Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011."

Transkript

1 Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011.

2 Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging Bakgrunn for systemet Skoleeiers rolle Systemets innhold SU sin rolle i forhold til: Kvalitetssikring Kvalitetsoppfølging Kvalitetsmelding Kvalitetsplan

3 Bakgrunn for systemet

4 VURDERING OPPFØLGING KOMPETANSEUTVIKLING Opplæringslovens krav til kvalitetssikring Et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. ( 13-10) Et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger. ( 13-10) Et system for å sikre nødvendig kompetanseutvikling i skolene. ( 10-8) REGELMESSIG VURDERE ORGANISERING,TIL RETTELEGGING OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNINGEN Forskrift til opplæringsloven 2-1

5 Viktige paragrafer i opplæringsloven som må kvalitetssikres a) Tilpasset opplæring Målformer i grunnskolen Særskilt norskopplæring Spesialundervisning Nærskoleprinsippet NæTilpasset opplæringrskoleprinsippet Deling av elever i grupper Elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø (mobbing)

6 Sandnes kommunes overordnede visjoner og strategier Romslig Vi skal arbeide for mangfold. Vi skal vise toleranse. Vi skal legge vekt på god kommunikasjon. Modig Vi skal være ambisiøse. Vi skal våge å tenke nytt og å ta modige grep. Skolene skal være utfordrende arbeidsplasser med fokus på utvikling og ha ansvarsbevisste og kompetente medarbeidere Sunn Vi skal arbeide for en bærekraftig utvikling med fokus på helse, miljø og trivsel på skolene våre. I sentrum for fremtiden Vi har langsiktige planer. Vi søker nye løsninger og legger til rette for en bærekraftig utvikling. Vi har klare ambisjoner om å tenke framtidsrettet utvikling av skolene Visjonen og verdiene skal være inspirasjon, rettesnorer og korrektiv i vårt daglige arbeid så vel som i våre politiske og administrative beslutninger.

7 Utviklingsmålene for Sandnes-skolen I SANDNES-SKOLENE: 1. Opplever alle elever mestring 2. Er elevenes resultater i de fem grunnleggende ferdighetene blant de beste i landet 3. Har vi gode relasjoner til våre samarbeidspartnere 4. Er det et godt fysisk og psykososialt miljø 5. Har vi dyktige og inspirerende ansatte med høy kompetanse på sine nivå.

8 Skoleeiers ansvar og oppgave Gi skolene tilstrekkelig veiledning Regelverket er omfattende og til dels komplisert Skoleeier må vite hva som er riktig å gjøre og gjennom veiledning også sikre at skolene kan og vet dette Føre tilsyn med praksis på skolene Skoleeier må vite hva skolene faktisk gjør ved å foreta tilsyn. Tilsynene vil avdekke eventuelle feil og mangler i skolenes praksis slik at dette kan rettes opp. Felles rutinebeskrivelser er nødvendig Eksempler på rutinebeskrivelser: - Brev ved permisjon og fravær - Klagerutiner - Brev ved skolestart - Tiltak etter 9a Eksempler på tilsyn: - Utviklingssamtaler - Egenvurdering - Resultatvurdering - Ledersamtaler

9 Presentasjon av kvalitetssikrings- og kvalitetsoppfølgingssystemet for skolene i Sandnes kommune - Med hovedvekt på aktuelle områder for Samarbeidsutvalgene

10 Skoleeiers kvalitetssikringssystem Januar Skolenes egenvurdering Juni Utviklingsplan fra skolene Februar /Mars Utviklingssamtaler Ledersamtaler April - Resultatvurdering Mars/April Intern kontrakt

11 Skolenes egenvurdering Skriftlig dokumentasjon Viktige elementer - Fra skolene - Til Kommunaldirektøren (Jmfr 13-10) 1) Fakta om skolen 2) Resultater på viktige områder og refleksjon og vurdering rundt disse. 3) Rapportdel med tilbakemeldinger på utvalgte forvaltningsmessige områder m.m 4) Neste års satsingsområder basert på fakta og refleksjoner i egenmeldingen.

12 Innholdet i egenvurderingen Fakta Resultater Refleksjon Forvaltning GSI Elev og foreldreundersøkelsen Medarbeiderresultat Nasjonale prøver Karakter Eksamensresultater Kartleggingsprøver Skolen skal reflektere over: Resultater (Læringsutbytte og læringsmiljø) Den daglige driften av skolen Satsingsområder (nasjonale, kommunale og lokale) Aktuelle tema for rutinegjennomgang: Viktige punkt i opplæringsloven: Tilpasset opplæring Spesialundervisning Organisering av elever i grupper Elevenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø Skissere dette kort for kommunaldir. før utviklingssamtale SFO-tilbud Basert på denne informasjonen, og nasjonale og lokale føringer, identifiserer skolene de viktigste utviklings- og satsingsområdene for skolen det kommende året

13 Tilsynsoppfølging av skolene UTVIKLINGSSAMTALEN En samtale mellom ledergruppa på den enkelte skole og fagstaben hos kommunaldirektøren Bygger på skolenes egenvurdering Kommer med forslag til punkter for videre kvalitetsutvikling Referat føres av fagstab og presenteres resultatenhetsleder før ledersamtale Leder frem mot ledersamtalen LEDERSAMTALEN En samtale mellom rektor og kommunaldirektøren Ett ledd i styringssystemet i Sandnes kommune Tar også opp tråden fra utviklingssamtalen Fastlegger utviklingsmål for den enkelte skole INTERN KONTRAKT Ett ledd i styringssystemet i Sandnes kommune Kontrakt mellom kommunaldirektøren (rådmannen ) og rektor Skolens utviklingsområder er et eget punkt.

14 Resultatvurdering Et offentlig dokument Orientering til politisk ledelse i kommunen Bygger på: Skolenes egenvurdering Utviklingssamtalen Danner grunnlaget for skolenes utviklingsplaner ved å identifisere utfordringer som det må tas tak i.

15 Kvalitetsmelding 4-6 kapitler Innholdet vedtas av politikerne 3 kapitler obligatoriske: Grunnleggende ferdigheter Elevenes lærings- og arbeidsmiljø Tilpasset opplæring Bygger på skolenes resultatvurderinger Analyserer resultater på kommunenivå Beskriver utfordringer og iverksatte tiltak for å løse disse Kvalitetsplanen finnes på kommunens hjemmesider her

16 Rutinehåndbok og utviklingsplan RUTINEHÅNDBOK: En beskrivelse av hver enkelt skoles organisasjon. En rutinehåndbok der skolens rutiner for daglig drift er samlet og hvor utviklingsplanen inngår. UTVIKLINGSPLAN: Beskriver de viktigste målene for skolen hentet fra intern kontrakt og de viktigste strategiene og tiltakene for å nå disse målene. GODKJENNING AV : SU godkjenner disse dokumentene. Dette gjøres for å realisere felles kommunal strategi om å utvikle kommunens tjenester i dialog med innbyggerne.

17 Felles rutiner og dialog Felles rutiner tilgjengelig på kommunens intranett Nasjonal tjenestekatalog på skoles internettsider Lokal informasjon og rutiner i Sandnes-skolene Skal sikre utøvelse av myndighet i tråd med lover og regler og klarlegge ansvarsfordeling Skal kvalitetssikre informasjon til innbyggerne om lover, regler og rettigheter. Dette skal sette skolens deltakere i stand til å varsle om eventuelle mangler og avvik. Utfylle informasjonen i Nasjonal tjenestekatalog med informasjon om lokale kontaktpunkter og lokale rutiner i Sandnes-skolene Gjennomgang av myndighetsfordeling Ny gjennomgang av delegasjonsreglement, intern kontrakt og lederavtale for å sikre at myndighet er klart fordelt. Kompetanseutviklingsprogram Interne møter og informasjonsutveksling Skal sikre at alle som deltar i opplæringsvirksomheten har kompetanse til å ivareta oppgavene sine Dialog om utfordringer og utvikling blant annet i rektorenes arbeidsutvalg, rektormøter og områdemøter

18 Kompetanse- og skoleutvikling Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling Skoleledere Aksjonslæring Lederskolen Okarina Rektorskolen Master i skoleledelse Kompetansedeling Lærere Veiledning av nyutdannede lærere Videreutdanning gjennom kompetanse for kvalitet Etterutdanning med utgangspunkt i fokusområder FOU arbeid Nettverksarbeid Andre ansatte og SFO ansatte Kurs for nytilsatte Etterutdanne assistenter Kurs for adm. personell

19 Kvalitetsplan Politisk vedtatt av bystyret (BSAK 32/11) Fastsetter langsiktige mål for skolene Fastsetter strategier for kvalitetsutvikling Tar utgangspunkt i lokale utviklingsmål og styrende statlige dokumenter Består av 10 kapitler Hvert kapittel: Starter med en kort teoretisk innledning Beskriver mål på det utvalgte området Beskriver status i Sandnes-skolen i dag Beskriver viktige suksessfaktorer Beskriver hvordan resultatoppnåelse vurderes Kvalitetsplanen kan du laste ned på kommunens hjemmesider her

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Kvalitetssystem for barnehage og skole (Juli 2007)

KONGSVINGER KOMMUNE. Kvalitetssystem for barnehage og skole (Juli 2007) KONGSVINGER KOMMUNE Kvalitetssystem for barnehage og skole (Juli 2007) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 ÅRSHJULET... 3 2 VIRKSOMHETSBASERT VURDERING...3 2.1 FORMÅL... 4 3 KVALITETSSYSTEM...4

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904855 : E: B00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 KVALITETSPLAN FOR

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer

VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN

VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN Vedtatt av Kommunestyret 29.11.2012 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet...

Detaljer

forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Elevenes lærings- og arbeidsmiljø 37

forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Elevenes lærings- og arbeidsmiljø 37 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2008-2009 2 Innhold forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Lærere og ledere i grunnskolen

Detaljer

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Saksbehandler: Kari Veidahl Aagaard Dato: 15.05.14 Temadiskusjon tilstandsrapport for

Detaljer

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune Del 1 Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune For perioden 2013-2016 1. Innledning... 4 1.1. Nasjonale krav... 4 1.2. Kommunal oppfølging... 4 2. Ansvar og forventninger til oppfølging for ulike

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen Kommunenes Kvalitetsvurderingssystem Oversikt og innsikt Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven VEDTATT I KOMMUNESTYRET 08.09.10 Innhold 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet... 3

Detaljer

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig.

Detaljer

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat Historisk innledning Våren 2005 åpnet bystyret for at skoler som ønsket det kunne innføre driftstyrer i stedet for samarbeidsutvalg som en prøveordning i 2 år Ref sak 39/05 (26. april 2005) Våren 2007

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer