Romsdal videregående skole Drøftingsmøte med rektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Romsdal videregående skole Drøftingsmøte med rektor"

Transkript

1 Side 1 møtereferat Tema: Drøftingsmøte med tillitsvalgte Blir også sendt: Avdelingsledere Referent: Rektor Til stede: Solveig Helgheim (UF), Tore Fosseide (UF), Sissel Syltevig (UF), Jarl Rønning (TEKNA), Einar Johannessen (NL), Herluf Grüner (SL) og Odd Kjetil Malme (NITO). Fra skoleledelsen: Ivar Rød, Kjell Inge Ugelvik og Elisabeth Kandal Ikke til stede: Sted og tid: Onsdag 07. mars 2012 klokka 1000 Neste møte: Onsdag 28. mars klokka 1000 Sak: SAK 22/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjent. SAK 23/12 Godkjenning av referat Referat fra møte godkjent. Legges på Fronter. SAK 24/12 Årsoppgjør 2011 Seksjonsleder for administrasjon og økonomi, Elisabeth Kandal la fram årsoppgjøret for Resultatet viser et overskudd på ca 1,2 mill for At skolen gikk med overskudd også i 2011 begrunnes bl.a. i at vi fikk overført overskudd på kr fra I tillegg fikk skolen diverse tilskudd og finansiering av investeringer fra sentraladministrasjonen mot slutten av året. Sammen med overskudd fra ressurssenteret gav dette et overskudd i årsoppgjøret for Også i 2011 gikk internatet og kostordninga på Nesjestranda med underskudd. Skolen har bedt fylkeskommunen om å dekke dette underskuddet. Vi ser at det er vanskelig å drive internatet i balanse, og videre drift av internatet vil bli sendt til politisk behandling i utdanningsutvalget. Det er ikke opp til skolen om vi skal ha internatdrift. Elisabeth sin presentasjon legges på Fronter til gjennomsyn. Konklusjon: Tillitsvalgte tok årsoppgjøret til orientering. SAK 25/12 Budsjett 2012 Elisabeth Kandal gikk gjennom budsjettet for Presentasjon legges på Fronter til gjennomsyn. Det ble også orientert om skolens søknad om OU midler, der satsingsområdet i år er finansiering av tiltak knyttet til skolens 50 års jubileum og oppfølging av nytilsatte ved skolen. Konklusjon: Tillitsvalgte ønskte å få med en bemerkning knyttet til at det er uakseptabelt at underskuddet fra internatet blir belastet undervisning ved skolen. Ut over dette ble budsjettet

2 tatt til orientering. Side 2 SAK 26/12 Handlingsplan for bruk av Hjelp24 - Lovpålagt helsekontroll Elisabeth orienterte om status for handlingsplan og bruk av Hjelp24 i Hun gjorde også rede for hvordan pålagt arbeidshelsekontroll hos bedriftshelsetjenesten skal foregå. Etter omlegging til ny bedriftshelsetjeneste blir det ikke lenger gitt tilbud om helsesjekk for alle. Kun utsatte grupper, etter fastlagte kriterier som får tilbud om arbeidshelsekontroll. Avdelingsleder vil gå gjennom hvem som oppfyller kriteriene ved den enkelte avdeling. SAK 27/12 Elevundersøkelsen status Kjell Inge Ugelvik orienterte om hvor mange som var påmeldt og hvor mange som har svart så langt. Vi ser at det er en utfordring at mange elever enten ikke greier å fullføre, eller ikke forstår at de må trykke på knappen fullfør når de er ferdige med undersøkelsen. Fra de tillitsvalgte ble det påpekt at en del elever syns det er mange spørsmål og mye tekst, og det derfor er lett å gi opp før man er ferdig med undersøkelsen. SAK 28/12 Brukergrupper Byggeprosjektet Kjell Inge orienterte om de ulike brukergruppene som er i ferd med å ta form, knyttet til byggeprosjektet. Gruppene skal være ferdige til neste møte i arbeidsgruppen 27. mars Da vil programmeringsarkitekt være på plass og i gang med arbeidet. SAK 29/12 Hvordan bruke den 6. planleggingsdagen? jf revidert SFS 2213 SFS 2213 danner grunnlag for lokal arbeidstidsavtale ved Romsdal vgs. SFS 2213 er reforhandlet, og de fleste og største organisasjonene anbefalte avtalen. I den nye avtalen er antall arbeidsdager til felles planlegging og kompetanseutvikling økt fra 5 til 6 dager. Det betyr følgende: Lærernes arbeidsår utvides fra dager til dager. Årsverket er fortsatt 1687,5 timer fordelt på 38 uker som sammenfaller med elevenes skoleår (1650 timer for lærer 60 år og over) og 6 dager til kompetanseutvikling, planlegging osv. Skoleeier har signalisert at de ønsker å benytte denne dagen til fellestiltak. Konklusjon: Vi avventer resultatet fra drøfting på fylkesnivå i denne saken. SAK 30/12 Hvordan bruke økt ressurs til byrdefull undervisning? jf revidert SFS 2213 I revidert SFS 2213 er tidsressursen som bl.a. brukes til lærere med en særskilt krevende arbeidssituasjon utvidet med ½ time (fra 1 ½ til 2 timer pr. elev). Det er i tillegg tatt med en tydeliggjøring av at denne tidsressursen også skal kunne brukes til kontaktlærere med en særskilt krevende arbeidssituasjon, slik at disse får noe redusert undervisning. Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens, herunder kontaktlærer for elever, og/eller skolelederens arbeidssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes arbeidsbyrde kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av arbeidsoppgaver.

3 Side 3 For RVGS utgjør dette 2t x ca 800 elever = 1600 klokketimer (2133 undervisningstimer). Til sammenligning har vi 1,5 t x ca 800 elever = 1200 klokketimer inneværende år. Det betyr en økning av årsramma på 400 klokketimer til neste år, eller ca 533 undervisningstimer (ca 65 % lærerstilling eller ca 89 % miljøarbeider). Rektor ønskte å drøfte om den delen som utgjør økningen kunne benyttes til å tilsette en miljøarbeider/ miljøassistent som kunne lette lærernes arbeids arbeidssituasjon gjennom tettere oppfølging av elever med ulike sosialpedagogiske problemstillinger. Tillitsvalgte ønskte ikke å benytte denne ressursen til miljøarbeider, men mener at skolen heller bør styrke ressursen for kontaktlærer. Norsk lektorlag ønskte å presisere at de er prinsipielt i mot avtalen (SFS2213) og de påpeker at denne økte ressursen vil medføre at enda flere ikkepedagogiske arbeidsoppgaver blir pålagt kontaktlærer. Konklusjon: Tillitsvalgte er kjent med at denne saken skal opp til drøfting på fylkesnivået i april, og vi er enige om å utsette avgjørelse til etter sentrale forhandlinger. SAK 31/12 Hvordan bruke redusert årsramme for senior 55+? Skolens ledelse har startet arbeidet med stillingsplan for neste skoleår. Ved skolen er det 21 ansatte lærere som er mellom 55 og 60 år neste skoleår. 24 lærere er over 60 år. Dersom alle benytter retten redusert årsramme for undervisning vil dette til sammen utgjøre 4,2 hele stillinger. Videre har vi gjennom arbeidet med arbeidsplaner og medarbeider- / utviklingssamtaler, sett at organisasjonen ikke har en omforent forståelse av hvordan punkt 4 seniortiltak i SFS 2213 og lokal arbeidstidsavtale skal praktiseres. Det er viktig at dette gjøres likt for alle pedagogisk ansatte ved alle avdelinger. For at dette skal bli rettferdig må vi ha retningslinjer som ansatte og avdelingsledere må forholde seg til. Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket. Den omfordelte tiden skal nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte seniorlærers arbeidssituasjon. Rektor foreslo følgende retningslinjer for bruk av redusert årsramme for senior Redusert årsramme er en rett, men ikke en plikt for lærere 55+. Dette innebærer reell valgfrihet. 2. Det forutsettes at lærer som krever rett til redusert årsramme gjør dette med bakgrunn i behov for lettelse i arbeidssituasjon etter vurdering av egen arbeidsevne og i lys av livsfase. Dersom planfestet undervisning og redusert årsramme for senior til sammen overstiger 100 % stilling, skal seniorressurs reduseres slik at det ikke utløser overtid. 3. Lærer som ønsker å ta ut retten til redusert årsramme fyller ut skriftlig krav som del av medarbeider/ utviklingssamtalen. Det må fremkomme hvilke andre pedagogiske oppgaver som skal erstatte undervisningen. 4. Reduksjonen i årsramme skal erstattes av andre pedagogiske oppgaver som ikke krever tid til for og etterarbeid (undervisning). 5. Hvilke andre aktuelle pedagogiske oppgaver omfordelingen skal innebære skal bestemmes individuelt. Hvordan tidsressursen skal brukes, avklares individuelt som del av livsfasetiltak i medarbeider/ utviklingssamtalen. Omfordelingen forutsetter dialog mellom ansatt og leder. Omfordelingen skal medføre pedagogisk utbytte for elevene,

4 Side 4 samtidig som den gir en lettelse av den enkelte lærers arbeidssituasjon. Det er kun den enkelte lærer som kan uttale seg om hvordan egen arbeidsevne har utviklet seg over tid. 6. Alternative pedagogiske oppgaver som kan erstatte ordinær undervisning (listen er ikke uttømmende): a. annen tid sammen med elevene; ulike pedagogiske aktiviteter som ikke krever for og etterarbeid (hospitering, ekskursjoner, sosialt/ miljørettet arbeid, leksehjelp osv). b. kollegialt samarbeid; kollegaveiledning, mentor/ veiledning for nytilsatte, ekstra samarbeidstid osv. c. individuelt arbeid; øke egenkompetanse, utøve ulike funksjoner som utvikler skolens pedagogiske arbeid til felles beste for kollegiet og elevene, for eksempel innen teknologi og fag, samlingsstyrer og mer tid til for og etterarbeid. d. kompetanseutvikling; kursholder i eget kollegie, utvikle nye læremidler osv e. samarbeid med foresatte; profilere skolen utad for eksempel på ungdomsskolene i vår region, ekstra tett samarbeid med foresatte osv. f. samarbeid med instanser utenfor skolen; Delta i- og videreutvikle de etablerte fora skolen har med eksterne samarbeidsbedrifter osv. Konklusjon: Tillitsvalgte viste til at også denne saken skal opp til drøfting på fylkesnivået i april, og vi er enige om å utsette avgjørelse til etter sentrale forhandlinger. SAK 32/12 Økt ressurs til skoleledelse styrking av avdelingene (ref sak 15/12) Ressurs til skoleledelse blir gitt etter nøkkel fra utdanningsavdelinga pr elevtall. Totalt er det planlagt brukt 7,69 stillinger til ledelse av Romsdal vgs. I fylkeskommunens budsjettmodell er ressurs til ledelse godtgjort med 7,74 stillinger til ledelse. Vi har en rest på ca 5 %. Ass. rektor er brukerkoordinator i byggeprosjektet fra februar 2012, og skolen får refusjon på 20 % av stillingen. Det gir en rest på 5 % fra ass rektor som kan benyttes til styrking av avdelingslederne. Det er fattet politisk vedtak om øking av ressurs (totalt kr 7 mill) til mellomledelse i videregående skoler i Møre og Romsdal. For Romsdal vgs utgjør dette kr eller ca 70 % stilling. Totalt er det da en ekstra ressurs tilsvarende 80 % til ledelse av Romsdal vgs, inkl. økingen fra fylkestinget. Konklusjon: Denne saken var til drøfting som SAK 15/12. Tillitsvalgte ønskte en gjennomgang av stillingsbenevnelsene og at det ble vurdert andre, nye måter å organisere ledelsen på. Det ble foreslått at avdelingslederne tok med i vurdering om teamledere kunne avhjelpe med noen oppgaver. Ut over dette tar tillitsvalgte denne saken til orientering, og overlater til avdelingslederne å vurdere hvilket alternativ som medfører lettelse av mellomlederoppgaven. SAK 33/12 Kvalitetsplan for VGO MR - Høringsutkast fra skoleeier. Konklusjon: Høringsutkast var utdelt før møtet, men vi ble enige om å utsette denne saken. SAK 33/12 Stillingsbeskrivelser Konklusjon: Stillingsbenevnelser var utdelt før møtet, men vi ble enige om å utsette denne saken.

5 Side 5 SAK 34/12 Stillingsplanlegging og rekruttering i lys av elevtallsutvikling Avdelingslederne skal ha møte om stillingsplan torsdag 8. mars. Sak om elevtallsutvikling flyttet til sak 35/12 diverse. Konklusjon: Vi vil komme tilbake til sak om stillingsplanlegging og rekruttering. SAK 35/12 Diverse a) Nasjonal videreutdanning for lærere. Vi har hatt 3 lærere med på denne ordninga, som nå videreføres under benevningen 50/25/25. Det betyr at staten dekker 50 prosent og arbeidsgiver dekker 25 prosent hver av kostnadene til vikar. De resterende 25 prosent er bruk av egen tid. Søknadsfristen er torsdag 15. mars. Rektor må kjenne søknaden og samtykke i at den sendes. Samtykke foregår ved at lærer enten har snakket med avdelingsleder eller sendt en e- post til rektor om søknaden og hvilke fag han/ hun ønsker å ta, innen onsdag 14. mars. For å bli vurdert må avdelingsleder være kjent med søknaden. Studiet må dekker et behov ved skolen. Konklusjon: I arbeidet med prioritering mellom søkere vil rektor ha dialog med avdelingsleder og tillitsvalgt. Vi vil ta eventuell overtallsproblematikk inn i vurderingen av prioritet. b) Inntak 2012 og kapasitetsjustering Til tross for oversøking til skolen (921 søkere til 897 plasser i skolebruksplanen), ser vi at programområder med overvekt av jenter (Helse og sosialfag og Design og håndverk) opplever svikt i søkingen også i år. Den mest omfattende kapasitetsjusteringen må derfor komme her. Dersom vi skal ha mål om å oppfylle kravet om økt gjennomføring, er det ikke klokt å plassere for mange elever ved fagområder de ikke har interesse av. Inneværende år har vi registrer bekymringsfullt stort antall avbrudd ved programområdene DH og HS. Ut over dette er søkertallene pr avdeling slik: BA 76 DH 86 EL 123 HS 78 ID 182 PB 107 SS 126 TP 142 Gledelig i år er at vi har svært mange søkere til TAF, både TAF TIP og TAF Bygg. Også Service og samferdsel har mange søkere, og vi har søkere nok til å opprettholde 3 klasser til Vg1 Service og samferdsel og til å starte opp det nye faget Innovasjon og ledelse (Service og samferdsel med entreprenørskap).

Romsdal videregående skole Side 1 Drøftingsmøte med rektor

Romsdal videregående skole Side 1 Drøftingsmøte med rektor Romsdal videregående skole Side 1 møtereferat Tema: Orienterings og drøftingsmøte Romsdal vgs Til stede: Wenche Eidhamar, Solveig Helgheim (UDF) og Øystein Risan (UDF), Odd Kjetil Malme (NITO), Jo S. Bondahl

Detaljer

Lokal fastsatt arbeidstidsavtale, innhold og prosedyrer

Lokal fastsatt arbeidstidsavtale, innhold og prosedyrer Originalt dokumentet finnes hos KS i Word-format på følgende adresse: http://www.ks.no/tema/arbeidsgiver/lonnsog-arbeidsvilkar/undervisningspersonalet-i-kommunal-og-fylkeskommunal-grunnopplaring-sfs-2213/

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

PROTOKOLL. Saks.nr. 11/01723-30 Arkivkode:

PROTOKOLL. Saks.nr. 11/01723-30 Arkivkode: PROTOKOLL Saks.nr. 11/01723-30 Arkivkode: Dato: 10.02.2012 Sted: Oslo Parter: KS og Norsk sykepleierforbund Sak: Forhandlinger om SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring KS KRAV/TILBUD NR. 3 15. desember 2009 KL. 12.00 SFS 2213 UNDERVISNINGSPERSONALET I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL GRUNNOPPLÆRING

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

SFS 2213 Gjeldende avtale prolongeres for skoleåret 2014/2015. Fra 01.08.2015 gjelder ny arbeidstidsavtale.

SFS 2213 Gjeldende avtale prolongeres for skoleåret 2014/2015. Fra 01.08.2015 gjelder ny arbeidstidsavtale. B-rundskriv nr.: B/09-2014 Dokument nr.: 14/00146-21 Arkivkode: 517 Dato: 22.10.2014 Saksbehandler: Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Undervisningspersonalet særavtale om arbeidstid

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

NoDas rådgivningsskriv for dansepedagoger ved videregående skole

NoDas rådgivningsskriv for dansepedagoger ved videregående skole NoDas rådgivningsskriv for dansepedagoger ved videregående skole Intensjonen med dette skrivet er å gi informasjon og veiledning om lønns- og arbeidsforhold til våre medlemmer som underviser i programområde

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEDLEGG 1 SFS 2213 for perioden 1.8.2015-31.12.2017 SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i 2014

Hovedtariffoppgjøret i 2014 Hovedtariffoppgjøret i 2014 Fylkespersonalsamling i Molde 13. juni 2014 Kjersti Myklebust KS Forhandling Tilbakeblikk Forhandlinger om SFS 2213 Oppstart november brudd i januar forhandlingene brakt inn

Detaljer

PROTOKOLL. Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og

PROTOKOLL. Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og PROTOKOLL Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og Utdanningsforbundet Til stede: KS: Utdanningsforbundet:

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

III.2 Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Osloskolen

III.2 Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Osloskolen Side 73 III.2 Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Osloskolen Avtalens status: Avtalen blir innplassert i del C i avtalestrukturen. 1. Avtalens parter Avtalen er inngått mellom Oslo kommune

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Helserådgiver i videregående opplæring Rapport 2012-3. Korrigert utgave etter KU-møte 28.11.2012. 2013-057/GSL FORORD Denne rapporten er

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer