpesenteret i Norge med størst omsetningsvekst i 14

16 2011, med 36,6 prosent vekst. Dette skyldtes en stor utviding av senteret i 2011, og det er nå det største kjøpesenteret i Nordland med kvm og 60 butikker. Coop Obs! Hypermarked disponerer 6000 kvm. Det er startet opp detaljreguleringsplan for området og det er planer om å ytterligere utvide senteret med kvm forretningsareal. Butikkhandelen i Bodøregionen utenom kjøpesentrene hadde en vekst på 2,3 % i Senterboken 2013 viser til at det i 2011 var en omsetning på kr per kvm salgsareal i Bodø og at det er 0,86 kvm salgsareal per innbygger. Dette gjelder innbyggere i hele Bodøregionen, selv om alle kjøpesentrene ligger i Bodø kommune. Dersom man justerer tallet til å gjelde innbyggere i Bodø kommune, er det 1,3 kvm salgsareal per innbygger i NACE 45 Handel med og reparasjon av motorvogner en type varegruppe som har et stort handelsomland. Dette er kostbare varer hvor det ikke er hyppig omsetning per innbygger og handelsomlandet må sees på som regionalt. Varegruppe NACE 45 Omsetning i Motorvognhandel unntatt motorsykler Reparasjon av motorvogner unntatt motorsykler Del-/ utstyrshandel til motorvogner Totalt Tabell 9 Omsetning Motorvogntjenester NACE 45 Bodø kommune, SSB Siden SSB ikke kan gi ut informasjon om omsetning dersom det er tre eller færre forretninger i et område, er det ikke lett å plassere omsetningen i denne varegruppen geografisk. I tall vil dette si at av en totalomsetning på litt over 2 milliarder kr i varegruppen NACE 45 i Bodø kommune, er det 259 millioner kr som ikke kan plasseres geografisk. SSB utarbeider heller ikke omsetningstall per innbygger på denne varegruppen, og derfor kan det ikke regnes ut dekningsgrad for denne varegruppen i analysen. Det omsettes for 5,7 milliarder i Nordland i NACE 45, dvs at Bodø står for 35 % av omsetningen i den varegruppen i Nordland. Vi kan dermed anta at det er en overdekning i Bodø kommune som betjener handelsregionen Bodø. Når det gjelder detaljhandel har Bodø kommune en totalomsetning i 2012 på litt over 4 milliarder kr, sett bort fra drivstoff. Varegrupper NACE 47 Omsetning i Butikkhandel med bredt vareutvalg Spesialforretning næring- og nytelsesmiddel Butikkhandel med IKT-utstyr Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretning 47.6 Butikkhandel med bøker, musikk etc Annen butikkhandel Detaljhandel utenom utsalgssted Totalt Tabell 10 Omsetning Detaljhandel NACE 47, unntatt 47.3 Drivstoff og 47.8 Torghandel, Bodø kommune, SSB. 15

17 SSB har beregnet at hver bodøværing forbruker for kr. Dette gir følgende regnestykke: kr ( kr per innbygger) * ( innbyggere) * 100 =100 % Regnestykket viser at det er samsvar mellom omsetningstallene vi har fått og tallet på antatt forbruk. Dekningsgraden sier ikke noe om handelen utover Bodø kommune, da vi kun har sett på tall for Bodø kommune i denne analysen. Dekningsgrad blir først interessant når vi kan se på fordelingen av handelen geografisk på postnumrene innad i kommunen, det vil si mellom handelssoner/byutviklingsområder. Det er ikke justert for studenter i denne utregningen. Det er fordi antatt forbruk er et konstruert tall, hvor man har delt omsetningen på antall innbyggere. Dersom studentene hadde vært en kjent populasjon for SSB, ville antatt forbruk og innbyggertallene vært justert i forhold til dette, og dekningsgraden hadde fortsatt vært 100. Tabell 11 viser hvordan dekningsgraden er innad i de ulike byutviklingsområdene, og hvor mye de har av den totale dekningsgraden i Bodø kommune. Sentrum har en betydelig overdekning, 186 %, i forhold til hvor mange som bor her. Omsetningen i sentrum har også en dekningsgrad på 64 % av omsetningen i Bodø kommune. Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen er også et byutviklingsområde med overdekning. Her er det 18 % overdekning i forhold til hvor mange som bor her. De to andre byutviklingsområdene har en underdekning i detaljhandel. Detaljhandel i Bodøs byutviklingsområder Byutviklingsområde Dekningsgrad i område Dekningsgrad i Bodø kommune Sentrum Rønvik 28 6 Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen Hunstad/Mørkved Tabell 11 Dekningsgrad i Byutviklingsområdene 16

18 Figur 4 Postnummer i byutviklingsområde Sentrum og Hunstad/Mørkved Sentrumsområdet er byutviklingsområdet i Bodø med den største omsetningen i detaljhandelen. Området innbefatter både det området som er allment kjent som Bodø sentrum, og områdene som ligger rundt og er avsatt som avlastningsområder i kommuneplanens arealdel. Omsetningstallene på postnummer viser at den største omsetningen finner man i det som er avlastningsområder til sentrum, postnummer Her ligger City Nord og Trekanten kjøpesentre. Både sentrumsområdet og avlastningsområdet hadde en omsetning på over 1 milliard i detaljhandel, men området med kjøpesentrene omsatte for 80 millioner mer. Kjøpesenterhandelen sto for 40 prosent av all handelen i Bodø i Type varer Bodø 8006 (Sentrum) Bodø 8008 (Stormyra) 47 Detaljhandel totalt Butikkhandel bredt vareutvalg Spesialforetning næringsmidler Butikkhandel IKT Butikkhandel andre husholdningsvarer Butikkhandel møbler, belysning med mer

19 47.6 Butikkhandel bøker, musikkartikler etc Annen butikkhandel Butikkhandel med klær Tabell 12 Omsetning på postnumrene 8006 og 8008 Bodø, i Antall butikker på disse postnumrene er mange nok til at man kan gjøre sammenligninger på noen varegrupper. Da ser man at områdene med kjøpesentre har den større omsetningen av dagligvarer, IKT-utstyr, butikkhandel med andre husholdningsvarer, mens Bodø sentrum har større omsetning enn kjøpesentrene når det gjelder spesialforetninger for næringsmidler, møbler, bøker og musikkartikler og annen butikkhandel. Annen butikkhandel innbefatter klær, sko, lærvarer, apotekvarer, kosmetikk, blomster, gull- og sølvsmeder og ur. I butikkhandel med klær har sentrumsbutikkene en omsetning på nærmere 140 millioner mer enn kjøpesentrene, mens kjøpesentrenes omsetning på dagligvarer er 272 millioner mer enn i sentrum. 4.3 Arbeidsplasser Hovedtyngden av arbeidsplassene i Bodø by er plassert i og rundt sentrum. Offentlige virksomheter som Helse Nord, Statens vegvesen region nord, Husbanken og Hovedredningssentralen ivaretar sine landsdelsfunksjoner fra Bodø, i tillegg til Luftfartstilsynet, Avinor Kontrollsentral Nord og etterhvert Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH). De fleste av de ansatte er fordelt i sektorer utenom varehandel: Bodø kommune: ca 3750 Nordlandssykehuset: ca 2100 ansatte av totalt 3280 Nordland fylkeskommune ca.1800 ansatte av totalt 3300 Forsvaret: ca 1500 ansatte Widerøe: ca 700 ansatte av totalt 1578 Fra Stormyra og til Hunstad/Mørkved er det er også en betydelig del ansatte i det offentlige (universitet, politihøyskole, videregående, barneskoler og barnehager). Kontorarbeidsplasser i forbindelse med offentlige instanser kan sies å være arbeidsplassintensive. Det er også mange ansatte i handels- og næringsområdene her. Figuren under viser at varehandelen utgjør 13 prosent av sysselsettingen i kommunen. Dette er 1,1 % under landsgjennomsnittet. 18

20 Figur 5 Arbeidsplasser fordelt på bransjer, Bodø kommune. Kilde NHO. Videre er det interessant å se hvordan ansatte i varehandel fordeler seg per bedrift. Figuren under viser at hovedvekten av de ansatte i Bodø kommunes detaljhandel (unntatt motorvogner) jobber i små bedrifter med 0-9 ansatte. Vi antar at bedriftene med flest ansatte er større butikkjeder. Figur 6 Antall ansatte per bedrift. Kilde: SSB. De større butikkjedene med mange ansatte ligger som oftest i kjøpesentre eller varehus (big box). Dette bør vurderes når det gjelder plassering, kollektivtilgang/transportbehov og parkering. 4.4 Dagens handelssituasjon på Hunstad/Mørkved Handelsomlandet til dette byutviklingsområdet er Hunstad, Hunstadmarka, Mørkved, Bertnes og Støver, hvor det i dag bor i ca personer som er folkeregistrert her. I tillegg kommer studenter som ikke er folkeregistrert. 19

Hunstadsenteret og gjenoppbygging etter brann.

Hunstadsenteret og gjenoppbygging etter brann. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2015 67909/2015 2015/5695 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/55 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015 Hunstadsenteret

Detaljer

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Handelsanalyse Kongsberg Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Innhold 1.0 Oppdraget... 2 2.0 Innledning... 2 3.0 Fylkesdelplan... 2 4.0 Markedsområdet Kongsberg... 3 5.0 Varegrupper som inngår... 3 6.0 Dekningsgrad

Detaljer

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015.

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. Terminalveien Øst Fauske Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. 1 Reguleringsplan Terminalveien Øst, Fauske Utarbeidet 04.10. 2011 Avsatt i hovedsak til Forretning, kontor, industri. Handelsanalyse.

Detaljer

Handelsutvikling i Hamar-regionen

Handelsutvikling i Hamar-regionen 1 Handelsutvikling i Hamar-regionen 2011 3 Mål Å bidra til at Hamar fremstår som en attraktiv handelsdestinasjon for nærområdet i fremtiden Å gi et betydelig løft til Hamar-regionen Å besørge en grønn

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Oppdragsgiver: NHP- Nordiske Handels Parker Oppdrag: Lura - bydelssenter Del: Dato: 2011-08-31 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLD

Detaljer

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser Kjøpmannsinstituttet (KI) 1967 1987 Varehandelens Høyskole (VH) 1988 94 Stiftelsen NVH 1994 2000 Handelshøyskolen BI 2000 Bachelorstudiet

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Handelspark på Brulandsvellene Kva skjer rundt oss.. Bergen: Ålesund: IKEA kjøpt tomt Ålesund

Detaljer

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic Sliter vi med handelsutviklingen i norske byer? Stadig flere handler på nett Hvilke signaler ser vi for Norge? DET STORE

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet bruksareal på over 3000 m2) utenfor sentrumskjernen og avlastningssenteret

Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet bruksareal på over 3000 m2) utenfor sentrumskjernen og avlastningssenteret Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2011 23122/2011 2010/17048 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Planutvalget 21.06.2011 Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov A Avant Management Utbyggingspotensial = 130 000 gulvkvm handelsareal Utbyggingspotensial forretning i prinsippsak og høringsforslag

Detaljer

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Egil Johansen, 75 53 16 19 07.05.2008 2006/8700 421.4 ejo@fmno.no Deres dato Deres referanse Bodø kommune Postboks 543, 8001

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.01.2013 2012/6417/INLA/420.0 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Ingrid Heggdal Larsen, 71 25 84 78 Vår ref. Fræna kommune 6440

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave/dato: 4 / 5. jan.

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave/dato: 03 / 2013-01-10 Arkivreferanse:

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms Utgave: 3 Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Regional handelsanalyse for Troms Utgave/dato: 3 / 2014-06-05

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune Faglig tilnærming Reisens formål Besøksreiser 13 % Annet 7 % Arbeid 19 % Tjenestereiser 2 % Arbeid

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser 30. november 2009 Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser Kari Skogstad Norddal Lokalisering av handel Vegtransport: om lag ½-parten av klimagassutslippene i våre storbyer. Arealbruk og lokalisering av

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Fredrikstad Kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen Region Øst Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Handel- og senterstruktur for Nedre

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Rammer for handelsetablering Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Bakgrunn Dette notatet gir utfyllende vurderinger av rammer for handelsetablering i kommuneplanen og

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT:

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: HORDALAND FYLKESKOMMUNE Til høringsinstanser iflg. adresseliste Saknr. flv$ $&^ffl Dok.nr. / 3 O JAN 2008 Arkivar. *-f] 2, Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200800143-/PV

Detaljer

Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Rana kommune. Handelsutredning Mo i Rana. Utgave: 2 Dato: 2013-09-24

Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Rana kommune. Handelsutredning Mo i Rana. Utgave: 2 Dato: 2013-09-24 Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Handelsutredning Mo i Rana Utgave: 2 Dato: 2013-09-24 Handelsutredning Mo i Rana 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsutredning Mo i Rana Utgave/dato:

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Forslag til planprogram for detaljregulering av Ørnes sentrum. Offentlig ettersyn 20.september - 1. november 2013

Forslag til planprogram for detaljregulering av Ørnes sentrum. Offentlig ettersyn 20.september - 1. november 2013 Forslag til planprogram for detaljregulering av Ørnes sentrum Offentlig ettersyn 20.september - 1. november 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 20.09.2013 Innhold Forslag til planprogram for detaljregulering av Ørnes

Detaljer

Handelsanalyse, Fauske sentrum

Handelsanalyse, Fauske sentrum Fauske kommune Handelsanalyse, Fauske sentrum Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske 2015-2021 2015-01-14 Denne handelsanalysen er en del av revisjonen av kommuneplanens arealdel for Fauske kommune.

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Handelsanalyse Flatanger

Handelsanalyse Flatanger TFoU-arbeidsnotat 2015:11 Handelsanalyse Flatanger Roald Sand Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no TFoU-arbeidsnotat 2015:11 ISSN: 1890-6818 Kongensgt. 42. Postboks

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20 Handelsanalyse for Evje sentrum Dato: 21-9-2 Handelsanalyse for Evje sentrum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse for Evje sentrum Utgave/dato: 1/2.9.21 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet Forslag til planprogram Reguleringsendring for Morstadjordet Innhold BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 PLANOMRÅDETS BELIGGENHET... 4 FORMÅL, INNHOLD OG DETALJERINGSGRAD I PLANARBEIDET... 5 RAMMER OG PREMISSER

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE Erik Sveistrup, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, Avd. for regional planlegging Regional samling, Trondheim 23.10.2008 RPB om kjøpesentre Intro / bakgrunn

Detaljer

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 Time kommune Handelsanalyse Bryne Underlag for kommunedelplan for 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 2014-03-19 Side 2 av 37 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2 Situasjonsbeskrivelse 6 2.1

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12 Fra utstillingen «Kjøpesenter - byens hjerte». Fotoutstillingen forsøkte å vise hvordan kjøpesentre kan brukes til å skape vitalitet i byer og tettsteder, og hvor viktig handel er for byutvikling. Foto:

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029 Til: Stavanger kommune v/ kommuneplansjef Ole Martin Lund Fra: Næringsforeningen i Stavanger-regionen Stavanger, 6. oktober 2014 Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen

Detaljer

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 1 Forord 2 Nøkkelopplysninger Navn: Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 Utgiver: Troms fylkeskommune ved planavdelingen Utgave/ikrafttredelse:

Detaljer

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Mandal Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Av Patricia Hartmann September 2014 Mandal er en ferieby, en arkitektonisk attraksjon, et lokalt sentrum for handel og industri, en velstyrt

Detaljer

SORTLAND HANDELSANALYSE

SORTLAND HANDELSANALYSE Dato: 27.11.2014 Oppdragsgiver: Sortland kommune SORTLAND HANDELSANALYSE SORTLAND HANDELSANALYSE Revisjon Dato 2014/11/277 Utført av Knut Iver Skøien Kontrollert av Milan Dunderovic, Christian Ekeli Godkjent

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 370 000 mennesker skaper verdier i norsk handelsnæring 14 prosent av alle sysselsatte i Norge (privat og offentlig

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Høringsuttalelse - forslag til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.09.2013 63586/2013 2013/5562 113 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/66 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 Høringsuttalelse - forslag til

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Ekstramøte i MØTEINNKALLING Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.2009 Om de nye nasjonale bestemmelsene for etablering av kjøpesentre

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Innledning Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark er et samordnende dokument for utvikling

Detaljer

Rapport 2014/54 Kongsberg handel og byutvikling. Virkninger av utvikling på Sildetomta

Rapport 2014/54 Kongsberg handel og byutvikling. Virkninger av utvikling på Sildetomta Rapport 2014/54 Kongsberg handel og byutvikling. Virkninger av utvikling på Sildetomta Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Rapporttittel Rapport nummer 2014/54 Kongsberg - Sildetomta handel og byutvikling

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Utvalgssak. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata PLM-11/15

Utvalgssak. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata PLM-11/15 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Thorstein Hymer Arkiv: // 0235 Arkivsaksnr.: 14/1027-17 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -11/15 16.03.2015 PLM-11/15

Detaljer

Rapport - Alta handelspark

Rapport - Alta handelspark Alta kommune Rapport - Alta handelspark Vurdering av temaene sentrumsutvikling og handelsvirksomhet 2015-06-10 10.6.2015 MaHat, EWi MaHat, EWi MaHat Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør, Haugen, gbnr 41/81 og 41/1541

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør, Haugen, gbnr 41/81 og 41/1541 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2014 50481/2014 2010/17048 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/39 Komite for plan, næring og miljø 04.09.2014 14/132 Bystyret 11.09.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Vestvågøy kommune. Handels- og trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-03-10

Vestvågøy kommune. Handels- og trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-03-10 Handels- og trafikkanalyse Utgave: 1 Dato: 2014-03-10 Handels- og trafikkanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og trafikkanalyse Utgave/dato: 1 / 2014-03-10 Arkivreferanse:

Detaljer

Utviklingen i detaljhandelen Kjøpesenterhandelens status og utvikling Analyse av senterbutikkene Handelsbalansen i regionene

Utviklingen i detaljhandelen Kjøpesenterhandelens status og utvikling Analyse av senterbutikkene Handelsbalansen i regionene Detaljhandelsboken 2014 Som grunnmateriale for denne utgivelsen benyttes også registre og koblet markedsinformasjon fra ARAplan registertjeneste levert av Andhøy AS. Andhøy AS Postboks 166, 1325 Lysaker

Detaljer