Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad"

Transkript

1 Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Bodø kommune

2 Dokumentdetaljer Utarbeidet av: Opus Bergen AS Tittel: Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Prosjektnummer: Dato: 23. oktober 2013 Prosjektleder: Medarbeidere: Oppdragsgiver: Kari Olrich Sørebø Hanne Thuen, Taral Zahl Jensen Bodø kommune 1

3 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Fylkesplan for Nordland Kommuneplanens arealdel Planlegging av handelsareal Metode Varegrupper Handelsatferd Befolkningsprognoser Befolkningsfremskriving Bodø kommune Befolkningsfremskriving handelsomlandet Hunstad/Mørkved Dagens handelssituasjon Nasjonale tall for handel Dagens handelssituasjon i Bodø kommune Arbeidsplasser Dagens handelssituasjon på Hunstad/Mørkved Fremtidig handel Nasjonale prognoser for fremtidig handel Fremtidig handel i Bodø Videre utvikling av Hunstad/Mørkved Plasskrevende varer ved Stormyra Plasskrevende varer både ved Stormyra og Hunstad/Mørkved Flere kjøpesentre i Bodøs sentrumskjerne Trafikk og trafikkproduksjon på Hunstad Dagens situasjon i området Turproduksjon av handel, kontor og bolig i analyseområdet Drøfting av tiltak for å redusere bilbruk i området Anbefalinger om videre utvikling rundt Hunstadsenteret og trafikale løsninger Konkurransedyktig handel i Bodøs sentrumskjerne Mørkved bydelssenter Handel og trafikk på Hunstad Konklusjon Referanser Vedlegg: 3 2

4 1. Innledning I følge Indeks Nordland passerer innbyggertallet i fylket personer i Dette er over halvparten av befolkningen i hele Nord-Norge og skaper grunnlag for verdiskaping og vekst i næringsliv. Sentralt i fylket ligger Bodø som er både administrasjonssenter og landsdelssenter. Byen har en rekke funksjoner innenfor helse, utdanning, tjenesteyting, transport og handel som befolkningen i Bodøregionen og de øvrige kommunene i Nordland benytter seg av. Bodø kommune har de senere år planlagt aktivt for at Bodø by skal kunne ruste seg mot vekst i både verdiskaping og tilflytting. Det er planlagt oppgradering av sentrum med nye boliger, kulturkvartal med kulturhus, hoteller, havnepromenade og offentlige bygg. 2. Bakgrunn Bodø kommune er i gang med å rullere kommuneplanens arealdel og i den forbindelse ønsker kommunen å se på muligheten for å sette av et område til bydelssenter på Hunstad. Handelsanalysen skal gi et grunnlag for å vurdere om det er hensiktsmessig å etablere et bydelssenter her. Analysen vurderer hvilken effekt et slikt bydelssenter vil ha på handelen i sentrum, Stormyra og Mørkved bydelssenter, og hvilke trafikale konsekvenser det vil ha. Bodø kommune legger til grunn at analyseområdet har et handelsomland som omfatter områdene Hunstad, Hunstadmarka, Mørkved, Bertnes og Støver (antatt definert ut fra reisemotstand/avstandsfølsomhet). I analysen vil dette handelsomlandet beskrives som Hunstad/Mørkved. Analysen legger til grunn gjeldende overordnede planer og føringer. Den mest sentrale føringen på statlig nivå er statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel (sendt på høring og ettersyn august 2013). Med denne bestemmelsen viderefører Miljøverndepartementet klare begrensninger i etablering av kjøpesenter for å styrke by- og tettstedssentra. Siden Nordland fylkeskommune nylig har vedtatt en egen regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter (Fylkesplan for Nordland ), vil denne være gjeldende i Nordland fylke. 2.1 Fylkesplan for Nordland Regional plan for Nordland har planbestemmelser om etablering av kjøpesenter, jf. Pbl 8-5. Her er det satt krav til at kjøpesenter med større bruksareal enn 3000 m 2, og utvidelse av kjøpesenter til mer enn 3000 m 2 bare er tillatt i byer og tettsteder som har et handelsomland utover egen kommune. 3

5 Kjøpesenter defineres her som detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives og fremstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få adgang. Detaljhandel er definert som salg av alle typer varer direkte til forbruker, det vil si både dagligvarehandel, faghandel, inklusiv salg av plasskrevende handel. Bodø er en av byene som blir nevnt i bestemmelsene med et handelsomland utover egen kommune. Det er satt krav til at det skal utarbeides handelsanalyser for områder som ikke er avsatt til sentrum eller handelsområde i kommuneplanens arealdel og hvilke forhold som skal vurderes i analysen: 4) Handelsområder utenfor sentrum skal vurderes på bakgrunn av dokumentasjon om: handels- og arealbehov avstand til sentrum for gående/syklende og kollektivdekning plassering i forhold til annen bebyggelse og langsiktig utviklingsmønster Etableringer i handelsområder utenfor sentrum skal som et minimum oppfylle følgende krav til dokumentasjon: a) Det skal utarbeides handelsanalyser som viser eksisterende og framtidig omsetning i handelsomland, herunder reduksjon av omsetning i eksisterende sentrum målt som antall år med tapt omsetningsvekst. b) Det skal utarbeides analyser som viser etableringas effekt for byutvikling. c) Det skal utarbeides transportanalyser som viser tilgjengelighet for gående og syklende, trafikksikkerhet, kapasitet i vegnettet og miljøvirkninger av økt trafikk. d) Handelsområder skal ligge på eller ved hovedrute innen kollektivnettet. e) Det skal fastsettes maks. tillatt utbygd bruksareal innenfor området og en bestemt utbyggingsperiode, slik at handelsetableringene ikke gir utilsiktede negative konsekvenser for sentrumsområdene. Det kan fastsettes begrensinger på størrelsen på den enkelte etablering og hvilke varegrupper som tillates. f) Det bør i forbindelse med kommuneplanene utarbeides parkeringsnormer med krav tilpassa senterets størrelse og funksjon. 2.2 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel er under rullering, men gjeldende kommuneplan har følgende bestemmelser når det gjelder etablering av kjøpesenter: 1.5 Etablering av kjøpesenter. Etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende kjøpesenter med samlet bruttoareal over 3000 m² tillates bare i områder som er angitt med særskilt grense som bysenter eller avlastningssenter vist på 4

6 plankartet i kommunedelplan for sentrum. Unntak gjelder for handel med plasskrevende varegrupper (f.eks bilforretninger, byggvarehandel, gartneri) og etableringer i lokalsenter dersom etableringens størrelse er tilpasset bydelssenterets størrelse, funksjon og handelsomland. Arealene som er definert til å være Bodøs avlastningssenter og bysenter er definert i kartet under (temakart fra kommunedelplan sentrum, 2010). Figur 1 Kart over Bodø sentrum, senter og næringsstruktur. Kartet viser at Hunstad ikke er definert som sentrum eller avlastningssenter, men kan vurderes til plasskrevende varer og handel knyttet til lokalsenter. Analysen gir derfor en vurdering av videre utvikling av Hunstad/Mørkved som bydelssenter (lokalsenter), i lys av befolkningsutvikling og handelsutvikling de senere år. I tillegg benyttes framskrivninger av folke- og handelstall. 2.3 Planlegging av handelsareal I planarbeid etter plan- og bygningsloven er det ofte problematisert hvorvidt forholdene blir vanskeligere for sentrumshandelen ved å øke handelsarealene utenfor sentrum, for eksempel i bydelssentra. Løsningen har vært å stille krav om handelsanalyser som fastsetter størrelsen på handelsareal som kan legges til bydelssentrene, uten at dette går ut over ønsket sentrumsutvikling. 5

7 Styring av varehandel er utfordrende, og det er krevende å utforme retningslinjer som følger opp nasjonal politikk og samtidig er enkle å håndheve. Styring av hvor varegrupper plasseres er basert på prinsippet om at plasskrevende varer krever tilgang for bil og handelsarealet er mindre arealeffektivt da de trenger færre besøkende per kvadratmeter (omsetningsmessig). Plasskrevende varer bør derfor lokaliseres utenfor bysentra. På samme måte bør småvarer hvor besøksfrekvensen er større (gir god sirkulasjon av mennesker) og bilavhengigheten mindre, lokaliseres i en bysentrum for å oppnå god synergieffekt med andre sentrumsfunksjoner. Likevel ser man at bransjeglidning og utvikling av nye handelskonsepter kan redusere muligheten for å skille mellom tunge (plasskrevende) og lette varegrupper. Det vil si at bransjene tilpasser seg krav og begrensninger og finner kreative måter å omdefinere handelskonseptet sitt. Et eksempel er møbelvarehus med plasskrevende varer, men som også får stadig mer interiør- og husholdningsartikler (lette varer). Innenfor rammene av plan- og bygningsloven er det ikke mulig å skille på varegruppenivå annet enn plasskrevende varer og detaljhandel. På Miljøverndepartementet sine nettsider (spørsmål og svar) slår de fast følgende: ( ) man kan ikke i reguleringsbestemmelser fastsette nærmere regler om hvilke typer forretning som er tillatt eller ikke, ut over at man kan innføre restriksjoner mot kjøpesentre og man skille mellom plasskrevende varer og detaljhandel. Videre kan man stille krav for å begrense eksternvirkningene av forretning i form av begrensing på størrelsen på parkering, åpningstid og lignende. I handelsanalyser er metodeverket i stor grad basert på SSB-statistikk for omsetning. SSB baserer sine omsetningsstatistikker på NACE-koder (europeisk standard) hvor detaljhandel inkluderer all type handel, både plasskrevende og småvarer. Dette vil si at det i det statistiske grunnlaget heller ikke skiller eksakt mellom plasskrevende varer og småvaregrupper, man må gå aktivt inn og definere hvordan kodene skal fordeles i de to kategoriene. Dette gir grunnlag for ulik bruk og tolkning av tall/statistikk som benyttes i handelsanalyser, noe som krever at det gjøres et bevisst metodevalg. 2.4 Metode En handelsanalyse skal gi et grunnlag for å vurdere om etablering av ny handel er i samsvar med de overordnede planer og målsetninger. Den vurderer plansituasjonen, lokalisering og omfanget av tiltaket slik at økonomi, forbrukerinteresser og planmessige rammer ses i sammenheng. Nordland fylkeskommune har i sin planbestemmelse fastsatt at en handelsanalyse skal si noe om eksisterende og fremtidig omsetning i handelsomlandet, og også reduksjon i omsetning i eksisterende sentrum, målt i antall år med tapt omsetningsvekst. Samtidig skal den vise etableringens effekt for byutvikling og trafikkanalyse som viser tilgjengelighet for gående, syklende, trafikksikkerhet, kapasitet i vegnettet og miljøpåvirkninger som følge av økt trafikk. 6

8 Det finnes ikke veiledere eller standarder for hvilke metoder man skal benytte i handelsanalyser. Det er vanlig å bruke kvantitativ metode og statistikk som grunnlag for å finne dekningsgraden for handelen i et handelsomland. Dekningsgrad er forholdet mellom omsetning i en handelssone og det antatte forbruket til bosatte i samme sone. Dette blir uttrykt i prosent. En handelssone kan være kommunegrense, by/tettsteder innenfor kommunen, bydeler eller det kan være en regional handelssone som strekker seg over flere kommuner. Forholdet mellom omsetning og det antatte forbruket innenfor en sone kan si noe om handelsbalansen mellom handelssoner. Dekningsgraden beregnes på følgende måte: Omsetning i sonen (Antatt forbruk per person) * (Antall bosatt i sonen) * 100 % Dersom dekningsgraden er rundt 100 % betyr dette at det er balanse mellom omsetning og forbruk i handelssonen. Dersom tallet er under 100 % er det en underdekning og handelslekkasje til andre handelssoner, og dersom det er over 100 % betyr det at området tiltrekker seg handel fra andre handelssoner. Det er ulike måter å regne gjennomsnittlig forbruk per person på. Man kan ta omsetningen i et handelsomland og dele dette på antall bosatte i den geografiske enheten. På denne måten estimerer man et gjennomsnittlig forbrukstall for det aktuelle analyseområdet. Man kan også ta utgangspunkt i forbruksstatistikk utarbeidet av SSB som viser gjennomsnittlig forbruk per husholdning for detaljhandel. Data til denne type SSB-statistikk innhentes gjennom intervjuundersøkelser, og i Bodø er utvalget for lite til at det kan utarbeides statistikk på kommunenivå. Analysen må derfor baseres på omsetningstall og antatt forbruk ut fra dette. I denne analysen hentes det tall fra SSB på omsetning på postnummer for Bodø sentrum og for handelsomlandet Hunstad/Mørkved, samt samlet omsetning for hele kommunen. Vi har også hentet gjennomsnittlig omsetningstall per innbygger i Bodø, for å estimere et forbrukstall. Det er utarbeidet forbruksstatistikk for Nord-Norge som landsdel i perioden som er tilgjengelig, men fordi klassifiseringen av denne type data er annerledes enn for omsetningsstatikk er den ikke direkte sammenlignbar: Omsetningsstatistikk er organisert etter standard for næringsgruppering NACE, mens forbruksstatistikken er organisert etter COICOP, som er en standard for klassifisering av konsum. Konkret vil dette si at tilgjengelige forbrukstall baserer seg på konsum og forbruk av alle typer varer og tjenester, og omsetningstall er basert i varehandel. Det er flere svakheter med å bruke omsetningsstatistikk fra SSB. Turister og bedrifters forbruk vises ikke i disse statistikkene. Omsetningstall per innbygger fanger heller ikke opp personer som er bosatt i det geografiske området, men ikke registrert som bosatt her. Dette 7

9 gjelder spesielt studenter eller sesongarbeidere/pendlere, og kan slå ut i større byer eller tettsteder med universitetet eller høyskole, eller bedrifter som baserer seg på sesongarbeidere eller pendlere. Det er mulig å justere for dette i utregningen dersom man har kjente tall. Fordi vi bruker et antatt forbrukstall har vi ikke gjort justeringer i utregningene. Vi velger å bruke dekningsgrad som metode fordi denne benyttes oftest i handelsanalyser og gir et grunnlag for sammenlikning med tidligere handelsanalyser i Bodø. For å beregne hvor store arealer man bør tillate til handel i et lokalsenter, benyttes omsetningstall fordelt på kvadratmeter for å kunne estimere dette. Ved å dividere antatt totalomsetning på omsetning per kvadratmeter finner man hvilke størrelse kjøpesenteret/ handelsområdet bør ha. Antatt omsetning må basere seg på antatt befolkning og forbruk i det lokale handelsomlandet. 2.5 Varegrupper Bodø sin funksjon som administrasjonssentrum og handelssentrum i fylket tilsier at handelsanalysen må favne et bredt vareutvalg som spenner fra større kjøpesenter, møbler, bilutsalg til spesialforretninger. Tallene vi bruker må derfor omfatte all detaljhandel, både plasskrevende og lette varegrupper. Utvalget i denne analysen er derfor satt til detaljhandel og handel med og reparasjon av motorvogner. Disse er klassifisert som SSB kode 45 (Motorvogntjenester) og kode 47 (Detaljhandel) i standard for næringsgruppering (NACE). NACE-kode 45 Motorvogntjenester inneholder salg, engros, reparasjon og salg av deler til motorvogner unntatt motorsykler og er delt inn i tre hovedgrupper Motorvognhandel unntatt motorsykler 45.2 Reparasjon av motorvogner unntatt motorsykler 45.3 Del-/ utstyrshandel til motorvogner NACE-kode 47 omfatter all detaljhandel, definert som salg av nye og brukte varer i eget navn og for egen regning, vesentlig til personlig bruk eller private husholdninger, fra utsalgssted, fra torgplass, ved omførsel eller ved postordre/internett. Denne koden er delt inn i følgende hovedgrupper: 47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 47.2 Spesialforretning næring- og nytelsesmiddel 47.3 Detaljhandel drivstoff til motorvogner 47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr 47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer 47.6 Butikkhandel med bøker, musikk etc Annen butikkhandel 47.8 Torghandel 47.9 Detaljhandel utenom salgssted 8

10 Vi har valgt å ta bort 47.3 Detaljhandel med drivstoff (større volum) og 47.8 Torghandel fra våre analyser da dette ikke er kjent i analyseområdet. Siden det ikke finnes forbrukstall for Bodø kommune, tar vi utgangspunkt i tallene/statistikk som er kjent og supplerer med kvalitativ metode for vurdering av handelsatferd og byutvikling. 2.6 Handelsatferd Metodene for handelsanalyser er i stor grad en kvantitativ øvelse i sammenstilling av SSBtall og trafikkmengder. Det er flere som påpeker at slike kvantitative metoder i handelsanalyser ikke fanger opp de kvalitative aspektene, det vil si hvor foretrekker folk å handle, årsaken til handelen, konsumendringer og lignende. Vista analyse har utarbeidet et metodeverk som kombinerer kvantitativ og kvalitativ analyse, og som er nyttig å se til når det gjelder å spesifisere handelspreferanser, kjøpekraft og transport ved handel, blant annet brukt i Vista analyse rapport 13/2013. Handelsmekanismer er sammensatte, og det er få eksempel på fylker som har konkretisert hvilke faktorer som bidrar til et godt bymiljø, lav handelslekkasje og ulike handelskonsepters virkninger på byer og tettsteder (Vista analyse rapport 13/2013). Vista analyse peker videre på at det generelt brukes mindre bil ved handel i sentrum, men at det foreligger lite kunnskap om hvor mesteparten av handelsvolumet blir fraktet fra handelssted til hjemmet. Denne mangelen på empiri utgjør en utfordring i plansaker. TØI har i sin rapport om reisevaner (rapport nr 1130/2009) belyst hvordan folk reiser for å handle, men ikke hva som handles med bil og ikke. Ut fra dette bør man se nøyere på befolkningsgruppene og eksisterende handel i det definerte handelsomlandet, for eventuelt å skille ut hovedgrupper for handle- og reisevaner. Vista analyse peker for eksempel på at kvinner og menn har ulike handlevaner, ungdom reiser oftere til bysentrum for å handle, barnefamilier velger gjerne lettest tilgjengelige handlesteder etc. I tillegg har studenter i mindre grad tilgang til bil på grunn av økonomi, og eldre mennesker søker gjerne til sitt nærmeste lokale senter som et møtested mer enn handel. Handelsbildet preges også av mange varer som i sin egenskap fører til at man reiser langt for å handle. Dette gjelder varer som man kjøper sjelden/svært sjelden og som de fleste mindre steder har stor underdekning på. Dette gjelder biler, større møbler, og varer fra enkeltkjeder som IKEA etc. Nordmenns handlevaner er også påvirket av forsterket vridning mot netthandel. Ifølge SSB kjøpte eller bestilte 73 % av det norske folk varer/tjenester på nettet de siste 12 måneder (tall fra 2013). Selv om dette er 3 % nedgang fra 2012, så viser det at mye varehandel foregår utenfor butikkene, og mye av det genererer heller ikke privat transportbehov (dersom det sendes helt hjem per post). 9

11 3. Befolkningsprognoser 3.1 Befolkningsfremskriving Bodø kommune I forbindelse med kommuneplanen har Bodø kommune utarbeidet en befolkningsfremskriving til Tabell 1 viser fremskrivingen i de ulike delområdene i kommunen med SSB middel og høy fremskriving. Område Middel 2030 Høy Sentrum Alstad Rønvik/Saltvern Hunstad Mørkved/Bertnes Nordsia Saltstraumen Tverlandet Kjerringøy Værran Skjerstad Totalt Tabell 1 SSB Middel og Høy fremskriving Bodø er en by hvor det er forventet stor aktivitet fremover, knyttet til næringsutvikling, offentlige tjenester, sentrumskvaliteter, utvidelse av Universitetet og tilrettelegging for flere og differensierte boliger. På bakgrunn av dette velger vi å bruke SSB høy fremskriving som grunnlag for analysene i denne rapporten. Alder 0 år 1-5 år år år år år år år år + Sentrum Rønvik/Saltvern Alstad Hunstad Mørkved/Bertnes Nordsia Saltstraumen Tverlandet Skjerstad Kjerringøy Værran Totalt i Bodø Tabell 2 Fremskrevet befolkning til 2030 SSB høy Når man fremskriver befolkningen fordelt på alder, ser man at det er forventet en endring i befolkningssammensetningen. I følge befolkningsframskrivingen i Bodø til 2030, ser man at 10

12 som i resten av landet vil det være en høy andel eldre. Dette er mest tydelig i den eldste aldersgruppen, 80 år og eldre, hvor det er 76 % økning i forhold til dagens tall. Også gruppen fra øker mye, med nesten 65 % i forhold til dagens befolkning i denne gruppen. I dag utgjør disse aldergruppene 11,5 % av befolkningen, mens i 2030 vil de utgjøre 15,5 % (tabell A og B, vedlegg 1) Alder 0 år år år år år år år år år + Bodø Bodø % økning 28, ,3 12,6 4,7 19,9 17,8 64,6 76,1 Tabell 3 fremskrevet befolkning 2030, økning i prosent fra dagens befolkning KS påpeker at Bodø vil ha over 5 % færre i aldersgruppen 0-66 år i år Dette vil si aldersgruppen hvor kjøpekraften er størst. Dette er over landsgjennomsnittet på 3 %, og bør ses opp i mot vurderingen av hvilken forbruksøkning man skal legge til grunn framover. 3.2 Befolkningsfremskriving handelsomlandet Hunstad/Mørkved Handelsomlandet til Hunstad består av delområdene Hunstad og Mørkved/Bertnes. I 2012 var det folkeregistrert personer her. Mørkved/ Bertnes Totalt Tabell 4 SSB høy fremskriving for Hunstad/Mørkved/Bertnes Alder 0 år år Totalt år år 15 år 19 år 44 år 66 år 79 år + Hunstad Alder 0 år år år år 15 år 19 år 44 år 66 år 79 år % økning 18,9 16,9 25,9 12,6 13,9 15,1 3,4 70,6 253,9 Tabell 5 SSB høy fremskriving, økning i prosent for Hunstad/Mørkved/Bertnes Områdene Hunstad og Mørkved/Bertnes vil med en høy fremskrivning ha befolking i overkant av i Det er flere reguleringsplaner i området og disse er ikke tatt i betraktning i SSB sine befolkningsprognoser. Områdeplanen for Hunstad alene legger opp til 1300 nye boliger. Med dagens befolkningstetthet i Bodø kommune med 2,2 personer per boenhet, vil dette si ca personer. Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for 600 nye studenthybler på Mørkvedlia. I tillegg til disse kommer studentene ved Universitetet i Nordland som ikke har folkeregistrert adresse i Bodø og som leier privat. I 2011 var det registrert totalt 6185 studenter og i følge Bodø kommune bor flertallet av disse i Mørkvedområdet. Universitetet planlegger å utvide, og universitetets prognoser tilsier at det vil være rundt 9750 studenter i I den forbindelse ønsker de også å etablere ytterligere

13 1500 nye studentboliger i nærheten av campus. På bakgrunn av dette kan man anta at det vil bo ca personer i handelsomlandet Hunstad/Mørkved i Befolkningssammensetningen i handelsomlandet til Hunstad/Mørkved vil være en annen enn i resten av kommunen, da en stor del av studentene bor her, og befolkningen vil således generelt være yngre. I 2013 var gjennomsnittsalderen for studenter 24 år ved studiestart. Dersom man justerer prognosene med studentpopulasjonen og plasserer studentene i aldersgruppen år, vil denne aldersgruppen ha en økning med 32,8 % i 2030, mot dagens befolkning, inkludert studenter (se tabell C, vedlegg 1). SSB høy fremskriving viser en økning på 15,1 % for den gruppen i Selv om kommunen antar at flertallet av studentene bor i Mørkvedområdet, har vi ingen konkrete tall for dette. Vi legger oss derfor på en moderat linje og tar utgangspunkt i at halvparten av studentene bor i Hunstad/Mørkvedområdet i Alder 0 år 1-5 år år Totalt år år år år år år + Hunstad Mørkved/Bertnes Studenter Totalt Prosentandel 1,0 5,5 7,5 3,0 3,8 53,3 17,0 6,2 2,7 100 Tabell 6 Fordeling av aldersgruppene i prosent av befolkningen, justert med studenter, SSB høy fremskriving 4. Dagens handelssituasjon 4.1 Nasjonale tall for handel Varehandel er en av de største og raskest voksende næringene i norsk økonomi og varehandelen er den største sysselsetteren i privat sektor. Varehandelen står for 7 % av verdiskapingen i norsk økonomi, og 14 % av antall sysselsatte i Norge jobber i varehandelsbedrifter. 12

14 Figur 2 Verdiskaping i norsk økonomi etter sektor, prosentvis andel. Virke handelsrapporten 2013, SSB tall Omsetningen i detaljhandelen har økt jevnt, med en liten nedgang etter 2008, hvor man i slutten av 2009 kom over 2008-nivået igjen (fig.3). Butikker står for 90 % av all omsetning i detaljhandelen i dag og det har vært en vekst i markedsandelen til kjøpesentrene. Kjøpesentre står for en tredjedel av all butikkomsetning i detaljvarehandelen og tendensen er at denne andelen vil øke (Virke, Handelsrapporten 2013). Figur 3 Detaljomsetningsindeksen, nasjonale tall

15 Tabell 7 og 8 viser omsetningen på nasjonalt nivå for varegruppe NACE 45 Motorvogner og NACE 47 Detaljhandel. Det ble omsatt for 197 milliarder totalt i handel og reparasjon av motorvogner og for 373 milliarder i detaljhandel, unntatt drivstoff (47.3) og torghandel (47.8). Varegruppe NACE 45 Omsetning i Motorvognhandel unntatt motorsykler Reparasjon av motorvogner unntatt motorsykler Del-/ utstyrshandel til motorvogner Handel med motorsykler, deler og utstyr Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Totalt Tabell 7 NACE 45 Nasjonale tall, SSB 2012 Varegrupper NACE 47 Omsetning i Butikkhandel med bredt vareutvalg Spesialforretning næring- og nytelsesmiddel Butikkhandel med IKT-utstyr Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretning 47.6 Butikkhandel med bøker, musikk etc Annen butikkhandel Detaljhandel utenom utsalgssted Totalt Tabell 8 NACE 47 Nasjonale tall, unntatt 47.3 Drivstoff og 47.8 Torghandel, SSB 2012 Totalt gir dette en nasjonal detaljvarehandel på 570 mrd kroner innen NACE kodene 45 og Dagens handelssituasjon i Bodø kommune Bodø har et handelsomland som går ut over egen kommunegrense, bestående av følgende kommuner; Bodø, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Røst, Værøy, Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn. I dette handelsomlandet bodde det i overkant av innbyggere i I Senterboken, som er en årlig publikasjon med oversikt og statistikker for kjøpesentre i Norge, er disse kommunene fordelt på to handelsregioner, Bodø og Fauske. I handelsregionen Fauske er det to kjøpesentre, Fauske Amfi og Fauske Handelspark, og disse ligger begge i Fauske kommune. Her har det vært en nedgang på handel i kjøpesenter med 2,2 %, og en økning i butikkhandel utenom kjøpesentre på 1,4 %. Gjennomsnittlig har kjøpesentre i Norge hatt en vekst på 2,2 % i omsetningen. Handelsregionen Bodø har fire store kjøpesentre; City Nord, Glasshuset/Koch, Hunstadsenteret og Trekanten Kjøpesenter. Alle disse kjøpesentrene ligger i Bodø kommune. Glasshuset/Koch ligger i Bodø sentrum, mens City Nord og Trekanten ligger like ved hverandre i Stormyra-området, som er 2,5 km fra bykjernen i Bodø sentrum. Hunstadsenteret ligger innenfor området som skal vurderes som bydelssenter i kommunen, 7,5 km fra Bodø sentrum. Mørkved har ingen kjøpesentre, men er etablert som bydelssenter ca 1 km fra Hunstadsenteret og 8,5 km fra Bodø sentrum. Omsetningen til de fire kjøpesentrene økte med 11,2 % i 2011 og denne økningen var 31 prosent over landsgjennomsnittet. City Nord var det kjøpesenteret i Norge med størst omsetningsvekst i 14

16 2011, med 36,6 prosent vekst. Dette skyldtes en stor utviding av senteret i 2011, og det er nå det største kjøpesenteret i Nordland med kvm og 60 butikker. Coop Obs! Hypermarked disponerer 6000 kvm. Det er startet opp detaljreguleringsplan for området og det er planer om å ytterligere utvide senteret med kvm forretningsareal. Butikkhandelen i Bodøregionen utenom kjøpesentrene hadde en vekst på 2,3 % i Senterboken 2013 viser til at det i 2011 var en omsetning på kr per kvm salgsareal i Bodø og at det er 0,86 kvm salgsareal per innbygger. Dette gjelder innbyggere i hele Bodøregionen, selv om alle kjøpesentrene ligger i Bodø kommune. Dersom man justerer tallet til å gjelde innbyggere i Bodø kommune, er det 1,3 kvm salgsareal per innbygger i NACE 45 Handel med og reparasjon av motorvogner en type varegruppe som har et stort handelsomland. Dette er kostbare varer hvor det ikke er hyppig omsetning per innbygger og handelsomlandet må sees på som regionalt. Varegruppe NACE 45 Omsetning i Motorvognhandel unntatt motorsykler Reparasjon av motorvogner unntatt motorsykler Del-/ utstyrshandel til motorvogner Totalt Tabell 9 Omsetning Motorvogntjenester NACE 45 Bodø kommune, SSB Siden SSB ikke kan gi ut informasjon om omsetning dersom det er tre eller færre forretninger i et område, er det ikke lett å plassere omsetningen i denne varegruppen geografisk. I tall vil dette si at av en totalomsetning på litt over 2 milliarder kr i varegruppen NACE 45 i Bodø kommune, er det 259 millioner kr som ikke kan plasseres geografisk. SSB utarbeider heller ikke omsetningstall per innbygger på denne varegruppen, og derfor kan det ikke regnes ut dekningsgrad for denne varegruppen i analysen. Det omsettes for 5,7 milliarder i Nordland i NACE 45, dvs at Bodø står for 35 % av omsetningen i den varegruppen i Nordland. Vi kan dermed anta at det er en overdekning i Bodø kommune som betjener handelsregionen Bodø. Når det gjelder detaljhandel har Bodø kommune en totalomsetning i 2012 på litt over 4 milliarder kr, sett bort fra drivstoff. Varegrupper NACE 47 Omsetning i Butikkhandel med bredt vareutvalg Spesialforretning næring- og nytelsesmiddel Butikkhandel med IKT-utstyr Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretning 47.6 Butikkhandel med bøker, musikk etc Annen butikkhandel Detaljhandel utenom utsalgssted Totalt Tabell 10 Omsetning Detaljhandel NACE 47, unntatt 47.3 Drivstoff og 47.8 Torghandel, Bodø kommune, SSB. 15

17 SSB har beregnet at hver bodøværing forbruker for kr. Dette gir følgende regnestykke: kr ( kr per innbygger) * ( innbyggere) * 100 =100 % Regnestykket viser at det er samsvar mellom omsetningstallene vi har fått og tallet på antatt forbruk. Dekningsgraden sier ikke noe om handelen utover Bodø kommune, da vi kun har sett på tall for Bodø kommune i denne analysen. Dekningsgrad blir først interessant når vi kan se på fordelingen av handelen geografisk på postnumrene innad i kommunen, det vil si mellom handelssoner/byutviklingsområder. Det er ikke justert for studenter i denne utregningen. Det er fordi antatt forbruk er et konstruert tall, hvor man har delt omsetningen på antall innbyggere. Dersom studentene hadde vært en kjent populasjon for SSB, ville antatt forbruk og innbyggertallene vært justert i forhold til dette, og dekningsgraden hadde fortsatt vært 100. Tabell 11 viser hvordan dekningsgraden er innad i de ulike byutviklingsområdene, og hvor mye de har av den totale dekningsgraden i Bodø kommune. Sentrum har en betydelig overdekning, 186 %, i forhold til hvor mange som bor her. Omsetningen i sentrum har også en dekningsgrad på 64 % av omsetningen i Bodø kommune. Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen er også et byutviklingsområde med overdekning. Her er det 18 % overdekning i forhold til hvor mange som bor her. De to andre byutviklingsområdene har en underdekning i detaljhandel. Detaljhandel i Bodøs byutviklingsområder Byutviklingsområde Dekningsgrad i område Dekningsgrad i Bodø kommune Sentrum Rønvik 28 6 Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen Hunstad/Mørkved Tabell 11 Dekningsgrad i Byutviklingsområdene 16

18 Figur 4 Postnummer i byutviklingsområde Sentrum og Hunstad/Mørkved Sentrumsområdet er byutviklingsområdet i Bodø med den største omsetningen i detaljhandelen. Området innbefatter både det området som er allment kjent som Bodø sentrum, og områdene som ligger rundt og er avsatt som avlastningsområder i kommuneplanens arealdel. Omsetningstallene på postnummer viser at den største omsetningen finner man i det som er avlastningsområder til sentrum, postnummer Her ligger City Nord og Trekanten kjøpesentre. Både sentrumsområdet og avlastningsområdet hadde en omsetning på over 1 milliard i detaljhandel, men området med kjøpesentrene omsatte for 80 millioner mer. Kjøpesenterhandelen sto for 40 prosent av all handelen i Bodø i Type varer Bodø 8006 (Sentrum) Bodø 8008 (Stormyra) 47 Detaljhandel totalt Butikkhandel bredt vareutvalg Spesialforetning næringsmidler Butikkhandel IKT Butikkhandel andre husholdningsvarer Butikkhandel møbler, belysning med mer

19 47.6 Butikkhandel bøker, musikkartikler etc Annen butikkhandel Butikkhandel med klær Tabell 12 Omsetning på postnumrene 8006 og 8008 Bodø, i Antall butikker på disse postnumrene er mange nok til at man kan gjøre sammenligninger på noen varegrupper. Da ser man at områdene med kjøpesentre har den større omsetningen av dagligvarer, IKT-utstyr, butikkhandel med andre husholdningsvarer, mens Bodø sentrum har større omsetning enn kjøpesentrene når det gjelder spesialforetninger for næringsmidler, møbler, bøker og musikkartikler og annen butikkhandel. Annen butikkhandel innbefatter klær, sko, lærvarer, apotekvarer, kosmetikk, blomster, gull- og sølvsmeder og ur. I butikkhandel med klær har sentrumsbutikkene en omsetning på nærmere 140 millioner mer enn kjøpesentrene, mens kjøpesentrenes omsetning på dagligvarer er 272 millioner mer enn i sentrum. 4.3 Arbeidsplasser Hovedtyngden av arbeidsplassene i Bodø by er plassert i og rundt sentrum. Offentlige virksomheter som Helse Nord, Statens vegvesen region nord, Husbanken og Hovedredningssentralen ivaretar sine landsdelsfunksjoner fra Bodø, i tillegg til Luftfartstilsynet, Avinor Kontrollsentral Nord og etterhvert Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH). De fleste av de ansatte er fordelt i sektorer utenom varehandel: Bodø kommune: ca 3750 Nordlandssykehuset: ca 2100 ansatte av totalt 3280 Nordland fylkeskommune ca.1800 ansatte av totalt 3300 Forsvaret: ca 1500 ansatte Widerøe: ca 700 ansatte av totalt 1578 Fra Stormyra og til Hunstad/Mørkved er det er også en betydelig del ansatte i det offentlige (universitet, politihøyskole, videregående, barneskoler og barnehager). Kontorarbeidsplasser i forbindelse med offentlige instanser kan sies å være arbeidsplassintensive. Det er også mange ansatte i handels- og næringsområdene her. Figuren under viser at varehandelen utgjør 13 prosent av sysselsettingen i kommunen. Dette er 1,1 % under landsgjennomsnittet. 18

20 Figur 5 Arbeidsplasser fordelt på bransjer, Bodø kommune. Kilde NHO. Videre er det interessant å se hvordan ansatte i varehandel fordeler seg per bedrift. Figuren under viser at hovedvekten av de ansatte i Bodø kommunes detaljhandel (unntatt motorvogner) jobber i små bedrifter med 0-9 ansatte. Vi antar at bedriftene med flest ansatte er større butikkjeder. Figur 6 Antall ansatte per bedrift. Kilde: SSB. De større butikkjedene med mange ansatte ligger som oftest i kjøpesentre eller varehus (big box). Dette bør vurderes når det gjelder plassering, kollektivtilgang/transportbehov og parkering. 4.4 Dagens handelssituasjon på Hunstad/Mørkved Handelsomlandet til dette byutviklingsområdet er Hunstad, Hunstadmarka, Mørkved, Bertnes og Støver, hvor det i dag bor i ca personer som er folkeregistrert her. I tillegg kommer studenter som ikke er folkeregistrert. 19

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra Journalpost:16/89644 Saksnummer Utvalg/komite Dato 374/2016 Fylkesrådet 16.11.2016 169/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 05.12.2016 Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse

Detaljer

Hunstadsenteret og gjenoppbygging etter brann.

Hunstadsenteret og gjenoppbygging etter brann. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2015 67909/2015 2015/5695 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/55 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015 Hunstadsenteret

Detaljer

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Handelsanalyse Kongsberg Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Innhold 1.0 Oppdraget... 2 2.0 Innledning... 2 3.0 Fylkesdelplan... 2 4.0 Markedsområdet Kongsberg... 3 5.0 Varegrupper som inngår... 3 6.0 Dekningsgrad

Detaljer

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015.

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. Terminalveien Øst Fauske Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. 1 Reguleringsplan Terminalveien Øst, Fauske Utarbeidet 04.10. 2011 Avsatt i hovedsak til Forretning, kontor, industri. Handelsanalyse.

Detaljer

Handelsutvikling i Hamar-regionen

Handelsutvikling i Hamar-regionen 1 Handelsutvikling i Hamar-regionen 2011 3 Mål Å bidra til at Hamar fremstår som en attraktiv handelsdestinasjon for nærområdet i fremtiden Å gi et betydelig løft til Hamar-regionen Å besørge en grønn

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic Sliter vi med handelsutviklingen i norske byer? Stadig flere handler på nett Hvilke signaler ser vi for Norge? DET STORE

Detaljer

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013 1 Myrseter senter AS HANDELSANALYSE April 2013 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Tabeller... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Analysen... 6 3. Konklusjon... 11 Referanser... 11 Tabeller

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Oppdragsgiver: NHP- Nordiske Handels Parker Oppdrag: Lura - bydelssenter Del: Dato: 2011-08-31 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLD

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for City Nord, Stormyra

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for City Nord, Stormyra Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 10.12.2013 81760/2013 2013/4097 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for City Nord,

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Forretningsareal. Revidert januar 2017

Forretningsareal. Revidert januar 2017 Forretningsareal Revidert januar 2017 Fra planprogrammet: His bydelssenter er ikke listet i gjeldende regional plan for senterstruktur og handel. Dette innebærer at det totalt i området kun kan bygges

Detaljer

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Handelspark på Brulandsvellene Kva skjer rundt oss.. Bergen: Ålesund: IKEA kjøpt tomt Ålesund

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser Kjøpmannsinstituttet (KI) 1967 1987 Varehandelens Høyskole (VH) 1988 94 Stiftelsen NVH 1994 2000 Handelshøyskolen BI 2000 Bachelorstudiet

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.01.2013 2012/6417/INLA/420.0 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Ingrid Heggdal Larsen, 71 25 84 78 Vår ref. Fræna kommune 6440

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet bruksareal på over 3000 m2) utenfor sentrumskjernen og avlastningssenteret

Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet bruksareal på over 3000 m2) utenfor sentrumskjernen og avlastningssenteret Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2011 23122/2011 2010/17048 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Planutvalget 21.06.2011 Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave/dato: 4 / 5. jan.

Detaljer

Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune

Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering 18.11.2008 Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune Historisk: Normativ tilnærming Tilbud = f(befolkningsunderlag) FUNKSJON: Bysenter Bydelssenter

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer TØI-rapport 1071/2010 Forfatter(e): Aud Tennøy, Tanja Loftsgarden, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Oslo 2010, 100 sider Sammendrag: Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer Handelsanalyser kan

Detaljer

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov A Avant Management Utbyggingspotensial = 130 000 gulvkvm handelsareal Utbyggingspotensial forretning i prinsippsak og høringsforslag

Detaljer

Kruse Smith Entreprenør AS, Stavanger. Handelsanalyse Sørbø Hove. Utgave: 3 Dato:

Kruse Smith Entreprenør AS, Stavanger. Handelsanalyse Sørbø Hove. Utgave: 3 Dato: Stavanger Handelsanalyse Sørbø Hove Utgave: 3 Dato: 2012-05-11 Handelsanalyse Sørbø Hove 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stavanger Rapportnavn: Handelsanalyse Sørbø Hove Utgave/dato: 3 / 2012-05-11

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Egil Johansen, 75 53 16 19 07.05.2008 2006/8700 421.4 ejo@fmno.no Deres dato Deres referanse Bodø kommune Postboks 543, 8001

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL Oppdragsgiver: Oppdrag: 610338-01 Havnegata 20 Trafikk- og handelsanalyse Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Mehdi Khakpour / Faste Lynum Kvalitetskontroll: Diana van der Meer / Birgitte Nilsson HANDELSANALYSE:

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune Faglig tilnærming Reisens formål Besøksreiser 13 % Annet 7 % Arbeid 19 % Tjenestereiser 2 % Arbeid

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Holmestrand, Hof og Sande september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet Deres ref: Oslo, 24.10.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-25511 Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse

Detaljer

PS 14/41 Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra - krav om lovlighetskontroll.

PS 14/41 Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra - krav om lovlighetskontroll. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2014 27250/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/62 Bystyret 07.05.2014 PS 14/41 Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord,

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Senterstruktur og handel Senterstruktur definerer sentra i regionen og setter

Detaljer

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave/dato: 03 / 2013-01-10 Arkivreferanse:

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune Handel i Rogaland Plan- og byggesakskonferansen 2017 Christine Haver Rogaland fylkeskommune Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter «Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms Utgave: 3 Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Regional handelsanalyse for Troms Utgave/dato: 3 / 2014-06-05

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser 30. november 2009 Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser Kari Skogstad Norddal Lokalisering av handel Vegtransport: om lag ½-parten av klimagassutslippene i våre storbyer. Arealbruk og lokalisering av

Detaljer

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER Handelsbestemmelser i regional plan for samordna areal- og transport i Grenland 2014-2025 Oppsummert og kommentert den 09.05.2014 SKIEN KOMMUNE Skien kommune er fornøyd

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/14407-022 Dato: 5.03.02 UTSATT SAK - PRINSIPPSAK - GULSKOGEN SENTER OG GULDLISTEN, REGULERINGSPLAN FOR FORRETNING, KONTOR OG BOLIG,

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Rammer for handelsetablering Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Bakgrunn Dette notatet gir utfyllende vurderinger av rammer for handelsetablering i kommuneplanen og

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen)

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen) Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2016 71618/2016 2015/7010 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/60 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 16/175 Bystyret 27.10.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Sandefjord september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA i 2017-18 Hvor

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Forslag til planprogram for detaljregulering av Ørnes sentrum. Offentlig ettersyn 20.september - 1. november 2013

Forslag til planprogram for detaljregulering av Ørnes sentrum. Offentlig ettersyn 20.september - 1. november 2013 Forslag til planprogram for detaljregulering av Ørnes sentrum Offentlig ettersyn 20.september - 1. november 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 20.09.2013 Innhold Forslag til planprogram for detaljregulering av Ørnes

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Politisk styringsgruppe 7.september 2017 Linda Lomeland Vestfold fylkeskommune reviderer

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra Fylkesplanens bestemmelse om kjøpesenter

Søknad om dispensasjon fra Fylkesplanens bestemmelse om kjøpesenter Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.08.2016 62964/2016 2016/2289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/47 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/142 Bystyret 08.09.2016 Søknad

Detaljer

Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Rana kommune. Handelsutredning Mo i Rana. Utgave: 2 Dato: 2013-09-24

Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Rana kommune. Handelsutredning Mo i Rana. Utgave: 2 Dato: 2013-09-24 Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Handelsutredning Mo i Rana Utgave: 2 Dato: 2013-09-24 Handelsutredning Mo i Rana 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsutredning Mo i Rana Utgave/dato:

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Fredrikstad Kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen Region Øst Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Handel- og senterstruktur for Nedre

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2017 Sjeføkonom Lars E Haartveit På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som

Detaljer

Regional plan for byer og tettsteder, Oppland fylkeskommune, februar 2016

Regional plan for byer og tettsteder, Oppland fylkeskommune, februar 2016 Høringsuttalelse Regional plan for byer og tettsteder, Oppland fylkeskommune, februar 2016 fra Byen vår Gjøvik Om Byen vår Gjøvik: Byen Vår Gjøvik er et interessefellesskap organisert som en næringsforening,

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20 Handelsanalyse for Evje sentrum Dato: 21-9-2 Handelsanalyse for Evje sentrum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse for Evje sentrum Utgave/dato: 1/2.9.21 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT:

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: HORDALAND FYLKESKOMMUNE Til høringsinstanser iflg. adresseliste Saknr. flv$ $&^ffl Dok.nr. / 3 O JAN 2008 Arkivar. *-f] 2, Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200800143-/PV

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 Time kommune Handelsanalyse Bryne Underlag for kommunedelplan for 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 2014-03-19 Side 2 av 37 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2 Situasjonsbeskrivelse 6 2.1

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Handelsanalyse, Fauske sentrum

Handelsanalyse, Fauske sentrum Fauske kommune Handelsanalyse, Fauske sentrum Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske 2015-2021 2015-01-14 Denne handelsanalysen er en del av revisjonen av kommuneplanens arealdel for Fauske kommune.

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer