TILTAKSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN 2013-2014"

Transkript

1 Prioriteringer TILTAKSPLAN Ekstra fokus Kontinuerlige og lovpålagte prosesser

2 Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående skole skal være en inkluderende skole, hvor likeverd, likestilling, toleranse og respekt for enkeltmennesket står sentralt. Vår målsetning Opplæringen ved Fagerlia videregående skole skal tilpasses elevenes forutsetninger. Gjennom aktiv deltaking i læringsprosessen er målet å utvikle faglig, personlig og sosial kompetanse hos elevene. Skolen skal være en arena for faglig, metodisk og pedagogisk utviklingsarbeid. Mangfold i skolens tilbud skal utnyttes til helhetlig tenking på tvers av fag og avdelinger. Med trygg forankring i lokal kultur og tradisjon skal skolen ha et globalt perspektiv og kunne utveksle erfaringer med andre land.

3 Kartlegging og oppfølging 1. Tilpasset opplæring Gjennomføre nasjonale kartleggingsprøver i lesing og skriving. Iverksette oppfølgingstiltak ut fra behov etter kartlegging. Styrke lese-, skrive- og regnekompetansen til elever på alle nivå. Individuell læringssamtale for elever med karakteren 2 etter første terminoppgjør. Organisere gjennomføring. Organisere undervisning i aktuelle fag. Organisere nivådifferensierte grupper på ulike nivå. Tilbud til elever som er motivert med forpliktende oppfølging gjennom kontrakt. Avdelingsledere Bibliotekar Differensiert undervisning på alle nivå Tett på eleven Trygghet og forutsigbarhet Tilbud om opplæring på høyere nivå for elever som mestrer faget særlig godt. Utarbeide IOP til elever som har rett på dette. Etablere klasseteam. Samarbeid skole/hjem vg1 og vg 2. Forsterke elevsamtalen. Konkretisering av kompetansemål. Utarbeide system for vurdering inkl. vurderingskriterier. Legge til rette for dette internt på skolen og samarbeide med skoler på høyere nivå. Opplæring for lærere som trenger dette. Workshop august og september 2013 Organisere tid til teammøter. Fokus på planlegging og tilrettelegging for elever. Møter for foresatte. Opprette dialog mellom hjem og skole. 1. Første samtale første skoleuke. 2. Karrieresamtale. 3. Oppfølgingssamtale. Skape forståelse for kompetansemålene. Mål: Trygghet og forutsigbarhet for eleven. Egenvurdering, underveisvurdering og sluttvurdering i fag: Hva, hvordan, hvilke, i tillegg til elevens plikt til deltaking. Fagkoordinator er Avd.leder spes.ped Kontaktlærer Rådgivere Kontaktlærer Ledelse Ledelse Faggrupper Faggrupper

4 Læringsmiljø Kommunikasjon Evaluering Aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt psykososialt læringsmiljø. 2. Inkludering og medvirkning Gjennomføre ulike kultur- og miljøskapende tiltak som tilbud fra Kultursekken og Ta sjansen. Kultursekktilbudene skal, der det lar seg gjøre, knyttes opp til undervisningen, både i forkant og etterkant av forestillingene. Alle elevene skal gjøres godt kjent med skolereglementet. Aktivt ta i bruk Fronter fra starten av skoleåret, slik at man etablerer gode rutiner for elever og lærere. Opprette rom for alle faggrupper eller i felles klasserom. Opprette rom for alle klasser. Bruke elevundersøkelsen som pedagogisk verktøy for elever og lærere. Undervisningsevaluering. Gjennomføre minst en felles aktivitetsdag i løpet av skoleåret for elever i Vg1 og Vg2. Gi elevene orientering om skolens ulike organer og de mulighetene elevene har for medinnflytelse i beslutningsprosessene. Alle elever skal ha en gjennomgang av skolereglementet på begynnelsen av skoleåret. Konkretisere de viktigste kjernepunktene i skolereglementet slik at både elever og tilsatte lettere kan følge opp disse. Rutinene følges opp gjennom elevsamtaler med kontaktlærer/faglærer gjennom skoleåret. Alle faglærere skal bruke Fronter til kommunikasjon. Innhold i rommet kan f. eks. være læreplan, årsplan, periodeplan, innleveringsmapper m.m Faglærerne legger inn planlagte prøver i kalenderfunksjonen. Gjennomføre, presentere, evaluere, iverksette tiltak. Gjennomføre, presentere, evaluere, iverksette tiltak.

5 Samarbeid Karriereveiledning 3. Samarbeid og sammenheng i den 13-årige grunnopplæringa Samarbeid med ungdomsskoler, høyere utdanningsinstitusjoner og lokalt næringsliv. Økt fokus på karriereveiledning i elevsamtalene. Presentere skolens utdanningsprogram både på messer og ved skolebesøk. Elevene kan involveres i skolebesøkene gjennom å snakke om og vise hva vi driver med på skolen Invitere rådgivere fra ungdomsskolene og PPT til å bli kjent med skolen og programområdene vi tilbyr. Invitasjon til faglige samarbeid mellom u. skolene, (10. klasse) og Fagerlia vgs. Etablere en tverrfaglig komité som skal jobbe med kvalitetssikring av hospiteringen høsten Kvalitetssikre ordninga med praksisplasser Utarbeide strategi/kontakt med lærerne som underviser i faget PFO. NY GIV. Ha tett dialog med PPT og avgiverskoler mht. elever som ut fra kartlegginga krever oppfølging. Opprette og utvikle samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner. Ha fokus på karriereveiledning allerede fra Vg 1. karriereveiledning skal inngå som ett av emnene i elevsamtalen med kontaktlærer og faglærer. Øke kollegiets kompetanse mht. karriereveiledning. Rådgivere Avd.leder HS Avd.leder HS Rådgivere Fagkoordinatorer Globalt perspektiv Legge til rette for et globalt perspektiv. Ta initiativ til å opprette nye vennskapsskoler i EU-land og iverksette utveksling med disse.

6 Kompetanseheving Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Omdømmebygging Pedagogisk praksis 4. Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling Følge opp at personalet har nødvendig kompetanse både faglig og pedagogisk i forhold til den jobben de skal utføre. Arbeide for et godt fysisk og psykososialt miljø. Fortsette arbeidet med omdømmebygging Refleksjon i fagfellesskap over egen praksis (kfr. arbeidsavtale for pedagogisk personale) Planmessig individuell opplæring og videreutdanning av personalet, der skoleeier involverer seg i forhold til nettverk/ kurs. Personlig initierte kurs i lys av skolens behov. (kfr. Arbeidsmiljøloven 4-2). Aktiv bruk og videreutvikling av fagnettverkene som samarbeidsarena for faglig/didaktisk utveksling av erfaring. Kompetanseheving innenfor didaktikk og klasseledelse. Utvikle sosialpedagogisk kompetanse gjennom samarbeid om klasseledelse. Kollegaer med spisskompetanse innenfor sitt fagfelt bør brukes som kursholdere/ veiledere. Implementere prosjektet Vurdering for læring i alle fagseksjonene. Synliggjøre skolens eget ressursteam. Sørge for at prioriterte områder i kvalitetsplanen følges opp i medarbeidersamtaler. Arbeide for et utviklende og støttende arbeidsmiljø, med systematisk forebygging og oppfølging av sykefravær (kfr. Arbeidsmiljøloven 4-3 og 3-1). Arbeide for et bedre fysisk arbeidsmiljø, med fokus på økt trygghet og trivsel. Gjennomføre tiltak som gir ansatte økt innflytelse på egen arbeidshverdag (jf arbeidsgiverpolitisk verksted). Vektlegge arbeidsmiljøspørsmål både for personalet og elevene i medarbeidersamtalene. Organisere fadderordning for nytilsatte. Bevisstgjøre alle tilsatte i forhold til skolens visjon, målsetting og verdigrunnlag og videreutvikle denne. Årshjul for fagmøter, avdelingsmøter, klasselærreråd etc (jf arbeidsplan for pedagogisk personale). Refleksjon over egen undervisningspraksis. F. eks. med utgangspunkt i Læring gjennom samarbed i eget fagmiljø. F. eks. gjennom kollegabasert veiledning. Fagkoordinatorer Nettverkskoord. Rådgiverne

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2014/15 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 6

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2014

Virksomhetsplan 2013-2014 LIER VIDEREGÅENDE SKOLE Postadresse: Postboks 574, NO-3412 Lierstranda Besøksadresse: Jensvollveien 16, 3400 Lier E-postadresse livs@bfk.no Telefon +47 32 22 05 00 Telefaks +47 [00 00 00 00] Bankkonto

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014

PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014 PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv)

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) 1. D Virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Hommelvik ungdomsskole i perioden 2008-2012,

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune Del 1 Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune For perioden 2013-2016 1. Innledning... 4 1.1. Nasjonale krav... 4 1.2. Kommunal oppfølging... 4 2. Ansvar og forventninger til oppfølging for ulike

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer