Romsdal videregående skole Side 1 Drøftingsmøte med rektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Romsdal videregående skole Side 1 Drøftingsmøte med rektor"

Transkript

1 Romsdal videregående skole Side 1 møtereferat Tema: Orienterings og drøftingsmøte Romsdal vgs Til stede: Wenche Eidhamar, Solveig Helgheim (UDF) og Øystein Risan (UDF), Odd Kjetil Malme (NITO), Jo S. Bondahl (NL) (til klokka 1000) og Jarl Rønning (TEKNA). Fra skoleledelsen: Ivar Rød, Kjell Inge Ugelvik og Elisabeth Kandal Blir også sendt: Sted og tid: Legges på intranett og sendes avd.ledere 10. desember 2014 klokka Referent: Neste møte: Rektor 14. januar 2015 kl 0900 SAK 90/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor spilte inn egen sak om «Velferds og miljøskapende tiltak ved Romsdal vgs». Denne inngår som sak nr 96/14 Konklusjon: Med én endring ble innkalling og sakliste godkjent SAK 91/14 Godkjenning av referat fra 5. november Konklusjon: Referat godkjent. Legges på Intranett SAK 92/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 resultat etter K3 og K5 Rektor delte ut oversikt etter fullførte forhandlinger. Minner om at tillitsvalgte er pålagt fortrolig behandling av dokumentene. Skal ikke kopieres og deles ut. Konklusjon: Tillitsvalgte tok saka til orientering SAK 93/14 Lokale kompetanseforhandlinger 2014 resultat Rektor delte ut oversikt etter fullførte kompetanselønnsforhandlinger. Det stilles spørsmål ved om det er rett at alle studier var ferdige 06.14, og at virkningstidspunktet kan være feil i noen av sakene. Konklusjon: Rektor sender eget notat om dette til personalavdelinga. Ut over dette tok tillitsvalgte saka til orientering. SAK 94/14 Stillingsplanarbeidet orientering om utlyste stillinger Rektor delte ut oversikt over alle tilsettingssaker i Orienterte om tre utlyste stillinger i desember Stillingen i historie og frisørfag er lyst midlertidig med bakgrunn i behovet for en helhetlig planlegging for neste skoleår. Denne planleggingen starter først etter at elevsøkinga til skolen er kjent. Konklusjon: Tillitsvalgte tok saka til orientering SAK 95/14 Økonomi pr Seksjonsleder for økonomi og administrasjon la fram økonomirapport pr

2 Romsdal videregående skole Side 2 Med bakgrunn bl.a. i innsparte lønnsmidler som følge av lærerstreiken i august/ september 2014, vil skolen gå ut med mindreforbruk i størrelsesorden 7 8 mill i årsregnskapet for En stor andel av innsparte lønnsmidler etter streiken må vi forvente at utdanningsavdelinga vil omdisponere. Skolens ressurssenter forventes også i 2014 å gå med overskudd, samt at det er mindreforbruk på ramme til spesialundervisning og fengselsundervisning. Skolen må ha en plan for hvordan eventuelt sparte midler etter streiken som skolen får beholde, kan komme de elevene som mistet undervisning ved skolestart til nytte. Ulike tiltak ble nevnt: tilbud om ekstraundervisning fram mot eksamen, innkjøp av læremidler og kompetanseøkning for lærere. Konklusjon: I OD møte er vi enige om at det bør forventes at de skolene som var rammet av streiken også får beholde deler av de sparte lønnsmidlene, og at disse midlene kanaliseres mot investeringer knyttet til lærernes arbeidssituasjon og elevenes læringsutbytte. SAK 96/14 Velferds og miljøskapende tiltak ved Romsdal vgs I strategisamling for skoleledelsen ble det vedtatt å spille inn til drøfting i OD møte et prosjekt: «Velferds og miljøskapende tiltak ved Romsdal vgs». Elisabeth Kandal har laget et notat på dette tiltaket som ble lagt fram for tillitsvalgte. Konklusjon: Vi er enige om å arbeide videre med dette prosjektet, og at det settes av en egen økonomisk ramme til formålet. SAK 97/14 K104 Forprosjektet Resultat etter Fylkestinget Brukerkoordinator gikk gjennom resultatet etter fylkestingets behandling av Forprosjektet til K104. Fylkestinget sluttet seg enstemmig til at prosjektet skal videreføres slik det er skissert. Konklusjon: Tillitsvalgte tok saka til orientering. SAK 98/14 Plan for kurs og planleggingsdag 2. januar Det er oppstart for alle lærere fredag 2. januar klokka Oppmøte i egen avdeling. Konklusjon: Vi er enige om følgende organisering av planleggingsdagen: Lærere som er utpekt som gruppeledere i tiltaket kollegaveiledning skal ha kurs mellom klokka 0930 til 1130 på G blokka (Rom: G 119). Det øvrige lærerkollegiet har avdelingsvis planlegging. Arbeidsdagen varer til klokka SAK 99/14 System for arkivering mm. Orientering om igangsatte tiltak Kvalitetssikring av rutiner ved dokumentering og håndtering av ulik elevinformasjon har vært spilt inn ved flere anledninger. Vi har nå satt ned en arbeidsgruppe som vil ta ansvar for å lage rutiner for dette arbeidet. Elisabeth Kandal vi lede arbeidet, og delte ut en skisse som viser hvordan vi tenker å organisere tiltaket (vedlagt referatet). Konklusjon: Tillitsvalgte tok saka til orientering. SAK 100/14 Er det behov for en arbeidsgruppe på tvers vedr IKT på skolen. Med bakgrunn i den utfordrende situasjonen knyttet til mange driftsstans i datanettverket på skolen, meldte UDF inn denne saken. Spørsmålet dreier seg om det kan være fornuftig å

3 Romsdal videregående skole Side 3 Drøftingsmøte med rektor etableree et forum på tvers av avdelinger som ser på bruken av IKT, innkjøpp av IKT utstyr og programvare samt ulike pedagogiske og tekniske problemstillinger. Rektor orienterte litt om gruppen som arbeider med skolens IKT strategiplan IKT CDE. Denne gruppen har i hovedsak et fokus på pedagogisk bruk og lærernes kompetanse. Konklusjon: rektor tar saka videre til konklusjon i skolens ledergruppe. Vi diskuterer om det kan være hensiktsmessig med en gruppee på tvers av avdelingerr som kan møtes 1 2 ganger i halvåret for å diskutere statuss og videre arbeid med IKT (teknisk treffpunkt for pedagogisk bruk av IKT). Vi må vurdere om dette er et arbeid som kan knyttes på den etablerte gruppen som arbeider med IKT CDE. SAK 101/14 Styrking av relasjonsledelse I lys bl.a. av undervisningsevalueringa som nettopp er avsluttet, løftet UDFF opp problem stilles til oss i det daglige arbeidet. I følgee UDF er det bl.a. ønskee om tettere og hyppigere møter mellom ansatte og avdelingsleder enn det som medarbeidersamtalen kan tilby. Som stillingen om hvordan vi i fellesskap kan gi hverandre et positivtt løft i lys avv de krav som eksempel nevnes at det er forr lenge å vente på at oppfølging etter undervisningsevalueringa først gjennomføres i medarbeidersamtalen, flere uker etter at undersøkelsen er gjennomført. Resultatet etter undervisningsevalueringa bør danne grunnlaget for fin refleksjon mellom lærer og leder. Som konkret tiltak spiller UDF inn ideen om at avdelings og i skolens rapport fra MTM undersøkelsen viser nærværsfaktoren «Leiing» at ledernee gjennomfører en samtale med hver enkelt lærer rett etter at undervisnings evalueringa er ferdig. I følge UDF er vi heller ikke flinke nok til gjensidig å oppmuntre hverandre.. Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen fra høsten 2013 viser høy grad av trivsel i kollegiet, avdelingslederne oppleves som omsorgsfulle, rettferdige og støttende. Vi kan likevel ikke hvile oss på gode resultat i fortida, men må holde trykket oppe i arbeide med det gode arbeidsmiljøet. Konklusjon: Vi er enig om at positive relasjoner internt i kollegiet og mellom ansatte og ledelse er et viktig og felles ansvar. Vi skal også ha som mål at den d ene kursdagen ved skolestart høsten 2015 skal ha tema relasjonsledelse. Rektor tar disse tankene med i neste avdelingsledermøte. SAK 102/14 Diverse Konklusjon: Ingen saker innmeldt Rektor vil med dette ønske alle tillitsvalgte en riktig god jul, og velkommen til et godt nytt år, med nyee drivendee OD møter i et spennende og utfordrende 2015!! Referat: HMS/HMS/HMS lokalt/vidaregaaande skolar/romsdal vgs/ /AMU OD moeter

4 Romsdal videregående skole Side 4 VEDLEGG SAK 96/14 Prosjekt: Velferds og miljøskapende tiltak ved Romsdal vgs Bakgrunn: Dette er et tiltak som skal bidra til å oppfylle «SAMMEN» visjonen for skolen. Spesielt viktig blir miljøskapende tiltak i rive og byggeperioden. Samtidig er det uheldig at det er i for stor grad er forskjellig praksis rundt på de ulike avdelingene. Felles aktiviteter og feiringer => miljøskapende => Trivsel => Positivt omdømme for skolen => økt rekruttering av ansatte og elever. Mandat: Utarbeide oversikt og retningslinjer for «påskjønnelser» ved ulike hendelser blant personalet (fødsel, død, giftemål, konfirmasjon, gebursdager, ansiennitet, slutter, pensjonist m.m.). Det ene er fylkeskommunen sitt reglement knyttet til 50 år, 60 år, pensjonist, 25 år i FK og finansiering over skolens budsjett. Det andre omfatter «ikke lovpålagte» feiringer. Det bør i utgangspunktet behandles likt uavhengig av hvilken avdeling man er ansatt. Når, hvor og hvordan? Utarbeide en årsplan for sosiale aktiviteter. Alle kan ikke være med på alt, men noen og gjerne på tvers av avdelinger kan delta på ulike aktivitetstilbud. Det kan være «happeninger» i arbeidstiden (eks «FredagsQuiz», felles frokost, Ukens ansatt ol.). Andre aktiviteter kan være på fritiden (eks turer, kurs for hverandre m.m.). Viktig at det meste er forutsigbart dvs. lagt inn i en årsplan for velferds /miljøskapende tiltak. Organisering. Hvordan kan dette organiseres slik at flest mulig får et eierforhold til dette og at arbeidsbelastningen ikke blir for stor for noen «ildsjeler»? Økonomisk ramme. Det bør settes av en egen ramme til dette formålet (spleiselag mellom skolen og ansatte?). Det føres eget prosjektregnskap og rapport pr år.

5 Romsdal videregående skole Side 5 VEDLEGG SAK 99/14 Kvalitetssikring Rutiner kring dokumentering og håndtering av ulik elevinformasjon Arbeidsgruppe: Astrid Pedersen (rådgiver/ot), Ragnhild Austrheim (rådgiver),tore Fosseide (avdelingsleder/kontaktlærer), Elin Grydeland (spesped.), Else Otterlei (arkivar), Elisabeth Kandal (seksjonsleder øk/adm) og Geir Håvard Ellingserer (Arkivansvarling M&R fylke) Mandat: Møre og Romsdal fylkeskommune inkl skolene skal fase ut alt papirarkiv og over til elektronisk arkiv (ephorte). Vi holder nå på med sortering, katalogisering og pakking av papirarkivet for oversendelse til sentralarkivet i Ålesund. Det er ikke lagt opp til noen papirarkiv i den nye skolen. Arbeidsgruppa skal ha fokus på hva som, innenfor videregående skole, skal langtidsbevares (forskrift) og sikre at vi har gode rutiner for dokumentasjon, samt tydelig rolle og ansvarsfordeling knyttet til registrering og håndtering av denne informasjonen. 1. Hva og hvordan gjør vi det i dag? 2. Hva er det krav om? 3. Utarbeiding/justering av rutiner. Framdriftsplan/ressursforbruk: Oppstart: desember Sluttdato: 1. april 2015 Antall møter: 4 à to timer.

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Våren 2005 forberedelser og pilotprosjekt... 4 Interne diskusjoner...

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune Registrering og oppfølging av Elevfravær i de videregående skolene Sør-Trøndelag fylkeskommune Oktober 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer