UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER"

Transkript

1 UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde Vest- Agder innbyggere. I perioden var det gjennomsnittlig en årlig økning på 0,71%, mot 0,56 % for landet. I denne perioden økte folketallet i fylket med gjennomsnittlig personer per år. Av dette utgjør fødselsoverskudd 570 personer, og netto innflytting 1207 personer. I 2006 økte folketallet i Vest-Agder med 0,85 pst., mot 0,88 pst. for landet. Dette ga Vest-Agder en 7. plass blant fylkene i Norge, hvor Oslo (1,90%), Rogaland (1,75%.) og Akershus (1,61%) hadde størst vekst. Det er 4 fylker som hadde en nedgang i folketallet i Befolkningsveksten i Vest-Agder fordeler seg ikke jevnt over hele fylket. Ved inngangen til 2007 bodde 47,5% av innbyggerne i Vest-Agder i Kristiansand. De kommunene som hadde den største prosentvise veksten fra inngangen til 1998 til inngangen på 2007 var Søgne (14,4%), Kristiansand (10,2%), Mandal (7,7%), Songdalen (7,1%) og Lyngdal (6%). Resultatet er at en stadig større andel av befolkningen bor i og omkring Kristiansand selv om tettstedskommuner som Mandal og Lyngdal hadde en god befolkningsutvikling for tiårsperioden sett under ett. Figur 1: Befolkningsutvikling Vest-Agder % endring 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Nettoflytting Fødte-døde

2 Alderssammensetning Vest-Agder har en relativt ung befolkning i forhold til landsgjennomsnittet. Fylket har en høyere andel i alle aldersgrupper til og med 19 åringer. For aldersgruppene over 19 år har Vest-Agder en lavere andel. Forskjellen er særlig stor for de i aldersgruppen år. Tabell 1: Aldersfordeling, 1. januar 1998 og 2007, prosentvis fordeling Vest - Agder Norge år 8,7 7,6 8,2 7, år 10,0 10,0 9,2 9, år 4,0 4,4 3,5 4, år 5,6 5,7 4,8 5, år 35,3 33,8 36,4 34, år 22,9 25,8 23,7 26, år 9,5 8,2 9,9 8,4 80 år og over 3,9 4,5 4,2 4,7 Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 Antall Flytting I 2006 hadde Vest-Agder en nettoinnflytting på 581 personer. Av dette hadde Vest-Agder en nettoinnflytting fra utlandet på 840 personer og en nettoutflytting til resten av landet på 259 personer. Innvandring fra utlandet gjør nettoinnflyttingen til Vest-Agder blir positiv. Ved inngangen til 2007 bodde det innbyggere med innvandrerbakgrunn i fylket. Av disse kom ca fra ikkevestlige land. Størst innflytting finner vi i gruppen år. Dette er innbyggere i sin mest aktive arbeidsdyktige alder. Mange av disse flytter med barn og det fører til en høy nettoinnflytting for barn og unge. En viktig årsak til flytting er arbeidsmarkedet. Vest-Agder har hatt en mer positiv utvikling i arbeidsmarkedet de siste tre til fire årene enn landsgjennomsnittet. I gruppen år er det en netto utflytting, hvor sannsynligvis en del utgjøres av studenter. For personer over 60 år er flyttebalansen tilnærmet null. Tabell 2: Flytting etter aldersgrupper i 2005 og 2006 Innflyttinger Utflyttinger Nettoflyttinger år år år år år år år år år og over Sum

3 Arbeidsmarked og sysselsetting Arbeidsmarkedet i Norge er historisk godt. Dette gjelder også i Agder som har en lavere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet, med en ledighet på under 2%. De siste 10 årene har arbeidsstyrken økt med over 23% i Vest-Agder mens økningen i arbeidsstyrken var på noe under 20% for hele Norge. Det er særlig de siste 5 årene at Vest-Agder har utviklet seg mer positivt enn landsgjennomsnittet. Næringsstrukturen i Vest-Agder Sett i forhold til landsgjennomsnittet har Vest-Agder en høyere andel sysselsatte i industrien og en lavere andel innen forretningsmessig tjenesteyting og primærnæring. Industrien har over lang tid vært svært viktig for sysselsetting og verdiskaping i fylket. En betydelig andel av denne industrien opererer på et internasjonalt og svært konkurranseintensivt marked som er svært konjunkturavhengig. De siste to til tre årene har industrien i fylket hatt stor ordreinngang til gode priser, noe som har gitt en svært positiv utvikling, både målt i antall sysselsatte og i bedriftenes resultater. Industrien sørger for at regionen har landets største eksport per innbygger. Tabell 3: Næringsstruktur i Vest-Agder og Norge, 2006 Vest-Agder Norge Sysselsatte Andel Sysselsatte Andel Jordbruk, skogbruk og fiske ,6 % ,4 % Industri, bergverk, utvinning av råolje og naturgass ,2 % ,9 % Kraft- og vannforsyning 440 0,6 % ,7 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,4 % ,0 % Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet ,3 % ,2 % Transport og kommunikasjon ,4 % ,7 % Finansiell tjenesteyting ,3 % ,9 % Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,0 % ,1 % Off.adm. og forsvar, sosialforsikr ,4 % ,4 % Undervisning ,4 % ,8 % Helse- og sosialtjenester ,8 % ,3 % Andre sosiale og personlige tjenester ,9 % ,2 % Uoppgitt 520 0,7 % ,6 % I alt ,0 % ,0 % 3

4 Yrkesdeltakelse Yrkesdeltakelse og alder Figuren nedenfor viser andelen som er sysselsatt i aldersgruppene år. Arealet under kurven utgjør de yrkesaktive. I dagens arbeidsmarked er det fokus på å gjøre dette arealet så stort som mulig. Mellom 18 og 63 år er over 60% sysselsatt. Yngre mennesker er i utdannelse og eldre er trygdede eller arbeidsledige. Dersom Agder hadde hatt samme sysselsettingsandel som snittet for Norge ville det ha vært til sammen 3667 flere sysselsatte, hvorav 2188 er i Aust-Agder og 1479 i Vest-Agder. I forhold til landet som helhet er det i Agder flere unge (under 22 år) som er i arbeid og flere eldre (over 22 år) som ikke er i arbeid. Dette er en utfordring fordi dette er et tegn på at utdannelsen ofres for å begynne å arbeide samt at færre er i jobb når de blir eldre.. Figur 2: Sysselsetting i prosent av aldersgruppe per 4. kvartal Aust-Agder Vest-Agder Norge år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år 31 år 33 år 35 år 37 år 39 år 41 år 43 år 45 år 47 år 49 år 51 år 53 år 55 år 57 år 59 år 61 år 63 år 65 år 67 år 69 år 71 år 73 år 4

5 Utvikling i yrkesdeltakelse for kvinner og menn Yrkesdeltakelsen for både kvinner og menn har de siste 10 årene ligget under gjennomsnittet for Norge. (unntak for kvinnedeltakelsen i 2005). Siden 2004 har mennenes yrkesdeltakelse økt mer enn i landet, men ligger fremdeles lavere enn landsgjennomsnittet. I 2004 og 2005 økte yrkesdeltagelse for kvinner betraktelig og lå i 2005 over landsgjennomsnittet for første gang. Yrkesdeltakelsen for kvinner falt imidlertid markert i 2006 og er igjen lavere enn landsgjennomsnittet. Figur 3: Andel sysselsatte kvinner og menn i prosent av befolkning år, Norge og Vest- Agder, Norge Menn Norge Kvinner Vest-Agder Menn Vest-Agder Kvinner Likestillingsstatus SSB har siden 1999 laget årlige likestillingsindekser for kommunene i Norge. Agder-fylkene har alle disse årene scoret veldig lavt på denne indeksen. Som i fjor ligger Vest-Agder fylke helt sist på rangeringen av landets fylker etter likestillingsindeksen. Tabellen nedenfor viser at Vest-Agders scorer spesielt dårlig på inntekt blant kvinner, barnehagedekning og andel kvinner i arbeidsstyrken. Tabell 4: Likestillingsindeks 2006 Samlet indeks Barnehage dekning % kvinner Med høyere utdanning Kvinner per 100 menn % kvinner i arbeids styrken Inntekt % kvinner i kommune styrene Hele landet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vest-Agder 1,9 1,8 2,4 2 1,7 1,5 2 Merknad: Indeksen beregnes i hovedsak ved at kommunene rangeres for de enkelte variabler. Den ¼- delen av kommunene som har lavest score får indeks 1, de to neste ¼-delene får henholdsvis score 2 og 3 og ¼-delen med høyest score får 4. Samlet indeks er et uveid gjennomsnitt for de 6 variablene. Indeksene for Vest-Agder er et uveid gjennomsnitt for scoren til de enkelte kommunene i Vest-Agder. 5

6 Utdanningsnivå Utdanningsnivået i Vest-Agder er lavere sammenlignet med gjennomsnitt for Norge. Dette gjelder særlig andelen med lang høyere utdannelse. Fylket har imidlertid en høyere andel med videregående skole og en lavere andel med kun grunnskole. Dette har sammenheng med næringsstrukturen, med relativt mange som arbeider innen industri og bygg og anlegg, der en har mange med fagbrev, og relativt få innen forretningsmessig tjenesteyting, der en finner mange med høyere utdannelse. Når en tolker disse dataene må en også ta i betraktning at landsgjennomsnittet for andel med høyere utdanning trekkes opp med en høy andel i Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms som alle blant annet har godt etablerte universiteter. Sett i forhold til de resterende fylkene ligger Vest-Agder høyt. Tabell 5: Utdanningsnivå etter høyeste utførte utdannelse, prosentandel 2006 Vest-Agder Norge Grunnskolenivå 29,5 31,3 Videregående skole 47,4 43,4 Universitets- og høgskolenivå, kort 19,1 19,6 Universitets- og høgskolenivå, lang* 4,0 5,8 *Lang universitets- og høgskolenivå tilsvarer mer enn fire års utdanning. Levekår og folkehelse Statistisk sentralbyrås levekårsindeks er satt sammen av indikatorer for sosialhjelp, dødelighet, andel uføre, andel som mottar attføringshjelp, arbeidsledighet, andel som mottar overgangsstønad og andel med lav utdanning. Hovedbildet for Vest-Agder er at vi fortsatt kommer betydelig dårligere ut på levekårsindeksen enn resten av landet. I løpet av en tiårsperiode er forandringene små for Vest-Agder sett under ett. De fleste kommuner og bydeler har dårligere skår enn landsgjennomsnittet, men det er store forskjeller innen fylket. Det er bare Audnedal og Sirdal er som er bedre enn gjennomsnittet for landet. I følge indeksen finner vi de dårligste levekårene i Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Mandal. Den nasjonale statistikken for folkehelse finner vi på Norgeshelsa.no. Statistikken viser at Vest-Agder i forhold til landsgjennomsnittet har 40% høyere selvmordsforekomst blant menn, 8% lavere hjerte-kar dødelighet, 9% høyere kreftdødelighet blant kvinner og 43% høyere forbruk av demensmedisin. Forskning og utvikling (FoU) Tabellene nedenfor viser FoU utgifter i 2001 og Begge Agderfylkene hadde i 2005 betydelig lavere FoU utgifter enn landsgjennomsnittet. I 2001 var det store forskjeller mellom Aust- og Vest- Agder. Den store endringen i Aust-Agder skyldes en betydelig reduksjon i næringslivets utgifter til FoU. Fra 2001 til 2005 økte FoU utgiftene med 1000 kr. per innbygger i Norge, falt med litt over 3600 i Aust-Agder og økte med litt over 700 kr. per innbygger i Vest-Agder. Tabell 6: Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i 2005 Fylke Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Kroner per innbygger Aust-Agder Vest-Agder Norge Kilde: NIFUSTEP, SSB FoU statistikk. 6

7 Tabell 7: Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i Fylke Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Kroner per innbygger Aust-Agder 605, ,1 4, Vest-Agder 230,7 122, , Norge , , , , Kilde: NIFUSTEP, SSB FoU statistikk. Verdiskaping Figuren nedenfor viser brutto regionalprodukt (BNPR). Dette er nasjonalproduktet som er fordelt på fylker og er et mål på verdiskapingen. Vest-Agder har et lavere gjennomsnitt enn landet som helhet. Vest-Agder har den niende største verdiskapingen per innbygger av alle fylker i Norge. Det er i første rekke Oslo som trekker opp landsgjennomsnittet. Figur 7: 7

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06 Fylkeskommune Kartlegging av helsetilstanden i Dato: 2012-02-06 Kartlegging av helsetilstanden i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Fylkeskommune Rapportnavn: Kartlegging av helsetilstanden i Utgave/dato:

Detaljer

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD Næringsbarometer for Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD OFOTENREGIONRÅD FORORD Formålet med nærings- (og region) barometeret for Narvikregionen er å fremskaffe fakta gjennom offentlig statistikk for å

Detaljer

Reisen til Rogalands framtid

Reisen til Rogalands framtid Reisen til Rogalands framtid November 2014 Alice kom til et veikryss hvor det satt en katt i et tre. Hun stanset og spurte: - Hvilken vei skal jeg ta? - Hvor ønsker du å gå da? spurte katten. - Jeg vet

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer