Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen"

Transkript

1 Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

2 Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø AS på oppdrag fra Norconsult. Analysen skal klargjøre lokale og regionale konsekvenser for handelen som følge av tiltaket, for det markedet det skal betjene. City Nord er en del av sentrumsområdet i Bodø, og er definert som et avlastningssenter for handel. Bodø kommune har hatt en omsetningsvekst som følger utviklingen i resten av landet. Sekundærmarkedet har utviklet seg svakere enn utviklingen nasjonalt. Bodø kommune hadde en dekningsgrad for detaljhandelen på 108,8 i Nivået har falt med 3,7 fra Dekningsgraden for markedsområdet har de siste årene vært rimelig stabil rundt 100. Dette betyr at handelen stort sett har ligget på et nivå som befolkningstallet skulle tilsi. Tall på dekningsgrad tyder på at Fauske har vokst fram til å bli et sterkere handelssentrum for flere av de omkringliggende kommunene, mens Bodø ikke klart å styrke seg som regionalt handelssenter. I perioden 2009 til 2012 var den årlige veksten innen detaljhandelen med unntak av bensinstasjoner i Norge på 3,2 prosent. Tilsvarende tall for Bodø var 4,0 prosent, men holder man utenfor handelen på City Nord og Trekanten har tilsvarende vekst vært 0,7 prosent. De samlede etableringene på Stormyra, og da spesielt forrige utvidelse av City Nord ser ikke ut til å ha hatt noen større konsekvenser når det kommer til antall handelsvirksomheter i bysentrum. City Nord, Trekanten og øvrige butikker på Stormyra utgjør om lag 1/3 av faghandelsbutikkene i sentrumsområdet, mens bykjernen har rundt 2/3. Kjøpesentrenes omsetningsandel i Bodø ligger over det nasjonale gjennomsnittet. Ved etablering/utvidelse av kjøpesenter ser man at dette gir en økning i omsetningen i tiltakskommunen. Samtidig ser det ikke ut til å ha hatt stor innvirkning på handelen i øvrig markedsområde, med unntak av styrkeforholdet mellom Fauske og Bodø. Antall innbyggere i markedsområdet er ventet å øke med fram til Veksten vil i all hovedsak komme i Bodø kommune. Basert på boligreserver i kommunen er det ventet at den største befolkningsveksten vil komme for områdene Alstad/Hunstad/Mørkved, som alle ligger nærmere Stormyra enn bykjernen. Det er ikke vedtatt andre større utbyggingsplaner for handel i kommunen, eller i markedsområdet. Samtidig ser vi at det er behov for å etablere mer areal til handel for å møte fremtidig etterspørselsvekst. For å se på konsekvensene av tiltaket har man sammenlignet estimat for handelsutvikling, med og uten utvidelsen av City Nord. Konsumvekst og befolkningsutvikling gir en forventet vekst i omsetningen på 3 prosent, som ligger til grunn for beregning av 0-alternativet (uten tiltaket). Dette gir en detaljhandelsomsetning i 2022 på 5,42 mrd. kroner, en vekst på 1,39 mrd. kr sammenlignet med 2012.

3 Totalt forventes det at de nye handelsarealene vil generere en omsetning på 450 millioner kr. Av dette vil ca. 325 millioner være «ny» omsetning, da det resterende er knyttet til virksomheter som allerede eksisterer på Stormyra, men ikke som en del av City Nord per i dag. Beregningen er gjort ut fra de opplysningene som Coop Nordland har oversendt, med det forbehold at deler av butikksammensetningen ikke er endelig avklart. Det er skissert to ulike utviklingsløp for handelen i kommunen gitt at tiltaket gjennomføres (alternativ 1a og 1b). Disse skiller seg ved at alternativ 1a forutsetter at øvrig handel i kommunen klarer å opprettholde en vekst på 3 prosent gjennom hele perioden, mens alternativ 1b baserer seg på erfaringer fra forrige utbygging av City Nord, da det var en lavere vekst over en treårsperiode for øvrig handel i kommunen. I alternativ 1b, som vi anser som mest realistisk, vil omsetningen i kommunen i 2022 ligge på 5,64 mrd. kr, noe som er 223 millioner kr høyere enn for 0-alternativet. Akkumulert over perioden er differansen (i forhold til 0-alternativet) i omsetningen 1,27 mrd. kr. Dette tyder på at en etablering av tiltaket vil bidra positivt til omsetningsutviklingen for handelen i Bodø kommune. Samtidig ser man at en utvidelse av City Nord vil medføre noe økt konkurranse for enkelte varegrupper, hvor man i dag har flere etablerte virksomheter i bykjernen. Stormyra er definert som en del av sentrum av Bodø, noe som betyr at tiltaket ikke er berørt av forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesenter og handel. Dette begrenser imidlertid muligheten for etablering av større kjøpesentre utenfor sentrum i kommunen eller i markedsområdet.

4 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Metode og datagrunnlag Definisjoner og avgrensning Handel i markedsområdet Handelskultur Utviklingstrekk som påvirker handelen Handelsutvikling uten utbygging (0-alternativet) Handelsutvikling med utbygging Politiske føringer, erfaringer og handelstrender Oppsummering... 31

5 Tabell og figuroversikt Figur 3.1 Sentrumsområdet, Stormyra og sentrumskjernen (bykjernen)...4 Figur 4.1 Omsetningsutvikling i markedsområdet...6 Tabell 4.1 Omsetningsutvikling i kommuner i markedsområdet...6 Tabell 4.2 Dekningsgrader for detaljhandel...7 Tabell 4.3 Dekningsgrader for butikkhandel...8 Tabell 4.4 Dekningsgrader for faghandelsbutikker...8 Tabell 4.5 Dekningsgrader i regionsentre med innbyggertall (2012)...9 Tabell 4.6 Handel i bykjernen Figur 4.2 Fordeling faghandelsbedrifter Stormyra og bykjernen Figur 4.3 Detaljhandelsomsetning i Bodø kommune Tabell 4.7 Kjøpesentrenes omsetningsandel Figur 4.4 Omsetning per innbygger i markedsområdet Tabell 5.1 Bostedsområde for besøkende på City Nord og Glasshuset i Figur 5.1 Bosted til Coop OBS! Hypermarkeds-kunder i Bodø Figur 6.1 Befolkningsprognose Bodø kommune og Norge Figur 6.2 Befolkningsframskriving markedsområdet Tabell 6.1 Boligreserve i kommunen Figur 6.3 Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend Figur 7.1 Omsetningsutvikling ved 0-alternativet Tabell 7.1 Faktorer som påvirker 0-alternativet Tabell 8.1 Estimert omsetning på nye handelsarealer Tabell 8.2 Forutsetninger for beregning av alternativer Figur 8.1 Fremstilling av omsetningsutvikling med og uten tiltaket... 27

6 1. Bakgrunn CNC Eiendom, et selskap eid av Coop Nordland, ønsker å utvide kjøpesenteret ved City Nord i nordvestlig retning. Av de nye arealene er om lag m² tiltenkt varehandel, øvrige arealer er knyttet til kontor, treningssenter og fellesarealer. Siden det legges opp til bygningsmasse med et nytt bruksareal på over m² utover det som er i området i dag, utløses det iht. Plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning krav om at reguleringsplanen må konsekvensutredes (ref. forskrift om konsekvensutredning 2f). I den sammenheng skal det utredes virkninger planforslaget har i forhold til miljø og samfunn ved utvidelse av kjøpesenteret, og Kunnskapsparken Bodø AS ble engasjert for å gjennomføre en handelsanalyse. Metodikk og utredningstema baserer seg i stor grad på den eksisterende handelsanalysen som ble utført ved utarbeidelse av gjeldende reguleringsplan for City Nord i I analysen er 0-alternativet samt alternativ ved utbygging utredet. Øvrige utredningstema ivaretas av Norconsult. 1

7 2. Metode og datagrunnlag I likhet med den forrige handelsanalysen har en rekke ulike informasjonskilder vært benyttet. Det er vektlagt at dataene skal være troverdige og fra anerkjente kilder. De antagelsene som legges til grunn er tuftet på historiske data og sannsynlige fremtidsbilder. Sentrale trekk ved utviklingen av handelen i Bodø og markedsområdet er basert på innkjøpt statistikk fra Statistisk Sentralbyrå og Institutt for bransjeanalyser ved forskningsleder Per Gunnar Rasmussen. I tillegg er det hentet inn offentlig statistikk fra blant annet Brønnøysundregistrene. Handelsmønster og vaner har blant annet blitt dokumentert med blant annet handelsdata fra Coop Nordland. Disse dataene forteller mye om innsig av handel til Bodø fra markedsområdet. Coop Nordland har også gjort egne prognoser for handel som tiltaket vil generere. Flere kilder til sekundærdata har også blitt benyttet. Disse inkluderer blant annet sentrale dokumenter fra Bodø kommune, som for eksempel kommunedelplan for sentrum og befolkningsprognose. 2

8 3. Definisjoner og avgrensning Sentrale begrep Nedenfor er en forklaring på sentrale begreper som brukes i analysen. Dekningsgrad: Er beregnet som forholdet mellom omsetning per innbygger i kommunen og landsgjennomsnittet. Dersom en kommune har 100 prosent dekning (en dekningsgrad lik 100), så handler folk det de trenger i kommunen. Dersom dekningsgraden ligger på 80, betyr det at det er 20 prosent handelslekkasje ut av kommunen. NACE: NACE er en standard for gruppering av ulik type næringsvirksomhet. Den er en viktig standard i økonomisk statistikk og gjør det mulig å sammenligne og analysere statistiske opplysninger. Varehandelen er delt inn i mange underkategorier. Ved å gruppere enkelte av disse underkategoriene får man fra ulike typer varehandel: Detaljhandel: Omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer i eget navn og for egen regning, vesentlig til personlig forbruk eller til private husholdninger fra fast utsalgssted eller fra torgplass eller ved postordre. Detaljhandelen er alle typer varer. Detaljhandel er omsetning for NACE-kode 47, og inkluderer også omsetningen gjennom bensinstasjoner 1 og distansehandel. Butikkhandel: Defineres som detaljhandel med unntak av omsetning gjennom bensinstasjoner (47.3) og distansehandel (47.8 og 47.9). Faghandel: Er butikkhandel fratrukket butikker med omsetning av mat- og drikkevarer (47.1 og 47.2). For ytterligere informasjon om hva som inngår i de enkelte NACE-kodene se Avgrensing av sentrum, bykjernen og Stormyra, og vedtatte planer Vi velger å benytte Bodø kommunes avgrensing fra kommunedelplanen (KDP) for sentrum: Planområdet for sentrum er avgrenset av riksvei 80 i øst, flyplassen i sør og sjøfronten mot nord. Plassmyra og Stormyra med sentrale næringsarealer inngår som viktig del av planområdet. Stormyra er definert som en del av sentrum, dog ikke som en del av bykjernen. 1 Enkelte ganger er det hensiktsmessig å holde omsetning gjennom bensinstasjoner utenfor når man gjør beregninger av detaljhandelen. I de tilfeller hvor dette er gjort, er dette kommentert. 3

9 I de overordnede målsettingene i KDP for sentrum står det videre at: Bodø sentrum skal utvikles som en levende og attraktiv bydel med stor aktivitet i forhold til handel, tjenester, kultur- og servicetilbud. Bykjernen skal fortsatt være kommunens dominerende handle- og møtested med et mangfold av publikumsrettede virksomheter. Bykjernen skal utvikles med urbane kvaliteter, men slik at byens identitet bevares og understrekes. Stormyra-området skal ha en avlastende funksjon i forhold til bykjernen når det gjelder næringsvirksomhet. Figur 3.1 Sentrumsområdet, Stormyra og sentrumskjernen (bykjernen) Kilde: KPB Bodø Sentrum I planforslaget (arealbruk) i KDP for Bodø Sentrum står følgende: Bykjernen utvikles som et kompakt bysentrum med høy konsentrasjon av arbeidsplasser, boliger, handel-, næring- og kulturfunksjoner for å sikre stor aktivitet innenfor korte avstander. Dette som en forutsetning for å skape gode kollektivløsninger og mulighet for en bilfri hverdag. Bebyggelsen skal være bymessig med fokus på arkitektur og ta hensyn til historiske bygninger, gateløp, byrom og bevare siktlinjer og forbindelsen til havet. Kultur skal ha en vesentlig plass i bybildet. Bodø har et stort potensial når det gjelder å utvikle et handelstilbud og dekningsgrad for handel på høyde med sammenlignbare regionsentra. Vi må være 4

10 attraktiv også i forhold til større handelskonsepter, noe som er vanskelig å forene med gate- og kvartalsstrukturen vi finner i sentrumskjernen. Stormyra-området skal utvikles som avlastningssenter i forhold til næring, og handel spesielt. Det skal sikres en planstyrt utvikling som skal ses i forhold til bykjernen. Ved å stille et sentrumsnært område til disposisjon til dette formål, kan vi hindre spredning av slike etableringer som medfører økt bilbruk og er lite økonomisk i forhold til knappe arealer. Miljøvennlig tilgjengelighet med gang/sykkelvei- og kollektivløsninger skal stå sentralt i utviklingen i dette området. Øvrige næringsområder må forvaltes optimalt og ses i sammenheng med hvordan de er lokalisert I fylkesplanen for Nordland slås det fast at: I utviklingen av byer og tettsteder er handel, sammen med infrastruktur, kollektivdekning, kultur- og fritidstilbud, kontorer, servicetilbud og boliger viktig faktorer for å skape attraktive lokalsamfunn. Økt handel i sentrumsområdene gir positive ringvirkninger for både handelen generelt og annen virksomhet og vil bidra til å styrke stedets regionale betydning. Avgrensning av sekundærmarkedet og markedsområdet Bodø kommune har en viktig rolle som et regionssenter for handel. En rekke av de omkringliggende kommunene har i begrenset grad et handelstilbud til egne innbyggere. De øvrige kommunene utenom Bodø som er tatt med i denne analysen er Gildeskål, Meløy, Beiarn, Fauske, Saltdal og Sørfold. Disse vil i den påfølgende analysen omtales som sekundærmarkedet. Samlet utgjør Bodø kommune og sekundærmarkedet det som vil betegnes som markedsområdet. En gjennomgang av handelsdata fra Coop, sortert på postadresse, ligger til grunn for valg av sekundærmarkedet. Øvrige kommuner i Salten/Nordland har minimal handelslekkasje til Bodø, slik at å ta med flere kommuner ut over de som inngår i sekundærmarkedet vil ikke endre konklusjonene i denne rapporten. 5

11 Milliarder 4. Handel i markedsområdet Dette kapittelet gir en oversikt over historisk utvikling for detalj-, butikk- og faghandel i Bodø kommune, sekundærmarkedet, og samlet for markedsområdet. Figuren nedenfor viser omsetningsutviklingen for detaljhandelen (unntatt salg på bensinstasjoner) i markedsområdet. Figur 4.1 Omsetningsutvikling i markedsområdet Bodø Sekundærmarkedet Kilde: SSBs terminstatistikk NACE 47 unntatt salg på bensinstasjon Av figuren kan man se at Bodø kommune sto for litt over 70 prosent av omsetningen i markedsområdet i Denne fordelingen har vært rimelig stabil i perioden Omsetningen i Fauske utgjør om lag halvparten av omsetningen i sekundærmarkedet. Tabell 4.1 Omsetningsutvikling i kommuner i markedsområdet Netto omsetning (1000 kr) Prosentvis endring fra Bodø ,1 % 13,4 % Meløy ,5 % 3,8 % Gildeskål ,8 % 2,8 % Beiarn ,5 % 23,1 % Saltdal ,5 % 6,8 % Fauske ,8 % 10,7 % Sørfold ,1 % 11,0 % Sum sekundærmarked ,3 % 8,2 % Sum markedsområdet ,1 % 11,9 % Norge 3,6 % 13,3 % Kilde: SSBs terminstatistikk NACE 47 unntatt salg på bensinstasjon 6

12 For hele markedsområdet er omsetningen på 5,56 mrd. kr i 2012, en vekst på 2,1 prosent fra året før. Sekundærmarkedet har en svakere omsetningsutvikling enn Bodø kommune, med et fall på 0,3 prosent i Ser man på hele perioden fra , viser tabellen at Bodø følger utviklingen i resten av landet. Sekundærmarkedet har utviklet seg svakere enn utviklingen nasjonalt. Det er kun Beiarn kommune som kan vise til sterkere vekst i detaljhandelen enn Bodø og Norge. Samtidig har Beiarn og flere av de andre kommunene et begrenset handelstilbud og lav omsetning, hvor små endringer i tilbudet gir store prosentvise utslag. Dekningsgrader for handel Som nevnt tidligere er dekningsgrad er et mål på om en kommune har handelslekkasje, og på hvor stor den eventuelt er. Tilsvarende viser tallet for dekningsgrad i hvilket omfang kommunen tiltrekker seg kjøpekraft fra omlandskommunene. Dekningsgradene er beregnet ut fra et gjennomsnittlig innbyggertall i kommunene basert på antall innbyggere ved begynnelsen og ved utgangen av året. Tabell 4.2 Dekningsgrader for detaljhandel Bodø 109,0 108,2 109,2 112,5 108,8 Meløy 80,7 86,0 83,7 79,0 75,9 Gildeskål 51,1 50,4 49,9 51,4 51,1 Beiarn 46,1 49,2 55,2 60,1 52,0 Saltdal 82,9 84,4 81,8 82,0 78,1 Fauske 112,2 118,6 114,7 119,3 116,1 Sørfold 22,0 22,9 23,6 25,3 25,9 Sum sekundærmarked 84,2 88,4 86,3 87,3 84,3 Sum markedsområdet 100,1 101,1 101,1 103,7 100,3 Kilde: Institutt for bransjeanalyser Bodø kommune har en dekningsgrad for detaljhandelen på 108,8 prosent i Dette betyr at kommunen har noe høyere detaljhandel enn innbyggertallet skulle tilsi. Nivået har imidlertid falt med 3,7 prosentpoeng fra Man må tilbake til 2009 for å finne et lavere nivå på dekningsgraden. Dekningsgraden for markedsområdet har de siste årene vært rimelig stabil rundt 100. Dette betyr at handelen stort sett har ligget på et nivå som befolkningstallet i de berørte kommunene i markedsområdet skulle tilsi. Noen av de omkringliggende kommunene har i begrenset grad mulighet til å tilby et fullverdig handelstilbud til sine innbyggere, og dette er forklaringen på at disse har handelslekkasje. Handelslekkasje er en forutsetning for at det skal utvikles gode regionale sentre med et bredt tilbud til et omland som omfatter flere kommuner. 7

13 Bortsett fra Bodø er det kun Fauske som har en dekningsgrad på over 100. I perioden fra 2008 til 2012 styrket sin posisjon som handelssentrum for flere av de omkringliggende kommunene, som vist gjennom at dekningsgraden har styrket seg fra 112,2 til 116,1. Bodø har i samme periode hatt en liten nedgang fra 109,0 til 108,8. Dersom man ser bort fra omsetningen gjennom bensinstasjoner og distansehandel (i hovedsak torghandel og nettbutikker) får man oversikten i tabell 4.3. Tabell 4.3 Dekningsgrader for butikkhandel Bodø 113,5 113,1 113,9 117,5 113,1 Meløy 80,4 85,6 83,5 82,3 78,3 Gildeskål 51,7 50,6 51,0 51,8 50,6 Beiarn 41,3 44,6 48,7 54,4 44,4 Saltdal 74,5 76,4 74,1 76,2 74,2 Fauske 107,9 115,4 110,4 114,3 111,0 Sørfold 23,0 24,0 24,6 26,2 26,9 Sum sekundærmarked 81,0 85,6 83,2 85,1 82,0 Sum markedsområdet 101,8 103,3 103,0 106,1 102,3 Kilde: Institutt for bransjeanalyser Tallene viser at for markedsområdet som helhet har ligger omsetningen om lag på nivå med hva innbyggertallet skulle tilsi. Bodø har en dekningsgrad på 113,1, ett fall på 3,1 prosentpoeng fra Markedsområdet som helhet har et fall i dekningsgraden på 3,8 prosentpoeng. Det er kun Sørfold som har klart å styrke dekningsgraden noe, men dette er samtidig en kommune med lav omsetning knyttet til butikkhandel. Fauske er den eneste kommunen ut over Bodø som har butikkhandel større enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Tabell 4.4 Dekningsgrader for faghandelsbutikker Bodø 118,7 117,4 115,8 120,1 116,4 Meløy 52,5 56,1 51,2 49,7 46,9 Gildeskål 11,1 9,0 11,9 13,8 14,0 Beiarn 11,5 7,9 11,5 12,0 12,0 Saltdal 58,4 54,4 52,4 55,9 56,2 Fauske 103,7 116,6 107,5 107,2 107,1 Sørfold 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 Sum sekundærmarked 63,2 67,9 63,5 63,7 63,1 Sum markedsområdet 98,7 99,7 97,3 100,3 97,9 Kilde: Institutt for bransjeanalyser Faghandelen er definert som butikkhandel (detaljhandel uten bensinstasjoner og distansehandel), fratrukket butikker med omsetning av mat- og drikkevarer. Dette 8

14 er butikker som det i liten grad er grunnlag for å etablere på mindre steder, da det krever et visst volum av handlende for å opprettholde tilbudet. Av tabell 4.4 kan man se at Gildeskål, Beiarn og Sørfold i svært begrenset grad har et tilbud når det kommer til faghandel. Dette er handel de må reise til større handelssentra for å få gjennomført. I markedsområdet er det i likhet med tidligere to kommuner som skiller seg ut: Bodø og Fauske. Bodø har en dekningsgrad på 116,4, en nedgang på 3,7 prosentpoeng fra Av tabellen kan man se at Bodø ikke har klart å styrke sin posisjon som regionalt senter for handel. En sammenligning med perioden 2003 til og med 2007 viser at dekningsgraden i Bodø lå på mellom 117 og 120,3. Til tross for at veksten innen faghandelen i Fauske har avtatt de siste årene, er nivået høyere enn hva innbyggertallet skulle tilsi. Dette tyder på at Fauske har en sterk posisjon som handelssenter for både egne innbyggere og omkringliggende kommuner. Markedsområdet sett under ett har en dekningsgrad på 97,9. Det vil si at faghandelen i markedsområdet er lavere enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi, og man har derfor en handelslekkasje. Felles for beregningene av dekningsgrader, er at de viser betydelig økning i Dette kan til en stor grad forklares med at City Nord gjennom flere delåpninger tiltrakk seg stor omsetning dette året, som følge av nyhetsgraden. For 2012 viser tallene en svekkelse av dekningsgraden tilbake til nivået før utvidelsen. Uten en utvidelse av City Nord antas det at dekningsgraden ville vært lavere. Dekningsgrader i andre regionsentre Tabell 4.5 Dekningsgrader i regionsentre med innbyggertall (2012) Regionsenter/-kommune Detaljhandel Butikkhandel Faghandel Moss 96,3 96,2 106,2 Jessheim/Ullensaker 149,0 145,7 169,4 Hamar 126,0 133,1 154,6 Gjøvik 121,7 120,8 135,4 Sandefjord 152,8 99,3 93,9 Larvik 96,9 99,1 102,2 Arendal 114,1 115,7 122,3 Haugesund 163,5 173,3 211,4 Leirvik/Stord 109,9 115,0 122,4 Molde 134,2 143,4 161,7 Ålesund 142,1 154,8 185,5 Bodø 108,8 113,1 116,4 Tromsø 108,1 116,8 118,0 Uveiet gjennomsnitt 124,9 125,1 138,4 Uveiet gjennomsnitt i ,1 126,2 139,2 Kilde: Institutt for bransjeanalyser Sammenstillingen ovenfor viser dekningsgrader i regionssentre med innbyggertall mellom 50 og 100 tusen innbyggere. Videre bør det nevnes at tax-freeomsetningen ved flyplassene i Ullensaker (Gardermoen) og Sandefjord (Torp) er holdt utenfor ved beregningene av dekningsgrader. Definisjonene av detaljhandel, butikkhandel, og 9

15 faghandel er tilsvarende de som ble benyttet ved fremstilling av tabellene tidligere i dette notatet. Bodø som regionssenter har en dekningsgrad som ligger under gjennomsnittet i alle tre handelskategoriene. Gjennomsnittsverdiene har i liten grad endret seg fra 2008 til Lokale og regionale forhold for de ulike regionsentrene gjør en direkte sammenligning vanskelig, og derfor er ikke disse tallene analysert nærmere. Handel i sentrumsområdet De to sterkeste innkjøpsstedene i Bodø kommune er områdene rundt Stormyra, og bykjernen. Det er ett kjøpesenter i bykjernen, Glasshuset, som også inkluderer Kochsenteret, Glasshuspassasjen og enkeltstående butikker 2. Samlet har Glasshuset en flate på ca m², hvorav Koch utgjør m². I den forrige handelsanalysen var også Royal Arkaden på Radisson Blu-hotellet trukket frem som et mindre kjøpesenter. Den siste tiden er imidlertid mesteparten av arealet omdisponert bort fra varehandel. Stormyra har to kjøpesentre av signifikant størrelse og dette er City Nord og Trekanten Kjøpesenter. City Nord har et samlet areal på ca m², mens Trekanten har et areal på m². Bodø Storsenter er et kombinasjonsbygg i tre etasjer, hvorpå 1. og 2. etasje er butikker og 3. etasje er kontorer. Toys R Us åpnet sin butikk i senteret i desember 2012, mens Expert åpnet sin butikk i slutten av februar De resterende butikklokalene tiltenkt G-Max, som har annonsert at de skal åpne butikken før jul Det foreligger ikke offentlige regnskapstall for disse butikkene, da de er etablert så tett opp til dagens dato. Det har derfor ikke vært mulig å gjennomføre en analyse av virkningen disse har hatt for handelen i kommunen. Alle disse konseptene er arealkrevende butikker, som i liten grad egner seg for etablering i bykjernen. For å si noe om butikkstrukturen i Bodø ble det kjørt ut lister fra bedriftsdatabasen Forvalt, som igjen er basert på innsendte årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Tabell 4.6 omhandler faghandelen 3, og oversikten tar kun med aktive virksomheter. Bedrifter med forretningsadresse med postnummer 8006 (tilsvarer samme området som defineres som bykjernen) ble brukt som grunnlag for denne analysen. 2 Heretter benevnt som Glasshuset 3 Nace-kode 47, eksklusiv kodene 47.1, 47.2, 47.3 og

16 Tabell 4.6 Handel i bykjernen Butikkhandel med Glasshuset Øvrige butikker i bykjernen Datamaskiner og utstyr til datamaskiner 2 Telekommunikasjonsutstyr 1 Audio- og videoutstyr 4 Tekstiler og utstyrsvarer 1 3 Elektriske husholdningsapparater 2 Møbler 1 Belysningsutstyr 2 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy 2 1 Musikkinstrumenter og noter 2 Innredningsartikler ikke nevnt annet sted 5 Bøker 1 2 Innspillinger av musikk og video 1 Sportsutstyr 2 4 Fritidsbåter og -utstyr 2 Spill og leker 2 3 Klær Skotøy 2 5 Reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær 2 Medisinske og ortopediske artikler 1 Kosmetikk og toalettartikler 3 Blomster og planter 1 4 Kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr 1 Gull- og sølvvarer 3 1 Fotoutstyr 1 Optiske artikler 1 4 Ikke nevnt annet sted 4 9 Brukte varer ellers 6 Totalt Kilde: Bedriftsdatabasen Forvalt Sammenlignet med handelsanalysen gjennomført i 2007, er det blitt noe flere faghandelsbedrifter i bykjernen. Veksten har primært vært utenfor Glasshuset. I motsetning til Stormyra har bykjernen også et større antall faghandelsforretninger som ikke er tilknyttet kjøpesentre. Oversikten ovenfor viser at ca. to tredjedeler av faghandelsbedriftene i bykjernen ligger utenfor Glasshuset. Disse er i hovedsak lokalisert i Sjøgata, Storgata, Dronningens gate, Kongens gate og Torvgata. Figur 4.2 viser fordelingen mellom bykjernen og Stormyra innen hver NACE-kategori. 11

17 Figur 4.2 Fordeling faghandelsbedrifter Stormyra og bykjernen Butikkhandel med brukte varer ellers Butikkhandel ikke nevnt annet sted Optiske artikler Fotoutstyr Gull- og sølvvarer Kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr Blomster og planter Kosmetikk og toalettartikler Medisinske og ortopediske artikler Reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær Skotøy Klær Spill og leker Fritidsbåter og -utstyr Sportsutstyr Innspillinger av musikk og video Bøker Innredningsartikler ikke nevnt annet sted Musikkinstrumenter og noter Kjøkkenutstyr, glass og steintøy Belysningsutstyr Møbler Elektriske husholdningsapparater Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Tekstiler og utstyrsvarer Audio- og videoutstyr Telekommunikasjonsutstyr Datamaskiner og utstyr til datamaskiner Kilde: Bedriftsdatabasen Forvalt Bykjernen Stormyra Bykjernen har i tillegg et stort tilbud innen overnattings- og serveringsvirksomhet, samt et bredt spekter av servicetilbud innen helsetjenester, frisør, hud- og fotpleie, bank og forsikring, eiendomsmegling, advokattjenester og reisebyrå. I tillegg kommer offentlige tjenesteytere som Nordland Fylkesskattekontor, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, ligningskontor, folkeregister, turistinformasjon, Innovasjon Norge, Husbanken osv. Kjøpesentrene City Nord og Trekanten utgjør hovedtyngden av handelen på Stormyra, og består av 85 virksomheter. Av disse kan 56 defineres som butikker med faghandel. Det er også enkelte faghandelsbutikker som ligger utenfor de to kjøpesentrene. Tar man med disse ser man at City Nord, Trekanten og øvrige butikker på Stormyra utgjør om lag 1/3 av faghandelsbutikkene i sentrumsområdet, mens bykjernen står for rundt 2/3. Dette viser at bykjernen er tyngdepunktet både når det gjelder handel og privat og offentlig service, samt at det er et viktig transportknutepunkt. I bydelene Hunstad og Mørkved er det etablert flere virksomheter med handel. En del er samlokalisert på Mørkved Bydelssenter og Hunstadsenteret, samt i området rundt (eksempelvis Plantasjen, Europris, Jula og Eurospar). Mange av disse er underavdelinger, hvor det ikke er mulig å fremskaffe regnskapstall for å sammenligne utviklingen på tilsvarende måte som for bykjernen. 12

18 Figur 4.3 Detaljhandelsomsetning i Bodø kommune Kilde: SSB, City Nord og Trekanten Bodø City Nord og Trekanten Bodø eks. City Nord og Trekanten Figur 4.3 viser omsetningen i perioden for detaljhandel med unntak av bensinstasjoner. I den aktuelle perioden har den gjennomsnittlige årlige veksten i Norge vært på 3,2 prosent. Tilsvarende tall for Bodø var 4,0 prosent, og holder man utenfor City Nord og Trekanten har tilsvarende vekst vært 0,7 prosent 4. Det kan ikke dokumenteres hvordan utviklingen i Bodø hadde vært hvis ikke utbyggingen av City Nord hadde funnet sted, eksempelvis om dette ville ha ført til lik vekst men fordelt på andre virksomheter. For 2013 har City Nord budsjettert med en mer dempet vekst sammenlignet med de to foregående årene, og dermed en mer normalisering av handelen enn de første årene etter utvidelsen i Tabell 4.7 Kjøpesentrenes omsetningsandel Kommune Bodø 38,0 % 38,0 % 48,4 % Fauske 28.8 % 38,7 % 41,1 % Kilde: Institutt for bransjeanalyse (2013) Tabell 4.7 viser andel per kommune, og inkluderer butikkomsetning for detaljhandel unntatt bensinstasjoner. Tallene er ikke direkte sammenlignbare med de som var med i den forrige handelsanalysen, da disse også inneholdt omsetningen til serveringssteder og servicetjenester. Det er knyttet en del usikkerhet til disse tallene da de blant annet baserer seg på modeller, skjønnsmessige vurderinger og faktorer som vi ikke har innsyn i. Tabellen viser at 48,4 prosent av butikkomsetningen for detaljhandelen fant sted i kjøpesentre i Veksten tilskrives i stor grad utvidelse av handelsareal på City Nord. 3 av de 4 kjøpesentrene befinner seg i sentrumsområdet (City Nord, Glasshuset 4 Tallene er ikke justert for prisvekst. 13

19 og Trekanten), hvor Glasshuset er lokalisert i bykjernen. Hunstadsenteret ligger utenfor det som er definert som sentrumsområdet. Tallene viser også at kjøpesenterandelen i Fauske har styrket seg betydelig fra 2009 til Dette skyldes utbygging av Amfi Fauske og etablering av Fauske Handelspark. Dette har gjort Fauske mer attraktiv som handelssted for beboere i tilgrensende kommuner. Kjøpesentrenes markedsandel i Norge er beregnet til 34,8 prosent i Kjøpesenterhandelens markedsandel i regioner, handelsfelt og landsdeler viser store variasjoner. Kjøpesenterhandelen i Nordland og Sør-Troms økte med 4,5 prosent fra 2010 til 2011 sammenlignet med 2,8 prosent som var gjennomsnittet for Norge. Utvidelse av arealene og økning av butikkantallet for kjøpesentre i regionene Brønnøysund og Bodø er viktigste årsak til den sterke veksten i kjøpesenteromsetningen. Omsetning per innbygger i markedsområdet Figur 4.4 Omsetning per innbygger i markedsområdet Kilde: SSB Bodø Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Uvektet gj.snitt markedsområdet Norge AMFI Fauske ferdigstiller utbyggingen i 2009 Fauske Handelspark åpnes 25. november 2010 City Nord utvider kjøpesenteret. Delåpninger av stadig flere butikker gjennom 2010 og spesielt Bodø Storsenter åpner første butikk i desember

20 Figur 4.4 viser at Bodø og Fauske er de sentrale kommunene for handel i markedsområdet. Markedsområdet har vokst i omsetning per innbygger som tilsvarer den nasjonale veksten. Ved etablering/utvidelse av kjøpesenter ser man at dette gir en økning i omsetningen i tiltakskommunen. Samtidig ser det ikke ut til å ha hatt stor innvirkning på handelen i øvrig markedsområde, med unntak av styrkeforholdet mellom Fauske og Bodø. Omsetningen i Fauske har i perioden 2008 til 2012 økt med 73 millioner kr, hvor den største prosentvise økningen skjedde mellom 2008 og 2009 (8,0 prosent), da Amfi ble åpnet. Mellom 2009 og 2010 var veksten 3,5 prosent (åpning av Fauske Handelspark), mens det i årene etterpå har vært en marginal nedgang (0,2 til 0,8 prosent nedgang). Dette kan forklares med at i forbindelse med åpning av de to nye kjøpesentrene ga dette større handel i Fauske fra sekundærområdet, mens det fra 2011 har vært mer stabilt. Handelen i kommunene ut over Bodø og Fauske er lav som følge av at disse i liten grad har et bredt nok handelstilbud til egne innbyggere, og da spesielt innen faghandelen. For å få gjort denne typen handel vil de ofte være avhengig av å reise inn til kommuner med større handelstilbud slik som Bodø og Fauske. 15

21 5. Handelskultur I forbindelse med handelsanalysen i 2007 ble det gjennomført en større spørreundersøkelse blant besøkende på henholdsvis City Nord og i Glasshuset. Undersøkelsen avdekket handelspreferanser og handelskultur. Det er ikke gjennomført en ny undersøkelse, da vi anser disse funnene som fremdeles gjeldende. I den forrige undersøkelsen ble de besøkende spurt om deres postnummer, slik at de kunne plasseres geografisk. Dette ga følgende oversikt: Tabell 5.1 Bostedsområde for besøkende på City Nord og Glasshuset i 2007 City Nord Glasshuset Samlet Sentrumsområdet 27,8 % 36,1 % 30,8 % Resten av kommunen 63,4 % 44,3 % 55,4 % Markedsområdet utover Bodø kommune 5,0 % 3,8 % 4,8 % Nordland utover markedsområdet 2,8 % 7,7 % 5,2 % Norge utover Nordland 0,9 % 8,2 % 3,8 % Av tabellen ser man at det ble registrert en større andel personer som er bosatt i sentrumsområdet blant respondentene i Glasshuset enn på City Nord. Det motsatte var tilfellet når det kommer til respondenter som bor i Bodø kommune, utover sentrumsområdet. Av de som kommer fra det øvrige markedsområdet ble det registrert flest på City Nord, noe som ikke er så unaturlig da de mest sannsynlig har kommet med bil, og finner det enklest å gjøre store innkjøp der. Både for Nordland utover markedsområdet, og Norge utover Nordland var det en klar majoritet i Glasshuset. Ved en gjennomgang av kundedata fra Coop OBS! Hypermarked ser man at 91 prosent av kundene i 2012 var bosatt i Bodø kommune, og 6 prosent var fra sekundærmarkedet. Resterende er kunder utenfor markedsområdet. Av kundene var om lag 19 prosent bosatt i sentrumsområdet i Bodø. Dette er betydelig lavere enn hva som ble registrert i den forrige undersøkelsen (27,8 prosent). Dataene baserer seg på noe ulikt utgangspunkt, da de siste kundedataene er primært fra dagligvarehandel (Coop OBS! Hypermarked), mens tallene fra forrige handelsanalyse var fra besøkende på City Nord generelt. For flesteparten av de handlende vil City Nord ligge nærmere hjemmet enn bykjernen. Ved den forrige undersøkelsen oppga 55 prosent at de bodde nærmest City Nord, mens 25 prosent svarte bykjernen. 16

22 Figur 5.1 Bosted til Coop OBS! Hypermarkeds-kunder i Bodø 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Coop Nordland Figur 5.1 viser hvor kundene til Coop OBS! Hypermarked (bosatt i Bodø kommune) kom fra i Oversikten viser at kundene i stor grad gjenspeiler bosettingen i de enkelte områdene av kommunen. «Udefinert» er i hovedsak bedriftskunder. Andre momenter fra forrige undersøkelse: En rekke av respondentene (39 prosent) pleier å være innom både City Nord og bykjernen når de skal foreta storinnkjøp. City Nord er også det av de to innkjøpsstedene som ligger nærmest hjemmet til majoriteten av respondentene. Parkeringsforholdene blir også oppfattet som mye bedre på City Nord. En prosentvis større andel mente at det var enklere å handle på City Nord på vei hjem fra jobb, enn i bykjernen. City Nord er også et mer effektivt handelssenter, hvorav 70 prosent av respondentene var der kun for handel, i kontrast til bykjernen hvor det kun var 30 prosent som kun var der kun for handel. Det vil si at handel er viktig for sentrumsmiljøet, men det er vel så viktig å ha et bredt utvalg av andre tilbud ut over handel. 17

23 Utviklingstrekk som påvirker handelen Befolkningsutviklingen vil være en viktig faktor for den fremtidige handelen i Bodø. I dette kapitlet vil det vises til forventet befolkningsvekst i kommunen og markedsområdet. Figur 6.1 Befolkningsprognose Bodø kommune og Norge SSB Bodø MMMM BK midt BK høy SSB Norge MMMM Kilde: SSB og Bodø kommunes befolkningsprognose Figuren over viser tre indekserte prognoser for befolkningsutvikling i Bodø kommune hvor 1. januar 2013 = 100, samt én indeksert prognose for nasjonal utvikling. Prognosene «BK midt» og «BK høy» viser til kommunens egne anslag fra juni 2012, mens SSB MMMM er Statistisk Sentralbyrås framskriving med middels nasjonal vekst i Bodø og Norge. Den flate utviklingen i kommunens anslag fra 2013 til 2014 kan forklares med at den faktiske befolkningsveksten fram til januar 2013 var høyere enn anslagene gjort i midten av Prognosene går frem til 2030, og anslagene varierer fra 19,1 til 22,6 prosent vekst i befolkningen. SSB sitt alternativ med middels nasjonal vekst i Bodø kommune viser en litt brattere vekst de første årene enn kommunens «BK midt» alternativ, for så å avta noe. I 2030 møtes SSB sin prognose for befolkningsvekst i kommunen og nasjonalt, samt kommunens alternativ med middels vekst. For varehandelen i Bodø betyr dette at etterspørselen i kommunen vil vokse gitt at norsk økonomi utvikler seg positivt i tiden som kommer. Ved å sammenstille SSBs midtre alternativ for Bodø kommune, med sekundærmarkedet får man en befolkningsutvikling som vist i figur

24 Figur 6.2 Befolkningsframskriving markedsområdet Kilde: SSB befolkningsstatistikk (MMMM) Oversikten viser at det forventes en tilnærmet flat befolkningsutvikling i sekundærmarkedet. For hele markedsområdet ventes det samlet sett en vekst på om lag innbyggere. Veksten vil i hovedsak komme i Bodø kommune. Basert på opplysninger fra Bodø kommune over tilgjengelige boligreserver (tabell 6.1) forventes det en dreining i befolkningsveksten i årene framover fra sentrum/rønvik til Alstad/Hunstad/Mørkved. Boligreserven er basert på planlagte boliger i vedtatte detaljreguleringsplaner pr. juni Dette betyr at en større andel av befolkningen i årene som kommer vil bo nærmere Stormyra enn bykjernen. 19

25 Tabell 6.1 Boligreserve i kommunen Boligreserve antall regulerte boliger Boligreserve prosent* Værran 20 0 % Kjerringøy 30 1 % Skjerstad 30 1 % Saltstraumen 60 1 % Tverlandet % Nordsia % Mørkved % Hunstad % Alstad % Rønvik 50 1 % Sentrum % Totalt 4590 Kilde: Bodø kommune Figuren nedenfor viser nasjonale tall for detaljomsetningen målt i volum fra januar 2006 og ut august Den viser at forbruket har hatt en jevn vekst, bortsett fra et fall under finanskrisen. Figur 6.3 Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend Kilde: SSB 20

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Handelsanalyse Kongsberg Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Innhold 1.0 Oppdraget... 2 2.0 Innledning... 2 3.0 Fylkesdelplan... 2 4.0 Markedsområdet Kongsberg... 3 5.0 Varegrupper som inngår... 3 6.0 Dekningsgrad

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for City Nord, Stormyra

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for City Nord, Stormyra Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 10.12.2013 81760/2013 2013/4097 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for City Nord,

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Handelsutvikling i Hamar-regionen

Handelsutvikling i Hamar-regionen 1 Handelsutvikling i Hamar-regionen 2011 3 Mål Å bidra til at Hamar fremstår som en attraktiv handelsdestinasjon for nærområdet i fremtiden Å gi et betydelig løft til Hamar-regionen Å besørge en grønn

Detaljer

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra Journalpost:16/89644 Saksnummer Utvalg/komite Dato 374/2016 Fylkesrådet 16.11.2016 169/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 05.12.2016 Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse

Detaljer

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet Deres ref: Oslo, 24.10.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-25511 Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic Sliter vi med handelsutviklingen i norske byer? Stadig flere handler på nett Hvilke signaler ser vi for Norge? DET STORE

Detaljer

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave/dato: 1 /

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser Kjøpmannsinstituttet (KI) 1967 1987 Varehandelens Høyskole (VH) 1988 94 Stiftelsen NVH 1994 2000 Handelshøyskolen BI 2000 Bachelorstudiet

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad 23.10.2013 Bodø kommune Dokumentdetaljer Utarbeidet av: Opus Bergen AS Tittel: Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Prosjektnummer:

Detaljer

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015.

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. Terminalveien Øst Fauske Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. 1 Reguleringsplan Terminalveien Øst, Fauske Utarbeidet 04.10. 2011 Avsatt i hovedsak til Forretning, kontor, industri. Handelsanalyse.

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov A Avant Management Utbyggingspotensial = 130 000 gulvkvm handelsareal Utbyggingspotensial forretning i prinsippsak og høringsforslag

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms Utgave: 3 Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Regional handelsanalyse for Troms Utgave/dato: 3 / 2014-06-05

Detaljer

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL Oppdragsgiver: Oppdrag: 610338-01 Havnegata 20 Trafikk- og handelsanalyse Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Mehdi Khakpour / Faste Lynum Kvalitetskontroll: Diana van der Meer / Birgitte Nilsson HANDELSANALYSE:

Detaljer

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave/dato: 03 / 2013-01-10 Arkivreferanse:

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum 2005 - ¹SSB varegruppe 47 (butikkhandel unntatt med motorvogner og motorsykler, eks. mva) 4759 Butikkh. møbler/belys.utstyr m.m. 47591 Butikkh. møbler 47592

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 Time kommune Handelsanalyse Bryne Underlag for kommunedelplan for 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 2014-03-19 Side 2 av 37 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2 Situasjonsbeskrivelse 6 2.1

Detaljer

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS Handelen i Oslo 2011 En analyse av omsetning og omsetningsutvikling for forbrukerrettet handel og service. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i

Detaljer

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Egil Johansen, 75 53 16 19 07.05.2008 2006/8700 421.4 ejo@fmno.no Deres dato Deres referanse Bodø kommune Postboks 543, 8001

Detaljer

Handelen i Oslo 2010

Handelen i Oslo 2010 En analyse av omsetning, omsetningsutvikling og konkurransekraft for forbrukerrettet handel og service. Juni 2011 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i Oslo 2010

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013 1 Myrseter senter AS HANDELSANALYSE April 2013 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Tabeller... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Analysen... 6 3. Konklusjon... 11 Referanser... 11 Tabeller

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer TØI-rapport 1071/2010 Forfatter(e): Aud Tennøy, Tanja Loftsgarden, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Oslo 2010, 100 sider Sammendrag: Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer Handelsanalyser kan

Detaljer

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt ATP-Grenland TILLEGGSVURDERING - KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER Vurdert av Are Kristiansen 22.10.2013 Oppsummerende tabell Alternativ for Kjørbekk og Enger Skien sentrum Porsgrunn sentrum/

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Vår ref.: - Deres ref.: Dato: Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Vedlagt følger protokoll fra politisk behandling i Østfold

Detaljer

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune Faglig tilnærming Reisens formål Besøksreiser 13 % Annet 7 % Arbeid 19 % Tjenestereiser 2 % Arbeid

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommunene Fylkeskommunene KS,Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Saknr.

Detaljer

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

Detaljvarehandel i 20 bykommuner TØI rapport 1303/2014 Arvid Strand Tore Kvarud Petter Christiansen Øystein Engebretsen Detaljvarehandel i 20 bykommuner Analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 TØI rapport 1303/2014

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal /

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal / Møbel og interiørbransjene 2016 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Bakgrunn Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

PS 14/41 Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra - krav om lovlighetskontroll.

PS 14/41 Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra - krav om lovlighetskontroll. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2014 27250/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/62 Bystyret 07.05.2014 PS 14/41 Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord,

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.01.2013 2012/6417/INLA/420.0 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Ingrid Heggdal Larsen, 71 25 84 78 Vår ref. Fræna kommune 6440

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune

Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering 18.11.2008 Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune Historisk: Normativ tilnærming Tilbud = f(befolkningsunderlag) FUNKSJON: Bysenter Bydelssenter

Detaljer

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Fredrikstad Kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen Region Øst Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Handel- og senterstruktur for Nedre

Detaljer

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Hunstadsenteret og gjenoppbygging etter brann.

Hunstadsenteret og gjenoppbygging etter brann. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2015 67909/2015 2015/5695 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/55 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015 Hunstadsenteret

Detaljer

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Oppdragsgiver: NHP- Nordiske Handels Parker Oppdrag: Lura - bydelssenter Del: Dato: 2011-08-31 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLD

Detaljer

bodø Notat tilorientering KOMMUNE

bodø Notat tilorientering KOMMUNE bodø Notat tilorientering KOMMUNE Byplankontoret Dato 30.09.2013 Saksbehandler Knstin Stavnes Jordbru Telefon direkte. 75 55 53 58 Deres ref Løpenr 66431/2013 Saksnriver ref '...... 2013/5562 Arkukode.

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Svein Bjørnsen

Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/ /

Deres ref Vår ref Dato 2015/ / Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 2015/4558 16/392-4 27.06.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av Oasen Storsenter i Karmøy kommune

Detaljer

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 1 Forord 2 Nøkkelopplysninger Navn: Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 Utgiver: Troms fylkeskommune ved planavdelingen Utgave/ikrafttredelse:

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2006

HANDELEN I OSLO 2006 HANDELEN I OSLO 2006 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2007 HANDELEN I OSLO 2006 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2006

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Holmestrand, Hof og Sande september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord KONSEKVENSANALYSE Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Etablering av IKEA i Sandefjord Bakgrunn Sandefjord kommune kontaktet InsightOne for å avdekke konsekvenser for detaljhandelen i Sandefjord

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Seniorrådgiver Peder Vold, Miljøverndepartementet Nettverkssamling regional planlegging Tønsberg 22. mai 2008 RPB om kjøpesentre Lovhjemmel Innkomne uttalelser

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Regionale markeder. Pål Mar(n Fosdal, dagligleder i NCM Development AS

Regionale markeder. Pål Mar(n Fosdal, dagligleder i NCM Development AS Regionale markeder Det er store forskjeller i regionale markeder, og noen områder gir bedre resultater enn andre. Demografi, geografi, kultur og handlevaner er faktorer som i betydelig grad bestemmer om

Detaljer

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune Handel i Rogaland Plan- og byggesakskonferansen 2017 Christine Haver Rogaland fylkeskommune Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter «Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente

Detaljer

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER Handelsbestemmelser i regional plan for samordna areal- og transport i Grenland 2014-2025 Oppsummert og kommentert den 09.05.2014 SKIEN KOMMUNE Skien kommune er fornøyd

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave/dato: 4 / 5. jan.

Detaljer